Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 46. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 46. schůze Rady města Prostějova

konané 9. 9. 2008

Usnesení z 46. schůze Rady města Prostějova, konané 9. 9. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8762:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 46. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 9. 9. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Reorganizace základních škol zřizovaných městem Prostějovem

Usnesení č. 8763:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

I. rozhodnout o zrušení dosavadní příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4, IČ 628 59 030, sídlem 796 01 Prostějov, Rejskova tř. 4 dnem 31. července 2009 bez likvidace takto:

1. Dosavadní příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4, IČ 628 59 030, sídlem 796 01 Prostějov, Rejskova tř. 4 (zanikající příspěvková organizace) se rozděluje mezi příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČ 479 22 486, sídlem 796 01 Prostějov, Palackého tř. 14 a příspěvkovou organizaci Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČ 479 22 427, sídlem 796 01 Prostějov, Partyzánská ul. 34

2. Činnost základní školy zanikající příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4, IČ 628 59 030, sídlem 796 01 Prostějov, Rejskova tř. 4 přechází dnem 1. srpna 2009 na příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČ 479 22 486, sídlem 796 01 Prostějov, Palackého tř. 14 (nástupnická příspěvková organizace).

3. Činnost mateřské školy zanikající příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4, IČ 628 59 030, sídlem 796 01 Prostějov, Rejskova tř. 4 na ulici Hanačka 3, Prostějov přechází dnem 1. srpna 2009 na  příspěvkovou organizaci Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČ 479 22 427, sídlem 796 01 Prostějov, Partyzánská ul. 34 (nástupnická příspěvková organizace).

4. Na nástupnické příspěvkové organizace současně s převodem činností dnem 1. srpna 2009 přecházejí majetek a práva a povinnosti včetně povinností z pracovněprávních vztahů té části zanikající příspěvkové organizace, jejíž činnost na příslušnou nástupnickou příspěvkovou organizaci přešla.

II. schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČ 479 22 427, sídlem 796 01 Prostějov, Partyzánská ul. 34 s účinností od 1. srpna 2009 podle předloženého návrhu

III. u k l á d á

PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury MěÚ v Prostějově,

po schválení Zastupitelstvem města Prostějova zajistit potřebné administrativní a právní úkony dle důvodové zprávy.

3. Čerpání rezervního a investičního fondu ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov

Usnesení č. 8764:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

a) s převodem finančních prostředků ve výši 100.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, u organizace ZUŠ VL. Ambrose Prostějov,

b) s čerpáním investičního fondu ZUŠ VL. Ambrose Prostějov ve výši 1.340.000 Kč na nákup klavíru Steinway pro hudebně vzdělávací instituce.

4. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 8765:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u je

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

166000000

12 800 000

Určická - Okružní - křižovatka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

12 800 000

FSR

4.1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (příslib dotací)

Usnesení č. 8766:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

187000000

150 000

PD autobusové zastávky u nové nemocnice

60

2219

6121

188000000

600 000

PD autobusové zastávky Janáčkova

60

3322

6121

52000000

500 000

Zámek PD rekonstrukce a využití

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

1 250 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

5. Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie

Usnesení č. 8767:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5169

476 000

Výpočetní technika – Nákup ostatních služeb (Rámcová smlouva o zpracovávání grantových projektů)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

476 000

Fond rezerv a rozvoje

6. Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby

Usnesení č. 8768:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na náhradní výsadbu dřevin v BK Hloučela p. č..8088, p.č. 8086/1, p.č. 7609 v k.ú. Prostějov ve výši 215 000 Kč,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900400

215 000

(údržba veřejné zeleně)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

6

215 000

(Fond zeleně)

7. Prodej pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice – informace o ceně zakázky a vybraném uchazeči

Usnesení č. 8769:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově o ceně zakázky „Zprostředkování prodeje pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice“ a vybraném uchazeči,

s o u h l a s í

s užitím znaku města Prostějova na webových stránkách veřejné aukce na prodej pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice. Souhlas se uděluje fě Omega spol. s r.o., Havlíčkova 3a, 796 01 Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

s c h v a l u j e

změnu podmínky f) dle bodu A) usnesení Rady města Prostějova č. 8543 ze dne 17.06.2008, a to následovně: kupní cena bude stanovena ve výši min. 1.300 Kč/m2 a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

8. Návrh zadávacích podmínek pro zpracování architektonicko-urbanistického investorského záměru výstavby Společenského a obchodního centra Prostějov

Usnesení č. 8770:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh zadávacích podmínek pro zpracování architektonicko-urbanistického investorského záměru výstavby Společenského a obchodního centra Prostějov,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

v souladu se závěry rady města pokračovat v přípravě podmínek soutěže.

9. Výběrové řízení na pronájem plakátovacích ploch na území města Prostějova

Usnesení č. 8771:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem 43 kusů plakátovacích ploch na území města Prostějova uvedených v příloze materiálu společnosti Redring s.r.o., se sídlem Prostějov, Barákova 2647/12, PSČ: 796 01, IČ: 27714969, za účelem jejich provozování za následujících podmínek:

    1. nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.10.2008 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou,
    2. nájemné bude stanoveno ve výši 56.045 Kč ročně včetně DPH a bude placeno ročně předem,
    3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

s tím, že další konkrétní podmínky provozování předmětných plakátovacích ploch budou do nájemní smlouvy zakomponovány dle nabídky společnosti Redring s.r.o. ze dne 28. 08. 2008.

10.2 Fotbalový klub 1. SK Prostějov – žádost o výpomoc

Usnesení č. 8772:

Rada města Prostějova po projednání

1. s o u h l a s í

s tím, aby fotbalový klub 1. SK Prostějov využíval dvě šatny v přízemí areálu velodromu a jednu kancelářskou místnost v HŽP Aréně Prostějov,

2. u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

Ing. Vladimíru Průšovi, řediteli Domovní správy Prostějov, s. r. o.,

neprodleně zajistit potřebné náležitosti v souladu s bodem 1. tohoto usnesení.

 

10.3 MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 – žádost o opravu schodiště

Usnesení č. 8773:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Vladimíru Průšovi, řediteli Domovní správy Prostějov, s. r. o.,

zajistit opravu schodiště do bytové jednotky v objektu MŠ Prostějov, Partyzánská 34.

10.4 ENERGOTIS, s. r. o. – žádost o aktuální katastrální mapu města Prostějova v digitální podobě

Usnesení č. 8774:

Rada města Prostějova po projednání

1. s o u h l a s í

s bezúplatným poskytnutím aktuální katastrální mapy města Prostějova v digitální podobě fě ENERGOTIS, s. r. o.,

2. u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

Mgr. Leo Schlattauerovi, vedoucímu odboru informačních technologií,

zajistit potřebné náležitosti v souladu s bodem 1. tohoto usnesení.

 Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                               Miroslav P i š ť á k ,  v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                       místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 9. 9. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:34:58 | přečteno 269x | Věra Krejčí
load