Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 39. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 39. schůze Rady města Prostějova

konané 3. 6. 2008

Usnesení z 39. schůze Rady města Prostějova, konané 3. 6. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8484:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 39. schůze, konané dne 3. 6. 2008 a pověřuje Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8485:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

Zprávu o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. za 1. čtvrtletí 2008,

s c h v a l u j e

mimořádnou odměnu Mgr. Janu Coufalovi, jednateli obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

2.1 Záležitosti obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8486:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

I. převzetí závazku ke zvýšení vkladu do společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 ve výši 3.000.000,- Kč a současně Smlouvu o převzetí závazku,

II. peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 ve výši 1.500.000,- Kč,

III. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

1 500 000,-

(Nákup majetkových podílů)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

1 500 000,-

(Fond rezerv a rozvoje)

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 8487:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 24. 6. 2008.

3.1 Návrh změn organizační struktury a organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově od 1.7.2008

Usnesení č. 8488:

Rada města Prostějova po projednání

I. r e v o k u j e

své usnesení č. 8437 ze dne 20. května 2008 takto:

část II. bod 1. usnesení v části Začlenění činností spojených s dotacemi do organizační struktury Městského úřadu v Prostějově se mění takto:

„Finanční odbor

ruší pracovní místo EU manažer , kontrolor v Kontrolním oddělení a tím snižuje počet zaměstnanců o 1 na celkový počet 17 zaměstnanců, zařazených do Finančního odboru.

Odbor rozvoje a investic

a) v rámci Odboru rozvoje a investic zřizuje nové samostatné pracoviště – pracovní místo manažer dotací, a tím zvyšuje počet zaměstnanců, zařazených do Odboru rozvoje a investic, o 1 na celkový počet 16

zaměstnanců,

b) mění dosavadní pracovní místo referent dotací na pracovní místo referent investičních dotací v Oddělení rozvoje a investičních záměrů v Odboru rozvoje a investic.“

část IV. usnesení v části schválení změny Organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově na rok 2008 s účinností od 1. července 2008 se mění takto:

„IV. schvaluje změny Organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově na rok 2008 s účinností od 1. července 2008 podle předloženého návrhu se změnami, které tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.“

II. u k l á d á

Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ v Prostějově,

předložit v rámci návrhu změny Organizační struktury Městského úřadu v Prostějově včetně systematizace pracovních míst a funkcí s účinností od 1. ledna 2009 přesun činností svěřených manažeru dotací včetně pracovního místa manažer dotací na Finanční odbor Městského úřadu v Prostějově.

4. Záležitosti komisí rady

Usnesení č. 8489:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

1. Závěry Komise pro cestovní ruch a podnikání z 24. 4. 2008

2. Doporučení Komise architektury a výstavby z 21. 5. 2008,

s c h v a l u j e

postup dle závěrů Komise dopravy ze dne 26. 5. 2008.

5. Delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu ASA TS Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8490:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. delegovat Ing. Pavla Drmolu, místostarostu a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce společníka města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, která se koná dne 25. června 2008 v objektu hotelu Grand v Prostějově. Právo hlasovat na valné hromadě má místostarosta Ing. Pavel Drmola, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák,

2. pověřit zástupce města Prostějova, aby na valné hromadě navrhl a hlasoval pro jmenování (volbu) Ing. Tomáše Fajkuse jednatelem společnosti za město Prostějov.

6. Půjčky obyvatelům v souvislosti se změnou využití lokality U sv. Anny

Usnesení č. 8491:

Rada města Prostějova po projednání

I. b e r e   na   v ě d o m í

průběžné informace o plnění podmínek v souvislosti s poskytnutím půjček na úhradu bydlení v souvislosti se změnou využití lokality U svaté Anny,

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova potvrdit splnění podmínek sjednaných smluv o půjčce dle důvodové zprávy.

7. Udělování souhlasu města s umístěním místa podnikání v jeho sídle fyzickým osobám, které mají bydliště v sídle městského úřadu

Usnesení č. 8492:

Rada města Prostějova po projednání

n e s o u h l a s í

s tím, aby od 1. 7. 2008 fyzické osoby s bydlištěm v sídle Městského úřadu v Prostějově, tj. na nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov umísťovaly své místo podnikání v sídle Městského úřadu v Prostějově.

8. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací

Usnesení č. 8493:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov dle přílohy se změnami v diskusi.

9. Čerpání rezervního fondu RG a ZŠ města Prostějova na vybavení školní jídelny

Usnesení č. 8494:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s čerpáním rezervního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši Kč 440 000,-- na vybavení školní jídelny novými stoly a židlemi.

10. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Usnesení č. 8495:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 55 000,-- na opravu oken v budově školy v Čechovicích.

11. Návrh členů Řídící komise Strategického plánu města Prostějova

Usnesení č. 8496:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit členy Řídící komise Strategického plánu města Prostějova dle důvodové zprávy.

12. Středisko mládeže kopané – Sportovní areál E. Valenty

Usnesení č. 8497:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o podporu na realizaci střediska mládeže kopané z Regionálního operačního programu v rozsahu dle důvodové zprávy.

13. Zadání zakázky „Přemístění zařízení staveniště z pozemků p. č. 333, 581/3, 318/4 v k. ú. Čechovice u Prostějova“

Usnesení č. 8498:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

o výběru zhotovitele na investiční akci „Přemístění zařízení staveniště z pozemků p.č. 333, 581/3, 318/4 v v k.ú. Čechovice u Prostějova“ a to firmě Insta Prostějov spol.s r.o., Kojetínská 2, Prostějov,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

jednat o uzavření smlouvy o dílo se společností INSTA Prostějov, s.r.o.

14. Přijetí investičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje

Usnesení č. 8499:

Rada města Prostějova po projednání

I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) přijetí investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 392 500,- Kč na akci „Bezpečné přechody

– přisvětlení přechodů pro chodce“ a schválit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

4222

392 500

Investiční přijaté transfery od krajů – Bezpečné přechody – přisvětlení přechodů pro chodce

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

50000000

392 500

Investiční přijaté transfery od krajů – Bezpečné přechody– přisvětlení přechodů pro chodce

II. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

50000000

850 000

Bezpečné přechody – přisvětlení přechodů pro chodce

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

850 000

Rezerva RMP

14.1 Přijetí nefinančního plnění z Fondu ASEKOL – přístřešek na sběrném dvoře

Usnesení č. 8500:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí nefinančního plnění vyplývajícího z žádosti o dotaci z Fondu ASEKOL a schválit smlouvu na poskytnutí nefinančního příspěvku.

15. Provoz dětského dopravního hřiště

Usnesení č. 8501:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený materiál ve věci dalšího provozu dětského dopravního hřiště,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,

PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

zajistit rozpracování varianty c), tj. svěření dětského dopravního hřiště Sportcentru – domu dětí a mládeže.

15.1 Rozšíření kamerového a dohlížecího systému

Usnesení č. 8502:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

d o p o r u č u j e

Ing. Janu Tesařovi, starostovi města, projednat příp. úpravy kamerového a dohlížecího systému.

16. Veřejná finanční podpora:

16.1 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní

Usnesení č. 8503:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sociální a zdravotní

1. ve výši 5.000,-- Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s., Družstevní 17, Prostějov, IČ 628 58 611, (pořadové č. žádosti 197)

- na poznávací a naučný zájezd a společenské odpoledne pořádané SPMP Brno

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 8.000,-- Kč Kiwanis clubu Prostějov, sídlem Národní dům v Prostějově, Vojáčkovo nám. č. 1, Prostějov, IČ 479 81 714, (pořadové č. žádosti 178)

- na májový výstup na Kosíř pro postižené děti a opuštěné děti z dětských domovů (ceny do soutěží, technické zajištění akce, doprava, občerstvení pro děti)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

3. ve výši 8.000,-- Kč Kiwanis clubu Prostějov, sídlem Národní dům v Prostějově, Vojáčkovo nám. č. 1, Prostějov, IČ 479 81 714, (pořadové č. žádosti 177)

- na divadelní představení pro postižené děti z dětských domovů (pronájem sálu, odměna umělcům, technické zajištění akce, doprava, občerstvení pro děti)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

4. ve výši 10.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Za Kosteleckou 47, Prostějov, IČ 547 409, (pořadové č. žádosti 191)

- na V. ročník Prostějovského poháru vozíčkářů ve stolním tenise – nákup cen

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

5. ve výši 50.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 287)

- na Denní stacionář pro psychicky nemocné – mzdové a provozní náklady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

210100

31.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Kiwanis club Prostějov, TJ OP Prostějov, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR)

21

4339

5223

210100

50.000,-- Kč

VFP – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

210100

81.000,--

Ostatní neinvestiční výdaje, prostředky komise sociální a zdravotní

16.2 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast (nedoporučené žádosti)

Usnesení č. 8504:

Rada města Prostějova po projednání

a) n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50.000,-- Kč Janu Skřičkovi, IČ 133 93 162, (pořadové č. žádosti 280) na ozdravný pobyt předškolních a školních dětí v Solné jeskyni v Prostějově – provozní náklady (úhrada nájemného a energie),

b) n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 100.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o. s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 4)

- na programy specifické primární prevence pro žáky základních škol a studenty středních škol – mzdové náklady Víceúčelového kontaktního centra Želva v Prostějově,

2. ve výši 100.000,-- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., okresnímu výboru Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 58 645, (pořadové č. žádosti 254)

- na rekondiční, rehabilitační, ozdravné pobyty, odborné edukační programy, rehabilitační cvičení a plavání a další činnosti spojené se zaměřením na udržení a zlepšení zdravotního stavu,

3. ve výši 105.300,-- Kč Svazu tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizaci, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 58 602 (pořadové č. žádosti 2)

- na zajištění rekondičního pobytu, rehabilitačního plavání, rehabilitace v lázních Skalka, zajištění chodu kanceláře a půjčovny kompenzačních pomůcek,

4. ve výši 100.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 266 78 748, (pořadové č. žádosti 182)

- na spolkovou činnost (provozní náklady, výlety),

5. ve výši 92.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 653 99 447, (pořadové č. žádosti 187)

- na zajištění služeb pro zrakově znevýhodněné občany regionu Prostějov – provozní náklady (služby, nájem, telefon, kancelářské potřeby, vzdělávání, kultura, sport),

6. ve výši 75.000,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, o. s., Náměstí Svobody 4, Přerov, regionální pracoviště Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 265 94 064, (pořadové č. žádosti 186)

- na bezplatné sociálně-právní poradenství, provoz handicap help linky, terénní práce, provozní náklady (nájemné, energie, poštovné, kancelářské potřeby, cestovné),

7. ve výši 72.700,-- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 750 74 133, (pořadové č. žádosti 185)

- na poskytování služeb osobám se sluchovým postižením – na provozní náklady (nájemné, energie, telefon, kancelářské potřeby, poštovné), vzdělávání pracovníků, cestovné,

8. ve výši 70.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 644 39 178, (pořadové č. žádosti (183)

- na poradenské centrum Sedmikráska (nájemné, kancelářské potřeby, poštovné, telefon, PC servis, ozdravný pobyt),

9. ve výši 60.000,-- Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ 004 99 277, (pořadové č. žádosti 90)

- na podporu sociálně slabých rodin s dětmi, jejichž případy pobočka řeší s cílem pomoci zajistit potřebnou péči o děti, na pořízení digitální kamery,

10. ve výši 100.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338, (pořadové č. žádosti 21)

- na nákup zdravotnických potřeb.

16.4 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu (nedoporučené žádosti)

Usnesení č. 8505:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 20.000,-- Kč Paramotor klubu Prostějov, Finská 3, Prostějov, IČ 265 50 725 (poř. č. žádosti 59) na podporu „Česká motorová liga MPG“,

2. ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení Veřejná lyžařská škola Prostějov, Boženy Němcové 11, IČ 226 71 366 (poř. č. žádosti 41) na lyžařskou výuku dětí, mládeže a dospělých (doprava, nákup pomůcek, diplomy, ceny),

3. ve výši 30.000,-- Kč (poř. č. žádosti 125) na fotbalový turnaj v Berlíně,

4. ve výši 7.300,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově, Komenského 17, Prostějov, IČ 440 53 916 (poř. č. žádosti 132) na akci „O plavecký pohár CMG“,

5. ve výši 10.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, oddílu kanoistiky, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 191) na podporu činnosti oddílu (cestovné),

6. ve výši 20.000,-- Kč Klubu vojenské historie, K. Světlé 8, Prostějov 6 - Vrahovice, reg. číslo MV VSP / 12121/90 R (poř. č. žádosti 11) na závody (střelba z historických zbraní),

7. ve výši 50.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů „Kosíř“ Prostějov, Husovo nám. 55, Prostějov, IČ 479 21 641 (poř. č. žádosti 50) na zájezdy do Vídně a Polska (doprava, startovné),

8. ve výši 25.000,-- Kč KRASO – bruslení Prostějov, Za Kosteleckou ul. 1, Prostějov, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 125) na úhradu ledové plochy, odměny rozhodčím,

9. ve výši 10.000,-- Kč Tenisovému klubu NATALI, Podjezd 1, Prostějov, IČ 270 29 450, (poř. č. žádosti 206) na tenisový turnaj chatařů,

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 80.000,-- Kč Klubu noční hokejové ligy Prostějov, Krásná 4, Prostějov, IČ 270 35 352 (poř. č. žádostí 279- na celoroční podporu klubu (cestovné, energie, režie), na mistrovství ČR družstev (ceny),

2. ve výši 60.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Kulečník Prostějov, Palackého 25, Prostějov, IČ 479 18 055 (poř. č. žádostí 265, 266) na celoroční podporu klubu ( cestovné, energie, režie) v částce 40.000,-- Kč, na mistrovství ČR družstev (ceny) v částce 20.000,-- Kč,

3. ve výši 150.000,-- Kč Písničkou ke slunci, Lidická 86, Prostějov, IČ 657 62 444 (poř. č. žádosti 32) na 13. Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež se zdravotním postižením,

4. ve výši 150.000,-- Kč Škole sebeobrany Budokan, J. Zrzavého 3975, Prostějov, IČ 657 62 444 (poř. č. žádosti 85) na soutěže, semináře, soustředění,

5. ve výši 150.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 820, Prostějov, IČ 479 20 025 (poř. č. žádosti 271) na nákup malotraktoru,

6. ve výši 85.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká ul. 4165/17, Prostějov, IČ 266 78 748 (poř. č. žádosti 253) na podporu činnosti oddílu (kuželky, hippoterapie, basketbal).

16.5 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu (DTJ - nedoporučená žádost)

Usnesení č. 8506:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 30.000,-- Kč Dělnické tělovýchovné jednotě, Netušilova 7, Prostějov, IČ 709 18 309 (poř. č. žádosti 8) na celorepublikové setkání sportovců a sportovní hry.

16.6 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury (nedoporučené žádosti)

Usnesení č. 8507:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 30.000,-- Kč (poř. č. žádosti 204) na koncert duchovní hudby (honoráře účinkujícím, cestovné),

2. ve výši 49.992,-- Kč VENDI s. r. o., Prostějov, Určická 31, IČ 253 17 423 (poř. č. žádosti 205) na Dětský den v Aquaparku.

16.7 Veřejná finanční podpora - Životní prostředí (nedoporučené žádosti)

Usnesení č. 8508:

Rada města Prostějova po projednání

a) n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 25.000,- Kč MVDr. Miloslavu Zajíčkovi, IČ 42353581, (poř. č. žádosti 166) na projekt „Léto

na jízdárně Cavalo (dětské dny)“,

b) n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 250.000,- Kč Moravskoslezskému kynologickému svazu-ZO kynologického klubu Prostějov, Za Kosteleckou ul., IČ 65763181, (poř. č. žádosti 63) na kompletní rekonstrukci sociálního zázemí,

2. ve výši 60.000,- Kč Lidovému bytovému družstvu v Prostějově, Česká ul. 33, Prostějov, IČ 41503996, (poř. č. žádosti 194) na posouzení stavu 8 lip.

16.8 Veřejná finanční podpora - Oblast výchovy a vzdělávání (nedoporučené žádosti)

Usnesení č. 8509:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 26.300,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, IČ 44159862,

(poř. č. žádosti 109) na Informační centrum pro mládež (papíry, šanony, tonery, tisk propagačních materiálů).

 

16.9 Veřejná finanční podpora (z prostředků za provoz VHP)

Usnesení č. 8510:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z části výtěžku za provoz výherních hracích přístrojů

1. ve výši 10.000,-- Kč Levicovému klubu žen, o. s., Lidická 35, Prostějov, IČ 701 04 468, (poř. č. žádosti 201)

- VFP bude použita na léčebné procedury

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 50.000,-- Kč PARAKLUB DUKLA, Letecká 1, Prostějov, IČ 628 58 246 (poř. č. žádosti 239)

- VFP bude použita na mládežnickou činnost,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

3. ve výši 30 000,-- Kč Občanskému sdružení ADRA, Klikatá 128/90c, Praha 5, IČ 613 88 122, (poř. č. žádosti 58)

- VFP bude použita na činnost dobrovolnického centra ADRA Prostějov – mzdové a provozní náklady, pronájem, odborný školitel, kancelářské potřeby a propagační materiály, kulturní akce pro domovy důchodců, výstava fotografií, stejnokroj pro dobrovolníky

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

4. ve výši 25.000,-- Kč Českému občanskému klubu cyklistů, Úprkova 16, Prostějov, IČ 708 79 885 (poř. č. žádosti 193)

- VFP bude použita na podporu činnosti oddílu,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

5. ve výši 20 000,- Kč TJ Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, Prostějov (poř. č. žádosti 286)

- VFP bude použita na turnaje v nohejbale

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

6. ve výši 4 500,- Kč SDH Domamyslice, Karafiátova 23, Prostějov (poř. č. žádosti 130)

– VFP bude použita na pomůcky pro mládež

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

7. ve výši 25 000,- Kč FC – Žešov, oddíl malé kopané, Žešov 4, IČ 670 09 808 (poř. č. žádosti 211)

- VFP bude použita na nákup sekačky

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

8. ve výši 12 000,- Kč Občanskému sdružení KOKTEJL, Moravská 10, Prostějov, IČ 70418781 (poř. č. žádosti 212)

- VFP bude použita na využití volného času dětí s prvky vzdělávání

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

9. ve výši 50.000,-- Kč občanskému sdružení Kdo sportuje, nezlobí, Belgická 4163/2, Prostějov, IČ 270 34 143 (poř. č. žádosti 164)

- VFP bude použita na cestovné, stravné, školné, ubytování

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

10. ve výši 15 000,- Kč Kinematograf bratří Čadíků, s. r. o. Mokrá 98, 664 04 Mokrá - Horákov, IČ 255 25 620

- VFP bude použita realizaci projektu Filmové léto 2008 v Prostějově

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

40.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Levicový klub žen, ADRA)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

150 000

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

20

3419

5229

20 000

(ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) TJ Sokol I

20

3299

5222

16 500

(neinvestiční transfery občanským sdružením) SDH Domamyslice; OS Koktejl

20

3319

5213

15 000

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám) Kinematograf bratří Čadíků

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

241.500,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-výtěžek z VHP)

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z části výtěžku za provoz výherních hracích přístrojů

1. ve výši 250.000,-- Kč Český svaz orientačního běhu, Zátopkova 100/2, Praha 6, Strahov, IČ 005 48 677 (poř. č. žádosti 188)

- VFP bude použita na účast na Mistrovství světa v orientačním běhu (startovné, vklady a úhrady ubytování a stravy, reklamní partneři)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 100 000,- Kč TJ Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov (poř. č. žádosti 233)

– VFP bude použita na činnost TJ

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

3. výši 100 000,- Kč TJ Sokol II, Prostějov, U Kalicha2, Prostějov (poř. č. žádosti 252)

– VFP bude použita na činnost TJ

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

450.000,-

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

450.000,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-výtěžek z VHP)

16.10 Veřejná finanční podpora – komise životního prostředí

Usnesení č. 8511:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 60 000,- Kč ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, IČ 47922486, (poř.č. žádosti 209)

- na výsadbu zeleně a úpravu křovin na školních zahradách MŠ Mánesova a MŠ Čechovice

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5331

   

404003

60 000

(Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

   

404003

60 000

(Prostředky komise životního prostředí )

17. Revokace rozpočtových opatření – VFP

Usnesení č. 8512:

Rada města Prostějova po projednání

a) r e v o k u j e

 1. usnesení RMP č. 8041 ze dne 22.1.2008 – VFP na 12.000,- Kč pro Československou obec legionářskou, jednotu Prostějov
 2. usnesení RMP č. 8092 ze dne 04.2.2008 – VFP na 5.000,- Kč pro Moravskoslezský svaz VTNP-PTP
 3. usnesení RMP č. 8299 ze dne 07.4.2008 – VFP na 7.000,- Kč pro Masarykovu společnost, pobočku Prostějov
 4. usnesení RMP č. 8300 ze dne 07.4.2008 – VFP na 5.000,- Kč pro Konfederaci politických vězňů, pobočku Prostějov
 5. usnesení RMP č. 8302 ze dne 07.4.2008 – VFP na 25.000,- Kč pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vrahovice
 6. usnesení RMP č. 8303 ze dne 07.4.2008 – VFP na 40.000,- Kč pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Krasice
 7. usnesení RMP č. 8304 ze dne 07.4.2008 – VFP na 17.000,- Kč pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Domamyslice
 8. usnesení RMP č. 8305 ze dne 07.4.2008 – VFP na 25.000,- Kč pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čechovice
 9. usnesení RMP č. 8306 ze dne 07.4.2008 – VFP na 15.000,- Kč pro Českou asociaci hasičských důstojníků, Ostrava
 10. usnesení RMP č. 8307 ze dne 07.4.2008 – VFP na 15.000,- Kč pro SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Prostějov
 11. usnesení RMP č. 8310 ze dne 07.4.2008 – VFP na 20.000,- Kč pro HK Jestřábi Prostějov
 12. usnesení RMP č. 8311 ze dne 07.4.2008 – VFP na 50.000,- Kč pro SOU obchodní, Prostějov
 13. usnesení RMP č. 8314 ze dne 07.4.2008 – VFP na 40.000,- Kč pro Klub výsadkových veteránů Prostějov
 14. usnesení RMP č. 8316 ze dne 07.4.2008 – VFP na 50.000,- Kč pro Aeroklub Falcon Air, Prostějov
 15. usnesení RMP č. 8323 ze dne 07.4.2008 – VFP na 50.000,- Kč pro Občanské sdružení Industria Wichterlensis, Prostějov
 16. usnesení RMP č. 8375 ze dne 06.5.2008 – VFP na 15.000,- Kč pro Českobratrskou církev evangelickou, Praha

v části rozpočtového opatření

b) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

391 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

12 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) – Československá obec legionářská, jednota Prostějov

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

5 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - Moravskoslezský svaz VTNP-PTP

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

7 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - Masarykova společnost, pobočka Prostějov

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

5 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - Konfederace politických vězňů, pobočka Prostějov

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

25 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vrahovice

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

40 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Krasice

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

17 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Domamyslice

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

25 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čechovice

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

15 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - Česká asociace hasičských důstojníků, Ostrava

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

15 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Prostějov

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

20 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - HK Jestřábi Prostějov

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

50 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - SOU obchodní, Prostějov

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

40 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - Klub výsadkových veteránů Prostějov

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

50 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - Aeroklub Falcon Air, Prostějov

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

50 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - Občanské sdružení Industria Wichterlensis, Prostějov

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

15 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - Českobratrská církev evangelická, Praha

17.1 Revokace ROZOP – nerozdělená VFP

Usnesení č. 8513:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

708000

50 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

6127

50 000,00

pořízení pomníku

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

a) revokovat usnesení ZMP č. 18017 ze dne 26.2.2008 – VFP na 170.000,- Kč pro ZO Českého svazu ochránců přírody – Hloučela, Prostějov v části rozpočtového opatření,

b) schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

170 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

62 900,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP ) – ZO Českého svazu ochránců přírody – Hloučela, Prostějov

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

107 100,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výherní hrací přístroje ) - ZO Českého svazu ochránců přírody – Hloučela, Prostějov

17.2 Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

Usnesení č. 8514:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí penále za porušení rozpočtové kázně, stanovené platebním výměrem vydaným Finančním odborem Městského úřadu v Prostějově v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

- Josef Milar, reklama CHEOPS, IČ: 13 38 98 58 penále ve výši 7 700,- Kč.

18. Rozpočtová opatření:

18.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 8515:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5011

19 400,-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

11

6171

5031

5 000,-

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

11

6171

5032

1 600,-

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

26 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

18.2 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie

Usnesení č. 8516:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5172

50 000

Programové vybavení

15

6171

5169

568 900

Nákup ostatních služeb

15

6171

6111

148000000

150 000

Programové vybavení na software pro MěÚ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

144000000

342 000

Programové vybavení – MS Exchange 2007 – poštovní server z org. 144 na pol. 5169 Nákup ostatních služeb

15

6171

6125

146000000

59 000

Výpočetní technika Databázový server – Microsoft server 2007 z org. 146 na pol. 5169 Nákup ostatních služeb

15

6171

6125

147000000

59 000

Výpočetní technika Aplikační server - Microsoft server 2007 z org. 147 na pol. 5169 Nákup ostatních služeb

15

6171

6125

149000000

150 000

Výpočetní technika Zařízení pro ochranu sítě před neop. příst. z org. 149 na org. 148 Programové vybavení Licence na software pro MěÚ

15

6171

6111

152000000

90 000

Programové vybavení Elektronická úřední deska –aplikace - z org. 152 na pol. 5169 Nákup ostatních služeb a 5172 Programové vybavení

15

6171

6125

151000000

68 900

Výpočetní technika Síťová infrastrukrura LAN - obnova z org. 151 na pol. 5169 Nákup ostatních služeb

18.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ Melantrichova)

Usnesení č. 8517:

Rada města Prostějova po projednání

a) s o u h l a s í

s tím, aby Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, čerpala finanční prostředky z investičního fondu organizace ve výši 90.000,- Kč na stavební opravy – výměnu podávacích oken v jídelně školy,

b) u k l á d á

řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 76.000,- Kč,

c) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

20338

76.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 – nákup DDHM do školní kuchyně)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

20338

76.000,-

(odvod příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60)

18.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (přesun položek)

Usnesení č. 8518:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

6127

350.000,--

(Umělecká díla a předměty)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5177

350.000,--

(Nákup uměleckých předmětů)

 

18.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 8519:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 130.000,-- Kč,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3121

6121

0000600340

130.000,-

(stavební úpravy v pavilonu F RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3121

2122

000020340

130.000,-

(odvod příspěvkové organizace – RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2)

18.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice (městský hřbitov)

Usnesení č. 8520:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

44000000

250 000

Městský hřbitov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

250 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

18.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice (příspěvek E.ON)

Usnesení č. 8521:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6313

166000000

334 279

Příspěvek E.ON – Okružní křižovatka Okružní-Určická

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

166000000

334 279

Okružní křižovatka Okružní-Určická

18.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice (PD zastávky a komunikace)

Usnesení č. 8522:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

195000000

150 000

PD zastávky a komunikace Na Hrázi, Šmeralova (lokalita kolem rybníka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

150 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

18.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice (ZŠ E. Valenty)

Usnesení č. 8523:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

600344

3 802

ZŠ E. Valenty škodní událost

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

707600

3 802

Havarijní a škodní události

19. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

19.2 Vyhlášení záměru pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka 199/22

Usnesení č. 8524:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor (skladu) o celkové rozloze 40,52m2 na nám. T.G.Masaryka č.199/22 v Prostějově přímému zájemci za těchto podmínek:

- za nabídnuté nájemné, s inflační doložkou.

19.3 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – DPS Finská 4242/11

Usnesení č. 8525:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu parkovacího místa č.5 ve Finské ulici č.4242/11 v Prostějově, za těchto podmínek:

- za účelem parkování osobního vozidla ve vlastním užívání

- s předností nájemníků domu ve Finské ulici č.4242/11 v Prostějově

- za nabídnuté nájemné v minimální výši 6.500,-Kč/rok, s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

19.4 Návrh uzavření NS a prominutí poplatků z prodlení

Usnesení č. 8526:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e :

a) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, v 1. podlaží , 1+0 s příslušenstvím, I. kategorie domu č. p. 3975 č. or. 3975, na ulici J. Zrzavého, Prostějov na dobu určitou 1 roku v souladu se zákonem č.107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného a na základě rozhodnutí Rady města Prostějova usnesením č.7238, bod 1, ze dne 1.8.2006,

b) prominutí poplatků z prodlení ve výši 19.908,-- Kč.

20. Majetkoprávní záležitosti:

20.1 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 7396/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8527:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 7396/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 1.170 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), spol. ORBIT REAL, s.r.o., se sídlem Kojetínská 1, Prostějov, PSČ: 796 93, IČ 25539744, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá), maximálně však ve výši 350,- Kč/m2 a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) při zpracování geom. plánu na oddělení části pozemku p.č. 7396/1 v k.ú. Prostějov bude zohledněna poloha plánované cyklistické stezky a chodníku,

c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést výstavbu parkoviště včetně vydaného kolaudačního souhlasu na převáděné části pozemku nejpozději do 3 let od podpisu kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu

a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

d) bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděné části pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout ji v případě svého úmyslu pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby parkoviště na převáděné části pozemku p.č. 7396/1 v k.ú. Prostějov,

e) náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

f) v kupní smlouvě se kupující zaváže do 20 dnů ode dne provedení vkladu práv dle uzavřené kupní smlouvy vzít zpět žalobu o odstranění rozestavěné stavby zdravotního střediska na pozemku p.č. 7364/32 v k.ú. Prostějov (vlastník pozemku spol. ORBIT REAL, s.r.o.); v případě nesplnění uvedeného závazku bude město Prostějov oprávněno od kupní smlouvy odstoupit.

20.2 Vyhlášení záměru prodeje objektu Husovo nám. 49

Usnesení č. 8528:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu bydlení č.p. 2272 (Husovo nám. 49 v Prostějově) na pozemku p.č. 4117 a pozemku p.č. 4117 - zastavěná plocha o výměře 385 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 850 000,- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zaváže tyto nemovitosti v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
 3. náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 3222/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8529:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 3222/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 450 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společenství vlastníků jednotek SVB Tylova 83 a 85 Prostějov, společenství, se sídlem Prostějov, Tylova 83, PSČ: 796 01, IČ: 26271982, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek, nebo jeho část, v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
 3. náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.4 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7681 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8530:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 7681 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 15 m2  za účelem umístění vstupního přístřešku k restauraci U Chmelů za následujících podmínek:

 1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 2. nájemné bude stanoveno ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. 300,- Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
 3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
 4. bude zachován volný bezbariérový průchod pěších po chodníku podél restaurace.

20.5 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 110/12 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 8531:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 110/12 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 160 m2, v ulici J. Lady, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok, tj. celkem 32.000,- Kč ročně, za účelem zřízení restaurační předzahrádky. Výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

20.6 Revokace usnesení ZMP č. 15258 z 25. 10. 2005 a schválení pronájmu pozemku v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8532:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 20.6 Revokace usnesení ZMP č. 15258 z 25. 10. 2005 a schválení pronájmu pozemku v k. ú. Prostějov.

20.7 Odkoupení sportovního areálu na ul. Kostelecká

Usnesení č. 8533:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

0000035

15.405.600,-

Výkup pozemků ve sportovním areálu na ulici Kostelecká

50

6409

6121

0000035

2.894.400.-

Výkup staveb ve sportovním areálu na ulici Kostelecká

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

18.300.000,-

Fond strategického rozvoje

20.8 Rozšíření bytu v objektu na ul. Vápenice 5

Usnesení č. 8534:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

  1. rozšíření Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s.r.o dne 2.9.2004 o bytové prostory v 1. nadzemním podlaží objektu města Prostějova na ul. Vápenice 5 v Prostějově č.p. 2981 na p.č. 5473/1 v k.ú. Prostějov o výměře cca 38,95 m² (přesná výměra bude známa po zaměření) vzniklé stavebními úpravami a technickým zhodnocením prostor kolárny v 1. nadzemním podlaží tohoto objektu; rozšíření bude provedeno s účinností od 1.6.2008, resp. po splnění podmínky bezúplatného převedení stavebních úprav a technického zhodnocení na město Prostějov,

  2. pronájem bytových prostor o rozloze cca 38,95 m² (přesná výměra bude známa po zaměření) v 1. nadzemním podlaží objektu města Prostějova na ul. Vápenice 5 v Prostějově, č.p. 2981 na p.č. 5473/1 v k.ú. Prostějov vzniklých rozšířením bytové jednotky č. 4 za následujících podmínek:

  1. pronájem bude řešen formou dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 5.10.2007 (pronájem bytové jednotky č. 4) a za shodných podmínek jako pronájem bytové jednotky č. 4 v objektu Vápenice 5 v Prostějově,
  2. nájemné bude činit 35,21 Kč/m²/měsíc, tj. cca 1.371,- Kč měsíčně,
  3. dodatek bude uzavřen s účinností od 1.6.2008 za podmínky bezúplatného převedení stavebních úprav a technického zhodnocení  na město Prostějov.

  20.9 Zrušení předkupního práva k nemovitostem na ul. Palackého

  Usnesení č. 8535:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k objektu bydlení č.p. 940 na pozemku p.č. 1530 v k.ú. Prostějov a k pozemku p.č. 1530 – zastavěná plocha

  a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 74 m2, na ulici Palackého.

  20.10 Schválení podmínek prodeje pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice

  Usnesení č. 8536:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál č. 20.10 Schválení podmínek prodeje pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice na schůzi rady, která se bude konat mimo schválený harmonogram dne 17. 6. 2008 od 13:00 hod.

  20.11 Informace – nemovitosti v lokalitě ulic Komenského a Wolkerova v Prostějově

  Usnesení č. 8537:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  materiál č. 20.11 Informace – nemovitosti v lokalitě ulic Komenského a Wolkerova v Prostějově.

  20.12 Výkup pozemků v souvislosti s výstavbou cyklistické stezky „Prostějov – Kostelec na Hané“

  Usnesení č. 8538:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí „Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané“ (investor město Prostějov)

  1. výkup části pozemku p.č. 5930/16 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 400 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od společnosti INGA stavební společnost, a.s., se sídlem Brno, Květná 439/5, okres Brno – město, PSČ 603 00, IČ 26286114, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

  1. kupní cena bude stanovena ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem cca 40.000,- Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
  2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
  3. do doby vybudování cyklistické stezky, zaměření části pozemku, která má být předmětem převodu, a výmazu všech zatížení předmětného pozemku z katastru nemovitostí, bude mezi městem Prostějovem a společností INGA stavební společnost, a.s., uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě,

  2. výkup části pozemku p.č. 5861 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 500 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

  1. kupní cena bude stanovena ve výši 600,- Kč/m2,tj.celkem cca 300.000,- Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
  2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  20.13 Změna podmínek prodeje pozemků v k. ú. Krasice společnosti REMOSTAV a. s.

  Usnesení č. 8539:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál č. 20.13 Změna podmínek prodeje pozemků v k. ú. Krasice společnosti REMOSTAV a. s. na schůzi rady mimo schválený harmonogram.

  20.14 Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2008

  Usnesení č. 8540:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit

  1. poskytnutí příspěvků na obnovu níže uvedených kulturních památek uvedených v Rozpisu účelové dotace poskytnuté městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008:

  kulturní památka

  vlastník kulturní památky

  druh prací

  částka

  Nová radnice

  město Prostějov

  Obnova (restaurování) prosklených dveří ve vstupní hale radnice

  120.000,00 Kč

  kostel sv.Jana Nepomuckého

  Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří

  Obnova (restaurování) nástěnných maleb pod kůrem kostela

  30 000,00 Kč

  kostel Povýšení sv.Kříže

  Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

  Obnova fasády západní strany lodi kostela a východního štítu lodi kostela

  10 000,00 Kč

  Národní dům

  město Prostějov

  Obnova (restaurování) kamenných prvků fasády Národního domu

  70.000,00 Kč

  Stará radnice

  město Prostějov

  Sanace vlhkosti objektu – vnější

  170.000,00 Kč

  součet

   

   

  400.000,00 Kč

  2. uzavření smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008 s Českomoravskou provincií Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří a Římskokatolickou farností Povýšení sv. Kříže, dle předloženého návrhu,

  3. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:

  na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví města) ve výši 360.000,- Kč

  na kapitolu 50 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 40.000,- Kč

  21. Různé:

  21.1 Schválení zahraniční pracovní cesty do Polska

  Usnesení č. 8541:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  účast Mgr. Michala Müllera na zahraniční pracovní cestě do Šrody v Polsku ve dnech 6. – 8. 6. 2008 včetně výplaty kapesného v max. výši.

   

   

  Miroslav P i š ť á k , v. r.                                                                                                                         Ing. Pavel D r m o l a , v. r.

  místostarosta v zastoupení                                                                                                                    místostarosta města Prostějova

  starosty města Prostějova

   

   

  Prostějov 3. 6. 2008

  Zpracovala: Věra Krejčí

  Vytvořeno 7.7.2009 10:34:18 | přečteno 315x | Věra Krejčí
  load