Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 41. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 41. schůze Rady města Prostějova

konané 1. 7. 2008

Usnesení z 41. schůze Rady města Prostějova, konané 1. 7. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8553:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 41. schůze, konané dne 1. 7. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí rady

Usnesení č. 8554:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

a) jmenování Bc. Pavlíny Dočkalové, zaměstnankyně odboru sociálních věcí MěÚ tajemnicí komise prevence kriminality,

b) závěry a doporučení Komise architektury a výstavby ze dne 25. 6. 2008,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

předložit na příští schůzi rady harmonogram investičních akcí 2008.

2.2 Radniční listy

Usnesení č. 8555:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí odboru kanceláře starosty,

a) připravit návrh Smlouvy o dílo dle důvodové zprávy,

b) připravit návrh dodatku ke Smlouvě o dílo se společností Haná Press, s.r.o., uzavřené dne 31. 3. 2008 dle důvodové zprávy.

2.3 Připojení města Prostějova k Evropskému dni bez aut

Usnesení č. 8556:

Rada města Prostějova po projednání

a) s c h v a l u j e

v rámci realizace projektu Zdravé město a místní Agendy 21 a postupu dle oficiální sady Kritérií místní Agendy 21 připojení města Prostějova k Evropskému dni bez aut – 22. září 2008,

b) p o v ě ř u j e

starostu města Ing. Jana Tesaře podpisem Charty 2008 k Evropskému dni bez aut.

2.4 Radary provozované městskou policií

Usnesení č. 8557:

Rada města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města Prostějova, jednáním ve věci stacionárních/mobilních radarů provozovaných městskou policií se zástupci Parlamentu České republiky (poslanců i senátorů)

s cílem dosáhnout vypuštění ustanovení, kterým se ruší oprávnění obecní policie měřit rychlost radary z navrhované novely Zákona o policii.

3. Odpis pohledávek blokových pokut

Usnesení č. 8558:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) odpis pohledávek blokových pokut uložených Městskou policií Prostějov do 31.12.2002, ve výši 558.000 Kč, kde jednotlivá pohledávka nepřesáhne 1.000 Kč dle přiloženého seznamu dlužníků,

b) odpis pohledávky blokové pokuty uložené Městskou policií Prostějov dne 17.12.2002, č.pohl. 1330201335, ve výši 2.000 Kč.

5. Informace o způsobech vymáhání pohledávek města Prostějova

Usnesení č. 8559:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o způsobech vymáhání pohledávek města Prostějova.

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Zdeňkem Klapkou dle přiloženého návrhu.

6. Svěření pravomoci uzavírat smlouvy o poskytování a využívání vektorové podoby účelové katastrální mapy pro nově pořizované územně analytické podklady a územně plánovací dokumentaci

Usnesení č. 8560:

Rada města Prostějova po projednání

s v ě ř u j e

Ing. Janu Košťálovi, vedoucímu stavebního úřadu MěÚ v Prostějově, pravomoc uzavírat smlouvy o poskytování a využívání vektorové podoby účelové katastrální mapy pro nově pořizované územně analytické podklady a územně plánovací dokumentaci.

7. Vyřazení movitého majetku – správy a zabezpečení

Usnesení č. 8561:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení přebytečného movitého majetku formou prodeje zájemcům a za ceny dle návrhu uvedeného v příloze.

7.1 Vyřazení a prodej movitého majetku – IT

Usnesení č. 8562:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku obhospodařovaného odborem informačních technologií dle důvodové zprávy.

8. Informace o technické přípravě rekonstrukce komunikací na sídl. Šárka

Usnesení č. 8563:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o technické přípravě – rekonstrukce komunikací a parkovišť – sídliště Šárka,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucí odboru rozvoje a investic,

zařadit do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2009 investiční akce dle důvodové zprávy, odstavce 1) a 2).

8.1 Zadání veřejné zakázky – Cyklistická stezka Krasice-Čechovice

Usnesení č. 8564:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Cyklistická stezka Krasice - Čechovice“

II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %

Výše nabídkové ceny 60 %

Záruka za jakost díla 20 %

Lhůta výstavby v týdnech 20 %,

III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:

1. TOMI-REMONT, a.s., Prostějov

2. Silnice Brno, spol. s r.o., Brno

3. STRABAG, a.s., Praha

4. Skanska DS, a.s., Brno

5. MODOS, spol. s r.o., Olomouc,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Cyklistická stezka Krasice - Čechovice“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e

jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Cyklistická stezka Krasice - Čechovice“ a uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle zápis ze schůze rady.

8.2 Zadání veřejné zakázky – Cyklistická stezka Prostějov-Kostelec na Hané

Usnesení č. 8565:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané“

II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %

Výše nabídkové ceny 60 %

Záruka za jakost díla 20 %

Lhůta výstavby v týdnech 20 %,

III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:

1. TOMI-REMONT, a.s., Prostějov

2. Horstav Olomouc, spol. s r.o., Olomouc

3. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Prostějov

4. Skanska DS, a.s., Brno

5. INSTA Prostějov, s.r.o., Prostějov

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e

jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané “ schválený RMP a uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle zápisu ze schůze rady.

8.3 Zadání veřejné zakázky – Cyklistická stezka v ulici B. Šmerala

Usnesení č. 8566:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Cyklistická stezka v ulici Bohumíra Šmerala, Prostějov“

II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %

Výše nabídkové ceny 60 %

Záruka za jakost díla 20 %

Lhůta výstavby v týdnech 20 %,

III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:

1. TOMI-REMONT, a.s., Prostějov

2. Silnice Brno, spol. s r.o., Brno

3. STRABAG, a.s., Praha

4. Skanska DS, a.s., Brno

5. Swietelský stavební, s.r.o., České Budějovice

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Cyklistická stezka v ulici Bohumíra Šmerala, Prostějov“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e

jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Cyklistická stezka v ulici Bohumíra Šmerala, Prostějov“ uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle zápisu ze schůze rady.

8.4 Zadání veřejné zakázky – pojištění majetku města

Usnesení č. 8567:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

a) podmínky vyhlášení veřejné zakázky a zadávací dokumentaci pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nadlimitní veřejná zakázka „Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro rizika povinného ručení a havarijního pojištění města Prostějova“,

b) soutěžní kritéria zakázky a stanovuje jejich váhu v % takto:

1. výše nabídkové ceny 100 %

II. s c h v a l u j e

a) jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek nadlimitní veřejná zakázka

„Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro rizika povinného ručení a havarijního pojištění města Prostějova“:

členové

1. Miroslav Pišťák

2. Ing. Lubomír Baláš

3. Bc. Radim Carda

4. Emil Dadák

5. JUDr. Olga Kapplová, Ph.D.

6. Ing. Ireneus Kudyn

7. Ing. Michal Karsch, zástupce společnosti RESPECT, a.s.

náhradníci:

1. Mgr. Vlastimil Uchytil

2. JUDr. Květa Olašáková

3. Milan Neckař

4. Ing. Jindřich Smékal

5. Mgr. Milan Cibulka

6. Ing. Radek Zacpal

7. Ing. Jakub Matyáš, zástupce společnosti RESPECT, a.s.

b) jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky nadlimitní veřejná zakázka „Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro rizika povinného ručení a havarijního pojištění města Prostějova“:

členové

1. Miroslav Pišťák

2. Ing. Lubomír Baláš

3. Bc. Radim Carda

4. Emil Dadák

5. JUDr. Olga Kapplová, Ph.D.

6. Ing. Ireneus Kudyn

7. Ing. Michal Karsch, zástupce společnosti RESPECT, a.s.

náhradníci:

1. Mgr. Vlastimil Uchytil

2. JUDr. Květa Olašáková

3. Milan Neckař

4. Ing. Jindřich Smékal

5. Mgr. Milan Cibulka

6. Ing. Radek Zacpal

7. Ing. Jakub Matyáš, zástupce společnosti RESPECT, a.s.

III. p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise.

9. Rámcová smlouva o zpracovávání grantových projektů

Usnesení č. 8568:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření rámcové smlouvy včetně realizačního dodatku na zpracování grantových projektů z dotačních programů EU k naplnění informační strategie města Prostějova se společností PNO Consultants, s.r.o, se sídlem Praha 8, Pobřežní 4, dle přílohy č. 1 (Rámcová smlouva o zpracování grantových projektů) a přílohy č. 2 (Realizační dodatek).

10. MHD – počty přepravených osob

Usnesení č. 8569:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informaci o počtu přepravených osob v MHD.

11. Dopravní napojení plánované bytové výstavby kaskádových domů Prostějov – Ke Krasicím

Usnesení č. 8570:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dopravní napojení kaskádových domů Prostějov – Ke Krasicím podle varianty č. 4 – okružní křižovatkou na severní obslužné komunikaci s napojením ulice K. Svolinského na tuto okružní křižovatku.

12. Odpis nedobytných pohledávek

Usnesení č. 8571:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

odpis pohledávek za nájemné z bytů, nebytových prostor a faktur Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Příloh č. 1, 3, 5, 7 a 8,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova odpis pohledávek dle Příloh č. 2, 4 a 6.

13. Čerpání rezervního fondu RG a ZŠ města Prostějova a ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Usnesení č. 8572:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

1. s čerpáním rezervního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši Kč 3 000,-- na úhradu pokuty udělenou KHS,

2. s čerpáním rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 2 000,-- na úhradu pokuty udělenou KHS.

14. Čerpání rezervního fondu organizace DUHA – kulturního klubu u hradeb

Usnesení č. 8573:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 14 Čerpání rezervního fondu organizace DUHA – kulturního klubu u hradeb,

u k l á d á

a) Alici Gregušové, ředitelce kulturního klubu DUHA,

předložit na příští schůzi rady výhled hospodaření kulturního klubu DUHA do konce roku 2008,

b) Ing. Pavlu Drmolovi, místostarostovi města,

předložit na schůzi rady 26. 8. 2008 koncepci činnosti kulturního klubu DUHA.

15. Čerpání rezervního fondu Městského divadla v Prostějově

Usnesení č. 8574:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s čerpáním rezervního fondu Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace ve výši 170.000 Kč na plánovanou změnu vnějšího image divadla (logo, design webových stránek, měsíční plakáty a další propagační tiskoviny).

16. Zpráva ředitelky Městského divadla v Prostějově

Usnesení č. 8575:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu Mgr. Aleny Spurné, ředitelky Městského divadla v Prostějově o stavu scénické techniky a klavírů.

17. Předkládání projektů základními školami – čerpání finančních poplatků odborným firmám z rezervního fondu

Usnesení č. 8576:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

a) s čerpáním finančních nákladů na přípravu projektů včetně provize odborným firmám a s poskytnutím vratné zálohy na projekt ve výši 10 % z rezervního fondu příspěvkové organizace,

b) s navýšením finančního příspěvku od zřizovatele o náklady spojené s předložením projektu, s jeho realizací a udržitelností po dobu pěti let s podmínkou předchozího schválení přísl. orgánem města.

18. Žádost obce Vřesovice o snížení neinvestičních nákladů na žáky

Usnesení č. 8577:

Rada města Prostějova po projednání

n e s o u h l a s í

se snížením neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky z obce Vřesovice na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, Prostějov.

19. Změna kapacity školní družiny ve školském rejstříku u ZŠ a MŠ J. Železného

Usnesení č. 8578:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

podání návrhu změny ve školském rejstříku u Základní školy a mateřské školy Jana Železného, Sídliště Svobody 24/79, Prostějov na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím

Krajského úřadu v Olomouci o navýšení kapacity školní družiny.

19.1 Spolupráce města Prostějova se Schola Servis Prostějov

Usnesení č. 8579:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

se spoluprací města Prostějova a Schola Servis – zařízení pro DVPP, středisko služeb školám, příspěvková organizace, Palackého 8-10, 796 01 Prostějov, která bude spočívat v informování škol a školských zařízení ve správní oblasti o programech projektů Schola Servis.

20. Revokace části usnesení č. 8315 z 7. 4. 2008 (VFP – oblast sportu)

Usnesení č. 8580:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u je

a) část usnesení RMP č. 8315 ze dne 7. 4. 2008, kterým rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 20.000,-- Kč  (poř. č. žádosti 119) na Mistrovství světa 2008 v praktické střelbě v Indonesii (letenka, cestovné, startovné, ubytování),

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5493

20 000

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

20 000

(výtěžek z výherních hracích přístrojů)

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

20 000

(výtěžek z výherních hracích přístrojů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5493

20 000

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

21. Dodatek ke smlouvě o VFP – Adrenalin Prostějov

Usnesení č. 8581:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás-Dvo/54 – 08) o poskytnutí veřejné finanční podpory – Českému horolezeckému svazu, Horolezeckému oddílu Adrenalin, Západní 93, 796 04 Prostějov, IČ 004 60 001 týkající se změny účelu (v článku III. odst. 1- Použití a účelu příspěvku): a to o doplnění na úhradu za ubytování.

22. Veřejná finanční podpora:

22.1 Veřejná finanční podpora - komise pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 8582:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 25.000,-- Kč RICARDO – RACING TEAM, Plumlovská 89, Prostějov, IČ 687 28 395, (poř. č. žádosti 215)

- na zajištění Memoriálu Otomara Malečka (nákup pohárů a cen, materiální a technické zajištění, propagace akce, startovné, cestovné, ubytování)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

25.000

(neinv. transfery občanským sdružením – RICARDO – RACING TEAM)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

25.000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

22.2 Veřejná finanční podpora - TJ Sokol I Prostějov – nedoporučená žádost

Usnesení č. 8583:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu ve výši 24.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol I, Skálovo nám. 4, 796 01 Prostějov, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 210) na play-off juniorské extraligy v nohejbale (nákup míčů, plakáty, pronájmy, turnaje, organizace).

23. Rozpočtová opatření:

23.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – vnitřní správa, 15 – informační technologie a 70 - finanční

Usnesení č. 8584:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

160.000,00

(Pol. 5137 – DHDM – vybavení 2 kanceláří nábytkem)

11

6171

5154

13.000,00

(Pol. 5154 – Elektrická energie – spotřeba na vysoušení)

11

6171

5169

430.000,00

(Pol. 5169 – Nákup ostatních služeb – úklid, odvoz suti, vymalování, revize elektro, sanace zdiva)

11

6171

5171

122.000,00

(Pol. 5171 – Opravy a udržování – výměna podlahové krytiny, výměna dveří, oprava podhledů a dlažby)

15

6171

5139

50.000,00

(Pol. 5139 – Nákup materiálu j.n. – náhrada baterií)

15

6171

5169

50.000,00

(Pol. 5169 – Nákup ostatních služeb – výměna kabelů k ústředně, úprava rozvaděčů)

15

6171

5171

2.050.000,00

(Pol. 6122 – oprava stávající telefonní ústředny)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

1.800.000,00

(Pol. 5901-Rezerva rady pro RO)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

1.075.000,00

(Pol. 5901-Rezerva na havarijní situace)

2. přímé zadání zakázky „Odstranění škod po havárii vodoinstalace“ vybranému uchazeči MIBAG sanace spol. s r.o., Na Radosti 402, 155 21 Praha 5 – Zličín, pobočka Brno, IČ: 257 73 062.

23.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 8585:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

ředitelce Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 500.000,-- Kč,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3311

6121

500.000,-

(výměna jevištní techniky inspicientského pultu v Městském divadle v Prostějově)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3311

2122

500.000,-

(odvod příspěvkové organizace – Městské divadlo v Prostějově)

23.3 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby

Usnesení č. 8586:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zajistit zpracování studie dětského hřiště v lesoparku Hloučela u provozovny V. Abrahámka.

23.4 ROZOP kapitoly 90 – sběrný dvůr

Usnesení č. 8587:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3723

6122

116000000

1 500 000

Sběrný dvůr

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

1 500 000

Rezerva RMP

23.5 ROZOP kapitoly 60 – městský hřbitov

Usnesení č. 8588:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

44000000

1 500 000

Městský hřbitov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

1 500 000

Rezerva RMP

24. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

24.1 Informace o možnosti využití studny v areálu HŽP Arény

Usnesení č. 8589:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o možnosti využití studny v areálu HŽP Arény Prostějov.

24.2 Vyhlášení záměru pronájmu NP – dům služeb na Olomoucké ulici

Usnesení č. 8590:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 10,97 m2 v domě služeb na Olomoucké ulici v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

24.3 Přechod nájmu parkovacího místa

Usnesení č. 8591:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

přechod nájmu parkovacího místa č.1 v Polišenského ulici č.4467/3 v Prostějově, dle důvodové zprávy.

24.4 Schválení pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka 22

Usnesení č. 8592:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 40,52m2 na nám.T.G.Masaryka č.199/22 v Prostějově přímému zájemci

- Jiřímu Špringerovi,

- za účelem zřízení kanceláře

- za měsíční nájemné ve výši 500,-Kč, s inflační doložkou.

24.5 Schválení pronájmu parkovacího místa – Finská 11

Usnesení č. 8593:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa č.1 ve Finské ulici č.4242/11 v Prostějově žadatelům v pořadí dle důvodové zprávy.

24.6 Návrh prominutí poplatků z prodlení

Usnesení č. 8594:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí poplatků z prodlení z Platebního rozkazu Okresního soudu Prostějov Ro 374/2008 částku ve výši 7514,-- Kč.

25. Majetkoprávní záležitosti:

25.3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 5710/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8595:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 5710/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 9 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), za následujících podmínek:

  1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
  2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

25.4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 3402/3 (původ PK) v k.ú. Ptení

Usnesení č. 8596:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr p.č. 3402/3 o výměře 380 m2 v k. ú. Ptení  za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

25.5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6027/2 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8597:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 6027/2 – zast. plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 (dle zpracovaného geometrického plánu označena jako písmeno „d“, nově součástí pozemku p.č. 6027/3 v k.ú. Prostějov) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

25.7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 669/34 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8598:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 669/34 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 24 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. v kupní smlouvě se kupující zaváže provést výstavbu garáže na převáděném pozemku nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy; pro případ nedodržení tohoto závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba garáže nebude v uvedené lhůtě vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,
 3. v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno poté, co bude možné na převáděném pozemku užívat v souladu se stavebním zákonem dokončenou stavbu garáže,
 4. náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

25.8 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 2686/16 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8599:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu pozemku p.č. 2686/18 - ostatní plocha o výměře 2.247 m2 v k.ú. Prostějov za účelem jeho údržby a provozování občerstvení za následujících podmínek:

  a) nájemné bude stanoveno :

  • za část pozemku o výměře 120 m2 pronajatou za účelem provozování občerstvení ve výši 50,- Kč/m2/rok, tj. 6.000,- Kč ročně,
  • za část pozemku o výměře 2.127 m2 pronajatou za účelem údržby ve výši 1,- Kč/m2/rok, tj. 2.127,- Kč ročně,

  b) nájemné v celkové výši 8.127,- Kč ročně bude placeno ročně předem,

  c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

  d) doba nájmu bude totožná s dobou nájmu sjednanou ve Smlouvě o nájmu č. 2000/16/127 ze dne 31.8.2000, tj. nájemní vztah bude uzavřen na dobu určitou do 1.9.2020,

  e) pronájem bude proveden formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2000/16/127 ze dne 31.8.2000.

  25.9 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemků p.č. 174/1 a p.č. 174/2 oba v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 8600:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr pronájmu části pozemku p.č. 174/2 – zast. plocha o výměře 5 m2 a části pozemku p.č. 174/1 – zast. plocha o výměře 70 m2 oba v k.ú. Prostějov za účelem zřízení 5 odstavných stání osobních vozidel nájemníků domu Knihařská 18, Prostějov, za následujících podmínek:

  - doba nájmu neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

  - výše nájemného 100 Kč/m2/rok,

  - způsob placení nájemného – ročně předem,

  - výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

  25.10 Schválení pronájmu trafostanice na ul. Vrahovická v Prostějově

  Usnesení č. 8601:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  1. pronájem energetického zařízení - trafostanice umístěné na pozemku p.č. 7485/1 v k.ú. Prostějov u areálu čerpací stanice BENZINA na ul. Vrahovická v Prostějově od vlastníka tohoto zařízení společnosti BENZINA s.r.o., se sídlem Praha 7, Dělnická 12, PSČ: 170 04, IČ: 60193328, městu Prostějovu za účelem zajištění odběru elektrické energie pro provoz sběrného dvora na ul. Průmyslová v Prostějově za následujících podmínek:

  1. doba nájmu – neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou,
  2. výše nájemného 20.000,- Kč ročně bez DPH (v nájemném nejsou zahrnuty náklady na el. energii),
  3. způsob placení nájemného – ročně vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku,

  2. rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  6171

  5164

  11.900,--

  nájemné za pronájem trafostanice společnosti BENZINA s.r.o. na rok 2008

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  707100

  11.900,--

  rezerva pro rozpočtová opatření RMP

  25.11 Prodej pozemků v k.ú. Prostějov (BAUSERVIS CZ spol. s r.o.)

  Usnesení č. 8602:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál č. 25.11 Prodej pozemků v k.ú. Prostějov (BAUSERVIS CZ spol. s r.o.).

  25.12 Bezúplatné nabytí rekreačního areálu v k.ú. Stichovice

  Usnesení č. 8603:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 755 na pozemku p.č. 1124/1, objektu k bydlení bez čp/če na pozemku p.č. 1124/4, objektu k bydlení bez čp/če na pozemku p.č. 1124/5, objektu pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku p.č. 1125/2 (vše včetně vnitřního vybavení), pozemků p.č. 1124/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 181 m2, p.č. 1124/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 365 m2, p.č. 1124/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, p.č. 1124/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2, 4 lehkých rekreačních chatek na pozemku p.č. 1124/6, plechové kolny na pozemku p.č. 1124/6, skladu správce na pozemku p.č. 1124/6, sociálního zařízení na pozemku p.č. 1124/6 a místní komunikace (příjezdové cesty) na pozemku p.č. 1124/3, vše v k.ú. Stichovice od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ: 128 00, IČ: 69797111, s tím, že náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  25.13 Zrušení předkupního práva k nemovitostem v k.ú. Prostějov (SaF – SERVIS, s.r.o.)

  Usnesení č. 8604:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k objektu občanské vybavenosti č.p. 4400 na pozemku p.č. 6169/85 v k.ú. Prostějov, k pozemku p.č. 6169/85 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 430 m2 v k.ú. Prostějov a k pozemku p.č. 6169/193 – ost. plocha o výměře 372 m2 v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví spol. SaF – SERVIS, s.r.o., se sídlem Sídl. svobody 3552/53, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 25510762.

  25.14 Revokace usnesení RMP č. 8015 ze dne 8.1.2008

  Usnesení č. 8605:

  Rada města Prostějova po projednání

  r e v o k u j e

  usnesení Rady města Prostějova č. 8015 ze dne 8.1.2008 (schválení pronájmu části pozemku p.č. 7965 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 za účelem umístění navigační tabule o rozměrech 1,2 x 0,8 metru).

  25.15 Dořešení vlastnictví pozemků na sídl. E. Beneše – návrh postupu

  Usnesení č. 8606:

  Rada města Prostějova po projednání

  u k l á d á

  Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

  zajistit další postup dořešení vlastnických vztahů k pozemkům na sídl. E. Beneše dle důvodové zprávy, varianty B).

  25.16 Vyhlášení výběrového řízení na pronájem plakátovacích ploch na území města Prostějova

  Usnesení č. 8607:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  podmínky výběrového řízení na pronájem 43 kusů plakátovacích ploch na území města Prostějova za účelem jejich provozu dle přílohy.

   

  25.17 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 5975 a p. č. 8079 v k. ú. Prostějov

  Usnesení č. 8608:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr pronájmu části pozemku p.č. 5975 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 80 m2 a části pozemku p.č. 8079 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 70 m2, v lokalitě biokoridoru Hloučela, na dobu určitou 10 let s výpovědní lhůtou tři měsíce, za následujících podmínek:

  1. část pozemku p.č. 5975 v k.ú. Prostějov o výměře 80 m2 bude pronajataza nájemné ve výši 30,- Kč/m2/rok, tj. celkem 2.400,- Kč ročně, za účelem umístění posezení u kiosku,

  2. část pozemku p.č. 8079 v k.ú. Prostějov o výměře 70 m2 bude pronajataza nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok, tj. celkem 70,- Kč ročně, za účelem umístění dětského hřiště,
  3. provozovatel kiosku bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu pronájmu, posezení u kiosku a dětského hřiště,
  4. výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

  26. Bytové záležitosti:

  26.1 Uzavření NS v DPS

  Usnesení č. 8609:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou se žadateli dle důvodové zprávy.

  26.2 Uzavření NS – byty na opravu vlastním nákladem

  Usnesení č. 8610:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemních smluv se žadateli dle důvodové zprávy.

  26.3 Uzavření NS

  Usnesení č. 8611:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemních smluv na byty se žadateli dle důvodové zprávy.

  26.4 Návrh uzavření NS

  Usnesení č. 8612:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  a) výjimku, kdy bude přidělen byt v domě, který je určený k prodeji,

  b) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 na ul. Svatoplukova 43, na dobu určitou 1 rok.

  27.1 Problematika školství

  Usnesení č. 8613:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y j á d ř i l a

  vůli pokračovat v projektu dostavby devítitřídní Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1.

   

  Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                            Miroslav P i š ť á k , v. r

  starosta města Prostějova                                                                                                                    místostarosta města Prostějova

  Prostějov 1. 7. 2008

  Zpracovala: Věra Krejčí

  Vytvořeno 7.7.2009 10:34:29 | přečteno 309x | Věra Krejčí
  load