Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 42. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 42. schůze Rady města Prostějova

konané 7. 7. 2008

Usnesení z 42. schůze Rady města Prostějova, konané 7. 7. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8614:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 42. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 7. 7. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – odbor rozvoje a investic ZŠ Rejskova - výměna oken

Usnesení č. 8615:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

600335

500 000

ZŠ Rejskova – výměna oken

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

500 000

Rezerva RMP

3. Zadání veřejné zakázky – Stavební úpravy ZŠ J. Železného

Usnesení č. 8616:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

- I. Zadání otevřeného podlimitního řízení zakázky „Stavební úpravy ZŠ J. Železného“

- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %

                           1. Výše nabídkové ceny 60

2. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla 20

3. Výše poskytnuté bankovní záruky za jakost po dobu záruky 20,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy ZŠ J. Železného“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e

- jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy ZŠ J. Železného“ uvedený v zápise ze schůze rady,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise z uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

 

4. Zadání veřejné zakázky – Vnitroblok Libušinka – rekonstrukce zpevněných ploch

Usnesení č. 8617:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

- I. Zadání otevřeného podlimitního řízení zakázky „Vnitroblok Libušinka – rekonstrukce zpevněných ploch“

- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %

               1. Výše nabídkové ceny 70

               2. Lhůta výstavby v týdnech 20

               3. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla 10

- III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:

1. Realinvest, s.r.o., Prostějov

2. Silnice Brno, spol. s r.o., Brno

3. STRABAG, a.s., Praha

4. Skanska DS, a.s., Brno

5. MODOS, spol. s r.o., Olomouc

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Vnitroblok Libušinka – rekonstrukce zpevněných ploch“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e

- jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Vnitroblok Libušinka – rekonstrukce zpevněných ploch“ uvedený v zápise ze schůze rady,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise z uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

 

5. Zadání veřejné zakázky – Okružní křižovatka Určická - Okružní zpevněných ploch

Usnesení č. 8618:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

- I. Zadání otevřeného podlimitního řízení zakázky „Okružní křižovatka Určická - Okružní“

- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %

1. Výše nabídkové ceny 70

2. Lhůta výstavby v týdnech 20

3. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla 10

- III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:

1. Insta Prostějov, s.r.o., Prostějov

2. Silnice Brno, spol. s r.o., Brno

3. STRABAG, a.s., Praha

4. Skanska DS, a.s., Brno

5. MODOS, spol. s r.o., Olomouc

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Okružní křižovatka Určická - Okružní“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e

- jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Okružní křižovatka Určická - Okružní“ uvedený v zápise ze schůze rady,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise z uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

 

6. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

Usnesení č. 8619:

Rada města Prostějova po projednání

1. r o z h o d l a

podat Krajskému soudu v Brně žalobu proti rozhodnutí správního orgánu - Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. RO74,075/2006/02-09553/2008/310-Hr. ze dne 15. května 2008 podle předloženého návrhu,

2. s o u h l a s í

s obsahem žaloby proti rozhodnutí správního orgánu - Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. RO74,075/2006/02-09553/2008/310-Hr. ze dne 15. května 2008 podle předloženého

návrhu, který tvoří formou přílohy nedílnou součást zápisu ze schůze rady města.

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                                    Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                            místostarosta města Prostějova

Prostějov 7. 7. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:34:41 | přečteno 249x | Věra Krejčí
load