Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 7. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 7. schůze Rady města Prostějova

konané 20. 2. 2007

Usnesení z 7. schůze Rady města Prostějova, konané 20. 2. 2007

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 7107:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 7. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 20. 2. 2007 a pověřuje Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Veřejná zakázka na poskytování poradenství a konzultační činnosti při výběrovém řízení na metropolitní síť
Usnesení č. 7108:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
1) že nejvhodnější nabídku na provedení veřejné zakázky „Poradenství a konzultační činnost při výběrovém řízení na metropolitní síť“ na základě písemné výzvy zadavatele města Prostějova předložil uchazeč s obchodní firmou LIBERAL CONSULTING s. r. o., IČO 26125498, sídlem Praha 3, Na Parukářce 3/2772, PSČ 130 00,

2) realizovat veřejnou zakázku na základě Smlouvy o poradenské činnosti mezi zadavatelem a obchodní společností LIBERAL CONSULTING s. r. o., IČO 26125498, sídlem Praha 3, Na Parukářce 3/2772, PSČ 130 00,

3) souhlasí s uzavřením Smlouvy o poradenské činnosti mezi zadavatelem a obchodní firmou LIBERAL CONSULTING s. r. o., IČO 26125498, sídlem Praha 3, Na Parukářce 3/2772, PSČ 130 00 v souladu s návrhem předloženým uchazečem.

3. Informace ve věci stížnosti města Prostějova podané na Okresní státní zastupitelství
Usnesení č. 7109:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci ve věci stížnosti podané na Okresní státní zastupitelství Prostějov.

4. ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 7110:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

1

243.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, PO – navýšení mzdových prostředků)

20

3319

5331

1

0000202030

401.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku DUZE KK u hradeb v Prostějově, PO – navýšení mzdových prostředků)

20

3311

5331

1

260.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu v Prostějově, PO – navýšení mzdových prostředků)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

904.000,-

(fond rezerv a rozvoje)


5. ROZOP kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 7111:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

699 000,-

(kácení lipové aleje na hřbitově)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7076

699 000,-

(rezerva na havarijní situace)


6. Platový výměr jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 7112:
Rada města Prostějova po projednání
s t a n o v í
jednateli obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. měsíční odměnu s účinností od 1. 2. 2007 dle přílohy (viz usnesení č. 7048).

7.1 Veřejná finanční podpora
Usnesení č. 7113:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z prostředků kulturní komise ve výši 10 000,- Kč
- na uspořádání výstavy současného výtvarného umění (tisk fotografií, plátno, barvy, ostatní materiály, instalace, transport, hudební produkce)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2007,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5492

0000204000

   10 000

(dary obyvatelstvu )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

0000204000

10 000

(ostatní neinvestiční výdaje )

Miroslav Pišťák, v. r.                                                                                                                              Ing. Pavel Drmola, v. r.
místostarosta  zastupující

starostu města Prostějova                                                                                                                    místostarosta města Prostějova

Prostějov 20. 2. 2007
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:36:09 | přečteno 437x | Věra Krejčí
load