Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 8. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 8. schůze Rady města Prostějova

konané 6. 3. 2007

Usnesení z 8. schůze Rady města Prostějova, konané 6. 3. 2007

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 7114:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 8. schůze, konané dne 7. 3. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

3. Valná hromada Lesů města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 7115:
Rada města Prostějova v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. po projednání
s c h v a l u j e
1. Hospodářský výsledek společnosti v roce 2006 a rozdělení zisku takto:
Hospodářský výsledek společnosti po zdanění 948 tis. Kč
Náklady mimo daňový základ 306 tis. Kč
Navýšení provozního kapitálu 642 tis. Kč
2. Vyplacení odměny řediteli společnosti za hospodaření v roce 2006 dle podmínek, stanovených valnou hromadou společnosti v závislosti na dodržení HV
3. Zprávu o vztazích mezi městem Prostějov a Lesy města Prostějova, s.r.o. v roce 2006.

4. Záležitosti komisí rady:
4.1 Doporučení Komise koncepce a rozvoje města
Usnesení č. 7116:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 8. 2. 2007.

4.2 Závěry z jednání Komise pro cestovní ruch a podnikání
Usnesení č. 7117:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
závěry Komise pro cestovní ruch a podnikání ze dne 20. 2. 2007,
o d v o l á v á
Petra Chytila z funkce člena Komise pro cestovní ruch a podnikání,
j m e n u j e
Michala Slavíka členem Komise pro cestovní ruch a podnikání.

5. Nabídka na spolupráci při získávání dotací z EU
Usnesení č. 7118:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Miroslavu Pišťákovi, místostarostovi města,
jednat s ČSOB, a.s. o uzavření dohody, na základě které by ČSOB, a.s. zajistila pro město Prostějov přehled dotačních možností v letech 2007-2013.

6. Cyklobus Prostějov – Drahanská vrchovina
Usnesení č. 7119:
Rada města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, zajistit jednání směřující ke zřízení cyklobusu Prostějov – Drahanská vrchovina,
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

2221

6313

179 000,00

(zvýšení položky – pořízení vozíku pro kola)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

179 000,00

(snížení rezervy RMP pro rozpočtová opatření)


7. Návrh akcí v rámci zapojení města do projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v roce 2007
Usnesení č. 7120:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
návrh akcí v rámci zapojení města do projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v roce 2007 dle důvodové zprávy.

8. Projednání výsledků následné finanční kontroly v ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60

Usnesení č. 7121:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova
ul. 60, na základě zjištění Odboru interního auditu a kontroly MěÚ v Prostějově o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, spočívající v překročení závazného ukazatele, po projednání
r o z h o d l a
ve smyslu § 22 odst. 6 a § 28 odst. 4 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, neuložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 5.796,- Kč
a ve smyslu § 22 odst. 6 téhož zákona neuložit penále ve výši 4.499,- Kč.

9. Návrh odměny některým ředitelům školských a kulturních zařízení
Usnesení č. 7122:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům školských a kulturních zařízení dle důvodové zprávy se změnou dle diskuse.

10. Změna zřizovací listiny RG a ZŠ města Prostějova
Usnesení č. 7123:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova nepovolit doplňkovou činnost Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 od 1. 1. 2008.


11. Změna zřizovací listiny ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24
Usnesení č. 7124:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu Zřizovací listiny Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, příspěvkové organizace spočívající v rozšíření činnosti u písmene f) v článku 3 odst. 5 o tuto činnost:
- výuka plavání pro mateřské školy a pro 1. – 5. ročník základních škol.


12. Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4
Usnesení č. 7125:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu Zřizovací listiny školské rady Základní školy a mateřské školy Prostějov, Rejskova tř. 4, spočívající ve změně složení členů Školské rady ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4 dle důvodové zprávy.

13. Souhlas s výpůjčkou NP v ZŠ Prostějov, Vl. Majakovského 1
Usnesení č. 7126:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s výpůjčkou nebytových prostor v ZŠ Prostějov, Vl. Majakovského 1 Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov k účelu výuky hudební výchovy žáků Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov od 1. 4. 2007.


13.1 Návrh realizace horolezecké stěny
Usnesení č. 7127:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Antonínovi Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zpracovat návrh realizace horolezecké stěny na ZŠ Prostějov, Dr. Horáka.

14. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků – prodloužení platnosti smluv, zvýšení odměny za oznámený přestupek
Usnesení č. 7128:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s uzavřením dodatků dle přílohy o změně obsahu platných veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřených mezi městem Prostějov a těmito obcemi:
Alojzov, Bedihošť, Biskupice, Brodek u Prostějova, Čehovice, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Čelčice, Hluchov, Hradčany – Kobeřice, Hrdibořice, Ivaň, Klenovice na Hané, Kralice na Hané, Laškov, Lešany, Mostkovice, Obědkovice, Ohrozim, Olšany u Prostějova, Otaslavice, Plumlov, Prostějovičky, Přemyslovice, Ptení, Seloutky, Skalka, Smržice, Stařechovice, Určice, Vincencov, Vranovice – Kelčice, Vrbátky a Želeč.


15. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
Usnesení č. 7129:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků na dobu určitou do 30.6.2011 dle přílohy - mezi městem Prostějov a obcemi Myslejovice, Niva a Slatinky.


16. Záměr třídění odpadu v rámci městského úřadu
Usnesení č. 7130:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
záměr třídění odpadu v rámci městského úřadu dle varianty A a následně dle var. B,
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ,
zajistit realizaci třídění odpadu v rámci Městského úřadu v Prostějově v souladu se schválenými variantami.

16.1 Prodej dřeva
Usnesení č. 7131:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. odprodej smrkového dřeva 50 m3 z pokácených stromů na městském hřbitově za cenu 400,- Kč,
2. přenechání lipového dřeva z pokácených stromů na městském hřbitově uměleckým řezbářům k zajištění sochařského sympozia Hany Wichterlové v roce 2007 a odprodej zbývajícího dřeva za cenu 400,- Kč.

17. Architektonický návrh řešení nám. E. Husserla – informace
Usnesení č. 7132:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í

informaci o návrzích dopravního řešení nám. E. Husserla.

18. Změna užití finančních prostředků – ZŠ Vl. Majakovského 1
Usnesení č. 7133:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu užití finančních prostředků na investiční akci ZŠ Majakovského – rekonstrukce dvora a hřiště na přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci pavilonu základní školy.

19. Návrh bezúplatného převodu PD obci Držovice
Usnesení č. 7134:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod investičního majetku – projektových dokumentací - obci Držovice, v celkové výši 789 490,- Kč uvedených v příloze.


20. Harmonogram investičních akcí - 2007
Usnesení č. 7135:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
předložený harmonogram investičních akcí,
u k l á d á
Ing. Antonínovi Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
postupovat při realizaci investičních akcí v roce 2007 v souladu s předloženým harmonogramem.

20.1 Bezpečnostní prvky v dopravě – optické reflexní prvky na okružních křižovatkách
Usnesení č. 7136:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s podáním žádosti o finanční příspěvek na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích.

20.2. Uvolnění služebního bytu v budově Národního domu a úprava náhradního bytu
Usnesení č. 7137:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o uvolnění služebního bytu v objektu Národního domu a doporučuje zahájit technickou přípravu stavebních úprav náhradního bytu.

21. Zadávací podmínky pro informační systém a mobiliář na městském hřbitově
Usnesení č. 7138:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í

s obsahem zadávacích podmínek investiční akce „Městský hřbitov – mobiliář a orientační značení“,
u k l á d á
Ing. Antonínovi Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
vypsat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace.

22. Postup prací v Kolářových sadech – informace
Usnesení č. 7139:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í

informaci o postupu prací na Kolářových sadech,
u k l á d á
Ing. Antonínovi Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
dokončit projekční přípravu a realizovat práce v souladu s důvodovou zprávou.

23. Zadání veřejné zakázky – kotelna v městských lázních
Usnesení č. 7140:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v % takto:
1. výše nabídkové ceny 85 %,
2. výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla (Kč/den) 10 %,
3. záruka za jakost díla (v měsících) 5 % s tím, že bude omezena maximální délka záruky,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku Městské lázně kotelna za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy uvedené v důvodové zprávě.


24. Zpráva o činnosti kontrolního oddělení odboru interního auditu a kontroly za II. pololetí 2006
Usnesení č. 7141:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti kontrolního oddělení odboru interního auditu a kontroly za 7-12/2006.

25. Veřejná finanční podpora:
25.1 Veřejná finanční podpora - kulturní komise
Usnesení č. 7142:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 11.000,-- Kč Prostějovskému klubu pro amatérský film a video, Prostějov, Školní 4, IČ 628 58 998
- na podporu činnosti (nájemné, propagace, cestovné, spotřební materiál, odborná literatura, semináře, oprava zařízení, vyčištění a promazání videorekordéru a titulkovače, nákup náhradního zdroje do kamer SONY pro kolektivní natáčení
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

2. ve výši 5.000,-- Kč Muzejní vlastivědné společnosti v Brně, Solniční ul. 12, IČ 004 62 152
- na přípravu, tisk a vydání „Vlastivědného věstníku moravského“, vydání 59. ročníku
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

3. ve výši 15.000,-- Kč Klubu přátel výtvarného umění Prostějov, Kostelec na Hané, Bezručova 254, IČ 686 88 229
- na výstavu „III. Moravský salón grafiky“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

4. ve výši 20.000,-- Kč
- na tisk publikace „Historie Čechůvek a kapličky sv. Otýlie“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

5. ve výši 25.000,-- Kč Ochotnickému spolku Divadlo Hanácké obce, Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ 479 20 858
- na uspořádání Adventního zastavení k 80. výročí založení Divadla Hanácké obce (pronájem sálu, propagace, almanach, jevištní dekorace, archivní dokumentace)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

6. ve výši 14.000,-- Kč Historickým kočárům „MYLORD“, Mostkovice, Pod lesem 161/16, IČ 266 43 308
- na zapůjčení a dopravu kočárů, vozů, kočárových koní do Prostějova
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

7. ve výši 25.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644
- na podporu hudebních soutěží „Hanácký skřivan“ a „Zpívající rodina“ (nájemné, ozvučení, osvětlení, tisk, propagace, cestovné, moderátor, archivní dokumentace)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

8. ve výši 15.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151
- na opravu kulis a loutek
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

9. ve výši 15.000,-- Kč
- na podporu vydání básnické sbírky „Kratičky“ v českém i hebrejském jazyce
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

10. ve výši 20.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice, Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 491
- na podporu činnosti (doprava sbormistryně, korepetice, dary jubilantům, služby, noty, kopírování, archív)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

11. ve výši 20.000,-- Kč Vlastimile Prostějov – pěveckému sdružení, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 202
- na podporu činnosti (hospodářské a organizační výdaje, noty, kopírování, propagace, květiny, desky a obaly na noty, ošacení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

12. ve výši 35.000,-- Kč Národopisnému souboru Mánes, Prostějov, Březinova 9, IČ 479 22 524
- na nájem nebytových prostor pro uskladnění krojů a pro nácvik souboru, nákup a doplnění krojů
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

13. ve výši 15.000,-- Kč Loutkovému divadlu STAROST Prostějov, Wolkerova 4, IČ 479 22 168
- na podporu činnosti (energie, materiál, kostýmy, tisk programů, cestovné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

14. ve výši 10.000,-- Kč
- na podporu činnosti hádankářského kroužku HANÁCI (nákup odborné literatury, ceny do soutěží, cestovné, ubytování, semináře)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

15. ve výši 3.000,-- Kč Moravsko – slezské křesťanské akademii, Brno, regionální pobočce Prostějov, Tovačovského 19, IČ 005 45 767
- na přednáškovou činnost (cestovné, honoráře, propagace a poštovné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

16. ve výši 50.000,-- Kč
- na výrobu propagačních materiálů výstav Galerie Metro 70
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

17. ve výši 10.000,-- Kč
- na uspořádání vzpomínkové slavnosti v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově k 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka (pozvánky, plakáty, cestovné, ubytování)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5492

0000204000

105 000

(dary obyvatelstvu)

20

3319

5222

0000204000

163 000

(neinvestiční transfery občanským sdružením )

20

3319

5212

0000204000

25 000

(neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům – fyzickým osobám )

20

3319

5229

0000204000

15 000

(ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

0000204000

308 000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené )


25.2 Veřejná finanční podpora - komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 7143:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání ve výši 35.000,- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612
- na Den učitelů
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2007
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3299

5339

0000204100

35 000,-

(neinv.příspěvky ostatním příspěv.organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3299

5909

0000204100

35 000,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


25.3 Veřejná finanční podpora - komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 7144:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova - z prostředků komise sociální a zdravotní
1) ve výši 5.000,--Kč Moravskoslezskému svazu Vojenských táborů nucených prací PTP, Brno, Hybešova 71, Brno, IČ: 00 54 60 11
- nájemné pro územní organizaci v domě Kostelecká 17, Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

2) ve výši 25.000,--Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTĚ, o.p.s., Tetín 1, Prostějov, IČ: 25 34 29 24
- na zajištění rehabilitace a hiporehabilitace (doprava)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

3) ve výši 50.000,--Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ: 44 15 98 54
- na Stacionář pro psychotiky ( na zajištění provozních a mzdových nákladů )
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

4) ve výši 50.000,--Kč ADŘE, Klikatá 1238/90c, Praha – pob. Prostějov, IČ: 61 38 81 22
- na pronájem kanceláře, kurzy pro dobrovolníky, zabezpečení kulturních akcí pro DD a ÚSP
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007
b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5339

2101

25.000,--Kč

neinvestiční příspěvky ost. příspěvkovým organizacím

21

4339

5223

2101

50.000,--Kč

neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

21

4339

5222

2101

55.000,--Kč

neinvestiční transfery občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

2101

130.000,--Kč

komise sociální a zdravotní


26. Rozpočtová opatření:
26.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 a 70
Usnesení č. 7145:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Bc. Liboru Vykopalovi, vedoucímu odboru správy a zabezpečení,
zařadit finanční prostředky na technické zázemí v jednací síni radnice pro využití notebooků během jednání zastupitelstva do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2008.

26.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 (ZŠ a MŠ Rejskova tř., ZŠ a MŠ Kollárova ul.)
Usnesení č. 7146:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

0000200335

3.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4 – kurzy na PC pro seniory)

20

3113

5331

0000200336

3.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 – kurzy na PC pro seniory)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

6409

5909

6.000,-

(Ostatní neinvestiční výdaje – Zdravé město)


26.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 (městská knihovna)
Usnesení č. 7147:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
řediteli Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 128.000,-- Kč,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

128.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace–pořízení telefonů)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

2122

128.000,-

(odvod příspěvkové organizace – Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace)


26.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 a 60
Usnesení č. 7148:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
řediteli Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 146.000,-- Kč,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

0000200341

146.000,-

(vybudování klimatizační jednotky v ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0000200341

146.000,-

(odvod příspěvkové organizace – ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)


26.5 Rozpočtové opatření kapitoly 41
Usnesení č. 7149:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,
zajistit vypracování nezávislého posudku dokumentace společnosti UDIMO, spol. s r.o., týkající se dopravy ve městě Prostějově, společností EDIP s.r.o., Liberec,
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

119.000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

6171

5166

119.000,-

Konzultantské poradenské a právní služby
Vypracování odborného posudku dokumentace společnosti Udimo, spol. s r.o., týkající se dopravy ve městě Prostějově, společností EDIP s.r.o., Liberec


26.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 (poškození fasády MŠ Šárka)
Usnesení č. 7150:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o poškození fasády na objektu MŠ Šárka,
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

600325

30 000

MŠ Šárka fasáda

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

607076

30 000

Havarijní události

26.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 (PD 50 RD za novou nemocnicí)
Usnesení č. 7151:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

113000000

1 000 000

Projektová dokumentace 50 RD za novou nemocnicí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

1 000 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


26.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 (PD Vápenice 25)
Usnesení č. 7152:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6171

6121

111000000

80 000

PD Vápenice 25

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

80 000

Rezerva RMP


26.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 (RG a ZŠ města Prostějova)
Usnesení č. 7153:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3121

6121

43000000

1 400 000

RG + ZŠ Studentská – pavilony E,F

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

1 400 000

FRR


26.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 (PD cyklostezky na ul. Kralická)
Usnesení č. 7154:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

112000000

120 000

PD CS Kralická

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

120 000

Rezerva RMP


26.11 Rozpočtové opatření kapitoly 70
Usnesení č. 7155:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6399

5363

210.000,-

(úhrada sankce)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

210.000,-

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

d o p o r u č u j e
postupovat v záležitosti účelové dotace „Energetický audit na vybrané objekty města Prostějova“ dle var. 2, uvedené v důvodové zprávě.

26.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 (nádrž na Přikrylově nám.)
Usnesení č. 7156:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

293 000,-

Zasypání nefunkční vodní nádrže na Přikrylově nám.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

293 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


26.14 ROZOP kapitoly 90 – komunální služby (odstranění zídky na ul. Kostelecká 11)
Usnesení č. 7157:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

34 000,-

Odstranění zídky u BD BYDRUKO, Kostelecká 11, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

34 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


26.15 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie a 70 – Finanční odbor (poradenská a konzultační činnost poradce při výběrovém řízení na metropolitní síť v Prostějově)
Usnesení č. 7158:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

2499

5166

71.400,-

Poradenská a konzultační činnost poradce při výběrovém řízení na metropolitní síť v Prostějově.

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

71.400,-

Rezerva Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření.


27. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
27.1 Zvýšení ceny za správu nemovitostí o inflaci
Usnesení č. 7159:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uplatnění k 1.1.2007 inflační doložky z mandátní smlouvy - navýšení cen za správu nemovitostí města Prostějova o 2 %.

27.2 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Svatoplukova 2445/42
Usnesení č. 7160:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 40m2 ve Svatoplukově ulici č.2445/42 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

27.3 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – Norská 4245/6
Usnesení č. 7161:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e
záměr pronájmu parkovacího místa č.6 v Norské ulici č.4245/6 v Prostějově přímému zájemci za těchto podmínek:
- za účelem parkování osobního vozidla ve vlastním užívání
- za stávající měsíční nájemné, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

27.4 Schválení pronájmu NP – U spořitelny 157/5 (suterén)
Usnesení č. 7162:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem suterénních nebytových prostor č. 226 o celkové rozloze 38,25m2 v ulici U spořitelny č.157/5 v Prostějově
- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 500Kč s inflační doložkou
- za účelem zřízení skladu.

27.5 Schválení pronájmu NP – U spořitelny 157/5
Usnesení č. 7163:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 225 o celkové rozloze 11,8m2 v ulici U spořitelny č.157/5 v Prostějově
- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 2.000Kč s inflační doložkou
- za účelem zřízení a provozování rychlého občerstvení.


27.6 Schválení pronájmu NP – J. Zrzavého 3975
Usnesení č. 7164:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 249 o celkové rozloze 26,71m2 v ulici J.Zrzavého č.3975 v Prostějově
- Jaromíru Baronovi, IČ 47923881
- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 500Kč s inflační doložkou
- za účelem zřízení a provozování kanceláře pro podnikatelskou činnost.


27.8 Přechod nájmu NP – Pernštýnské nám. 177/7
Usnesení č. 7165:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přechod nájmu nebytových prostor na Pernštýnském nám. č.177/7 v Prostějově na PhDr. Jana Kozáka, IČ 10075542.


28. Majetkoprávní záležitosti:
28.1 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemku p. č. 4741/1 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 7166:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
1) záměr prodeje části pozemku p.č. 4741/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:
- kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá),
- kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po realizaci stavby garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení s uzavřením kupní smlouvy bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení,
- do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,
- v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude realizována stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany kupujícíhobude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,
- kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že si vlastním nákladem zajistí komunikační napojení garáže přes část pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov, který nebude předmětem prodeje,
- náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) záměr prodeje části pozemku p.č. 4741/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:
- kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá),
- kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po realizaci stavby garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení s uzavřením kupní smlouvy bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení,
- do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,
- v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude realizována stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany kupujícího bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,
- kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že si vlastním nákladem zajistí komunikační napojení garáže přes část pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov, který nebude předmětem prodeje,
- náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
3) záměr prodeje části pozemku p.č. 4741/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:
- kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá),
- kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po realizaci stavby garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení Evy Svobodové s uzavřením kupní smlouvy bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení,
- do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,
- v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude realizována stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany kupující bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,
- kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že si vlastním nákladem zajistí komunikační napojení garáže přes část pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov, který nebude předmětem prodeje,
- náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 373/2 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 7167:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 373/2 – ostatní plocha, v k.ú. Prostějov o výměře 205 m2, společnosti POLYCREDIT, s.r.o., se sídlem Prostějov, Daliborka 2, IČ 49967177, za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost POLYCREDIT, s.r.o.


28.3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 2772/24 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 7168:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 2772/24 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 70 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ), v ulici Tylova za následujících podmínek :
- kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého ( cena obvyklá ) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek, nebo jeho část, v případě svého úmyslu tento pozemek prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
- náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.4 Vyhlášení záměru prodeje dvou částí pozemku p. č. 3483/1 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 7169:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje 2 částí pozemku p.č. 3483/1 – ostatní plocha, v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 4 m2, společenství vlastníků jednotek ŠÁRKA, bytové společenství, Spitznerova 8 a 10 Prostějov, se sídlem Prostějov, Spitznerova 8, IČ: 26245329, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


28.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 309/13, p. č. 309/34 a p. č. 309/2 v k. ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 7170:
Rada města Prostějova po projednání
o d k l á d á
materiál Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 309/13, p. č. 309/34 a p. č. 309/2 v k. ú. Kralice na Hané
na příští schůzi rady s tím, že Ing. Grepl doplní důvodovou zprávu dle diskuse.

28.6 Vyhlášení záměru prodeje objektu Sádky 3
Usnesení č. 7171:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu bydlení č.p. 1626 (Sádky 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2939 a pozemku p.č. 2939 - zastavěná plocha o výměře 251 m2, vše v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),
- kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.7 Prodej části pozemku p. č. 2464/6 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 7172:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej části pozemku p.č. 2464/6 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 450,- Kč/m2 (celkem cca 18.000,- Kč),
- kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,
- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku; předkupní právo bude zrušeno poté, co bude možné dokončenou stavbu dvojgaráže na převáděném pozemku v souladu se stavebním zákonem užívat,
- v kupní smlouvě se kupující zaváže provést výstavbu dvojgaráže na převáděném pozemku nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy; pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba dvojgaráže nebude v uvedené lhůtě vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30-ti dnů ode dne zahájení stavby dvojgaráže na převáděném pozemku v souladu se stavebním zákonem; do doby zahájení stavby dvojgaráže na převáděném pozemku bude uzavřena mezi městem Prostějovem a Ladislavem Štrajtem smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku p.č. 2464/6 v k.ú. Prostějov,
- v kupní smlouvě se kupující zaváže provést náhradní výsadbu 1 ks stromu na pozemku města Prostějova dle požadavku Odboru životního prostředí Městského úřadu v Prostějově,
- náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.8 Prodej objektu Dolní 85
Usnesení č. 7173:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu bydlení č.p. 2048 (Dolní 85 v Prostějově) na pozemku p.č. 3767 a pozemků p.č. 3767 - zastavěná plocha o výměře 317 m2 a p.č. 3768 - zahrada o výměře 422 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců dle důvodové zprávy.


28.9 Prodej objektu Tetín 4
Usnesení č. 7174:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu bydlení č.p. 1491 (Tetín 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 2727 a pozemků p.č. 2727 - zastavěná plocha o výměře 290 m2 a p.č. 2728 - zahrada o výměře 126 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců dle důvodové zprávy.


28.10 Prodej objektu Svatoplukova 42
Usnesení č. 7175:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu bydlení č.p. 2445 (Svatoplukova 42 v Prostějově) na pozemku p.č. 4408, pozemku p.č. 4408 - zastavěná plocha o výměře 329 m2 a pozemku p.č. 4409 - zahrada o výměře 231 m2, vše v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena ve výši 1.200.000,- Kč,
- kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.11 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 6284/2 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 7176:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 6284/2 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 2000 m2, v ulici Určická, společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, IČ 26224178, za účelem zřízení a užívání skladovací plochy pro velkoobjemové kontejnery, za následujících podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
- nájemné bude stanoveno ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. celkem 40.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, a
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 6284/2 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 2000 m2, v ulici Určická, společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, IČ 26224178, na dobu určitou od 15. 3. 2007 do 13. 4. 2007, za nájemné v celkové výši 3.333,- Kč za sjednanou dobu nájmu, za účelem zřízení a užívání skladovací plochy pro velkoobjemové kontejnery. Nájemné bude v celé výši zaplaceno před podpisem nájemní smlouvy.

28.12 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 110/8 v k. ú. Krasice
Usnesení č. 7177:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 110/8 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 20 m2, v ulici K. Svolinského za účelem umístění dřevěného přístřešku restaurační předzahrádky, za následujících podmínek :
- doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
- výše nájemného 50,- Kč/m2/rok, tj. celkem 1.000,- Kč ročně,
- způsob placení nájemného – ročně předem,
- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

28.13 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7485/1 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 7178:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7485/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti PV-RECYKLING s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 41, č.p. 2529, PSČ: 796 02, IČ: 26273993, za účelem umístění navigačního panelu o rozměrech 3 x 1,5 metru za následujících podmínek:
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
- nájemné je stanoveno ve výši 4.500,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
- nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

28.15 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7804 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 7179:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u je
pronájem části pozemku p.č. 7804 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 12 m2 za účelem zřízení staveniště za následujících podmínek:

- doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
- výše nájemného 20,- Kč/m2 ročně, t.j. 240,- Kč/rok,
- způsob placení nájemného – ročně předem,
- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,

28.16 Výkup pozemku p. č. 5764 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 7180:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemku na ulici Olomoucká p.č. 5764 – orná půda o výměře 1853 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 185 300,- Kč, za následujících podmínek:
- část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % ( záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

28.17 Výkup částí pozemků v k. ú. Prostějov (propojení ulic Anglické a Určické)
Usnesení č. 7181:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup částí pozemků p.č. 6249 – orná půda o výměře cca 420 m2, p.č. 6250 – orná půda o výměře cca 690 m2, p.č. 6251 – orná půda o výměře cca 1150 m2 a p.č. 6252 – orná půda o výměře cca 780 m2, vše v k.ú. Prostějov (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka těchto pozemků za kupní cenu ve výši dle cenové mapy města Prostějova, tj. 630,- Kč/m2, tj. celkem cca 1.915.200,- Kč, za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14
dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní
ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení
dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město
Prostějov.


28.18 Výkup pozemků v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 7182:

Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemků :

a) p.č. 3700/35 – zeleň o výměře 34 m2, p.č.3700/36 – ostatní komunikace o výměře 7 m2, p.č. 3702/7 – ostatní komunikace o výměře 68 m2, p.č. 3710/6 – zeleň o výměře 312 m2 , p.č. 3710/14 – ostatní komunikace o výměře 181 m2, p.č. 6753/40 – zeleň o výměře 160 m2 od vlastníka těchto pozemků,

b) p.č. 3700/29 - 205 zeleň o výměře 205 m2, p.č.3700/30 – ostatní komunikace o výměře 19 m2 , p.č. 3702/5 – ostatní komunikace o výměře 47 m2 , p.č. 3710/23 – zeleň o výměře 114 m2, p.č. 6753/34 – zeleň o výměře 48 m2 vše v k.ú. Prostějově od podílových spoluvlastníků těchto pozemků,
za následujících podmínek:
- výkupní cena za pozemky bude stanovena ve výši 100,- Kč / m2 pozemku, tj. celkem 119 500,- Kč,
- náklady spojené s převodem pozemků do majetku města, a to zpracování znaleckých posudků, poplatek spojený s podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov.


28.19 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu části pozemku p. č. 92/1 v k. ú. Žešov
Usnesení č. 7183:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 92/1 – trvalý travní porost o výměře 16 m2 v k.ú. Žešov (dle geometrického plánu nově označena jako p.č. 92/4 v k.ú. Žešov), s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí žadatel.

28.20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Domamyslice

Usnesení č. 7184:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí sedmi částí pozemku p.č. 432/1 – ostatní plocha o celkové výměře 985 m2, pěti částí pozemku p.č. 432/2 – ostatní plocha o celkové výměře 652 m2, dvou částí pozemku p.č. 433/1 – ostatní plocha o celkové výměře 463 m2 a dvou částí pozemku p.č. 433/2 – ostatní plocha o celkové výměře 1273 m2, vše v k.ú. Domamyslice, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

28.21 Schválení výpůjčky pozemku v k. ú. Stichovice
Usnesení č. 7185:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e

výpůjčku pozemku parc.č. 1527 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 77 704 m2 v k.ú. Stichovice ve vlastnictví města Prostějova DELTAKLUBU Stichovice, se sídlem v Prostějově, sídl.E.Beneše 15/21, IČ 65268954, a AEROKLUBU Prostějov-Stichovice, se sídlem letiště Stichovice, (kontaktní adresa Prostějov, E.Valenty 39), IČ 62859226, ke sportovní a letecké činnosti s účinností od 1.1.2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc s tím, že vypůjčitel ponese veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky,

28.22 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7893/4 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 7186:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e

výpůjčku části pozemku p.č. 7893/4 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 106 m2 za účelem užívání jako odstavné plochy za následujících podmínek:
- výpůjčka bude sjednána s účinností od 1.1.2007 na dobu určitou 10 let,
- vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky.

28.23 Užívání a provozování objektu společenského domu na ul. Komenského
Usnesení č. 7187:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e

výpůjčku objektu č.p. 4142 (Komenského 6 v Prostějově) na pozemku p.č. 93 v k.ú. Prostějov, stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 83 v k.ú. Prostějov a movitých věcí umístěných v těchto objektech uvedených v příloze tohoto materiálu společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ: 796 01, za účelem provozování společenského domu za následujících podmínek:
- výpůjčka bude sjednána s účinností od 1.3.2007 na dobu určitou do 29.3.2007,
- vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky,
- vypůjčitel se zaváže na vlastní náklady zajistit konání akcí pořádaných půjčitelem v objektu společenského domu.

28.24 Revokace usnesení ZM č. 16163 ze 19. 9. 2006 (prodej pozemků pro výstavbu garážového domu)
Usnesení č. 7188:
Rada města Prostějova po projednání
o d k l á d á
materiál 28.24 Revokace usnesení ZM č. 16163 ze 19. 9. 2006 (prodej pozemků pro výstavbu garážového domu).

28.25 Prodej objektu Husovo nám. 49
Usnesení č. 7189:
Rada města Prostějova po projednání
o d k l á d á
materiál 28.25 Prodej objektu Husovo nám. 49.

28.26 Prodej objektu Husovo nám. 56
Usnesení č. 7190:
Rada města Prostějova po projednání
o d k l á d á

materiál 28.26 Prodej objektu Husovo nám. 56.

28.27 Prodej objektu Partyzánská 8
Usnesení č. 7191:
Rada města Prostějova po projednání
o d k l á d á

materiál 28.27 Prodej objektu Partyzánská 8.

29. Různé
29.1 HK Jestřábi Prostějov – žádost o změnu názvu víceúčelové haly
Usnesení č. 7192:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e

změnu názvu Víceúčelové haly v Prostějově na nový název HŽP ARÉNA PROSTĚJOV.

29.2 Rodinný pivovar Bernard, a. s., Humpolec – žádost o souhlas s užitím znaku města
Usnesení č. 7193:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova na etiketě piva značky Prostějovská jedenáctka. Souhlas se uděluje Rodinnému pivovaru Bernard, a. s., ul. 5. května 1, Humpolec v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                                      Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova                                                                                                                          místostarosta města Prostějova

Prostějov 6. 3. 2007
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:36:14 | přečteno 574x | Věra Krejčí
load