Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 40. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 40. schůze Rady města Prostějova

konané 17. 6. 2008

Usnesení z 40. schůze Rady města Prostějova, konané 17. 6. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8542:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 40. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 17. 6. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

3. Majetkoprávní záležitosti:

3.1 Schválení podmínek prodeje pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice

Usnesení č. 8543:

Rada města Prostějova po projednání

A) s c h v a l u j e

následující podmínky prodeje pozemků (částí pozemků) pro výstavbu 50 rodinných domů u nové nemocnice:

a) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku (části pozemku) tak, že se kupující zaváže nabídnout ho nebo jeho část v případě svého úmyslu pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po vydání souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu v Prostějově s užíváním rodinného domu na převáděném pozemku,

b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděném pozemku (části pozemku) výstavbu rodinného domu (včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu v Prostějově s jeho užíváním) nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení tohoto závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

c) kupní smlouva bude moci být uzavřena pouze s fyzickými osobami,

d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu (tj. poměrnou část ve výši 1/50), znaleckého posudku (tj. poměrnou část ve výši 1/50) a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující,

e) kriteria pro výstavbu rodinných domů:

- na každém převáděném pozemku (části pozemku) bude vybudován jeden rodinný dům,
- stavební čára u RD č. 1. - 21. 6,0 m od uliční hranice parcely, garáže na hranici parcely, rovnoběžně s uliční čarou; stavební čára u RD č. 22. - 27. 9,0 m od uliční hranice parcely, rovnoběžně s uliční čarou; stavební čára u RD č. 28. - 46. 6,0 m od uliční hranice parcely, garáže na hranici parcely, rovnoběžně s  uliční čarou; stavební čára u RD č. 47. 13,0 m od uliční hranice parcely, rovnoběžně s uliční čarou; stavební čára u RD č. 48. - 50. 7,2 m od uliční hranice parcely, rovnoběžně s uliční čarou ulice Na Vyhlídce; odstup objektů od společných hranic pozemků dle stavebního zákona,
- výška zástavby - domky přízemní s vestavěným podkrovím,
- střechy sedlové, krytina tašková, sklon střech 35°, hřeben rovnoběžně s ulicí,
- nejsou přípustné přímé sjezdy z ulice do případného suterénu,
- oplocení řešit v uliční hranici parcel, výšku a typ oplocení řešit charakterově shodně u všech domků,
- město Prostějov (odbor SMM) ve spolupráci s  příslušným stavebním úřadem požaduje předložit koncepty řešení k odsouhlasení, a to - zakreslení polohy domku do situace, příčné řezy kolmo k vozovce včetně zákresu výšky vozovky a výšky RD, podélný profil zástavbou vždy včetně výškového osazení projektovaného RD i navrhovaných objektů sousedních parcel,
f) kupní cena bude stanovena ve výši min. 1 500,- Kč/m2 a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

B) j m e n u j e

členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky, uvedené v zápisu ze schůze Rady města Prostějova.

3.2 Změna podmínek prodeje pozemků v k. ú. Krasice společnosti REMOSTAV, a. s.

Usnesení č. 8544:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, společnosti REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 25547534, uvedených v čl. IV. a VI. kupní smlouvy č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007, a to následovně:

a) kupující nebo Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., se sídlem Trávníky 364, Smržice, PSČ: 798 17, IČ: 22671668, provedou nejpozději do pěti let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami na převáděných pozemcích výstavbu multifunkčního sportovně rehabilitačního areálu, a to včetně kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání multifunkčního sportovně rehabilitačního areálu na převáděných pozemcích; v případě prodlení kupujícího nebo Sportovního klubu SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. se splněním uvedeného závazku zaplatí kupující, tj. společnost REMOSTAV a.s., městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

b) kupující se zaváže, že do doby dokončení výstavby multifunkčního sportovně rehabilitačního areálu na převáděných pozemcích nepřevede pozemky p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice nebo jejich část na třetí osobu vyjma Sportovního klubu SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. (stejnou podmínku zakomponuje společnost REMOSTAV a.s. do kupní smlouvy se Sportovním klubem SPORT TREND PROSTĚJOV o.s.); v případě porušení uvedeného závazku ze strany kupujícího nebo ze strany Sportovního klubu SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. zaplatí kupující, tj. společnost REMOSTAV a.s., městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč,

c) předkupní právo města Prostějova se nevztahuje na převod pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, Sportovnímu klubu SPORT TREND PROSTĚJOV o.s.,

d) předkupní právo města Prostějova zřízené kupní smlouvou č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007 bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby multifunkčního sportovně rehabilitačního areálu na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice.

Změny podmínek prodeje pozemků v k.ú. Krasice budou provedeny formou dodatku ke kupní smlouvě č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007.

3.3 Prodej objektu Tetín 1 v Prostějově

Usnesení č. 8545:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) schválit prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 1506 na pozemku p.č. 2754 (Tetín 1 v Prostějově) a pozemků p.č. 2754 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1917 m2, p.č. 2757 – zahrada o výměře 601 m2 a p.č. 2772/40 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 67 m2, vše v k.ú. Prostějov, do podílového spoluvlastnictví Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, se sídlem Tetín 1, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 44053991, a Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., se sídlem Tetín 1, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 25342924, a to každému id. 1/2, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena v celkové výši 1.904.101,80 Kč (každý z nabyvatelů zaplatí polovinu kupní ceny) s tím, že část kupní ceny, kterou bude mít za povinnost zaplatit Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, ve výši 952.050,90 Kč bude započtena na část závazku města Prostějova Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA ve výši 952.050,90 Kč vyplývající z Dílčí dohody o převodu investic, uznání závazku a započtení pohledávek č. 2005/16/001 ze dne 16.3.2005 a 2. dílčí dohody o převodu investic, uznání závazku a započtení pohledávek č. 2008/16/101 ze dne 12.5.2008 (zbylá část závazku města Prostějova ve výši 952.050,90 Kč bude Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA vyplacena do 1 měsíce po ukončení nájemního vztahu založeného Smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 99/16/ 005 ze dne 13.4.1999),

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zavážou nabídnout převáděné nemovitosti, jejich části nebo spoluvlastnické podíly na nich v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu, a to za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících (případně navýšené o technické zhodnocení předmětných nemovitostí v období, kdy byly předmětné nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví Obč. sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA a Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s.),

c) kupující se v kupní smlouvě zavážou poskytovat v převáděném objektu sociální a jiné obecně prospěšné služby po dobu minimálně 20 let ode dne uzavření kupní smlouvy; pro případ nedodržení tohoto závazku bude v kupní smlouvě sjednána možnost prodávajícího od kupní smlouvy jednostranně odstoupit,

d) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující rovným dílem,

2) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18076 ze dne 22.4.2008,

3) schválit

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

2132

187.203,--

úhrada nájemného za pronájem nebytových prostor – OS Lipka

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

6121

187.203,--

převod investic (zhodnocení objektu Tetín 1)

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

3112

952.050,90

úhrada kupní ceny za objekt Tetín 1 – OS Lipka

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

6121

952.050,90

převod investic (zhodnocení objektu Tetín 1)

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

3112

952.050,90

úhrada kupní ceny za objekt Tetín 1 – SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s.

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

5909

952.050,90

úhrada investic (zhodnocení objektu Tetín 1 OS LIPKA)

4. Zadání veřejných zakázek:

4.1 Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. pro potřeby UTB Zlín

Usnesení č. 8546:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. pro potřeby UTB Zlín“ stavební firmě RADEKOV spol. s r.o., U Trati 2620, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41035933.

4.2 Dostavba Sportcentrum – Dům dětí a mládeže

Usnesení č. 8547:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zadat veřejnou zakázku „Dostavba Sportcentrum – Dům dětí a mládeže“ stavební firmě POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov, IČ 25527380.

4.3 Stavební úpravy ZŠ Melantrichova

Usnesení č. 8548:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy ZŠ Melantrichova“ stavební firmě Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 11, Prostějov, IČ 60722291.

4.4 Informace o stavu chodníků na Sídlišti Svobody před bloky 2, 3, 4 a 5

Usnesení č. 8549:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

88000000

520 000

Regenerace Sídliště svobody III.etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

520 000

Rezerva RMP

5.1 Veřejná finanční podpora - Chvála dřeva

Usnesení č. 8550:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků výtěžku výherních hracích přístrojů ve výši 40.000,-- Kč Občanskému sdružení „Chvála dřeva“, Lipová – Seč 34, Suchdol u Prostějova, IČ 266 81 994 (poř. č. žádosti 214)

- na 4. ročník řezbářské dílny pro handicapované (zajištění programu, stravné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5222

40 000,--

(nein. transfery občanským sdružením) OS „Chvála dřeva“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

40 000,--

(výtěžek z výherních hracích přístrojů )

5.2 Schválení zahraniční pracovní cesty do Polska

Usnesení č. 8551:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

účast Mgr. Vlastimila Uchytila na zahraniční pracovní cestě do Polska dne 19. 6. 2008.

5.3 Revokace usnesení č. 8511 z 3. 6. 2008 (VFP pro ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 14) a ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 40 – životní prostředí

Usnesení č. 8552:

Rada města Prostějova po projednání

1. r e v o k u j e

usnesení RMP č. 8511 ze dne 3.6.2008 – VFP na 60 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, IČ 479 22 486 (poř. č. žádosti 209),

2. s c h v a l u j e

a)navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 60 000,- Kč ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, IČ 479 22 486 (poř. č. žádosti o VFP 209) příspěvek je účelově vázán pouze na výsadbu zeleně a úpravu křovin na školních zahradách ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14,

b)rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

20338

60 000

(neinvestiční příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

404003

60 000

(Prostředky komise životního prostředí)

  

 

 

Ing. Jan T e s a ř , v.r.                                                                                                         Miroslav P i š ť á k, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                 místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 17. 6. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:34:24 | přečteno 282x | Věra Krejčí
load