Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 6. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 6. schůze Rady města Prostějova

konané 30. 1. 2007

Usnesení z 6. schůze Rady města Prostějova, konané 30. 1. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7045:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 6. schůze, konané dne 30. 1. 2007 a pověřuje Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 7046:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 20. 2. 2007.

3. Zpráva o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2006

Usnesení č. 7047:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zprávu o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2006.

4. Jmenování jednatele obchodní společnosti Společenský dům, Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7048:

Rada města Prostějova při rozhodování ve věcech města Prostějova jako jediného společníka obchodní společnosti

1) b e r e   n a   v ě d o m í

informace o průběhu a výsledku výběrového řízení na funkci jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.,

2) o d v o l á v á

Ing. Jana Tesaře z funkce jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. dnem 31. 1. 2007,

3) j m e n u j e

jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. dnem 1. 2. 2007 a současně stanoví jednateli dnem vzniku funkce měsíční odměnu dle důvodové zprávy.

5. Pořízení Auditu investičních příležitostí

Usnesení č. 7049:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

1) s realizací veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem bude provedení a zajištění činností potřebných pro zpracování dokumentace o možnostech získání finančních zdrojů v rámci programového financování investičních potřeb města Prostějova v letech 2007 až 2013,

2) s uzavřením mandátní smlouvy s obchodní společností GPL-INVEST s.r.o. se sídlem Emy Destinnové 395, České Budějovice, PSČ 370 05, IČ: 260 70 766, na zpracování „Auditu investičních příležitostí“ pro město Prostějov podle předloženého návrhu.

6. Změny organizační struktury MěÚ od 1. 2. 2007

Usnesení č. 7050:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

dnem 1. 2. 2007 změny organizační struktury odboru sociálních věcí Městského úřadu v Prostějově dle předloženého organizačního schématu se změnou dle diskuse,

II. s t a n o v í

počet zaměstnanců města Prostějova zařazených do Městského úřadu v Prostějově od 1. 2. 2007 na 261 zaměstnanců,

III. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

1,507.000,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

14

6171

5031

393.000,-

(odvody sociálního pojištění)

14

6171

5032

136.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

14

6171

5038

6.000,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

2,045.000,-

(FRR)

7. Záležitosti spojené s majetkovou účasti města Prostějova v obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.

Usnesení č. 7051:

Rada města Prostějova po projednání

I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) schválit peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 26 300 000 Kč, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a tomu odpovídající rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 56 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o,

2) schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6409 6202                                        1.000 000,-

(Nákup majetkových podílů)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1                                               1.000 000,-

(FRR)

3) pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1,

4) pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem nebo požádat o svolání valné hromady některého z jednatelů společnosti,

5) delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu města v souladu s § 84 odst. 1 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01,

6) pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti

1) pro zvýšení základního kapitálu o 26.300 000 Kč a tím i změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu,

2) pro volbu (jmenování) člena dozorčí rady společnosti podle schváleného návrhu.

8. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení č. 7052::

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova stanovit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova dle předloženého návrhu.

9. Návrh změn Zásad pro poskytování veřejné finanční podpory

Usnesení č. 7053:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu Zásad poskytování veřejné finanční podpory takto:

 1. V článku 5, odstavci 2 vypustit poslední větu „ Výjimkou je poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení, které se řídí právním předpisem města Prostějova“.
 2. V článku 5, odstavci 6 vypustit poslední větu „Jedná-li se o půjčku z Fondu rozvoje bydlení, je uzavírána Smlouva o půjčce podle § 657 a 658 občanského zákoníku, jejíž náležitosti jsou stanoveny právním předpisem města Prostějova

10. Půjčky obyvatelům v souvislosti se změnou využití lokality U Svaté Anny

Usnesení č. 7054:

Rada města Prostějova po projednání

I. b e r e   n a   v ě d o m í

předložené průběžné informace o plnění podmínek v souvislosti s poskytnutím půjček na úhradu bydlení v souvislosti se změnou využití lokality U Svaté Anny,

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova potvrdit splnění podmínek sjednaných smlouvami a z toho důvodu v souladu s článkem druhým uvedených smluv nepožadovat vrácení poskytnutých půjček a schválit uzavření dohod o prominutí dluhů dle důvodové zprávy.

 

11. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova

Usnesení č. 7055:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

12. Řešení problematiky vybírání místního poplatku za užívání veřejného prostranství v souvislosti s konáním Prostějovských hodů

Usnesení č. 7056:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle odst. 2 důvodové zprávy.

13. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací a služeb

Usnesení č. 7057:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

předložený materiál dle bodu 1) a 2) důvodové zprávy,

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený materiál dle bodu 3) důvodové zprávy.

14. Změna právní úpravy místního poplatku ze psů

Usnesení č. 7058:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o místním poplatku ze psů.

15. Prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova

Usnesení č. 7059:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2006 jako veřejná finanční podpora, stanovený platebním výměrem vydaným finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

Musher’s klub Prostějov, Vranovice 88, 798 08 Vranovice – Kelčice, IČ: 65 76 24 95, ve výši 3 200,-- Kč ( tj. 80% z původní částky 4 000,- Kč).

16. Návrh plánu oprav chodníků a komunikací v roce 2007

Usnesení č. 7060:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený návrh o opravách chodníků a komunikací ve městě Prostějově.

17. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků – odměna za výkon činností agendy přestupků

Usnesení č. 7061:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků na dobu určitou do 30. 6. 2011 mezi městem Prostějov a obcemi Malé Hradisko, Ondratice a Rozstání a mezi městem Prostějov a městysem Protivanov dle důvodové zprávy se změnou dle diskuse.

18. Návrh jmenování členů festivalových rad – významné akce roku 2007

Usnesení č. 7062:

Rada města Prostějova po projednání ¨

j m e n u j e

členy festivalových rad ve složení:

1. Diskodrom 2007

- Ing. Pavel Drmola, čestný ředitel šampionátu

- RNDr. Alena Rašková, předsedkyně kulturní komise Rady města Prostějova

- Hana Švehlová, Slovensko, viceprezident IDO, soutěžní ředitelka zahraničního šampionátu

- Alice Gregušová, ředitelka šampionátu

- Mgr. Ilona Šulcová, ČMTO, soutěžní ředitelka českého šampionátu

- Zdeněk Hénik, ČMTO, vedoucí soutěží

- Jiří Hubený, vedoucí technického týmu

- Alena Machová, vedoucí ekonomického týmu

- Pavel Noha, vedoucí provozního týmu

- Magdalena Jansová, vedoucí propagačního týmu

2. 50. celostátní festival poezie Wolkerův Prostějov

- Miroslav Pišťák , předseda festivalové rady

- Ing. Pavel Drmola, místostarosta města Prostějova

- Alice Gregušová, ředitelka festivalu

- Jana Štefánková, Nipos -Artama Praha, členka odborné rady pro umělecký přednes

- PhDr. Jan Roubal, FF UP Olomouc, divadelní teoretik dramaturgie festivalu

- Jana Hrušková, dramaturgie festivalu

- Miroslav Kovářík, recitátor Praha, dramaturgie festivalu

- Alena Machová, ekonomka festivalu

- Pavel Noha, technické zajištění festivalu

- Magdalena Jansová, propagace

3. XXV. Hanácké slavnosti

- Ing. Pavel Drmola, předseda festivalové rady

- RNDr. Alena Rašková, předsedkyně kulturní komise Rady města Prostějova

- Alice Gregušová, ředitelka festivalu

- Zdeněk Pšenica, předseda Folklórního sdružení ČR Praha, čestný ředitel festivalu, medializace festivalu

- Ing. Hana Pospíšilíková, předsedkyně Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově, dramaturgie festivalu

- Mgr. Miloš Plotz, dramaturgie festivalu, řemeslnický jarmark

- Pavel Noha, technické zajištění festivalu

- Bc. Jan Nagy, městská policie, spolupráce při organizování jarmarku

- Magdalena Jansová, propagace

19. Souhlas s výpůjčkou NP v ZŠ Prostějov, Melantrichova 60

Usnesení č. 7063:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s výpůjčkou nebytových prostor k účelu ubytování gymnastického oddílu 86 Chropyně v prostorách ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 v termínu od 12. 2. 2007 do 18. 2. 2007.

20. Souhlas s výpůjčkou NP v RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 2

Usnesení č. 7064:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s výpůjčkou nebytových prostor RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 - místnosti pro 30 osob pro VUT FAST Brno k pořádání kurzů k přijímacímu řízení (studium FAST v Prostějově) v termínech: 28. 2. 2007, 7. 3. 2007, 14. 3. 2007, 21. 3. 2007, 28. 3. 2007, 11. 4. 2007.

21. Okružní křižovatka u nové nemocnice – informace

Usnesení č. 7065:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o stavebně technických souvislostech okružní křižovatky u nové nemocnice,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

dokončit technickou přípravu akce „Severní vjezd do nové nemocnice“ a následně vypsat výběrové řízení z důvodu upřesnění investičních nákladů.

 

22. Informace o postupu prací na akci „Wolkerova komunikace a infrastruktura“

Usnesení č. 7066:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o postupu prací na akci „Wolkerova komunikace a infrastruktura".

22.1 Stanovisko k projektovým námětům

Usnesení č. 7067:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova neschválit přijetí dotace a neschválit dodatky č. 3 a č. 4 ke Smlouvě o partnerství.

23. Nesouhlas občanů s dopravní úpravou – stanovisko odboru dopravy

Usnesení č. 7068:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložené stanovisko odboru dopravy k požadavku na změnu organizace dopravy v ulicích J. Kučery, V. Škracha, V Polích, Javoříčská a Dr. Uhra,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,

zajistit projednání požadavků na změnu organizace dopravy dle předloženého materiálu s připomínkami dle diskuse.

24. Žádost o navýšení finančních prostředků – Jesle Sídliště Svobody

Usnesení č. 7069:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 103.230,-- Kč Jeslím sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizaci, sídliště Svobody 23/78, 796 01 Prostějov, IČ: 47 92 03 60,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3539

5331

103.230,--Kč

(neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)- mzdové náklady organizace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

103.230,--Kč

(rezerva pro rozpočtové opatření Rady města Prostějova)

25. Veřejná finanční podpora:

25.1 Veřejná finanční podpora - ČSOP – ZO Hloučela (výchova lesních porostů)

Usnesení č. 7070:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100 000 Kč ČSOP – ZO Hloučela , Husovo nám. 67, Prostějov , IČ 67027237,

- na realizaci další části projektu - Výchova lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007.

25.2 Veřejná finanční podpora - 1. SK Prostějov

Usnesení č. 7071:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál „Veřejná finanční podpora 1. SK Prostějov“ s tím, že bude znovu projednán spolu s ostatními žádostmi o veřejnou finanční podporu.

 

26. Rozpočtová opatření:

26.1 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení

Usnesení č. 7072:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

6122

60000. -

Krizové řízení-stroje přístroje a zařízení-pořízení automatické vodoměrné stanice na vodní tok Hloučela, pod VD Plumlov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5137

60000. -

Krizové řízení-drobný hmotný dlouhodobý majetek

26.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie a 14 – právní a personální

Usnesení č. 7073:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova:

A) schválit výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb. v maximální výši:

- člen rady Kč 2.320,-

- předseda výboru nebo komise rady Kč 2.130,-

- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 1.820,-

- člen zastupitelstva Kč 780,-

Měsíční odměny ve výši podle tohoto rozhodnutí se poskytnou poprvé za měsíc leden 2007.

B) schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6112

5023

345.000,-

(odměny členům zastupitelstev obcí a krajů)

14

6112

5031

70.000,-

(odvody sociálního pojištění)

14

6112

5032

25.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

14

6112

5038

2.000,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

442.000,-

(FRR)

C) schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

4.940.000,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

14

6171

5031

1.285.000,-

(odvody sociálního pojištění)

14

6171

5032

445.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

14

6171

5038

21.000,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

6.691.000,-

(FRR)

D) schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5011

890.000,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

13

5311

5031

230.000,-

(odvody sociálního pojištění)

13

5311

5032

81.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

13

5311

5038

3.800,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

1.204.800,-

(FRR)

26.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (Sportovec roku 2006)

Usnesení č. 7074:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5169

60.000

(nákup ostatních služeb - Sportovec města Prostějova za rok 2006)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

0000203900

60.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

26.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 7075:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál Rozpočtové opatření kapitoly 20 a kapitoly 60 s tím, že připomínky dle diskuse projedná Ing. Drmola.

 

26.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (velodrom)

Usnesení č. 7076:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6313

1

78000000

25 000

Velodrom soc. zařízení - příspěvek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

1

78000000

25 000

Velodrom soc. zařízení

26.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (průmyslová zóna „G“)

Usnesení č. 7077:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2123

6121

110000000

2 200 000

Průmyslová zóna sektor „G“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

2 200 000

Rezerva RMP

26.7 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční odbor

Usnesení č. 7078:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6310

3201

7

50.505.000,-

Finanční zdroje získané prodejem 77.700 kusů prioritních akcií České spořitelny, a.s.

2. Zvyšují rezervy města Prostějova – Fond strategického rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

50.505.000,-

Převod finančních zdrojů získaných prodejem 77.700 kusů prioritních akcií České spořitelny, a.s. do Fondu strategického rozvoje.

26.8 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (smrková alej na městském hřbitově)

Usnesení č. 7079:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

1 095 000,-

(rekonstrukce smrkové aleje na hřbitově)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5169

7076

1 095 000,-

(rezerva na havarijní situace)

26.9 ROZOP v kapitole 12 – krizové řízení (vodné)

Usnesení č. 7080:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5151

7.000,- Kč

JSDH města Prostějova, položka 5151 studená voda – úhrada vodného (vyúčtování), odběrné místo hasičská zbrojnice Držovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5137

7.000,- Kč

JSDH města Prostějova, položka 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek

26.10 ROZOP v kapitole 70 – finanční odbor (Držovice - protokol o předání finančního majetku do 31.12.2006)

Usnesení č. 7081:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6310

5321

4,536.272,-

(neinvestiční dotace obcím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

4,536.272,-

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

27. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

27.1 Schválení pronájmu NP – Pernštýnské nám. 4

Usnesení č. 7082:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

své usnesení č.7019 ze dne 16.1.2007, kterým schválila pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 186,74m2 na Pernštýnském nám. č.4 v Prostějově,

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 186,74m2 v prvním nadzemním podlaží objektu na Pernštýnském nám. 4 v Prostějově č.p. 183 na p.č. 252 v k.ú. Prostějov společnosti Cocktail Café s.r.o. se sídlem A. Slavíčka 16, 796 04 Prostějov,

 • za účelem provozování kavárny
 • s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
 • za roční nájemné ve výši 216.000,-Kč, splatné měsíčně
 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let s následným přechodem na dobu neurčitou
 • nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.4.2007

s o u h l a s í

s tím, aby společnost Cocktail Café s.r.o. se sídlem A. Slavíčka 16, 796 04 Prostějov, provedla stavební úpravy a technické zhodnocení nebytových prostor o výměře 186,74 m² v prvním nadzemním podlaží objektu na Pernštýnském nám. 4 v Prostějově č.p. 183 na p.č. 252 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova spočívající v rekonstrukci předmětných nebytových prostor za účelem provozování kavárny za následujících podmínek:

 • stavební úpravy a technické zhodnocení budou provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • do 30 dnů po provedení stavebních úprav a technického zhodnocení předmětných nebytových prostor předloží společnost Cocktail Café s.r.o. Odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově doklady o nákladech skutečně vynaložených na předmětné stavební úpravy a technické zhodnocení,
 • stavební úpravy a technické zhodnocení předmětných nebytových prostor v objektu na Pernštýnském nám. 4 budou převedeny městu Prostějovu za úplatu odpovídající 20% výše nákladů skutečně vynaložených na předmětné stavební úpravy a technické zhodnocení, nejvýše však za 130.000,- Kč,

s c h v a l u j e

 1. uzavření dohody o úplatném převodu stavebních úprav a technického zhodnocení nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží objektu na Pernštýnském nám. 4 v Prostějově č.p. 183 na p.č. 252 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova spočívajících v rekonstrukci předmětných nebytových prostor za účelem provozování kavárny společností Cocktail Café s.r.o., se sídlem A. Slavíčka 16, 796 04 Prostějov, do vlastnictví města Prostějova, a to za cenu odpovídající 20% výše nákladů skutečně vynaložených na stavební úpravy a technické zhodnocení, nejvýše však za 130.000,- Kč,
 2. započtení pohledávky společnosti Cocktail Café s.r.o., se sídlem A. Slavíčka 16, 796 04 Prostějov, za městem Prostějovem ve výši odpovídající 20% výše nákladů skutečně vynaložených na stavební úpravy a technické zhodnocení nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží objektu na Pernštýnském nám. 4 v Prostějově č.p. 183 na p.č. 252 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova, nejvýše však ve výši 130.000,- Kč, spočívající v ceně za stavební úpravy a technické zhodnocení předmětných nebytových prostor a pohledávky města Prostějova za společností Cocktail Café s.r.o., se sídlem A. Slavíčka 16, 796 04 Prostějov, v celkové výši odpovídající 20% výše nákladů skutečně vynaložených na stavební úpravy a technické zhodnocení nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží objektu na Pernštýnském nám. 4 v Prostějově č.p. 183 na p.č. 252 v k.ú. Prostějov, nejvýše však ve výši 130.000,- Kč, spočívající v nájemném z nájemní smlouvy uzavřené na základě tohoto usnesení dohodou.

27.2 Změna v osobě nájemce NP – Sídliště svobody 3552

Usnesení č. 7083:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

změnu v osobě nájemce nebytových prostor na Sídlišti svobody č.3552 v Prostějově:

z: Roman Zapletal, IČ 18786561

na: Marek Jablonický, IČ 67547711.

27.3 Schválení pronájmu NP – Kostelecká 17

Usnesení č. 7084:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor č. 723 o celkové rozloze 28,7m2 v Kostelecké ulici č.4165/17 v Prostějově

- Lesům města Prostějova, s.r.o. se sídlem Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ 25321692

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 2000,-Kč s inflační doložkou

- za účelem zřízení kanceláře jednatele a odbytu společnosti.

27.4 Výpověď nájmu garáže – Palackého 145/2

Usnesení č. 7085:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpověď nájmu garáže v Palackého ulici č.145/2 v Prostějově.

27.5 Vyhlášení záměru pronájmu NP – U spořitelny 157/5

Usnesení č. 7086:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 11,8m2 v ulici U spořitelny č. 157/5 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

27.6 Schválení pronájmu NP – Kostelecká 4165/17

Usnesení č. 7087:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) pronájem nebytových prostor č. 724 o celkové rozloze 22,25m2 v Kostelecké ulici č.4165/17 v Prostějově Svazu tělesně postižených v ČR o.s. se sídlem Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov, IČ 62858602

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 1792,-Kč s inflační doložkou

- za účelem využití pro poradenskou činnost a půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,

b) ukončení nájmu nebytových prostor č. 725 o celkové rozloze 22,25m2 v Kostelecké ulici č.4165/17 v Prostějově Svazu tělesně postižených v ČR dohodou, k 31.1.2007,

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor č. 725 o celkové rozloze 22,25m2 v Kostelecké ulici č.4165/17 v Prostějově za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

27.7 Informace o výsledné ceně tepla za rok 2006

Usnesení č. 7088:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o výsledné ceně tepla za rok 2006.

28. Příspěvek na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace MPZ

Usnesení č. 7089:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2007 (podíl města na obnově kulturních památek v „Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2007“) dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 12.10.2006

objekt

vlastník/ správce

druh prací

město-návrh

kostel Povýšení sv.Kříže

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

konzervace, oprava a nátěr fasády

120 000,00 Kč

Národní dům

Město Prostějov

restaurování štuk.výzdoby v restauraci a vstup.části do restaurace

v rozpočtu města

 

 

restaurování reliéfu v restauraci

dům Sv.Čecha 6

Ing.Ochmanová

obnova střechy, druhá polovina

100 000,00 Kč

součet

 

 

220 000,00 Kč

29. Majetkoprávní záležitosti:

29.2 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7804 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7090:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7804 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 12 m2 za účelem zřízení staveniště za následujících podmínek:

 1. doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 2. výše nájemného 20,- Kč/m2 ročně, t.j. 240,- Kč/rok,
 3. způsob placení nájemného – ročně předem,
 4. výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

29.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 7452/6, 7472/15 a 7472/16 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7091:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků p.č. 7452/6 – ost. plocha o výměře 1.205 m2, p.č. 7472/15 – ost. plocha o výměře 2.217 m2 a p.č. 7472/16 – ost. plocha o výměře 26 m2, vše v k.ú. Prostějov, spol. ALORA, s.r.o., se sídlem Vrahovická 14 – 16, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ 25314831, za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

- kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

29.4 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v sektoru A průmyslové zóny

Usnesení č. 7092:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 310/18 – orná půda o výměře 49 591 m2 a pozemku p.č. 310/6 – orná půda o výměře 20 364 m2, oba v k.ú. Kralice na Hané a pozemku p.č. 8266 – orná půda o výměře 1 652 m2, části pozemku p.č. 8268/2 – orná půda o výměře cca 2 412 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ), části pozemku p.č. 8265 – orná půda o výměře cca 294 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ) a části pozemku p.č. 8267/1 – ostatní plocha o výměře cca 502 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ), vše v k.ú. Prostějov, společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ : 00546542, za účelem výstavby výrobního areálu, za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ) a bude v celé výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost Železárny-Annahütte, spol s.r.o., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto pozemky prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o.; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na převáděných pozemcích,
 • společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o. se zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu výrobního areálu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 300.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
 • náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o.

29.5 Prodej pozemků p.č. 325/11, p.č. 325/10 a p.č. 905/2, v k.ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 7093:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemků p.č. 325/11 – ostatní plocha o výměře 10034 m2, p.č. 325/10 – orná půda o výměře 193 m2 a p.č. 905/2 – ostatní plocha o výměře 229 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši 180,- Kč/m2, tj. celkem 1.882.080,- Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné pozemky, nebo jejich části, v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
 • správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

29.6 Prodej objektu Svatoplukova 42 v Prostějově

Usnesení č. 7094:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál „Prodej objektu Svatoplukova 42 v Prostějově“.

29.7 Prodej movitého majetku

Usnesení č. 7095:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej speciálního skříňového automobilu s požární nástavbou AVIA A 30 K DVS 12, SPZ PV 95-32 z  majetku města Prostějova obci Seloutky, se sídlem Seloutky 58, IČ 00488551, za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku (cena obvyklá) v celkové výši 45 600,-Kč s tím, že celá kupní cena bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy.

29.8 Výkupy a směna pozemků v k.ú. Prostějov (propojení ul. Anglické a Určické v Prostějově)

Usnesení č. 7096:

Rada města Prostějova po projednání

A) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí „Propojení Anglické a Určické v Prostějově“ (investor město Prostějov):

1) výkup celých pozemků p.č. 6333 – orná půda o výměře 2713 m2 a p.č. 6326/1 – orná půda o výměře 4946 m2, oba v k.ú. Prostějov od spoluvlastníků těchto pozemků za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem 2.297.700,- Kč,

2) výkup části pozemku p.č. 6324/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 1005 m 2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400,- Kč/m2, tj. celkem cca 402.000,- Kč,

3) výkup části pozemku p.č. 6323/1– orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 620 m 2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400,- Kč/m2, tj. celkem cca 248.000,- Kč,

4) výkup části pozemku p.č. 6334– orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 255 m 2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400,- Kč/m2, tj. celkem cca 102.000,- Kč,

5) výkup části pozemku p.č. 6344– orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 380 m 2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400,- Kč/m2, tj. celkem cca 152.000,- Kč,

vše za následujících podmínek:

- kupní ceny budou zaplaceny následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupních smluv do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

- náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, geometrických plánů a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

B) v y h l a š u j e

v souvislosti s akcí „Propojení Anglické a Určické v Prostějově“ (investor město Prostějov) záměr směny části pozemku p.č. 6327/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 300 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), ve vlastnictví města Prostějova za část pozemku p.č. 6328 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 220 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), ve společném jmění manželů Kamila a Libuše Řezníčkových, oba bytem Prostějov, za následujících podmínek:

- směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu cen směňovaných pozemků dle znaleckých posudků (cena obvyklá),

- daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

29.9 Propojení Anglické a Určické – informace o řešení majetkoprávních vztahů

Usnesení č. 7097:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o řešení majetkoprávních vztahů propojení ulic Anglická a Určická.

29.10 Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k.ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 7098:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy jízdních kol a v nezbytně nutném případě pojezdu dopravních mechanismů a v právu umístit a užívat stavbu cyklostezky, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na cyklostezce, na částech pozemků města Prostějova p.č. 906/1, p.č. 907/1 a p.č. 310/14, vše v k.ú. Kralice na Hané (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch obce Kralice na Hané, se sídlem Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, PSČ 798 12, IČ 00288390, za následujících podmínek:

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši stanovené soudním znalcem,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí obec Kralice na Hané,

- do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi městem Prostějovem a obcí Kralice na Hané uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

29.11 Zrušení předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 210/2, 210/3 a 210/4 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7099:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 210/2, p.č. 210/3 a p.č. 210/4, vše v k.ú. Prostějov.

29.12 Schválení uzavření dohody o narovnání – SVBF Praha

Usnesení č. 7100:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dohody o narovnání mezi Správou vojenského bytového fondu Praha, se sídlem Praha 6, U Prioru 8, č.p. 1047, PSČ: 16100, IČ: 60460580 a městem Prostějovem v souvislosti s předáním objektů Studentská č. 8 a č. 10 a Belgická č. 2 a č. 4 v Prostějově do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přílohy.

29.13 Dohoda o splátkách dlužného nájemného

Usnesení č. 7101:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření dohody o uhrazení částky 61.844,- Kč jako dlužného nájemného za pronájem svislých částí sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Prostějova dle nájemní smlouvy č 2000/16/055 ze dne 5.4.2000, smluvní pokuty ve výši 0,1% denně z částky 50.744,- Kč od 29.1.2004 do 31.5.2004, z částky 4.672,- Kč od 29.1.2004 do 7.3.2005, z částky 14.328,- Kč od 6.4. 2004 do 7.3.2005, z částky 11.000,- Kč od 6.4.2004 do 15.3.2005, z částky 4.672,- Kč od 6.4.2004 do 27.5.2005, z částky 5.328,- Kč od 30.4.2004 do 27.5.2005, z částky 45.416,- Kč od 30.4.2004 do zaplacení, z částky 16.428,- Kč od 11.6.2004 do zaplacení, úroku z prodlení ve výši 2% p.a. z částky 50.744,- Kč od 29.1.2004 do 31.5.2004, z částky 4.672,- Kč od 29.1.2004 do 7.3.2005, z částky 14.328,- Kč od 6.4. 2004 do 7.3.2005, z částky 11.000,- Kč od 6.4.2004 do 15.3.2005, z částky 4.672,- Kč od 6.4.2004 do 27.5.2005, z částky 5.328,- Kč od 30.4.2004 do 27.5.2005, z částky 45.416,- Kč od 30.4.2004 do zaplacení, z částky 16.428,- Kč od 11.6.2004 do zaplacení, částky 2.480,- Kč jako náhrady nákladů řízení vedeného u Okresního soudu v Prostějově pod č.j. Ro 1942/2005 a částky 1.240,- Kč jako náhrady nákladů exekuce vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 15 E 680/2006 ve splátkách ve výši 3000,- Kč měsíčně s tím, že dluh bude ze strany dlužníka uznán co do důvodu a výše, a výše smluvní pokuty a úroku z prodlení, k jejichž zaplacení je dlužník povinen dle Platebního rozkazu Okresního soudu v Prostějově č.j. Ro 1942/2005 ze dne 17.1.2006, právní moc dne 21.2.2006, bude stanovena ke dni podpisu dohody o splátkách.

29.14 Dělnická tělocvičná jednota Prostějov – dořešení majetkoprávních vztahů

Usnesení č. 7102:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

1. záměr směny pozemků, a to části pozemku p.č. 1812/1 – ost.plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 37 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování GP) v majetku Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov, se sídlem Netušilova 7, 796 01 Prostějov, IČ: 70918309, za část pozemku p.č. 8075/1 – vodní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 550 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování GP) v majetku města Prostějova, za těchto podmínek:

- směna bude provedena bez finančního vyrovnání,

- náklady s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv dle směnné smlouvy do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2. záměr výpůjčky části pozemku p.č. 8075/1 – vodní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 450 m2 Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, se sídlem Netušilova 7, 796 01 Prostějov, IČ: 70918309, za účelem provádění údržby na dobu určitou do 31.12.2016; vypůjčitel ponese po celou dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky,

s c h v a l u j e

1. zrušení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na částech pozemků města Prostějova p.č. 1812/12, p.č. 8075/7 a p.č. 1807/2, vše v k.ú. Prostějov, vyznačených geometrickým plánem č. 3420-40035/2004 ze dne 23.2.2004, ve prospěch Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov, se sídlem Netušilova 7, 796 01 Prostějov, IČ: 70918309, zřízeného na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2005/16/093 ze dne 20.5.2005,

2. zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na částech pozemků města Prostějova p.č. 1812/12 – ost.plocha, p.č. 8075/7 – vodní plocha a p.č. 1807/2 – ost.plocha, vše v k.ú. Prostějov (rozsah pozemků bude znám po vypracování GP), ve prospěch Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov, se sídlem Netušilova 7, 796 01 Prostějov, IČ: 70918309, za těchto podmínek:

- věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou,

- náklady spojené s vypracováním GP a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

29.15 Revokace usnesení ZMP č. 15162 ze dne 14.6.2005

Usnesení č. 7103:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15162 ze dne 14. 6. 2005 (schválení prodeje části pozemku p.č. 7363/1 v k.ú. Prostějov).

29.16 Revokace usnesení ZMP č. 16089 ze dne 25.4.2006

Usnesení č. 7104:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16089 ze dne 25. 4. 2006 (schválení výkupu pozemků p.č. 6036/1 a p.č. 6036/2, oba v k.ú. Prostějov).

30.1 Bytové záležitosti

Usnesení č. 7105:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

30.3 Komise rady

Usnesení č. 7106:

Rada města Prostějova po projednání

o d v o l á v á

z komise prevence kriminality Boženu Černohousovou na základě její vlastní žádosti,

j m e n u j e

členkou komise prevence kriminality Mgr. Evu Matouškovou.

30.5 Využití zámku na Pernštýnském nám.

Usnesení č. 7106:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přípravu využití zámku na Pernštýnském nám. s možností čerpání dotací ze strukturálních fondů.

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                           Bc. Alois Mačák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                               místostarosta města Prostějova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 30. 1. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:35:52 | přečteno 409x | Věra Krejčí
load