Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 30. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 30. schůze Rady města Prostějova

konané 22. 1. 2008

Usnesení z 30. schůze Rady města Prostějova, konané 22. 1. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8032:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 30. schůze, konané dne 22. 1. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8033:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

Zprávu o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. za období od 1. 2. 2007 do 31. 12. 2007 (dle č. 4, odst. 2. Stanov) – předběžnou uzávěrku.

2.1 Změna podmínek půjčky obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8034:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. změnu podmínek poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci pro obchodní společnost Společenský dům Prostějov, s.r.o., se sídlem Komenského 4142/6, 796 01 Prostějov, IČ: 27716333 takto :

- příjemce je povinen půjčku splatit nejpozději do 28. 2. 2010;

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova formou návratné finanční výpomoci (půjčky) ve výši 3,000.000,- Kč podle předloženého návrhu.

3. Zpráva o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2007

Usnesení č. 8035:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zprávu o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2007.

3.1 Zajišťování interního auditu města Prostějova

Usnesení č. 8036:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

návrh starosty města Prostějova na zajišťování interního auditu města Prostějova,

u k l á d á

Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Městského úřadu v Prostějově,

uzavřít pracovní poměr v souladu se závěry, uvedenými v důvodové zprávě.

3.2 Doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 11. 12. 2007

Usnesení č. 8037:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 11. 12. 2007.

3.3 Informace o výsledku výběrového řízení

Usnesení č. 8038:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

4. Návrh odměny ředitelce Městského divadla v Prostějově

Usnesení č. 8039:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přiznání odměny ředitelce Městského divadla v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1 dle přílohy.

5. Úprava položkových cen příloh ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb

Usnesení č. 8040:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

a) Ing. Pavlu Drmolovi, místostarostovi města Prostějova,

jednat se zástupci společnosti .A.S.A. TS Prostějov s.r.o. o problematice navýšení sazeb za služby poskytované v souladu se Smlouvou pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb;

b) Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

předložit na schůzi Rady města Prostějova návrh dodatku ke Smlouvám pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb, který bude aktualizovat výměry a změnu DPH za správu a údržbu hřbitovů.

6. Veřejná finanční podpora:

6.1 Veřejná finanční podpora - Československá obec legionářská

Usnesení č. 8041:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 12 000,- Kč Československé obci legionářské, jednotě Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČO: 45247455

- na akce směřující k uchování, rozvíjení a předávání demokratických a humanistických tradic čs. státnosti, připomínání významných dějinných událostí našeho státu a jeho armády

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 12. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

12 000,00

(VFP – neinvestiční dotace občanským sdružením - ČsOL)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

12 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

6.2 Veřejná finanční podpora - komise životního prostředí

Usnesení č. 8042:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 6.2 Veřejná finanční podpora - komise životního prostředí.

7. Vyhodnocení dotací za rok 2007

Usnesení č. 8043:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhodnocení dotací za rok 2007.

8. Informace – dům Jezdecká 6a, 6b

Usnesení č. 8044:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o problematice domu Jezdecká 6a, 6b;

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat zpracovateli architektonického řešení fě CAD projekt plus, s.r.o. návrh opatření, která budou řešit uvedenou problematiku.

9. Zadání veřejné zakázky – I. etapa Husovo nám. v Prostějově

Usnesení č. 8045:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

- soutěžní kritéria zakázkyI. etapa Husovo nám.“ a stanovuje jejich váhu v % takto:

1. výše nabídkové ceny 80 %,

3. záruka za jakost díla (v měsících) 20 %;

- zadání zakázky „I. etapa Husovo nám. “ těmto zájemcům:

1. Pozemstav Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73 , Prostějov

2. Silnice Brno, s.r.o., Vídeňská 104, Brno

3. Stavby silnic a železnic a.s., Louky 330, Zlín

4. Skanska DS, a.s., Bohunická 133/50, Brno

5. Strabag, a.s. Na Bělidle 21, Praha;

II. u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku I. etapa Husovo nám. v Prostějově za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy uvedeným zájemcům;

III. s c h v a l u j e

jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „I. etapa Husovo nám. v Prostějově“ uvedený v zápise;

IV. p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle seznamu uvedeného v zápise v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

9.1 Příprava prodeje pozemků pro RD za novou nemocnicí

Usnesení č. 8046:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o návrhu podmínek při prodeji pozemků pro RD za novou nemocnicí.

9.2 Zadání veřejné zakázky – Stavební úpravy MŠ Hanačka 3

Usnesení č. 8047:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

- I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Stavební úpravy MŠ Hanačka“;

- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v % takto:

 1. Výše nabídkové ceny 80 %,
 2. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla (Kč/den) 20 %;

- III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:

1. Realinvest, s.r.o., Kostelecká 16, Prostějov

2. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov

3. Stavební společnost Navrátil, s.r.o., Vápenice 17, Prostějov

4. Prostějovská stavební společnost – Prostas, s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov

5. R a G ZESTA, spol. s.r.o., Drozdovice 54, Prostějov ;

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy MŠ Hanačka 3“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy.

9.3 Zadání veřejné zakázky – Stavební úpravy ZŠ Melantrichova

Usnesení č. 8048:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

- I. Zadání otevřeného řízení zakázky „Stavební úpravy ZŠ Melantrichova“

- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v % takto:

1. Výše nabídkové ceny 80 %,

2. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla (Kč/den) 20 %;

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy ZŠ Melantrichova“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy.

9.4 Zadání veřejné zakázky – Stavební úpravy ZŠ E. Valenty

Usnesení č. 8049:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

- I. Zadání otevřeného řízení zakázky „Stavební úpravy ZŠ E.Valenty“;

- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v % takto:

1. Výše nabídkové ceny 80 %,

2. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla (Kč/den) 20 %;

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy ZŠ E.Valenty“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy.

9.5 Zadání veřejné zakázky – Sběrný dvůr odpadu, Prostějov

Usnesení č. 8050:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

- I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Sběrný dvůr odpadu, Prostějov“

- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v % takto:

1. Výše nabídkové ceny 80 %,

2. Doba výstavby v týdnech 20 %;

- III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:

1. Realinvest, s.r.o., Kostelecká 16, Prostějov

2. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov

3. INSTA Prostějov, s.r.o., Kojetínská 2, Prostějov

4. Prostějovská stavební společnost – Prostas, s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov

5. R a G ZESTA, spol. s.r.o., Drozdovice 54, Prostějov

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Sběrný dvůr odpadu, Prostějov“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy.

10. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním NP – ZŠ a MŠ Melantrichova 60

Usnesení č. 8051:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s jednorázovým bezúplatným užíváním nebytových prostor Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování účastníků soustředění gymnastického oddílu TJ Chropyně v prostorách tělocvičny základní školy v termínu 16. – 22. 2. 2008.

11. Rozpočtová opatření:

11.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (Sportovec města Prostějova 2007)

Usnesení č. 8052:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5169

70.000

(nákup ostatních služeb - Sportovec města Prostějova za rok 2007)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

00000002039

70.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

 

11.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (pamětní desky)

Usnesení č. 8053:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

6127

1

412.400,--

(umělecká díla a předměty – realizace a umístění pamětních desek Otto a Hana Wichterlovi; Josef Duda)

- snižuje stav rezerv města (FRR)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

412.400,--

(Fond rezerv a rozvoje)

11.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ E. Valenty a Dr. Horáka)

Usnesení č. 8054:

Rada města Prostějova po projednání

a) s o u h l a s í

s tím, aby Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, zakoupila z investičního fondu organizace nové vozidlo pro rozvoz stravy,

b) u k l á d á

řediteli Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 628.432,-- Kč,

c) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0000000020344

628.432,-

(Odvod příspěvkové organizace z investičního fondu – ZŠ PV, ul. E. Valenty 52)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

6123

0000000020341

628.432,-

(Dopravní prostředky – pořízení automobilu pro rozvoz stravy v ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

11.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD okružní křižovatka Petrské nám.)

Usnesení č. 8055:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

126000000

500 000

PD Okružní křižovatka Petrské náměstí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

500 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

11.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD komunikace V. Nezvala)

Usnesení č. 8056:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

180000000

150 000

PD komunikace V. Nezvala

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

150 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

11.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce domu Vápenice 25)

Usnesení č. 8057:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

5311

6121

167000000

1 900 000

Rekonstrukce Vápenice 25

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

1 900 000

Rezerva RMP

11.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sportcentrum)

Usnesení č. 8058:

Rada města Prostějova po projednání

I. r o z h o d l a

zadat zpracování projektové dokumentace „Sportcentrum – nadstavba“ ing. arch. Petrovi Gottwaldovi, Style studio, Újezd 9a, Prostějov

II. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

54000000

4 400 000

Sportcentrum

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

4 400 000

Rezerva RMP

11.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ J. Železného)

Usnesení č. 8059:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

181000000

5 000 000

ZŠ J. Železného – energeticky úsporná opatření

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

5 000 000

Rezerva RMP

11.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace Mánesova)

Usnesení č. 8060:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

98000000

500 000

Komunikace Mánesova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

500 000

Rezerva RMP

12. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

12.1 Uzavření dodatku k NS na pronájem ledové plochy – KRASO-bruslení

Usnesení č. 8061:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 1. 5. 2007 na pronájem ledové plochy včetně příslušenství ve víceúčelové hale v Prostějově s KRASO - bruslení, Za Kosteleckou 1, Prostějov, IČ 26636433 dle přiloženého materiálu.

12.2 Informace o stavu stromů v MOSC

Usnesení č. 8062:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o stavu stromů v MOSC, viz důvodová zpráva.

12.3 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky – Z. Řehulka

Usnesení č. 8063:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) odpuštění poplatků z prodlení ve výši 1 744 329,- Kč

b) uzavření zástavní smlouvy na byt 2+1, na ulici Milíčova 3290/10. Prostějov, zapsaného na LV 6564 u Katastrálního úřadu v Prostějově.

12.4 Výpověď NS za pronájem NP – nám. T. G. Masaryka 200/22

Usnesení č. 8064:

Rada města Prostějova po projednání

a) s c h v a l u j e

výpověď nájmu nebytových prostor na nám. T.G.Masaryka č.200/22 v Prostějově k datu 29.2.2008

b) v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 35,34m2 na nám. T.G.Masaryka č.200/22 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou

- využití jako skladu

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

13. Majetkoprávní záležitosti:

13.1 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 110/12 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 8065:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 110/12 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 66 m2, v ulici J. Lady, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok, tj. celkem 13.200,- Kč ročně, za účelem zřízení restaurační předzahrádky. Výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

 

13.4 Vyhlášení záměru prodeje objektu na ul. Vrahovická 83 v Prostějově (Dům služeb)

Usnesení č. 8066:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 13.4 Vyhlášení záměru prodeje objektu na ul. Vrahovická 83 v Prostějově (Dům služeb).

13.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k. ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 8067

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků p.č. 325/1 – orná půda o výměře 41.468 m2, p.č. 325/10 – orná půda o výměře 193 m2, p.č. 325/11 – ostatní plocha o výměře 10.034 m2, p.č. 905/1 – orná půda o výměře 557 m2, p.č. 905/2 – ostatní plocha o výměře 229 m2, p.č. 906/3 – orná půda o výměře 649 m2 a p.č. 906/4 – ostatní plocha o výměře 175 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, společnosti MORAGRO, a.s. v Prostějově, se sídlem Prostějov, Za Drahou 4332/4, PSČ 79687, IČ 49968157, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), minimálně však ve výši 350,- Kč/m2,
 2. v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
 3. kupující se ve smlouvě zaváže, že zřídí bezúplatně věcné břemeno spočívající v právu umístit a provozovat kanalizační sběrač stoky C včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na tomto zařízení, na části převáděného pozemku p.č. 325/1 v k.ú. Kralice na Hané ve prospěch města Prostějova, a to do 60 dnů ode dne předložení geometrického plánu, kterým bude vyznačen rozsah věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat kanalizační sběrač stoky C, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na tomto zařízení; v případě nesplnění uvedeného závazku bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a město Prostějov bude moci od kupní smlouvy odstoupit,
 4. náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

13.6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 803/22 v k. ú. Vrahovice

Usnesení č. 8068:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 803/22 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 155 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

13.7 Prodej částí pozemku p. č. 62/1 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 8069:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej částí pozemku p.č. 62/1 – ostatní plocha v k.ú. Krasice, v ulici Zahradní, za následujících podmínek:

   1. kupní ceny budou stanoveny ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 500,- Kč/m2 a budou v celé výši zaplaceny před podpisem kupních smluv,
   2. v kupních smlouvách budou zřízena věcná předkupní práva města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zavážou tyto nemovitosti nebo jejich části, v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní práva budou zrušena poté, co bude možné dokončené stavby garáží na převáděných nemovitostech užívat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
   3. náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
   4. kupující na své náklady zajistí zaplocení areálu s uzamykatelnou bránou, celoroční údržbu příjezdové komunikace a osvětlení.

13.8 Prodej zámku Ptení

Usnesení č. 8070:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu zámku Ptení č.p. 60 (způsob využití – objekt bydlení, způsob ochrany – nemovitá kulturní památka) na pozemku p.č. st. 59, pozemku p.č. st. 59 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5762 m² (způsob ochrany - nemovitá kulturní památka), pozemků p.č. 82/1 – zahrada o výměře 342 m², p.č. 82/2 – zahrada o výměře 676 m², p.č. 82/3 – zahrada o výměře 691 m², p.č. 83/1 – zahrada o výměře 277 m², p.č. 83/2 – zahrada o výměře 575 m², p.č. 81/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m² a části pozemku p.č. 3630/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 230 m² (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Ptení,  za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 5.500.000,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

13.9 Bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8071:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 7510 ze dne 5.6.2007, týkající se bezúplatného převodu mateřské školky pro děti se zdravotním znevýhodněním v ulici Mozartova 30,

d o p o r u č u j e

1. revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16268 ze dne 14.11.2006, týkající se bezúplatného převodu mateřské školky pro děti se zdravotním znevýhodněním v ulici Mozartova 30,

2. schválit bezúplatný převod objektu občanské vybavenosti č.p. 1349 na pozemku p.č. 2493/6, pozemku p.č. 2493/6 – zastavěná plocha o výměře 467 m2 , objektu občanské vybavenosti bez č.p. na pozemku p.č. 2493/7, pozemku p.č. 2493/7 – zastavěná plocha o výměře 438 m2 , objektu občanské vybavenosti bez č.p. na pozemku p.č. 2493/8, pozemku p.č. 2493/8 – zastavěná plocha o výměře 447 m2 a pozemku p.č. 2493/2 – ostatní plocha o výměře 3074 m2, vše v k.ú. Prostějov, Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ: 60609460, za následující podmínky:

a) veškeré náklady spojené s převodem předmětných nemovitostí včetně znaleckého posudku a správního poplatku spojeného s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,

13.10 Bezúplatný převod konstrukcí dvou skleníků ze zahradnictví na Brněnské ulici

Usnesení č. 8072:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod konstrukcí 2 skleníků ze zahradnictví na Brněnské ulici v Prostějově společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ 25321692 za následujících podmínek:

a) demontáž a přepravu zajistí na vlastní náklady Lesy města Prostějova, s.r.o.

13.12 Nabídka prodeje nemovitostí v k. ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 8073:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace, uvedené v materiále č. 13.12 Nabídka prodeje nemovitostí v k. ú. Kralice na Hané.

13.13 Ukončení Smlouvy o budoucí dohodě o bezúplatném převodu stavebních úprav

Usnesení č. 8074:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o budoucí dohodě o bezúplatném převodu stavebních úprav č. 2007/16/110 ze dne 19.4.2007 jednostranným odstoupením města Prostějova od této smlouvy nebo dohodou ke dni 31.1.2008.

13.14 Ukončení Smlouvy o budoucí dohodě o bezúplatném převodu stavebních úprav

Usnesení č. 8075:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o budoucí dohodě o bezúplatném převodu stavebních úprav č. 2005/16/390 ze dne 5.1.2006 dohodou ke dni 31. 1. 2008.

13.16 Složení peněz do notářské úschovy

Usnesení č. 8076:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s prodloužením lhůty pro dořešení sporu mezi T.J.Pozemstav Prostějov – Občanským sdružením a Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov na určení vlastníka movitých věcí - úpravny vody umístěné na pozemcích p.č. 1809/2 a p.č. 8075/6 v k.ú. Prostějov, ocelového přístřešku u úpravny vody na pozemcích p.č. 1809/2 a p.č. 6229/2 v k.ú. Prostějov a zámkové dlažby na pozemku p.č. 1812/12 v k.ú. Prostějov podél budovy na p.č. 1812/2 v k.ú. Prostějov - do 31.12.2008,

s c h v a l u j e

složení peněz ve výši 645.503,-- Kč do notářské úschovy notářky JUDr. Hany Dvořákové, se sídlem v Prostějově, Žižkovo nám. 11, za účelem zajištění závazku – splacení kupní ceny ve výši 645.503,-- Kč za movité věci dle budoucí kupní smlouvy č. 2004/16/206 ze dne 4.6.2004 s tím, že odměnu notářky za přijetí úschovy uhradí město Prostějov.

13.18 Souhlas s užíváním pozemku ve vlastnictví města Prostějova

Usnesení č. 8077:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál s tím, že bude dopracován dle připomínek v diskusi.

 

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                                                    Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                                             místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 22. 1. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:33:32 | přečteno 367x | Věra Krejčí
load