Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 44. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 44. schůze Rady města Prostějova

konané 26. 8. 2008

Usnesení z 44. schůze Rady města Prostějova, konané 26. 8. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8696:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 44. schůze, konané dne 26. 8. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8697:

Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01

1. r o z h o d l a

zvýšit základní kapitál obchodní společnosti o 4.500.000 Kč na novou výši 4.700.000 Kč peněžitým vkladem jediného společníka města Prostějova ve výši 4.500.000 Kč, slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých,

2. s c h v a l u j e

změnu obsahu Zakladatelské listiny obchodní společnosti takto:

a) článek IV. včetně nadpisu nově zní:

„Článek IV.

Základní kapitál společnosti, vklad společníka

1. Základní kapitál společnosti činí 4.700.000 Kč (slovy čtyři miliony sedm set tisíc korun českých).

2. Základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka města Prostějova ve výši 4.700.000 Kč (slovy čtyři miliony sedm set tisíc korun českých).

3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo část podílu na jinou osobu.“

3. s t a n o v í

lhůtu k využití přednostního práva jediného společníka k převzetí závazku ke zvýšení vkladu na jeden měsíc ode dne, kdy se jediný společník dověděl o usnesení Rady města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti.

4. s c h v a l u j e

zaplacení části zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti takto:

a) započtením pohledávky města Prostějova vůči obchodní společnosti z titulu Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova (formou návratné finanční výpomoci - půjčky) na zajištění provozu Společenského domu ze dne 30. března 2007 ve zbývající výši 2.811.533,58 Kč, kterou má společník za společností Společenský dům Prostějov, s.r.o., se splatností do 28. února 2010, tedy dosud nesplatnou; proti pohledávce na splacení zvýšení vkladu města Prostějova do obchodní společnosti peněžitým vkladem v celkové výši 4.500.000 Kč, kterou má společnost Společenský dům Prostějov, s.r.o. za společníkem městem Prostějovem, se splatností dnem účinnosti této dohody, a to na základě dohody o započtení, jejíž návrh tvoří přílohu tohoto materiálu,

b) úhradou částky 1. 688.466,42 Kč na účet obchodní společnosti.

5. s c h v a l u j e

Dohodu o započtení peněžitých pohledávek vůči obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 proti pohledávce na splacení zvýšení vkladu města Prostějova do obchodní společnosti peněžitým vkladem.

3. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8698:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledky hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. za 1. pololetí roku 2008.

4. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 8699:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 16. 9. 2008.

4.1 Záležitosti komisí rady

Usnesení č. 8700:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

1. Zápis komise prevence kriminality ze dne 13. 8. 2008

2. Zápis komise koncepce a rozvoje města ze dne 19. 8. 2008

3. Informaci o snížení počtu členů komise architektury a výstavby.

4.2 Dodatky k darovacím smlouvám

Usnesení č. 8701:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 19. 12. 2007 uzavřené mezi městem Prostějovem a Městským divadlem v Prostějově dle důvodové zprávy,

2. uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 2. 5. 2008 uzavřené mezi městem Prostějovem a Městským divadlem v Prostějově dle důvodové zprávy.

5. Darovací smlouva – služební pes městské policie

Usnesení č. 8702:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

darování vyřazeného služebního psa městské policie Františkovi Matouškovi, strážníku psovodu městské policie.

6. Zřízení Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Usnesení č. 8703:

Rada města Prostějova po projednání

a) r u š í

řídící a realizační tým k projektu Zdravé město a místní Agenda 21,

b) z ř i z u j e

dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Komisi Projektu Zdravé město a místní Agenda 21,

c) j m e n u j e

předsedu komise                          Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města,

členy komise                                Miroslava Pišťáka, místostarostu města,

                                                     Mgr. Michala Müllera, člena rady města, 

                                                     MUDr. Danuši Pelikánovou, členku zastupitelstva,

                                                     Ing. Lubomíra Baláše, tajemníka městského úřadu,

Bc. Jana Nagyho, ředitele městské policie,

RNDr. Jaroslavu Tatarkovičovou, vedoucí odboru kancelář starosty,

Mgr. Jaroslava Svozila, vedoucího odboru sociálních věcí,

Ing. Martinu Cetkovskou, vedoucí odboru životního prostředí,

Ing. Jaroslava Štěpaníka, vedoucího odboru komunálních služeb,

PaedDr. Františka Říhu, vedoucího odboru školství a kultury,

Ing. Miroslava Nakládala, vedoucího odboru dopravy,

Bc. Kamila Janečka, vedoucího oddělení rozvoje a investic,

Mgr. Evu Zatloukalovou, předsedkyni Regionálního sdružení

Českého svazu ochránců přírody IRIS,

Ing. Jiřího Hlocha, ředitele divize Bus spol. FTL – First Transport Lines, a.s.,

tajemnici komise Mgr. Evu Krejčí, koordinátorku projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

 

6.1 Plánování s veřejností – revitalizace rybníka Šmeralova

Usnesení č. 8704:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí odboru kanceláře starosty,

zajistit ve spolupráci s  Ing. Martinou Cetkovskou, vedoucí odboru životního prostředí, projednání revitalizace rybníka Šmeralova s veřejností v termínu do 25. září 2008.

7. Stanovisko k dopisu občanů bydlících v domě na ul. Jezdecká 6a

Usnesení č. 8705:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

stanoviska dle důvodové zprávy a informace o záležitostech lokality na ulici Jezdecká v Prostějově uvedené v příloze 2,

u k l á d á

1. Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zařadit investiční akce - výstavba dětského hřiště za domem na ul. Jezdecká 4433-4434/6a-6b a osvětlení parkoviště kolem domu Jezdecká 6a, 6b do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2009,

2. Ing. Miroslavu, Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

požádat potencionální zájemce o areál na Jezdecké ulici o předložení zastavovací studie k záměru využití této plochy do 30. 9. 2008.

8. Určení členů osadních výborů

Usnesení č. 8706:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova určit členem osadního výboru v části města Vrahovice tohoto občana: Mgr. Roman Blahuta,

s c h v a l u j e

postup pro určení člena osadního výboru v části města Žešov dle důvodové zprávy.

9. Dodatek ke smlouvě o nájmu zařízení se spol. CZECH RADAR a. s. a spol.

Usnesení č. 8707:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

10. Pojmenování nové ulice

Usnesení č. 8708:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit název ulice pro stávající komunikaci takto:

Třešňová – (kód UVP 649) pro ulici v k. ú. Čechovice a Krasice.

11. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí 2008

Usnesení č. 8709:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

 • zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2008,
 • rozpočtová opatření za I. pololetí 2008 podléhající na základě usnesení ZMP č. 17250 ze dne 18.12.2007 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2008, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu snižují celkové příjmy a výdaje o částku 13.416.604,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 7,
 • skutečnost, že k zabezpečení úkolů roku 2008 a k odstranění zjištěných dílčích nedostatků byla přijata na pololetních kontrolních dnech k výsledkům hospodaření za I. pololetí roku 2008 konkrétní opatření na úrovni příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a příslušných odvětvových odborů MěÚ v Prostějově,

u k l á d á

 • správcům kapitol a ředitelům zřízených příspěvkových organizací,
 • zajistit čerpání výdajových (nákladových) položek tak, aby nedošlo k jejich překročení nad rámec aktuálního rozpočtu (finančního plánu) k 31.12.2008 a rovněž zajistit plnění příjmových položek rozpočtu (finančního plánu),
 • správcům kapitol,
 • v průběhu II. pololetí 2008 provádět důkladnou měsíční analýzu příjmových a výdajových položek a pružně reagovat na možné vzniklé disproporce v plnění příjmových a v čerpání výdajových položek rozpočtu včasným podáním návrhu na jejich úpravu orgánům města prostřednictvím rozpočtových opatření,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

 • k projednání zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2008,
 • schválit rozpočtová opatření za I. pololetí 2008 podléhající na základě usnesení ZMP č. 17250 ze dne 18.12.2007 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2008, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu snižují celkové příjmy a výdaje o částku 13.416.604,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 7.

12. Úprava kompetencí RMP při provádění ROZOP v rozsahu stanoveném ZMP

Usnesení č. 8710:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit doplnění usnesení č. 17250 (Rozpočet města Prostějova na rok 2008) z 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 18.12.2007 v odrážce „svěřuje“ o bod 6 ve znění „v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 2.000.000,- Kč včetně“.

13. Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2009

Usnesení č. 8711:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2009 včetně harmonogramu prováděných prací a termínů stanovených k projednání návrhu rozpočtu v orgánech města,

s t a n o v u j e

pro rok 2009 následující kapitoly rozpočtu města:

Číslo kapitoly

Název kapitoly

Správce

10

Kancelář starosty

RNDr. Tatarkovičová Jaroslava

11

Správa a zabezpečení

Bc. Vykopal Libor

12

Krizové řízení

Ing. Hudský Jiří

13

Městská policie

Bc. Nagy Jan

14

Právní a personální

JUDr. Olašáková Květa

15

Informační technologie

Mgr. Schlattauer Leo

16

Občanské záležitosti

Mgr. Javůrková Marie

20

Školství a kultura

PaedDr. Říha František

21

Sociální věci

Mgr. Svozil Jaroslav

30

Obecní živnostenský úřad

Bc. Ing. Orálková Antonie

40

Životní prostředí

Ing. Cetkovská Martina

41

Doprava

Ing. Nakládal Miroslav

50

Správa majetku města

Ing. Grepl Miroslav

60

Rozvoj a investice

Ing. Zajíček Antonín

61

Stavební úřad

Ing. Košťál Jan

70

Finanční

Bc. Carda Radim

71

Sociální fond

JUDr. Olašáková Květa

90

Komunální služby

Ing. Štěpaník Jaroslav

91

Správa bytů a nebytových prostor

Ing. Štěpaník Jaroslav

14. Grantový systém projektu Prostějov - Zdravé město

Usnesení č. 8712:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit grantový systém projektu „Prostějov - Zdravé město“ dle předloženého znění,

d o p o r u č u j e

Mgr. Vlastimilu Uchytilovi, místostarostovi města,

zařadit do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2009 částku 200 tis. Kč na grantový systém projektu „Prostějov - Zdravé město“.

15. Změna právní úpravy místního poplatku za užívání veřejného prostranství

Usnesení č. 8713:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

16. Změny územního plánu sídelního útvaru Prostějova

Usnesení č. 8714:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. neschválit zařazení návrhů č. 1, 2, 3 do změny územního plánu,

2. schválit zařazení návrhů č. 4, 5 do V. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov,

dle důvodové zprávy,

3. určit zastupitele Mgr. Vlastimila Uchytila, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizování V. a VI. změny územního plánu.

17. Koncepce prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2009 – 2011

Usnesení č. 8715:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Koncepci prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2009 – 2011.

18. Zámek – informace

Usnesení č. 8716:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o čerpání vody ze šachty u zámku.

19. Jezdecká kasárna – demolice jízdárny (informace)

Usnesení č. 8717:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o zpracování PD demolice jízdárny v bývalých Jezdeckých kasárnách.

19.1 Cyklostezka Kralice na Hané – Prostějov (informační materiál)

Usnesení č. 9718:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložené informace o financování výstavby cyklostezky Kralice na Hané – Prostějov s tím, že Ing. Tesař na příští schůzi rady informace upřesní.

19.2 Zadání veřejné zakázky – stavební úpravy ZŠ a MŠ J. Železného

Usnesení č. 8719:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy ZŠ a MŠ J. Železného“ sdružení stavebních firem Stavební společnost Navrátil, s.r.o., Vápenice 17, 796 01, Prostějov, a PMP Prostějov, s.r.o., Pod Kosířem 73, 796 01, Prostějov.

20. Dodatek ke smlouvě s fou MORAVIA ENERGO

Usnesení č. 8720:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 7001/2007 o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi z nízkého napětí,

p o v ě ř u j e

Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města Prostějova, podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 7001/2007 o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi z nízkého napětí dle předloženého návrhu.

21. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Správa, provoz a údržba sběrného dvora odpadů Prostějov, Průmyslová ulice“

Usnesení č. 8721:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na „Správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Prostějov, Průmyslová ulice“ tak, že nejvhodnější nabídkou nejlépe splňující kriteria vymezená zadavatelem v otevřeném řízení je nabídka uchazeče: .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Jihoslovanská 2169/28, 796 01 Prostějov, IČ: 262 24 178, DIČ: CZ 262 24 178,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, aby oznámil vybranému uchazeči rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky,

u k l á d á

Ing. Pavlu Drmolovi, místostarostovi města,

uzavřít smlouvu pro Správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Prostějov, Průmyslová ulice s vybraným uchazečem.

22. Zřizovací listiny příspěvkových organizací města Prostějova

Usnesení č. 8722:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem dle přílohy se změnou dle diskuse.

23. Informace o další publikaci o městě Prostějově

Usnesení č. 8723:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci PaedDr. Františka Říhy, vedoucího odboru školství a kultury o vyčleněné částce ve výši 1.600 tis. Kč na blíže nespecifikovanou publikaci o městě Prostějově.

24. Čerpání rezervního fondu KK DUHA

Usnesení č. 8724:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s čerpáním rezervního fondu organizace DUHA – kulturního klubu u hradeb ve výši 167.000,-- Kč na úhradu nákladů na osvětlení a zvuk na akci Diskodrom 2008.

24.1 Čerpání investičního fondu městské knihovny

Usnesení č. 8725:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s čerpáním finančních prostředků ve výši 53.400,- Kč z  investičního fondu Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace na nákup serveru.

24.2 Povolení výjimky z počtu žáků ve třídách ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Usnesení č. 8726:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské a základní školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 pro Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14, po 34 dětech ve 2. ročníku na pracovišti ZŠ Skálovo nám. 5 a v 6. ročníku na pracovišti ZŠ Palackého tř. 14, a to výjimku ve výši 34 žáků v obou ročnících.

24.3 Čerpání investičního fondu MŠ Prostějov, Šárka 4a

Usnesení č. 8727:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s čerpáním finančních prostředků ve výši 76 327,- Kč z investičního fondu MŠ Prostějov, Šárka 4a na pořízení elektrické pece včetně příslušenství na základě provedené revize do školní jídelny pracoviště Libušinka 18.

25. Veřejná finanční podpora:

25.1 Veřejná finanční podpora - AT Produktion s. r. o.

Usnesení č. 8728:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 40.000,-- Kč AT Produktion s. r. o., Úvoz 4, Brno, IČ 634 71 604, (poř. č. žádosti 224)

- na pořádání Mistrovství České republiky neregistrovaných hráčů v tenisu (na nákup míčů, technické zabezpečení areálu Sportcentrum Prostějov)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

40.000

(neinv. transfery občanským sdružením – AT Production s. r. o.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

40.000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

25.2 Veřejná finanční podpora - Prostějovští vozíčkáři

Usnesení č. 8729:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 10.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČ 266 87 748, (poř. č. žádosti 217)

- na sportovní aktivity (materiální a technické zajištění, propagace akce, nájemné, cestovné, ubytování)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

10.000

(neinv. transfery občanským sdružením – Prostějovští vozíčkáři)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

10.000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

25.3 VFP – Český svaz chovatelů

Usnesení č. 8730:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 5.000 Kč Českému svazu chovatelů, základní organizaci č.1 Prostějov, Plumlovská ul.50, Prostějov, IČ 004 48 770, (poř.č.žádosti 223)

- na obnovení výstavy-Hanácká výstava drobného zvířectva

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5339

404003

5.000

(Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

404003

5.000

(Prostředky komise životního prostředí )

26. Rozpočtová opatření:

26.1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie

Usnesení č. 8731:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

40.000

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5171

40.000

(zvýšení nákladů na údržbu , kamerový systém, služební vozidla – městská policie)

26.2 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie

Usnesení č. 8732:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

144000000

88 000

Výpočetní technika – poštovní server

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6111

144000000

88 000

Programové vybavení – MS Exchange - poštovní server ( převedení z položky 6111 na položku 6125) z důvodu účetního rozdělení původní položky na HW a SW.

26.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 8733:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 200.000,- Kč,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

175000000

200.000,-

(úpravy objektu školy ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 v souvislosti se zateplením)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

20338

200.000,-

(odvod příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60)

26.4 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí

Usnesení č. 8734:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady s tím, že bude doplněn dle diskuse.

26.5 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města

Usnesení č. 8735:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

3111

31.924.510 Kč

Příjmy z prodeje pozemků

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

19.047.511 Kč

Fond strategického rozvoje

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

10.000.000 Kč

Rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5166

505031

991.999 Kč

náklady za zpracování znaleckých posudků při prodeji domů dle „Pravidel prodeje“

50

6171

5362

505037

1.700.000 Kč

daň z převodu nemovitostí – pozemky

50

6171

5362

505042

185.000 Kč

daň z převodu nemovitostí – objekty

26.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (základní školy)

Usnesení č. 8736:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3211

6121

186000000

3 000 000

ZŠ Husova

60

3113

6121

175000000

3 000 000

ZŠ Melantrichova

60

3113

6121

181000000

2 000 000

ZŠ J. Železného

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

176000000

3 000 000

MŠ Hanačka

60

3113

6121

177000000

5 000 000

ZŠ E. Valenty

26.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (HŽP Aréna)

Usnesení č. 8737:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

104000000

50 000

VSH – zimní stadion, šatny, soc. zařízení HŽP aréna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

50 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

26.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (přeložka VTL)

Usnesení č. 8738:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u je

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3633

6313

1

199000000

1 200 000

Přeložka VTL Za velodromem II. etapa

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

1 200 000

FRR

26.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Svolinského)

Usnesení č. 8739:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

200000000

120 000

PD rekonstrukce komunikace ulice Svolinského

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

120 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

26.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Rostislavova)

Usnesení č. 8740:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

201000000

60 000

PD rekonstrukce komunikace jižní části ulice Rostislavova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

60 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

26.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Rejskova – mobiliář)

Usnesení č. 8741:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

58000000

20 000

Rejskova ulice – PD celkového řešení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

20 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

26.12 ROZOP kapitoly 15 – informační technologie (grantové projekty)

Usnesení č. 8742:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

27. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

27.1 Nájemné v bytech města Prostějova

Usnesení č. 8743:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zvýšení regulovaného nájemného k 1. 1. 2009 v bytech s regulovaným nájemným dle § 1 Zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964, občanský zákoník ze dne 14. 3. 2006 ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného stanoveného v příloze č. 4 a č. 4a Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 214/2008 Sb. ze dne 11. 6. 2008 publikovaného ve Sbírce zákonů částka č. 67 dne 26. 6. 2008.

27.3 Vynětí NP na nám. T. G. Masaryka 121/11 z nájmu společnosti KAJA, s. r. o.

Usnesení č. 8744:

Rada města Prostějova po projednání

a) s c h v a l u j e

vynětí nebytového prostoru č. 286 o rozloze 46,87m2 na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově z nájmu společnosti KAJA s.r.o.,

b) v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytového prostoru o rozloze 46,87m2 na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

27.4 Žádost o ponechání nábytku v bytě na ul. Kostelecká 17

Usnesení č. 8745:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení výjimky z ubytovacího řádu ubytovny na ul. Kostelecká 17 dle důvodové zprávy.

28. Majetkoprávní záležitosti:

28.2 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 174/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8746:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 174/1 – zast. plocha v k.ú. Prostějov o výměře 15 m2 za účelem zřízení odstavného stání osobního vozidla za následujících podmínek:

- doba nájmu neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

- výše nájemného 100 Kč/m2/rok, tj. 1.500 Kč ročně,

- způsob placení nájemného – ročně předem,

- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,

- v nájemní smlouvě bude uvedena povinnost nájemce zajišťovat údržbu pronajaté části pozemku.

28.3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7396/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8747:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p. č. 7396/1 – ost. plocha v k. ú. Prostějov o výměře cca 310 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), spol. Plemenáři Brno, a. s., se sídlem Optátova 708/37, Brno, PSČ: 637 00, IČ 469 95 404, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6700/16 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8748:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 6700/16 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 140 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek v případě svého úmyslu ho prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,

c) v kupní smlouvě bude na převáděné části pozemku bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 6700/16, objektu občanské vybavenosti č.p. 4348 na p.č. 6700/19 a pozemků p.č. 6700/19 a p.č. 6700/18, vše v k.ú. Prostějov,

d) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.9 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 54/10 v k.ú. Krasice

Usnesení č. 8749:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 54/10 – orná půda v k.ú. Krasice o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), na ulici Zahradní, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.11 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 5312/2 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8750:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 5312/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 14 m2 za účelem umístění dočasné stavby kůlny na uložení zahradnického nářadí a invalidního vozíku za následujících podmínek:

 1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 2. nájemné bude stanoveno ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. 280,- Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
 3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

28.16 Schválení mandátní smlouvy s Domovní správou Prostějov, s.r.o.

Usnesení č. 8751:

Rada města Prostějova po projednání

1) s c h v a l u j e

uzavření mandátní smlouvy na zajištění realizace prodeje bytových domů dle schválených Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova s Domovní správou Prostějov, s.r.o., se sídlem Křížkovského 36/7, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, ve znění dle přílohy s tím, že při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 9/2006, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a práce malého rozsahu,

2) p o v ě ř u j e

Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, podpisem smlouvy uvedené v bodě 1) usnesení.

28.17 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2006/16/167 ze dne 30.6.2006

Usnesení č. 8752:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu Smlouvy o nájmu č. 2006/16/167 ze dne 30.06.2006 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Střední odbornou školou podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, PSČ: 796 01, IČ: 253 48 418, jako nájemcem v části týkající se výpovědní lhůty tak, že výpovědní lhůta bude nově sjednána jako sedmiměsíční. Ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2006/16/167 ze dne 30.06.2006 zůstanou nezměněny. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2006/16/167 ze dne 30.06.2006.

28.19 Lesy města Prostějova, s.r.o. – změny nájemní smlouvy ze dne 27.1.1997

Usnesení č. 8753:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 253 21 692, jako nájemcem dne 27.01.1997 v části týkající se pronájmu objektu zámku Ptení č.p. 60 na pozemku p.č. st. 59, pozemků p.č. st. 59, p.č. 82/1, p.č. 82/2, p.č. 82/3, p.č. 83/1, p.č. 83/2, p.č. 81/5 a části pozemku p.č. 3630/1 o výměře 147 m² (dle geometrického plánu č. 609-106/2008 ze dne 30.06.2008 nově označena jako pozemek p.č. 3630/5), vše v k.ú. Ptení, dohodou za následujících podmínek:

- ukončení pronájmu bude provedeno formou dodatku k nájemní smlouvě ze dne 27.01.1997,

- výše nájemného dle nájemní smlouvy ze dne 27.01.1997 zůstane nezměněna.

28.20 Odkoupení nemovitostí v ulici Drozdovice 47a v Prostějově

Usnesení č. 8754:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit odkoupení objektu bydlení, budovy s č.p. 1188, na pozemku p.č. 2132 v k.ú. Prostějov a pozemku p.č. 2132 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 223 m2

v k.ú. Prostějov, od vlastníků těchto nemovitostí do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu max. ve výši 1.250.000,- Kč, za následujících podmínek:

 1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
 2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
 3. před uzavřením kupní smlouvy bude nemovitost jejími vlastníky úplně vyklizena.

28.22 Výkup částí pozemků v k.ú. Krasice a plynové kotelny včetně příslušenství od společnosti GALA, a.s.

Usnesení č. 8755:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup částí pozemků p.č. 518/2 – vodní plocha o výměře cca 19 m2, p.č 200/1 – ostatní plocha o výměře cca 292 m2 a p.č. 223/4 – ostatní plocha o výměře cca 1 020 m2, vše v k.ú. Krasice (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu), a plynové kotelny včetně příslušenství (zejm. rozvodů tepla) umístěné v objektu závodní kuchyně s jídelnou v ul. Západní 75 na pozemku p.č. st. 59/15 v k.ú. Krasice od společnosti GALA a.s., se sídlem Prostějov-Krasice č.p.1, Západní 75, PSČ 797 32, IČ 499 69 820, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena u pozemků ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a u kotelny s příslušenstvím v zůstatkové hodnotě ke dni účinnosti kupní smlouvy a bude zaplacena do 30 dnů po provedení vkladu vlastnického práva k pozemkům dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

- náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

- kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude v katastru nemovitostí proveden výmaz zástavního práva váznoucího na pozemcích, které mají být předmětem převodu.

28.24 Bezúplatný převod energetických auditů

Usnesení č. 8756:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod dlouhodobého nehmotného majetku - energetického auditu budovy Kollárova 3 v Prostějově v  celkové pořizovací hodnotě 220.500 Kč a energetického auditu budovy Mozartova 30 v Prostějově v celkové pořizovací hodnotě 29.750 Kč z majetku města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 606 09 460.

28.25 Revokace usnesení ZMP č. 17274 ze dne 18.12.2007

Usnesení č. 8757:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení č. 17274 z 18.12.2007 týkající se schválení prodeje části pozemku p. č. 371/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova Sportovnímu klubu SPORT TREND PROSTĚJOV, o. s., se sídlem Trávníky 364, 798 17 Smržice, IČ 226 71 668.

29. Bytové záležitosti - návrh uzavření nájemních smluv

Usnesení č. 8758:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

30.1.2 Žádost o přehodnocení výpovědi z bytu

Usnesení: 8759:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Ladislavu Průšovi, řediteli Domovní správy Prostějov, s. r. o.,

odložit výkon rozhodnutí vyklizení bytu za následujících podmínek:

1. veškeré závazky budou uhrazeny do 3. 6. 2009

2. bude uzavřena smlouva na dobu určitou jednoho roku s možností prodlužování při splnění veškerých závazků.

 

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                          místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 26. 8. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:34:35 | přečteno 383x | Věra Krejčí
load