Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 37. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 37. schůze Rady města Prostějova

konané 6. 5. 2008

Usnesení z 37. schůze Rady města Prostějova, konané 6. 5. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8346:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 37. schůze, konané dne 6. 5. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

3. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8347:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledky hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. za 1. čtvrtletí roku 2008.

4. Záležitosti komisí rady

Usnesení č. 8348:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

1. Usnesení komise životního prostředí z 15. 4. 2008;

2. Závěry komise koncepce a rozvoje města z 15. 4. 2008.

5. Smlouva o zajištění ostrahy objektu

Usnesení č. 8349:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o zajištění ostrahy dle předloženého návrhu.

6. Smlouva o zajištění ostrahy objektu

Usnesení č. 8350:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o zajištění ostrahy dle předloženého návrhu.

7. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu OlK – sochařské sympozium

Usnesení č. 8351:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

I. přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 100 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s „Mezinárodním sochařským symposiem Hany Wichterlové“ a schválit smlouvu
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na dle přiloženého návrhu;

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

4122

100 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mezinárodní sochařské symposium Hany Wichterlové

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5139

102400

50 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium – nákup materiálu

10

3319

5169

102400

50 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium – nákup služeb

8. Revokace usnesení č. 8272 z 1. 4. 2008

Usnesení č. 8352:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení RMP č. 8272 ze dne 1. 4. 2008, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření na převod prostředků v rámci kapitoly;

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

100800

624 600,00

(zvýšení položky – Radniční listy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

624 600,00

(snížení položky – kulturní měsíčník PRO)

11. Pojištění majetku města

Usnesení č. 8353:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. výběr makléřské společnosti RESPECT, a.s., IČ 25146351, na provedení makléřských a zadavatelských činností souvisejících s pojištěním majetku města Prostějova;

2. mandátní a makléřskou smlouvu se společností RESPECT, a.s., dle přílohy.

12. Řešení problematiky odvodu finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně

Usnesení č. 8354:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2007, stanovený platebním výměrem vydaným Finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

Divadlo Konvikt, o. s. se sídlem Foerstrova 49, 779 00 Olomouc-Nová Ulice, IČ: 27025624 odvod ve výši 7 125 ,- Kč ( tj. 80% z původní částky 8 906,- Kč).

13. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků

Usnesení č. 8355:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2011 - mezi městem Prostějov a obcí Pivín.

14. Žádost o užití znaku města – HZS OlK

Usnesení č. 8356:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, k prezentaci spolupráce a vazby mezi požární stanicí Prostějov a městem Prostějov. Souhlas se uděluje Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Wolkerova 6, 796 01 Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

15. Zadání veřejné zakázky – ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí

Usnesení č. 8357:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zadat veřejnou zakázku „ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí“ stavební firmě INSTA Prostějov, s.r.o, se sídlem Kojetínská 2, Prostějov.

15.1 Možnost poskytnutí dotace na rekonstrukce semaforů na ulici Dolní a ulici Plumlovská – Březinova

Usnesení č. 8358:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o možných dotacích z rozpočtu Olomouckého kraje.

16. Sportcentrum DDM – návrh rekonstrukce budovy na ul. Vápenice 9

Usnesení č. 8359:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh rekonstrukce objektu Vápenice 9 - Sportcentrum DDM Prostějov, předložený ředitelem Mgr. Ivanem Nedvědem,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zajistit zpracování žádosti o podporu v rámci ROP na rekonstrukci objektu Vápenice 9 - Sportcentrum DDM Prostějov,

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

192000000

400 000

Rekonstrukce objektu Vápenice 9 – Sportcentrum DDM Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

400 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

17. Povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve třídách MŠ a ZŠ

Usnesení č. 8360:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

povolit výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské a základní školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 pro

 • Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60, po 28 dětech ve třech třídách MŠ pracoviště Fanderlíkova ul. 69, po 34 žácích v jedné třídě ročníku 4., 6., 8. ZŠ pracoviště Melantrichova ul. 60
 • Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul. 30, po 26 dětech ve třech třídách MŠ pracoviště Moravská ul. 20 a po 25 dětech ve dvou třídách MŠ pracoviště Raisova ul. 6
 • Mateřskou školu Prostějov, Rumunská ul. 23, po 25 dětech ve čtyřech třídách MŠ pracoviště Rumunská ul. 23 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ pracoviště Mozartova ul. 43
 • Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a, po 27 dětech ve dvou třídách MŠ pracoviště Šárka 4a, po 27 dětech ve dvou třídách MŠ pracoviště Dvořákova ul. 5, po 27 dětech ve dvou třídách a po 25 dětech v jedné třídě MŠ pracoviště ul. Libušinka 18, po 25 dětech v jedné třídě MŠ pracoviště Žešov 81
 • Mateřskou školu Prostějov, Partyzánská ul. 34, po 27 dětech ve dvou třídách a po 26 dětech v jedné třídě MŠ pracoviště Partyzánská ul. 34, po 25 dětech ve třech třídách MŠ pracoviště Květná ul. 4 a po 25 dětech ve dvou třídách MŠ pracoviště ul. A. Krále 16
 • Základní školu a mateřská školu Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, po 26 dětech v sedmi třídách MŠ pracoviště Sídliště svobody 23/78
 • Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul. 24, po 27 dětech ve třech třídách MŠ pracoviště Smetanova ul. 24
 • Základní školu a mateřská školu Prostějov, Palackého tř. 14, po 25 dětech ve dvou třídách MŠ pracoviště Mánesova ul. 15 a po 25 dětech ve třech třídách MŠ pracoviště ul. 5. května 7
 • Základní školu a mateřská školu Prostějov, Kollárova ul. 4, po 28 dětech ve 2. třídě Sluníčko MŠ pracoviště Husovo nám. 94 a po 28 dětech ve 4. třídě Žabička MŠ pracoviště Husovo nám. 94.

18. Souhlas s užitím znaku města Prostějova

Usnesení č. 8361:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s užitím znaku města Prostějova v souvislosti s konáním akcí s finančním příspěvkem z rozpočtu města Prostějova, pořádaných zejména v oblasti tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

19. Souhlas s výpůjčkou NP – ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Usnesení č. 8362:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s výpůjčkou nebytových prostor Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov k účelu výuky hudební výchovy žáků Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 od 1. 5. 2008.

20. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním NP – ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60

Usnesení č. 8363:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  jednorázovým bezúplatným užíváním  prostor tělocvičen Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování účastníků Diskodromu v termínu 29. 5. – 1. 6. 2008.

21. Nákup myčky na nádobí do mateřské školy – ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4

Usnesení č. 8364:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s tím, aby Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 zakoupila z investičního fondu organizace myčku na nádobí do mateřské školy.

21.1 Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním NP – Městské divadlo

Usnesení č. 8365:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  jednorázovým bezúplatným užíváním  nebytových prostor Městského divadla v Prostějově dle důvodové zprávy.

21.2 Revokace části usnesení č. 8317, veřejná finanční podpora – oblast kultury

Usnesení č. 8366:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

a) část usnesení RMP č. 8317 ze dne 7. 4. 2008, kterým rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené VFP ve výši 15.000,-- Kč Esperantu klubo Prostějov, Křížkovského 12, IČ 657 63 092 (poř. č. žádosti 274) na provoz klubovny, cestovné na akce, předplatné časopisů, poštovné, kancelářské potřeby,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

15 000,--

(nein. transfery občanským sdružením) - Esperanto klubo

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

15 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

15.000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

15.000

(neinvestiční transfery občanským sdružením) – Esperanto klubo

22. Ceny pro soutěž škol ve sběru separovaného papíru v roce 2008

Usnesení č. 8367:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ceny za účast v soutěži ve sběru papíru pro prvních 20 žáků z každé zúčastněné školy formou poukázek na zboží ve vybraném supermarketu Tesco takto:

1. – 2. cena 1 000,- Kč

3. – 6. cena 600,- Kč

7. – 20. cena 400,- Kč.

23. Obnova dětského hřiště na ul. Kostelecká 17

Usnesení č. 8368:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady s tím, že bude předložen návrh realizace pískoviště a laviček s oplocením.

24. Informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb

Usnesení č. 8369:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený materiál o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově,

s c h v a l u j e

Statut a Jednací řád Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově dle předloženého návrhu s doplněním v diskusi.

25. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na zhotovení Regulačního plánu centra města

Usnesení č. 8370:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 13/2001 na zhotovení Regulačního plánu centra města Prostějov.

26. Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Kralice na Hané

Usnesení č. 8371:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Kralice na Hané.

27. Kulturní granty 2008 – nedoporučené žádosti

Usnesení č. 8372:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory - grantu - z rozpočtu města Prostějova

1. požadovanou částku 40.000,-- Kč - na publikaci - Akad. sochař Oldřich Peč;

2. požadovanou částku 27.500,-- Kč - na výstavu fotografií;

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova neschválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory - grantu – z rozpočtu města Prostějova

1. Písničkou ke slunci, Prostějov, Lidická 86, IČ 657 62 444 požadovanou částku 100.000,-- Kč

- na uspořádání 13. Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením (služby, drobný materiál, honoráře umělcům)

2. Miroslavu Novákovi, IČ 123 11 634 požadovanou částku 117.000,-- Kč

- na knižní vydání básnického díla Miroslava Kubese

3. ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., Prostějov, sídl. E. Beneše 69/30 požadovanou částku 135.000,- Kč

- na knižní medailon „Touhy a výzvy Jiřího Svobody“

4. Theodoru Mojžíšovi - Video Theo, Netušilova 15, Prostějov, IČ 440 49 668 požadovanou částku 160.000,-- Kč

- na videodokument Prostějov - interaktivní DVD

5. Jiřímu Dittmanovi - videostudio EVIS, Prostějov, Školní 26, 13383230 požadovanou částku 150.000,- Kč

- na videofilm "Z historie prostějovského Sokola"

6. TF studio, Tomáš Fraus, Prostějov, sídl. Svobody 3575/76, IČ74681338 požadovanou částku 140.000 Kč

- na DVD - Příběhy skryté v mramoru.

28. Veřejná finanční podpora:

28.1 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 8373:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 20.000,-- Kč SK Volejbalu Čunín, J. Kučery 38, Prostějov, IČ 479 19 931 (poř. č. žádosti 55)

- na činnost klubu (startovné, ceny, sportovní vybavení, pronájmy, turnaje, materiálně – technická podpora)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

2. ve výši 15.000,-- Kč SK Osadě Podskalí Křenůvky, Pod Záhořím 2, IČ 270 13 898 (poř. č. žádosti 259)

- na celoroční činnost klubu (sportovní vybavení, ceny, nářadí a náčiní)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

3. ve výši 40.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Česká 15, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 34)

- na činnost klubu (Hanácký pohár mládeže, Český pohár v omniu + Memoriál O. Malečka, Mistrovství ČR dvojic, náborové závody)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

4. ve výši 20.000,-- Kč Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, IČ 441 60 186 (poř. č. žádosti 10)

- na činnost oddílu (soutěže, startovné, cestovné, ubytování)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

5. ve výši 15.000,-- Kč Fotbalovému klubu DUKLA Prostějov, Moravská 273/19, IČ 270 02 535 (poř. č. žádosti 57)

- na fotbalový turnaj „Berzevitzi Tour 2008“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2008

6. ve výši 9.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865 (poř. č. žádosti 60)

- na „FLY FEST 2008“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

7. ve výši 30.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206 (poř. č. žádosti 54)

- na výměnu a doplnění materiálu cvičné horolezecké stěny (bezpečnostní lana, jistící prostředky, lezecká obuv, chyty a stupy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

8. ve výši 40.000,-- Kč Jezdeckému oddílu města Prostějova, Vápenice 9, IČ 269 85 551 (poř. č. žádosti 22)

- na celoroční činnost (propagace, organizace, drezurní závody, spotřební vybavení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

9. ve výši 15.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 100)

- na zajištění turnajů v házené (ceny, rozhodčí, nájem haly, ozvučení areálu)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

10. ve výši 5.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, oddílu šachů, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264 (poř. č. žádosti 147)

- na činnost oddílu (pronájmy, odměny rozhodčím, ceny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

11. ve výši 40.000,-- Kč FbC Playmakersu Prostějov, Šmeralova 9, IČ 266 58 658 (poř. č. žádosti 154)

- na rozvoj florbalu v Prostějově na kvalitní úrovni (mantinely, pronájmy, výstroj a výzbroj, doprava, rozhodčí, trenéři, startovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

12. ve výši 20.000,-- Kč Fakultě tělesné kultury UP Olomouc, Tř. Míru 115, IČ 619 89 592 (poř. č. žádosti 158)

- na seminář „Sport a věda“ (spotřební materiál, pronájem)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

13. ve výši 50.000,-- Kč Sportovnímu klubu K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, IČ 266 66 596 (poř. č. žádosti 162)

- na činnost klubu (pronájmy, soustředění a kempy, výstroj, sportovní materiál, cestovné, rozhodčí, mantinely)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

14. ve výši 36.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, oddíl kopané, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádosti 169)

- na založení mládežnického družstva (nábory, inzerce, registrace, pronájmy, nákup sportovního materiálu)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

15. ve výši 25.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádostí 283, 97)

- oddíl kánoistiky na „Vodácký trojboj Hloučela“ v částce 10.000,-- Kč, na „Veřejné sjezdy Hloučela“ v částce 10.000,-- Kč

- oddíl lukostřelby - na zabezpečení účasti Františka Hajduka na ME v Itálii v lukostřelbě (cestovné, startovné) v částce 5.000,- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

16. ve výši 40.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151(poř. č. žádosti 123)

- na činnost tenisového klubu (na opravu sociálního zázemí sportovního areálu, nákup antuky, materiální

zhodnocení kurtů)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

17. ve výši 22.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, Klubu 109 Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 281)

- na vrcholné závody v raftingu - O pohár starosty města PV

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

203900

352.000

(neinv. transfery občanským sdružením)

20

3419

5229

203900

40.000

(ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím – TJ SOKOL I)

20

3419

5339

203900

30.000

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím – Gymnázium Jiřího Wolkera)

20

3419

5332

203900

20.000

(neinv. transfery vysokým školám – Fakulta těl. kultury UP OL)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

203900

442.000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 80.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, oddílu korfbalu, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264 (poř. č. žádostí 150, 151)

- na činnost oddílu (cestovné, pronájem, rozhodčí) ve výši 50.000,-- Kč

- na „FINAL FOUR 2008“ (pronájem, rozhodčí, poháry, ceny, zdravotník, pořádková služba, požární hlídka, pronájem a instalace povrchu) ve výši 30.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 58.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická ul. 936/6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádostí 141, 140, 198, 168)

- na pohár TJ Pozemstav Prostějov v jachtingu v částce 8.000,--Kč

- na mezinárodní žákovské plavecké závody a mistrovství ČR žactva (rozhodčí, propagace, ceny) v částce 20.000,--Kč

- na mezinárodní závod žáků a juniorů ve sportovní gymnastice, závod „Gymnastická mimina“ v částce 15.000,--Kč

- na letní soustředění oddílu karate v částce 15.000,--Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

203900

138.000

(neinv. transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

203900

138.000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

28.2 Veřejná finanční podpora - Žádosti nedoporučené komisí pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 8374:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků výtěžku z výherních hracích přístrojů v kapitole 70 ve výši 50.000,-- Kč Jezdeckému oddílu města Prostějov, Vápenice 9, IČ 269 85 551 (poř. č. žádosti 23) na „Celoroční rehabilitační aktivity pro děti, mládež a osoby se zdravotním postižením v regionu Prostějov“ (pomůcky),

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků výtěžku z výherních hracích přístrojů v kapitole 70 ve výši 55.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádosti 170) na účast fotbalového týmu na největším fotbalovém turnaji amatérských družstev v Evropě – Umbro Cup 2008 (cestovné, ubytování, startovné).

28.3 Veřejná finanční podpora - Oblast výchovy a vzdělávání

Usnesení č. 8375:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 15.000,-- Kč Českobratrské církvi evangelické, Jungmannova 9, Praha 1, IČ 004 45 223, (poř. č. žádosti 189)

- na Sjezd (nejen) evangelické mládeže (ozvučení, tisk propag. materiálů, doprava lektorů a posila spojů)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5223

15 000,--

(neinv. transfery církvím a náboženským společnostem – Českobratrská církev evangelická)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

15 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-nerozdělená VFP)

28.4 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání

Usnesení č. 8376:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání

1. ve výši 15.000,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov, Sídliště svornosti, IČ 441 60 119, (poř. č. žádosti 192)

- na soutěž „Prostějovská-72“ (pronájem sálu, ceny soutěžícím, tisk diplomů, propagace)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

2. ve výši 5.000,-- Kč Střední zdravotnické škole Prostějov, Vápenice 3, IČ 005 99 212, (poř. č. žádosti 142)

- na pronájem tělocvičny pro volnočasové aktivity

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

3. ve výši 10.000,-- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, Šmeralova, Prostějov, IČ 163 67 596, (poř. č. žádosti 104)

- na pronájem klubovny a výtvarný materiál

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5339

2041

5 000,-

(neinv. příspěvky ostatním příspěv. organizacím - SZŠ, pronájem tělocvičny)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5229

2041

15 000,-

(ost. neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím - Hanácký klub plastik. modelářů, soutěž Prostějovská 72)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

2041

10 000,-

(neinv. transfery občanským sdružením – Junák, Šmeralova, pronájem, výtvarný materiál)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5909

2041

30 000,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

28.5 Veřejná finanční podpora - Žádosti nedoporučené komisí pro výchovu a vzdělávání

Usnesení č. 8377:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z výtěžku z výherních hracích přístrojů v kapitole 70

1. ve výši 25.000,-- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, stř. 05 „Járy Kaštila“ Prostějov, Sokolská 30, IČ 657 62 959, (poř. č. žádosti 94) na vybavení klubovny nábytkem a el. vytápění objektu;

2. ve výši 5.500,-- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, stř. 05 „Járy Kaštila“ Prostějov, Sokolská 30, IČ 657 62 959, (poř. č. žádosti 95) na sport. pomůcky, výtvarný materiál, ceny a odměny, kopírování, tisk, kancelářské potřeby.

28.6 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise

Usnesení č. 8378:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise ve výši 8.500,-- Kč Moravské Veselce, Sušice 38, PSČ 751 11, IČ 265 23 191(poř. č. žádosti 202)

- na dechovkový recitál „Dechovka byla, je a bude“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5222

2040

8 500

(neinvestiční transfery občanským sdružením ) – Moravská Veselka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

2040

8 500

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené )

28.7 Veřejná finanční podpora - Žádosti nedoporučené kulturní komisí

Usnesení č. 8379:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků výtěžku z hracích přístrojů v kapitole 70

1. ve výši 11.950,-- Kč Esperantu klubo Prostějov, Křížkovského 12, Prostějov, IČ 657 63 092 (poř. č. žádosti 126) na uspořádání oslav ke 100.výročí založení Esperantského klubu v Prostějově (výroba a instalace pamětní desky, reklamní pamětní předměty, výroba pamětního razítka, výstava v kině METRO);

2. ve výši 40.000,-- Kč Hit trade s. r. o., Prostějov, Svatoplukova 46, IČ 253 19 973 (poř. č. žádosti 137) na uspořádání vzpomínkového koncertu na rockové muzikanty prostějovského regionu (zajištění podia, zvukové aparatury, technického personálu a osvětlení);

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků výtěžku z hracích přístrojů v kapitole 70

1. ve výši 150.000,-- Kč Písničkou ke slunci, Prostějov, Lidická 86, IČ 657 62 444 (poř. č. žádosti 31) na uspořádání 13. Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením (služby, drobný materiál, honoráře umělcům;

2. ve výši 100.000,-- Kč Keltské noci, o. s., Prostějov, Dr. Horáka 2, IČ 226 88 188 (poř. č. žádosti 148) na uspořádání 7. ročníku mezinárodního hudebního festivalu „Keltská noc 2008“.

29. Rozpočtová opatření:

29.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (převod v rámci kapitoly)

Usnesení č. 8380:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

6127

22 900,00

(zvýšení položky – umělecká díla a předměty - fotografie)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

100300

22 900,00

(snížení položky – nákup propagačních materiálů)

29.2 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (soutěž o nejlepší tablo)

Usnesení č. 8381:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5492

3 000,00

(zvýšení položky – peněžité dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

100300

3 000,00

(snížení položky - propagační materiál)

29.3 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení

Usnesení č. 8382:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

10.000

(pol. 5171 opravy a udržování - úpravy ve vozidle CAS MAN )

12

5512

6.000

(pol. 5169 nákup ostatních služeb – revize dýchacích přístrojů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5137

16.000

(pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek)

29.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura

Usnesení č. 8383:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady s tím, že bude doplněn dle diskuse.

29.5 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí a 90 – komunální služby

Usnesení č. 8384:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900400

200 000

Údržba veřejné zeleně - ošetření dřevin a regenerace parku Kolářovy sady

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3745

5171

200 000

(Ošetření dřevin a regenerace parku Kolářovy sady)

29.6 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava

Usnesení č. 8385:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 25.000,- Kč na zajištění dopravněvýchovných akcí pořádaných odborem dopravy v roce 2008,

b) rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

5311

5909

4106

25.000,-

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Jedná se o prostředky komise prevence kriminality

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5139

4106

22.000,-

Nákup materiálu jinde nezařazený

Jedná se o nákup materiálu a cen pro vítěze, potřebného pro zajištění dopravně výchovných akcí BESIP (Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresního a krajského kola, výtvarná soutěž Děti, pozor, červená a preventivní akce Zachraň život)

41

2223

5175

4106

3.000,-

Pohoštění

Občerstvení pro účastníky dopravně výchovných akcí BESIP

29.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (mlýnský náhon – Domamyslice)

Usnesení č. 8386:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2333

6121

183000000

200 000

Mlýnský náhon – Domamyslice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

200 000

Rezerva RMP

29.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace, IS a VO pro 50 RD)

Usnesení č. 8387:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočtu výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

113000000

12 000 000

Komunikace, IS a VO pro 50 RD u nové nemocnice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

12 000 000

FSR

29.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (regenerace Sídliště svobody – III. etapa)

Usnesení č. 8388:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

88000000

270 000

Regenerace Sídliště Svobody - III. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

270 000

Rezerva RMP

29.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Rumunská – havárie rozvodů vody)

Usnesení č. 8389:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

600322

45 000

MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 – havárie rozvodů vody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

45 000

Rezerva na havarijní situace

29.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Úprkova ul.)

Usnesení č. 8390:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

159000000

450 000

Židovské uličky – ulice Úprkova – původní záměr + veřejné osvětlení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

450 000

Rezerva RMP

29.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (příspěvky E.ON)

Usnesení č. 8391:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2123

6313

110000000

201 470

Průmyslová zóna sektor „G“ - příspěvek

60

3412

6313

119000000

117 510

Středisko mládeže kopané - příspěvek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2123

6121

110000000

201 470

Průmyslová zóna sektor „G“

70

6409

5901

707100

117 510

Rezerva RMP

29.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka)

Usnesení č. 8392:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

600341

185 557

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka – havárie TUV pro bazén

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

600341

185 557

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka – havárie TUV pro bazén

29.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (muzeum – sanace vlhkého zdiva)

Usnesení č. 8393:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

182000000

800 000

Muzeum – sanace vlhkého zdiva

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

182000000

800 000

Muzeum – sanace vlhkého zdiva

29.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (městský hřbitov)

Usnesení č. 8394:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

44000000

260 000

Městský hřbitov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

4

260 000

Fond městských hřbitovů

29.16 Rozpočtové opatření kapitoly 70 a kapitol 11 a 15

Usnesení č. 8395:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5169

320.000,-

První etapa přesunu serverů z budovy ve dvoře do budovy na ulici Školní 4

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5162

80.000,-

První etapa přesunu serverů z budovy ve dvoře do budovy na ulici Školní 4

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5139

30.000,-

První etapa přesunu serverů z budovy ve dvoře do budovy na ulici Školní 4

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

170.000,-

Zajištění vybavení a úpravy kanceláří

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5171

70.000,-

Stavební úpravy v budově ve dvoře radnice související s přesunem serverů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6310

5163

583.000

Služby peněžních ústavů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

200 000

Rezerva RMP pro ROZOP

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5163

577.580

Platba pojištění majetku města

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6171

5166

30.000,-

Studie na optimalizaci správy sportovních zařízení

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6171

5163

708200

660.580,-

Platba pojištění majetku města

29.17 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond

Usnesení č. 8396:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

710070

10 000

Peněžní odměny

2. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5194

710070

10 000

Věcné dary

29.18 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor

Usnesení č. 8397:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5154

910800

600 000,-

Elektrická energie pro byty a nebytové prostory

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5152

910600

600 000,-

Teplo a TUV do bytů a nebytových prostor

30. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

30.2 Pronájem bytů na opravu vlastním nákladem

Usnesení č. 8398:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu obecních bytů na opravu vlastním nákladem nájemce, popř. úhrady závazku váznoucím na bytě dle přiloženého seznamu.

30.3 Informace o opravách střech domů Dolní 2-6 a Netušilova 3

Usnesení č. 8399:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o opravách střech domů Dolní 2-6 a Netušilova 3.

30.4 Snížení nájmu NP – Kostelecká 17

Usnesení č. 8400:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného z nebytových prostor v Kostelecké ulici č.4165/17 v Prostějově Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje o.s. IČ 265 94 064 na částku 100,-Kč měsíčně.

30.5 Výpověď nájmu NP – Studentská 17

Usnesení č. 8401:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpověď nájmu nebytových prostor ve Studentské ulici č.1696/17 v Prostějově Jaroslavu Stojaníkovi, IČ 11495464, k datu 31.8.2008.

30.6 Výměna parkovacích míst – DPS Polišenského 1

Usnesení č. 8402:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výměnu parkovacích míst v DSP v Polišenského ulici v Prostějově dle důvodové zprávy.

30.7 Schválení pronájmu NP – Jihoslovanská 3

Usnesení č. 8403:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 33,20m2 ve dvorním traktu domu v Jihoslovanské ulici č.2454/3 v Prostějově

- Jiřímu Novotnému, IČ 440 55 015

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 500,-Kč, s inflační doložkou

- za účelem zřízení dílny pro vodotopenářské práce.

30.8 Informace o žádosti o přidělení jiného bytu

Usnesení č. 8404:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o přidělení bytu dle důvodové zprávy.

31. Majetkoprávní záležitosti:

31.1 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8405:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 7423/1 – orná půda o výměře cca 4.840 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a pozemku p.č. 7425 – zast. plocha a nádvoří o výměře 596 m2, oba v k.ú. Prostějov, spol. BAUSERVIS CZ spol. s r.o., se sídlem J. Hory 527/19, Prostějov, PSČ 798 11, IČ 26032546, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést výstavbu provozovny spol. BAUSERVIS CZ spol. s r.o. (prodejna, dílna, sklady) včetně vydaného kolaudačního souhlasu, na převáděných pozemcích nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout je nebo jejich části v případě svého úmyslu pozemky prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání provozovny spol. BAUSERVIS CZ spol. s r.o. (prodejna, dílna, sklady) na převáděných pozemcích,

d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

f) do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.

31.2 Vyhlášení záměru prodeje objektu na p.č. 1732/4 a pozemku p.č. 1732/4 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8406:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje stavby technického vybavení (budovy bez č.p nebo č.e.), na pozemku p.č. 1732/4 a pozemku p.č. 1732/4 – zastavěná plocha o výměře 53 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem jako právo věcné s tím, že kupující bude povinen tyto nemovitosti nebo jejich část nabídnout v případě, svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi prodávajícímu za kupní cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
 3. náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

31.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v ulici K. Svolinského a schválení zřízení věcného břemene

Usnesení č. 8407:

Rada města Prostějova po projednání

1) v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků st. p.č. 508 – zastavěná plocha o výměře 1131 m2, p.č 110/39 – ostatní plocha o výměře 175 m2 a p.č. 110/41 – ostatní plocha o výměře 140 m2, vše v k.ú. Krasice, v ulici K. Svolinského, podílovým spoluvlastníkům stavby garáže na pozemku st. p.č. 508 v k.ú. Krasice, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2) s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na částech pozemků p.č. 110/39 a p.č. 110/41, oba v k.ú. Krasice, převáděných podílovým spoluvlastníkům stavby garáže na pozemku st. p.č. 508 v k.ú. Krasice (rozsah zatížení pozemků bude znám po zpracování geometrického plánu), ve prospěch města Prostějova, se sídlem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 12 – 14, IČ: 00288659, jako vlastníka pozemku p.č. 110/40 v k.ú. Krasice, za následujících podmínek:

 1. věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,
 2. náklady spojené se zpracováním geometrického plánu uhradí město Prostějov,
 3. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí podíloví spoluvlastníci stavby garáže na pozemku st. p.č. 508 v k.ú. Krasice.

31.6 Vyhlášení záměru prodeje objektu Partyzánská 8 v Prostějově

Usnesení č. 8408:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál s tím, že Ing. Miroslav Grepl, vedoucí odboru správy majetku města, projedná se žadateli připomínky v diskusi.

31.7 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7681 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8409:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7681 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 15 m2  za účelem umístění vstupního přístřešku k restauraci U Chmelů za následujících podmínek:

 1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 2. nájemné bude stanoveno ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. 300,- Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
 3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
 4. bude zachován volný bezbariérový průchod pěších po chodníku podél restaurace.

31.8 Vyhlášení záměru pronájmu nemovitostí – budovy na p.č. st. 59/15 a pozemku p.č. st. 59/15 v k.ú. Krasice GALA a.s.

Usnesení č. 8410:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady s tím, že bude doplněn dle diskuse.

31.9 Revokace usnesení Rady města Prostějova č. 8167 ze dne 4.3.2008 a vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 110/12 v k.ú. Krasice

Usnesení č. 8411:

Rada města Prostějova po projednání

1) r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 8167 ze dne 4. 3. 2008 (schválení pronájmu části pozemku p.č. 110/12 v k.ú. Krasice),

2) v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 110/12 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 160 m2, v ulici J. Lady, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok, tj. celkem 32.000,- Kč ročně, za účelem zřízení restaurační předzahrádky. Výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

31.10 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 233/2 v k.ú. Krasice

Usnesení č. 8412:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 233/2 – orná půda v k.ú. Krasice o výměře 450 m2, na ulici Krasická, společnosti POZEMSTAV Prostějov – servis, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 73, IČ: 25546244, na dobu určitou od 15. 5. 2008 do 31. 10. 2008, za nájemné v celkové výši 4.125,- Kč za sjednanou dobu nájmu, za účelem zařízení staveniště. Nájemné bude v celé výši zaplaceno před podpisem nájemní smlouvy.

31.11 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7723 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8413:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 7723 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2, na nám. T. G. Masaryka, za účelem umístění prodejního stánku se sortimentem cukrovinek, za následujících podmínek:

 1. doba nájmu neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
 2. výše nájemného 100,- Kč/m2/rok, tj. celkem 200,- Kč ročně,
 3. způsob placení nájemného – ročně předem,
 4. výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

31.12 Schválení pronájmu částí pozemků p.č. 310/14 a p.č. 906/1 oba v k.ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 8414:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem částí pozemků p.č. 310/14 – ostatní plocha o výměře 58 m2 a p.č. 906/1 – ostatní plocha o výměře 48 m2 oba v k.ú. Kralice na Hané, společnosti EFETI, spol. s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, IČ 46994394, za účelem užívání jako vjezdu za následujících podmínek:

 1. doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 2. výše nájemného 20,- Kč/m2 ročně, t.j. 2120,- Kč/rok,
 3. způsob placení nájemného – ročně předem,
 4. výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

31.13 Schválení pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Prostějova

Usnesení č. 8415:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nemovitostí ve vlastnictví města Prostějova, a to:

 • části východní štítové zdi objektu č.p. 2516 (Svatoplukova 59 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4526 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 100 m2 ,
 • části východní štítové zdi objektu č.p. 2954 (Vápenice 25 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5426 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 20 m2,
 • celé jižní štítové zdi objektu č.p. 4362 (Emila Králíka 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 6055/144 v k.ú. Prostějov,
 • části západní štítové zdi objektu č.p. 1553 (Wolkerova 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2833/1 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 20 m2,
 • části východní štítové zdi objektu č.p. 2977 (Vápenice 9 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5465 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 150 m2 a celé západní štítové zdi objektu č.p. 2977 (Vápenice 9 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5465 v k.ú. Prostějov,
 • celé štítové zdi objektu č.p. 430 (Jiráskovo nám. 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 708/1 v k.ú. Prostějov,
 • částí čelní stěny objektu č.p. 4181 (Olomoucká 57 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5296/8 v k.ú. Prostějov, o celkové výměře cca 100 m2,
 • části východní štítové zdi objektu č.p. 3660 (Dolní 6 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3443/9 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 200 m2,
 • části západní štítové zdi objektu č.p. 852 (Plumlovská 33 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1397 v k.ú. Prostějov, o výměře cca 30 m2,
 • celé zděné zídky umístěné na pozemku p.č. 4543/4 v k.ú. Prostějov,
 • části čelní a boční východní stěny stavby technického vybavení bez č.p. a č.o. umístěné na pozemku p.č. 6002/5 v k.ú. Prostějov, o celkové výměře cca 50 m2,

společnosti Redring s.r.o., se sídlem Prostějov, Barákova 2647/12, PSČ: 796 01, IČ: 27714969, za účelem umístění reklamních aplikací a materiálů za následujících podmínek:

 1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
 2. nájemné bude stanoveno ve výši 80 % z čistého příjmu získaného společností Redring s.r.o. z pronájmu reklamních ploch na předmětných nemovitostech, minimálně však 1.000,- Kč ročně,
 3. nájemné bude placeno čtvrtletně pozadu do posledního dne 3. měsíce čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, za které se nájemné platí,
 4. v nájemní smlouvě bude zakomponována podmínka, že umístění konkrétní reklamy na pronajatých nemovitostech bude schvalovat Rada města Prostějova,
 5. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

31.14 Schválení pronájmu nemovitostí v areálu zahradnictví na ul. Brněnská

Usnesení č. 8416:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

  1. pronájem skleníku č. 14 umístěného na pozemku p.č. 6677/2 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově, za účelem pěstování zeleniny a květin za těchto podmínek:

  1. nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.5.2008 na dobu určitou do 31.8.2008,
  2. nájemné bude stanoveno ve výši 5.758,- Kč za sjednanou dobu nájmu (pro každého nájemce 2.879,- Kč) a bude zaplaceno před uzavřením nájemní smlouvy,

  2. pronájem objektu č. 19 (rozdělovna květin) umístěného na pozemku p.č. 6677/5 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově za účelem uskladnění materiálu pro potřeby pěstitelství za těchto podmínek:

  1. nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.5.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
  2. nájemné bude stanoveno ve výši 4.275,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
  3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

  31.15 Pronájem části pozemku p.č. 8085 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 8417:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  v souvislosti s realizací stavby ”Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané“ pronájem části pozemku p.č. 8085 v k.ú. Prostějov o výměře 33 m2 od vlastníka tohoto pozemku, České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75, IČ: 70890013, městu Prostějovu za účelem zřízení staveniště za následujících podmínek:

  1. doba nájmu – určitá, ode dne předání staveniště do doby dokončení stavby cyklistické stezky,
  2. výše nájemného 20,- Kč/m2 ročně, tj. 660,- Kč/rok,
  3. smlouva o nájmu bude uzavřena s účinností ode dne předání staveniště; do té doby bude mezi Českou republikou - Povodím Moravy, s.p., a městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě.

  31.16 Ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2001/16/099 ze dne 15.6.2001

  Usnesení č. 8418:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2001/16/099 ze dne 15.6.2001 na pronájem pozemku p.č. 136 v k.ú. Prostějov výpovědí.

  31.17 Zřízení věcného břemene s Olomouckým krajem

  Usnesení č. 8419:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  1. ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2003/16/315 ze dne 5.11.2003 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím povinným z věcného břemene a Olomouckým krajem jako budoucím oprávněným z věcného břemene, týkající se zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat dešťovou kanalizaci, včetně umožnění přístupu k zajištění její běžné údržby a odstraňování poruch na částech pozemků ve vlastnictví města Prostějova p.č. 64/8, p.č. 69/1 a p.č. 144/1 vše v k.ú. Čechůvky dohodou,

  2. zřízení věcného břemene na části pozemku města Prostějova p.č. 64/8 v k.ú. Čechůvky, spočívajícího v právu umístění a provozování vyústění dešťové kanalizace na (v) předmětném pozemku, v právu vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti s prováděním čistění, oprav, rekonstrukce a odstranění dešťové kanalizace, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 59-610/2005 ze dne 26. 5. 2005, vše ve prospěch Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460, za jednorázovou úhradu ve výši 12.750,- Kč.

  Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně správního poplatku k návrhu na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj, a

  r e v o k u j e

  usnesení Rady města Prostějova č. 3797 ze dne 9.9.2003, týkající se zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č. 64/8, p.č. 69/1 a p.č. 144/1 vše v k.ú. Čechůvky v souvislosti s akcí Olomouckého kraje „II/150 Prostějov – Kraličky“.

  31.18 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 7427/15 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 8420:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy jízdních kol a v nezbytně nutném případě pojezdu dopravních mechanismů a v právu umístit a užívat stavbu cyklostezky, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na cyklostezce, na části pozemku p.č. 7427/15 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch města Prostějova, se sídlem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 12 – 14, IČ: 00288659, za následujících podmínek:

  1. věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč/m2 pozemku dotčeného stavbou cyklostezky,
  2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
  3. do doby zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi společností Toray Textiles Central Europe s.r.o., a městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

  31.19 Revokace usnesení Rady města Prostějova č. 7577 ze dne 10.7.2007 a zřízení věcného břemene v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 8421:

  Rada města Prostějova po projednání

  r e v o k u j e

  usnesení Rady města Prostějova č. 7577 ze dne 10.7.2007 týkající se zřízení věcného břemene na částech pozemku p.č. 4463/1 a p.č. 4465 oba v k.ú. Prostějov,

  s c h v a l u j e

  zřízení věcného břemene spočívajícího v právu jízdy a chůze, na částech pozemků města Prostějova p.č. 4463/1 – zastavěná plocha a p.č. 4465 – zastavěná plocha, oba v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 4291-40147/2008 ze dne 18.4.2008), ve prospěch vlastníka pozemků p.č. 4463/2 a p.č. 4460/2 oba v k.ú Prostějov za následujících podmínek:

  1. věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znalcem,
  2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, stanovením ceny věcného břemene a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, IČ 25599186.

  31.20 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7665 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 8422:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výpůjčku části pozemku p.č. 7665 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 0,5 m2 společnosti DARUMA spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Zelinářská 10, okres Plzeň-město, PSČ: 301 64, IČ: 16736842, za účelem instalace a provozování 1 ks zvukového informačního nosiče DARUMA CITY VOICE III. generace na dobu určitou 10 let.

  31.21 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 5736/52 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 8423:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výpůjčku části pozemku p.č. 5736/52 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 40 m2, na sídl. E. Beneše, Společenství E. Beneše 1, Prostějov, se sídlem Prostějov, sídl. E. Beneše 4, č.p. 3858, IČ: 27667600,

  1. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce,
  2. za účelem výstavby a užívání přístřešku pro kontejnery na komunální odpad s tím, že Společenství E. Beneše 1, Prostějov, bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a přístřešku pro kontejnery na komunální odpad,
  3. vzhled a způsob provedení přístřešku bude konzultován s oddělením rozvoje a investic MěÚ v Prostějově.

  31.22 Schválení výpůjčky pozemků p.č. 826/3 a p.č. 826/4, oba v k.ú. Čechovice-Záhoří

  Usnesení č. 8424:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výpůjčku pozemků p.č. 826/3 – ostatní plocha o výměře 3938 m2 a p.č. 826/4 – ovocný sad o výměře 9603 m2, oba v k.ú. Čechovice-Záhoří, sdružení SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, se sídlem Olomouc, Lazecká 6, IČ: 41031547, na dobu určitou 5 let, za účelem provádění péče o přírodní památku Dolní Vinohrádky.

  31.24 Výkup pozemku p.č. 5930/2 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 8425:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí ”Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané“ výkup pozemku p.č. 5930/2 - orná půda o výměře 162 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

   1. kupní cenu bude stanovena ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem 48.600,- Kč, a bude zaplacena do 14dnů po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,
 1. náklady s vypracováním znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov,
 2. 31.26 Informace o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 3996 ze dne 4.11.2003 a č. 6340 ze dne 4.10.2005

  Usnesení č. 8426:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e n a v ě d o m í

  informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 3996 ze dne 4.11.2003 a č. 6340 ze dne 4.10.2005 (přehled o materiálech projednávaných odborem SMM v průběhu I. čtvrtletí 2008).

  31.27 Výkupy pozemků pro rozšíření sektoru G průmyslové zóny

  Usnesení č. 8427:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  informaci o výkupech pozemků pro rozšíření sektoru G průmyslové zóny.

  32. Bytové záležitosti:

  32.1 Návrh uzavření NS

  Usnesení č. 8428:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

  32.2 Návrh uzavření NS – DPS

  Usnesení č. 8429:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

  32.3 Návrh přidělení bytové náhrady

  Usnesení č. 8430:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemní smlouvy dle důvodové zprávy.

  33.1 Muzeum Prostějovska – žádost o posunutí termínu vyúčtování VFP

  Usnesení č. 8431:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 30 000,- Kč Muzeu Prostějovska na vydání publikace „Lidové pohádky a pověsti z Hané“ včetně autorských práv, výrobu a umístění pamětní desky na dům JUDr. J. Poláčka a kulturní vystoupení při odhalování desky. Dodatek se týká změny termínu vyúčtování, a to do 31. 10. 2008. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

  33.2 Schválení zahraniční pracovní cesty do Polska

  Usnesení č. 8432:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  účast Ing. Jana Tesaře a Ing. Pavla Drmoly na zahraniční pracovní cestě do Šrody v Polsku ve dnech 6. – 8. 6. 2008 včetně výplaty kapesného v max. výši.

  33.3 Schválení zahraniční pracovní cesty do Německa

  Usnesení č. 8433:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  účast Mgr. Michala Müllera a Mgr. Jiřího Pospíšila na zahraniční pracovní cestě do Německa ve dnech 15. – 16. 6. 2008 včetně kapesného v max. výši.

   

  Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                              Miroslav P i š ť á k , v. r.

  starosta města Prostějova                                                                                                       místostarosta města Prostějova

  Prostějov 6. 5. 2008

  Zpracovala: Věra Krejčí

  Vytvořeno 7.7.2009 10:33:15 | přečteno 508x | Věra Krejčí
  load