Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 38. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 38. schůze Rady města Prostějova

konané 20. 5. 2008

Usnesení z 38. schůze Rady města Prostějova, konané 20. 5. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8434:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 38. schůze, konané dne 20. 5. 2008 a pověřuje Mgr. Aloise Mačáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada Domovní správy Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8435:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.

po projednání

s c h v a l u j e

záměr napojení lokality Okružní ul. na blokovou kotelnu Mozartova dle důvodové zprávy.

3. Záležitosti komisí rady:

Usnesení č. 8436:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

Pavla Smetanu, člena Zastupitelstva města Prostějova, členem komise koncepce a rozvoje města,

b e r e   n a   v ě d o m í

doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 13. 5. 2008.

4. Návrh organizační struktury a organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově od 1. 7. 2008

Usnesení č. 8437:

Rada města Prostějova po projednání

I. s t a n o v í

rozdělení pravomocí v Městském úřadě v Prostějově s účinností od 1. července 2008 dle předloženého návrhu změny Organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově na rok 2008

II. s c h v a l u j e

změny Organizační struktury Městského úřadu v Prostějově včetně systematizace pracovních míst a funkcí s účinností od 1. 7. 2008 při zachování celkového počtu zaměstnanců, zařazených do Městského úřadu

v Prostějově, podle předloženého návrhu se změnami podle diskuze takto:

1. Začlenění činností spojených s dotacemi do organizační struktury Městského úřadu v Prostějově takto:

Finanční odbor

a) zrušení pracovního místa EU manažer, kontrolor v Kontrolním oddělení Finančního odboru,

b) zřízení nového samostatného pracoviště - pracovního místa manažer dotací v rámci Finančního odboru,

a to při zachování dosavadního celkového počtu 18 zaměstnanců, zařazených do Finančního odboru.

Odbor rozvoje a investic

a) změna dosavadního pracovního místa referent dotací na pracovní místo referent investičních dotací v Oddělení rozvoje a investičních záměrů v Odboru rozvoje a investic.

2. Odbor informačních technologií

a) zřízení Oddělení komunikačních a síťových technologií v rámci Odboru informačních technologií v počtu dvou zaměstnanců,

c) zřízení Oddělení implementace SW a aplikací v rámci Odboru informačních technologií v počtu tří zaměstnanců,

a tím snížení počtu zaměstnanců o 1 na celkový počet šest zaměstnanců, zařazených do Odboru informačních technologií;

3. Odbor životního prostředí

a) zrušení Oddělení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a péče o prostředí v rámci Odboru životního prostředí,

b) zrušení Oddělení vodoprávního v rámci Odboru životního prostředí,

c) zřízení Oddělení ochrany životního prostředí v Odboru životního prostředí v počtu 7 pracovních míst (vedoucí oddělení + 6 referentů ochrany životního prostředí), převod činnosti Oddělení vodoprávního včetně

3 zaměstnanců, zařazených do tohoto oddělení, a převod činnosti Oddělení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a péče o prostředí včetně 2 zaměstnanců, zařazených do tohoto oddělení do Oddělení ochrany životního prostředí Odboru životního prostředí,

a to při zachování dosavadního celkového počtu 14 zaměstnanců, zařazených do Odboru životního prostředí;

4. Stavební úřad

- zřízení pracovního místa referent územně analytických podkladů v Oddělení územního plánování,

a tím zvýšení počtu zaměstnanců, zařazených do Stavebního úřadu, o jednoho na celkový počet 21 zaměstnanců,

III. b e r e   n a   v ě d o m í

- zánik funkce vedoucího Oddělení vodoprávního v rámci Odboru životního prostředí a zánik funkce vedoucího Oddělení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a péče o prostředí v rámci Odboru životního prostředí dnem 30. června 2008,

IV. s c h v a l u j e

změny Organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově na rok 2008 s účinností od 1. července 2008 podle předloženého návrhu.

5. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s. za rok 2007

Usnesení č. 8438:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s. za rok 2007.

6. Přijetí záštity nad akcí „Den pro Izrael“

Usnesení č. 8439:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přijetí záštity nad akcí „Den pro Izrael“.

6.1 Zpráva o plnění usnesení rady k 20. 5. 2008

Usnesení č. 8440:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení rady k 20. 5. 2008.

7. Pokyny pro dodržení povinností podle zákona o střetu zájmů

Usnesení č. 8441:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o povinnosti podat evidenčnímu orgánu do 30. června 2008 oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, příjmech, darech a závazcích, která je uložena veřejným funkcionářům zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

8. Rezignace člena osadního výboru Vrahovice

Usnesení č. 8442:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí rezignaci Naděždy Šindlerové na funkci člena osadního výboru v části města Vrahovice.

9. Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu města Prostějova na období

let 2009 – 2011

Usnesení č. 8443:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu města Prostějova pro roky 2009 – 2011.

10. Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob

k 30. 6. 2008

Usnesení č. 8444:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2008.

11. Řešení problematiky odvodu finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně - Sdružení na ochranu nájemníků

Usnesení č. 8445:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2007, stanovený platebním výměrem vydaným Finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

- Sdružení nájemníků České republiky, se sídlem Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3, IČ: 48 13 32 81, místní organizace Kostelecká 17, 796 01 Prostějov odvod ve výši 16 000 ,- Kč ( tj. 80% z původní částky

20 000,- Kč).

Usnesení č. 8446:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2007, stanovený platebním výměrem vydaným Finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

- Sdružení nájemníků České republiky, se sídlem Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3, IČ: 48 13 32 81, místní organizace Kostelecká 17, 796 01 Prostějov odvod ve výši 8 000 ,- Kč ( tj. 80% z původní částky

10 000,- Kč).

12. Informativní materiál o změně zákona o dani z nemovitosti

Usnesení č. 8447:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní materiál týkající se změny zákona o dani z nemovitosti.

13. Návrhy na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Usnesení č. 8448:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova neschválit zařazení návrhů č. 1 a 2 do změny územního plánu a schválit pořízení VI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude zahrnovat návrh č. 3, jejíž pořízení bude podmíněno úhradou nákladů navrhovatelem, dle důvodové zprávy.

15. Projekt „Charitní centrum Marta v Prostějově – 1. etapa“

Usnesení č. 8449:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o projektu „Charitní centrum Marta v Prostějově – 1. etapa“.

16. Vyřazení movitého majetku – odbor informačních technologií

Usnesení č. 8450:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku obhospodařovaného odborem informačních technologií dle důvodové zprávy.

17. Zadání veřejné zakázky – provoz sběrného dvora na Průmyslové ulici

Usnesení č. 8451:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

- zadávací dokumentaci pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka „Správa, provoz a údržba sběrného dvora odpadů Prostějov, Průmyslová ulice“

- soutěžní kritéria zakázky a stanovuje jejich váhu v % takto:

1. Celková nabídková cena včetně DPH 80 %

2. Sankce 20 %

II. s c h v a l u j e

a) jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek nadlimitní veřejná zakázka „Správa, provoz a údržba sběrného dvora odpadů Prostějov, Průmyslová ulice“:

členové: Ing. Pavel Drmola, RNDr. Alena Rašková, Ing. Jaroslav Štěpaník,

náhradníci: Mgr. Alois, Mačák, Mgr. Jiří Pospíšil, Ing. Martina Cetkovská,

b) jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky nadlimitní veřejná zakázka „Správa, provoz a údržba sběrného dvora odpadů Prostějov, Průmyslová ulice“:

členové: Ing. Pavel Drmola, RNDr. Alena Rašková, Mgr. Jiří Pospíšil, Ing. Jaroslav Štěpaník, Ing. Martina Cetkovská,

náhradníci: Ing. Jan Tesař, MUDr. Pavel Holík, Mgr. Michal Müller, Ilona Kovaříková, Ing. Hana Holínková,

III. p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře , starostu města , jmenováním členů a náhradníků komise.

18. Opravy v domech určených k prodeji ve 2. etapě

Usnesení č. 8452:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e ,

že v domech určených k prodeji ve 2. etapě nebudou prováděny opravy nad rámec nezbytně nutné údržby a opravy nad rámec odstranění havarijních stavů.

19. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek – Stavební úpravy ZŠ Melantrichova

Usnesení č. 8453:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy ZŠ Melantrichova“ uvedený v zápisu ze schůze rady,

II. p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise.

20. Informace o napojení CS biokoridorem Hloučela směrem na Domamyslice

Usnesení č. 8454:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o napojení CS biokoridorem Hloučela směrem na Domamyslice k přehradě.

21. Přechody na ul. Majakovského a Olomoucká

Usnesení č. 8455:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o předpokládaných finančních nákladech bezpečných přechodů na ulicích Majakovského a Olomoucká.

22. Stanovení limitu výše prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě

Usnesení č. 8456:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit stanovení limitu maximální výše úhrady prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě v Prostějově pro roky 2009 a 2010 na 18,000.000,- Kč ročně.

23. Návrh osobního příplatku řediteli Sportcentra DDM s platností od 1. 7. 2008

Usnesení č. 8457:

Rada města Prostějova po projednání

s t a n o v í

řediteli Sportcentra DDM v Prostějově Mgr. Ivanu Nedvědovi s účinností od 1. 7. 2008 osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást zápisu.

24. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním NP – ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

Usnesení č. 8458:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  jednorázovým bezúplatným užíváním prostor tělocvičen Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování účastníků soustředění gymnastického oddílu TJ Chropyně a TJ Šumperk v termínu 11. 8. – 23. 8. 2008.

25. Veřejná finanční podpora:

25.2 Veřejná finanční podpora - Petr Fila (projekt „Přijdu včas“)

Usnesení č. 8459:

Rada města Prostějova po projednání

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1 500.000,- Kč Petru Filovi – Přijdu včas, Hybešova 13, 796 01 Prostějov, IČO 45481342

- na dovybavení dětských hřišť o hodiny, hlásiče a odpadkové koše.

25.5 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 8460:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 33.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, Klubu 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 281)

- na účast ve vrcholných závodech v raftingu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 20.000,-- Kč Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov, Česká 15, Prostějov, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 122)

- na pořádání okresních turnajů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

3. ve výši 17.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, oddílu basketbalu, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 208)

- mistrovství republiky minižaček a žákyň TJ OP

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

203900

70.000

(neinv. transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

203900

70.000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

25.9 Veřejná finanční podpora - Esperanto klubo

Usnesení č. 8461:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 15.000,-- Kč Esperantu klubo Prostějov, Křížkovského 12, Prostějov, IČ 657 63 092 (poř. č. žádosti 274)

- na provoz klubovny (nájem, energie, revize, pojištění, opravy), cestovné na akce, předplatné časopisů, poštovné, kancelářské potřeby

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

15 000,--

(nein. transfery občanským sdružením) - Esperanto klubo

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

15 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

26. Rozpočtová opatření:

26.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 8462:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5492

500,00

(zvýšení položky – peněžité dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

100300

500,00

(snížení položky - propagační materiál)

26.2 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie

Usnesení č. 8463:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5172

300 000

Programové vybavení

15

6171

5169

1 180 000

Nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

137000000

230 000

Programové vybavení - databáze-licence ORACLE –upgrade pro GINIS z org. 137 na pol. 5169 Nákup ostatních služeb

15

6171

6111

138000000

370 000

Programové vybavení Ginis EKO - upgrade 2008 z org. 138 na pol. 5169 Nákup ostatních služeb

15

6171

6111

139000000

300 000

Programové vybavení Ginis SSL - upgrade 2008 z org. 139 na pol. 5169 Nákup ostatních služeb

15

6171

6111

140000000

200 000

Programové vybavení Antivirový program - z org. 140 na pol. 5169 Nákup ostatních služeb a 5172 Programové vybavení

15

6171

6111

148000000

380 000

Programové vybavení Licence na software pro MěÚ - z org. 148 na pol. 5169 Nákup ostatních služeb a 5172 Programové vybavení

26.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města

Usnesení č. 8464:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3632

5137

37.000,--

Nákup 6 kusů kontejnerů o objemu 1 100 l pro hřbitovy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

37.000,--

Snížení rezervy pro ROZOP Rady města Prostějova

26.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 8465:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

193000000

800 000

ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov – rekonstrukce šaten

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

800 000

Rezerva RMP

26.5 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční

Usnesení č. 8466:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

1351

701600

1.086.372,-

Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů.

2. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

1.086.372,-

Ostatní finanční výdaje jinde nezařazené – výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů k rozdělení na veřejně prospěšné účely.

26.6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby

Usnesení č. 8467:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

realizaci pískoviště s oplocením za objektem hotelové ubytovny Kostelecká ul. 17, Prostějov,

u k l á d á

Mgr. Aloisi Mačákovi, místostarostovi města,

aby ve spolupráci s Mgr. Jaroslavem Svozilem, vedoucím odboru sociálních věcí a Ing. Vladimírem Průšou, ředitelem Domovní správy Prostějov, s. r. o., předložil Radě města Prostějova do 31. 8. 2008 návrh nemovitostí vhodných pro sociální účely jako náhradu za objekt hotelové ubytovny Kostelecká 17.

27. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o. – prominutí poplatků z prodlení

Usnesení č. 8468:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí poplatků z prodlení dle důvodové zprávy.

28. Majetkoprávní záležitosti:

28.2 Vyhlášení záměru prodeje pozemku st. p.č. 361/1 v k.ú. Domamyslice

Usnesení č. 8469:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku st. p.č. 361/1 – zast. plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Domamyslice za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.3 Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8470:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků p.č. 3023 – zahrada o výměře 199 m2, p.č. 3028 – zahrada o výměře 79 m2, p.č. 3026 – zast. plocha a nádvoří o výměře 220 m2, p.č. 3027 – zast. plocha a nádvoří o výměře 31 m2, p.č. 3022 – zast. plocha a nádvoří o výměře 180 m2, p.č. 3024 – zast. plocha a nádvoří o výměře 197 m2, p.č. 3025/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 276 m2, částí pozemků p.č. 3025/2 – ost. plocha o výměře cca 180 m2, p.č. 3030/1 – ost. plocha o výměře cca 340 m2, p.č. 7924 – ost. plocha o výměře cca 65 m2 a p.č. 7925 – ost. plocha o výměře cca 60 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), objektu k bydlení č.p. 1679 (Sádky 16 v Prostějově) na pozemku p.č. 3022 a objektu k bydlení č.p. 1680 (Sádky 14 v Prostějově) na pozemku p.č. 3024, vše v k.ú. Prostějov, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést demolici objektů Sádky 14 a Sádky 16 v Prostějově a výstavbu polyfunkčního domu včetně vydaného kolaudačního souhlasu, na převáděných pozemcích nejpozději do 3 let

ode dne podpisu kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba polyfunkčního domu na převáděných pozemcích nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout je v případě svého úmyslu pozemky prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání polyfunkčního domu na převáděných pozemcích,

d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

e) nájemní práva (3 byty a 2 nebytové prostory v objektu Sádky 14 v Prostějově č.p. 1680 na pozemku p.č. 3024 v k.ú. Prostějov) přejdou na kupujícího; v kupní smlouvě se kupující zaváže před demolicí objektu Sádky 14 zajistit nájemcům náhradní byty a nebytové prostory,

f) zájemci o koupi nemovitostí předloží zástavbovou studii.

28.4 Vyhlášení záměru prodeje objektu Partyzánská 8 v Prostějově

Usnesení č. 8471:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu bydlení č.p. 2983 (Partyzánská 8 v Prostějově) na pozemku p.č. 5476 a pozemku p.č. 5476 - zastavěná plocha o výměře 508 m2, vše v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

a) cena bude stanovena min. dle znaleckého posudku a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.5 Vyhlášení záměru prodeje objektu Tetín 1 v Prostějově

Usnesení č. 8472:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu občanské vybavenosti č.p. 1506 na pozemku p.č. 2754 (Tetín 1 v Prostějově) a pozemků p.č. 2754 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1917 m2, p.č. 2757 – zahrada o výměře 601 m2 a p.č. 2772/40 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 67 m2, vše v k.ú. Prostějov, Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, se sídlem Tetín 1, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 44053991, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.904.101,80 Kč a bude započtena na závazek města Prostějova Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA vyplývající z Dílčí dohody o převodu investic, uznání závazku a započtení pohledávek č. 2005/16/001 ze dne 16.3.2005 a 2. dílčí dohody o převodu investic, uznání závazku a započtení pohledávek č. 2008/16/101 ze dne 12.5.2008,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné nemovitosti nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu, a to za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,

c) kupující se v kupní smlouvě zaváže poskytovat v převáděném objektu sociální služby po dobu minimálně 20 let ode dne uzavření kupní smlouvy; pro případ nedodržení tohoto závazku bude v kupní smlouvě sjednána možnost prodávajícího od kupní smlouvy jednostranně odstoupit,

d) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18076 ze dne 22. 4. 2008,

2) schválit

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

2132

187.203,--

úhrada nájemného za pronájem nebytových prostor – OS Lipka

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

6121

187.203,--

převod investic (zhodnocení objektu Tetín 1)

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

3112

1.904.101,80

úhrada kupní ceny za objekt Tetín 1 – OS Lipka

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

6121

1.904.101,80

převod investic (zhodnocení objektu Tetín 1)

28.6 Vyhlášení záměru prodeje objektů na nám. Sv. Čecha 1 a 2 a Demelova 4 v Prostějově

Usnesení č. 8473:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu bydlení č.p. 51 (nám. Sv. Čecha 1 v Prostějově) na pozemku p.č. 62/2 včetně pozemku p.č. 62/2 - zastavěná plocha o výměře 119 m2, objektu bydlení č.p. 34 (nám. Sv. Čecha 2 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/1 včetně pozemku p.č. 63/1 - zastavěná plocha o výměře 195 m2 a objektu občanské vybavenosti č.p. 4213 (Demelova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/2 včetně pozemku p.č. 63/2 - zastavěná plocha o výměře 124 m2, vše v k.ú. Prostějov, za kupní cenu ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá).

28.7 Schválení výkupu 25 ks plakátovacích ploch na území města Prostějova

Usnesení č. 8474:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

  1. výkup 25 ks plakátovacích ploch na území města Prostějova od společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o., se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 1126/43, PSČ: 772 00, IČ: 47153041, za kupní cenu dle zpracovaného znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 303.000,- Kč,

  2. rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  6171

  5137

  303.000,--

  výkup 25 ks plakátovacích ploch

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  707100

  303.000,--

  rezerva pro rozpočtová opatření RMP

  28.8 Výkup pozemku p.č. 5979/2 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 8475:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál s tím, že Ing. Miroslav Grepl, vedoucí odboru správy majetku města, zajistí doplnění dle diskuse.

  28.11 Revokace usnesení ZMP č. 18028 ze dne 26.2.2008

  Usnesení č. 8476:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18028 ze dne 26.2.2008 týkající se prodeje části pozemku p.č. 803/22 v k.ú. Vrahovice.

  28.12 Prodej pozemků společnosti MORAGRO a.s. v Prostějově – informace

  Usnesení č. 8477:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  informace o prodeji pozemků společnosti MORAGRO a.s. v Prostějově.

  28.13 Informativní zpráva – in-line hřiště Kostelecká ul., Prostějov

  Usnesení č. 8478:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  informativní zprávu s tím, že vzhledem k tomu, že opakovaná jednání o provozu in-line hřiště se zástupci vypůjčitele nepřinášejí očekávaný výsledek, zajistí odbor správy majetku města postup dle závěru v důvodové zprávě, tj. ukončení smlouvy o výpůjčce s In Line Klubem Prostějov, zajištění dozoru po celou provozní dobu, příp. zavedení vstupného, úpravu oplocení apod.

  28.14 Prodej části pozemku p. č. 7630 v k. ú. Prostějov

  Usnesení č. 8479:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova

  1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17175 ze dne 18. 9. 2007 (schválení prodeje části pozemku p.č. 7630 v k.ú. Prostějov),

  2) schválit prodej části pozemku p.č. 7630 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 24 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

  a) kupní cena bude stanovena ve výši 250,- Kč/m2, tj. celkem cca 6.000,- Kč,

  b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

  c) rozvodné skříně VO, NN a sděl. kabelů budou nákladem kupujícího přeloženy na novou hranici pozemků (v rámci stavby nového oplocení),

  d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

  28.15 Návrh zajištění prodeje bytových domů dle schválených Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova

  Usnesení č. 8480:

  Rada města Prostějova po projednání

  u k l á d á

  Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

  zadat zakázku na zpracování znaleckých posudků na ocenění bytových domů určených k prodeji dle Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova formou výzvy nejméně 5 uchazečům k podání nabídky dle Směrnice č. 9/2006,

  s c h v a l u j e ,

  aby následnou realizaci prodeje bytových domů dle schválených Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova zajišťovala společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, IČ: 26259893,

  u k l á d á

  Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

  připravit návrh mandátní smlouvy s Domovní správou Prostějov, s.r.o., na zajištění realizace prodeje bytových domů dle schválených Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova a předložit ji ke schválení Radě města Prostějova.

  29. Bytové záležitosti

  Usnesení č. 8481:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

  30. Různé:

  30.1 Muzeum Prostějovska v Prostějově – žádost o převzetí záštity

  Usnesení č. 8482:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o mí

  převzetí záštity Ing. Janem Tesařem, starostou města Prostějova nad akcí odhalení pamětní desky JUDr. Janu Poláčkovi, sběrateli lidových písní, která se uskuteční dne 13. 9. 2008.

  30.2 Prostějovská laťka 2008

  Usnesení č. 8483:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o mí

  převzetí záštity Ing. Janem Tesařem, starostou města Prostějova nad atletickou soutěží Prostějovská laťka 2008, která se uskuteční dne 11. 6. 2008 na hřišti u Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova.

   

  Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                                                                      Mgr. Alois M a č á k , v. r.

  starosta města Prostějova                                                                                                                                                              místostarosta města Prostějova

  Prostějov 20. 5. 2008

  Zpracovala: Věra Krejčí

  Vytvořeno 7.7.2009 10:34:12 | přečteno 452x | Věra Krejčí
  load