Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 29. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 29. schůze Rady města Prostějova

konané 8. 1. 2008

Usnesení z 29. schůze Rady města Prostějova, konané 8. 1. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8001:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 29. schůze, konané dne 8. 1. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti DSP, s. r. o.

Usnesení č. 8002:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo „MOSC Prostějov – doplnění atrakcí“ s vítězem veřejné obchodní soutěže, firmou Stavební společnost Navrátil, s.r.o., IČ 46972021.

2.1 Kontrola usnesení rady

Usnesení č. 8003:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení rady k 8. 1. 2008.

3. Pamětní desky Otto Wichterle a Hana Wichterlová, Josef Duda

Usnesení č. 8004:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledky výtvarné veřejné dvoukolové soutěže na ztvárnění pamětních desek:

  • Výherce návrhu ke ztvárnění“ PAMĚTNÍ DESKY - OTTO WICHTERLE a HANA WICHTERLOVÁ” umístěnou v lokalitě města Prostějova, Svatoplukova 53 je Ak. sochař Daniel Trubač z Polešovic;
  • Výherce návrhu ke ztvárnění “PAMĚTNÍ DESKY- JOSEF DUDA“ umístěnou v lokalitě města Prostějova, Sádky 6 je Pavla Kačírková z Přerova.

4. Začlenění pracovního místa EU manažer, kontrolor do organizační struktury MěÚ

Usnesení č. 8005:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

dopis 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka ze dne 18. 12. 2007, kterým sděluje, že činnost euromanažerů nebude možno nejméně půl roku hradit z finančních prostředků projektu financovaných EU;

r o z h o d l a

pracovní místo EU manažera, kontrolora v současné době neobsazovat.

4.1 Změna organizační struktury odboru komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově a stanovení celkového počtu zaměstnanců

Usnesení č. 8006:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dnem 9. 1. 2008 změnu organizační struktury odboru komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově dle předloženého organizačního schématu,

s t a n o v í

počet zaměstnanců města Prostějova zařazených do Městského úřadu v Prostějov od 9. 1. 2008 na 256 zaměstnanců.

 

5. Určení člena osadního výboru Vrahovice

Usnesení č. 8007:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova určit členem osadního výboru v části města Vrahovice Jaroslavu Valáškovou.

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o VFP – Divadelní společnost Moje divadlo

Usnesení č. 8008:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/92 – 07) o poskytnutí veřejné finanční podpory Divadelní společnosti Moje divadlo, Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov, IČ 652 67 729, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do

31. 1. 2008.

7. Rozpočtová opatření:

7.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města

Usnesení č. 8009:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3322

5137

22.000,--

Nákup garnyží do kavárny Národního domu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

22.000,--

Snížení rezervy pro ROZOP rady města Prostějova

8. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

8.1 Návrh uzavření NS a poskytnutí slevy na nájemném

Usnesení č. 8010:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Pernštýnské náměstí č. 183/4, Prostějov, na dobu neurčitou, s regulovaným nájemným,

b) poskytnuti slevy na nájemném v celkové výši 18.520,- Kč, tj. snížení nájmu po dobu 5 měsíců od podpisu nové nájemní smlouvy na byt č. 4, Pernštýnské náměstí č.183/4, Prostějov.

8.2 Návrh prominutí poplatku z prodlení

Usnesení č. 8011:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

žádost o prominutí úhrady zbytku poplatků z prodlení ve výši 5.177,- Kč za období od 1.1.2003 do 29.6. 2004 dle důvodové zprávy.

8.3 Návrh uzavření NS

Usnesení č. 8012:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, ve 3. podlaží , 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie domu č. p. 4282 č. or. 21, na ulici J.V. Myslbeka, Prostějov na dobu určitou 1/2 roku v souladu se zákonem č.107/2006

o jednostranném zvyšování nájemného a na základě rozhodnutí Rady města Prostějova usnesením č.7238, bod 1, ze dne 1. 8. 2006.

8.4 Návrh prominutí poplatků z prodlení

Usnesení č. 8013:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí poplatků z prodlení s podmínkou uhrazení soudních výloh dle 018EX1794/07 Exekutorského úřadu Prostějov.

8.5 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky

Usnesení č. 8014:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o žádosti o prominutí příslušenství pohledávky pro nájemce nebytových prostor v Městských lázních, Floriánské nám. 1, Prostějov.

9. Majetkoprávní záležitosti:

9.1 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7965 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8015:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 7965 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 za účelem umístění navigační tabule o rozměrech 1,2 x 0,8 metru za následujících podmínek:

  1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
  2. nájemné je stanoveno ve výši 960,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
  3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

9.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 210/3 v k. ú. Čechovice u Prostějova

Usnesení č. 8016:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 210/3 – ostatní plocha v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 13 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování GP),  za následujících podmínek:

  1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
  2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující rovným dílem.

9.3 Změna usnesení rady č. 7936 z 6. 11. 2007 (pronájem části pozemku p. č. 444/4 v k. ú. Krasice)

Usnesení č. 8017:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu usnesení Rady města Prostějova č. 7936 ze dne 6.11.2007, a to v části týkající se osoby nájemce z původního nájemce na společnost J.A.M CYGAL Jiří, s.r.o., se sídlem Prostějov, G. Peissové 28, PSČ 798 01, IČ 25523767.

9.4 Doplnění usnesení ZMP č. 17182 ze dne 18.9.2007

Usnesení č. 8018:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17182 ze dne 18. 9. 2007 (schválení prodeje pozemků v průmyslové zóně společnosti FTL – First Transport Lines, a.s.).

9.5 Informace o problematice služebních bytů

Usnesení č. 8019:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o problematice služebních bytů.

9.6 Informace o plnění usnesení – svěření pravomocí odboru správy majetku města

Usnesení č. 8020:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 3996 ze dne 4.11.2003 a č. 6340 ze dne 4.10.2005 (přehled o materiálech projednávaných odborem SMM v průběhu IV. čtvrtletí 2007).

9.7 EKO-KOM, a.s. - užívání 96 ks odpadových nádob s horním výsypem

Usnesení č. 8021:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku 96 ks odpadových nádob s horním výsypem na plast o objemu 1100 l/ks od firmy EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701 za účelem technického řešení nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů (plastů) za následujících podmínek:

a) smlouva bude uzavřena se zpětnou platností a  účinností od 31. 12. 2007 na dobu určitou do 31. 12. 2009 s tím, že po uplynutí této doby se doba plnění mění na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) vypůjčitel bude platit veškeré náklady spojené s údržbou a opravami vypůjčených odpadových nádob.

10. Bytové záležitosti – návrh uzavření NS

Usnesení č. 8022:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

11. Různé

11.1 Žádost N. Hangurbadžové o schválení výjimky z ubytovacího řádu ubytovny na ul. Kostelecká 17

Usnesení č. 8023:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výjimku z ubytovacího řádu ubytovny na ul. Kostelecká 17 dle žádosti ze dne 21. 12. 2007 s tím, že výjimka platí do 30. 6. 2008.

11.2 Pronájem NP

Usnesení č. 8024:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

jednat o nájemní smlouvě dle důvodové zprávy s přihlédnutím k diskusi,

u k l á d á

Ing. Pavlu Drmolovi, místostarostovi města,

ve spolupráci s komisí pro výchovu a vzdělávání zpracovat návrh řešení optimalizace základního školství v Prostějově.

11.3 Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2007

Usnesení č. 8025:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

materiál Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2007;

u k l á d á

Ing. Pavlu Drmolovi, místostarostovi města,

zpracovat návrhy pro udělení Cen Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2007 dle důvodové zprávy s připomínkami v diskusi.

11.4 KRASO-bruslení Prostějov, občanské sdružení – žádost o podporu krasobruslařského oddílu

Usnesení č. 8026:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

občanského sdružení KRASO-bruslení Prostějov o podporu krasobruslařského oddílu ze dne 7. 1. 2008 s tím, že Ing. Vladimír Průša, ředitel DSP, s. r. o. předloží na příští schůzi rady řádný materiál.

11.5 Veřejná finanční podpora

Usnesení č. 8027:

Rada města Prostějova po projednání

s t a n o v i l a

termín pro podání žádostí o veřejnou finanční podporu na letošní rok do konce února 2008.

11.6 Střední odborné učiliště obchodní, nám. E. Husserla 1, Prostějov – žádost o převzetí záštity

Usnesení č. 8028:

Rada města Prostějova po projednání

p ř e b í r á

záštitu nad 11. ročníkem mezinárodní koktejlové soutěže juniorů a profesionálů, kterou pořádá Střední odborné učiliště obchodní dne 19. března 2008 pod názvem „Hanácký pohár“.

11.7 Prostějovský zámek

Usnesení č. 8029:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) zadání zpracování komplexní žádosti na záměr „Zámek Prostějov a jeho vyžití z hlediska cestovního ruchu“ včetně povinných i nepovinných příloh na základě nabídky fy GPL – INVEST, s. r. o. v ceně 58 000,- Kč, žádost bude předložena do Regionálního operačního programu Střední Morava;

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

52000000

58 000

Projektová dokumentace využití zámku

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

58 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

11.8 Záležitosti komisí

Usnesení č. 8030:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

Zdeňka Vychodila členem komise životního prostředí;

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o jmenování Lenky Dobešové tajemnicí komise zastupitelstva města pro nákup uměleckých děl.

11.9 Veřejné zakázka Ošetření dřevin regenerace parku Kolářovy sady

Usnesení č. 8031:

Rada města Prostějova po projednání

a) r o z h o d l a

o zadání veřejné zakázky „Ošetření dřevin regenerace parku Kolářovy sady„ firmě Ing. Libor Tandler se sídlem Hněvotínská 493/26, 779 00 Olomouc;

b) p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, podepsáním smlouvy s vybraným uchazečem.

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                                       Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                                místostarosta města Prostějova

  

Prostějov 8. 1. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:33:26 | přečteno 382x | Věra Krejčí
load