Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 43. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 43. schůze Rady města Prostějova

konané 5. 8. 2008

Usnesení z 43. schůze Rady města Prostějova, konané 5. 8. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8620:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 43. schůze, konané dne 5. 8. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí rady - návrh změny složení komise dopravy

Usnesení č. 8621:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

členem komise dopravy

- Jarmilu Skopalovou, vedoucí Střediska údržby Jih Správy silnic Olomouckého kraje

- Mgr. Vítězslava Matyáše, vedoucího Dopravního inspektorátu Policie ČR Prostějov

o d v o l á v á

z funkce člena komise dopravy Jiřího Procházku, bývalého vedoucího Dopravního inspektorátu Policie ČR Prostějov, v souvislosti s ukončením jeho působení u Policie ČR.

3. Odpis pohledávky KYMEX spol. s r. o.

Usnesení č. 8622:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

odpis pohledávky fy KYMEX spol.s.r.o.ve výši 12.000 Kč, která vznikla neuhrazením sjednané úhrady za zajištění ostrahy objektu v době od 1.1. do 31.12.2002 na základě smlouvy ze 17.3.1997 a to z důvodu promlčení.

4. Jmenování nových členů řídicího a realizačního týmu k projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Usnesení č. 8623:

Rada města Prostějova po projednání

o d v o l á v á

- Ing. Petru Pavláskovou, členku řídícího a realizačního týmu k projektu Zdravé město a místní Agenda 21,

- Ing. Petru Mejzlíkovou, členku řídícího a realizačního týmu k projektu Zdravé město a místní Agenda 21,

j m e n u j e

- Bc. Kamila Janečka, vedoucího oddělení rozvoje a investic, členem řídícího a realizačního týmu k projektu Zdravé město a místní Agenda 21,

- Mgr. Evu Krejčí, koordinátorku projektu Zdravé město a místní Agenda 21, členkou řídícího a realizačního týmu k projektu Zdravé město a místní Agenda 21,

- Mgr. Evu Zatloukalovou, předsedkyni Regionálního sdružení Českého svazu ochránců přírody IRIS, členkou řídícího a realizačního týmu k projektu Zdravé město a místní Agenda 21,

- Ing. Jiřího Hlocha, ředitele divize BUS spol. FTL - First Transport Lines, a.s., členem řídícího a realizačního týmu k projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

5. Vnitřní úprava systému administrace potřeb města – získávání externích finančních zdrojů

Usnesení č. 8624:

Rada města Prostějova po projednání

v y d á v á

Směrnici, kterou se stanoví systém administrace potřeb města ve vazbě na získávání externích finančních zdrojů, podle předloženého návrhu s účinností od 15. srpna 2008.

6. Měření rychlosti Městskou policií Prostějov

Usnesení č. 8625:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

přehled o činnosti Městské policie Prostějov na úseku dopravy.

7. Převod obchodního podílu společnosti MI PRO STAV s. r. o.

Usnesení č. 8626:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informace o právní úpravě a možnostech převodu obchodního podílu společníka a přeměně společnosti MI PRO STAV s.r.o. , Identifikační číslo 269 65 186, sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého materiálu.

8. Jmenování odpovědné redaktorky Radničních listů

Usnesení č. 8627:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

odpovědnou redaktorkou Radničních listů města Prostějova Mgr. Janu Gáborovou.

9. Schválení přijetí investičního příspěvku z rozpočtu OlK

Usnesení č. 8628:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

I. přijetí investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 40.000,- Kč pro JSDH města Prostějova

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

6122

40.000,- Kč

(stroje přístroje a zařízení – nákup osvětlovacího stožáru )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

40.000,- Kč

(rezerva na havarijní situace)

III. smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a pověřit starostu města Prostějova Ing. Jana Tesaře podpisem této smlouvy.

10. Změna OZV č. 11/2007 požární řád města Prostějova

Usnesení č. 8629:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2007 požární řád města Prostějova, příloha č. 1.

11. Harmonogram investičních akcí

Usnesení č. 8630:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený harmonogram investičních akcí,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

postupovat při realizaci investičních akcí v roce 2008 v souladu s předloženým harmonogramem.

12. Výhled hospodaření DUHY – kulturního klubu u hradeb do konce roku 2008

Usnesení č. 8631:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výhled hospodaření Duhy – Kulturního klubu u hradeb v Prostějově do konce roku 2008.

13. Čerpání investičního fondu MK Prostějov

Usnesení č. 8632:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s čerpáním finančních prostředků ve výši 7.500,-- Kč z investičního fondu organizace Městské knihovny Prostějov, Skálovo nám. 6, IČ 670 08 976 účelově vázaných na opravu hasících přístrojů.

14. Informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb

Usnesení č. 8633:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený materiál o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově,

s c h v a l u j e

personální změnu ve složení řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově dle důvodové zprávy.

15. Převod movitého majetku – vozidla

Usnesení č. 8634:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ: 47922516, do vlastnictví města Prostějova, a to vozidla Mazda SR-E BUS, RZ: PVE 06-42.

16. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – TJ Sokol I Prostějov

Usnesení č. 8635:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás-Dvo/117 – 08) o poskytnutí veřejné finanční podpory – Tělocvičné jednotě Sokol I, Prostějov, Skálovo nám. 4, 796 01 Prostějov, IČ 155 26 151 týkající se změny účelu (v článku III. odst. 1- Použití a účel příspěvku): a to o doplnění na úhradu cestovného spojeného s účastí družstva Sokola I Prostějov v zápasech play-off juniorské extraligy družstev.

17. Odpis pohledávky

Usnesení č. 8636:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

odpis pohledávky smluvní pokuty dle § 544 občanského zákoníku za zábor zeleně ve výši 140,-- Kč firmě UNOX, s.r.o., Plotní 75, 602 00 Brno, IČ 25314025.

18. Rozpočtová opatření:

18.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 8637:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. schválit přijetí peněžitého daru ve výši 40.000 Kč od společnosti FTL First Transport Lines, a.s.,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

2321

40.000,00

(zvýšení položky – přijaté neinvestiční dary)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5169

102400

40.000,00

(zvýšení položky – přijaté neinvestiční dary – Mez. soch. sympozium – nákup služeb)

18.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 8638:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5173

0

0

0

100.000,00

( Cestovné – tuzemské i zahraniční )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5162

0

0

0

100.000,00

( Služby telekomunikací a radiokomunikací )

18.3 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení

Usnesení č. 8639:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

6122

131000000

25 000

(zvýšení pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení – bezdrátový hlásič do Domamyslic)

10

6171

5175

20 000

(zvýšení pol. 5175 stravování – zajištění stravování a občerstvení na cvičení krizového štábu )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5139

45 000

(snížení pol. 5139 nákup materiálu j.n.)

18.4 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie

Usnesení č. 8640:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5139

40000

(nákup materiálu)

13

5311

5134

40000

(prádlo, oděv, obuv)

13

5311

5137

25000

(drobný hmotný majetek)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5167

75000

(školení a vzdělávání – pozitivní komunikace)

13

5311

5173

30000

(cestovné – osvědčení a školení)

18.5 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální

Usnesení č. 8641:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5024

120.000,-

(Pol. 5024 – odstupné)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

120.000,-

(Pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru)

18.6 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí

Usnesení č. 8642:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

18.7 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města

Usnesení č. 8643:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

18.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (dětské hřiště v lesoparku)

Usnesení č. 8644:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

18.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (dopravní situace u škol)

Usnesení č. 8645:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

197000000

120 000

Odbor rozvoje a investic – PD řešení dopravní situace u škol

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

120 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

18.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD veřejného osvětlení)

Usnesení č. 8646:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

198000000

30 000

PD VO ulice Průchodní, Žitná

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

30 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

18.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rejskova ulice)

Usnesení č. 8647:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

18.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Prostějov, Dr. Horáka)

Usnesení č. 8648:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

194000000

84 000

PD EÚO ZŠ Dr. Horáka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

84 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

18.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace nám. Padlých hrdinů – Erbenova ulice)

Usnesení č. 8649:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

165000000

3 200 000

Komunikace Padlých hrdinů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

3 200 000

Rezerva RMP

18.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (cyklistická stezka)

Usnesení č. 8650:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6313

171000000

632 831

Cyklistická stezka Krasice-Čechovice - příspěvek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

171000000

632 831

Cyklistická stezka Krasice-Čechovice

18.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kašna nám. Spojenců)

Usnesení č. 8651:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3326

6121

103000000

350 000

Kašna nám. Spojenců

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

102000000

350 000

Nám. Spojenců komunikace

18.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Pernštýnské nám. 7)

Usnesení č. 8652:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

6121

162000000

2 000 000

Pernštýnské nám. fasáda

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

2 000 000

Rezerva RMP

18.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (cesta v Kolářových sadech)

Usnesení č. 8653:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

196000000

80 000

PD mlatová úprava cesty v Kolářových sadech

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

80 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

18.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (50 RD za novou nemocnicí)

Usnesení č. 8654:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

11300000

4 980 000

50 RD za novou nemocnicí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

4 980 000

Rezerva RMP

18.19 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond

Usnesení č. 8655:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

0050

5 000

Kultura, tělovýchova

2. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5660

0000

5 000

Půjčky

18.20 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (oprava hrobů)

Usnesení č. 8656:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5192

185 000,-

Oprava poškozených hrobů na hřbitově na ulici Brněnská

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

185 000,-

Rezerva na havarijní situace

18.21 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (Kolářovy sady)

Usnesení č. 8657:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

900400

350 000,-

Komunální služby – Kolářovy sady - mobiliář

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

350 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

18.22 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (dopravní situace u Sportcentra)

Usnesení č. 8658:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

900100

154 000,-

Komunikace – Dopravní značení u Sportcentra v ul.Olympijská a v okolí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

154 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

18.23 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (strojní čištění)

Usnesení č. 8659:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900300

660 000,-

Čištění města – strojní čištění a úklid strojní

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900400

3 063 000,-

Veřejná zeleň - služby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

900200

3 723 000,-

Komunální odpad – sběr, svoz, úklid TKO

18.24 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (oprava semaforu)

Usnesení č. 8660:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5171

900600

315 000,-

Komunální služby – Oprava semaforu na Olomoucké ulici

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5169

900600

315 000,-

Komunální služby – Oprava semaforu na Olomoucké ulici

18.25 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (navýšení příjmů)

Usnesení č. 8661:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3725

2324

1 500 000,-

Komunální služby – Příjmy za využívání a zneškodňování komunálních odpadů

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

2111

900100

700 000,-

Komunikace – Příjmy za parkovné

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

2 200 000,-

Fond rezerv a rozvoje

18.26 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor

Usnesení č. 8662:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

4399

2329

171700

2 500 000,-

Příjmy – Kostelecká – ubytovna

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

2 500 000,-

Fond rezerv a rozvoje

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

2111

910600

2 200 000,-

Příjmy - Teplo a TUV do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

2111

910700

2 000 000,-

Příjmy – Vodné a stočné do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

2111

915154

1 380 000,-

Příjmy – Elektrická energie do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

2111

915169

980 000,-

Příjmy za služby do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5152

910600

2 800 000,-

Teplo a TUV do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5151

910700

2 000 000,-

Vodné a stočné do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5154

910800

780 000,-

Elektrická energie do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5169

910900

980 000,-

Služby do bytů a nebytových prostor

18.27 Rozpočtové opatření kapitoly 70 - finanční

Usnesení č. 8663:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6171

5163

708200

300.000,-

Pojištění majetku města

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5166

708100

250.000

Konzultační, poradenské a právní služby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6310

5163

50 000

Služby peněžních ústavů

19. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

19.1 Nájemné v bytech města Prostějova

Usnesení č. 8664:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

19.2 Nájemné v domech s pečovatelskou službou

Usnesení č. 8665:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

19.3 Vynětí nebytového prostoru z nájmu společnosti KAJA s. r. o.

Usnesení č. 8666:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

19.4 Schválení pronájmu NP – Wolkerova 31

Usnesení č. 8667:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 44,83m2 ve Wolkerově ulici č.1684/31 v Prostějově žadatelům v pořadí:

1. Marcele Dvořákové, IČ 74350731

- za nabídnuté roční nájemné ve výši 50.000,- Kč s inflační doložkou

- za účelem zřízení kanceláře

2. Jiřímu Malému, IČ 62862561

- za nabídnuté roční nájemné ve výši 32.000,- Kč s inflační doložkou

- za účelem rozšíření služeb Eurosalonu.

19.5 Změna v osobě nájemce NP – Barákova 2

Usnesení č. 8668:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

změnu v osobě nájemce nebytových prostor o rozloze 71,72m2 v Barákově ulici č. 2678/2 v Prostějově

z: Ing. Ladislav Unger, IČ 499 31 687

na: Autoservis MORAVA s.r.o., Plumlovská 456/32, 796 01 Prostějov, IČ 282 94 068.

19.6 Změna v osobě nájemce NP – Wolkerova 4

Usnesení č. 8669:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu v osobě nájemce nebytových prostor o celkové rozloze 130m2 ve Wolkerově ulici č.1553/4 v Prostějově

z: PechaSan IV s.r.o., Wolkerova 2, Prostějov, IČ 260 71 339

na: PechaSan spol. s r.o., Písecká 1115, 386 01 Strakonice, IČ 260 29 944.

19.7 Výpověď nájmu NP – nám. T. G. Masaryka 22

Usnesení č. 8670:

Rada města Prostějova po projednání

a) s c h v a l u j e

výpověď nájmu nebytových prostor o celkové rozloze 169,31m2 a skladu o rozloze 35,34m2 na nám. T. G. Masaryka č.200/22 v Prostějově, Gabriele Vozihnojové, k datu 30. 11. 2008,

b) v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 169,31m2 a skladu o rozloze 35,34m2 na nám. T. G. Masaryka č.200/22 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

20. Majetkoprávní záležitosti:

20.1 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 212/10 v k. ú. Domamyslice

Usnesení č. 8671:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 212/10 – ost. plocha o výměře 364 m2 v k.ú. Domamyslice za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.2 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p. č. 158/1, p. č. 153, p. č. 152/1 a p. č. 154 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8672:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p. č. 158/1 – zast. plocha o výměře 64 m2, části pozemku p. č. 153 – zast. plocha o výměře 120 m2 a p. č. 152/1 – zast. plocha o výměře 47 m2, vše v k. ú. Prostějov (po oddělení geometrickým plánem nově označeny jako pozemek p.č. 153 v k.ú. Prostějov o výměře 231 m2) a části pozemku p.č. 154 – zast.plocha o výměře 298 m2 (po oddělení geometrickým plánem nově označena jako pozemek p.č. 154/4 v k.ú. Prostějov o výměře 298 m2), společnosti E.PROXIMA, s. r. o., se sídlem Holická 31, 772 00 Olomouc, IČ: 253 95 602, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 2. v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu polyfunkčního domu
  včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nesplnění uvedeného závazku kupujícím bude stanovena smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,
 3. vzhled polyfunkčního domu bude konzultován a odsouhlasen Stavebním úřadem Městského úřadu v Prostějově, odd. územního plánování (záměr musí být v souladu s konceptem Regulačního plánu centra města); nově navrhovaná stavba na převáděných pozemcích musí v maximální míře respektovat historický charakter sídla, musí tvarem, měřítkem, členěním, materiálem a barvou odpovídat charakteru okolní zástavby; při nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek bude stanovena smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč v každém jednotlivém případě,
 4. bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi
  městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví
  města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po vydání kolaudačního
  souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby nového objektu na převáděných pozemcích,
 5. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek
  spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 8263 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8673:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p. č. 8263 – orná půda o výměře 168 m2 v k. ú. Prostějov, spol. ALORA, s. r. o., se sídlem Vrahovická 14 – 16, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ 253 14 831, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.4 Vyhlášení záměru prodeje pozemků pod stavbami garáží v ul. Šafaříkova

Usnesení č. 8674:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží v ul. Šafaříkova v Prostějově p.č. 5362/3 – zastavěná plocha o výměře 18 m2, p.č. 5362/5 – zastavěná plocha o výměře 18 m2, p.č. 5362/10 – zastavěná plocha o výměře 25 m2 a p.č. 5362/16 – zastavěná plocha o výměře 20 m2, vše v k.ú. Prostějov, vlastníkům garáží stojících na těchto pozemcích za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1112/1 v k. ú. Smržice

Usnesení č. 8675:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 1112/1 – lesní pozemek o výměře 271 m2 v k.ú. Smržice společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ: 796 01, IČ: 49451723, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.6 Schválení pronájmu částí pozemků p. č. 174/1 a 174/2 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8676:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem částí pozemků p. č. 174/1 a 174/2 v k. ú. Prostějov (dvorní trakt ulice Knihařská 18) dle důvodové zprávy za následujících podmínek:

- doba nájmu neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

- výše nájemného 100 Kč/m2/rok,

- způsob placení nájemného – ročně předem,

- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,

- v nájemní smlouvě bude uvedena povinnost nájemců zajišťovat údržbu pozemků.

20.7 Schválení pronájmu částí pozemků p. č. 5975 a p. č. 8079 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8677:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 5975 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 80 m2 a části pozemku p.č. 8079 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 70 m2, v lokalitě biokoridoru Hloučela, na dobu určitou 10 let s výpovědní lhůtou tři měsíce, za následujících podmínek:

 1. část pozemku p.č. 5975 v k.ú. Prostějov o výměře 80 m2 bude pronajata za nájemné ve výši 30,- Kč/m2/rok, tj. celkem 2.400,- Kč ročně, za účelem umístění posezení u kiosku,
 2. část pozemku p.č. 8079 v k.ú. Prostějov o výměře 70 m2 bude pronajata za nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok, tj. celkem 70,- Kč ročně, za účelem umístění dětského hřiště,
 3. nájemce bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu pronájmu, posezení u kiosku a dětského hřiště,
 4. výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

20.8 Schválení pronájmu pozemku p. č. 2686/18 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8678:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem pozemku p.č. 2686/18 - ostatní plocha o výměře 2.247 m2 v k.ú. Prostějov Michaelu Faltýnkovi, místo podnikání Prostějov, Pernštýnské nám. 3, č.p. 190, IČ: 60691921 (fyzická osoba podnikající), a to části o výměře 2.127 m2 za účelem jeho údržby a části o výměře 120 m2 za účelem provozování občerstvení, za následujících podmínek:

  - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 20 let s tříměsíční výpovědní lhůtou,

  - nájemné bude stanoveno:

   • za část pozemku o výměře 120 m2 pronajatou za účelem provozování občerstvení ve výši 50,- Kč/m2/rok, tj. 6.000,- Kč ročně,
   • za část pozemku o výměře 2.127 m2 pronajatou za účelem údržby ve výši 1,- Kč/m2/rok, tj. 2.127,- Kč ročně,

  - nájemné v celkové výši 8.127,- Kč ročně bude placeno ročně předem,

  - nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

   20.9 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 5312/2 v k. ú. Prostějov

   Usnesení č. 8679:

   Rada města Prostějova po projednání

   v y h l a š u j e

   záměr pronájmu části pozemku p.č. 5312/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 14 m2 za účelem umístění dočasné stavby kůlny na uložení zahradnického nářadí a invalidního vozíku za následujících podmínek:

   1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
   2. nájemné bude stanoveno ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. 280,- Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
   3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

   20.10 Schválení zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Prostějov

   Usnesení č. 8680:

   Rada města Prostějova po projednání

   s c h v a l u j e

   zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat rozvody tepelné energie a teplé vody, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na tomto zařízení, na částech pozemků města Prostějova p.č. 6055/1, p.č. 6055/22, p.č. 6055/26, p.č. 6055/46, p.č. 6055/49, p.č. 6055/63, p.č. 6055/21, p.č. 6055/44, p.č. 6055/45, p.č. 6055/85, p.č. 6055/87, p.č. 6055/95 a p.č. 6055/67, vše v k.ú. Prostějov, (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickými plány č. 4245-528/2008 ze dne 25.1.2008, č. 4248-528/2008 ze dne 28.1.2008, č. 4247-528/2008 ze dne 28.1.2008 a č. 4246-528/2008 ze dne 25.1.2008) ve prospěch společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ 26259893, za následujících podmínek:

   - věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,

   - náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí Domovní správa Prostějov, s.r.o.

   20.11 Schválení zřízení věcných břemen na pozemcích v k. ú. Prostějov

   Usnesení č. 8681:

   Rada města Prostějova po projednání

   o d k l á d á

   materiál na příští schůzi rady.

   20.12 Tetín 1 – ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor dohodou

   Usnesení č. 8682:

   Rada města Prostějova po projednání

   s c h v a l u j e

   uzavření dohody o skončení nájmu nemovitostí dle Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 99/16/005 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Občanským sdružením na pomoc dětem s více vadami, IČ: 440 53 991 (dnes označeno jako Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, IČ: 440 53 991) jako nájemcem dne 13.04.1999 za následujících podmínek:

   • dohoda bude uzavřena s účinností ke dni uzavření smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva, na základě které dojde k převodu objektu Tetín 1 v Prostějově a souvisejících pozemků v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18137 ze dne 24.06.2008,
   • nedoplatek nájemného za období od 01.07.2008 do ukončení platnosti Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 13.04.1999 bude zaplacen ze strany Občanského sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA do 10 dnů ode dne podpisu dohody o skončení nájmu.

   20.13 Vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Prostějov

   Usnesení: 8683:

   Rada města Prostějova po projednání

   o d k l á d á

   materiál na příští schůzi rady.

   20.14 Schválení přijetí daru movité věci

   Usnesení č. 8684:

   Rada města Prostějova po projednání

   s c h v a l u j e

   přijetí daru movité věci - hodin v hodnotě 4.654,- Kč (včetně instalace) umístěných v meteostanici na Vojáčkově nám. v Prostějově od „Okrašlovacího spolku města Prostějova o.s.“, se sídlem Prostějov, Vrlova 7, č.p. 370, IČ: 28555091, do vlastnictví města Prostějova.

   20.16 Česká pošta, s. p. – technické zhodnocení NP na ul. Dolní 6

   Usnesení č. 8685:

   Rada města Prostějova po projednání

   s  o u h l a s í

   s tím, aby Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 225 99, IČ: 47114983, provedla technické zhodnocení nebytových prostor č. 108 v objektu na ul. Dolní 6 v Prostějově č.p. 3660 na p.č. 3443/9 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova spočívající v rozšíření datových sítí za následujících podmínek:

   • práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
   • do 1 měsíce po provedení technického zhodnocení nebytových prostor bude uzavřena dohoda o odepisování v souladu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, na základě které město Prostějov udělí České poště, s.p., souhlas s odepisováním předmětného technického zhodnocení, a

   s  c h v  a l u j e

   uzavření dohody o odepisování technického zhodnocení pronajatých nebytových prostor č. 108 v objektu na ul. Dolní 6 v Prostějově č.p. 3660 na p.č. 3443/9 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova spočívajícího v rozšíření datových sítí mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Českou poštou, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 225 99, IČ: 47114983, jako nájemcem, a to v souladu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

   20.17 Rozšíření zmocnění Mgr. Uchytila k podepisování smluv za město

   Usnesení č. 8686:

   Rada města Prostějova po projednání

   d o p o r u č u j e

   Zastupitelstvu města Prostějova zmocnit místostarostu města Mgr. Vlastimila Uchytila k zastupování města Prostějova při podepisování všech smluv a písemností vzešlých z činnosti odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově.

   20.19 Schválení výpůjčky zahradního malotraktoru Agrojet AJ 102/15,5 HP

   Usnesení č. 8687:

   Rada města Prostějova po projednání

   s c h v a l u j e

   výpůjčku zahradního malotraktoru Agrojet AJ 102/15,5 HP občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Haná Prostějov, se sídlem Prostějov, Brněnská 10, PSČ 796 01, IČ: 163 67 995, za účelem sečení trávy fotbalového hřiště na ul. E. Valenty za následujících podmínek:

   1. smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 25.07.2008 do 31.10.2008,
   2. veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky ponese po dobu výpůjčky občanské sdružení Tělovýchovná jednota Haná Prostějov.

   20.20 Zajištění nemovitosti pro sociální bydlení

   Usnesení č. 8688:

   Rada města Prostějova po projednání

   1) s c h v a l u j e

   uzavření smlouvy o zprostředkování koupě nemovitosti (pozemku nebo objektu) pro sociální bydlení s Ing. arch. Vladimírem Erbenem, místo podnikání Prostějov, Havlíčkova 3a, PSČ: 796 01, IČ: 414 98 143, a Ing. Františkem Kocourkem, místo podnikání Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ: 796 01, IČ: 415 01 985, ve znění dle přílohy, s tím, že při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 9/2006, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a práce malého rozsahu,

   2) z m o c ň u j e

   Ing. Jana Tesaře, starostu města, podpisem smlouvy uvedené v bodě 1) usnesení,

   3) s c h v a l u j e

   rozpočtové opatření, kterým se

   - zvyšuje rozpočet výdajů

   Kapitola

   ODPA

   Pol

   ZP

   UZ

   Organizace

   O hodnotu v Kč

   50

   6409

   5169

   345.100

   úhrada provize za zprostředkování koupě nemovitosti - Ing. arch. Erben, Ing. Kocourek

   - snižuje rozpočet výdajů

   Kapitola

   ODPA

   Pol

   ZP

   UZ

   Organizace

   O hodnotu v Kč

   70

   6409

   5901

   707100

   345.100

   snížení rezervy pro ROZOP Rady města Prostějova

   20.21 Odpis pohledávek DSP, příspěvkové organizace

   Usnesení č. 8689:

   Rada města Prostějova po projednání

   s c h v a l u j e

   1. odpis pohledávek za nájemné z bytů, nebytových prostor a faktury za Domovní správu Prostějov, přísp. org., v celkové výši 192.357 Kč dle přílohy, z toho:

   - Domovní správa Prostějov, přísp.org. – pohledávky ve výši 65.051 Kč (z bytů)

   - Domovní správa Prostějov, přísp.org. – pohledávky ve výši 65.199 Kč (z nebyt.prostor)

   - Domovní správa Prostějov, přísp.org. – pohledávky ve výši 62.107 Kč (z faktur)

   2. odpis přeplatků za nájemné z nebytových prostor z Domovní správy Prostějov, přísp. org., v celkové výši 113 Kč dle přílohy.

   20.23 Informace o plnění usnesení – svěření pravomocí OSMM

   Usnesení č. 8690:

   Rada města Prostějova po projednání

   b e r e   n a   v ě d o m í

   informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 3996 ze dne 04.11.2003 a č. 6340 ze dne 04.10.2005 (přehled o materiálech projednávaných odborem SMM v průběhu II. čtvrtletí 2008).

   20.24 Informace o stavu kanalizace (Zámek – Pernštýnské náměstí)

   Usnesení č. 8691:

   Rada města Prostějova po projednání

   b e r e   n a   v ě d o m í

   informaci o stavu kanalizace (Zámek – Pernštýnské náměstí),

   u k l á d á

   Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

   předložit radě města návrh řešení.

   21. Bytové záležitosti

   Usnesení č. 8692:

   Rada města Prostějova po projednání

   s c h v a l u j e

   uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

   22. Různé

   22.1 Okresní fotbalový svaz – žádost o užití znaku města Prostějova

   Usnesení č. 8693:

   Rada města Prostějova po projednání

   s o u h l a s í

   s  užitím znaku města Prostějova na materiálech Střediska mládeže kopané – sportovní areál E. Valenty, Prostějov. Souhlas se uděluje Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

   22.2 Veřejná finanční podpora – Občanské sdružení Žebřík

   Usnesení č. 8694:

   Rada města Prostějova po projednání

   s c h v a l u j e

   a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory ve výši 50 000,- Kč občanskému sdružení Žebřík o. s., Voskovcova 8, 779 00 Olomouc, IČO 27019896, (pořadové číslo žádosti 220),

   - VFP bude použita na úhradu nájemného, nákladů na elektřinu, vodu, teplo, pojištění prostor Centra podpory cizinců v Domě služeb na Vrahovické ulici 83 v Prostějově,

   - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

   - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008,

   b) rozpočtové opatření, kterým se

   - zvyšuje rozpočet výdajů

   Kapitola

   ODPA

   Pol

   ZP

   UZ

   Organizace

   O hodnotu v Kč

   21

   4342

   5222

        

   50.000,--

   VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Žebřík o. s.)

   - snižuje rozpočet výdajů

   Kapitola

   ODPA

   Pol

   ZP

   UZ

   Organizace

   O hodnotu v Kč

   70

   6409

   5909

      

   708000

   50.000,--

   ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP

   22.3 Veřejná finanční podpora – CD k publikaci „To byl Alfons Jindra“

   Usnesení č. 8695:

   Rada města Prostějova po projednání

   s c h v a l u j e

   a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 20 000,- Kč (pořadové číslo žádosti 221),

   - VFP bude použita na zhotovení CD k publikaci „To byl Alfons Jindra“,

   - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

   - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008,

   b) rozpočtové opatření, kterým se

   - zvyšuje rozpočet výdajů

   Kapitola

   ODPA

   Pol

   ZP

   UZ

   Organizace

   O hodnotu v Kč

   20

   3319

   5493

   20 000

   (účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám) – Jaroslav Langer – výroba CD

   - snižuje rozpočet výdajů

   Kapitola

   ODPA

   Pol

   ZP

   UZ

   Organizace

   O hodnotu v Kč

   70

   6409

   5909

   701600

   20 000

   (výtěžek z výherních hracích přístrojů)

    

   Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                               Miroslav P i š ť á k , v. r.

   starosta města Prostějova                                                                                                                       místostarosta města Prostějova

   Prostějov 5. 8. 2008

   Zpracovala: Věra Krejčí

   Vytvořeno 7.7.2009 10:34:47 | přečteno 368x | Věra Krejčí
   load