Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 32. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 32. schůze Rady města Prostějova

konané 4. 3. 2008

Usnesení z 32. schůze Rady města Prostějova, konané 4. 3. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8129:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 32. schůze, konané dne 4. 3. 2008 a pověřuje Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.

Usnesení č. 8130:

Rada města Prostějova v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. po projednání

s c h v a l u j e

1. Hospodářský výsledek společnosti v roce 2007 a rozdělení zisku takto:

Hospodářský výsledek společnosti po zdanění 508 tis. Kč

Náklady mimo daňový základ 208 tis. Kč

Navýšení provozního kapitálu 300 tis. Kč

2. Vyplacení odměny řediteli společnosti za hospodaření v roce 2007 dle podmínek, stanovených valnou hromadou společnosti v závislosti na dodržení HV

3. Zprávu o vztazích mezi městem Prostějov a Lesy města Prostějova, s.r.o. v roce 2007.

2.1 Kaskádové bytové domy Prostějov – Ke Krasicím (dopravní napojení)

Usnesení č. 8131:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

vydat nesouhlasné stanovisko v rámci územního řízení investiční akce „Kaskádové bytové domy Prostějov - Ke Krasicím“ k dopravnímu napojení, navrženému investorem GASPER DEVELOPMENT s.r.o., se sídlem Hybešova 200/6, Olomouc,

d o p o r u č u j e

řešit dopravním napojením ze severní obslužné komunikace na ul. J. Lady.

2.2 Výběrové řízení – měření rychlosti vozidel, monitorování jízdy na červenou a vymáhání nedoplatků na pokutách na katastrálním území města Prostějova

Usnesení č. 8132:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení na zakázku Měření rychlosti vozidel, monitorování jízdy na červenou a vymáhání nedoplatků na pokutách na katastrálním území města Prostějova, kterou je nabídka sdružení Bezpečná města,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy a Mgr. Marii Javůrkové, vedoucí odboru občanských záležitostí,

zajistit uzavření smluv s vítězem výběrového řízení sdružením Bezpečná města s připomínkami dle diskuze.

3. Záležitosti komisí rady

Usnesení č. 8133:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

závěry a doporučení

1. Komise prevence kriminality ze dne 23. 1. 2008,

2. Komise koncepce a rozvoje ze dne 29. 1. 2008,

3. Komise architektury a výstavby ze dne 20. 2. 2008,

4. jmenování Ing. Lucie Novákové, zaměstnankyně odboru rozvoje a investic, novou tajemnicí Komise koncepce a rozvoje města.

4. Podepisování smluv za město Prostějov

Usnesení č. 8134:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

stanovisko k přenosu oprávnění podepisovat smlouvy za město Prostějov na místostarosty s tím, že bude řešeno dle varianty první, uvedené v důvodové zprávě.

5. Radniční listy

Usnesení č. 8135:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

koncepci nových Radničních listů včetně termínů vydávání do konce roku 2008,

u k l á d á

RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí odboru kancelář starosty,

zajistit smluvně změny vyplývající ze schválené koncepce a termínů vydávání Radničních listů.

6. Dar při uzavření sňatku

Usnesení č. 8136:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s darováním upomínkových per značky PARKER se znakem města Prostějova novomanželům při uzavření sňatku.

7. Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4

Usnesení č. 8137:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přiznání odměny řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 dle návrhu v důvodové zprávě.

8. Pořízení sporáku pro školní kuchyni ZŠ Prostějov, E. Valenty 52

Usnesení č. 8138:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s tím, aby Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 zakoupila z investičního fondu organizace kombinovaný sporák pro školní jídelnu.

9. Správa parkovišť – změna sazeb parkovného

Usnesení č. 8139:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

s platností od 1. dubna 2008 sazby za parkování takto:

a) v provozní době od 9:00 do 18:00 hod. v pondělí – pátek a od 9:00 do 12:00 hod. v sobotu jednotnou sazbu 10,-- Kč/hod. na následujících parkovištích:

- ul. Křížkovského, parkovací automat

- ul. Školní, dva parkovací automaty

- ul. Mlýnská (parkoviště), parkovací automat

- ul. Plumlovská (parkoviště vedle bývalého OD KUBUS), parkovací automat;

b) v provozní době od 9:00 do 18:00 hod. v pondělí – pátek a od 9:00 do 12:00 hod. v sobotu základní sazbu 10,-- Kč/hod., za každou další hodinu 20,-- Kč na následujících parkovištích:

- nám. E. Husserla – parkovací automat

- nám. Hlaváčkovo – parkovací automat;

c) v provozní době od 6:00 do 18:00 hod. v pondělí – pátek a od 6:00 do 12:00 hod. v sobotu jednotnou cenu 20,-- Kč/den

- na parkovišti v ulici Kostelní;

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města k podpisu mandátní smlouvy na správu a údržbu parkovišť se společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. se sídlem Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov, IČ 262 24 178, zastoupenou Ing. Ivetou Jurenovou.

10. Návrh akcí realizovatelných z dotačních zdrojů

Usnesení č. 8140:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o návrhu prioritních akcí realizovatelných z dotačních zdrojů EU.

11. Cyklistické stezky – informace

Usnesení č. 8141:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložené informace o postupu budování cyklistických stezek.

11.1 Zadání veřejné zakázky – ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí

Usnesení č. 8142:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

zadání otevřeného podlimitního řízení zakázky „ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí“ - Soutěžní kritéria zakázky a stanovuje jejich váhu v % takto:

1. výše nabídkové ceny 80 %,

2. záruka za jakost díla (v měsících) 20 %,

II. u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

III. s c h v a l u j e

jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí“ uvedený v zápise,

IV. p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise z uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

12. Veřejná finanční podpora:

12.3 Veřejná finanční podpora - Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24

Usnesení č. 8143:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 10 000,- Kč Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, Prostějov, IČO: 44053851

- na organizační zajištění branně-vlastivědné soutěže (odměny do soutěže)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

10 000,00

(VFP – neinvestiční dotace občanským sdružením – SRPŠ při ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

101300

10 000,00

(organizace akcí v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 - nákup materiálu )

12.9 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání

Usnesení č. 8144:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání ve výši 50.000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612

- na Den učitelů (pronájem sálu, odměny oceněným, občerstvení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5339

00002041

50 000,-

(neinv. příspěvky ostatním příspěv. organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5909

00002041

50 000,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

13. Rozpočtová opatření:

13.1.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11, 15 a 60 (přemístění oddělení přestupků do budovy Vápenice 25)

Usnesení č. 8145:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

A)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

5311

6121

56000000

1 150 000

Stavební úpravy budovy MP Havlíčkova - Vápenice 25

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5137

40 000

Pořízení telefonních přístrojů pro oddělení přestupků

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5169

10 000

Služby spojené se zprovozněním telefonních přístrojů a sítí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

1 200 000

Rezerva RMP pro ROZOP

B)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

117.000,00

(Pol. 5137 – DHDM – vybavení pracoviště OOZ nábytkem a regály)

11

6171

5139

11.000,00

(Pol. 5139 – Nákup materiálu j.n. – hyg.potřeby, odpadkové koše, hasicí přístroje)

11

6171

5169

16.000,00

(Pol. 5169 – Nákup ostatních služeb – doplnění orientačního systému, utěsnění oken)

11

6171

5171

24.000,00

(Pol. 5171 – Opravy a udržování – pořízení žaluzií do oken)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

168.000,00

(Pol. 5901-Rezerva rady pro RO)

13.1.2 Přímé zadání zakázky – nábytek pro pracoviště oddělení přestupků

Usnesení č. 8146:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zadání zakázky „Dodávka nábytku pro pracoviště odd. přestupků - Vápenice 25“ vybranému uchazeči Pandos s.r.o., Čehovice 119, 798 21 p. Bedihošť, IČO: 48531171;

p o v ě ř u j e

Bc. Libora Vykopala, vedoucího odboru správy a zabezpečení,

uzavřením smlouvy na dodávku nábytku pro pracoviště odd. přestupků – Vápenice 25, a to s vybraným uchazečem Pandos s.r.o.,Čehovice 119, 798 21 p. Bedihošť, IČO: 48531171.

13.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (napojení elektrocentrály)

Usnesení č. 8147:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6122

0

0

0

150.000,-

( Pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení - napojení elektrocentrály)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

0

0

0

150.000,-

( Pol. 5901 – nespecifikované rezervy)

13.3 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (bezpečnostní kamery)

Usnesení č. 8148:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6122

0

0

0

45.508,00

( Pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení – kamera pro budovu radnice)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5171

0

0

0

45.508,00

( Pol. 5171 – opravy a udržování )

13.5 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci

Usnesení č. 8149:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6171

5175

15.000,--

zařazení položky 5175 pohoštění pracovních skupin Komunitního plánování soc. služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

15.000,--

snížení položky 5175 pohoštění – kancelář starosty

13.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Kolářovy sady)

Usnesení č. 8150:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

56000000

300 000

Kolářovy sady IV. etapa přístupové cesty

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

300 000

Rezerva RMP

13.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (veřejné osvětlení Smetanova ul. - PD)

Usnesení č. 8151:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

125000000

30 000

PD VO Smetanova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

30 000

Rezerva RMP

13.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kanalizace Olympijská)

Usnesení č. 8152:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2321

6121

54000000

80 000

Sportcentrum – kanalizace Olympijská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

80 000

Rezerva RMP

14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

14.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP – U Spořitelny 5

Usnesení č. 8153:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 38,25m2 v suterénu domu č.157/5 v ulici U Spořitelny v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

14.2 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – DPS na ul. Polišenského 1

Usnesení č. 8154:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu parkovacího místa č.9 v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č.4380/1 v Prostějově, za těchto podmínek:

- s předností parkování vozidla nájemníků bytů a nájemců nebytových prostor v DPS v Polišenského a Hacarově ulici v Prostějově

- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)

- za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.500,-Kč, s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

14.3 Schválení pronájmu NP – dům služeb na ul. Vrahovická 83

Usnesení č. 8155:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 443,99m2 v domě služeb ve Vrahovické ulici č.329/83 v Prostějově

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 5.000,-Kč, s inflační doložkou

- za účelem využití jako sídla a zázemí pro děti a mládež tanečního studia FREE DANCE a provozování společenských a kulturních akcí pro širokou veřejnost.

14.4 Schválení pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka 22

Usnesení č. 8156:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 35,34m2 ve dvorním traktu domu na nám.T.G.Masaryka č.200/22 v Prostějově

- Gabriele Vozihnojové, IČ 756 74 190

- za nabídnuté roční nájemné ve výši 6.000,-Kč, s inflační doložkou

- za účelem zřízení skladu nápojů pro restauraci ALLA FONTÁNA.

14.5 Ukončení nájmu NP – Dolní 2

Usnesení č. 8157:

Rada města Prostějova po projednání

a) s c h v a l u j e

ukončení nájmu nebytových prostor v Dolní ulici č.3658/2 v Prostějově dohodou k datu 31.3.2008;

b) v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 83,45m2 v Dolní ulici č.3658/2 v Prostějově přímému zájemci, Beneti s.r.o., se sídlem Dolní 3658/2, Prostějov, IČ 26307596, za těchto podmínek:

- za nabídnuté nájemní s inflační doložkou

- za účelem rozšíření stávajících pronajatých nebytových prostor.

14.6 Ukončení nájmu NP – Dolní 4

Usnesení č. 8158:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájmu nebytových prostor v Dolní ulici č.3659/4 v Prostějově dohodou k datu 31. 5. 2008.

14.7 Návrh změny nájemní smlouvy – služební byt

Usnesení č. 8159:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy na byt na nám. E. Husserla 1641/9 , Prostějov, na dobu určitou 1 rok, s nájemným ve výši 51,42 Kč/m²/ měsíc.

14.8 Informace o domě Šárka 9 - 11

Usnesení č. 8160:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o domě Šárka 9 - 11.

14.10 Sleva na nájemném za užívání bytu

Usnesení č. 8161:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

slevu z nájmu pro nájemce bytu č. 7 v domě na ulici Dolní 6 v Prostějově ve výši 712,- Kč/měs.

14.11 Návrh uzavření NS

Usnesení č. 8162:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, ve 2. podlaží, 3+1 s příslušenstvím, I. kategorie domu č. p. 2353 č. or. 2, na ulici Hvězda, Prostějov na dobu určitou 1/2 roku v souladu se zákonem č.107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného a na základě rozhodnutí Rady města Prostějova usnesením č.7238, bod 1, ze dne 1.8.2006.

15. Majetkoprávní záležitosti:

15.1 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7683 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8163:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7683 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, U sirkárny 30, PSČ: 371 55, IČ: 46678956, za účelem umístění navigačního panelu o rozměrech 2 x 2,5 metru za následujících podmínek:

  1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
  2. nájemné bude stanoveno ve výši 5.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
  3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

15.2 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 3104/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8164:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 3104/1 – ost.plocha v k.ú. Prostějov o výměře 15 m2 Českému hydrometeorologickému ústavu, pobočce Ostrava, se sídlem K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava – Poruba,

pro umístění automatizované měřicí stanice, za následujících podmínek:

- doba nájmu neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou,

- výše nájemného za symbolickou 1,-- Kč ročně.

 

15.4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 51/2 v k.ú. Vrahovice

Usnesení č. 8165:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p. č. 51/2 – ost. plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 33 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu)za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

15.6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 7652/5, části pozemku p.č. 578/12, oba v k.ú. Prostějov, části pozemku p.č. 583 v k.ú. Seč u Lipové a části pozemku p.č. 3391/3 v k.ú. Ptení

Usnesení č. 8166:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál s tím, že bude projednán dle diskuse.

15.7 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 110/12 v k.ú. Krasice

Usnesení č. 8167:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 110/12 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 66 m2, v ulici J. Lady, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok, tj. celkem 13.200,- Kč ročně, za účelem zřízení restaurační předzahrádky. Výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

15.8 Bezúplatné nabytí uměleckého obrazu „Celkový pohled na Národní dům“

Usnesení č. 8168:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přijetí daru – uměleckého obrazu „Celkový pohled na Národní dům“, rozměr 70 x 60 cm, v hodnotě 13.000,- Kč od vlastníka a autora obrazu do vlastnictví města Prostějova.

15.10 Bezúplatný převod hmotného majetku

Usnesení č. 8169:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod hmotného movitého majetku - energetického auditu budovy Kollárova 3 v Prostějově v celkové pořizovací hodnotě 220 500,00 Kč, z majetku města Prostějova, do vlastnictví Olomouckého kraje se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, DIČ CZ60609460.

15.11 Schválení prodeje pozemků p.č. 150/2, p.č. 150/3 a p.č. 150/4, vše v k.ú. Čechůvky

Usnesení č. 8170:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. prodej pozemku p.č. 150/2 – zahrada o výměře 32 m2 v k.ú. Čechůvky

2. prodej pozemku p.č. 150/3 – zahrada o výměře 37 m2 v k.ú. Čechůvky 

3. prodej pozemku p.č. 150/4 – zahrada o výměře 29 m2 v k.ú. Čechůvky 

za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 100,-- Kč/m2 pozemku a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené se zpracováním znaleckých posudků a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

15.12 Ukončení smlouvy o nájmu č. 2004/16/040 ze dne 4.2.2004

Usnesení č. 8171:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/16/040 ze dne 4. 2. 2004 na pronájem části pozemku p.č. 7576/1 v k.ú. Prostějov o výměře 440 m2, dohodou k 29. 2. 2008.

15.13 Ukončení smluv o výpůjčce

Usnesení č. 8172:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u je

1. ukončení smlouvy č. 99/16/111 ze dne 1.7.1999 o výpůjčce hmotného movitého majetku - 1 ks pevného dřevěného uzamykatelného stánku (vč. klíče), uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a Zvláštní školou, se sídlem Čechy pod Kosířem (v současnosti Základní škola a Dětský domov Prostějov, se sídlem Lidická 86, Prostějov, IČ 47922265), jako vypůjčitelem, a to dohodou ke dni 31.12.2007.

2. ukončení smlouvy č. 99/16/095 ze dne 1.7.1999 o výpůjčce hmotného movitého majetku – 1 ks pevného dřevěného uzamykatelného stánku (vč. klíče), uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a Základní školou Masarykova, se sídlem Skálovo nám., Prostějov, jako vypůjčitelem (právním nástupcem vypůjčitele je Základní škola a Mateřská škola Prostějov, se sídlem Palackého tř. 14, Prostějov, IČ 47922486), a to dohodou ke dni 31.12.2007.

3. ukončení smlouvy č. 99/16/108 ze dne 30.6.1999 o výpůjčce hmotného movitého majetku – 1 ks pevného dřevěného uzamykatelného stánku (vč. klíče), uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a Domovní správou Prostějov, se sídlem Křížkovského 7, Prostějov, IČ 26259893, jako vypůjčitelem, a to dohodou ke dni 31.12.2007.

15.14 Zrušení předkupního práva – B.D.S., družstvo

Usnesení č. 8173:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k objektu bydlení č.p. 2550 (Slovenská 15 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4623 a pozemku p.č. 4623 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 605 m2, vše v k.ú. Prostějov, zřízeného na základě kupní smlouvy ze dne 26.11.1996, s družstvem B.D.S., družstvo, se sídlem Prostějov, Slovenská 15, IČ: 63494027.

15.15 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 4321/1 a p.č. 4321/2, oba v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8174:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 4321/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m2 a p.č. 4321/1 – zahrada o výměře 299 m2, oba v k.ú. Prostějov, v ulici Karlov.

15.16 Dohoda o narovnání se spol. ORBIT REAL, s.r.o.

Usnesení č. 8175:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

  1. uzavření Dohody o narovnání mezi městem Prostějovem jako dlužníkem a společností ORBIT REAL, s.r.o., se sídlem Kojetínská 1, 796 01 Prostějov, IČ: 25539744, jako věřitelem, z titulu vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku p.č. 7364/32 v k.ú. Prostějov, ve znění dle předloženého návrhu
  2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

5192

12.907,--

Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady

  • snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

12.907,--

Rezerva pro rozpočtová opatření RMP

15.18 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7540/16 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8176:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 7540/16 – ost.plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 3.100 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) Sallerově výstavbě Emporium II s.r.o., se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČ: 272 66 303, pro rozšíření areálu společnosti, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

15.19 Informace – prodej pozemků u nové nemocnice

Usnesení č. 8177:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

materiál Informace - prodej pozemků u nové nemocnice,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

zajistit zadání veřejné zakázky k určení zprostředkovatele prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů u nové nemocnice s tím, že výkonem zadavatelské činnosti bude pověřena společnost RTS, a.s.

16. Různé:

16.1 Informace - dopis BD Šmeralova 13, budování bytových kotelen

Usnesení č. 8178:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady s tím, že bude doplněn dle diskuse.

16.2 Informace - ocenění občanů v souvislosti s odhalením původců černých skládek

Usnesení č. 8179:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o ocenění občanů.

16.3 Žádost o záštitu nad akcemi kulturního klubu DUHA

Usnesení č. 8180:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

převzetí záštity Ing. Janem Tesařem, starostou města Prostějova, nad akcemi Kulturního klubu DUHA v roce 2008 v souladu se žádostí Alice Gregušové, ředitelky kulturního klubu ze dne 19. 2. 2008.

16.4 Veřejná zakázka – „I. etapa Husovo nám. v Prostějově“

Usnesení č. 8181:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „I. etapa Husovo nám. v Prostějově“,

r o z h o d l a ,

že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Silnice Brno, s. r. o.

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                                                          Ing. Pavel D r m o l a , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                                                   místostarosta města Prostějova

Prostějov 4. 3. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:33:44 | přečteno 469x | Věra Krejčí
load