Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 49. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 49. schůze Rady města Prostějova

konané 21. 10. 2008

Usnesení z 49. schůze Rady města Prostějova, konané 21. 10. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8900:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 49. schůze, konané dne 21. 10. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8901:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

1. s c h v a l u j e

záměr pronájmu tepelného hospodářství firmě MORAVIA ENERGO,a.s. Třinec za podmínek uvedených v odůvodnění,

2. u k l á d á

Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.,

připravit návrh smlouvy o pronájmu.

1.2 Sledování spokojenosti občanů s místním společenstvím

Usnesení č. 8902:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í ,

že výsledky sledování průzkumu spokojenosti občanů s místním společenstvím dle evropské metodiky (sledování A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů) budou podkladem pro vyhodnocování Strategického plánu rozvoje města Prostějova.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 8903:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 4. 11. 2008.

3. Návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů

Usnesení č. 8904:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

předsedům výborů a komisí zastupitelstva a předsedům osadních výborů,

u k l á d á

předsedům komisí rady,

- předložit Ing. Janu Tesařovi, starostovi města, v termínu do 10. 11. 2008 návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prostějova za činnost v těchto orgánech v roce 2008.

4. Záležitosti komisí rady:

4.1 Doporučení komise životního prostředí

Usnesení č. 8905:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

doporučení komise životního prostředí z 14. 10. 2008.

5. Zadání veřejné zakázky – výměna hrazení a ozvučení areálu velodromu

Usnesení č. 8906:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zadat veřejnou zakázku „Výměna hrazení a ozvučení areálu velodromu – Prostějov“, jednomu zájemci, firmě POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Pod Kosířem 73, Prostějov.

6. Půjčky obyvatelům v souvislosti se změnou využití lokality U sv. Anny

Usnesení č. 8907:

Rada města Prostějova po projednání

I. b e r e   n a   v ě d o m í

průběžné informace o plnění podmínek v souvislosti s poskytnutím půjček na úhradu bydlení v souvislosti se změnou využití lokality U Svaté Anny,

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) potvrdit splnění podmínky sjednané smlouvou o půjčce, uzavřené dne 11. června 2003 a současně potvrdit, že město Prostějov z tohoto důvodu v souladu s článkem druhým uvedené smlouvy nepožaduje vrácení poskytnuté půjčky dle důvodové zprávy,

2) schválit uzavření písemné dohody o prominutí dluhu v plné výši z důvodů splnění podmínek sjednaných shora specifikovanou smlouvou o půjčce, a to podle předloženého návrhu.

7. Informativní materiál k návrhům řešení MI PRO STAV, s. r. o.

Usnesení č. 8908:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

uvedený materiál dle důvodové zprávy.

8. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2009 – II. verze

Usnesení č. 8909:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2009 – II. verze dle předloženého materiálu rozhodla:

 1. odložit rozhodnutí ve věci finančních prostředků na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 20 – Školství a kultura pro BK, HK, DTJ, VK na příští schůzi rady,
 2. odložit rozhodnutí ve věci finančních prostředků na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční jako nerozdělené prostředky VFP na příští schůzi rady,
 3. odložit rozhodnutí ve věci neinvestičních výdajů nad index 1,0 ve výši 1 521 tis. Kč v kapitole 60 – rozvoj a investice na příští schůzi rady (M. Pišťák a Ing. Drmola předloží komplexní materiál),
 4. odložit rozhodnutí ve věci neinvestičních výdajů nad index 1,0 ve výši 6 050 tis. Kč v kapitole 91 – správy bytů a nebytových prostor na příští schůzi rady,
 5. zařadit do návrhu rozpočtu požadavky správců kapitol nad index 1,0 jmenovitě takto:
 1. pro udržení stávajících podmínek v MD do kapitoly 20 – školství a kultura v částce Kč 200 000,-,
 2. provoz dětského dopravního hřiště do kapitoly 41 - doprava v částce Kč 220 000,-,

u k l á d á

 1. správcům kapitol,
 2. zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2009 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předložené II. verze,
 3. Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,
 4. předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2009 jako III. verzi k projednání RMP dne 18. 11. 2008,

r e v o k u j e

usnesení č. 8855 ze dne 7. 10. 2008 (smlouva pro správu, provozu a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností).

9. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova na rok 2009 – 2011

Usnesení č. 8910:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2009 – 2011.

10. Informativní materiál, týkající se možnosti navýšení místního poplatku ze psů

Usnesení č. 8911:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní materiál, týkající se možnosti navýšení místního poplatku ze psů,

u k l á d á

Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru a Ing. Martině Cetkovské, vedoucí odboru životního prostředí,

ve spolupráci s JUDr. Květou Olašákovou, vedoucí odboru právního a personálního, předložit na příští schůzi rady návrh novely Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 7/2005 o místním poplatku ze psů s připomínkami dle diskuse.

11. Informativní materiál k možnosti optimalizace sportovních zařízení

Usnesení č. 8912:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

uvedený materiál dle důvodové zprávy.

12. Návrh pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Usnesení č. 8913:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova neschválit zařazení předloženého návrhu do změny územního plánu dle důvodové zprávy.

13. Návrh plánu oprav a údržby na rok 2009

Usnesení č. 8914:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

zabezpečit úpravu plánu oprav a údržby na rok 2009 ve výši 15 mil. Kč a úpravu návrhu rozpočtu na rok 2009 u oprav bytů a nebytových prostor.

14. Informace ke změně financování provozu městských lázní a zimního stadionu a z toho vyplývající dopady pro město Prostějov

Usnesení č. 8915:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

1. zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2009 příjmy :

5 008 000,-Kč – příjmy z tržeb městských lázní, ODPA 3419, pol. 2111.Organizace 910300

3 353 000,-Kč – příjmy z tržeb HŽP Aréna, ODPA 3419, pol. 2111.Organizace 910400

2. navýšit výdaje o:

5 008 000,-Kč – u správy městských lázní, ODPA 3419, pol. 5169, Organizace 910300

3 353 000,-Kč – u správy HŽP Aréna, ODPA 3419, pol. 5169, Organizace 910400.

15. Žádost BD na ul. Žeranovská – parkování pouze pro bydlící

Usnesení č. 8916:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o dopravní situaci v okolí domu Žeranovská 5 – 15.

16. Městská hromadná doprava – úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2009

Usnesení č. 8917:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,

zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2009 celkovou částku 18,000.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v rozpočtu města Prostějova na rok 2009 částku 18,000.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě.

17. Návrh OZV o udržování čistoty na veřejných prostranstvích

Usnesení č. 8918:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat dle § 10 písm. c) , ust. § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova o udržování čistoty na veřejných prostranstvích (vyhlášku o čistotě).

18. Návrh koncepce činnosti DUHY – kulturního klubu u hradeb v roce 2009

Usnesení č. 8919:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh koncepce činnosti Duhy – Kulturního klubu u hradeb v Prostějově v roce 2009.

19. Školské rady základních škol – jmenování členů za zřizovatele

Usnesení č. 8920:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

za zřizovatele v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s účinností od 1. 1. 2009 členy školních rad takto:

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

 • Mgr. Ivana Hemerková,
 • Mgr. Jiří Snášel, 

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4

 • RNDr. Alena Rašková, 
 • Mgr. Ivana Hemerková, 

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4

 • Mgr. Vlastimil Uchytil,
 • Pavel Smetana, 

Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

 • Mgr. Alois Mačák, 
 • Ing. Pavel Drmola,

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14

 • Lukáš Andrýsek,
 • Ing. Radek Zacpal, 
 • MUDr. Pavel Navrátil, CSc.,

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60

 • Božena Sekaninová,
 • Miroslav Pišťák, 
 • MUDr. Pavel Holík, 

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79

 • Ing. Pavel Drmola, 
 • MUDr. Pavel Holík, 
 • RNDr. Alena Rašková, 

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

 • Božena Sekaninová,
 • Mgr. Jiří Snášel, 
 • Ing. Radek Zacpal, 

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

 • Ing. Jaroslav Faltýnek, 
 • Ing. Tomáš Chalánek, 
 • Pavel Smetana.

20. Dodatek ke smlouvě o VFP – Paraklub DUKLA

Usnesení č. 8921:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás -Dvo/115 – 08) o poskytnutí veřejné finanční podpory Paraklubu DUKLA, Letecká 1, Prostějov, IČ 628 58 246, který se týká doplnění účelu (čl. III, odst. 1 – použití a účel příspěvku) o: náklady na pronájem letecké techniky ve formě letenek.

21. Žádost o povolení bezplatné výpůjčky části budovy ZŠ Dr. Horáka

Usnesení č. 8922:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s poskytnutím bezplatné výpůjčky 1. patra pavilonu B (šatny, kabinety a sociální zařízení) budovy Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Škole plné pohybu o. s. Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na dobu 20 let.

22. Škoda na majetku města – vozidlo Škoda Fabia

Usnesení č. 8923:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o škodě na majetku města způsobenou dne 24.9.2008 havárií vozidla Škoda Fabia, RZ PVI 17-83 s předběžným odhadem škody přesahující částku 100 tis. Kč.

24. Žádosti o schválení užití znaku města

Usnesení č. 8924:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

 1. s užitím znaku města Prostějova na pozvánkách na akci „Den pro Izrael“. Souhlas se uděluje Mezinárodnímu křesťanskému společenství ICEJ v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.
 2. s  užitím znaku města Prostějova pro prezentaci města na webových stránkách a v tištěném produktu Místní infostránky (Zlaté stránky) společnosti Mediatel. Souhlas se uděluje společnosti Mediatel, spol. s r.o., Thámova 16, 186 00 Praha v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.
 3. s  užitím znaku města Prostějova pro propagaci města na mezinárodním hokejovém turnaji mládeže s názvem SIDA CUP, který se uskuteční ve dnech 27. a 28. prosince 2008 v HŽP Aréně – zimním stadionu v Prostějově. Souhlas se uděluje společnosti SIDA s.r.o., Krapkova 28, 796 01 Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

 

25. Veřejná finanční podpora:

25.1 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí

Usnesení č. 8925:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 33.500 Kč (poř. č. žádosti 232)

- na publikaci „ O ZVÍŘATECH aneb MALÝ OPRAVNÍK LIDSKÝCH OMYLŮ “

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2008,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5212

404003

33.500

( Neinvestiční dot. fyz. osobám - ekologie )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

404003

33.500

(Prostředky komise životního prostředí )

25.2 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní

Usnesení č. 8926:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory ve výši 40.000,-- Kč Arcidiecézní charitě Olomouc, Křížkovského 6/505, 771 11 Olomouc, IČ 439 62 726, (pořadové č. žádosti 234)

- na provoz Hospice na Svatém Kopečku – (křesla pro klienty na pokoje, hygienické pomůcky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3523

5223

40.000,--

VFP – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Arcidiecézní charita Olomouc)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

40.000,--

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP

25.3 VFP – TJ Haná Prostějov

Usnesení č. 8927:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

25.4 VFP – VK Prostějov, HK Jestřábi Prostějov

Usnesení č. 8928:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. revokovat usnesení č. 17252 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 18. 12. 2007 o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5.000.000,-- Kč pro Hokejový klub Jestřábi Prostějov, o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947, v části:

a) schválená výše - snížit o částku 1.000.000,-- Kč

b) termín čerpání: „částku 1.000.000,-- Kč v případě, že se zachová 1. liga ledního hokeje ČR v Prostějově“,

 

2. schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kapitoly 20 – školství a kultura:

a) ve výši 250.000,-- Kč HK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947 (poř. č. žádosti 240)

- na činnost žákovských, dorosteneckých a juniorských týmů (nájem ledové plochy, doprava, rozhodčí, hokejovou výzbroj a výstroj, odměny trenérům)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 15. 11. 2008 částku 150.000,-- Kč; do 10. 12. 2008 částku 100.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2009,

b) ve výši 450.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, Prostějov, IČ 270 57 518 (poř. č. žádosti 238)

- na provozní náklady spojené s účastí v prestižní mezinárodní soutěži Champions League (poplatky ČVS, poplatky CEV, rozhodčí, pronájmy a nájemné, ubytování, propagační služby, elektronická a tisková

média,sportovní vybavení a výstroj, stravné, pitný režim, regenerace a rehabilitace)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008.

25.5 VFP – DTJ Prostějov, TJ Sokol I Prostějov

Usnesení č. 8929:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 12.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309 (poř. č. žádosti 241)

- na pronájem sálu na mezistátní utkání v boxu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 12.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I, Skálovo nám. 4, 796 01 Prostějov, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 230)

- pořádání mistrovství ČR starších žáků v nohejbale singlů 2008

- náklady na pronájem tělocvičen

- nákup pohárů, diplomů a cen

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

12.000

(neinv. transfery občanským sdružením )– Dělnická tělovýchovná jednota Prostějov

20

3419

5229

12.000

(neinv. transfery občanským sdružením) – TJ Sokol I Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

24.000

(ostatní NI výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

26. Rozpočtová opatření:

26.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 8930:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5169

00209

102400

50 000,00

(zvýšení položky – neinvestiční přijaté transfery od krajů –Mez. soch. symposium – nákup služeb)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5021

102400

18.530,00

(zvýšení položky – Mez. soch. symposium – ostatní osobní výdaje)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

6127

102400

83.853,00

(zvýšení položky – Mez. soch. symposium – umělecká díla a předměty)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5171

102400

15.887,00

(zvýšení položky – Mez. soch. symposium – opravy a udržování)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5136

3.000,00

(zvýšení položky – Noviny )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5139

00209

102400

50 000,00

(snížení položky - neinvestiční přijaté transfery od krajů –Mez. soch. symposium – nákup materiálu )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5139

102400

19.737,00

(snížení položky – Mez. soch. sympozium – nákup materiálu )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5169

102400

95.693,00

(snížení položky – Mez. soch. sympozium – nákup služeb )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5156

102400

600,00

(snížení položky – Mez. soch. sympozium – pohonné hmoty )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

100300

5.240,00

(snížení položky – Nákup propagačních materiálů )

26.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení a 14 – právní a personální

Usnesení č. 8931:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5169

708200

500.000,-

Nákup ostatních služeb

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5173

708100

100.000

Cestovné

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

708200

445.000,-

Prostředky na platy zaměstnanců

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6409

5031

708100

115.000

Odvody sociálního pojištění

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6310

5032

40. 000

Odvody zdravotního pojištění

26.3 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie

Usnesení č. 8932:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5137

390 320

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

15

6171

5164

75 149

Nájemné

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5139

390 320

Nákup materiálu j.n. – převod na Drobný hmotný dlouhodobý majetek (náhrada vadného HW po zaplavení vodou a úderem blesku)

15

6171

6111

148000000

75 149

Programové vybavení – převod na pol. 5164 Nájemné

26.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ Melantrichova)

Usnesení č. 8933:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

300.000,-

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

20338

300.000,-

(snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60)

26.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ Palackého)

Usnesení č. 8934:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

300.000,-

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

20332

300.000,-

(snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14)

26.6 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (ZŠ Rejskova)

Usnesení č. 8935:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Rejskova tř. 4, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 280.000,-- Kč,

b) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

600335

280.000,-

(oprava dvora na pracovišti MŠ Hanačka)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

20335

280.000,-

(odvod příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4)

 

26.7 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (MK)

Usnesení č. 8936:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 170.000,-- Kč,

b) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3314

6121

207000000

170.000,-

(technické zhodnocení budovy Městské knihovny Prostějov, PO - vzduchotechnika a klimatizace v části  budovy knihovny, Skálovo nám. 6)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

2122

170.000,-

(odvod příspěvkové organizace – Městská knihovna Prostějov, PO)

26.8 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí

Usnesení č. 8937:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

260 000

(ozdravování hosp. zvířat , zajištění péče o toulavé psy-služby)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

260 000

( rezerva RMP pro ROZOP )

26.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Slunečná)

Usnesení č. 8938:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

206000000

100 000

PD Slunečná

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

100 000

Rezerva RMP

26.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Melantrichova)

Usnesení č. 8939:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

600338

28 000

ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 – havárie telefonní ústředny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

607076

28 000

Škodní události

26.11 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby

Usnesení č. 8940:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5021

13229

25 000,-

Aktivní politika zaměstnanosti - Ostatní osobní výdaje

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5031

13229

6 500,-

Aktivní politika zaměstnanosti – Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek

na státní politiku zaměstnanosti

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5032

13229

2 250,-

Aktivní politika zaměstnanosti – Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5364

13229

165 000,-

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozpočtových obdobích

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

6330

5345

750,-

Převody vlastním rozpočtovým účtům

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

199 500,-

Fond rezerv a rozvoje

26.12 ROZOP kapitoly 13 – městská policie

Usnesení č. 8941:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

6111

136000

65.000

(nákup licencí MS OFFICE)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5172

65.000

(programové vybavení)

26.13 ROZOP kapitoly 50 – správa majetku města (prodejní stánky pro vánoční trhy)

Usnesení č. 8942:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) nákup 5 ks dřevěných stánků pro vánoční trhy s tím, že při zadání této veřejného zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 9/2006, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a práce malého rozsahu

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

6122

218.960 Kč

5 prodejních stánků pro vánoční trhy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

218.960 Kč

rezerva pro rozpočtová opatření RMP

27. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

27.1 MOSC – vyhodnocení sezony 2008

Usnesení č. 8943:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhodnocení sezony 2008 v MOSC dle důvodové zprávy.

27.2 Informace o provozu zimního stadionu

Usnesení č. 8944:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o provozu zimního stadionu.

27.3 Změna názvu HŽP Arény Prostějov

Usnesení č. 8945:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu názvu objektu Za Kosteleckou 1, Prostějov z dosavadního „HŽP ARÉNA PROSTĚJOV“ na „VSH-zimní stadion“.

27.4 Pronájem bytů na opravu vlastním nákladem

Usnesení č. 8946:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu obecních bytů na opravu vlastním nákladem nájemce, popř. úhrady závazku váznoucím na bytě dle přiloženého seznamu.

27.6 Cena hodin pro mládež – HŽP, ML

Usnesení č. 8947:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o možnosti změny cen nájemného.

28. Program regenerace MPZ Prostějov – dodatek aktualizace na období 2009-2010

Usnesení č. 8948:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Program regenerace MPZ Prostějov – dodatek aktualizace na období 2009-2010 ve znění dle přílohy materiálu.

29. Majetkoprávní záležitosti:

29.1 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 455/1 v k.ú. Žešov

Usnesení č. 8949:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 455/1 – orná půda o výměře 573 m2 v k.ú. Žešov společnosti IMK ENERGY, s.r.o., se sídlem Němčice nad Hanou, Zahradní 631, PSČ 798 27, IČ 282 89 722, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 2. náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

29.2 Vyhlášení záměru prodeje pozemků pod stavbami garáží v ul. Wolfova v Prostějově

Usnesení č. 8950:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží v ul. Wolfova v Prostějově p.č. 5718/19 – zastavěná plocha o výměře 17 m2, p.č. 5718/24 – zastavěná plocha o výměře 18 m2, p.č. 5718/35 – zastavěná plocha o výměře 19 m2 a p.č. 5718/50 – zastavěná plocha o výměře 20 m2, vše v k.ú. Prostějov, vlastníkům garáží stojících na těchto pozemcích za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

29.5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 634 v k.ú. Vrahovice

Usnesení č. 8951:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 634 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře cca 700 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

29.8 Prodej objektu Partyzánská 8 v Prostějově

Usnesení č. 8952:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu bydlení č.p. 2983 (Partyzánská 8 v Prostějově) na pozemku p.č. 5476 a pozemku p.č. 5476 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 508 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

  29.9 Prodej pozemků p.č. 5706/47, p.č. 5706/50 a p.č. 5706/51, vše v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 8953:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova

  1) revokovat usnesení č. 18174 ze dne 16.09.2008 týkající se prodeje části pozemku p.č. 5710/1 v k.ú. Prostějov a

  2) schválit prodej pozemků p.č. 5706/47 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, p.č. 5706/50 – ostatní plocha o výměře 3 m2 a p.č. 5706/51 – ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k.ú. Prostějov,  za následujících podmínek:

  1. kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 700 Kč/m2 (celkem 6.300 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
  2. náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

  29.10 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 669/34 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 8954:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  pronájem části pozemku p.č. 669/34 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže za následujících podmínek:

  1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 25 let s tříměsíční výpovědní lhůtou,
  2. nájemné bude stanoveno ve výši 50 Kč/m2/rok, tj. 1.200 Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
  3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
  4. nájemce bude povinen na vlastní náklady přemístit sušáky na prádlo umístěné na pronajaté části pozemku na část pozemku p.č. 669/34 v k.ú. Prostějov, která nebude předmětem pronájmu.

  29.11 Vyhlášení záměru pronájmu části oplocení areálu velodromu

  Usnesení č. 8955:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr pronájmu části oplocení umístěného na části pozemku p.č. 5999/12 v k.ú. Prostějov, na ulici Kostelecká, Jaroslavu Holcmanovi, místo podnikání Prostějov, Určická 1312/27, IČ: 454 81 750 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamy o rozměrech 1,8 m x 4,8 m, za následujících podmínek:

  1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
  2. nájemné je stanoveno ve výši 8.640 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
  3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

  29.13 Výkup pozemků v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 8956:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemků par. č. 3700/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2, par. č. 3700/18 – ostatní plocha, zeleň o výměře 117 m2, par. č. 3700/21 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2, par. č. 3700/22 – ostatní plocha, zeleň o výměře 294 m2 , par. č. 3700/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2, par. č. 3702/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 110 m2 , par. č. 3710/9 - ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2, par. č. 3710/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 132 m2, par. č. 3710/13 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, par. č. 3710/17 – ostatní plocha, zeleň o výměře 134 m2 a par. č. 3710/21 – ostatní plocha, zeleň o výměře 58 m2, vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků, za následujících podmínek:

  a) kupní cena bude stanovena ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem ve výši 110.500 Kč,

  b) město Prostějov zaplatí prodávajícímu bezdůvodné obohacení za užívání převáděných pozemků za období předcházejících 3 let ve výši 18 Kč/m2/rok, tj. celkem ve výši 59.670 Kč,

  c) kupní cena a bezdůvodné obohacení budou zaplaceny prodávajícímu do 30 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

  d) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov.

  29.14 Prominutí úroků z prodlení

  Usnesení č. 8957:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí úroků z prodlení vzniklých prodlením se zaplacením bezdůvodného obohacení spočívajícího v užívání nebytových prostor o celkové výměře 113 m2 ve dvorním traktu domu ve vlastnictví města Prostějova na nám. T.G.Masaryka 19 v Prostějově č.p. 196 na p.č. 265 v k.ú. Prostějov v období od 22.04.2003 do 30.09.2007 v celkové výši 53.696 Kč.

  29.15 Problematika prodeje bytových domů – půdní vestavby bytů

  Usnesení č. 8958:

  Rada města Prostějova po projednání

  s o u h l a s í

  s návrhem postupu pro vypořádání nákladů nájemců na půdní vestavby bytů v bytových domech prodávaných dle Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 dle důvodové zprávy.

  29.16 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18138 ze dne 24.06.2008 a výkup části pozemku p.č. 5930/16 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 8959:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova

  1) revokovat bod 2. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18138 ze dne 24.06.2008 týkající se výkupu části pozemku p.č. 5930/16 v k.ú. Prostějov,

  2) schválit výkup části pozemku p.č. 5930/16 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 1200 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od společnosti INGA stavební společnost, a.s., se sídlem Brno, Květná 439/5, okres Brno – město, PSČ 603 00, IČ 262 86 114, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

  1. kupní cena bude stanovena ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem cca 300.000 Kč, s tím, že část kupní ceny ve  výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do
  2. katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému

   finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

  3. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
  4. do doby vybudování cyklistické stezky, zaměření části pozemku, která má být předmětem převodu, a výmazu všech zatížení předmětného pozemku z katastru nemovitostí, bude mezi městem Prostějovem
   a společností INGA stavební společnost, a.s., uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.

  29.17 Zřízení zástavního práva k pozemku v areálu velodromu

  Usnesení č. 8960:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál na příští schůzi rady.

  29.18 Prodej části pozemku p. č. 7540/3 v k. ú. Prostějov

  Usnesení č. 8961:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej části pozemku p.č. 7540/3 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.200 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) společnosti Sallerova výstavba Emporium II s.r.o., se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČ: 272 66 303, za následujících podmínek:

  a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

  b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,

  c) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

  29.19 Návrh revokace usnesení zastupitelstva č. 18032 z 26. 2: 2008 (prodej pozemků v k. ú. Kralice na Hané)

  Usnesení č. 8962:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova

  1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18032 ze dne 26. 02. 2008 (schválení prodeje pozemků v k.ú. Kralice na Hané společnosti MORAGRO, a.s. v Prostějově), a

  2) schválit prodej pozemků p.č. 325/1 – orná půda o výměře 41.468 m2, p.č. 905/1 – orná půda o výměře 557 m2, p.č. 906/3 – orná půda o výměře 649 m2, p.č. 325/11 – ostatní plocha o výměře 10.034 m2, p.č. 325/10 – orná půda o výměře 193 m2, p.č. 905/2 – ostatní plocha o výměře 229 m2 a p.č. 906/4 – ostatní plocha o výměře 175 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, společnosti SOLARIS Tech, s.r.o., se sídlem Prostějov, Wolkerova 1584/5a, IČ: 283 06 881, za následujících podmínek:

  a) kupní cena bude stanovena ve výši 355,- Kč/m2, tj. celkem 18.923.275,- Kč a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

  b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti SOLARIS Tech, s.r.o.; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání fotovoltaické elektrárny na převáděných pozemcích,

  c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

  29.20 Prodej pozemku p. č. 7357/1, p. č. 7358 a 7356 v k. ú. Prostějov

  Usnesení č. 8963:

  Rada města Prostějova po projednání

  t r v á

  na dodržení investičního záměru společnosti DULWICH TRADE, a. s., Mlýnská 326/13, BRNO, IČ: 276824439, dle platné kupní smlouvy č. 2007/16/003, ze dne 01.02.2007.

  30.1 Bytové záležitosti - návrh uzavření NS

  Usnesení č. 8964:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

  31.1 Zahraniční pracovní cesta

  Usnesení č. 8965:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  účast Ing. Pavla Drmoly, Mgr. Michala Műllera a Mgr. Jiřího Pospíšila na zahraniční služební cestě do Německa ve dnech 21. – 23. 11. 2008 včetně kapesného v max. výši.

  31.2 Rozhodnutí o postupu prací při realizaci akce „EÚO ZŠ J. Železného“

  Usnesení č. 8966:

  Rada města Prostějova po projednání

  u k l á d á

  Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

  zahájit jednání o přerušení prací na investiční akci „EÚO ZŠ J. Železného“.

   

   

  Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                   Miroslav P i š ť á k , v. r.

  starosta města Prostějova                                                                                                             místostarosta města Prostějova

   

  Prostějov 21. 10. 2008

  Zpracovala: Věra Krejčí

  Vytvořeno 7.7.2009 10:35:15 | přečteno 245x | Věra Krejčí
  load