Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 33. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 33. schůze Rady města Prostějova

konané 18. 3. 2008

Usnesení z 33. schůze Rady města Prostějova, konané 18. 3. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8182:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 33. schůze, konané dne 18. 3. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8183:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správy Prostějov, s.r.o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

Zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku;

s c h v a l u j e

- Výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2007,

- Zprávu auditora,

- Řádnou účetní závěrku,

- Hospodářský výsledek společnosti za rok 2007,

- Rozdělení zisku podle návrhu jednatele společnosti,

- Zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle §66a Obchodního zákoníku,

- Mimořádnou odměnu Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli Domovní správy Prostějov, s. r. o. dle návrhu dozorčí rady DSP, s. r. o. ze dne 17. 3. 2008.

2.1 Delegování na valnou hromadu FTL, a. s.

Usnesení č. 8185:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s. se sídlem v Prostějově, Letecká 8, identifikační číslo 46 34 58 50, která se koná dne 12. června 2008 v sídle obchodní společnosti.

2.2.1 a 2.2.2 Záležitosti komise koncepce a rozvoje města

Usnesení č. 8186:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

závěry a doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 14. 2. a 11. 3. 2008.

2.3 Zadání veřejné zakázky – PD rekonstrukce objektu Husovo nám. 91

Usnesení č. 8187:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „PD ZŠ Husovo nám.“ pro potřeby UTB Zlín, projekční kanceláři STAVTES, spol. s r.o., Prostějov

2.4 Informace o možnosti zapojení města do Integrovaného operačního programu

Usnesení č. 8188:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o možnosti zapojení města do Integrovaného operačního programu.

3. Změna organizační struktury odboru komunálních služeb a stanovení celkového počtu zaměstnanců

Usnesení č. 8189:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dnem 19. 3. 2008 změnu organizační struktury odboru komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově dle předloženého organizačního schématu,

s t a n o v í

počet zaměstnanců města Prostějova zařazených do Městského úřadu v Prostějově od 19. 3. 2008 na 265 zaměstnanců

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5132

30 000,-

Ochranné pomůcky

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

30 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

4. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města a ROZOP

Usnesení č. 8190:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

A) schválit výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 79/2008 Sb. v maximální výši:

- člen rady Kč 2.440,-

- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč 2.250,-

- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 1.920,-

- člen zastupitelstva Kč 830,-

Měsíční odměny ve výši podle tohoto rozhodnutí se poskytnou poprvé za měsíc květen 2008.

B) schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6112

5032

1

180.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

180.000,-

(FRR)

5. Poskytnutí věcného daru Městskému divadlu v Prostějově

Usnesení č. 8191:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí věcného daru Městskému divadlu v Prostějově dle důvodové zprávy.

6. Žádost o užití znaku města – občanské sdružení ADRA

Usnesení č. 8192:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na webových stránkách a tištěných materiálech občanského sdružení ADRA. Souhlas se uděluje občanskému sdružení ADRA-Dobrovolnické centrum ADRA, pobočka Prostějov, Rostislavova 26, 796 01 Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

7. Pořízení mycího stroje pro výdejnu stravy na ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 14

Usnesení č. 8193:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s tím, aby Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14 - pro pracoviště Základní škola Skálovo nám. 4 zakoupila z investičního fondu organizace mycí stroj pro výdejnu stravy.

8. Význam rekonstrukce staré synagogy v Prostějově

Usnesení č. 8194:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh kulturní komise o významu rekonstrukce staré synagogy v Prostějově.

9. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Adnoc Europe Trading s. r. o.

Usnesení č. 8195:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/86 – 07) o poskytnutí veřejné finanční podpory - grantu Adnoc Europe Trading s. r. o., Sídl. E. Beneše 69/30, 796 01 Prostějov, IČ 262 53 101, který se týká změny termínu vyúčtování a to do 5. 12. 2008.

10. Veřejná finanční podpora:

10.1 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní

Usnesení č. 8196:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sociální a zdravotní

1. ve výši 50.000,-- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice, o. s., okresnímu výboru Prostějov, Kostelecká 17, IČ 628 58 645

- na rekondiční, rehabilitační, ozdravné pobyty, odborné edukační programy, rehabilitační cvičení a plavání, další činnosti spojené se zaměřením na udržení a zlepšení zdravotního stavu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 50.000,-- Kč Svazu tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizaci, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 58 602

- na zajištění rekondičního pobytu, rehabilitačního plavání, rehabilitace v lázních Skalka, zajištění chodu kanceláře a půjčovny kompenzačních pomůcek

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

3. ve výši 20.000,--Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 266 78 748

- na spolkovou činnost (provozní náklady, výlety)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

4. ve výši 40.000,--Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 653 99 447

- na zajištění služeb pro zrakově znevýhodněné občany regionu Prostějov – provozní náklady (služby, nájem, telefon, kancelářské potřeby, vzdělávání, kultura, sport)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

5. ve výši 30.000,-- Kč Občanskému sdružení ADRA, Klikatá 128/90c, Praha 5, IČ 613 88 122

- na činnost dobrovolnického centra ADRA Prostějov – mzdové a provozní náklady, pronájem, odborný školitel, kancelářské potřeby a propagační materiály, kulturní akce pro domovy důchodců, výstava fotografií, stejnokroj pro dobrovolníky

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

6. ve výši 10.000,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, o. s., Náměstí Svobody 4, 750 00 Přerov, regionální pracoviště Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 265 94 064

- na bezplatné sociálně právní poradenství, provoz handicap help linky, terénní práce, provozní náklady (nájemné, energie, poštovné, kancelářské potřeby, cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

7. ve výši 20.000,-- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 750 74 133

- na poskytování služeb osobám se sluchovým postižením – na provozní náklady (nájemné, energie, telefon, kancelářské potřeby, poštovné), vzdělávání pracovníků, cestovné

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

8. ve výši 7.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 644 39 178

- na poradenské centrum Sedmikráska (nájemné, kancelářské potřeby, poštovné, telefon, PC servis, ozdravný pobyt)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

9. ve výši 15.000,-- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Radost, Wolkerova 22, P. S. 145, Prostějov, IČ 479 22 281

- na úhradu lázeňského léčebného pobytu rodičů s dětmi

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

10. ve výši 5.000,-- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisku 05 Járy Kaštila Prostějov, Sokolská 30, Prostějov, IČ 657 62 959

- na pokrytí registračního poplatku, výdaje za výlety a tábor pro děti ze sociálně slabších rodin

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

11. ve výši 5.000,-- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisku 03 Pelikáni, Vápenice 21, Prostějov, IČ 657 63 700

- na nákup krojů, úhradu registračního poplatku, poplatek za tábor, výlety pro děti ze sociálně slabších rodin

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

12. ve výši 10.000,-- Kč Svazu důchodců České republiky, místní organizaci Prostějov, Kazín 2, Prostějov, IČ 004 08 182

- na pořádání akcí pro seniory – nájem za přednáškový sál Národního domu v Prostějově, doprava na divadelní představení a poznávací zájezdy, turistická a rekreační činnost

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

13. ve výši 5.000,-- Kč Středisku rané péče SPRP Olomouc, Dolní náměstí 38, Olomouc, IČ 750 95 009

- na komplexní zabezpečení rané péče pro klienty z města Prostějova – provozní náklady (kancelářský a spotřební materiál, poštovné, telefony, PHM a cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

14. ve výši 10.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, p. o., Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100

- na zajištění rekondičního pobytu klientů Denního stacionáře pro mentálně postižené

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

15. ve výši 10.000,-- Kč Klubu stomiků Prostějov, o. s., Mathonova 29/1, Prostějov, IČ 479 21 447

- na celoroční činnost sdružení – zajištění rekondičního pobytu, zájezd, pronájem místnosti na schůzky

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

16. ve výši 5.000,-- Kč TyfloCentru, o. p. s., I. P. Pavlova 69, Olomouc, IČ 258 62 294

- na provoz regionálního střediska TyfloCentra v Prostějově – poplatky za telekomunikační služby, kancelářské potřeby, nájemné, energie

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

17. ve výši 30.000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole, JISTOTA, o. p. s., Tetín 1, Prostějov, IČ 253 42 924

- na rehabilitaci a dopravu na rehabilitaci pro handicapované děti, hiporehabilitaci a dopravu na hiporehabilitaci, na kulturní, vzdělávací a sportovní akce školy, zajištění práce zájmových kroužků

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

18. ve výši 20.000,-- Kč YMCA T. S., o. s., Na Řádku 21, Břeclav, IČ 265 32 859

- na zajištění celoročního provozu klubovny střediska YMCA – SKAUT v Prostějově a pravidelnou činnost oddílů (energie, pronájem, pojištění, oprava a údržba, spotřební materiál pro činnost)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

19. ve výši 10.000,-- Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3, IČ 005 99 212

- na nákup zdravotnických potřeb

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

210100

237.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (SPCCH, STP, Prostějovští vozíčkáři, SONS, Centrum pro zdrav.postižené, SNN, Sedmikráska, Radost, Svaz důchodců, SPRP, Klub stomiků)

21

4339

5222

210100

45.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (ADRA, Junák 05, Junák 03, TyfloCentrum)

21

4359

5339

210100

10.000,--

VFP - neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím (Sociální služby Prostějov)

21

4339

5221

210100

30.000,--

VFP - neinvestiční příspěvky obecně prospěšným společnostem (SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA)

21

3429

5222

210100

20.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (YMCA T. S.)

21

4339

5339

210100

10.000,--

VFP – neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím (SZŠ)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

210100

352.000,--

Ostatní neinvestiční výdaje, prostředky komise sociální a zdravotní

10.2 Veřejná finanční podpora - Komise kulturní

Usnesení č. 8197:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 25.000,-- Kč Loutkovému divadlu STAROST Prostějov, Wolkerova 4, IČ 479 22 168

- na podporu činnosti (energie, materiál, tiskové práce, cestovné, odb. literatura, služby) ve výši 10.000,-- Kč; na nájemné zkušebny ve výši 15.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 30.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, IČ 000 91 405

- na vydání publikace „Lidové pohádky a pověsti z Hané“ včetně autorských práv, výroba a umístění pamětní desky na dům JUDr. J. Poláčka, kulturní vystoupení při odhalování desky

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2008 (podmínkou ve smlouvě – 30 ks publikací městu)

3. ve výši 20.000,-- Kč Farnímu sboru českobratrské církve evangelické v Prostějově, smíšenému pěveckému sboru EXAUDI, Prostějov, nám. U kalicha 2574/1, IČ 479 19 507

- na účast, reprezentaci a společné vystoupení s Andreaschotten Chorem v Erfurtu (SRN), na pořízení 20 ks reprezentačních desek na notový materiál

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2008

4. ve výši 20.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice, Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 491

- na podporu činnosti (korepetice, jubilea členů, služby, archív, cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

5. ve výši 10.000,-- Kč 

- na úhradu jízdného a ubytování při řešitelských přeborech v rámci ČR, přebory Grand Prix v řešení logických úloh, křížovek a hádanek; na nákup odborné literatury; na úhradu jízdného a ubytování při týdenním odborném hádankářském semináři; zajištění cen pro řešitelský přebor v Prostějově)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

6. ve výši 5.000,-- Kč 

- na podporu vydání hudebního CD YASHIRO s relaxační hudbou (mastering, lisování, potisk, balení, studiové práce, doprava)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

7. ve výši 10.000,-- Kč Historickým kočárům „MYLORD“, Mostkovice, Pod lesem 161/16, IČ 266 43 308

- na zapůjčení a dopravu kočárů, vozů, kočárových koní, luceren, postrojů, kostýmů a dalších doplňků do Prostějova

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

8. ve výši 20.000,-- Kč Klubu přátel výtvarného umění Prostějov, Kostelec na Hané, Bezručova 254, IČ 686 88 229

- na tisk katalogu k výstavám „Salon prostějovských výtvarníků“ (materiál, tisk)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

9. ve výši 20.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644

- na podporu hudebních soutěží „Hanácký skřivan“ (nájemné, ozvučení, osvětlení, archivní dokumentace CD, moderátor, náklady agentury, tisk, propagace, cestovné poroty)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

10. ve výši 10.000,-- Kč SRPŠ při ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24; Prostějov, Dr. Horáka 24, IČ 440 53 851

- na činnost pěveckého sboru Horáček (materiálně – technické vybavení, soustředění sboru, nákup kostýmů, kulturní vystoupení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

11. ve výši 3.000,-- Kč Moravsko – slezské křesťanské akademii, Brno, regionální pobočce Prostějov, Tovačovského 19, IČ 005 45 767

- na přednáškovou činnost (cestovné, honoráře, propagace a poštovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

12. ve výši 20.000,-- Kč Vlastimile Prostějov – pěveckému sdružení, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 202

- na podporu činnosti (cestovné, hospodářské a organizační výdaje, kopírování not, desky a obaly na noty, propagace, ošacení, květiny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

13. ve výši 30.000,-- Kč Miroslavu Švancarovi, IČ 606 84 941

- na uspořádání výstav obrazů (doprava a instalace uměleckých děl, tisk pozvánek, katalogů, administrativa, poštovné, občerstvení, květiny, kulturní vystoupení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

14. ve výši 5.000,-- Kč Prostějovskému klubu pro amatérský film a video, Prostějov, Školní 4, IČ 628 58 998

- na podporu činnosti (nájemné, semináře, školení, spotřební materiál, ceny do soutěží, cestovné, propagace, opravy, služby)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

15. ve výši 5.000,-- Kč Muzejní vlastivědné společnosti v Brně, Solniční ul. 12, IČ 004 62 152

- na spoluúhradu tiskových nákladů, nákladů na připravení rukopisu a vydání předmětného ročníku časopisu „Vlastivědný věstník moravský“, vydání 60. ročníku

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

16. ve výši 5.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916

- na vánoční koncert (ozvučení koncertu, pronájem sálu, tisk pozvánek a plakátů, kopírování)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5493

0000000002040

15 000

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

20

3319

5222

0000000002040

118 000

(neinvestiční transfery občanským sdružením )

20

3319

5212

0000000002040

50 000

(neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům – fyzickým osobám - Ing. Bohumil Moudrý, Miroslav Švancara)

20

3319

5223

0000000002040

20 000

(neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - Farní sbor českobratrské církve evangelické v Prostějově, smíšený pěvecký sbor EXAUDI)

20

3319

5339

0000000002040

35 000

(neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím - Muzeum Prostějovska v Prostějově, Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

0000000002040

238 000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené )

 

10.3 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání

Usnesení č. 8198:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání

1. ve výši 10.000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612

- na Gastroden 2008 (pronájem ND – přednáškový sál a salónky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

2. ve výši 10.000,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, IČ 441 59 862

- na soutěž Dobrodružství s počítačem (odměny dětem, materiál, propagaci, fotodokumentaci)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

3. ve výši 15.000,-- Kč Klubu přátel při Střední průmyslové škole oděvní Prostějov, Vápenice 1, IČ 441 60 101

- na činnost kroužku Modelová tvorba (materiál, startovné na soutěže, doprava, doplňky, propagace, fotodokumentace)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

4. ve výši 25.000,-- Kč Gaudeamus o. p. s., Prostějov, Kollárova 3, IČ 255 45 558

- na Studentský majáles (ozvučení, kulturní vystoupení, doprava, kostýmy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

5. ve výši 20.000,-- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko „Děti přírody“ Prostějov, Šmeralova ul., IČ 657 62 932

- na provoz klubovny (nájemné, energie)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

6. ve výši 15.000,-- Kč

- na projekt „Prostějovská Mateřinka 2008“ (pronájem ND, propagace, balíčky pro děti)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

7. ve výši 15.000,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov, Olomoucká 207a, IČ 441 60 119

- na činnost kroužku a soutěž „Velikonoční Prostějov 2008“ (ceny, pronájem sálu, propagace, materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

8. ve výši 6.000,-- Kč Klubu papírových modelářů Delfín Prostějov, Štětovice 106, IČ 709 47 724

- na soutěž „Prostějovský papír 2008“ (ceny pro soutěžící)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

9. ve výši 10.000,-- Kč Kiwanis Club Young Professionals Prostějov, o. s., Sídliště svobody 3501/2, IČ 270 48 837

- na pronájem prostor ND a nákup materiálu na šití panenek

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

10. ve výši 10.000,-- Kč Občanskému sdružení Levicový klub žen Prostějov, Lidická 35, IČ 701 04 468

- na zájezd ke Dni dětí (doprava, vstupné, ceny do soutěží pro děti)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

0000000002041

71 000,-

(neinv. transfery občanským sdružením)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5229

0000000002041

15 000,-

(ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím – Hanácký klub plastikových modelářů)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5221

0000000002041

25 000,-

(neinv. transfery obecně prospěšným společnostem – Gaudeamus o.p.s)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5339

0000000002041

10 000,-

(neinv. příspěvky ostatním příspěv. Organizacím – SOU Obchodní, nám. Husserla 1)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5493

0000000002041

15 000,-

(neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5909

0000000002041

136 000,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

10.4 Veřejná finanční podpora - Žádosti nedoporučené komisí pro výchovu a vzdělávání

Usnesení č. 8199:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 20.000,-- Kč Kiwanis Club Young Professionals Prostějov, o. s., Sídliště svobody 3501/2, IČ 270 48 837

- na přípravu pobytu studentů SŠ ve Švýcarsku a dopravu vybraných pěti studentů

2. ve výši 20.000,-- Kč Tvář nové Evropy, s. r. o. Praha, Tusarova 32, IČ 273 61 781

- na projekt Mladý Demosthenes (pronájem a propagace).

10.5 Veřejná finanční podpora - HK Jestřábi Prostějov

Usnesení č. 8200:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 10.5 Veřejná finanční podpora - HK Jestřábi Prostějov na příští schůzi rady.

11. Rozpočtová opatření:

11.1 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (notebook pro hlasovací zařízení)

Usnesení č. 8201:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5137

39 500

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – zakoupení notebooku pro hlasovací zařízení pro ZMP

15

6171

5172

20 500

Programové vybavení – MS Office, antivir a síťové licence pro nový notebook

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

145000000

60 000

Výpočetní technika - Notebook OIT pro hlasovací zařízení ZMP

11.2 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (sběr dat)

Usnesení č. 8202:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5172

25 000

Programové vybavení – pořízení SW GeoStore V6 pro potřebu ÚAP

15

6171

5169

27 000

Nákup ostatních služeb – implementace, nastavení a konfigurace aplikace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

141000000

52 000

SW pro pořizování a správu ÚAP - SW pro sběr dat

11.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (autobusové zastávky - PD)

Usnesení č. 8203:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

187000000

150 000

PD autobusové zastávky u nové nemocnice

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

188000000

450 000

PD autobusové zastávky na ulici Janáčkova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

600 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

11.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého tř.)

Usnesení č. 8204:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

189000000

1 300 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého ul. – rekonstrukce sociálního zařízení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

1 300 000

Rezerva RMP

11.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (veřejné osvětlení)

Usnesení č. 8205:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

190000000

70 000

Veřejné osvětlení Kyjevská, Sokolovská, Čechůvky - PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

70 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

11.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace Dolní)

Usnesení č. 8206:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

161000000

200 000

Rekonstrukce komunikace Dolní - III. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

200 000

Rezerva RMP

11.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Smetanova)

Usnesení č. 8207:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

191000000

250 000

Výměna oken školní kuchyně MŠ Smetanova, PV

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

250 000

Rezerva RMP

11.8 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura

Usnesení č. 8208:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 11.8 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura s tím, že bude řešeno dle diskuse.

11.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce komunikace Ruská)

Usnesení č. 8209:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

121000000

1 700 000

rekonstrukce komunikace Ruská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

1 700 000

Rezerva RMP

12. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

12.1 Úprava nájemného z NP inflačním koeficientem

Usnesení č. 8210:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

uplatnění inflačního koeficientu 1,028 u nájemného za pronájem  nebytových prostor, garáží a parkovacích míst v majetku města Prostějova, ve správě DSP, s.r.o., pro rok 2008.

12.2 Informace o splatnosti faktur za pronájem ledové plochy KRASO-bruslení

Usnesení č. 8211:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o splatnosti faktur za pronájem ledové plochy včetně příslušenství v HŽP Aréně v Prostějově občanskému sdružení KRASO - bruslení, Za Kosteleckou 1, Prostějov, IČ 26636433 dle důvodové zprávy.

12.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Dolní 4 (suterén)

Usnesení č. 8212:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 63,39m2 v suterénu domu na Dolní ulici č.3659/4 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- využití jako skladu

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

13. Majetkoprávní záležitosti:

13.1 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemků p.č. 826/3 a p.č. 826/4, oba v k.ú. Čechovice-Záhoří

Usnesení č. 8213:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr výpůjčky pozemků p.č. 826/3 – ostatní plocha o výměře 3938 m2 a p.č. 826/4 – ovocný sad o výměře 9603 m2, oba v k.ú. Čechovice-Záhoří, sdružení SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, se sídlem Olomouc, Lazecká 6, IČ: 41031547, na dobu určitou 5 let, za účelem provádění péče o přírodní památku Dolní Vinohrádky.

13.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8214:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků p.č. 7360/44 – orná půda o výměře 626 m2, p.č. 7359/1 – orná půda o výměře 9.339 m2 a p.č. 7358/6 – orná půda o výměře 2.680 m2, vše v k.ú. Prostějov, spol. MORAVIA ENERGO, a.s., se sídlem Třinec, Jeřabinová 365, PSČ: 739 61, IČ 25851870, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést výstavbu energetického zdroje na zemní plyn pro výrobu elektřiny a tepla pro zásobování města a přilehlé průmyslové zóny včetně vydaného kolaudačního souhlasu, na převáděných pozemcích nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby energetického zdroje na zemní plyn pro výrobu elektřiny a tepla pro zásobování města a přilehlé průmyslové zóny na převáděných pozemcích,

d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

13.5 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 310/14 a p. č. 906/1 v k. ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 8215:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu částí pozemků p.č. 310/14 – ostatní plocha o výměře 58 m2 a p.č. 906/1 – ostatní plocha o výměře 48 m2 oba v k.ú. Kralice na Hané, společnosti EFETI, spol. s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, IČ 46994394, za účelem užívání vjezdu za následujících podmínek:

 1. doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 2. výše nájemného 20,- Kč/m2 ročně, t.j. 2120,- Kč/rok,
 3. způsob placení nájemného – ročně předem,
 4. výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

13.6 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 1612, p. č. 1613 a p. č. 1617 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8216:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 13.6 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 1612, p. č. 1613 a p. č. 1617 v k. ú. Prostějov s tím, že bude doplněno dle diskuse.

13.7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 373/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8217:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 13.7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 373/1 v k. ú. Prostějov s tím, že bude projednán se žadatelem dle diskuse.

13.8 Vyhlášení záměru prodeje objektu na ul. Edvarda Valenty 19 v Prostějově

Usnesení č. 8218:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu občanské vybavenosti č.p. 3969 (Edvarda Valenty 19 v Prostějově) na pozemku p.č. 5722/46, pozemku p.č. 5722/46 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 611 m2 a pozemku p.č. 5722/45 – ostatní plocha o výměře 2.201 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti ProMedica, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, E. Valenty 3969/19, PSČ: 796 03, IČ: 00560073, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

13.9 Vyhlášení záměru prodeje objektu Tetín 4 v Prostějově formou veřejné dražby dobrovolné

Usnesení č. 8219:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu bydlení č.p. 1491 (Tetín 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 2727 a pozemků p.č. 2727 - zastavěná plocha o výměře 290 m2 a p.č. 2728 - zahrada o výměře 126 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou veřejné dražby dobrovolné.

13.10 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov a v k.ú. Vrahovice

Usnesení č. 8220:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 13.10 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov a v k.ú. Vrahovice s tím, že bude postupováno dle diskuse.

13.11 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu na Husově nám. 91 v Univerzitě T. Bati ve Zlíně

Usnesení č. 8221:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor umístěných v pravém křídle 1. a 2. nadzemního podlaží objektu č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov o celkové výměře 850,2 m2 Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Zlín, Mostní 5139, PSČ: 790 01, IČ: 70883521, za účelem provozování vysoké školy za následujících podmínek:

 1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
 2. nájemné bude stanoveno ve výši 87.830,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

13.12 Výkup částí pozemků v k.ú. Čechovice u Prostějova

Usnesení č. 8222:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí „Cyklistická stezka Krasice – Čechovice“ (investor město Prostějov)

 1. výkup části pozemku p.č. 138/1- zahrada v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 6 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
  1. kupní cena bude stanovena ve výši 500,- Kč/m2, tj. celkem cca 3.000,- Kč, a bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
  2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
  3. do doby vybudování cyklistické stezky bude mezi městem Prostějovem a podílovými spoluvlastníky uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.
 2. výkup části pozemku p.č. 138/2- zahrada v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 7 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:
  1. kupní cena bude stanovena ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem cca 2.100,- Kč, a bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
  2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
  3. do doby vybudování cyklistické stezky bude mezi městem Prostějovem a vlastníkem pozemku uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.
 3. výkup části pozemku p.č. 425/1- zahrada v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 8 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku, za následujících podmínek:
  1. kupní cena bude stanovena ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem cca 2.400,- Kč, a bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
  2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  13.13 Výkup pozemku p.č. 5763/1 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 8223:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

    Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí „Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela“výkup pozemku p.č. 5763/1- orná půda o výměře 1203 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem 240.600 Kč za následujících podmínek:

   1. část ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
   2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  13.14 Odkup pozemků v sektoru G průmyslové zóny

  Usnesení č. 8224:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit

  1) výkup pozemku p.č. 7338 – orná půda o výměře 3.709 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu maximálně ve výši 530,- Kč/m2, za následujících podmínek:

  1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
  2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

  2) výkup pozemku p.č. 7337 – orná půda o výměře 10.916 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu maximálně ve výši 530,- Kč/m2, za následujících podmínek:

  1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
  2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

  3) výkup pozemku p.č. 7336 – orná půda o výměře 3.782 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu maximálně ve výši 530,- Kč/m2, za následujících podmínek:

  1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
  2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

  4) výkup pozemku p.č. 7335 – orná půda o výměře 3.523 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu maximálně ve výši 530,- Kč/m2, za následujících podmínek:

  1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
  2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

  5) výkup pozemku p.č. 7331 – orná půda o výměře 3.697 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu maximálně ve výši 530,- Kč/m2, za následujících podmínek:

  1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
  2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

  6) výkup pozemku p.č. 7330 – orná půda o výměře 7.554 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu maximálně ve výši 530,- Kč/m2, za následujících podmínek:

  1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
  2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

  7) výkup pozemku p.č. 7327 – orná půda o výměře 1.789 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu maximálně ve výši 530,- Kč/m2, za následujících podmínek:

  1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
  2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

  8) výkup pozemku p.č. 8315 – orná půda o výměře 28.292 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu maximálně ve výši 530,- Kč/m2, za následujících podmínek:

  1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
  2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  13.15 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 309/41 v k. ú. Kralice na Hané

  Usnesení č. 8225:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit

  1. uzavření dohody mezi Olomouckým krajem a městem Prostějovem o zrušení smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2005/16/221 uzavřené dne 18. 8. 2005 mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Prostějovem jako budoucím obdarovaným, v části týkající se pozemku p.č. 309/8, nyní pozemek p.č. 309/41 v k.ú. a obci Kralice na Hané,

  2. bezúplatné nabytí pozemku p.č. 309/41 – ost. plocha o výměře 52 m2 v k.ú. Kralice na Hané ve vlastnictví Radka Šnobla, bytem Dvořákova 34, Olomouc, městem Prostějovem, za podmínky, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

  3. změnu bodu 5 usnesení ZMP č. 15096 ze dne 26. 4. 2005, na následující znění:

  „bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7360/29 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře 30 m2 (dle geom. plánu č. 4079-586/2007 ze dne 27. 9. 2007 díl „a“, který je sloučen do pozemku p.č. 8024/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov), ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460, ve správě Středního odborného učiliště stavebního Prostějov, Fanderlíkova 25, Prostějov, městem Prostějovem, za podmínky, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov“.

  13.16 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 8085 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 8226:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  v souvislosti s realizací stavby ”Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané“ zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit, umístit a provozovat stavbu cyklistické lávky včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, kontrol a oprav cyklistické lávky, na části pozemku p.č. 8085 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75, IČO: 70890013, ve prospěch města Prostějova za následujících podmínek:

  1. věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku,
  2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
  3. smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedenou stavbu; do té doby bude mezi Českou republikou - Povodím Moravy, s.p., a městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

  13.17 Rozšíření bytu v objektu na ul. Vápenice 5 v Prostějově

  Usnesení č. 8227:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál 13.17 Rozšíření bytu v objektu na ul. Vápenice 5 v Prostějově s tím, že bude dopracován dle diskuse.

  13.19 Ukončení nájmu dohodou – spol. POZEMSTAV Prostějov, a. s.

  Usnesení č. 8228:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  ukončení smlouvy o pronájmu ze dne 1. 7. 1998 na pronájem části pozemku p.č. 318/4 v k.ú. Čechovice u Prostějova, uzavřené mezi Nemocnicí Prostějov, příspěvkovou organizace (v současnosti vlastník a pronajímatel město Prostějov), jako pronajímatelem a spol. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 25527380, jako nájemcem, dohodou ke dni 15. 5. 2008, za těchto podmínek:

  a) město Prostějov uhradí nájemci náklady na přestěhování skladů materiálu ve výši 971.040,- Kč (splnění podmínky zajistí odbor SMM – dle rozpočtu na r. 2008 byla schválena částka v uvedené výši),

  b) město Prostějov umožní bezplatné napojení pozemku p.č. 318/13 v k.ú. Čechovice u Prostějova, ve vlastnictví nájemce, na inženýrské sítě a komunikace, které má město v dané lokalitě budovat, ve znění dle předloženého návrhu.

  13.20 Ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2006/16/070 ze dne 7. 4. 2006

  Usnesení č. 8229:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2006/16/070 ze dne 7.4.2006 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností ABC Techsystem s.r.o., se sídlem Prostějov, Určická 94, PSČ: 796 01, IČ: 26884569, jako nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 7785 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 výpovědí nebo dohodou.

  13.21 Revokace usnesení č. 7799 z 1. 10. 2007 (pronájem části p. č. 416/1 v k. ú. Prostějov)

  Usnesení č. 8230:

  Rada města Prostějova po projednání

  r e v o k u j e

  usnesení RMP č. 7799 ze dne 1.10.2007, kterým byl schválen pronájem části pozemku p.č. 416/1 v k.ú. Prostějov,

  s c h v a l u j e

  pronájem části pozemku p.č. 416/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 82 m2 za účelem využití pozemku jako zázemí pro potřeby obyvatel domu na ul. Pod Kosířem 43 v Prostějově za následujících podmínek:

  1. nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.1.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
  2. nájemné bude stanoveno ve výši 5,- Kč/m2/rok, tj. 410,- Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
  3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

  13.22 Využití areálu bývalých kasáren na Jezdecké ulici v Prostějově

  Usnesení č. 8231:

  Rada města Prostějova po projednání

  s o u h l a s í

  s odložením prodeje nemovitostí umístěných v areálu bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově.

  13.23 Odpis pohledávky

  Usnesení č. 8232:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  odpis pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 6.539,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 2% ročně od 1.5.2004 do zaplacení, na nákladech nalézacího řízení 600,- Kč a nákladech exekuce 300,- Kč.

  14. Různé:

  14.1 Převzetí záštity nad 16. ročníkem festivalu Prostějovské dny hudby

  Usnesení č. 8233:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  převzetí záštity Ing. Janem Tesařem, starostou města Prostějova, nad 16. ročníkem festivalu Prostějovské dny hudby, který se uskuteční od druhé poloviny dubna do června 2008.

   

  Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                                                       Miroslav Pišťák, v. r.

  starosta města Prostějova                                                                                                                                            místostarosta města Prostějova

  Prostějov 18. 3. 2008

  Zpracovala: Věra Krejčí

  Vytvořeno 7.7.2009 10:33:49 | přečteno 410x | Věra Krejčí
  load