Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 31. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 31. schůze Rady města Prostějova

konané 4. 2. 2008

Usnesení z 31. schůze Rady města Prostějova, konané 4. 2. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8078:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 31. schůze, konané dne 4. 2. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8079:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 (dále jen „společnost“) jménem jediného společníka města Prostějova rozhodla takto:

1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.250.000,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě padesát tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu jediným společníkem městem Prostějovem, identifikační číslo 002 88 659, se sídlem v Prostějově, Nám.T.G. Masaryka 12 – 14, PSČ 796 01 s využitím jeho přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu.

2. Lhůta, do níž musí být závazek ke zvýšení vkladu převzat je do 30. 4. 2008 (slovy třicátého dubna roku dva tisíce osm).

3. Závazek ke zvýšení vkladu jediný dosavadní společník město Prostějov převezme písemným prohlášením, které musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti a podpis musí být úředně ověřen, prohlášení nabývá účinnosti doručením společnosti.

Usnesení č. 8080:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) s c h v á l i t

peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 ve výši 4.250.000,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě padesát tisíc korun českých);

2) p o v ě ř i t

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1) tohoto usnesení,

3) s c h v á l i t

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

1

4.250.000,-

(Nákup majetkových podílů – zvýšení základního kapitálu společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

4.250.000,-

(FRR)

Usnesení č. 8081:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 (dále jen „společnost“) jménem jediného společníka města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o úvěru na financování akce „MOSC Prostějov – doplnění atrakcí“ s Československou obchodní bankou, Radlická 333/150, 15057 Praha 5, IČ: 00001350 dle předloženého návrhu.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 8082:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 26. 2. 2008.

4. Záležitosti komisí rady

Usnesení č. 8083:

Rada města Prostějova po projednání

o d v o l á v á

Ing. Michala Beneše z funkce člena komise koncepce a rozvoje města na základě jeho žádosti ze dne 24. 1. 2008,

b e r e n a v ě d o m í

rezignaci Ing. Tomáše Blumensteina na funkci člena osadního výboru Čechovice – Domamyslice – Krasice.

5. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Ceny města Prostějova 2007

Usnesení č. 8084:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

pracovní skupinu pro udělení Ceny města Prostějova 2007 ve složení:

předseda: Ing. Jan Tesař, starosta

členové: Miroslav Pišťák, místostarosta

Ing. Pavel Drmola, místostarosta

RNDr. Alena Rašková, předsedkyně Komise kulturní.

6. Cyklistické stezky – dotace

Usnesení č. 8085:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o získávání dotací na cyklistické stezky.

7. Prevence kriminality 2008

Usnesení č. 8086:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2008 dle přiloženého návrhu.

8. Informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově

Usnesení č. 8087:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený materiál o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově,

s c h v a l u j e

řídící skupinu ve složení:

předseda: Mgr. Mačák Alois, místostarosta města Prostějova

členové: MUDr. Holík Pavel, člen Rady města Prostějova, předseda komise sociální a zdravotní

RNDr. Rašková Alena, členka Rady města Prostějova

Mgr. Hemerková Ivana, členka Zastupitelstva města Prostějova

Pudilová Iveta, členka Zastupitelstva města Prostějova

Mgr. Svozil Jaroslav, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ v Prostějově

Bc. Janeček Kamil, vedoucí oddělení sociální prevence MěÚ v Prostějově

Bc. Trunečková Marcela, zaměstnankyně odboru sociálních věcí MěÚ v Prostějově

Mgr. Čekalová Renata, Občanské sdružení Lipka

Bc. Hrubý Lukáš Carlos, Sdružení Podané ruce

PhDr. Kmoščáková Miluše, Sociální služby Prostějov

Mgr. Lamačová Jarmila, Člověk v tísní společnost při ČT,o.p.s.

Mgr. Rozehnalová Jana, Občanské sdružení Žebřík

PhDr. Štouračová Eva – uživatelka sociálních služeb.

9. Návrh pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Usnesení č. 8088:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova zahrnout návrhy č. 36/41, 44 a nezahrnout návrhy č. 43, 45, 46 do připravované IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

10. Dodatek ke smlouvám pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb

Usnesení č. 8089:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. Dodatek č.4 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29.11.2005;

2. Dodatek č.2 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 20.10.2005;

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem Dodatku č. 4 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29.11.2005 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 20.10.2005, dle předloženého návrhu.

11. Změna zřizovací listiny MŠ Prostějov, Smetanova 24

Usnesení č. 8090:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) Změnu Zřizovací listiny Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace takto:

 • v čl. 2 odst. 5 se vypouští z textu slova „školní jídelna“
 • v čl. 3 odst. 3 se vypouští z textu slova „školní jídelna“

2) Dodatek ke Zřizovací listině dle přiloženého návrhu.

12. Závěry šetření stížnosti na jednání ředitele ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4

Usnesení č. 8091:

Rada města Prostějova po projednání

a) b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu PaedDr. Františka Říhy, vedoucího odboru školství a kultury MěÚ v Prostějově, o závěrech šetření stížnosti na ředitele Základní školy a mateřské školy Prostějov, Rejskova tř. 4;

b) u k l á d á

PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,

1. odpovědět stěžovatelům ve smyslu závěrů šetření;

2. informovat Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti dle § 174 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);

3. projednat s ředitelem školy výsledek šetření.

13. Veřejná finanční podpora:

13.1 Veřejná finanční podpora - Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací

Usnesení č. 8092:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 5 000,- Kč Moravskoslezskému svazu VTNP-PTP, Hybešova 71, Brno, IČO: 00546011

- na nájemné za pronájem schůzové místnosti

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 12. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

5 000,00

(VFP – neinvestiční dotace občanským sdružením – Moravskoslezský svaz VTNP-PTP)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

5 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

13.2 Veřejná finanční podpora - výchova lesních porostů v biokoridoru Hloučela

Usnesení č. 8093:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 170.000,- Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody-Hloučela, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 67027237

- na výchovu lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa-2008

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

4003

170.000

(Neinvestiční

dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

7080000

170.000

(Nerozdělená veřejná finanční podpora )

14. Rozpočtová opatření:

14.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 8094:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 77.000,-- Kč,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3314

6121

77.000,-

(technické zhodnocení budovy Městské knihovny Prostějov, PO- zabezpečení budov Skálovo nám. 6 a Vápenice 9)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

2122

77.000,-

(odvod příspěvkové organizace – Městská knihovna Prostějov, PO)

14.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (SPŠO havárie ústředního topení)

Usnesení č. 8095:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

5171

20 000

SPŠO havárie ústředního vytápění

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

20 000

Rezerva na havarijní situace

14.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava mostu Vrahovice – havarijní stav)

Usnesení č. 8096:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

5171

100 000

Oprava mostu Vrahovice – projekční řešení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

100 000

Rezerva na havarijní situace

14.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace Sídliště Svobody III.)

Usnesení č. 8097:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

88000000

3 000 000

Regenerace Sídliště svobody III. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

3 000 000

Rezerva RMP

14.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (HŽP Aréna vodovodní přípojka)

Usnesení č. 8098:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

104000000

20 000

VSH vodovodní přípojka – projekční řešení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

20 000

Rezerva na havarijní situace

14.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (47 b. j. Polišenského – přirozené větrání)

Usnesení č. 8099:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

5171

50 000

47 b.j. Polišenského – přirozené větrání

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

50 000

Rezerva RMP

14.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace MPZ)

Usnesení č. 8100:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

42000000

450 000

Národní dům – restaurování pískovcových prvků

60

3322

5171

51000000

360 000

Radnice – restaurování prosklených dveří

60

3322

5171

182000000

2 000 000

Muzeum – sanace vlhkého zdiva

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

2 810 000

Rezerva RMP

14.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané - PD)

Usnesení č. 8101:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

119000000

680 000

Středisko mládeže kopané – projektová dokumentace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

680 000

Fond rezerv a rozvoje

14.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Mlýnský náhon Domamyslice)

Usnesení č. 8102:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2333

6121

183000000

1 450 000

Rekonstrukce mlýnského náhonu v Domamyslicích

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

1 450 000

Rezerva na havarijní situace

14.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Jezdecká 6a, 6b - PD)

Usnesení č. 8103:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

6121

181000000

120 000

Jezdecká 6a, 6b - PD stavebních úprav

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

120 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

14.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Raisova - okna)

Usnesení č. 8104:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

600330

800 000

MŠ Raisova (MŠ Moravská) okna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

800 000

Rezerva na havarijní situace

14.12 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální a 70 - finanční

Usnesení č. 8105:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

1.000.000,-

(rezerva na havarijní situace)

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

3.000.000,-

(fond rezerv a rozvoje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

2.950.000,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

14

6171

5031

770.000,-

(odvody sociálního pojištění)

14

6171

5032

270.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

14

6171

5038

10.000,-

(ostatní povinné pojištění)

15. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

15.1 Pronájem bytů na opravu vlastním nákladem

Usnesení č. 8106:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 15.1 Pronájem bytů na opravu vlastním nákladem na příští schůzi rady,

r o z h o d l a

neobsazovat byty, nacházející se v seznamu bytových domů, určených k prodeji.

15.2 Převzetí ručitelského závazku

Usnesení č. 8107:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit převzetí záruky (ručitelského závazku) městem Prostějovem za úvěr ve výši 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) včetně příslušenství, poskytnutého Československou obchodní bankou,a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Křížkovského 36/7, 796 01 Prostějov, IČO: 26259893 za účelem doplnění atrakcí v MOSC v Prostějově, dle předloženého návrhu.

15.3 Návrh změny nájemních smluv – služební byty

Usnesení č. 8108:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemních smluv dle důvodové zprávy.

 

15.4 Návrh prominutí poplatků z prodlení

Usnesení č. 8109:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí poplatků z prodlení v částce 34 280,-- Kč z platebního rozkazu Okresního soudu Prostějov Ro 1245/2004.

16. Příspěvek na obnovu kulturních památek v Programu regenerace MPZ v roce 2008

Usnesení č. 8110:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

 1. v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2008 poskytnutí příspěvků na obnovu níže uvedených kulturních památek (spoluúčast - podíl města na provedení obnovy kulturních památek v Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 u kulturních památek, kde není město vlastníkem):
  1. kulturní památka: kostel sv. Jana Nepomuckého
  2. vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří

   druh prací: obnova nástěnných maleb pod kůrem kostela

   podíl města: 200 000,00 Kč

  3. kulturní památka: kostel Povýšení sv. Kříže

  vlastník kulturní památky: Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

  druh prací: pokračování v opravě a konzervaci obnovených venkovních omítek kostela

  podíl města: 100 000,00 Kč

 2. zařazení obnovy níže uvedených kulturních památek ve vlastnictví města do Programu:
  1. kulturní památka: Nová radnice
  2. druh prací: restaurování prosklených dveří ve vstupní hale radnice

   celková částka na obnovu památky v roce 2008: 359.520,00 Kč

  3. národní kulturní památka: Národní dům
  4. druh prací: restaurování pískovcových prvků na venkovní fasádě Národního domu

   celková částka na obnovu památky v roce 2008: 440.000,00 Kč

  5. kulturní památka: Stará radnice

  druh prací: sanace vlhkého zdiva staré radnice (bez matrolanu a statiky)

  celková částka na obnovu památky v roce 2008: 3.864.354,85 Kč

 3. pověření Ing. Jana Tesaře, starosty města Prostějova podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2008.

17. Majetkoprávní záležitosti:

17.1 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8111:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 134/1 – ost.plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 500 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

 • kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • kupující se v kupní smlouvě zaváží provést výstavbu polyfunkčního objektu na převáděném pozemku včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání polyfunkčního objektu na převáděném pozemku, v termínu do 3 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ prodlení kupujících se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba polyfunkčního objektu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváží nabídnout ho v případě svého úmyslu pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby polyfunkčního objektu na převáděném pozemku,
 • náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

17.3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 51/2 v k.ú. Vrahovice

Usnesení č. 8112:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 17.3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 51/2 v k. ú. Vrahovice s tím, že bude doplněn dle diskuse.

17.4 Vyhlášení záměru prodeje 2 částí pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8113:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

1. záměr prodeje části pozemku p.č. 597/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 10 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

2. záměr prodeje části pozemku p.č. 597/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 10 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

17.5 Prodej objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově

Usnesení č. 8114:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu bydlení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 a pozemku st. p.č. 179 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše v k.ú. Vrahovice, za následujících podmínek:

 1. v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
 2. náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
 3. a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

17.6 Částečné ukončení smlouvy o nájmu a vyhlášení záměru pronájmu NP v objektu na Husově nám. 91

Usnesení č. 8115:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu č. 2006/16/167 ze dne 30.6.2006 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Střední odbornou školou podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, PSČ: 796 01, IČ: 25348418, jako nájemcem v části týkající se pronájmu nebytových prostor umístěných v pravém křídle 1. a 2. nadzemního podlaží objektu č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 850,2 m2 dohodou za následujících podmínek:

 1. ukončení pronájmu bude provedeno formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2006/16/167 ze dne 30.6.2006,
 2. nájemné dle Smlouvy o nájmu č. 2006/16/167 ze dne 30.6.2006 bude upraveno na 229.822,- Kč ročně,

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v pravém křídle 1. a 2. nadzemního podlaží objektu č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 850,2 m2 Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Zlín, Mostní 5139, PSČ: 790 01, IČ: 70883521, za účelem provozování vysoké školy za následujících podmínek:

 1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
 2. nájemné bude stanoveno ve výši 87.830,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

17.7 Ukončení Smlouvy o budoucí dohodě o bezúplatném převodu stavebních úprav z 16.4.2007

Usnesení č. 8116:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o budoucí dohodě o bezúplatném převodu stavebních úprav č. 2007/16/100 ze dne 16.4.2007 dle důvodové zprávy.

17.8 Změna smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku s Domovní správou Prostějov, s.r.o.

Usnesení č. 8117:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zúžení Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., dne 2.9.2004 o část objektu na ul. Vápenice 25 v Prostějově č.p. 2954 na pozemku p.č. 5426 v k.ú. Prostějov, a to 3 bytové jednotky o celkové podlahové ploše 322,22 m2.

17.9 Změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov (SaF – SERVIS, s.r.o.)

Usnesení č. 8118:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov uvedené v čl. VIII. Smlouvy kupní a o zřízení věcného břemene č. 2005/16/023 uzavřené dne 9. 2. 2005, a to následovně:

- kupující bude povinen v termínu do 31. 7. 2008 dokončit stavbu „Úprava vstupního prostoru – rozšíření parkovací plochy včetně ozelenění“ na převáděné části pozemku p.č. 6169/87 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky bude stanovena smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

- změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene č. 2005/16/023 uzavřené dne 9. 2. 2005.

17.10 Změna podmínek směny části pozemku p.č. 161 za pozemek p.č. 6247/1, oba v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8119:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek směny části pozemku p.č. 161 za pozemek p.č. 6247/1, oba v k.ú. Prostějov dle bodu 3) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17189 ze dne 18. 9. 2007, a to následovně: podmínka c) se vypouští.

17.11 Rozšíření bytu v objektu na ul. Vápenice 5 v Prostějově

Usnesení č. 8120:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 17.11 Rozšíření bytu v objektu na ul. Vápenice 5 v Prostějově do doby schválení seznamu bytových domů určených k prodeji.

17.12 Odpis pohledávek BPmP a DSP, přísp. org.

Usnesení č. 8121:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

odpis pohledávek za faktury za Bytový podnik města Prostějova a za Domovní správu Prostějov, přísp. org., v celkové výši 262.625,-- Kč dle přílohy, z toho:

Bytový podnik města Prostějova – pohledávky ve výši 12.345,-- Kč (z nebyt.prostor)

Domovní správa Prostějov, přísp.org. – pohledávky ve výši 165.722,-- Kč (z nebyt.prostor)

Domovní správa Prostějov, přísp.org. – pohledávky ve výši 84.558,-- Kč (z faktur)

17.13 Česká pošta, s.p. – technické zhodnocení nebytových prostor v objektu na ul. Vrahovická 83 v Prostějově

Usnesení č. 8122:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s tím, aby Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 225 99, IČ: 47114983, provedla technické zhodnocení nebytových prostor č. 234 v objektu na ul. Vrahovická 83 v Prostějově č.p. 329 na st. p.č. 1082 v k.ú. Vrahovice ve vlastnictví města Prostějova spočívající v rozšíření datových sítí za následujících podmínek:

 • práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • do 1 měsíce po provedení technického zhodnocení nebytových prostor bude uzavřena dohoda o odepisování v souladu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, na základě které město Prostějov udělí České poště, s.p., souhlas s odepisováním předmětného technického zhodnocení,

s c h v a l u j e

uzavření dohody o odepisování technického zhodnocení pronajatých nebytových prostor č. 234 v objektu na ul. Vrahovická 83 v Prostějově č.p. 329 na st. p.č. 1082 v k.ú. Vrahovice ve vlastnictví města Prostějova spočívajícího v rozšíření datových sítí mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Českou poštou, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 225 99, IČ: 47114983, jako nájemcem, a to v souladu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

17.14 Návrh Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova

Usnesení č. 8123:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s předloženým návrhem Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova;

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

dále postupovat v souladu s důvodovou zprávou.

17.15 Vyhlášení záměru prodeje objektu Újezd 23

Usnesení č. 8124:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu občanské vybavenosti č.p. 2167 (Újezd 23 v Prostějově) na pozemku p.č. 3948 a pozemku p.č. 3948 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 589 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti SIaP s.r.o., se sídlem Brno, Třída Generála Píky 9, PSČ: 613 00, IČ: 26302403, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
 3. náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

17.16 Pronájem pozemku v ATC Račkova dolina

Usnesení č. 8125:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku od obce Pribylina v areálu ATC Račkova dolina, na které je umístěna rekreační chata MěÚ v Prostějově.

17.17 Výpůjčka obrazů pro reprezentační prostory radnice

Usnesení č. 8126:

Rada města Prostějova po projednání

1) r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 70077 ze dne 4.12.2007 (schválení výpůjčky 2 ks uměleckých obrazů);

2) s c h v a l u j e

výpůjčku 2 ks uměleckých obrazů – portrétů K. H. Kepky a J. Kepkové autora Jana rytíře Skramlíka, rozměry pláten cca 188 x 144 cm, od jejich vlastníka do bezplatného užívání za účelem výzdoby reprezentačních prostor radnice za následujících podmínek:

1. výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2. město Prostějov po dobu výpůjčky zajistí na svoje náklady pojištění obrazů

3. město Prostějov zajistí na svoje náklady odborné vyčištění a konzervaci obrazů, včetně oprav rámů.

18.1 Povolení užití znaku města Prostějova

Usnesení č. 8127:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na dvou cyklistických dresech u příležitosti překonání českého spinningového rekordu v rámci sportovní akce dne 19. 4. 2008. Souhlas se uděluje v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

18.2 Zadání veřejné zakázky – Sběrný dvůr odpadu, Prostějov

Usnesení č. 8128:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

své usnesení č. 8050 ze dne 22. 1. 2008 (Zadání veřejné zakázky – Sběrný dvůr odpadu, Prostějov);

s c h v a l u j e

- I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Sběrný dvůr odpadu, Prostějov“

- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v % takto:

1. Výše nabídkové ceny 80 %,

2. Doba výstavby v týdnech 20 %;

- III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:

1. Realinvest, s.r.o., Kostelecká 16, Prostějov

2. Stavební společnost Navrátil, s. r. o., Majakovského 204/4, 796 11 Prostějov-Vrahovice

3. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov

4. Josef Wagner, stavební firma, Křečkovská 49, 682 01 Vyškov

5. EUROGEMA CZ, Ing. Milan Válek, Blanická 19, 772 00 Olomouc

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Sběrný dvůr odpadu, Prostějov“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy.

 

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                         místostarosta města Prostějova

Prostějov 4. 2. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:33:38 | přečteno 426x | Věra Krejčí
load