Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 9. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 9. schůze Rady města Prostějova

konané 20. 3. 2007

Usnesení z 9. schůze Rady města Prostějova, konané 20. 3. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7194:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 9. schůze, konané dne 20. 3. 2007 a pověřuje Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2.1.1 Veřejná finanční podpora – Československá obec legionářská

Usnesení č. 7195:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 12 000,- Kč Československé obci legionářské, jednotě Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČO: 45247455

- na akce směřující k uchování, rozvíjení a předávání demokratických a humanistických tradic, připomínání významných dějinných událostí našeho státu a jeho armády

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 14. 12. 2007,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

12 000,00

(VFP – neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

12 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.1.2 Veřejná finanční podpora – Konfederace politických vězňů

Usnesení č. 7196:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 5 000,- Kč Konfederaci politických vězňů, pobočce 50 Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov, IČO: 417581

- na akce směřující k uchování předávání a rozvíjení demokratických a humanitních tradic, připomínání významných dějinných událostí našeho státu –zájezdy na celostátní akce KPV, nákup kytic při slavnostních příležitostech

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 14. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

5 000,00

(VFP – neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

5 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.1.4 Veřejná finanční podpora – Česká asociace hasičských důstojníků

Usnesení č. 7197:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 10 000,- Kč České asociaci hasičských důstojníků, Výškovická 40, Ostrava, IČO: 65469062

- na zajištění informovanosti občanů na území města Prostějova z problematiky ochrany před mimořádnými událostmi a na zajištění soutěže jednotek SDH v záchranářských disciplínách Rallye Hamry 2007

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

5512

5222

10 000,00

(zvýšení položky neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

10 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.1.5 Veřejná finanční podpora – SDH Krasice

Usnesení č. 7198:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 40 000,- Kč SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Krasice, Západní 70, Prostějov, IČO: 62860372

- na činnost družstva mladých hasičů SDH Krasice

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

5512

5222

40 000,00

(zvýšení položky neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

40 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.1.6 Veřejná finanční podpora – SDH Domamyslice

Usnesení č. 7199:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50 000,- Kč SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Domamyslice, Prostějov – Domamyslice, IČO: 62860046

1. na nákup vybavení hasičské klubovny (nové židle) 25 000,- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

2. na nákup vybavení hasičské zbrojnice (zamykatelné skříně pro hasičské nářadí) 20 000,- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

3. na uspořádání tradičního dětského dne na ukončení prázdnin v Domamyslicích 5 000,- Kč,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 8. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

5512

5222

50 000,00

(zvýšení položky neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce(Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

50 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.1.7 Veřejná finanční podpora – SDH Vrahovice

Usnesení č. 7200:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 25 000,- Kč SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Vrahovice, Čs. armádního sboru 72, Prostějov – Vrahovice, IČO: 65762096

- na činnost mladých hasičů a na ceny do soutěží

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

5512

5222

25 000,00

(zvýšení položky neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

25 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.2 Veřejná finanční podpora - Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Usnesení č. 7201:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 10 000,- Kč pro Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, Prostějov, IČO: 44053851

- na organizační zajištění branně-vlastivědné soutěže (odměny do soutěže)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

10 000,00

(VFP – neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

10 000,00

(nerozdělená VFP)

2.3 Veřejná finanční podpora - oblast sociální a zdravotní

Usnesení č. 7202:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1) ve výši 40.000,-- Kč Svatolazarské komendě, Svatoplukova 7, Prostějov, IČ: 26 61 82 90

- nákup a doprava rehabilitačních a kompenzačních pomůcek ze Švédska

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

2) ve výši 10.000,--Kč Sdružení nájemníků ČR – SON , sídlo Nám. W. Churchila 2, Praha 3, místní org. Kostelecká 17, Prostějov, IČ: 48 13 32 81

- právní poradenská činnost v oblasti bydlení

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

3) ve výši 50.000,--Kč Janu Skřičkovi – Solná jeskyně, Prostějov, provozovna Budovcova 16, Prostějov, IČ: 13 39 31 62

- na provozní náklady Solné jeskyně

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5212

50.000,--Kč

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům –fyzickým osobám

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

50.000,--Kč

neinvestiční transfery občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

100.000,--Kč

výtěžek z VHP

Usnesení č. 7203:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1) ve výši 100.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Kounicova 79, Brno, IČ: 63 83 11 80

- na zabezpečení mezinárodního turnaje v tenise na vozíku Wheelchair Czech Open 2007 ( strava a pronájem)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

 2) ve výši 200.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, Francouzská 36, Brno, Kontaktní centrum Želva, Vrahovická 83, Prostějov, IČ: 60 55 76 21

- na zajištění provozních a mzdových nákladů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

- termín čerpání: do 15.5.2007 v částce 100.000,-- Kč a do 31.7.2007 v částce 100.000,-- Kč

3) ve výši 300.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1, Prostějov, IČ: 44 05 39 91

- na zajištění mezd a zákonné odvody

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

- termín čerpání : do 15.5.2007 v částce 150.000,-- Kč a do 31.7.2007 v částce 150.000,-- Kč

4) ve výši 300.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, Prostějov, IČ: 68 68 50 17

- na zajištění provozních, materiálových a mzdových nákladů

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

- termín čerpání : do 15.5.2007 v  částce 150.000,-- Kč a do 31.7.2007 v částce 150.000,-- Kč

5) ve výši 400.000,--Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, Aksamitova 8, Olomouc, IČ:00 84 91 03

- na pořízení defibrilátoru LFPK (zdravotní přístroj)

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

 6) ve výši 60.000,--Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, pobočka Prostějov, IČ: 00 49 92 77

- na podporu sociálně slabých rodin s dětmi, jejichž případy řeší pobočka FOD Prostějov a na pořízené nového PC s periferními zařízeními pro potřeby zpracování dokumentace řešených případů

a dalších informací

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

7) ve výši 200.000,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, reg. pracoviště Prostějov, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov - tuto částku rozdělí příjemce následovně:

a) Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR, obl.odb., Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ: 65 39 94 47

- na úhradu provozních nákladů (nájemné, elektrická energie, telefon, vzdělávání, kancelářské potřeby)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

b) Svazu tělesně postižených v ČR, okresní výbor, Kostelecká 17, Prostějov, IČ: 62 85 86 02

- na zajištění rehabilitačních a rekondičních pobytů, nájem kanceláře, úhrada telefonu a kancelářských potřeb

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

c ) Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, okresní výbor Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ: 62 85 86 45

- na zajištění rekondičních, rehabilitačních a ozdravných pobytů a na odborné edukační programy

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

d) Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „ Sedmikráska“ , Kostelecká 17, Prostějov, IČ:64 43 91 78

- na zajištění provozních nákladů ( nájemné, telefony, poštovné, kancelářské potřeby, cestovné, renovace PC)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

e) Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Radost, Wolkerova 22, Prostějov, IČ: 47 92 22 81

- na zajištění lázeňského pobytu na Slovensku

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

g) Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Družstevní 17, Prostějov, IČ: 62 85 86 11

- na zajištění poznávacího a naučného zájezdu, společenské dopoledne

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

-

příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

h) Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ: 75 07 41 33

- na úhradu provozních nákladů ( nájemné, poštovné, kancelářské potřeby, telefony, služby, vzdělávání)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

-

příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

ch) Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, reg. pracoviště Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ: 26 59 40 64

- na zajištění bezplatného poradenského centra (nájemné, telefony, elektrická energie, režijní náklady)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

i) Klubu stomiků, Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: 47 92 14 47

- na zajištění rekondičního pobytu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

960.000,--Kč

neinvestiční transfery občanským sdružením

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3513

5339

400.000,--Kč

neinvestiční příspěvky ost. příspěvkovým organizacím

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4349

5222

200.000,--Kč

neinvestiční transfery občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

1.560.000,--Kč

výtěžek z VHP

2.4.1 Veřejná finanční podpora - IRIS (péče o handicapované živočichy)

Usnesení č. 7204:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 79.000,- Kč Českému svazu ochránců přírody-Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 00116670

- na péči o prostějovské handicapované živočichy

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

4003

79 000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

4003

79 000

(Prostředky komise životního prostředí )

2.4.2 Veřejná finanční podpora - IRIS (vybudování naučné stezky na Hloučele)

Usnesení č. 7205:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 150.000,- Kč Českému svazu ochránců přírody-Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 00116670

- na vybudování naučné stezky na Hloučele

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

150 000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

7080000

150 000

( Nerozdělená veřejná finanční podpora)

2.4.3 Veřejná finanční podpora – doporučení komise životního prostředí

Usnesení č. 7206:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí

1. ve výši 19.000,- Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody ORIOLUS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 65760301

- na podporu celoroční činnosti dětského oddílu mladých ochránců přírody Rejsci

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

2. ve výši 38.000,- Kč Českému svazu ochránců přírody,základní organizaci HOŘEPNÍK, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 71198652

- na tisk publikace „Ostrůvky teplomilné a suchomilné květeny v okolí Prostějova“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

3. ve výši 15.000,- Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČ 16367812

- na boj proti nebezpečným nemocím včel: varroáza a mor včelího plodu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

4003

72 000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

4003

72 000

(Prostředky komise životního prostředí )

2.5 Veřejná finanční podpora - oblast odboru rozvoje a investic

Usnesení č. 7207:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a/ poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 30 tis. Kč Klubu českých turistů „Kosíř“ Prostějov, Husovo nám. 55, Prostějov, IČ 47921641;

- VFP bude použita na opravu klubové nemovitosti;

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu; příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3429

5222

30 000

VFP Odbor Klubu českých turistů „ Kosíř“ Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

30 000

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)

Usnesení č. 7208:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve

1. výši 300 tis. Kč Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově, Lidická 34, Prostějov, IČ 44160135

- VFP bude použita na statické zajištění kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově;

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2007

2. výši 90 tis. Kč Moravskoslezský kynologický svaz, Za Kosteleckou ul. 1, Prostějov, IČ 65763181;

- VFP bude použita na opravu nosné konstrukce střechy, výměnu střešní krytiny a instalaci elektrického zabezpečení;

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3330

5223

300 000

VFP Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla

60

3429

5222

90 000

VFP Moravskoslezský kynologický svaz

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

390 000

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)

2.6 Veřejná finanční podpora - oblast kultury

Usnesení č. 7209:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

a) usnesení č. 7142 Rady města Prostějova ze schůze dne 6. 3. 2007 v bodu 16. poskytnutí veřejné finanční podpory z prostředků kulturní komise ve výši 50.000,-- Kč na výrobu propagačních materiálů výstav Galerie Metro 70,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

   

0000204000

50 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené )

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5492

   

0000204000

50 000

 

(dary obyvatelstvu)

           

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 10.000,-- Kč

- na pořádání autorských výstav v Prostějově (výstavní fotografie, pasparty)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2. ve výši 40.000,-- Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov, Letecká 3, IČ 266 50 355

- na činnost klubu (kulturní akce, účast na memoriálu zakladatelů a významných výročí historie výsadkových jednotek mimo region)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

3. ve výši 20.000,-- Kč Divadelnímu spolku Historia, nám. Spojenců 10, Prostějov, IČ 479 19 736

- na realizaci divadelního představení (výroba kostýmů, doplňky, rekvizity, doplňky, výroba kulis, propagace, nájemné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

4. ve výši 15.000,-- Kč Loutkovému divadlu STAROST, Wolkerova 4, Prostějov, IČ 479 22 168

- na nájemné zkušebny

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2. ve výši 50.000,-- Kč Ateliéru Modrý Anděl, Magdě Jansové, Partyzánská 14, Prostějov, IČ 628 58 963

- na provoz a činnost fotografických skupin formou workshopů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 30. 4. 2007

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

3. ve výši 30.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644

- na uspořádání pěvecké soutěže „Hanácký skřivan 2007“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5492

10 000,--

(dary obyvatelstvu)

20

3319

5222

75 000,--

(nein. transfery občanským sdružením)

20

3319

5212

80 000,--

(nein. transfery nefinančním podnikat. subjektům – fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

165 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

Usnesení č. 7210:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 90.000,-- Kč Hanáckému folklornímu sdružení, Lužická 12, Prostějov, IČ 415 03 457

- na oblastní a krajskou přehlídku dětských folklorních souborů z regionu Haná v Prostějově (v částce 30.000,-- Kč)

- na Hanácké slavnosti – vystoupení Lúčnice z Bratislavy (v částce 50.000,-- Kč)

- náklady na tisk publikace Lidové tance a taneční hry z Hané (v částce 20.000,-- Kč)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2. ve výši 120.000,-- Kč FOIBOS a. s., Bartoškova 26/1448, Praha 4, IČ 630 79 780

- na uspořádání VII. Salonu Jana Kotěry v Národním domě v Prostějově ke 100. výročí Národního domu s výstavní expozicí „Slavné vily Olomouckého kraje“ (autorská a obrazová příprava, doprava, produkční příprava, tisk)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 30. 4. 2007 částku 80.000,-- Kč; do 31. 5. 2007 částku 40.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

3. ve výši 80.000,-- Kč

- na uspořádání výstav a jejich propagaci v Galerii Metro 70

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5213

120 000,--

(nein. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám)

20

3319

5222

90 000,--

(nein. transfery občanským sdružením)

20

3319

5492

80 000,--

(dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

290 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

2.7 Veřejná finanční podpora - oblast sportu

Usnesení č. 7211:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 50.000,-- Kč

- na motokrosové závody (motokrosové oblečení a výstroj, náhradní díly, oleje a pneumatiky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

2. ve výši 20.000,-- Kč SK ROŠÁDA Prostějov, Melantrichova 18, IČ 266 28 911

- na činnost šachového klubu (turnaje, materiál, startovné, cestovné, ceny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

3. ve výši 30.000,-- Kč Českému občanskému klubu cyklistů Prostějov, Úprkova 16, IČ 708 79 885

- na činnost klubu (údržba a drobné opravy velodromu, pořádání závodů, materiál, oblečení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

4. ve výši 30.000,-- Kč Klubu českých turistů – odbor č. 112103 Senior 2000, V. Škracha 44, IČ 005 05 609

- na poznávací turistické zájezdy (doprava, vstupné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

5. ve výši 30.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206

- na výměnu a doplnění materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny (lana, čistítka gri-gri, reverzo a stich. brzda, lezecké úvazky, přilby, lezecká obuv pro nejmenší děti)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

6. ve výši 10.000,-- Kč Školnímu sportovnímu klubu, ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 14, IČ 457 73 688

- na sportovně – turistický letní pobyt v Deštné (odměny za soutěže, vstupné, výlety)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

7. ve výši 30.000,-- Kč Okresní komisi malé kopané Okresního svazu Českého svazu rekreačního sportu, Česká 15, Prostějov, IČ 005 40 277

- na činnost komise malé kopané OS ČSRS Prostějov (rozhodčí, pronájmy, ceny a diplomy, poštovné, telefon, kancelářské potřeby, kopírování)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

8. ve výši 50.000,-- Kč Klubu noční hokejové ligy Prostějov, o. s., Krásná 4, IČ 270 35 352

- na okresní přebor – Noční hokejovou ligu klubů a oddílů okresu Prostějov (pronájem ledové plochy, odměny rozhodčím, administrativní náklady, ceny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

9. ve výši 40.000,-- Kč Škole sebeobrany Budokan Prostějov, J. Zrzavého 3975, IČ 265 83 844

- na semináře a soutěže (cestovné, startovné, školné, ubytování, cvičební pomůcky a potřeby, spotřební materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 30. 4. 2007

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

10. ve výši 40.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Horolezeckému oddílu, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264

- na činnost kroužku mládeže a horolezeckého oddílu (materiálně-technické zabezpečení, horolezecký výcvik, závody pro děti a mládež, ceny, diplomy, cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

11. ve výši 20.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865

- na uspořádání akce „Sportovní den na kolečkách“ (poháry, diplomy, ozvučení areálu, moderátor, reklamní předměty, občerstvení, časomíra a rozhodčí)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

12. ve výši 30.000,-- Kč RICARDO – RACING TEAMU, Plumlovská 89, Prostějov, IČ 687 28 395

- na Grand Prix Prostějov – Memoriál Otomara Malečka v dráhové cyklistice (závody, poháry, ceny, propagace)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

13. ve výši 30.000,-- Kč PRO SKI Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 22 150

- na rozvoj sjezdového lyžování regionu Prostějov (cestovné, startovné,vleky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

14. ve výši 50.000,-- Kč Sportu a vědě, Za Kosteleckou ul. 51, Prostějov, IČ 269 99 757

- na akci „Minitenis do prostějovských škol“ (www stránky, propagace, foto, video-dokumentace, pronájem, poháry, ceny, medaile, lektorská činnost, občerstvení, spotřební materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

380 000

(neinv. transfery občanským sdružením)

20

3419

5339

 30 000

(neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím)

20

3419

5492

50 000

(dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

460 000

(ostatní neinvestiční výdeje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

Usnesení č. 7212:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 800.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická 936/6, IČ 441 59 919

- na nákup sportovního vybavení, nářadí a materiálu (opravy, údržba, podpůrná výživa, věcné dary pro soutěže, energie, nájmy, cestovné, ubytování, stravné, startovné, pojištění)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2007 částku 500.000,-- Kč; do 30. 9. 2007 částku 300.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2. ve výši 350.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, IČ 163 67 855

- na činnost oddílů kopané, stolního tenisu, zápasu, nohejbalu a sportovního odboru „Sport pro všechny“ (údržba fotbalového hřiště, cestovné, startovné, pronájmy, energie, plyn, voda, pohonné hmoty, sportovní potřeby a zdravotní materiál)

- na rekonstrukci sokolovny

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 12. 2007

3. ve výši 210.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151

- na mistrovství ČR žáků v nohejbale dvojic a trojic (nájemné) v částce 20.000,--Kč

- na podporu činnosti oddílu nohejbalu a juniorské extraligy v nohejbale v částce 90.000,--Kč

- na mezinárodní žákovský turnaj „Poslední žákovská smeč v nohejbale“ (nájemné, medaile, ceny a poháry) v částce 15.000,-- Kč

- na činnost oddílu zápasu (mistrovské a nemistrovské soutěže, pořádání Memoriálů A. Krupičky a G. Frištenského) v částce 85.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

4. ve výši 170.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Česká 15, IČ 155 27 395

- na podporu činnosti klubu (soutěže, výcvikové tábory, cestovné, doprovod při tréninku, speciální kola, spotřební materiál) v částce 150.000,--Kč

- na Český pohár mládeže a mužů na dráze (rozhodčí, propagace, materiální zajištění, ceny) v částce 20.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

5. ve výši 100.000,-- Kč Paraklubu Dukla, Letecká 1, Prostějov, IČ 628 58 246

- na podporu činnosti (náklady na pronájem letecké techniky, závody, startovné, ubytování)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

6. ve výši 150.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, Klubu 109 Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274

- na podporu činnosti v raftingu (účast na republikových a mezinárodních závodech)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

7. ve výši 800.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409

- na podporu činnosti oddílů košíkové, kanoistiky, lukostřelby, odbíjené, stolního tenisu, lyžování, turistiky a sportu pro všechny (cestovné, startovné, soustředění, licence, poplatky, energie, sportovní a režijní materiál, běžná údržba sportovišť, pronájmy, odměny trenérům)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2007 částku 500.000,-- Kč; do 30. 9. 2007 částku 300.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

8. ve výši 650.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice, M. Alše 820, Prostějov, IČ 479 20 025

- na podporu činnosti oddílů (materiální vybavení, pronájmy, opravy, pojištění, rozhodčí, cestovné, startovné) v částce 200.000,-- Kč

- na úpravu a údržbu koupaliště (energie, bazénová chemie, údržba a příprava na sezónu, mzdy, chemické rozbory vody, nová přípojka k dětským bazénům, dobudování chodníků a odtokového žlábku kolem hlavního bazénu, výměna čerpadla u čističky) v částce 450.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 30. 4. 2007 částku 400.000,-- Kč; do 31. 5. 2007 částku 250.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

9. ve výši 300.000,-- Kč Tenis klubu Prostějov, a. s., Za Velodromem 49a, IČ 253 31 108

- na podporu rozvoje mládežnického tenisu (pronájem kurtů a haly, tréninkové hodiny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termín čerpání: do 30. 4. 2007

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

10. ve výši 500.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653

- na zajištění činnosti tělovýchovné jednoty (poplatky, startovné, doprava, rozhodčí, stravné, cestovné, soustředění, rehabilitační služby, odměny trenérům, přestupy hráčů, energie, materiálně-technické zabezpečení,

pronájmy, oprava a údržba sportovišť)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 30. 6. 2007 částku 300.000,-- Kč; do 30. 9. 2007 částku 200.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

11. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, oddílu orientačního běhu, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264

- na podporu činnosti oddílu (mapy, závody, materiálně-technické zabezpečení, propagace, doprava, ubytování, pitný režim, ceny, nájemné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

12. ve výši 300.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433

- na rozvoj bruslení a krasobruslení v prostějovském regionu (nájem ledové plochy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 30. 4. 2007 částku 300.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

13. ve výši 200.000,-- Kč DELTAKLUBU Stichovice, E.Beneše 15/21, IČ 652 68 954

- na činnost klubu (dětský den, údržba letiště, opravy a údržba VPD, dostavba areálu, modernizace cvičných UL letadel)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

14. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání Taurus Prostějov, Tylova 79, IČ 708 63 041

- na podporu činnosti klubu (pronájem bazénu, účast na závodech, cestovné, startovné, ubytování, materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

15. ve výši 70.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov, Za Leteckou 119, IČ 054 40 051

- na podporu činnosti klubu (nákup leteckých přístrojů pro výcvik v navigaci, oprava a údržba letadel a areálu, prezentace sportovního létání na veřejnosti, realizace akcí pro děti a mládež, nákup a oprava letecké techniky,

nákup záchranného padáku, údržba technických prostředků)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

16. ve výši 200.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 20 866

- na podporu činnosti klubu (sportovní materiál, soutěže, doprava, ubytování, startovné, pronájmy, soustředění, trenéři)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

17. ve výši 100.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995

- na podporu činnosti oddílů dálkového a zimního plavání a fotbalového oddílu (pronájmy, úprava hrací plochy, cestovné, rozhodčí, materiál, registrační poplatky, přestupy a hostování hráčů)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

18. ve výši 60.000,-- Kč Českomoravskému fotbalovému svazu Prostějov, Okresnímu fotbalovému svazu v Prostějově, Česká 15, IČ 004 35 937

- na podporu mládežnické kopané v Prostějově (turnaje)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11. 2007

19. ve výši 400.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518

- na činnost volejbalového klubu (poplatky ČVS, startovné, výchovné, rozhodčí, cestovné, pronájmy, ubytování, vybavení a výstroj, stravné, pitný režim, regenerace a rehabilitace)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 30. 4. 2007

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

20. ve výši 70.000,-- Kč Tenisovému klubu NATALI, Podjezd 1, IČ 000 60 150

- na projekt „Děti z ulic na tenisové kurty“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termín čerpání: do 30. 4. 2007

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

21. ve výši 800.000,-- Kč 1. SK PROSTĚJOV, Sportovní 1, IČ 266 21 916

- na zajištění činnosti mládežnických družstev fotbalového klubu (energie, nájmy, mzdy trenérům a provozních pracovníků, výstroj a výzbroj hráčů, doprava, rozhodčí, poplatky ČMFS, údržba hřišť a technického zázemí)

- termíny čerpání: do 30. 4. 2007 částku 400.000,-- Kč; do 31. 5. 2007 částku 400.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

5.920.000

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

20

3419

5229

210.000

(ostatní transfery neziskovým a podobným organizacím)

20

3419

5213

300.000

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

3.290.000

(ostatní neinvestiční výdeje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000701600

3.140.000

(výtěžek z VHP)

2.8 Veřejná finanční podpora - oblast výchovy a vzdělávání

Usnesení č. 7213:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 15.000,-- Kč

- na pronájem sálu, propagaci, balíčky pro děti – „Prostějovská Mateřinka 2007“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

2. ve výši 10.000,- Kč Esperanto klubo Prostějov, Křížkovského 12, IČ 657 63 092

- na činnost 2007 (nájemné klubovny, energie, cestovné na akce, předplatné časopisů, poštovné, kancel.potřeby…)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

3 ve výši 8.000,- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole Jistota, o.p.s., Tetín 1, Prostějov, IČ 253 42 924

- na kulturní, vzdělávací a sportovní akce školy, zájmové kroužky, propagaci

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

4. ve výši 10.000,- Kč Svazu letců ČR odbočce gen. Škarvady, č. 21 Prostějov, Mánesova 8, IČ 163 67 723

- na činnost 2007 – Den dětí, vyhlídkové lety, propagace leteckého modelářství, pokládání věnce a kytice k Památníku československých letců padlých ve druhé světové válce

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

5. ve výši 15.000,- Kč SOU obchodnímu, nám. E. Husserla 1, PV, IČ 005 44 612

- na „Gastroden 2007“ – pronájem Společenského domu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

6. ve výši 40.000,- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisku 03 Pelikáni, Vápenice 21, IČ 657 63 700

- na 4x stan tee-pee

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

7. ve výši 10.000,- Kč Klubu přátel školy při SPŠ oděvní Prostějov, Vápenice l, IČ 441 60 101

- na Doteky módy (pronájem sálu, diplomy )

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

8. ve výši 20.000,- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR středisku „Děti přírody“ Prostějov, IČ 657 62 932

- na nákup sportovního a táborového vybavení, provoz klubovny, cestovné a stravné, propagační materiály

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

9. ve výši 30.000,- Kč Občanskému sdružení levicový klub žen Prostějov, Lidická 35, IČ 701 04 468

- na autobus a vstupné na zájezd do Brna, lázně Skalka na autobus, léčebné procedury pro seniory (masáže, koupele), mikulášské diskohrátky – sál, nadílka pro děti, soutěže

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 12. 2007

4. ve výši 50.000,- Kč Střední průmyslové škole oděvní Prostějov, Vápenice 1, IČ 479 22 061

- na Doteky módy – pronájem sálu ND, pronájem techniky, kulturní vystoupení, moderace, cestovní náklady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

5. ve výši 50.000,- Kč SOU obchodnímu, nám. E. Husserla 1, PV, IČ 005 44 612

- na Hanácký pohár 2007 – pronájem Společenského domu, aparatura, světla

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3299

5222

110.000,-

(neinv. transfery občanským sdružením)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3299

5229

10.000,-

(ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným.organizacím)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3299

5221

8.000,-

(neinv. transfery obecně prospěšným společnostem)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3299

5492

15.000,-

(dary obyvatelstvu)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3299

5339

115.000,-

(neinv.příspěvky ostatním příspěv.organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5909

0000708000

258.000,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-nerozdělená VFP)

Usnesení č. 7214:

Rada města po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 70.000,- Kč Střední škole oděvní Prostějov, s. r. o., Palackého 150, IČ 255 00 783

- na Prostějovskou zlatou jehlu – pronájem sálu ND, moderování soutěže, osvětlení, ozvučení sálu, poplatek za autorská práva, taneční vystoupení, hudební vystoupení, dekorace, pozvánky, vstupenky, propagační materiály,

odměny, upomínkové předměty, kancelářské potřeby, občerstvení

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

2. ve výši 80.000,- Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, IČ 485 32 517

- na náklady spojené s celkovým provozem informačního a internetového místa pro r. 2007

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 12. 2007

3. ve výši 280.000,- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206

- na 29. celostátní přehlídku SOČ – ubytování a stravování hostů a účastníků, pronájmy sálu Městského divadla, publicitu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5213

70.000,-

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5229

80.000,-

(ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným.organizacím)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5339

280.000,-

(neinv.příspěvky ostatním příspěv.organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

430.000,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-nerozdělená VFP)

2.9 Kulturní granty 2007

Usnesení č. 7215:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů – grantovéhosystému

1. ve výši 5.000,-- Kč

- na vydání elektronické knihy na CD

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2. ve výši 10.000,-- Kč

- na výstavy fotografií

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

3. ve výši 12.000,-- Kč

- na výstavu obrazů spojenou s divadlem „Romantická dobrodružství“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

4. ve výši 16.000,-- Kč

- na nahrání CD hudební skupiny POD VLIVEM

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

5. ve výši 35.000,-- Kč Miroslavu Hasovi, IČ 756 74 882

- na hudební soutěž „Prostějovská nová krev“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

6. ve výši 140.000,-- Kč Theodoru Mojžíšovi – VIDEO THEO, Netušilova 15, Prostějov, IČ 440 49 668

- na videodokument „Edvard Valenta a Jiří Wolker“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

7. ve výši 160.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206

- na studentské divadlo POINT

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

8. ve výši 100.000,-- Kč ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., E. Beneše 69/30, Prostějov, IČ 262 53 101

- na knižní medailonek prostějovské osobnosti „Svatopluk Vála“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 29. 2. 2008

9. ve výši 160.000,-- Kč ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., E. Beneše 69/30, Prostějov, IČ 262 53 101

- na videodokument „Prostějovská moderní architektura“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5339

0000203500

160 000,--

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím )

20

3319

5213

0000203500

260 000,--

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám)

20

3319

5212

0000203500

175 000,--

(neinv.transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám)

20

3319

5492

0000203500

43 000,--

(dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

0000203500

638 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém)

c) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků ostatních neinvestičních výdajů – grantového systému ve výši 22.000,-- Kč Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov, Kravařova 14, IČ 004 02 338

- na představení muzikálu „Kocourek Modroočko“ (mikroporty, kostýmy)

d) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3231

5331

0000200400

22 000,--

(navýšení neinvestičního příspěvku ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

0000203500

22 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém )

3. Výběrové řízení na zabezpečení a obstarání úředního měření rychlosti vozidel

Usnesení č. 7216:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

důvodovou zprávu,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,

uzavřít mandátní smlouvu s obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, Brno, která organizačně zajistí výběrové řízení na pořízení „Zabezpečení a obstarání úředního měření rychlosti vozidel projíždějících vybranými místy a kontrolu dodržování světelného příkazu „Stůj!“, včetně dokumentování přestupků spáchaných účastníky silničního provozu“.

3.1 Poskytnutí půjčky obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7217:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. poskytnutí

bezúročné návratné finanční výpomoci pro obchodní společnost Společenský dům Prostějov, s.r.o., se sídlem Komenského 4142/6, 796 01 Prostějov, IČ: 27716333 a uzavření smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova formou návratné finanční výpomoci (půjčky) ve výši 3 000 000,- Kč

za těchto podmínek:

- půjčka je účelově vázaná na zajištění provozu obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.,

- příjemce je oprávněn půjčku použít nejpozději do 31. 12. 2007,

- půjčka bude poskytnuta postupně, a to k 1. 4. 2007 částka 1 500 000,- Kč a k 1. 6. 2007 částka 1 500 000,- Kč,

- příjemce je povinen zaslat vyúčtování poskytovateli do 31. 1. 2008,

- příjemce je povinen vrátit půjčku jednorázově do 28. 2. 2008,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

3399

5613

3.000.000,-

(neinvestiční půjčené prostředky - poskytnutí půjčky Společenskému domu Prostějov, s.r.o.)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

3.000.000,-

(Fond rezerv a rozvoje)

5. Záležitosti obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7218:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

materiál Návrh koncepce rozvoje obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o..

6. Nařízení města, kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel

Usnesení č. 7219:

Rada města Prostějova po projednání

v y d á v á

Nařízení města, kterým se stanoví maximální ceny za nucený odtah vozidel, za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidel a služby parkovišť dle přiloženého návrhu.

7. Poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova

Usnesení č. 7220:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

9. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků

Usnesení č. 7221:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením dodatků dle přílohy o změně  obsahu platných veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřených mezi městem Prostějov a obcemi :

Klopotovice, Kostelec na Hané, Krumsín, Pěnčín, Tvorovice, Vícov a Vřesovice.

10. Poskytnutí věcného daru židlí družstvu SENZA

Usnesení č. 7222:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí věcného daru – 17 ks židlí - družstvu SENZA, chráněná dílna, Tylova 44/4236, 796 01 Prostějov, IČ: 26228181, zastoupené Ing. Milanem Hrubým, ředitelem družstva SENZA, chráněná dílna.

11. Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4

Usnesení č. 7223:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přiznání odměny dle návrhu RNDr. Josefu Hrachovcovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 dle důvodové zprávy.

12. Opatření vůči řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60

Usnesení č. 7224:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

v souvislosti s výsledkem finanční kontroly na Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 snížit řediteli školy Mgr. Romanu Pazderovi osobní příplatek dle diskuse.

13. Žádost o rekonstrukci zahrady MŠ v Čechovicích

Usnesení č. 7225:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

předložit na schůzi rady dne 3. 4. 2007 rozpočtové opatření v částce 250 tis. Kč, kterým se navýší kapitola 60 – rozvoj a investice z rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova.

14. Dodatek ke smlouvě o VFP – J. Milar

Usnesení č. 7226:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/74-06) o poskytnutí veřejné finanční podpory - grantu Josefu Milarovi, IČ 133 89 858, který se týká změny termínu vyúčtování a to do 30. 4. 2007.

15. Zadání veřejné zakázky – Komunikace Anglická

Usnesení č. 7227:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek na investiční akci „Komunikace Anglická“ dle důvodové zprávy,

b) zadávací podmínky investiční akce „Komunikace Anglická“ takto:

- cena díla 70%

- lhůta výstavby v týdnech 30%

- záruka za jakost díla bude stanovena pevně min. 60 měsíců

- termín dokončení stavby bude nejpozději do 15.9.2007

- předpokládaná cena zakázky 19.000.000,- Kč.

c) seznam zájemců zakázky„Komunikace Anglická“, uvedený v důvodové zprávě,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenovat členy a náhradníky výběrové komise a uzavřít smlouvu o dílo po ukončení výběrového řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

16. Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 o pořízení nafukovací haly – informace

Usnesení č. 7228:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o možnosti vybudovat nafukovací halu na tenisových kurtech u ZŠ a MŠ Melantrichova,

u k l á d á

Ing. Antonínovi Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

získat podrobnější podklady včetně možnosti získání dotace na příp. výstavbu haly z EU.

 

17. Posouzení stavu domu na ul. Vodní 26

Usnesení č. 7229:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s dalším postupem na investiční akci „Vodní 26 – posouzení rekonstrukce nebo demolice“ dle důvodové zprávy,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

vypsat výběrové řízení na demolici objektu za účelem upřesnění finančních nákladů.

18. Valná hromada Domovní správy Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7230:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správy Prostějov, s.r.o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

Zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,

s c h v a l u j e

1. Výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2006,

2. Zprávu auditora,

3. Řádnou účetní závěrku

4. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2006,

5. Rozdělení zisku podle návrhu jednatele společnosti,

6. Zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle §66a Obchodního zákoníku,

7. Mimořádnou odměnu Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli Domovní správy Prostějov, s. r. o. dle návrhu dozorčí rady DSP, s. r. o. ze dne 19. 3. 2007.

19. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

19.1 Pronájem bytů na opravu vlastním nákladem

Usnesení č. 7231:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu obecních bytů na opravu vlastním nákladem nájemce, popř. úhrady závazku váznoucím na bytě dle přiloženého seznamu.

19.2 Informace o objektech ve správě DSP, s. r. o.

Usnesení č. 7232:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o objektech ve správě DSP, s.r.o. dle přílohy.

20. Rozpočtová opatření:

20.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení a 70 – finanční odbor

Usnesení č. 7233:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6122

0

0

0

60.000,00

(Pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení – projektová dokumentace EPS budova radnice)

11

6171

6122

0

0

0

60.000,00

( Pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení – napojení EPS Školní 4 na městskou policii )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

7071

120.000,00

( Pol. 5901 - Rezerva rady pro RO )

20.2 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (provoz objektu Společenského domu)

Usnesení č. 7234:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3319

5154

23.207,- Kč

náklady na zajištění prozatímního provozu objektu Společenského domu – elektrická energie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3319

5171

23.207,- Kč

náklady na zajištění prozatímního provozu objektu Společenského domu – opravy a údržba

20.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – výstavba (horolezecká stěna)

Usnesení č. 7235:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

114000000

20 000

PD horolezecká stěna ZŠ Dr. Horáka

-

snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

20 000

Rezerva RMP

20.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – výstavba (užití Fondu reinvestic nájemného)

Usnesení č. 7236:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

5

7030

700 000

SPŠ a SOU Lidická - výměna oken západní strana, nátěr oken, rekonstrukce podlahy

3122

6121

5

7008

350 000

Střední průmyslová škola oděvní – rozvody počítačové učebny, rekonstrukce podlah

3122

6121

5

7027

0

Střední zdravotnická škola - rekonstrukce soc. zařízení a příprava TUV – realizovat v roce 2008

3112

6121

5

9034

50 000

Speciální MŠ Mozartova - příjezdová brána a úprava pískoviště

3123

6121

5

7032

250 000

Střední odborné učiliště stavební PD rekonstrukce soc. zařízení, rekonstrukce elektroinstalace a podlah

60

3122

5171

5

64 000

Opravy a údržba

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

5

1 414 000

Fond reinvestic nájemného

20.6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (lipová alej na hřbitově – PD)

Usnesení č. 7237:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 20.6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (lipová alej na hřbitově – PD) s tím, že bude řešeno dle diskuse.

 

20.7 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (dopravní značení)

Usnesení č. 7238:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

900100

260 000,-

Zajištění dopravního značení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

260 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

20.8 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (provoz parkovišť)

Usnesení č. 7239:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

900100

700 000,-

Zajištění provozu parkovišť od dubna do září 2007

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

700 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

20.9 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (poutače)

Usnesení č. 7240:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5139

20 000,-

(zpracování poutačů na třídění odpadu )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

900200

20 000,-

Komunální odpad

20.10 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (dětské hřiště)

Usnesení č. 7241:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

350 000,-

Obnova dětského hřiště ve vnitrobloku ulic Waitova, Bulharská, Dr. J. Horáka a St. Manharda

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

350 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

 

20.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 7242:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

114000000

250 000

Měření hluku a stavební úpravy Anenská ulice (MOSC)

-

snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

250 000

Rezerva RMP

20.12 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (nákup nábytku)

Usnesení č. 7243:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

5137

325.000,--Kč

pořízení vybavení pro ubytovnu na Určické ul.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

325.000,--Kč

rezerva pro rozpočtová opatření RMP

b) výpůjčku budoucího vybavení pro ubytovnu na Určické ul. v Prostějově Občanskému sdružení sociální pomoci, se sídlem Určická 101, Prostějov, IČ: 27011801, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky.

21. Majetkoprávní záležitosti:

21.1 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v sektoru A průmyslové zóny

Usnesení č. 7244:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 7428/45 – orná půda o výměře 1194 m2, části pozemku p.č. 8268/2 – orná půda o výměře cca 2210 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), části pozemku p.č. 8265 – orná půda o výměře cca 1855 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a části pozemku p.č. 8267/1 – ostatní plocha o výměře cca 340 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ : 00546542, za následujících podmínek :

 • kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům, a to na dobu neurčitou tak, že se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto pozemky prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o.,
 • náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o.

21.2 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 309/13, 309/34 a 309/2 v k. ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 7245:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á dá

projednání materiálu 21.2 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 309/13, 309/34 a 309/2 v k. ú. Kralice na Hané na příští schůzi rady s tím, že bude pozván zástupce FTL, a. s..

 

21.4 Vyhlášení záměru prodeje objektu na Husově nám. 85

Usnesení č. 7246:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 21.4 Vyhlášení záměru prodeje objektu na Husově nám. 85.

21.5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6059/6 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7247:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 6059/6 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 2 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

21.6 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 7404/1, 7416/9 a 8063/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7248:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu částí pozemků p.č. 7404/1, p.č. 7416/9 a p.č. 8063/1, vše v k.ú. Prostějov, o výměře každé z částí 1 m2 za účelem umístění informačních tabulí za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné bude stanoveno ve výši min. 6.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

21.7 Ukončení pronájmu a vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7249:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 2.5.1995mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Českou republikou - Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34, IČ 00007064, (původně jako Policie České republiky – Správa Jihomoravského kraje Brno, Kounicova 24, PSČ 611 32 Brno) jako nájemcem, za účelem užívání jako branného areálu pro potřeby Policie České republiky, v části týkající se pronájmu pozemků p.č. 441/4 – ostatní plocha o výměře 592 m2, p.č. 916/4 - louka o výměře 1044 m2 a částí pozemků p.č. 441/1 o výměře 2876 m2 a p.č. 441/2 o výměře 1410 m2 vše v k.ú. Vrahovice dohodou,

v y h l a š u j e

záměr výpůjčky pozemku p.č. 441/4 – ostatní plocha o výměře 592 m2, st. p.č. 997 – zastavěná plocha o výměře 347 m2 a částí pozemků p.č. 441/1 – ostatní plocha o výměře 2876 m2 a p.č. 441/2 – ostatní plocha o výměře 1410 m2 vše v k.ú. Vrahovice, sdružení Svazu branně technických sportů ČR Základní organizaci Areál, se sídlem K. SVĚTLÉ 8, Prostějov, PSČ 798 11, IČ 44159773, za účelem provozování střelnice, a to na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

21.8 Vyhlášení záměru výpůjčky části objektu č. p. 4212 na pozemku p. č. 6468/2 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7250:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr výpůjčky části objektu č.p. 4212 na pozemku p.č. 6468/2 v k.ú. Prostějov o výměře 125,19 m2 Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 27011801, za účelem poskytování azylového ubytování osob za následujících podmínek:

 • výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou,
 • vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky,
 • výpůjčka bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 13.12.2005.

21.9 Výpůjčka objektu společenského domu na ul. Komenského

Usnesení č. 7251:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku objektu č.p. 4142 (Komenského 6 v Prostějově) na pozemku p.č. 93 v k.ú. Prostějov, stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 83 v k.ú. Prostějov a movitých věcí umístěných v těchto objektech uvedených v příloze tohoto materiálu společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ: 796 01, IČ: 27716333, za účelem provozování společenského domu za následujících podmínek:

- výpůjčka bude sjednána s účinností od 30.3.2007 na dobu určitou do 28.4.2007,

- vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky,

- vypůjčitel se zaváže na vlastní náklady zajistit konání akcí pořádaných půjčitelem v objektu společenského domu,

v y h l a š u j e

záměr výpůjčky objektu č.p. 4142 (Komenského 6 v Prostějově) na pozemku p.č. 93 v k.ú. Prostějov a stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 83 v k.ú. Prostějov společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ: 796 01, IČ: 27716333, za účelem provozování společenského domu za následujících podmínek:

- výpůjčka bude sjednána s účinností od 29.4.2007 na dobu určitou do 31.12.2009,

- vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky,

- vypůjčitel se zaváže na vlastní náklady zajistit konání akcí pořádaných půjčitelem v předmětu výpůjčky.

21.10 Změna usnesení ZM č. 16295 z 19. 12. 2006 v části týkající se kupujícího

Usnesení č. 7252:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16295 ze dne 19.12.2006, kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 5792/2 v k.ú. Prostějov, v části týkající se osoby kupujícího.

21.11 Revokace usnesení ZM č. 16125 z 13. 6. 2006 a prodej spoluvlastnického podílu

id. ¼ na objektu Havlíčkova 37

Usnesení č. 7253:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

 1. revokovat usnesení ZMP č. 16125 ze dne 13.6.2006, kterým byl schválen prodej spoluvlastnického podílu id. 1/4 na objektu bydlení č.p. 3054 (Havlíčkova 37 v Prostějově) na pozemku p.č. 5596 a pozemku p.č. 5596 - zastavěná plocha o výměře 346 m2, vše v k.ú. Prostějov,
 2. schválit prodej spoluvlastnického podílu id. 1/4 na objektu bydlení č.p. 3054 (Havlíčkova 37 v Prostějově) na pozemku p.č. 5596 a spoluvlastnického podílu id. 1/4 na pozemku p.č. 5596 - zastavěná plocha o výměře 346 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem jako právo věcné,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

21.12 Původní vybavení in-line hřiště

Usnesení č. 7254:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o postupu při likvidaci starého zařízení in-line hřiště,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města

zveřejnit nabídku prodeje stávajících překážek in-line hřiště.

21.13 Dohoda o splátkách

Usnesení č. 7255:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření dohody o uhrazení částky ve výši 14.841,- Kč ve splátkách ve výši 700,- Kč měsíčně po dobu 22 měsíců jako škody města Prostějova, která městu Prostějovu vznikla tím, že dlužník koncem měsíce července a počátkem měsíce srpna 2006 v budově bývalých jezdeckých kasáren na ul. Jezdecká v Prostějově odcizil litinová topná tělesa o celkové hmotnosti 3.298 kg.

21.14 Prominutí nájemného

Usnesení č. 7256:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí zaplacení nájemného dle Smlouvy o nájmu pozemku č. 2005/16/191 ze dne 8.8.2005 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 7717/1 v k.ú. Prostějov o výměře 18 m2, a to za období od 1.1.2006 do 31.1.2007 ve výši 3.981,- Kč.

22.1 TJ Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4 – žádost o převzetí záštity a povolení používání loga města

Usnesení č. 7257:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

1. s převzetím záštity Ing. Jana Tesaře, starosty města Prostějova, nad Mistrovstvím ČR žáků v nohejbalu trojic a dvojic, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. června 2007 v Prostějově,

2. s  užitím znaku města Prostějova na všech vydaných dokumentech a propozicích Mistrovství ČR žáků v nohejbalu trojic a dvojic, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. června 2007 v Prostějově. Souhlas se uděluje TJ Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4 v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

22.2 Ing. Václav Šmíd, předseda klubu zastupitelů za KSČM – připomínky k jmenování členů komisí rady

Usnesení č. 7258:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

nezvyšovat počet členů jednotlivých komisí Rady města Prostějova.

22.3 ZUŠ Vl. Ambrose – žádost o převzetí záštity nad 15. ročníkem festivalu Prostějovské dny hudby

Usnesení č. 7259:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s převzetím záštity Ing. Jana Tesaře, starosty města Prostějova, nad 15. ročníkem festivalu Prostějovské dny hudby, který se uskuteční od druhé poloviny dubna do června 2007.

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                                Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                   místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 20. 3. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:36:20 | přečteno 607x | Věra Krejčí
load