Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 47. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 47. schůze Rady města Prostějova

konané 23. 9. 2008

Usnesení z 47. schůze Rady města Prostějova, konané 23. 9. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8775:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 47. schůze, konané dne 23. 9. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti výborů a komisí

Usnesení č. 8776:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

1. informaci o jmenování Jitky Volfové, zaměstnankyně odboru občanských záležitostí, novou tajemnicí Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova,

2. doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 9. 9. 2008,

3. zápis z jednání komise prevence kriminality dne 17. 9. 2008.

3.1 Mandátní smlouva pro správu, provoz a údržbu parkovišť

Usnesení č. 8777:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e:

Mandátní smlouva pro správu, provoz a údržbu parkovišť od 1.1.2009 do 31.12.2010 se společností .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. se sídlem Jihoslovanská 2169/28, 796 01 Prostějov, IČ: 262 24 178, DIČ: CZ 262 24 178,

u k l á d á:

Ing. Pavlu Drmolovi, místostarostovi města,

uzavřít Mandátní smlouvu pro správu, provoz a údržba parkovišť.

4. Informativní materiál o přehledu příjmů z VHP

Usnesení č. 8778:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

uvedený materiál dle důvodové zprávy.

5. Stanovisko k nabídce na prodej akcií

Usnesení č. 8779:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

uvedený materiál dle důvodové zprávy.

6. Informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově

Usnesení č. 8780:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený materiál o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově,

s c h v a l u j e

smlouvu o partnerství k projektu „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově“ společně se Žádostí o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

7. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací

Usnesení č. 8781:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

1. s čerpáním rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23 ve výši Kč 35 000,-- na nákup dřevěného policového věšáku, bezpečnostních krytů na radiátory a úložného prostoru na hračky,

2. s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 na úhradu pokuty z KHS ve výši Kč 3 000,--.

8. Čerpání investičního fondu příspěvkových organizací

Usnesení č. 8782:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

1. s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši Kč 43 800,-- na nákup šatnových skříněk pro pracoviště na ul. Květná 4,

2. s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 80 000,-- na nákup mycího stroje pro výdejnu stravy v Čechovicích,

3. s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 na nákup konvektomatu v hodnotě Kč 500 000,--.

8.1 Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení z mimořádné dotace

Usnesení č. 8783:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ve výši dle přílohy.

9. Žádost BD na ul. Žeranovská – parkování pouze pro bydlící

Usnesení č. 8784:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

zřízení vyhrazeného parkování na ploše za domem Žeranovská 5 – 15 pro obyvatele tohoto domu.

10. Dodatek ke smlouvě o nájmu zařízení - CZECH RADAR

Usnesení č. 8785:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu zařízení uzavřené dne 12. května 2008 mezi společností CZECH RADAR a.s., IČ 271 64 900, sídlem Praha 1, Václavské náměstí 33, PSČ 110 00, společností Burke & Freeman Czech, s.r.o., IČ 275 95 340, sídlem Praha 10, Berounská 404, PSČ 104 00 a JUDr. Květoslavem Hlínou, advokátem, IČ 662 09 137, sídlem Přerov, Čechova 2, PSČ 750 02 na straně pronajímatele a městem Prostějovem na straně nájemce, kterým se upřesňuje a rozšiřuje počet instalačních míst pro umístění měřících zařízení, podle předloženého návrhu.

11.1 Změny školského rejstříku v souvislosti s reorganizací škol a školských zařízení

Usnesení č. 8786:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,

doplnit žádost o změny školského rejstříku dle diskuse.

12. Smlouvy o spolupráci města Prostějova s partnery při realizaci projektů cyklistických stezek

Usnesení č. 8787:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením smluv o spolupráci při realizaci projektů cyklistických stezek Prostějov - Kostelec na Hané, Krasice - Čechovice, v ul. Bohumíra Šmerala.

13. Návrh investičních akcí, na jejichž realizace bude možné podat žádost o přidělení dotace z ROP Střední Morava

Usnesení č. 8788:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh investičních akcí, na jejichž realizace bude možné podat žádost o přidělení dotace z ROP Střední Morava v rámci prioritní osy 2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast 2.2 Rozvoj měst, podoblast 2.2.1 Fyzická revitalizace území.

14. Informace – provozní prostředky školských zařízení

Usnesení č. 8789:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o provozních prostředcích na školských zařízení.

15. Stavební úpravy domu na ul. Jezdecká 6a a 6b

Usnesení č. 8790:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. zadání zakázky v objemu 100 tis. Kč (krycí stříšky nad balkónovými dveřmi v domě na ul. Jezdecká 6a a 6b) Prostějovské stavební společnosti – PROSTAS, s.r.o.,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

6121

202000000

100 000

Jezdecká 6a, 6b – stříšky nad balkónovými dveřmi

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

100 000

Rezerva RMP

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zajistit vypsání veřejné obchodní soutěže na realizaci dalších stavebních úprav dle důvodové zprávy.

16. Informace o postupu projekčních prací – nám. T. G. Masaryka

Usnesení č. 8791:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o postupu projekčních prací na náměstí T. G. Masaryka.

17. Veřejná finanční podpora:

17.1 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní

Usnesení č. 8792:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sociální a zdravotní ve výši 40.000,-- Kč Domovu důchodců Prostějov, příspěvkové organizaci, Nerudova 1666/70, Prostějov, IČ 711 97 699, (pořadové č. žádosti 219)

- na terapeutickou činnost

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4357

5331

210100

40.000,--

VFP - neinvestiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím (Domov důchodců Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

210100

40.000,--

ostatní neinvestiční výdaje, prostředky komise sociální a zdravotní

II. n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Oddělení SPR Walhalla, Francouzská 3, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 216) na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově – provozní a mzdové náklady.

17.2 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí

Usnesení č. 8793:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 4.000 Kč AJSHA a.s., Samota 133, 798 58 Čechy pod Kosířem, IČ 255 79 649, (poř. č. žádosti 225)

- na den otevřených dveří útulku pro psy VOŘÍŠEK

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5213

404003

4.000

( útulek pro psy –den otevřených dveří )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

404003

4.000

(Prostředky komise životního prostředí )

17.3 Veřejná finanční podpora – Státní okresní archiv Prostějov

Usnesení č. 8794:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 50.000,-- Kč Státnímu okresnímu archivu Prostějov, Třebízského 1, IČ 709 79 057 (poř. č. žádosti 226)

- na tisk publikace o historii prostějovského průmyslu v meziválečném období

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5229

50 000,--

(ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) – Státní okresní archiv Prostějov – tisk publikace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

50 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

18. Rozpočtová opatření:

18.2 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení

Usnesení č. 8795:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5021

47 000

(pol. 5021 ostatní osobní výdaje – vyplácení odměn v dohodách o výkonu činnosti členů čety Vrahovice)

12

5512

5031

13 000

(pol. 5031 povinné pojištění na soc. zabezpečení)

12

5512

5032

5 000

(pol. 5032 povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění)

12

5512

6122

43 000

(pol. 6122 stroje přístroje a zařízení – nákup elektrocentrály)

12

5512

5139

20 000

(pol. 5139 materiál j.n. – materiál na opravu střechy hasičské zbrojnice)

12

5512

5169

5 000

(pol. 5169 nákup ostatních služeb – revize a STK požárního vozidla CAS MAN)

12

5512

5156

20 000

(pol. 5156 pohonné hmoty a maziva)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5137

43 000

(pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek)

12

5512

5153

70 000

(pol. 5153 plyn )

12

5512

5154

40 000

(pol. 5154 elektrická energie)

18.3 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie

Usnesení č. 8796:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

150.000

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

13

5311

6111

70.000

(programové vybavení nad 60.000 Kč)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5153

150.000

(zvýšení nákladů na platbu plynu- vytápění budovy – budova Havlíčkova 4 – městská policie)

13

5311

5172

40.000

(programové vybavení do 60.000 Kč)

13

5311

5171

30.000

(opravy a udržování)

18.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ Dr. Horáka – navýšení neinv. příspěvku)

Usnesení č. 8797:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

20341

106.400,-

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

20336

106.400,-

(snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4)

18.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ Kollárova - snížení neinv. příspěvku)

Usnesení č. 8798:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

93.600,-

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

20336

93.600,-

(snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4)

18.6 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí

Usnesení č. 8799:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

250 000

(ozdravování hosp. zvířat , zajištění péče o toulavé psy-služby)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

5171

100 000

(údržba mlýnského náhonu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

150 000

( rezerva RMP pro ROZOP)

18.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného)

Usnesení č. 8800:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

600337

80 000

ZŠ a MŠ J.Železného, Prostějov – nucené odvětrání v jeslích

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

80 000

Rezerva na havarijní situace

18.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 - rozvoj a investice (PD Husovo nám.)

Usnesení č. 8801:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

73000000

450 000

Husovo náměstí rekonstrukce komunikací

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

450 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

18.9 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 8802:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5163

0

0

0

100.000,00

(Služby peněžních ústavů - pojištění)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5171

0

0

0

127.000,00

(Opravy a udržování)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5173

0

0

0

50.000,00

(Cestovné - tuzemské i zahraniční)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5154

0

0

0

150.000,00

( Elektrická energie)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5162

0

0

0

100.000,00

(Služby telekomunikací a radiokomunikací)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6171

2322

27.000,00

(Přijaté pojistné náhrady)

18.10 ROZOP kapitoly 41 – doprava

Usnesení č. 8803:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků ve výši 135 400,- Kč mezi městem Prostějovem a Správou silnic Olomouckého kraje, p. o. na pořízení projektové dokumentace stavby Částečná rekonstrukce silnice III/0462 Žešov dle důvodové zprávy,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

135.400,--

Fond rezerv a rozvoje

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2212

6359

135.400,--

Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím

Sdružení finančních prostředků se Správou silnic Olomouckého kraje na pořízení projektové dokumentace stavby Částečná rekonstrukce silnice III/0462 – Žešov

18.11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace Erbenova – nám. Padlých hrdinů)

Usnesení č. 8804:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zrušit veřejnou obchodní soutěž na realizaci investiční akce „Rekonstrukce komunikace Erbenova ul. - nám. Padlých hrdinů“,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zařadit investiční akci „Rekonstrukce komunikace Erbenova ul. - nám. Padlých hrdinů“ do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2009.

19. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

19.1 Informace o tepelném hospodářství

Usnesení č. 8805:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o problematice tepelného hospodářství.

19.2 Nájemné v bytech města Prostějova – Jezdecká 6a a 6b

Usnesení č. 8806:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 19.2 Nájemné v bytech města Prostějova na ul. Jezdecká 6a a 6b.

19.3 Cena hodin pro mládež – HŽP, ML

Usnesení č. 8807:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 19.3 Cena hodin pro mládež v HŽP Aréně Prostějov a městských lázních na příští schůzi rady.

19.4 Prominutí nájemného v NP – HŽP Aréna Prostějov (L. Hruban)

Usnesení č. 8808:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí jednoho měsíčního nájemného nájemci nebytových prostor v HŽP ARÉNĚ PROSTĚJOV v Prostějově Lubomíru Hrubanovi.

19.5 Schválení pronájmu NP – DS Olomoucká ul.

Usnesení č. 8809:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 10,97m2 v domě služeb na Olomoucké ulici č.p.4181 v Prostějově

- Ester Zapletalové, IČ 86924702

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 1.000,- Kč s inflační doložkou

- za účelem poskytování masérských služeb.

20. Majetkoprávní záležitosti:

20.4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7540/3 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8810:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 7540/3 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.200 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) společnosti Sallerova výstavba Emporium II s.r.o., se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČ: 272 66 303, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,

c) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.5 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice a rozpočtové opatření na zprostředkování prodeje pozemků

Usnesení č. 8811:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje čtyřiceti částí pozemku p. č. 318/4 – ost. plocha v k. ú. Čechovice u Prostějova o celkové výměře cca 29.107 m2, osmi částí pozemku p. č. 100/3 – ost. plocha v k. ú. Krasice o celkové výměře cca 5.084 m2 a tří částí pozemku p. č. 93/2 – ost. plocha v k. ú. Krasice o celkové výměře cca 2.169 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrických plánů), za těchto podmínek:

a) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným částem pozemků tak, že se kupující zavážou nabídnout je v případě svého úmyslu pozemky nebo jejich části prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo bude zrušeno po vydání souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu v Prostějově s užíváním rodinných domů na převáděných pozemcích,

b) v kupní smlouvě se kupující zavážou provést na převáděné části pozemku výstavbu rodinného domu (včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu v Prostějově s jeho užíváním) nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení tohoto závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba rodinného domu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

c) kupní smlouva bude moci být uzavřena pouze s fyzickými osobami,

d) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů (tj. každý kupující poměrnou část ve výši 1/50), znaleckého posudku (tj. každý kupující poměrnou část ve výši 1/50) a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující,

e) kriteria pro výstavbu rodinných domů:

1. na každé převáděné části pozemku bude vybudován jeden rodinný dům (dále též RD) s výjimkou RD č. 40, který bude vybudován na dvou částech pozemků,

2. stavební čára u RD č. 1 - 21 bude 6,0 m od uliční hranice parcely, garáže na hranici parcely, rovnoběžně s uliční čarou,

- stavební čára u RD č. 22 - 27 bude 9,0 m od uliční hranice parcely, rovnoběžně s uliční čarou,

- stavební čára u RD č. 28 - 46 bude 6,0 m od uliční hranice parcely, garáže na hranici parcely, rovnoběžně s uliční čarou,

- stavební čára u RD č. 47 bude 13,0 m od uliční hranice parcely, rovnoběžně s uliční čarou,

- stavební čára u RD č. 48 - 50 bude 7,2 m od uliční hranice parcely, rovnoběžně s uliční čarou ulice Na Vyhlídce,

3. odstup objektů od společných hranic pozemků bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

4. výška zástavby - domky přízemní s vestavěným podkrovím,

5. střechy sedlové, krytina tašková, sklon střech 35°, hřeben rovnoběžně s ulicí,

6. nejsou přípustné přímé sjezdy z ulice do případného suterénu,

7. oplocení bude řešeno v uliční hranici parcel, výška a typ oplocení bude řešen charakterově shodně u všech RD,

8. před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně před ohlášením stavby příslušnému stavebnímu úřadu je nutné předložit městu Prostějovu (odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově) k odsouhlasení koncepty řešení, a to:
- zakreslení polohy RD do situace,
- příčné řezy kolmo k vozovce včetně zákresu výšky vozovky a výšky RD,
- podélný profil zástavbou vždy včetně výškového osazení projektovaného RD i navrhovaných bjektů sousedních parcel,
f) kupní cena bude stanovena ve výši min. 1.300 Kč/m2 a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
g) pozemky budou převáděny formou aukce, s kupujícími budou uzavřeny kupní smlouvy.

20.6 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 669/34 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8812:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 669/34 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 24 m2  za účelem výstavby garáže za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 25 let s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) nájemné bude stanoveno ve výši 50 Kč/m2/rok, tj. 1.200 Kč ročně, a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

d) nájemce bude povinen na vlastní náklady přemístit sušáky na prádlo umístěné na pronajaté části pozemku na část pozemku p.č. 669/34 v k.ú. Prostějov, která nebude předmětem pronájmu.

20.8 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8813:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr směny pozemku p.č. 5941/2 – orná půda o výměře 1.063 m2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova za pozemek p.č. 5932/1 – orná půda o výměře 1.388 m2, pozemek p.č. 5933/22 – ostatní plocha o výměře 245 m2 a část pozemku p.č. 5932/32 – orná půda o výměře cca 200 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov,  za následujících podmínek:

a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním; při stanovení finančního vyrovnání se bude vycházet z rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

20.9 Prodej pozemků v k.ú. Prostějov (BAUSERVIS CZ spol. s r.o.)

Usnesení č. 8814:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 20.9 Prodej pozemků v k.ú. Prostějov (BAUSERVIS CZ spol. s r.o.).

20.10 Prodej dvou částí pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8815:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. prodej části pozemku p.č. 597/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 10 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu)  za následujících podmínek:

a) kupní cena ve výši 800,- Kč/m2 bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující rovným dílem,

2. prodej části pozemku p.č. 597/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 10 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu)  za následujících podmínek:

a) kupní cena ve výši 800 Kč/m2 bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující rovným dílem.

20.11 Prodej objektů na p.č. 1732/13 a p.č. 1732/4 a pozemků p.č. 1732/13 a p.č. 1732/4, vše v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8816:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 20.11 Prodej objektů na p.č. 1732/13 a p.č. 1732/4 a pozemků p.č. 1732/13 a p.č. 1732/4, vše v k.ú. Prostějov,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

dopracovat materiál dle diskuse.

20.12 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 174/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8817:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 174/1 – zast. plocha v k.ú. Prostějov o výměře 15 m2 za účelem zřízení odstavného stání osobního vozidla za následujících podmínek:

- doba nájmu neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

- výše nájemného 100 Kč/m2/rok, tj. 1.500 Kč ročně,

- způsob placení nájemného – ročně předem,

- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,

- v nájemní smlouvě bude uvedena povinnost nájemce zajišťovat údržbu pronajaté části pozemku.

20.13 Schválení zřízení věcných břemen na pozemcích v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 8818:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu jízdy a chůze na částech pozemků města Prostějova p.č. 4463/1, p.č. 4465 a p.č. 4467, vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu) ve prospěch podílových spoluvlastníků bytového domu č.p. 2478 na p.č. 4469 a pozemků p.č. 4469 a p.č. 4470, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

- věcné břemeno spojené s vlastnictvím nemovitostí bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí podíloví spoluvlastníci bytového domu č.p. 2478 na p.č. 4469 a pozemků p.č. 4469 a p.č. 4470, vše v k.ú. Prostějov, společně a nerozdílně,

2) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění nádob na komunální odpad na části pozemku města Prostějova p.č. 4463/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) ve prospěch podílových spoluvlastníků bytového domu č.p. 2478 na p.č. 4469 a pozemků p.č. 4469 a p.č. 4470, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

- věcné břemeno spojené s vlastnictvím nemovitosti bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí podíloví spoluvlastníci bytového domu č.p. 2478 na p.č. 4469 a pozemků p.č. 4469 a p.č. 4470, vše v k.ú. Prostějov, společně a nerozdílně.

20.15 Souhlas s užíváním pozemků v k.ú. Krasice ve vlastnictví města Prostějova

Usnesení č. 8819:

Rada města Prostějova po projednání

1) s o u h l a s í

s tím, aby společnost CCK, s. r.o., se sídlem Vranovice – Kelčice, Kelčice 6, PSČ 798 08, IČ 277 33 980, provedla jako investor výstavbu komunikace na pozemcích ve vlastnictví města Prostějova p.č. 484/1 a p.č. 484/2, oba v k.ú. Krasice, za následujících podmínek:

a) práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy,

b) stavba komunikace na předmětných pozemcích bude vybudována nákladem společnosti CCK, s.r.o., bez pozdějších nároků na úhradu nákladů takto vynaložených,

c) společnost CCK, s.r.o., bude povinna provést výstavbu komunikace na předmětných pozemcích od ulice Západní a provádět údržbu a opravy této příjezdové komunikace,

c) náklady na vynětí pozemku p.č. 484/2 v k.ú. Krasice ze ZPF bude hradit společnost CCK, s.r.o.,

e) stavba komunikace včetně vydaného kolaudačního souhlasu bude dokončena nejpozději do 31.12.2013,

f) souhlas se uděluje na dobu určitou do 31.12.2013,

                           g) komunikace bude o šířce min. 6 m a nosnosti 20 t,

2) s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby komunikace mezi městem Prostějovem jako vlastníkem pozemků p.č. 484/1 a p.č. 484/2, oba v k.ú. Prostějov, a společností CCK, s.r.o., se sídlem Vranovce-Kelčice, Kelčice 6, PSČ 798 08, IČ 277 33 980, jako investorem stavby komunikace, za podmínek uvedených v bodě 1) usnesení.

20.16 Ukončení Smlouvy o nájmu č. 2004/16/204 ze dne 31.5.2008 výpovědí

Usnesení č. 8820:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu č. 2004/16/204 ze dne 31.05.2004 výpovědí.

20.17 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2005/16/190 ze dne 22.7.2005 výpovědí

Usnesení č. 8821:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2005/16/190 ze dne 22.07.2005 mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností STAVTEX CZ spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Hodolany, Holická 1173/49a, PSČ: 772 00, IČ: 259 74 963, jako nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 2985/8 v k.ú. Prostějov o výměře 28 m2 výpovědí.

20.18 Ukončení smlouvy o nájmu ze dne 17.6.1999 dohodou – ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Usnesení č. 8822:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu ze dne 17.06.1999 uzavřené mezi Domovní správou Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Křížkovského 7, IČ: 628 58 572, jíž je město Prostějov právním nástupcem, jako pronajímatelem, a Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Vl. Majakovského 1, IČ: 628 59 056, jako nájemcem, na pronájem nebytových prostor (tělocvična, šatna a dílny) o celkové výměře 239 m2 v objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově, a to dohodou ke dni 30.09.2008.

20.19 Zadávací podmínky pro zpracování architektonicko-urbanistického investorského záměru výstavby Společenského a obchodního centra Prostějov

Usnesení č. 8823:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit předložený návrh zadávacích podmínek pro zpracování architektonicko-urbanistického investorského záměru rozvoje území, ve kterém se nachází obchodně-společenské centrum,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

zaslat návrh zadávacích podmínek předsedům všech klubů zastupitelů v průběhu 40. týdne.

20.20 Informace – změna smlouvy o nájmu pozemku č. 99/16/200 ze dne 17.11.1999

Usnesení č. 8824:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o změně smlouvy o nájmu pozemku č. 99/16/200 ze dne 17.11.1999.

20.21 Informace – využití areálu bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově

Usnesení č. 8825:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh zadávacích podmínek pro zpracování architektonicko-urbanistického investorského záměru zástavby areálu bývalých jezdeckých kasáren na ul. Jezdecká v Prostějově.

21. Bytové záležitosti:

21.1 Návrh uzavření NS v DPS

Usnesení č. 8826:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

21.2 Doplňující informace k dopisu ze dne 4. 9. 2008

Usnesení č. 8827:

Rada města Prostějova po projednání

n e d o p o r u č u j e

vyhovět žádosti o umožnění ubytování na sociální ubytovně Kostelecká 17 v Prostějově

22. Různé

22.1 Informace – polní cesta Záhoří

Usnesení č. 8828:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

materiál č. 21.3 Informace – polní cesta Záhoří,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

předložit informativní materiál členům Zastupitelstva města Prostějova.

22.2 Veřejná finanční podpora – 1. SK Prostějov

Usnesení č.8829:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 50.000,-- Kč 1. SK Prostějov, fotbalovému klubu, Sportovní 1, 79601 Prostějov, IČ 26621916 (poř. č. žádosti 227)

- na uhrazení cestovních nákladů k zápasům žáků,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

50 000,--

(neinvestiční transfery občanským sdružením) – 1. SK Prostějov – cestovní náklady

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

50 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)

22.3 Žádost společnosti CZECH RADAR a.s. o souhlas s užitím znaku města Prostějova na webových stránkách

Usnesení č. 8839:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na webových stránkách Bezpečných měst. Souhlas se uděluje společnosti CZECH RADAR, a. s. v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

22.4 SCHOLA SERVIS, Palackého 8 – 10, Prostějov – 14. Přehlídka středních škol

Usnesení č. 8840:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Mgr. Janu Coufalovi, jednateli obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o., podílet se na 14. Přehlídce středních škol.

22.5 Organizační záležitosti

Usnesení č. 8841:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a , ž e

- seminář Zastupitelstva města Prostějova k návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2009 se uskuteční ve čtvrtek dne 20. 11. 2008 od 9:00 hod. v přednáškovém sále Národního domu,

- schůze Rady města Prostějova dne 21. 10. 2008 se uskuteční v dopoledních hodinách.

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                                            Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                                     místostarosta města Prostějova

Prostějov 23. 9. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:35:04 | přečteno 289x | Věra Krejčí
load