Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 34. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 34. schůze Rady města Prostějova

konané 1. 4. 2008

Usnesení z 34. schůze Rady města Prostějova, konané 1. 4. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8234:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 34. schůze, konané dne 1. 4. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8235:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. po projednání

s c h v a l u j e

1. Zprávu o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. za období od 1. 2. 2007 do 31. 12. 2007 dle § 125, odst. 1, písm. b), z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a dále dle čl. 4, odst. 2. Stanov – řádnou účetní závěrku,

2. zahrnutí hospodářského výsledku za období od 1. 2. 2007 do 31. 12. 2007 do neuhrazené ztráty z minulých let.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 8236:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 22. 4. 2008.

3.1 Delegování zástupců města Prostějova na VH VaK Prostějov, a. s.

Usnesení č. 8237:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 49 45 17 23, konanou dne 25. dubna 2008 v sídle společnosti. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák.

4. Rezignace Daniela Bosáka na funkci člena osadního výboru v Žešově

Usnesení č. 8238:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

rezignaci Daniela Bosáka na funkci člena osadního výboru v Žešově.

5. Výroční zpráva projektu Zdravé město Prostějov a Místní agenda 21 za rok 2007

Usnesení č. 8239:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města schválit výroční zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v Prostějově za rok 2007.

6. Návrh udělení cen města Prostějova za rok 2007

Usnesení č. 8240:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova udělit Ceny města Prostějova za rok 2007:

Heleně Bajgarové

Miroslavu Černoškovi

Marcelle Dostálové

Karlu Hejduškovi, in memoriam

Ladislavu Vavrouchovi.

7. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečný účet města Prostějova za rok 2007

Usnesení č. 8241:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zprávu o rozpočtovém hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečný účet města Prostějova za rok 2007,

2. zápis ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2007,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. vyúčtování rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2007, které skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 90.299.193,44 Kč a to bez výhrad. Saldo bylo v průběhu rozpočtového roku 2007 kryto z rozpočtových rezerv města Prostějova a z trvalých peněžních fondů zřízených městem Prostějovem,

2. vyúčtování podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2007 v oblasti realizace digitálních map, které skončilo ztrátou ve výši 250.388,73 Kč a to bez výhrad,

3. odvod finančních prostředků zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací vytvořených ostatními vlivy na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 2.200.221,- Kč (viz strana 7, 13 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) jednotlivými subjekty v plné navrhované výši,

4. rozpočtové opatření, kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2122

1

 

2.200.221,-

Odvod části ZHV příspěvkových organizací zřízených městem.

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

2.200.221,-

Fond rezerv a rozvoje.

5. finanční hospodaření – finanční vypořádání města Prostějova v roce 2007 tak, jak je uvedeno na straně 13 ve „Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2007 v Kč“,

6. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 2.118.713,- Kč (viz strana 4 a 13 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2007 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2008") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2007, ale prostředky nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2008, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

20

3319

5909

1

203500

45.000,-

Prostředky na množení DVD o ND u příležitosti 100. výročí

20

3319

6129

1

206500

116.866,-

Prostředky na vydání CD k publikaci "Národní dům v Prostějově 1907 - 2007"

20

3319

6112

1

4000000

1.600.000,-

Prostředky na blíže nespecifikovanou publikaci

40

3745

5169

1

 

250.000,-

Prostředky na kácení dřevin v Kolářových sadech

41

6171

5166

1

 

106.847

Prostředky na úhradu výběr. řízení ve věci měření rychlosti firmě RTS, a.s. a dokumentaci dopravního značení v ul. Vrahovická

             

Snižuje stav zdrojů Fondu rezerv a rozvoje

             

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

70

 

8115

1

 

2.118.713,-

Požadavky kapitol 20, 40, 41

7. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

5364

1

 

15.275.521,60

Vratky veř. rozpočtům ústřed. úrovně transferů poskyt. v min. rozpočtových obdobích – fin. vypořádání roku 2007 se SR ČR.

 

Snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

15.275.521,60

Fond rezerv a rozvoje.

8. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2007 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 16311 ze dne 19.12.2006, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku 2007, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu snižují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2007 o částku 50.994.642,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9,

9. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2007 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2007, která jsou evidována na Finančním odboru MěÚ v Prostějově,

10. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31.12.2007 město Prostějov,

11. příděl zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2007 (příděl realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

v z í t   n a   v ě d o m í

1. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje v celkovém objemu 15.275.521,60 Kč (viz strana 3 a 13), které vzniklo nedočerpáním transferů na příspěvek na péči s ÚZ 13235 (1.254.000,- Kč), transferů na dávky pomoci v hmotné nouzi s ÚZ 13306 (13.131.080,- Kč), dotace na projekty kriminality s ÚZ 98064 (1.023,50 Kč), dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb s ÚZ 98116 (476.279,- Kč), dotace na sociálně – právní ochranu dětí s ÚZ 98216 (1,10 Kč) a převodem vymožených neoprávněně vyplacených sociálních dávek v minulých letech v celkové výši 413.138,- Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje),

2. zápis ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2007 a stav majetkových účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2007, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 33 v „Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)“ a v „Zápisu ze zasedání ústřední inventarizační komise MěÚ o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2007 ze dne 28.2.2008 ",

u l o ž i t

1. Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,

uhradit ztrátu z podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2007 v oblasti realizace digitálních map ve výši 250.388,73 Kč v roce 2008 ve prospěch nerozděleného zisku let minulých, který vykazuje k 31.12.2007 hodnotu 762.530,90 Kč,

2. Bc. Radimu Cardovi,vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,

realizovat v roce 2008 převod finančních zdrojů získaných ze zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jeji

chž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 2.200.221,- Kč (viz strana 7, 13 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje,

3. vedoucím odborů MěÚ v Prostějově - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov,

k zabezpečení úkolů v roce 2008, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2007 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2008,

4. Bc. Radimu Cardovi,vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,

v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru, kontrolovat během roku 2008 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,

5. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem,

seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného hospodářského výsledku roku 2007 pro příděl do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2008 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,

6. ředitelům příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je město Prostějov,

přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného hospodářského výsledku roku 2007, celého nebo jeho části, ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních částek příslušným vedoucím řídícího odboru.

8. Stanovení organizačního útvaru MěÚ v Prostějově odpovědného za realizaci systému Czech radar

Usnesení č. 8242:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

odboru občanských záležitostí Městského úřadu v Prostějově, oddělení přestupků,

zajištění agendy související s měřením rychlosti vozidel, monitorováním jízdy na červenou na katastrálním území města Prostějova dle smluv uzavřených se společností CZECH RADAR a.s., společností Burke & Freeman Czech, s.r.o. a JUDr. Květoslavem Hlínou, advokátem (sdružením Bezpečná města).

9. Souhlas zřizovatele s užitím části rezervního fondu MŠ Prostějov, Moravská 30

Usnesení č. 8243:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s použitím části finančních prostředků z rezervního fondu organizace ve výši 50 118,45 Kč k  posílení investičního fondu organizace na vybudování dopadových ploch k dětskému zahradnímu zařízení

dle norem EU.

10. Změna ve školském rejstříku MŠ Prostějov, Smetanova 24

Usnesení č. 8244:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

podání návrhu změny ve školském rejstříku Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace, na Krajský úřad Olomouckého kraje týkající se výmazu školní jídelny – vývařovny v místě poskytovaného vzdělání MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace.

10.1 Pořízení chladničky pro školní jídelnu a počítačového serveru na ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4

Usnesení č. 8245:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s tím, aby Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4 zakoupila z investičního fondu organizace chladničku pro školní jídelnu a počítačový server.

11. Budování bytových kotelen vznikajících odpojením zdrojů od CZT

Usnesení č. 8246:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o budování bytových kotelen vznikajících odpojením zdrojů od CZT.

12. Návrhy pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Usnesení č. 8247:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit pořízení V. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude zahrnovat návrh odboru správy majetku města podaný dne 14.3.2008 a úpravu trasy přeložky
silnice II/366 Prostějov – sever dle důvodové zprávy.

13. Zadání veřejné zakázky – Sběrný dvůr Vrahovická ulice

Usnesení č. 8248:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zadat veřejnou zakázku „Sběrný dvůr Vrahovická ulice“ stavební firmě Prostějovská stavební společnost - Prostas, s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov.

14. Zadání veřejné zakázky – PD pro stavební povolení CS Prostějov – Kostelec n/H

Usnesení č. 8249:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínovi Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat zakázku formou výběrového řízení dle Směrnice č. 9/2006 s oslovením 5 uchazečů.

16. Strategický plán rozvoje města Prostějova – závěr zjišťovacího řízení ve věci posuzování vlivu koncepce

na životní prostředí

Usnesení č. 8250:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

Závěr zjišťovacího řízení,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Strategický plán rozvoje města Prostějova.

16.1 Nabídka zapůjčení kontejnerů na tříděný odpad

Usnesení č. 8251:

Rada města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem Poptávkového formuláře o zájem nákupu a zapůjčení nádoby na separovaný sběr v rámci krajského projektu „Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v Olomouckém kraji“ pro rok 2008,

u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

zajistit provedení veškerých náležitostí uvedené nabídky.

16.2 Podjezd na ulici Vrahovická

Usnesení č. 8252:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh stanoviska v záležitosti záměru Českých drah v souvislosti s budováním podjezdu na Vrahovické ulici,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,

zajistit vydání stanoviska odboru dopravy MěÚ v Prostějově k dokumentaci dle důvodové zprávy s připomínkami v diskusi.

17.4 Poskytnutí VFP v rámci projektu Zdravé město Prostějov

Usnesení č. 8253:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kapitoly 10 ve výši 25 000,- Kč Střední zdravotnické škole, Vápenice 3, Prostějov, IČO: 00599212

- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – přednášky o první pomoci, materiály pro přípravu testů (kancelářské potřeby), vzdělávací program pro seniory.,

- jedná se nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3122

5339

25 000,00

(zvýšení položky střední odborné školy – neinv. přísp. ost. příspěvk. org.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

101300

10 000,00

(snížení rezervy položky Zdravé město – nákup materiálu)

10

6171

5169

101300

15 000,00

(snížení rezervy položky Zdravé město – nákup služeb)

17.12 Veřejná finanční podpora - komise životního prostředí

Usnesení č. 8254:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí

1. ve výši 18.500,- Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody ORIOLUS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 65760301 (118)

- na podporu celoroční činnosti dětského oddílu mladých ochránců přírody Rejsci

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

2. ve výši 10.000,- Kč Českému svazu ochránců přírody,základní organizaci HOŘEPNÍK, Husovo nám. 67, Prostějov,IČ 71198652 (153)

- na celostátní setkání členů Českého svazu ochránců přírody v Plumlově

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

3. ve výši 15.000,- Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČ 16367812 (146)

- na boj proti nebezpečným nemocím včel: varroáza

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

4. ve výši 15.000,- Kč Základní škole Prostějov Dr. Horáka 24, Dr. Horáka 24, Prostějov, IČ 47922516 (179)

- na výsadbu keřů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

404003

43 500

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5331

404003

15 000

(Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

404003

58 500

(Prostředky komise životního prostředí )

17.13 Veřejná finanční podpora - komise životního prostředí (doporučení ZM)

Usnesení č. 8255:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí

ve výši 79.000,- Kč Českému svazu ochránců přírody-Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ: 00116670 (103)

- na péči o prostějovské handicapované živočichy

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

404003

79 000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

404003

79 000

(Prostředky komise životního prostředí)

17.15 Veřejná finanční podpora - komise sociální a zdravotní (nedoporučené žádosti)

Usnesení č. 8256:

Rada města Prostějova po projednání

a) n e s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 16.500,-- Kč (č. 134) Svazu tělesně postižených v České republice, o. s., okresnímu výboru Prostějov, Kostelecká 17, IČ 657 62 801

- na kulturní a poznávací zájezdy, setkání zdravotně postižených seniorů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

2. ve výši 32.000,-- Kč (č. 24) Dětskému centru 1990, Nedbalova 36/27, Olomouc - Topolany, IČ 005 60 618

- na péči o klienty z města Prostějova navštěvující zařízení Dětského centra 1990 (osobní náklady, energie, PHM, služby, opravy a údržba

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

3. ve výši 15.000,-- Kč (č. 87) SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o. s., Novákových 8, 180 00 Praha 8, IČ 484 29 627

- na bezplatnou poradnu pro spotřebitele města Prostějova a okolí, zajištění poradenské činnosti

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

4. ve výši 6.000,-- Kč (č. 29) Sociálním službám města Kroměříže, Riegrovo náměstí 159, Kroměříž, IČ 711 93 430

- účelová dotace na obyvatele z města Prostějova

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

5. ve výši 20.000,-- Kč (č. 96) Tyfloservisu, o. p. s., Krakovská 21, Praha 1, IČ 262 00 481

- na sociální rehabilitaci nevidomých a slabozrakých v Olomouckém kraji (služby, materiál, PHM, poštovné, telefonní poplatky, cestovné, pomůcky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

6. ve výši 29.200,-- Kč (č. 136) Podané ruce, o. s. – Projekt OsA Frýdek – Místek, Zborovská 465, Frýdek - Místek, IČ 706 32 596

- na poskytování služeb osobní asistence (nájemné, elektřina, vodné a stočné, teplo)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

7. ve výši 10.000,-- Kč (č. 176) Sociálním službám Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, Domovu pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích, Hlavní 1, Zborovice, IČ 000 92 096

- na zájmovou činnost s klienty, lázeňské pobyty, rekondiční a resocializační pobyty

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

b) n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 173.900,--Kč (č. 288) Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854

- na poskytování pečovatelské služby (provozní a mzdové náklady)

2. ve výši 240.000,--Kč (č. 40) Občanskému sdružení „Žebřík“, o. s., Voskovcova 8, Olomouc, IČ 270 19 896

- na informační a poradenské centrum k podpoře integrace cizinců (drobný hmotný majetek, osobní náklady, služby)

3. ve výši 110.000,-- Kč (č. 157) Veronice Šindelkové, IČ 680 11 903

- na vybavení provozovny kavárny AVE Caffe a hlídání „Hodná teta“

4. ve výši 200.000,-- Kč (č. 98) Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Miličova 3, Prostějov, IČ 004 26 369

- na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob v ošacovacím středisku pro sociálně slabé občany (mzdové prostředky, nákup textilií, doprava na dovoz zboží, provozní náklady, kancelářské potřeby)

5. ve výši 250.000,-- Kč (č. 171) Organizaci Člověk v tísni, o. p. s., Sokolská 1869/18, Praha, IČ 257 55 277

- na mzdy výzkumníka, zákonné odvody, telefon, kancelářské potřeby, ubytování, cestovné, dohody pro studenty a recenzenty.

18. Rozpočtová opatření:

18.1 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení

Usnesení č. 8257:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5171

40 000

pol. 5171 opravy a udržování – oprava drátového rozhlasu v místní části Čechovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5169

40 000

pol. 5169 nákup ostatních služeb

18.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (přeúčtování položek)

Usnesení č. 8258:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

6123

20341

628.432,-

(Dopravní prostředky – pořízení automobilu pro rozvoz stravy v ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

20

3121

6129

153000000

95.000,-

(RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 – doskočiště pro skok vysoký)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

6351

20341

628.432,-

(Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – investiční příspěvek – pořízení automobilu pro rozvoz stravy)

20

3121

6351

20340

95.000,-

(Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 – investiční příspěvek - doskočiště pro skok vysoký)

18.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZUŠ Vl. Ambrose)

Usnesení č. 8259:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 18.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZUŠ Vl. Ambrose),

p o v ě ř u j e

M. Pišťáka a Ing. Drmolu, místostarosty města, přípravou návrhu řešení.

18.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 8260:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

ředitelce Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové organizace, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 139.331,60 Kč

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

0000600330

139.331,60

(Budovy, haly a stavby - vybudování dopadových ploch v zahradě MŠ PV, Moravská ul. 30, příspěvková organizace)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

2122

000020330

139.331,60

(Odvody příspěvkových organizací - odvod MŠ PV, Moravská ul. 30, příspěvková organizace)

18.6 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města

Usnesení č. 8261:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

374.406,--

úhrada nájemného za pronájem nebytových prostor – OS Lipka

zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

6121

374.406,--

převod investic (zhodnocení objektu Tetín 1)

18.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fond reinvestic nájemného)

Usnesení č. 8262:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

5

607030

800 000

SPŠ a SOU Lidická - výměna oken západní strana, nátěr oken

3122

6121

5

607008

500 000

Střední průmyslová škola oděvní – výměna oken I.etapa

3122

6121

5

607027

0

Střední zdravotnická škola - rekonstrukce soc. zařízení a příprava TUV – realizovat v roce 2009

3123

6121

5

607032

114 000

Střední odborné učiliště stavební - výměna elektrických rozvaděčů

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

5

1 414 000

Fond reinvestic nájemného

18.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (příspěvky E.ON)

Usnesení č. 8263:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6313

10 516

Chodník Čechovice – Domamyslice - příspěvek

60

3113

6313

46 967

ZŠ Melantrichova - příspěvek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

57 483

Rezerva RMP

18.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (HŽP Aréna Prostějov)

Usnesení č. 8264:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

104000000

600 000

HŽP Aréna -VSH vodovodní přípojka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

600 000

Rezerva na havarijní situace

18.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Husovo nám.)

Usnesení č. 8265:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

73000000

2 950 000

Husovo náměstí I. etapa - rekonstrukce komunikací

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

2 950 000

Rezerva RMP

18.11 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond

Usnesení č. 8266:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

710050

157 732

Kultura, tělovýchova

2. Snižuje prostředky sociálního fondu

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

8115

157 732

Sociální fond

18.12 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie

Usnesení č. 8267:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5011

592.000,-

(Platy zaměstnanců v pracovním poměru)

13

5311

5031

154.000,-

(povinné poj. na soc. zabezpečení )

13

5311

5032

54.000,-

(povinné poj. na zdrav. zabezpečení )

13

5311

5038

4.000,-

(povinné poj. na úraz. zabezpečení )

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

639.000,-

(vrácení navýšení nákladů na mzdové prostředky za rok 2008 do FRR za kapitolu 13 )

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5154

165.000,-

(zvýšení nákladů na platbu elektrické energie – budova Havlíčkova 4 – městská policie)

18.13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Prostějov, Dr. Horáka)

Usnesení č. 8268:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

114000000

650 000

ZŠ Dr. Horáka - horolezecká stěna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

650 000

Rezerva RMP

18.14 ROZOP kapitoly 15 – informační technologie

Usnesení č. 8269:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5172

000000

76000

Programové vybavení – pořízení licencí SW pro softwarový a aplikační audit

15

6171

5169

0000

182 000

Nákup ostatních služeb – provedení SW a aplikačního auditu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

143000000

150 000

Programové vybavení – činnost místní správy

70

6409

5901

707100

108 000

Rezerva Rady města

18.16 ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 8270:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

ředitelce Duhy – KK u hradeb v Prostějově, příspěvkové organizace, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 51.487 Kč

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3319

6121

202030

51.487,-

(Budovy, haly a stavby – napojení objektu kina Metro 70 na pult centralizované ochrany Městské policie Prostějov)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

2122

202030

51.487,-

(Odvody příspěvkových organizací - odvod Duhy – KK u hradeb v PV, příspěvková organizace)

18.17 ROZOP kapitoly 90 – komunální služby

Usnesení č. 8271:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5169

900600

315 000,-

Komunální služby – Oprava semaforu na Olomoucké ulici

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

315 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

18.18 ROZOP kapitoly 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 8272:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

100800

624 600,00

(zvýšení položky – Radniční listy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

100300

624 600,00

(snížení položky – kulturní měsíčník PRO – od dubna bude součástí Radničních listů)

19. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

19.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Wolkerova 31

Usnesení č. 8273:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 44,83m2 ve Wolkerově ulici č.1684/31 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

19.2 Schválení pronájmu NP – Dolní 2

Usnesení č. 8274:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 83,45m2 v Dolní ulici č.3658/2 v Prostějově přímému zájemci

Beneti s.r.o. se sídlem Dolní 3658/2, 796 01 Prostějov, IČ 26307596

- za nabídnuté měsíční nájemné s inflační doložkou

- za účelem rozšíření stávajících pronajatých nebytových prostor.

19.3 Schválení pronájmu parkovacího místa – DPS Polišenského 1

Usnesení č. 8275:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa č.9 v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č. 4380/1 v Prostějově

- za účelem parkování motorového vozidla ve vlastním užívání

- za nabídnuté nájemné, s inflační doložkou.

19.4 Informace o pronájmu ledové plochy HK Jestřábi a KRASO-bruslení

Usnesení č. 8276:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o pronájmu ledu HK Jestřábi a KRASO-bruslení.

20. Majetkoprávní záležitosti:

20.1 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 373/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8277:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 373/1 – ostatní plocha o výměře 420 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 1283 v k. ú. Mostkovice

Usnesení č. 8278:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 1283 – orná půda v k.ú. Mostkovice o výměře cca 16 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, PSČ: 370 49, IČ: 26078198, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.4 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k. ú. Prostějov, Seč u Lipové a Ptení

Usnesení č. 8279:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 578/12 – ost.plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 400 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) a části pozemku p.č. 3391/3 – lesní pozemek v k.ú. Ptení o výměře cca 900 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené se zpracováním geometrických plánů, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.6 Prodej části pozemku p. č. 8148 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8280:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 7931 ze dne 6.11.2007, týkající se prodeje části pozemku p.č. 8148 v k.ú. Prostějov,

d o p o r u ču j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej části pozemku p.č. 8148 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 231 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti TOMI-REMONT, a.s., se sídlem Prostějov, Přemyslovka č.p. 2514/4, IČ: 25508571, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši 350,- Kč/m2, tj. cca 80.850,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.7 Prodej části pozemku p. č. 7540/16 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8281:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej části pozemku p.č. 7540/16 – ost.plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 3.100 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) společnosti Sallerova výstavba Emporium II s.r.o., se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČ: 272 66 303, pro rozšíření areálu společnosti, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.8 Prodej objektu na ul. Újezd 23 v Prostějově

Usnesení č. 8282:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 2167 (Újezd 23 v Prostějově) na pozemku p.č. 3948 a pozemku p.č. 3948 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 589 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti SIaP s.r.o., se sídlem Brno, Třída Generála Píky 9, PSČ: 613 00, IČ: 26302403, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši 5.657.000,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se společnost SIaP, s.r.o., zaváže tyto nemovitosti nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti SIaP, s.r.o.,
 3. v kupní smlouvě se kupující zaváže nejpozději do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy provést rekonstrukci převáděného objektu za účelem zřízení restauračních a školících prostor; pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč,
 4. v kupní smlouvě se společnost SIaP, s.r.o., zaváže zachovat výpůjčku předmětných nemovitostí pro Základní uměleckou školu Vladimíra Ambrose v Prostějově dle Smlouvy o výpůjčce č. 2001/16/133 ze dne 27.7.2001, a to minimálně do 31.12.2009; v případě nesplnění uvedeného závazku bude kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a město Prostějov bude moci od kupní smlouvy odstoupit,
 5. náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.9 Vyhlášení záměru pronájmu nemovitostí v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově

Usnesení č. 8283:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

  1. záměr pronájmu skleníku č. 14 umístěného na pozemku p.č. 6677/2 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově  za účelem pěstování zeleniny a květin za těchto podmínek:

   1. nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.5.2008 na dobu určitou do 31.8.2008,
   2. nájemné bude stanoveno ve výši 5.758,- Kč za sjednanou dobu nájmu (pro každého nájemce 2.879,- Kč) a bude zaplaceno před uzavřením nájemní smlouvy, a

   2. záměr pronájmu objektu č. 19 (rozdělovna květin) umístěného na pozemku p.č. 6677/5 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově za účelem uskladnění materiálu pro potřeby pěstitelství za těchto podmínek:

   1. nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.5.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
   2. nájemné bude stanoveno ve výši 4.275,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,

   nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

   20.10 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7723 v k. ú. Prostějov

   Usnesení č. 8284:

   Rada města Prostějova po projednání

   v y h l a š u j e

   záměr pronájmu části pozemku p.č. 7723 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2, na nám. T. G. Masaryka, za účelem umístění prodejního stánku se sortimentem cukrovinek, za následujících podmínek:

   1. doba nájmu neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
   2. výše nájemného 100,- Kč/m2/rok, tj. celkem 200,- Kč ročně,
   3. způsob placení nájemného – ročně předem,
   4. výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

   20.11 Vyhlášení záměru pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Prostějova

   Usnesení č. 8285:

   Rada města Prostějova po projednání

   v y h l a š u j e

   záměr pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Prostějova, a to:

   • části východní štítové zdi objektu č.p. 2516 (Svatoplukova 59 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4526 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 100 m2 ,
   • části východní štítové zdi objektu č.p. 4228 (Olympijská 4 v Prostějově) umístěného na pozemcích p.č. 5914/5 a p.č. 5908/5, oba v k.ú. Prostějov, o výměře cca 40 m2 a části severní boční stěny objektu č.p. 4228 (Olympijská 4 v Prostějově) umístěného na pozemcích p.č. 5914/5 a p.č. 5908/5, oba v k.ú. Prostějov, o výměře cca 30 m2,
   • části pozemku p.č. 5914/6 v k.ú. Prostějov o výměře cca 10 m2,
   • části východní štítové zdi objektu č.p. 3319 (Sladkovského 26 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5312/2 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 100 m2 ,
   • části východní štítové zdi objektu č.p. 2954 (Vápenice 25 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5426 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 20 m2,
   • celé jižní štítové zdi objektu č.p. 4362 (Emila Králíka 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 6055/144 v k.ú. Prostějov,
   • části jižní boční stěny objektu č.p. 2672 (Floriánské nám. 1 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 701 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 30 m2,
   • celého oplocení umístěného na pozemku p.č. 704/1 v k.ú. Prostějov,
   • části západní štítové zdi objektu č.p. 1553 (Wolkerova 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2833/1 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 20 m2,
   • části západní štítové zdi objektu č.p. 1576 (Tylova 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2869 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 30 m2,
   • části západní štítové zdi objektu č.p. 210 (Školní 30 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 280 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 20 m2,
   • celé boční stěny objektu č.p. 55 (Křížkovského 12 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 86 v k.ú. Prostějov,
   • části východní štítové zdi objektu č.p. 2977 (Vápenice 9 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5465 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 150 m2 a celé západní štítové zdi objektu č.p. 2977 (Vápenice 9 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5465 v k.ú. Prostějov,
   • části východní štítové zdi objektu č.p. 2981 (Vápenice 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5473/1 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 50 m2,
   • části boční západní stěny objektu č.p. 2986 (Vápenice 1 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5482 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 30 m2,
   • celé boční východní stěny objektu č.p. 837 (Plumlovská 43 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1372 v k.ú. Prostějov,
   • celé štítové zdi objektu č.p. 430 (Jiráskovo nám. 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 708/1 v k.ú. Prostějov,
   • části boční západní stěny objektu č.p. 127 (Kravařova 3 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 170 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 20 m2,
   • částí čelní stěny objektu č.p. 4181 (Olomoucká 57 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5296/8 v k.ú. Prostějov, o celkové výměře cca 100 m2,
   • celé štítové zdi objektu č.p. 1680 (Sádky 14 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3024 v k.ú. Prostějov,
   • části boční severní stěny objektu č.p. 4163 (Belgická 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 6082/7 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 200 m2,
   • celé boční západní stěny objektu č.p. 1450 (Okružní 131 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2686/8 v k.ú. Prostějov,
   • části boční severní stěny objektu č.p. 1622 (Netušilova 3 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2932 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 10 m2 a části boční jižní stěny objektu č.p. 1622 (Netušilova 3 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2932 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 15 m2,
   • části východní štítové zdi objektu č.p. 3660 (Dolní 6 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3443/9 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 200 m2,
   • částí boční jižní stěny objektu č.p. 4151 (Brněnská 42 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2566/15 v k.ú. Prostějov, o celkové výměře cca 50 m2,
   • části boční východní stěny objektu č.p. 4153 (Brněnská 46 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2566/16 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 20 m2,
   • částí severní štítové zdi objektu č.p. 4207 (Brněnská 32 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2566/23 v k.ú. Prostějov, o celkové výměře cca 100 m2,
   • celého oplocení umístěného na pozemcích p.č. 4464, p.č. 4466 a p.č. 4468, vše v k.ú. Prostějov,
   • části západní štítové zdi objektu č.p. 852 (Plumlovská 33 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1397 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 30 m2,
   • celé zděné zídky umístěné na pozemku p.č. 4543/4 v k.ú. Prostějov,
   • celé zadní stěny jiné stavby bez č.p. a č.o. umístěné na pozemku p.č. 4543/5 v k.ú. Prostějov,
   • celé zadní stěny jiné stavby bez č.p. a č.o. umístěné na pozemku p.č. 4543/6 v k.ú. Prostějov,
   • části čelní stěny objektu č.p. 4452 (HŽP aréna) umístěného na pozemku p.č. 6002/4 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 200 m2,
   • části čelní a boční východní stěny stavby technického vybavení bez č.p. a č.o. umístěné na pozemku p.č. 6002/5 v k.ú. Prostějov, o celkové výměře cca 50 m2,

   společnosti Redring s.r.o., se sídlem Prostějov, Barákova 2647/12, PSČ: 796 01, IČ: 27714969, za účelem umístění reklamních aplikací a materiálů za následujících podmínek:

   1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
   2. nájemné bude stanoveno ve výši 80 % z čistého příjmu získaného společností Redring s.r.o. z pronájmu reklamních ploch na předmětných nemovitostech, minimálně však 1.000,- Kč ročně,
   3. nájemné bude placeno čtvrtletně pozadu do posledního dne 3. měsíce čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, za které se nájemné platí,
   4. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

   20.12 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 3104/1 v k. ú. Prostějov

   Usnesení č. 8286:

   Rada města Prostějova po projednání

   s c h v a l u j e

   pronájem části pozemku p.č. 3104/1 – ost.plocha v k.ú. Prostějov o výměře 15 m2 Českému hydrometeorologickému ústavu, pobočce Ostrava, se sídlem K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava – Poruba, pro umístění automatizované měřicí stanice, za následujících podmínek:

   a) doba nájmu neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou,

   b) výše nájemného za symbolickou 1,-- Kč ročně,

   c) nájemné bude placeno ročně předem, nájemné nebude upravováno inflačním koeficientem,

   d) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.10.2008.

   20.13 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7683 v k. ú. Prostějov

   Usnesení č. 8287:

   Rada města Prostějova po projednání

   s c h v a l u j e

   pronájem části pozemku p.č. 7683 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, U sirkárny 30, PSČ: 371 55, IČ: 46678956, za účelem umístění navigačního panelu o rozměrech 2,5 x 1,5 metru za následujících podmínek:

   1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
   2. nájemné bude stanoveno ve výši 3.750,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
   3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

   20.15 Ukončení nájemního vztahu výpovědí

   Usnesení č. 8288:

   Rada města Prostějova po projednání

   s c h v a l u j e

   A) výpověď z nájmu pozemků ve vlastnictví města Prostějova p.č. 6340/7, p.č. 6330/89 a p.č. 6336/3, vše v k.ú. Prostějov, užívaných za účelem zemědělského využití, společnosti STATEK Prostějov s.r.o., se sídlem Určická 1749/94, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 45474991,

   B) výpověď z nájmu pozemků ve vlastnictví města Prostějova p.č. 346/2, p.č. 345 a p.č. 344/4, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, užívaných za účelem zemědělského využití, Zemědělskému družstvu MORAVAN, se sídlem Domamyslická 126, Prostějov, PSČ: 798 01, IČ: 00138584.

   20.16 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 5736/52 v k. ú. Prostějov

   Usnesení č. 8289:

   Rada města Prostějova po projednání

   v y h l a š u j e

   záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5736/52 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 40 m2, na sídl. E. Beneše, Společenství E. Beneše 1, Prostějov, se sídlem Prostějov, sídl. E. Beneše 4, č.p. 3858, IČ: 27667600,

   - na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce,

   - za účelem výstavby přístřešku pro kontejnery na komunální odpad s tím, že Společenství E. Beneše 1, Prostějov, bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy přístřešku pro kontejnery na komunální odpad,

   - vzhled a způsob provedení přístřešku bude konzultován s oddělením rozvoje a investic MěÚ v Prostějově.

   20.18 Změna bodu 1 usnesení ZMP č. 17142 z 26. 6. 2007

   Usnesení č. 8290:

   Rada města Prostějova po projednání

   d o p o r u č u j e

   Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu bodu 1 usnesení ZMP č. 17142 ze dne 26. 6. 2007 tak, že se text “pozemku p.č. 6319 – orná půda o výměře 25.697 m2 v k.ú. Prostějov“ nahrazuje textem „části pozemku p.č. 6319 – orná půda v k.ú. Prostějov, o výměře cca 16.500 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu)“.

   20.19 Změna podmínky prodeje nemovitostí v k. ú. Prostějov

   Usnesení č. 8291:

   Rada města Prostějova po projednání

   d o p o r u č u j e

   Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínky prodeje objektu č.p. 922 (Plumlovská 19a v Prostějově) na pozemku p.č. 1506 a pozemků p.č. 1506 a p.č. 1507, vše v k.ú. Prostějov, uvedené v čl. VI. kupní smlouvy č. 2005/16/029 uzavřené dne 23.3.2005, a to následovně:

   • kupující bude povinen v termínu do 31.7.2008 dokončit rekonstrukci převáděného objektu č.p. 922 na pozemku p.č. 1506 v k.ú. Prostějov včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí; pro případ nesplnění této podmínky bude v kupní smlouvě stanovena smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení,
   • změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov bude provedena formou dodatku ke kupní smlouvě č. 2005/16/029 uzavřené dne 23.3.2005.

   20.20 Zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 150/1 v k. ú. Čechůvky

   Usnesení č. 8292:

   Rada města Prostějova po projednání

   s c h v a l u j e

   zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na části pozemku města Prostějově p.č. 150/1 - zahrada v  k.ú. Čechůvky (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování GP), ve prospěch vlastníků pozemků st.p.č. 33, st.p.č. 32, st.p.č. 31 a st.p.č. 30, vše v k.ú. Čechůvky, za následujících podmínek:
   - věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou soudním znalcem,
   - náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávnění z věcného břemene.

   20.21 Návrh Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova

   Usnesení č. 8293:

   Rada města Prostějova po projednání

   d o p o r u č u j e

   Zastupitelstvu města Prostějova schválit Pravidla prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova včetně seznamu bytových domů určených k prodeji ve znění dle předloženého návrhu s doplněním seznamu bytových domů navržených k prodeji dle diskuse.

   20.22 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 233/2 v k. ú. Krasice

   Usnesení č. 8294:

   Rada města Prostějova po projednání

   v y h l a š u j e

   záměr pronájmu části pozemku p.č. 233/2 – orná půda v k.ú. Krasice o výměře 450 m2, na ulici Krasická, společnosti POZEMSTAV Prostějov – servis, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 73, IČ: 25546244, na dobu určitou od 15. 5. 2008 do 31. 10. 2008, za nájemné v celkové výši 4.125,- Kč za sjednanou dobu nájmu, za účelem zařízení staveniště. Nájemné bude v celé výši zaplaceno před podpisem nájemní smlouvy.

   20.23 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7665 v k. ú. Prostějov

   Usnesení č. 8295:

   Rada města Prostějova po projednání

   v y h l a š u j e

   záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7665 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 0,5 m2 společnosti DARUMA spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Zelinářská 10, okres Plzeň-město, PSČ: 301 64, IČ: 16736842, za účelem instalace a provozování 1 ks zvukového informačního nosiče DARUMA CITY VOICE III. generace na dobu určitou 10 let.

   21.1 Zápis z jednání komise prevence kriminality konané dne 19. 3. 2008

   Usnesení č. 8296:

   Rada města Prostějova po projednání

   b e r e   n a   v ě d o m í

   Zápis z jednání komise prevence kriminality konané dne 19. 3. 2008.

   21.3 Žádost o poskytnutí VFP – Družstvo Východní Šárka 54

   Usnesení č. 8297:

   Rada města Prostějova po projednání

   n e d o p o r u č u j e

   Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2008 ve výši 220 tis. Kč Družstvu Východní Šárka 54, družstvo, se sídlem Šárka 3379/54, 796 01 Prostějov, IČ: 25502468 za účelem vykoupení pozemků pod domem Šárka 52, 54, 56.

    

   Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                               Miroslav P i š ť á k , v. r.

   starosta města Prostějova                                                                                        místostarosta města Prostějova

   Prostějov 1. 4. 2008

   Zpracovala: Věra Krejčí

   Vytvořeno 7.7.2009 10:33:55 | přečteno 598x | Věra Krejčí
   load