Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 48. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 48. schůze Rady města Prostějova

konané 7. 10. 2008

Usnesení z 48. schůze Rady města Prostějova, konané 7. 10. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8842:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 48. schůze, konané dne 7. 10. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8843:

Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.

b e r e   n a   v ě d o m í

a) Zpráva o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. k 30. 9. 2008,

b) informace předložené jednatelem a předsedou dozorčí rady,

s o u h l a s í

s tím, aby jednatel obchodní společnosti zajistil provoz Společenského domu Prostějov, s. r. o. a uzavíral nájemní smlouvy do 30. 4. 2010,

u k l á d á

Mgr. Janu Coufalovi, jednateli obchodní společnosti,

předložit na příští schůzi rady ekonomickou rozvahu obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. do 30. 4. 2010.

3. Určení členů Osadního výboru Čechovice-Domamyslice-Krasice

Usnesení č. 8844:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova určit členy Osadního výboru v části města Čechovice–Domamyslice-Krasice tyto občany:

Katarinu Rywikovou,

Oldřicha Slavotínka.

4. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2009 – verze I.

Usnesení č. 8845:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2009 - verze I. dle předloženého materiálu,

r o z h o d l a

doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto:

 1. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro grantový systém Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v rámci kapitoly 10 – Kancelář starosty ve výši Kč 200 000,-,
 2. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi kulturní RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 480 000,-,
 3. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro výchovu a vzdělávání RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 240 000,-,
 4. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro mládež a tělovýchovu RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 720 000,-,
 5. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro „Grantový systém“ v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 700 000,-,
 6. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi sociální a zdravotní RMP v rámci kapitoly 21 - Sociální věci ve výši Kč 480 000,-,
 7. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi životního prostředí RMP v rámci kapitoly 40 - Životní prostředí ve výši Kč 240 000,-,
 8. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi prevence kriminality RMP v rámci kapitoly 41 - Doprava ve výši Kč 50 000,-,
 9. zřídit u kapitoly 70 - Finanční odbor rezervu pro rozpočtová opatření RMP ve výši Kč 50 000 000,-,
 10. zřídit u kapitoly 70 - Finanční odbor rezervu pro havarijní a krizové situace ve výši Kč 4 300 000,-,
 11. projednat návrh rozpočtu fin. prostředků na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 20 – Školství a kultura pro BK, HK, DTJ, VK v celkovém objektu 12 000 000,- Kč v rámci verze II.,
 12. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 21 – Sociální věci pro OSSP v celkové výši Kč 1 500 000,-,
 13. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 50 – Správa majetku města na regeneraci MPZ a MPR v celkové výši Kč 500 000,-,
 14. projednat fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční odbor jako nerozdělené prostředky VFP v rámci verze II.,
 15. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční odbor jako výtěžek z VHP v celkové výši Kč 5 900 000,-,
 16. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na konzultační, poradenské a právní služby pro jednotlivé odbory u kapitoly 70 – Finanční odbor jako nerozdělené prostředky v celkové výši Kč 500 000,-,
 17. zařadit do návrhu rozpočtu požadavky správců kapitol nad index 1,0 jmenovitě takto:
 1. do kapitoly 11 – správa a zabezpečení v celkové částce Kč 2 500 000,- (správce kapitoly částku rozdělí do verze II.),
 2. dohody o výkonu činnosti členů JSDH Vrahovice do kapitoly 12 – krizové řízení v částce Kč 200 000,-,
 3. do kapitoly 13 – městská policie v celkové částce Kč 500 000,- (částka zahrnuje 220 000,- Kč na preventivní očkování strážníků MP),
 4. odměny doručovatelkám díky kalkulovanému navýšení doručování přestupků do kapitoly 14 – právní a personální v částce Kč 200 000,-,
 5. do kapitoly 15 – informační technologie v celkové částce Kč 1 500 000,- (dle důvodové zprávy),
 6. do kapitoly 21 – sociální věci v celkové částce Kč 53 000,- (dle důvodové zprávy),
 7. do kapitoly 40 – životní prostředí v celkové částce Kč 200 000,- (dle důvodové zprávy),
 8. nájemné (stacionární radary) do kapitoly 41 – doprava v částce Kč 160 000,-,
 9. do kapitoly 50 – správa majetku města v celkové částce Kč 5 500 000,- (správce kapitoly částku rozdělí do verze II.),
 10. do kapitoly 71 – sociální fond v celkové částce Kč 100 000,- (dle důvodové zprávy),
 11. do kapitoly 90 – komunální služby v celkové částce Kč 10 500 000,- (správce kapitoly částku rozdělí do verze II.),

u k l á d á

 1. správcům kapitol,

 2. zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2009 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předložené verze I.,
 3. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,
 4. předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2009 jako verzi II. k projednání RMP dne 21. 10. 2008.

4.2 Zápis komise architektury a výstavby

Usnesení č. 8846:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

Zápis komise architektury a výstavby ze dne 1. 10. 2008.

5. Informativní materiál o smlouvě s DSP, s. r. o.

Usnesení č. 8847:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

uvedený materiál dle důvodové zprávy.

6. Rozhodnutí v rámci veřejné zakázky – pojištění

Usnesení č. 8848:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na:

„Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro rizika povinného ručení a havarijního pojištění města Prostějova“ tak, že nejvhodnější nabídkou nejlépe splňující kriteria vymezená zadavatelem v otevřeném řízení je nabídka uchazeče: Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 452 72 956, DIČ: CZ 452 72 956,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, aby

- oznámil vybranému uchazeči rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky,

- uzavřel smlouvu na „Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro rizika povinného ručení a havarijního pojištění města Prostějova“.

7. Směrnice č. 7 – Inventarizace majetku a závazků města Prostějova

Usnesení č. 8849:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

nové znění Směrnice č. 7 – Inventarizace majetku a závazků města Prostějova včetně Příloh č. 1 – 9 ke Směrnici č. 7.

8. Inventarizace majetku a závazků ve správě města Prostějova k 31. 12. 2008

Usnesení č. 8850:

Rada města Prostějova po projednání

1. j m e n u j e

ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku a závazků ve správě města Prostějova k 31.12.2008 ve složení:

předseda komise: Miroslav Pišťák, místostarosta

členové komise:

Bc. Radim Carda, vedoucí finančního odboru

Ing. Miroslav Grepl, vedoucí oboru správy majetku města

Rostislav Barták, vedoucí oddělení hospodářské správy odboru správy a zabezpečení

Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí

PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství a kultury

Mgr. Jaroslav Svozil, vedoucí odboru sociálních věcí

Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Jaroslav Štěpaník, vedoucí odboru komunálních služeb

Mgr. Leo Schlattauer, vedoucí odboru informační technologie

Mgr. Milan Cibulka, vedoucí právního oddělení odboru právního a personálního

tajemník komise: Emil Dadák, pracovník finančního odboru

2. u k l á d á

a) Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,

zpracovat do 15.10.2008 Harmonogram inventarizace k 31.12.2008 v souladu se Směrnicí č.7 – Inventarizace majetku a závazků.

b) vedoucím odborů MěÚ v Prostějově,

splnit úkoly schváleného Harmonogramu inventarizace k 31.12.2008.

c) Miroslavu Pišťákovi, místostarostovi města,

zajistit projednání výsledků inventarizace předložené inventarizačními zápisy dílčích inventarizačních komisí v ústřední inventarizační komisi a zajistit vypracování souhrnného inventarizačního zápisu o výsledku provedené inventarizace do 28.2.2009.

d) Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,

předložit zápis ústřední inventarizační komise Radě města Prostějova jako nedílnou součást projednání závěrečného účtu města Prostějova za rok 2008.

9. Změna právní úpravy místního poplatku za komunální odpad

Usnesení č. 8851:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „ poplatek za komunální odpad“) s tím, že

 • sazba poplatku za komunální odpad na rok 2009 bude stanovena ve výši 492,- Kč, celkem (částka dělitelná 12), z toho v článku 7 odst. 1 písm. a) ve výši 242,- Kč, v článku 7 odst. 1 písm. b) ve výši 250,- Kč.

10. Informativní materiál, týkající se možnosti navýšení místního poplatku ze psů

Usnesení č. 8852:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

11. Návrh plánu oprav a údržby na rok 2009

Usnesení č. 8853:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

12. Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na zimní období 2008 – 2009

Usnesení č. 8854:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na zimní období 2008 – 2009.

13. Smlouva pro správu, provozu a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností

Usnesení č. 8855:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Smlouvu pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností, uzavřenou podle § 269 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

u k l á d á

Ing.Pavlu Drmolovi, místostarostovi města Prostějova,

uzavřít s Domovní správou Prostějov, s.r.o. Smlouvu pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností.

14. Informace o změně financování provozu ML a HŽP Arény Prostějov

Usnesení č. 8856:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

15. Použití finančních prostředků z investičního fondu MŠ Prostějov, Šárka 4a

Usnesení č. 8857:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s použitím finančních prostředků z investičního fondu Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a na stavební opravy ve výši Kč 33 677,- Kč na dokrytí kapitoly 60 – výměna krytů radiátorů a věšákového panelu pro děti po opravě umývárny na pracovišti Libušinka a ve výši Kč 30 000,- a na dokrytí oprav kapitoly 60 – navýšení ceny u neplánovaných oprav umývárny na pracovišti Libušinka.

16. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací

Usnesení č. 8858:

Rada města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu organizace jednorázově do 15 000,-- Kč a celkově do 50 000,-- Kč za rok bez souhlasu zřizovatele.

17. Bezplatná výpůjčka části budovy ZŠ Prostějov, Dr. Horáka

Usnesení č. 8859:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál s tím, že rada materiál projedná, až budou známy podmínky dotačního titulu.

17.1 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Prostějov, E. Valenty a čerpání investičního fondu na nákup plynového kotle pro školní kuchyni

Usnesení č. 8860:

Rada města Prostějova po projednání

s  o u h l a s í

1. s převodem finančních prostředků ve výši 136 315,-- Kč z rezervního fondu do investičního fondu dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, u organizace Základní škola Prostějov, E. Valenty 52,

2. s čerpáním investičního fondu Základní školy Prostějov, E. Valenty 52 ve výši 136 315,-- Kč na nákup plynového kotle pro školní kuchyni.

18. Využití objektu na Pražské ul. 1 pro sociálně právní ochranu dětí

Usnesení č. 8861:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s ukončením projektu „Světlo naděje“ na Pražské ul. č. 1 v Prostějově a s využitím tohoto objektu pro potřebu sociálně právní ochrany dětí – ubytovna hotelového typu.

19. Žádosti o užití znaku města Prostějova

Usnesení č. 8862:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

1. s  užitím znaku města Prostějova pro prezentaci města v rámci e-vize na Brněnských Veletrzích na veletrhu Invex. Souhlas se uděluje společnosti Jihomoravská hospodářská agentura, s.r.o., Dvořákova 14, 602 00 Brno v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

2. s  užitím znaku města Prostějova na publikaci „Průvodce naučnou stezkou biokoridorem Hloučela“. Souhlas se uděluje Českému svazu ochránců přírody, RS Iris, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

20. Přehled žádostí o přidělení dotací

Usnesení č. 8863:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

přehled podaných žádostí o přidělení dotací městem Prostějovem v roce 2008.

21. Návrh prioritních investičních akcí

Usnesení č. 8864:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh prioritních investičních akcí realizovatelných z dotačních zdrojů.

22. Informace – petice proti záměru vybudovat parkoviště za domem na ul. Jezdecká 12-16

Usnesení č. 8865:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o záměru vybudovat parkoviště za domem Jezdecká 12-16.

23. Veřejná finanční podpora - oblast sportu (nedoporučené žádosti)

Usnesení č. 8866:

Rada města Prostějova po projednání

a) n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 20.000,-- Kč (poř. č. žádosti 222) na vydání Kroniky mistrovství Evropy ve fotbale,

b) doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova neschválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 65.000,-- Kč Okresnímu svazu rekreačního sportu Prostějov, Česká 15, prostějov IČ 709 18 309 (poř. č. žádosti 231) na celorepublikové setkání sportovců a sportovní hry,

2. ve výši 80.000,-- Kč Klubu noční hokejové ligy Prostějov, Krásná 4, Prostějov, IČ 270 35 352 (poř. č. žádosti 218) na úhradu pronájmu ledové plochy.

23.1 Zadání veřejné zakázky – PD Zámek Prostějov – zřízení víceúčelových výstavních prostor

Usnesení č. 8867:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zadat veřejnou zakázku „PD Zámek Prostějov - zřízení víceúčelových výstavních prostor“jednomu zájemci, firmě CAD Projekt plus, s.r.o., Riegrova 2, Prostějov, IČ 25587293.

23.2 Návrh smlouvy o podpoře ze Státního fondu životního prostředí ČR

Usnesení č. 8868:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Smlouvu č. 07130632 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

24.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 8869:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5173

102000

26.100,00

(zvýšení položky – partnerská města – cestovné)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5169

102000

26.100,00

(snížení položky – partnerská města – nákup služeb )

24.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (velodrom)

Usnesení č. 8870:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

204000000

1 000 000

Výměna hrazení dráhy a nové ozvučení v areálu velodromu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

1 000 000

Rezerva RMP

24.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD zámek)

Usnesení č. 8871:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

52000000

70 000

Zámek – PD rekonstrukce a využití

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

70 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

24.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Žešov)

Usnesení č. 8872:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

45000000

50 000

Žešov – komunikace, zastávka, čekárna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

50 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

24.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka)

Usnesení č. 8873:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

600341

200 000

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka – oprava střechy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

200 000

Rezerva na havarijní situace

24.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného)

Usnesení č. 8874:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

600337

84 000

ZŠ a MŠ J.Železného, Prostějov – havárie ÚT

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

84 000

Rezerva na havarijní situace

24.7.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (VO Smetanova ul.)

Usnesení č. 8875:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

125000000

850 000

VO Smetanova ulice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

850 000

Rezerva RMP

24.7.2 Zadání veřejné zakázky – VO v ul. Smetanova a ul. V. Talicha

Usnesení č. 8876:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zadat veřejnou zakázku VO v ul. Smetanova a ul. Talicha, Prostějov – Vrahovice, jednomu zájemci, firmě František LIZNA, Partyzánská 3019/3, Prostějov, IČ 41502230.

24.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (muzeum)

Usnesení č. 8877:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

182000000

70 000

Muzeum - sanace zdiva

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

182000000

70 000

Muzeum - sanace zdiva

24.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD rybník)

Usnesení č. 8878:

Rada města Prostějova po projednání

1) r o z h o d l a

zadat zakázku malého rozsahu 240 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace Revitalizace rybníka Šmeralova Ing. Hynkovi Hradskému - PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ, Vodní 214, 783 45 Senice na Hané, IČ:15478114,

2) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2334

6121

203000000

240 000

( projektová dokumentace revitalizace rybníka Šmeralova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

240 000

(rezerva na studie , analýzy apod. )

24.10 Zadání veřejné zakázky – cyklistická stezka Krasice-Čechovice

Usnesení č. 8879:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zadat veřejnou zakázku „Cyklistická stezka Krasice - Čechovice“ stavební firmě Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ 60838744.

25. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

25.1 Změna v osobě nájemce NP – Svatoplukova ul. 3

Usnesení č. 8880:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

změnu v osobě nájemce nebytových prostor o rozloze 16,69m2 ve Svatoplukově ulici č.1642/3 v Prostějově

z: Jaromír Baron,  IČ 47923881

na: Miroslav Patka, IČ 45485381.

25.2 Revokace usnesení č. 8670 z 5. 8. 2008 – změna podmínek NS (nám. T.G.Masaryka 22)

Usnesení č. 8881:

Rada města Prostějova po projednání

a) r e v o k u j e

své usnesení č.8670 ze dne 5.8.2008,

b) s c h v a l u j e

změnu podmínek smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy.

25.3 Informace o závazcích HK Jestřábi Prostějov, o. s.

Usnesení č. 8882:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o závazcích HK Jestřábi Prostějov, o.s.

26. Majetkoprávní záležitosti:

26.1 Vyhlášení záměru pronájmu nemovitostí v k. ú. Krasice a movitých věcí společnosti ZELOS, s. r.o.

Usnesení č. 8883:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu budovy bez čísla popisného nebo evidenčního – jiné stavby na pozemku p.č.st. 59/15 a pozemku p.č.st. 59/15 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 932 m2, vše v k.ú. Krasice, včetně movitých věcí tvořících zařízení kuchyně uvedených v příloze materiálu, společnosti ZELOS, spol. s r.o., se sídlem Radlická 76/1302, PSČ 150 00 Praha 5, IČ 452 80 096, za účelem výroby a výdeje jídel pro závodní stravování a pořádání společenských akcí za následujících podmínek:

 1. nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 02.01.2009 na dobu určitou do 31.12.2013 s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
 2. nájemné bude stanoveno ve výši 456.960 Kč ročně a bude placeno čtvrtletně předem,
 3. výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
 4. veškeré náklady spojené s užíváním, údržbou a opravami předmětu nájmu bude po dobu trvání nájemního vztahu hradit nájemce,
 5. nájemce bude oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

26.2 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 233/2 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 8884:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 233/2 – orná půda v k.ú. Krasice o výměře 140 m2, na ulici Krasická, společnosti POZEMSTAV Prostějov – servis, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 73, IČ: 255 46 244, za účelem zřízení parkovací plochy, za následujících podmínek:

 1. doba nájmu - určitá od 01. 12. 2008 do 30. 11. 2009,
 2. výše nájemného - 2.800 Kč za sjednanou dobu nájmu,
 3. nájemné bude v celé výši zaplaceno před podpisem nájemní smlouvy,
 4. nájemné nebude navyšováno o míru inflace.

26.4 Vyhlášení záměru pronájmu tří částí pozemku p. č. 7579 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8885:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu 3 částí pozemku p.č. 7579 – ostatní plocha, v k.ú. Prostějov o jednotlivé výměře 28 m2, 30 m2 a 40 m2, tj. celkem o výměře 98 m2, společnosti Sallerova výstavba Emporium II, s.r.o., se sídlem Otvice, Obchodní zóna 266, PSČ 431 11, IČ 272 66 303, za účelem užívání jako vjezdů za následujících podmínek:

 1. doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 2. výše nájemného 20 Kč/m2 ročně, t.j. celkem 1.960 Kč/rok,
 3. způsob placení nájemného – ročně předem,
 4. výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

26.5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 8016/2 a p. č. 7400/2 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8886:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 8016/2 – ostatní plocha o výměře cca 157 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) a pozemku p.č. 7400/2 – ostatní plocha o výměře 526 m2, oba v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

  1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
  2. náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

26.6 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p. č. 1612, 1613 a p. č. 1617 v k. ú. Prostějov

   Usnesení č. 8887:

   Rada města Prostějova po projednání

   o d k l á d á

   materiál na příští schůzi rady.

   26.7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 783/3 v k. ú. Prostějov

   Usnesení č. 8888:

   Rada města Prostějova po projednání

   v y h l a š u j e

   záměr prodeje pozemku p.č. 783/3 – zastavěná plocha o výměře 23 m2 v k.ú. Prostějov vlastníkovi stavby garáže stojící na tomto pozemku za následujících podmínek:

  1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
  2. náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

26.8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 510/6 v k. ú. Domamyslice

Usnesení č. 8889:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 510/6 – zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. Domamyslice za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 2. náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

26.9 Prodej nemovitostí v k. ú. Prostějov (Valliant, s. r. o.)

Usnesení č. 8890:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

26.10 Vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Stichovice, k. ú. Mostkovice a k. ú. Prostějov a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Stichovice a k. ú. Mostkovice

Usnesení č. 8891:

Rada města Prostějova po projednání

1) v y h l a š u j e

záměr směny části pozemku p.č. 1527 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 50.000 m2 (dle geometrického plánu č. 504-31/2008 ze dne 17.07.2008 označena nově jako pozemek p.č. 1527/1), pozemku p.č. 1617 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 2.424 m2, vše v k.ú. Stichovice, a pozemků p.č. 979 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 36 m2, p.č. 981 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 272 m2, p.č. 984 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 272 m2 a p.č. 986 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 22 m2, vše v k.ú. Mostkovice, ve vlastnictví České republiky - s příslušností hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, IČ: 708 85 940, za pozemky p.č. 2834/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2.110 m2, p.č. 2834/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 263 m2, p.č. 2834/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 345 m2, p.č. 2845/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 169 m2 a p.č. 2845/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 353 m2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:

a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

c) náklady na zpracování znaleckých posudků uhradí vlastníci směňovaných pozemků,

d) náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje,

2) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1527 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 27.704 m2 (dle geometrického plánu č. 504-31/2008 ze dne 17.07.2008 označena nově jako pozemek p.č. 1527/2), pozemků p.č. 1594 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 69.848 m2, p.č. 1609 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 11.729 m2, p.č. 1719 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 2.240 m2, vše v k.ú. Stichovice, a pozemku p.č. 1073 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 7.406 m2 v k.ú. Mostkovice z vlastnictví České republiky - s příslušností hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, IČ: 708 85 940, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

a) město Prostějov se zaváže, že po dobu 15 let ode dne vzniku právních účinků vkladu vlastnických práv pro město Prostějov k nemovitostem, jež jsou předmětem bezúplatného převodu, u příslušného katastrálního úřadu, bude bezúplatným převodem nabyté nemovitosti využívat způsobem, kterým zdůvodnilo naplnění veřejného zájmu, tj. zejména pro zajištění úkolů v oblasti požární ochrany (intenzivní výcvik jednotek požární ochrany zřizovaných městem Prostějovem), připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových stavů (převáděné pozemky budou sloužit jako prostory pro soustředění techniky, místo pro poskytování humanitární pomoci) a ochrany obyvatelstva,

b) město Prostějov se zaváže, že po dobu 15 let specifikovaných v písm. a) nebude bezúplatně nabyté nemovitosti využívat ke komerční či jiné výdělečné činnosti a nebude je přenechávat úplatně nebo bezúplatně za tímto účelem třetím osobám, a to ani jednotlivě ani jako celek; v případě porušení uvedeného závazku bude město Prostějov povinno zaplatit HZS OK smluvní pokutu ve výši odpovídající nájemnému za užívání těch nemovitostí, popř. jejich částí, u nichž došlo k porušení uvedených závazků, v místě obvyklému za celé období, kdy došlo k porušení závazků (obvyklé nájemné bude stanoveno znaleckým posudkem, který nechá zpracovat HZS OK na náklady města Prostějova, v době porušení závazku); zaplacením uvedené smluvní pokuty nedojde k zániku uvedených závazků a doba, po kterou trvá porušení závazků, se nezapočítává do doby uvedené v písm. a); v případě, že bude nežádoucí stav i nadále přetrvávat, je HZS OK oprávněn uplatnit smluvní pokutu opakovaně nebo odstoupit od smlouvy, přičemž odstoupením od smlouvy nezaniká právo HZS OK na smluvní pokutu,

c) město Prostějov se zaváže, že ve stanovené lhůtě 15 let nezcizí tyto bezúplatně nabyté nemovitosti, a to ani jednotlivě ani jako celek; v případě nedodržení uvedeného závazku bude město Prostějov povinno zaplatit HZS OK smluvní pokutu ve výši ceny zcizené nemovitosti v místě a čase obvyklé na základě znaleckého posudku, který nechá zpracovat HZS OK na náklady města Prostějova, v době porušení závazku; zaplacením uvedené smluvní pokuty dojde k zániku závazků stanovených v tomto písmeni ve vztahu ke zcizené nemovitosti,

d) město Prostějov se zaváže, že po dobu 15 let specifikovaných v písm. a) vždy 1 x ročně k 15.1. zašle HZS OK aktuální výpis z katastru nemovitostí a písemné čestné prohlášení, že bezúplatně převedené pozemky jsou využívány v souladu s ustanoveními smlouvy o bezúplatném převodu,

e) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

f) náklady na zpracování znaleckých posudků a geometrického plánu uhradí Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje.

26.11 Zřízení zástavního práva k pozemku v areálu velodromu

Usnesení č. 8892:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

26.12 Odkoupení pozemku p. č. 5764 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 8893:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemku p.č. 5764 – orná půda o výměře 1.853 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem 185 300,- Kč, za následujících podmínek:

 1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
 2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

26.13 Schválení výpůjčky ocelového přístřešku typu ED-02 od spol. ASEKOL, s. r. o.

Usnesení č. 8894:

Rada města Prostějova po projednání

1) s c h v a l u j e

výpůjčku 1 ks uzamykatelného ocelového přístřešku typu ED-02 v pořizovací ceně 71.060 Kč (bez DPH) od společnosti ASEKOL s.r.o., se sídlem Praha 4, Dobrušská 1/1797, PSČ 147 00, IČ: 273 73 231, městu Prostějovu za účelem ukládání vyřazených elektrozařízení, za následujících podmínek:

a) přístřešek bude umístěn ve sběrném dvoře u sv. Anny v Prostějově,

b) smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou bez možnosti výpovědi,

c) smlouvu bude možno ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou,

d) město Prostějov ponese po dobu výpůjčky běžné náklady spojené s užíváním přístřešku a obvyklé náklady na jeho zachování,

2) p o v ě ř u j e

Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, podpisem smlouvy uvedené v bodě 1) usnesení.

26.14 Lesy města Prostějova, s. r. o. – změna nájemní smlouvy z 27. 1. 1997

Usnesení č. 8895:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 253 21 692, jako nájemcem dne 27. 01. 1997 v části týkající se pronájmu pozemku p.č. 1112/1 - lesní pozemek o výměře 271 m2 v k.ú. Smržice a pronájmu pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr p. č. 3402/3 o výměře 380 m2 v k. ú. Ptení, dohodou za následujících podmínek:

a) ukončení pronájmu bude provedeno formou dodatku k nájemní smlouvě ze dne 27. 01. 1997,

b) výše nájemného dle nájemní smlouvy ze dne 27. 01. 1997 zůstane nezměněna.

26.15 Návrh zadávacích podmínek pro zpracování architektonicko-urbanistického investorského záměru zástavby areálu bývalých jezdeckých kasáren na ul. Jezdecká

Usnesení č. 8896:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s předloženým návrhem zadávacích podmínek pro zpracování architektonicko-urbanistického investorského záměru zástavby areálu bývalých jezdeckých kasáren na ul. Jezdecká v Prostějově a

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

zaslat návrh zadávacích podmínek předsedům všech klubů zastupitelů.

26.16 Smlouva o finančním příspěvku na infrastrukturu vybudovanou městem Prostějovem

Usnesení č. 8897:

Rada města Prostějova po projednání

1) s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o finančním příspěvku na vybudovanou infrastrukturu a podmínkách připojení na vybudovanou infrastrukturu ve znění dle přílohy,

2) z m o c ň u j e

Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, podpisem smlouvy uvedené v bodě 1) usnesení.

27. Různé

27.1 Veřejná finanční podpora – KRASO-bruslení

Usnesení č. 8898:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 50.000,-- Kč KRASO-bruslení, Za Kosteleckou ul. 1, 79601 Prostějov, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 117)

- VFP bude použita na zajištění činnosti oddílu krasobruslení,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

50 000,--

(neinvestiční transfery občanským sdružením) – KRASO-bruslení – cestovní náklady

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

50 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)

27.2 Veřejná finanční podpora - SON

Usnesení č. 8899:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sociální a zdravotní ve výši 7.000,-- Kč Sdružení nájemníků České republiky, Nám. W. Churchilla 2, Praha 3, místní organizaci Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČ 481 33 281, (poř. č. žádosti 111)

- na právní poradenství a osvětovou činnost v oblasti bydlení - provozní náklady, odměny poradcům

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

   

210100

7.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení nájemníků ČR)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

   

210100

7.000,--

ostatní neinvestiční výdaje, prostředky komise sociální a zdravotní

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                 Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                           místostarosta města Prostějova

Prostějov 7. 10. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:35:10 | přečteno 273x | Věra Krejčí
load