Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 35. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 35. schůze Rady města Prostějova

konané 7. 4. 2008

Usnesení z 35. schůze Rady města Prostějova, konané 7. 4. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8298:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 35. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 7. 4. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Veřejná finanční podpora:

2.1 Veřejná finanční podpora - Masarykova společnost

Usnesení č. 8299:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 7 000,- Kč Masarykově společnosti, pobočce Prostějov, Skálovo nám. 4, Prostějov (poř. číslo žádosti 92),

- na akce směřující k připomínání osobnosti T. G. Masaryka a rozvíjení jeho odkazu – nákup kytic při slavnostních příležitostech, podpora akcí společnosti

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 12. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

7 000,00

(VFP – neinvestiční dotace občanským sdružením – Masarykova společnost)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

7 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.2 Veřejná finanční podpora - Konfederace politických vězňů

Usnesení č. 8300:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 5 000,- Kč Konfederaci politických vězňů, pobočce 50 Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov, IČO: 00417581 (poř. číslo žádosti 53),

- na akce směřující k uchování předávání a rozvíjení demokratických a humanitních tradic, připomínání významných dějinných událostí našeho státu – zájezdy na celostátní akce KPV, nákup kytic při slavnostních příležitostech

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 12. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

5 000,00

(VFP – neinvestiční dotace občanským sdružením – Konfederace politických vězňů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

5 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.3 Veřejná finanční podpora - Okresní hospodářská komora

Usnesení č. 8301:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 80.000,- Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, IČ 485 32 517 (poř. číslo žádosti 80),

- na náklady spojené s celkovým provozem informačního a internetového místa pro r. 2008

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3299

5229

80.000,-

(ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným.organizacím – OHK v Prostějově)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

80.000,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-nerozdělená VFP)

2.4 Veřejná finanční podpora - SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Vrahovice

Usnesení č. 8302:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 25.000,- Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Vrahovice, Čs. armádního sboru 72, Prostějov – Vrahovice, IČO: 65762096 (poř. číslo žádosti 44)

- na činnost mladých hasičů a na ceny do soutěží

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5222

25 000,00

(zvýšení položky neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

25 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.5 Veřejná finanční podpora - SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Krasice

Usnesení č. 8303:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 40 000,- Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Krasice, Západní 70, Prostějov, IČO: 62860372 (poř. číslo žádosti 88)

- na činnost družstva mladých hasičů SDH Krasice

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5222

40 000,00

(zvýšení položky neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

40 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.6 Veřejná finanční podpora - SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Domamyslice

Usnesení č. 8304:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 17 000,- Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Prostějov, IČO: 62860046 (poř. čísla žádostí 130, 131)

- na pořízení elektronického zabezpečovacího zařízení hasičské zbrojnice, na uspořádání dětského dne

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5222

17 000,00

(zvýšení položky neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

17 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.7 Veřejná finanční podpora - SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Čechovice

Usnesení č. 8305:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 25 000,- Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Čechovice, Prostějov, IČO: 62859919 (poř. čísla žádostí 138, 139)

- na pořízení hasičské vlajky, na druhý ročník soutěže „O hodový pohár SDH Čechovice“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5222

25 000,00

(zvýšení položky neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

25 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.8 Veřejná finanční podpora - Česká asociace hasičských důstojníků

Usnesení č. 8306:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 15 000,- Kč České asociaci hasičských důstojníků, Výškovická 40, Ostrava, IČO: 65469062 (poř. číslo žádosti 65)

- na zajištění informovanosti občanů na území města Prostějova z problematiky ochrany před mimořádnými událostmi a na zajištění soutěže jednotek SDH obcí v záchranářských disciplínách Rallye Hamry 2008

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5222

15 000,00

(zvýšení položky neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

15 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.9 Veřejná finanční podpora - SH ČMS, Okresní sdružení hasičů Prostějov

Usnesení č. 8307:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 15.000,- Kč SH ČMS - Okresnímu sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 6, Prostějov, IČO: 62859781 (poř. čísla žádostí 82, 84)

- na okresní kolo v požárním sportu, na výtvarnou a literární soutěž dětí

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5222

15 000,00

(zvýšení položky neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

15 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.10 Veřejná finanční podpora - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Usnesení č. 8308:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

a) Zastupitelstvu města Prostějova schválit veřejnou finanční podporu ve výši 70.000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc, IČO: 70885940 (poř. číslo žádosti 79)

- na vybavení jednotky (pořízení záchranářského nafukovacího stanu a automatického defibrilátoru)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

6339

70 000,00

(zvýšení položky ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

70 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.11 Veřejná finanční podpora - sociální oblast

Usnesení č. 8309:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 50.000,-- Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 29, Praha 1, IČ 004 99 277 (poř. č. žádosti 90)

- na vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Prostějov - podpora sociálně slabých rodin s dětmi, na pořízení digitální fotokamery

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338 (poř. č. žádosti 21)

- na provozní náklady služby osobní asistence starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

50.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Fond ohrožených dětí)

21

4351

5222

50.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Pomocná ruka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

100.000,--

výtěžek z výherních hracích přístrojů

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 100.000,--Kč Sdružení Podané ruce, o. s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621 (poř. č. žádosti 5)

- na činnost Víceúčelového kontaktního centra Želva v Prostějově

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1, Prostějov, IČ 440 53 991 (poř. číslo žádosti 241)

- na denní stacionář – provozní a mzdové náklady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

- termín čerpání: do 15. 5. 2008 v částce 100.000,-- Kč a do 31. 7. 2008 v částce 100.000,-- Kč

3. ve výši 240.000,-- Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, Aksamitova 8, Olomouc, IČ 008 49 103 (poř. číslo žádosti 48)

- na pořízení zdravotnického přístroje – OXYLOGU 2000 pro výjezdové stanoviště Prostějov

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

4. ve výši 150.000,-- Kč Písničkou ke slunci, Lidická 86, Prostějov, IČ 657 62 444 (poř. číslo žádosti 30)

- na úhradu části nákladů spojených s pořádáním 13. Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením – služby, materiál, honoráře umělců

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

5. ve výši 300.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, Prostějov, IČ 686 85 017 (poř. číslo žádosti 262)

- provoz Mateřského centra Cipísek a rozšíření aktivit pro děti i rodiče, na provozní a mzdové náklady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

- termín čerpání: do 15. 5. 2008 v částce 150.000,-- Kč a do 31. 7. 2008 v částce 150.000,-- Kč

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4349

5222

100.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení Podané ruce)

21

4359

5222

650.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (OS Lipka, Písničkou ke slunci, Mateřské centrum)

21

3513

5339

240.000,--

VFP - neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím (ZZS OK)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

990.000,--

výtěžek z výherních hracích přístrojů

2.12 Veřejná finanční podpora - HK Jestřábi Prostějov, o. s.

Usnesení č. 8310:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 20.000,-- Kč HK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947 (poř. číslo žádosti 89)

- na Mezinárodní turnaj mládežnických mužstev „VOLVO CUP 2008“ (úhrada faktury za dopravu nebo ubytování)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

20.000

(neinv. transfery občanským sdružením – HK Jestřábi Prostějov, o. s. )

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

20.000

(ostatní NI výdaje jinde nerozdělené – nerozdělená VFP)

2.13 Veřejná finanční podpora - oblast výchovy a vzdělávání

Usnesení č. 8311:

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50.000,- Kč SOU obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. číslo žádosti 267)

- na Hanácký pohár 2008 – pronájem Společenského domu, aparatura, světla, plakáty

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3299

5339

50 000,--

(neinv.příspěvky ostatním příspěv.organizacím- SOU obchodní,Hanácký pohár)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

50 000,--

(VFP dosud nerozdělená)

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 90.000,- Kč Střední škole oděvní Prostějov, s. r. o., Palackého 150, IČ 255 00 783 (poř. číslo žádosti 25)

- na Prostějovskou zlatou jehlu – pronájem sálu ND, moderování soutěže, osvětlení, ozvučení sálu, poplatek za

autorská práva, taneční vystoupení, hudební vystoupení, dekorace, pozvánky, vstupenky, propagační materiály, odměny, upomínkové předměty, kancelářské potřeby, občerstvení

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

2. ve výši 90.000,- Kč Střední průmyslové škole oděvní Prostějov, Vápenice 1, IČ 479 22 061 (poř. číslo žádosti 238)

- na Doteky módy – pronájem sálu ND, pronájem techniky, kulturní vystoupení, moderace, cestovní náklady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3299

5213

90 000,--

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-SŠoděvní,Palackého – Prostějovská zlatá jehla )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3299

5339

90 000,--

(neinv.příspěvky ostatním příspěv.organizacím- SPŠ oděvní,Doteky módy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

180 000,--

(VFP dosud nerozdělená)

2.14 Veřejná finanční podpora - příspěvek na provoz dětského dopravního hřiště

Usnesení č. 8312:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 220.000,- Kč Autoklubu Prostějov, Bulharská č.1, Prostějov, IČ: 00 53 16 93 (poř. číslo žádosti 181)

- na pokrytí části nákladů spojených s provozem Dětského dopravního hřiště a pořádání dopravně výchovných akcí pro děti

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se veřejnou finanční podporu použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

6171

5166

50.000,-

Konzultační, poradenské a právní služby

Jedná se o částku určenou na posudky soudních znalců, studie atd.

41

5311

5909

410600

170.000,-

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Jedná se o prostředky komise prevence kriminality určené pro akce BESIP

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5222

410600

170.000,-

41

2223

5222

50.000,-

Neinvestiční dotace občanským sdružením

Částka je určena na pokrytí části nákladů spojených s provozem Dětského dopravního hřiště a pořádání dopravně výchovných akcí pro děti

2.15 Veřejná finanční podpora - oblast rozvoje a investic

Usnesení č. 8313:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 60 000,-- Kč Římskokatolické farnosti Vrahovice, Majakovského 3, Prostějov, IČ 47922613; (poř. číslo žádosti 13)

- VFP bude použita na opravu stávajícího mechanického hodinového stroje na věži kostela sv. Bartoloměje

ve Vrahovicích;

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3330

5223

60 000

VFP Římskokatolické farnosti Vrahovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

60 000

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)

2.16 Veřejná finanční podpora - Klub výsadkových veteránů

Usnesení č. 8314:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 40 000,- Kč Klub výsadkových veteránů Prostějov, VÚ 8280 Letecká 3, Prostějov, IČO: 26650355 (poř. číslo žádosti 28)

- na činnost Klubu výsadkových veteránů (pořádání kulturních akcí pro členy a rodinné příslušníky, účast členů na pietním aktu Operace Anthropoid, účast členů na Memoriálu zakladatelů výsadkových vojsk a na udržování tradic významných výročí historie výsadkových jednotek)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 12. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

40 000,00

(VFP – neinvestiční dotace občanským sdružením – Klub výsadkových veteránů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

40 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

2.17 Veřejná finanční podpora - oblast sportu

Usnesení č. 8315:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 35.000,-- Kč (poř. č. žádosti 230)

- na reprezentaci města v cyklistických závodech (nákup rámu, sportovní výživa, cestovné, ubytování, strava, startovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 45.000,-- Kč (poř. č. žádosti 260)

- na motokrosové závody (motokrosové oblečení a vybavení, náhradní díly)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

3. ve výši 24.900,-- Kč SK ROŠÁDA Prostějov, Melantrichova 18, IČ 266 28 911 (poř. č. žádosti 270)

- na činnost šachového klubu (turnaje, materiál, trenéři)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

4. ve výši 50.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865 ( poř. č. žádosti 61)

- na „Sportovní den na kolečkách“ (poháry, věcné ceny, diplomy, reklama, ozvučení areálu, pronájmy, občerstvení, časomíra, pořadatelé)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

5. ve výši 30.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů SENIOR 2000 Prostějov, V. Škracha 44, IČ 005 05 609 ( poř. č. žádosti 76)

- na poznávací turistické zájezdy (doprava, vstupné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2008

6. ve výši 40.000,-- Kč Pavlu Julínkovi, IČ 724 92 040 (poř. č. žádosti 145)

- na florbalovou ligu mládeže a dospělých, ligu sálové kopané a silový trojboj

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

7. ve výši 25.000,-- Kč SK Hanácké volejbalové lize Prostějov, Česká 15, IČ 270 15 599 (poř. č. žádosti 163)

- na soutěž „Hanácká volejbalová liga smíšených družstev“ (pronájmy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

8. ve výši 10.000,-- Kč MVDr. Miloslavu Zajíčkovi, IČ 423 53 581 (poř. č. žádosti 64)

- na „Dny dětí na jízdárně Cavalo“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2008

9. ve výši 40.000,-- Kč Okresní komisi malé kopané Okresního svazu Českého svazu rekreačního sportu, Česká 15, Prostějov, IČ 005 40 277 (poř. č. žádosti 229)

- na činnost komise malé kopané OS ČSRS Prostějov (turnaje, rozhodčí, pronájmy, ceny a diplomy, poštovné, telefon, kancelářské potřeby, kopírování)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

10. ve výši 40.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů „Kosíř“ Prostějov, Husovo nám. 55, IČ 479 21 641 (poř. č. žádosti 49)

- na opravu klubové nemovitosti

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

11. ve výši 50.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Horolezeckému oddílu, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264 (poř. č. žádosti 67)

- na činnost kroužku mládeže a horolezeckého oddílu (materiálně-technické zabezpečení, horolezecký výcvik,

závody pro děti a mládež, ceny, diplomy, cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

12. ve výši 20.000,-- Kč (poř. č. žádosti 119)

- na Mistrovství světa 2008 v praktické střelbě v Indonesii (letenka, cestovné, startovné, ubytování)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

259 900

(neinv. transfery občanským sdružením)

20

3419

5212

 50 000

(neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům- fyz. osobám – Pavel Julínek, MVDr. M. Zajíček)

20

3419

5493

100 000

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

150 000

(VFP dosud nerozdělená)

70

6409

5909

701600

259 900

(výtěžek z výherních hracích přístrojů)

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 200.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Česká 15, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 240)

- na podporu činnosti klubu (soutěže, výcvikové tábory, doprovod při tréninku, speciální kola - disky,

spotřební materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 100.000,-- Kč; do 30. 6. 2008 částku 100.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 70.000,-- Kč Volejbalovému klubu PVK Prostějov o. s., Smetanova 10, IČ 266 40 520 (poř. č. žádosti 258)

- na činnost volejbalového klubu mládeže - žákyň (dresy, pronájmy, sportovní vybavení, startovné, cestovné, rehabilitace, soustředění)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

3. ve výši 600.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice, M. Alše 820, Prostějov, IČ 479 20 025 (poř. č. žádosti 272, 273)

- na podporu činnosti sportovních oddílů (pronájmy, turnaje a soutěže, energie, údržba hřiště, opravy, pojištění, materiální vybavení, rozhodčí, cestovné, praní dresů, úklid, zhotovení přípojky vody) v částce 200 000,- Kč,

- na zajištění provozu koupaliště (energie, bazénová chemie, údržba a oprava bazénu , příprava na sezónu, mzdy provozních pracovníků, chemické rozbory vody, odvoz odpadků, nákup čerpadel a techniky, opravy a údržba ) v částce 400 000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 400.000,-- Kč; do 30. 9. 2008 částku 200.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

4. ve výši 100.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov, Za Leteckou ul. 119, IČ 054 40 051 (poř. č. žádosti 6)

- na podporu činnosti klubu (nákup leteckých přístrojů pro výcvik v navigaci, oprava a údržba letadel a areálu,

prezentace sportovního létání na veřejnosti, realizace akcí pro děti a mládež, nákup a oprava letecké techniky,

nákup záchranných padáků, renovace historické letecké techniky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

5. ve výši 60.000,-- Kč Českému horolezeckému svazu, Horolezeckému oddílu ADRENALIN Prostějov, Západní 93, IČ 004 60 001 (poř. č. žádosti 17)

- na podporu činnosti oddílu (výstroj a výzbroj, cestovné, vstupné na horolezeckou stěnu, zdravotní školení, výcvik na skalách, startovné, propagační materiál, zabezpečení letní a zimní kondiční přípravy, přednášky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

6. ve výši 110.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání Taurus Prostějov, Tylova 79, IČ 708 63 041 (poř. č. žádosti 42)

- na podporu činnosti klubu (pronájem bazénu, účast na závodech, cestovné, startovné, ubytování, nákup materiálu)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

7. ve výši 100.000,-- Kč DELTAKLUBU Stichovice, E.Beneše 15/21, IČ 652 68 954 (poř. č. žádosti 43)

- na činnost klubu (dětský den a pořádané akce, podpora létání, údržba letiště, opravy a údržba VPD, dostavba zázemí areálu, modernizace cvičných UL letadel)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

8. ve výši 180.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 117)

- na rozvoj bruslení a krasobruslení v prostějovském regionu (nájem ledové plochy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 100.000,-- Kč; do 30. 9. 2008 částku 80.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

9. ve výši 100.000,-- Kč Tenisovému klubu NATALI, Podjezd 1, IČ 270 29 450 (poř. č. žádosti 120)

- na projekt „Dostatek tenisového sportu dětem a ty nejlepší z nich tenisovému sportu“ (pronájmy, trenérská činnost, materiálně – technické zabezpečení, cestovné, poplatky, startovné, rozhodčí)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

10. ve výši 150.000,-- Kč Sportu a vědě, Za Kosteleckou ul. 51, Prostějov, IČ 269 99 757 (poř. č. žádosti 127)

- na akci „Minitenis do prostějovských škol“ (www stránky, propagace, foto, video-dokumentace, pronájem, poháry, ceny, medaile, lektorská činnost, občerstvení, tvorba a nákup metodických materiálů, spotřební materiál, cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 100.000,-- Kč; do 30. 6. 2008 částku 50.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

11. ve výši 150.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, oddílu orientačního běhu, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264 (poř. č. žádosti 149)

- na podporu činnosti oddílu a závody v orientačním běhu (mapy, materiálně-technické zabezpečení, doprava, ubytování, pitný režim, ceny, nájemné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

1.820.000

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

1.820.000

(VFP dosud nerozdělená)

2.18 Veřejná finanční podpora – oblast sportu (2. část)

Usnesení č. 8316:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50.000,-- Kč Aeroklubu Falcon Air Prostějov, Letecká 1, IČ 709 02 801 (poř. č. žádosti 78)

- na činnost klubu a pořádání soutěží (pronájem letounu na seskoky, cestovné, stravné, rozhodčí, trička, medaile, kancelářské potřeby, nákup spotřebního materiálu – kazety, odměny závodníkům, diplomy; tréninkové seskoky členů aeroklubu – příprava na soutěže, doprava, ceny do soutěží)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

50.000

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

50.000

(VFP dosud nerozdělená)

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 100.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádosti 165)

- na podporu činnosti oddílů dálkového a zimního plavání a fotbalového oddílu (pronájmy, úprava a údržba hrací plochy a areálu, účast na závodech, pořadatelé, poplatky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 100.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádostí 285, 284, 286, 269, 123, 124)

- na slet cvičenek do Liberce (doprava)

- na celoroční činnost oddílu zápasu (1. ligu žáků, 1. ligu juniorů v řecko – římských zápasech, pořádání Memoriálů A. Krupičky a G. Frištenského)

- na mezinárodní žákovský turnaj v nohejbale „Poslední smeč 2008“ (nájemné, medaile, ceny a poháry, materiálně – technické zabezpečení)

- na podporu činnosti oddílu nohejbalu a juniorské extraligy v nohejbale

- na činnost tenisového klubu (na opravu sociálního zázemí sportovního areálu, nákup antuky)

- na slavnostní akademii k 100. výročí postavení sokolovny (vydání brožury, plakáty na slavnostní akademii, organizace a provedení akademie)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

3. ve výši 800.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická ul. 936/6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádostí 278, 141, 140, 168)

- na činnost oddílů (nákup sportovního vybavení, nářadí a materiálu, opravy, údržba, podpůrná výživa, věcné dary pro soutěže, PHM, energie, nájmy, soustředění, cestovné, ubytování, stravné, spoje, daně, startovné, pojištění)

- na pohár TJ Pozemstav Prostějov v jachtingu

- na mezinárodní závod žáků a juniorů ve sportovní gymnastice, závod „gymnastická mimina“

- na mezinárodní žákovské plavecké závody a mistrovství ČR žactva (rozhodčí, propagace, ceny)

- na letní soustředění oddílu karate

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 400.000,-- Kč; do 30. 9. 2008 částku 400.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

4. ve výši 200.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, Klubu 109 Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádostí 281, 282)

- na vrcholné závody v raftingu - O pohár starosty města PV

- Evropský pohár v raftingu a Mistrovství světa na Čertových proudech na Vltavě

- na podporu činnosti v raftingu (účast na republikových a mezinárodních závodech)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 100.000,-- Kč; do 30. 6. 2008 částku 100.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

5. ve výši 100.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 233)

- na činnost oddílů kopané, stolního tenisu, zápasu, nohejbalu a sportovního odboru „Sport pro všechny“ (údržba fotbalového hřiště, cestovné, startovné, pronájmy, energie, plyn, voda, pohonné hmoty, sportovní potřeby a zdravotní materiál)

- na rekonstrukci sokolovny

- na zakoupení potahu na zápasnickou žíněnku

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

6. ve výši 300.000,-- Kč 1. SK PROSTĚJOV, o. s., Sportovní 1, IČ 266 21 916 (poř. č. žádosti 251)

- na zajištění činnosti mládežnických družstev fotbalového klubu (energie, nájmy, mzdy trenérům a provozních pracovníků, výstroj a výzbroj hráčů, doprava, cestovné, rozhodčí, poplatky ČMFS, údržba hřišť a technického zázemí)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 150.000,-- Kč; do 31. 8. 2008 částku 150.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

7. ve výši 200.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 252)

- na zajištění činnosti oddílu házené (1. celostátní liga muži, 2. liga starší dorost, družstva mládeže, nájemné, energie, opravy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 30. 6. 2008 částku 100.000,-- Kč; do 30. 9. 2008 částku 100.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

8. ve výši 200.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 72)

- na podporu činnosti klubu (sportovní materiál, soutěže, doprava, startovné, pronájmy, ubytování, soustředění,

trenéři, ceny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 100.000,-- Kč; do 30. 6. 2008 částku 100.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

9. ve výši 60.000,-- Kč ČMFS - Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádostí 121, 122)

- na podporu mládežnické kopané (turnaje, doprava, občerstvení, pronájmy, rozhodčí, trofeje, ubytování, stravování, diety, cestovné, materiální vybavení, zdravotní služby, propagace, vzdělávání trenérů mládeže)

- na fotbalové talenty města Prostějova (turnaje, doprava, občerstvení, pronájmy, rozhodčí, trofeje, materiální vybavení, zdravotní služby, propagace, ceny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

10. ve výši 800.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádostí 234, 97, 283)

- na podporu činnosti mladých sportovců v oddílech košíkové, kanoistiky, lukostřelby, odbíjené, stolního tenisu, lyžování, turistiky a sportu pro všechny (cestovné, startovné, vklady, soustředění, licence, poplatky, energie, sportovní a režijní materiál, běžná údržba sportovišť, revize, odvoz odpadků, poštovné, pronájmy, odměny trenérům)

- na zabezpečení účasti Františka Hajduka na ME v Itálii v lukostřelbě (cestovné, startovné)

- na „Vodácký trojboj Hloučela“

- na „Veřejné sjezdy Hloučela“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 30. 6. 2008 částku 400.000,-- Kč; do 30. 9. 2008 částku 400.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

2.760.000

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

20

3419

5229

100.000

(ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

2.860.000

(výtěžek z výherních hracích přístrojů)

2.19 Veřejná finanční podpora - oblast kultury

Usnesení č. 8317:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 25.000,-- Kč Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství, oblastní radě Prostějov – sekce důchodců, Studentská 4, IČ 702 86 183 (poř. č. žádosti 276)

- na vzdělávací a poznávací činnost - zájezdy a kulturně vzdělávací činnost – divadla, přednášky, besedy

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 10.000,-- Kč Svazu letců České republiky, odbočka generála Zdeňka Škarvady číslo 21 Prostějov, Mánesova 8, IČ 163 67 723 (poř. č. žádosti 243)

- na organizaci dne dětí; soutěže modelářů, ceny; péče o Památník československých letců padlých ve 2. světové válce; knihy, publikace a video s leteckou tématikou

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

3. ve výši 15.000,-- Kč Esperantu klubo Prostějov, Křížkovského 12, Prostějov, IČ 657 63 092 (poř. č. žádosti 274)

- na provoz klubovny, cestovné na akce, předplatné časopisů, poštovné, kancelářské potřeby

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

4. ve výši 30.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644 (poř. č. žádosti 46)

- na uspořádání pěvecké soutěže „Zpívající rodina“ (nájem sálů, ozvučení, osvětlení, nahrávka na CD, moderování, nákl. agentury, tisk, propagace, cestovné poroty, ceny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

5. ve výši 45.000,-- Kč Svatolazarské komendě Prostějov, Lidická 86, IČ 266 18 290 (poř. č. žádosti 71)

- na uspořádání adventního koncertu Jožky Černého v Městském divadle v Prostějově

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

6. ve výši 20.000,-- Kč Divadelní společnosti Moje divadlo, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov IČ 652 67 729 (poř. č. žádosti 172)

- na realizaci divadelního představení (výroba kostýmů, doplňky, rekvizity, propagace, výroba scénické hudby, dekorace, nájemné divadelního sálu)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

7. ve výši 30.000,-- Kč (poř. č. žádosti 174)

- na uspořádání výstavy fotografií „Prostějov Fashion Photo“ a zhotovení katalogu fotek

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

8. ve výši 40.000,-- Kč Národopisnému souboru Mánes, Březinova 9, Prostějov, IČ 479 22 524 (poř. č. žádosti 81)

- na nájemné nebytových prostor, nájemné pro uskladnění krojů, doplnění nových krojů, výroba studiových nahrávek nových písní pro nácvik nových tanečních pásem

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

40 000,--

(nein. transfery občanským sdružením) – ČOSPŠ sekce důchodců; Esperanto klubo

20

3319

5222

115 000,--

(nein. transfery občanským sdružením) Svaz letců ČR; Svatolazarská komenda; Moje divadlo; Mánes

20

3319

5212

30 000,--

(nein. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám) Ing. Bohumil Moudrý

20

3319

5493

30 000,--

(účelové nein. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

215 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100.000,-- Kč (poř. č. žádosti 244)

- na uspořádání výstav a jejich propagaci v Galerii Metro 70 v Prostějově

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5493

100 000,--

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

100 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

2.20 Veřejná finanční podpora – Kiwanis club, Český tenisový svaz vozíčkářů

Usnesení č. 8318:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 80.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Kounicova 79, 602 00 Brno, IČ 638 31 180 (poř. číslo žádosti 180)

- mezinárodní turnaj v tenise na vozíku Wheelchair Czech Open 2008 (pronájem tenisového a ubytovacího areálu Hotel Tenis Club Prostějov, strava účastníků turnaje, další služby poskytnuté v rámci turnaje)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

80.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Český tenisový svaz vozíčkářů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

80.000,--

výtěžek z výherních hracích přístrojů

2.21 Veřejná finanční podpora – Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace

Usnesení č. 8319:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100 (poř. číslo žádosti 91)

- na pokrytí provozních nákladů organizace souvisejících se zajištěním pečovatelské služby

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5339

100.000,--

VFP - neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím (Sociální služby Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

100.000,--

výtěžek z výherních hracích přístrojů

2.23 Veřejná finanční podpora – Moravský rybářský svaz

Usnesení č. 8320:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání ve výši 8.000,-- Kč Moravskému rybářskému svazu MO Prostějov, Mánesova 1, IČ 005 57 218, (poř. č. žádosti 264)

- na činnost kroužku (ceny pro děti, rybářský materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

00000002041

8 000,-

(neinvestiční transfery občanským sdružením - Moravský rybářský svaz)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5909

00000002041

8 000,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

2.24 Veřejná finanční podpora – Junák – středisko 03 „Pelikán“

Usnesení č. 8321:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 7.000,- Kč Junáku – středisku 03 „Pelikán“, Vápenice 21, Prostějov, IČO 65763700 (poř. číslo žádosti 75)

- VFP bude použita na dopravu táborového materiálu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

7 000,--

(neinvestiční transfery občanským sdružením – Junák, stř. Pelikáni)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

7 000,--

(výtěžek z výherních hracích přístrojů)

2.25 Veřejná finanční podpora – Taneční studio FREE DANCE

Usnesení č. 8322:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 25.000,- Kč Tanečnímu studiu FREE DANCE, Vápenice 9, Prostějov, IČO 657 68 850, (poř. č. žádosti 52)

- na činnost TS FREE DANCE (pronájem, úprava, vybavení a údržba tanečního sálu, startovné, organizační poplatky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

25.000

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

25.000

(výtěžek z výherních hracích přístrojů)

2.26 Veřejná finanční podpora – Občanské sdružení Industria Wichterlensis

Usnesení č. 8323:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení Industria Wichterlensis, St. Manharda 24, Prostějov, IČ 226 91 898 (poř. číslo žádosti 275)

- na výstavu ke 130. výročí založení tradice výroby zemědělských strojů v Prostějově

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5222

50 000,--

(nein. transfery občanským sdružením) OS Industria Wichterlensis

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

50 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

2.27 Veřejná finanční podpora – Klub českých turistů OP Prostějov

Usnesení č. 8324:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 30.000,-- Kč Klubu českých turistů OP Prostějov, Rejskova 22, Prostějov, (poř. číslo žádosti 133)

- na turistické pobyty (ubytování, cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

30.000

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

30.000

(výtěžek z výherních hracích přístrojů)

3. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (havárie TUV)

Usnesení č. 8325:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

600341

185 557

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka – havárie TUV pro bazén

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

185 557

Rezerva na havarijní situace

3.1 ROZOP kapitoly 50 – správa majetku města

Usnesení č. 8326:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

3111

20.932.450,--,--

Příjmy z prodeje pozemků

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

20.932.450,--

Fond strategického rozvoje

3.2 ROZOP kapitoly 90 – komunální služby

Usnesení č. 8327:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3723

6121

900200

100 000

Přístřešky sběrný dvůr

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

100 000

Rezerva RMP

3.3 Soutěž Město stromů

Usnesení č. 8328:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zapojení města Prostějova do programu Strom života Nadace partnerství.

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                        Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                místostarosta města Prostějova

Prostějov 7. 4. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:34:01 | přečteno 558x | Věra Krejčí
load