Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 50. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 50. schůze Rady města Prostějova

konané 5. 11. 2008

Usnesení z 50. schůze Rady města Prostějova, konané 5. 11. 2008

 

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8967:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 50. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 5. 11. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

 

2. Návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2009 – III. verze

Usnesení č. 8968:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2009 – III. verze dle předloženého materiálu,

r o z h o d l a

 1. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 20 – Školství a kultura pro BK, HK, DTJ, VK v celkové výši Kč 11 500 000,-,
 2. navýšit příjmy kapitoly 20 – školství a kultura o 610 000,- Kč (Odvod z rezervního a investičního fondu příspěvkových školských organizací pro částečné krytí potřebných oprav a údržby školských budov v rámci kapitoly 60 – rozvoj a investice),
 3. navýšit neinvestiční výdaje dle požadavků správců kapitol nad index 1,0 jmenovitě takto:
  a) kapitola 20 – školství a kultura ve výši 11 817 000,- Kč (prostředky na VFP pro BK, HK, DTJ, VK ve výši 11,5 mil. Kč; navýšení agendy „novorozenci“ ve výši 317 tis. Kč)
  b) kapitola 60 – rozvoj a investice ve výši 1 210 000,- Kč (potřebné opravy a údržba školských budov (kryto částečně odvodem z rezervního a investičního fondu příspěvkových školských organizací - 610 tis. Kč v příjmech kapitoly 20)
 4. zařadit do návrhu rozpočtu další výdaje s tím, že správci kapitol rozpracují limity do jmenovitých investičních akcí, takto:
  a) Kapitola 11 – Správa a zabezpečení v částce 1 500 000,- Kč
  b) Kapitola 12 – Krizové řízení v částce 550 000,- Kč
  c) Kapitola 13 – Městská policie v částce 1 270 000,- Kč
  d) Kapitola 15 – Informační technologie v částce 5 000 000,- Kč
  e) Kapitola 50 – Správa majetku města v částce 7 395 570,- Kč
  f) Kapitola 61 – Stavební úřad v částce 1 500 000,- Kč
  g) Kapitola 70 – Finanční v částce 35 389 230,- Kč

              Celkem 52.604.800,- Kč

 

u k l á d á

 1. správcům kapitol,
 2. zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2009 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předložené III. verze,
 3. Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,
 4. předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2009 k projednání na pracovní seminář ZMP dne 20.11.2008.

 

3.1 Veřejná finanční podpora – TJ Sokol II Prostějov

Usnesení č. 8969

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova ve výši 50 000,- Kč TJ Sokol II Prostějov, U Kalicha 2, IČO 479 20 653 (poř. č. žádosti 247)

- pro mládežnická družstva na zajištění dopravy, nákladů na rozhodčí a zajištění tréninkových jednotek pro daná družstva v podzimní části sezóny 2008-2009

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2009,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

50 000,--

(nein. transfery občanským sdružením) – TJ Sokol II Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

50 000,--

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                         Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                  místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 5. 11. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:33:21 | přečteno 197x | Věra Krejčí
load