Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 36. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 36. schůze Rady města Prostějova

konané 22. 4. 2008

Usnesení z 36. schůze Rady města Prostějova, konané 22. 4. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8329:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 36. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 22. 4. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace – Olomouckému kraji

Usnesení č. 8330:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „Kruhová křižovatka Petrské náměstí – PD pro územní rozhodnutí“, zpracovanou firmou UDIMO, spol. s r.o., Sokolská tř. 8, Ostrava,

Olomouckému kraji v celkové částce 304 557 Kč,

b) darovací smlouvu dle předloženého návrhu.

3. Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (přijetí peněžitého daru)

Usnesení č. 8331:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přijetí peněžitého daru ve výši 1.328 Kč od společnosti Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s.r.o.,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

2321

1.328,00

(zvýšení položky – přijaté neinvestiční dary)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

1.328,00

(zvýšení položky – nerozdělená VFP)

4. Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby

Usnesení č. 8332:

Rada města Prostějova po projednání

1. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900400

1 250 000,-

Komunální služby – kácení stromů na hřbitově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

1 250 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

2. r o z h o d l a

zadat zakázku malého rozsahu na kácení dřevin na městském hřbitově obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ 796 01, IČ: 26 22 41 78.

5. Zadání veřejné zakázky – Dostavba Sportcentra – DDM

Usnesení č. 8333:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Dostavba Sportcentrum – Dům dětí a mládeže“

- Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %

1. Výše nabídkové ceny 90 %

2. Délka záruky za jakost v měsících 10 %

- Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:

1. Realinvest, s.r.o., Kostelecká 16, Prostějov

2. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov

3. Stavební společnost Navrátil, spol. s r.o., Vápenice 17, Prostějov

4. Prostějovská stavební společnost – Prostas, s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov

5. R a G ZESTA, spol. s.r.o., Drozdovice 54, Prostějov

II. u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Dostavba Sportcentrum – Dům dětí a mládeže Prostějov“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

III. s c h v a l u j e

- jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dostavba Sportcentrum – Dům dětí a mládeže“ uvedený v zápise ze schůze rady,

IV. p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle seznamu uvedeného v zápisu ze schůze rady.

6. Zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. 3, Prostějov

Usnesení č. 8334:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Rekonstrukce Základní školy, Husovo náměstí 3, Prostějov“

- Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %

1. Výše nabídkové ceny 90 %

2. Délka záruky za jakost v měsících 10 %

- Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:

1. Realinvest, s.r.o., Kostelecká 16, Prostějov

2. Prostějovská stavební společnost – Prostas, s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov

3. R a G ZESTA, spol. s.r.o., Drozdovice 54, Prostějov

                           4. STAMO spol. s r. o., Karafiátova 10, Konice

                           5. Stavpros – Jaroslav Šimek, Želeč 224

II. u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce Základní školy, Husovo náměstí 3, Prostějov“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

III. s c h v a l u j e

- jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce Základní školy, Husovo náměstí 3, Prostějov“ uvedený v zápise ze schůze rady,

IV. p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle seznamu uvedeného v zápisu ze schůze rady.

7. Převzetí záštity nad 5. ročníkem „Sportovního dne na kolečkách“

Usnesení č. 8335:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

převzetí záštity Ing. Janem Tesařem, starostou města Prostějova, nad 5. ročníkem „Sportovního dne na kolečkách“.

7.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investic (CS Dolní ulice)

Usnesení č. 8336:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

161000000

490 000

Cyklistická stezka Dolní ulice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

490 000

Rezerva RMP

7.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investic (MŠ J. Železného Prostějov – havárie střešního pláště)

Usnesení č. 8337:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

600337

180 000

ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov – havárie střešního pláště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

180 000

Rezerva na havarijní situace

 

8.1 Prodej objektu na ul. Edvarda Valenty 19 v Prostějově

Usnesení č. 8338:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 3969 (Edvarda Valenty 19 v Prostějově) na pozemku p.č. 5722/46, pozemku p.č. 5722/46 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 611 m2 a pozemku p.č. 5722/45 – ostatní plocha o výměře 2.201 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti ProMedica, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, E. Valenty 3969/19, PSČ: 796 03, IČ: 00560073, za následujících podmínek:

1. kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku, tj. 6.534.240,- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

2. náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

8.2 Prodej pozemků v k.ú. Prostějov (spol. MORAVIA ENERGO, a.s.)

Usnesení č. 8339:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemků p.č. 7360/44 – orná půda o výměře 626 m2, p.č. 7359/1 – orná půda o výměře 9.339 m2 a p.č. 7358/6 – orná půda o výměře 2.680 m2, vše v k.ú. Prostějov, spol. MORAVIA ENERGO, a.s., se sídlem Třinec, Jeřabinová 365, PSČ: 739 61, IČ 25851870, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 450,- Kč/m2, tj. celkem 5.690.250,- Kč a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést výstavbu energetického zdroje na zemní plyn pro výrobu elektřiny a tepla pro zásobování města a přilehlé průmyslové zóny včetně vydaného kolaudačního souhlasu, na převáděných pozemcích nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby energetického zdroje na zemní plyn pro výrobu elektřiny a tepla pro zásobování města a přilehlé průmyslové zóny na převáděných pozemcích,

d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

9. Veřejná finanční podpora – kulturní komise

Usnesení č. 8340:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 20.000,-- Kč Základní umělecké škole Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, IČ 003 80 652 (poř. č. žádostí 156, 155)

- na podporu taneční skupiny RUT (nájemné, materiál) ve výši 10.000,-- Kč; na pořízení nových kostýmů taneční skupiny RUT ve výši 10.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 20.000,-- Kč Divadlu Hanácké obce, Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ 479 20 858 (poř. č. žádosti 152)

- na podporu činnosti (pronájem sálu a zkušebních prostor, pořízení kulis, kostýmy, doprava, pronájem kostýmů)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

3. ve výši 5.000,-- Kč (poř. č. žádosti 160)

- na provoz fotokroužku pro děti a dospělé při ateliéru Modrý anděl

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

4. ve výši 20.000,-- Kč (poř. č. žádosti 159)

- na provoz výtvarných dílen ve spolupráci s ateliérem Modrý anděl

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

5. ve výši 10.000,-- Kč Hanáckému souboru písní a tanců KLAS, dětská sekce Klásek a Kláseček, U Pivovaru 123, Kralice na Hané, IČ 441 60 526 (poř. č. žádosti 175)

- na taneční soustředění dětských souborů (ubytování) a na celoroční činnost (provozní náklady, technické zabezpečení, doprava; oprava a doplnění krojů)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

6. ve výši 7.000,-- Kč (poř. č. žádosti 167)

- na „Živý betlém“ (zapůjčení zvířat; doprava zvířat, stromků, kulis a rekvizit; zvuk. aparatura; sbor; pohoštění účastněným; kostýmy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2009

7. ve výši 20.000,-- Kč Divadelnímu spolku Historia, Prostějov, nám. Spojenců 10, IČ 479 19 736 (poř. č. žádosti 173)

- na podporu činnosti (kostýmy, doplňky, rekvizity, výroba kulis, nájem divadelního sálu)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

8. ve výši 25.000,-- Kč Hanáckému folklornímu sdružení se sídlem v Prostějově, o. s., Lužická 12, IČ 415 03 457 (poř. č. žádosti 69)

- na oblastní a krajskou soutěžní přehlídku v sólovém zpěvu hanáckých lidových písní, na školu lidového tance – vzdělávání; na oblastní přehlídky dětských folklorních souborů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

9. ve výši 30.000,-- Kč O. S. Industria Wichterlensis, Prostějov, St. Manharda 24, IČ 226 91 898 (poř. č. žádosti 275)

- na organizaci a zabezpečení programu zahajovacího dne výstavy Industria Wichterlensis

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

10. ve výši 5.000,-- Kč (poř. č. žádosti 113)

- na zhotovení výstavního souboru fotografií

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

11. ve výši 15.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, IČ 000 91 405 (poř. č. žádosti 112)

- na „Hanácky hode III“ (hudební a taneční vystoupení, doprava, půjčovné, obsluha parního stroje)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

12. ve výši 10.000,-- Kč (poř. č. žádosti 199)

- na účast na hudební akci „Sommerfest 2008“, Leidscheidam – Voorburg, Nizozemí (doprava, hudební vybavení, propagace)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

13. ve výši 5.000,-- Kč (poř. č. žádosti 200)

- na výrobu hudebního CD „Pozitivní vlna“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5493

0000000002040

52 000

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

20

3319

5222

0000000002040

105 000

(neinvestiční transfery občanským sdružením )

20

3319

5339

0000000002040

15 000

(neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím – Muzeum Prostějovska v Prostějově

20

3299

5339

0000000002040

20 000

(neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím – ZUŠ Němčice nad Hanou

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

0000000002040

192 000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené )

10. Poskytnutí půjčky obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.

Usnesení č. 8341:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci - peněžité půjčky obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ: 25321692 a uzavření smlouvy o půjčce z rozpočtu města Prostějova formou návratné finanční výpomoci (půjčky) ve výši 6,000.000,- Kč za těchto podmínek:

- půjčka je účelově vázaná na zajištění financování dotačních projektů

- příjemce je oprávněn půjčku použít nejpozději do 31.3.2009

- půjčka bude poskytnuta jednorázově do 30.6.2008 v celkové výši 6,000.000,- Kč

- příjemce je povinen půjčku splatit nejpozději do 30.6.2009 spolu s 5% úrokem, tj. v celkové výši 6,300.000,- Kč,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

3399

5613

1

6.000.000,-

(neinvestiční půjčené prostředky - poskytnutí půjčky Lesům města Prostějova, s.r.o.)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

6.000.000,-

(Fond rezerv a rozvoje)

11. Informace o projektu „PŘIJDU VČAS“

Usnesení č. 8342:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o projektu „PŘIJDU VČAS“ s tím, že nepokládá hodiny (domeček) za vhodný doplněk dětských hřišť.

12. Valná hromada obchodní společnosti FTL, a. s. – doplnění usnesení

Usnesení č. 8343:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova pověřit zástupce města Prostějova, aby na řádné valné hromadě obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a. s. dne 12. června 2008 navrhl a následně hlasoval pro zvolení MUDr. Pavla Holíka, člena Zastupitelstva a Rady města Prostějova členem Dozorčí rady této společnosti.

13. HŽP Aréna Prostějov – žádost o dotaci

Usnesení č. 8344:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zaslat Ministerstvu financí žádost o dotaci na realizaci povrchu pro in-line bruslaře a rekonstrukci HŽP Arény Prostějov.

14. Aktualizace energetického auditu v ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka

Usnesení č. 8345:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zajistit aktualizaci energetického auditu v ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka.

 

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                 Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                          místostarosta města Prostějova

Prostějov 22. 4. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:34:07 | přečteno 394x | Věra Krejčí
load