Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 51. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 51. schůze Rady města Prostějova

konané 18. 11. 2008

Usnesení z 51. schůze Rady města Prostějova, konané 18. 11. 2008

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8970:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 51. schůze, konané dne 18. 11. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2.1 Schválení dodatku nájemní smlouvy NS/OPK/01/97 ze dne 27. 1. 1997

Usnesení č. 8971:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997 o výši nájemného obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ: 253 21 692, s účinností od 01.01.2008 v částce 3.000.000 Kč ročně s tím, že nájemné bude splatné pololetně, a to vždy nejpozději k 31.07. a k 31.12. příslušného kalendářního roku, za který se nájemné platí, a nebude navyšováno o míru inflace.

2.2 Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.

Usnesení č. 8972:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., po projednání

u k l á d á

Ing. Pavlu Šišákovi, jednateli obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.,

uzavřít dodatek nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997 v souladu s usnesením Rady města Prostějova č. 8971 ze dne 18. 11. 2008.

3. Zpráva o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 8973:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

Zprávu o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. k 31. 10. 2008 a ekonomickou rozvahu do 30. 4. 2010.

4. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 8974:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 16. 12. 2008.

4.1 Kontrola usnesení rady

Usnesení č. 8975:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení k 18. 11. 2008,

s c h v a l u j e

kontrolní termín 30. 6. 2009 úkolu č. 14/36 z porady vedoucích odborů MěÚ, kterým bylo Ing. Štěpaníkovi uloženo předložit na schůzi rady 18. 11. 2008 materiál ve věci výběrového řízení na mandátní smlouvu pro správu, provoz a údržbu parkovišť v celém centru města.

5. Plán schůzí rady a zasedání zastupitelstva na rok 2009

Usnesení č. 8976:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

plán schůzí rady a zasedání zastupitelstva na rok 2009 takto:

- schůze rady: 13. a 27. ledna, 3., 17. a 31. března, 5. a 19. května, 2. a 30. června, 28. července, 25. srpna, 22. září, 6 a 20. října, 24. listopadu;

- zasedání zastupitelstva: 17. února, 21. dubna, 23. června, 15. září, 10. listopadu, 22. prosince.

6. Odměny členům JSDH města Prostějova

Usnesení č. 8977:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. poskytnutí peněžité odměny členům JSDH města Prostějova dle přílohy

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5021

49 000

(ostatní osobní výdaje – odměny pro členy JSDH města Prostějova , četu Vrahovice)

12

5512

5031

22 000

(povinné poj. na sociální zabezpečení)

12

5512

5032

6 000

(povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění)

12

5512

5492

33 000

(dary obyvatelstvu – odměny pro členy JSDH města Prostějova, družstva Krasice, Domamyslice, Žešov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

110 000

(snížení nespecifikované rezervy – rezerva na havarijní situace)

7. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení č. 8978:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova v oblasti střetu zájmů formou Dodatku č. 1 s účinností od 1. ledna 2009 podle předloženého návrhu.

8. Změna Jednacího řádu Rady města Prostějova

Usnesení č. 8979:

Rada města Prostějova po projednání

v y d á v á

změny Jednacího řádu Rady města Prostějova v oblasti střetu zájmů formou Dodatku č. 1 s účinností od 1. ledna 2009 podle předloženého návrhu.

9. Změna Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení č. 8980:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova formou Dodatku č. 1 podle předloženého návrhu.

10. Záležitosti komisí rady:

Usnesení č. 8981:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

odměny členům komisí Rady města Prostějova za rok 2008 podle předloženého návrhu,

b e r e   n a   v ě d o m í

1. doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 23. 10. 2008,

2. doporučení komise životního prostředí ze dne 11. 11. 2008.

11. Návrh organizační struktury a organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově od 1. 1. 2009

Usnesení č. 8982:

Rada města Prostějova po projednání

I. s t a n o v í

- rozdělení pravomocí v Městském úřadě v Prostějově s účinností od 1. ledna 2009 dle návrhu Organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově na rok 2009

- počet pracovních míst a pracovních funkcí v Městském úřadě v Prostějově s účinností od 1. ledna 2009 na dosavadních 265 pracovních míst a pracovních funkcí,

II. s c h v a l u j e

A. změny Organizační struktury Městského úřadu v Prostějově včetně systematizace pracovních míst a funkcí s účinností od 1. 1. 2009 podle předloženého návrhu takto:

1. Odbor správy a zabezpečení

zrušení pracovního místa referent majetkové správy v Oddělení hospodářské správy a tím snížení počtu zaměstnanců zařazených do Odboru správy a zabezpečení o 1 na počet 14 zaměstnanců,

2. Odbor kancelář starosty

změna dosavadního pracovního místa referent obrany na pracovní místo referent obrany - řidič v Oddělení krizového řízení beze změny počtu zaměstnanců zařazených do Odboru kancelář starosty,

3. Odbor informačních technologií

zřízení nového pracovního místa projektový a bezpečnostní manažer v Oddělení komunikačních a síťových technologií a tím zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do Odboru informačních technologií o 1 na počet 7 zaměstnanců,

4. Finanční odbor

zřízení samostatného pracoviště – pracovního místa manažer dotací a tím zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do Finančního odboru o 1 na počet 18 zaměstnanců,.

5. Odbor rozvoje a investic

zrušení samostatného pracoviště – pracovního místa manažer dotací a tím snížení počtu zaměstnanců zařazených do Odboru rozvoje a investic o 1 na celkový počet 15 zaměstnanců,

B. Organizační řád Městského úřadu v Prostějově na rok 2009 podle předloženého návrhu.

12. Informace o provedené rekonstrukci centra informační sítě MěÚ

Usnesení č. 8983:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o postupu prací na rekonstrukci centra informační sítě MěÚ.

15. Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 31. 12. 2008

Usnesení č. 8984:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2008.

16. Vyřazení movitého majetku - správy a zabezpečení

Usnesení č. 8985:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku obhospodařovaného odborem informačních technologií takto:

- Prodej techniky zájemcům v konfiguraci dle přílohy za ceny stanovené odborným posudkem zaměstnanců odboru informačních technologií ze dne 5.8.2008 dle návrhu uvedeného v příloze.

- Vyřazení techniky v konfiguraci dle přílohy fyzickou likvidací.

17. Informace o realizaci ukončení provozu sociální ubytovny – Kostelecká 17

Usnesení č. 8986:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený informační materiál, týkající se realizace postupných kroků směřujících k ukončení provozu sociální ubytovny Kostelecká č. 17, Prostějov.

18. Zřizovací listina příspěvkové organizace města Prostějova - Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace

Usnesení č. 8987:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace zřízené městem Prostějov – Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace.

19. Návrh odměny vedoucí sestře Jeslí sídliště Svobody Prostějov

Usnesení č. 8988:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finanční odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově.

20. Návrh odměn členům Komise pro sociálně právní ochranu dětí za rok 2008

Usnesení č. 8989:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

odměny členů Komise pro sociálně právní ochranu dětí za rok 2008 dle seznamu v důvodové zprávě.

21. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací

Usnesení č. 8990:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov ve výši dle přílohy.

22. Vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova na rok 2009

Usnesení č. 8991:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova pro rok 2009 s následujícím tématickým určením:

- Představení umění prostějovské mládeže a studentů

- Knižní medailonky prostějovských osobností

- Oživení kultury v Prostějově

- Videodokumenty

a) zmapování průmyslových staveb 19. – 20. století v Prostějově

b) volné téma.

23. Rozvoj systému včasné intervence

Usnesení č. 8992:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

doporučení komise pro výchovu a vzdělávání, zapracovat do Koncepce prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2009-2011 rozvoj Systému včasné intervence.

24. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky Městské knihovny

Usnesení č. 8993:

Rada města Prostějova po projednání

1. v y p i s u j e

výběrové řízení a stanoví požadavky na obsazení funkce ředitele – ředitelky Městské knihovny Prostějov podle předloženého návrhu s připomínkou v diskusi,

2. j m e n u j e

výběrovou komisi ve složení:

předseda: Ing. Drmola

členové: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil, PhDr. Kašpárková, Mgr. Štafová,

3. p o v ě ř u j e

funkcí tajemnice komise Dagmar Bindasovou, referentku samosprávných agend pro školství,

4. u k l á d á

PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,

administrativně zajistit výběrové řízení.

25. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4

Usnesení č. 8994:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Rejskova tř. 4 ve výši Kč 79 851,-- na opravu podlah pro pracoviště mateřské školy na ul. Hanačka 3 (1 třída, tělocvična, chodba).

26. Čerpání investičního fondu RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 2

Usnesení č. 8995:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s čerpáním investičního fondu Reálného gymnázia a základní školy Prostějov, Studentská ul. 2 ve výši Kč 220 348,80,-- na nákup chladící skříně o objemu 1300 l v množství 3 ks do školní jídelny (kuchyně).

27. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov

Usnesení č. 8996:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve výši Kč 91 850,-- na nákup setu interaktivní tabule.

28. Převod dětského dopravního hřiště – informace o stavu jednání

Usnesení č. 8997:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informaci o stavu jednání mezi městem Prostějovem a Autoklubem Prostějov o.s. ve věci ukončení smlouvy o výpůjčce dětského dopravního hřiště,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,

zajistit znalecký posudek a ocenění inventáře dětského dopravního hřiště.

29. Parkování invalidních občanů

Usnesení č. 8998:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezplatné parkování vozidel označených symbolem O1 „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“ na zpoplatněných parkovištích města provozovaných firmou .A.S.A. TS Prostějov, a.s., a to na místech pro ně vyhrazených dopravní značkou IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem O1.

30. Informace o návrhu cen na rok 2009

Usnesení č. 8999:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o návrhu cen pro rok 2009 na služby zajišťující pro město Prostějov správu, provoz a údržbu městského majetku,

u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

předložit na schůzi rady města do konce měsíce února 2009 materiál, ve kterém bude zohledněna skutečná výše inflace a změna sazeb DPH.

31. Navýšení finančních prostředků nad koef. 1 v kapitole 90

Usnesení č. 80001:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

navýšení návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2009 nad koeficient 1 v kapitole 90, ODPA 3745, pol. 5169, ORG 900400 – údržba veřejné zeleně o částku 607 000,- Kč,

u k l á d á

Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,

zařadit uvedenou částku do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2009 nad koeficient 1 v kapitole 90, ODPA 3745, pol. 5169, ORG 900400 – údržba veřejné zeleně částku 607 000,- Kč.

 

32. Veřejná finanční podpora:

32.1 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučeno)

Usnesení č. 80002:

Rada města Prostějova po projednání

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 220.600,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 287)

- na Denní stacionář pro psychicky nemocné – mzdové a provozní náklady,

2. ve výši 93.900,-- Kč Občanskému sdružení ADRA, Klikatá 128/90c, Praha 5, IČ 613 88 122, (pořadové č. žádosti 58)

- na činnost dobrovolnického centra ADRA Prostějov – mzdové a provozní náklady, pronájem, odborný školitel, kancelářské potřeby a propagační materiály, kulturní akce pro domovy důchodců, výstava fotografií, stejnokroj pro dobrovolníky,

3. ve výši 150.000,-- Kč Domovu důchodců Prostějov, příspěvkové organizaci, Nerudova 1666/70, Prostějov, IČ 711 97 699, (pořadové č. žádosti 219)

- na terapeutickou činnost.

32.2 Veřejná finanční podpora - kulturní komise

Usnesení č. 80003:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 6.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice, Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 491, (poř. č. žádosti 246)

- na uspořádání vánočních koncertů (nákup košilí členům souboru)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2009

2. ve výši 6.000,-- Kč Vlastimile Prostějov – pěveckému sdružení, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 202, (poř. č. žádosti neuvedeno)

- na uspořádání vánočních koncertů (propagace, notový materiál, kopírování, doprava, poštovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2009

3. ve výši 1.000,-- Kč Občanskému sdružení „Chvála dřeva“, Lipová – Seč 34, 798 45 Suchdol u Prostějova, IČ 266 81 994, (poř. č. žádosti 244)

- na „Vánoční posezení s hudební skupinou Reminiscence“ (propagace)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2009

4. ve výši 20.000,-- Kč (poř. č. žádosti 242)

- na uspořádání pásma vánočních a adventních koncertů v KOSTELE SV. JANA NEPOMUCKÉHO v Prostějově (plakáty, programy, kopírování, odměny účinkujícím, květinové dary, notový materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2009

5. ve výši 4.500,-- Kč (poř. č. žádosti neuvedeno)

- na podporu pěveckého sboru při GJW Prostějov (nákup spotřebního hudebního a notového materiálu; zvuková technika)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2009

6. ve výši 4.000,-- Kč 

- na vánoční představení skupiny Létající rabín v přednáškovém sále Národního domu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5493

0000000002040

28 500

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám )

20

3319

5222

0000000002040

13 000

(neinvestiční transfery občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

0000000002040

41 500

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené )

32.3 Veřejná finanční podpora - komise pro výchovu a vzdělávání

Usnesení č. 80004:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise

pro výchovu a vzdělávání ve výši 16.000,-- Kč Občanskému sdružení Patříme k sobě, Dřevnovice 59, IČ 270 54 641, (poř. č. žádosti 239)

- na II. Benefiční koncert „Patříme k sobě“ (pronájem sálu MD, ozvučení, propagace )

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

2041

16 000,-

(neinv. transfery občanským sdružením – Obč.sdružení Patříme k sobě, Benefiční koncert)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5909

2041

16 000,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

32.4 Veřejná finanční podpora - AVZO ČR Prostějov – střelci (nedoporučeno)

Usnesení č. 80005:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 15.000,-- Kč Asociaci víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR Prostějov – Střelci, Rozhonova 2, Prostějov, IČ 441 60 003 (poř. č. žádosti 229)

- na činnost mládeže ve střeleckém sportu (nákup střeliva, nákup terčů).

33. Rozpočtová opatření:

33.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 80006:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5137

100.000,00

(zvýšení položky – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, vybavení sekretariátu starosty, dokumentace RL)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5171

60.000,00

(zvýšení položky – Opravy a udržování, sekretariát starosty )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

6129

30.000,00

(zvýšení položky – Letecké snímky, fotoobraz)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5021

100800

48.000,00

(zvýšení položky – Odměny RL )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5173

102000

74.100,00

(zvýšení položky – Partnerská města - cestovné)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

30.000,00

(zvýšení položky – Reprefond - občerstvení)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5194

5.000,00

(zvýšení položky – Dary a květiny)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

100300

105.000,00

(snížení položky – Nákup propagačních materiálů)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

100500

35.000,00

(snížení položky – Kalendáře, novoročenky)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5139

102000

50.000,00

(snížení položky – Partnerská města – Nákup materiálu)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

100800

48.000,00

(snížení položky – Radniční listy)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

100300

100.000,00

(snížení položky – Nákup propagačních služeb)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5329

103400

6.500,00

(snížení položky – Příspěvek Sdružení obcí střední Moravy)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

103200

2.000,00

(snížení položky – Příspěvek Svaz měst a obcí)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

103100

600,00

(snížení položky – Příspěvek Sdružení historických sídel)

33.2 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení

Usnesení č. 80007:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5134

5 000

zvýšení položky JSDH města Prostějova prádlo, oděv, obuv – nákup speciálního včelařského oděvu (JSDH města Prostějova)

12

5512

5139

8 747

zvýšení položky JSDH města Prostějova nákup materiálu j.n. – nákup materiálu pro údržbu

12

5512

5137

18 000

zvýšení položky JSDH města Prostějova drobný hmotný dl. majetek – nákup hasičských přileb

12

5273

6122

131

71 579

zvýšení položky krizové řízení 6122 - rozšíření systému VISO o bezdrátový hlásič do Domamyslic a nákup přenosného řídícího pultu pro ovládání systému VISO

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5151

10 747

snížení položky 5151 studená voda (JSDH města Prostějova)

12

5273

5134

3 000

snížení položky 5134 prádlo, oděv, obuv (krizové řízení)

12

5273

6122

132

26 579

snížení položky 6122 – výstavba nadzemních hydrantů (krizové řízení)

12

5273

5162

19 000

snížení položky služby telekomunikací a radiokomunikací (krizové řízení)

12

5273

5139

26 000

snížení položky nákup materiálu j.n. (krizové řízení)

12

5512

5019

18 000

snížení položky pro refundace mezd členů JSDH města Prostějova

33.3 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (úprava provozních výdajů)

Usnesení č. 80008:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5153

0

0

0

100.000,00

( Pol. 5153 – Plyn)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5156

0

0

0

100.000,00

( Pol. 5156 – Pohonné hmoty a maziva)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5161

0

0

0

200.000,00

( Pol. 5161 – Služby pošt)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5171

0

0

0

30.000,00

( Pol. 5171 – Opravy a udržování)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

0

0

0

50.000,00

( Pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5154

0

0

0

50.000,00

( Pol. 5154 – Elektrická energie)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5169

0

0

0

200.000,00

( Pol. 5169 – Nákup ostatních služeb)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6121

0

0

12900000

30.000,00

(rekonstrukce odpadního potrubí Školní 4)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6122

0

0

13000000

100.000,00

(modernizace orientačního systému)

33.4 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie

Usnesení č. 80009:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5169

690 000

Nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5172

690 000

Programové vybavení – převod na Nákup ostatních služeb (oddělení předplatného a aktualizace SW od licencí SW)

33.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (příjmy v roce 2008)

Usnesení č. 80010:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

4121

702.000,-

(neinvestiční přijaté transfery od obcí za dojíždějící žáky do ZŠ a děti do MŠ v PV)

- zvyšuje stav rezerv města

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

702.000,-

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

33.6 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (RG a ZŠ)

Usnesení č. 80011:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

300.000,-

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3121

5331

20340

300.000,-

(snížení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2)

33.7 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci

Usnesení č. 80012:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5137

12.000,00

- zvýšení položky – drobný hmotný dlouhodobý majetek (nákup přístroje na čištění vzduchu pro potřeby Klubu důchodců, Svatoplukova 15 PV)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5169

12.000,00

- snížení položky – nákup služeb (Klub důchodců, Svatoplukova 15 PV)

33.8 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční a 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 80013:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6171

5162

32 150

Služby telekomunikací a radiokomunikací – za elektronické výpisy z katastru nemovitostí

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

1361

70

230 000

Poplatky za CzechPoint

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6123

208

350 000

Pořízení nového vozidla na odbor sociálních věcí

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6171

2322

70

152 150

Přijaté pojistné náhrady

33.9 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (oprava hrobů)

Usnesení č. 80014:

Rada města Prostějov po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5192

27 000,-

Oprava poškozených hrobů na hřbitově na ulici Brněnská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5154

900800

27 000,-

Elektrická energie

33.10 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (veřejná soutěž)

Usnesení č. 80015:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5166

900100

20 200,-

Konzultační, poradenské a právní služby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5154

900800

20 200,-

Elektrická energie

33.11 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (odtah vozidel)

Usnesení č. 80016:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900300

10 500,-

Čištění města – strojní čištění

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5154

900800

10 500,-

Elektrická energie

33.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (veřejná zeleň)

Usnesení č. 80017:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

900400

100 000,-

Veřejná zeleň – opravy a údržba městského mobiliáře

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5151

900400

100 000,-

Veřejná zeleň – údržba a provoz zavlažovacího systému

33.13 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor (opravy a udržování)

Usnesení č. 80018:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5171

910100

115 000,-

Opravy a udržování

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5152

910600

115 000,-

Dodávka tepla a TUV do bytů

33.14 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor (pojistné události)

Usnesení č. 80019:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5171

910100

122 918,-

Opravy a udržování

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6171

2322

122 918,-

Přijaté pojistné náhrady

33.15 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor (dlužníci)

Usnesení č. 80020:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5171

910100

212 287,59,-

Opravy a udržování

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

6171

2324

198 714,59,-

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

6171

2329

13 573,-

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

33.16 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 80021:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

166000000

850 000

Okružní křižovatka Okružní-Určická

60

2212

6121

113000000

1 700 000

50 RD za novou nemocnicí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2123

6121

110000000

2 550 000

Průmyslová zóna sektor „G“

33.17 ROZOP kapitoly 70 – finanční a 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 80022:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5171

30.000,00

Opravy a udržování

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6171

2322

70

30.000,00

Přijaté pojistné náhrady

33.18 ROZOP kapitoly 90 – opravy komunikací

Usnesení č. 80023:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

900100

808 000,-

Komunální služby – opravy komunikací

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5154

900800

808 000,-

Elektrická energie

33.19 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 80024:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

6121

202000000

80 000

Jezdecká 6a, 6b – stříšky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

80 000

Rezerva RMP

34. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

34.1 Schválení pronájmu NP – Kostelecká 4165/17

Usnesení č. 80025:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor č. 726 o celkové rozloze 26,98m2 v Kostelecké ulici č.4165/17 v Prostějově

- Rostislavu Rolencovi, IČ 628 63 878

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 1.000,-Kč, s inflační doložkou

- za účelem využití jako kanceláře.

34.2 Schválení pronájmu NP – Žižkovo nám. 134/19

Usnesení č. 80026:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor č.795 o celkové rozloze 24,26m2 na Žižkově náměstí č.134/19 v Prostějově

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 1.000,-Kč, s inflační doložkou

- za účelem využití pro masáže.

35. Příspěvek na obnovu kulturních památek z rozpočtu města Prostějova v Programu regenerace

městské památkové zóny Prostějov v roce 2009

Usnesení č. 80027:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. schválit dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 15. 10. 2008 zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2009 poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2009 (spoluúčast – závazný podíl města Prostějova na provedení obnovy kulturních památek v „Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2009“) u kulturních památek, kde není město Prostějov vlastníkem

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

částka

Nová radnice

město Prostějov

-restaurování hořečnatých omítek v interiéru

-restaurování prosklené stěny ve vstupní hale

-restaurování vnitřních dveří s vitrážemi v hlavní chodbě

v návrhu rozpočtu města

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří

pokračování v obnově nástěnných maleb v kostele

100 000,00 Kč

kostel Povýšení sv.Kříže

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

konzervace kamen. prvků na pilířích a oknech severní fasády kostela

100 000,00 Kč

Národní dům

město Prostějov

-restaurování souboru dveří z vestibulu a chodeb

-soubor hlavních vstup. dveří

-nátěr krytiny na věži a věžičce nad divadel.sálem

v návrhu

rozpočtu města

součet

 

 

200 000,00 Kč

2. pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

na rok 2009.

36. Majetkoprávní záležitosti:

36.1 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 2396/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 80028:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 2396/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 12 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

36.7 Vyhlášení záměru výpůjčky části objektu k bydlení č.p. 4212 na pozemku p.č. 6468/2 a pozemku p.č. 6468/2, vše v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 80029:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr výpůjčky objektu k bydlení č.p. 4212 na pozemku p.č. 6468/2 v k.ú. Prostějov (vyjma části tohoto objektu sestávající ze 3 bytových jednotek I. kategorie o celkové výměře 125,19 m2 vypůjčenému Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 27011801, na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 13.12.2005) a pozemku p.č. 6468/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 305 m2 v k.ú. Prostějov, Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 270 11 801, za účelem poskytování azylového ubytování osob a dle možností vypůjčitele i poskytování doplňkových služeb ve formě intenzivní sociální práce, pracovní terapie, psychoterapie a právního poradenství, za následujících podmínek:

a) výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu, opravy a provoz předmětu výpůjčky,

c) výpůjčka bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 13.12.2005.

36.9 Schválení pronájmu 3 částí pozemku p.č. 7579 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 80030:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem 3 částí pozemku p.č. 7579 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o jednotlivé výměře 28 m2, 30 m2 a 40 m2, tj. celkem o výměře 98 m2, společnosti Sallerova výstavba Emporium II s.r.o., se sídlem Otvice, Obchodní zóna 266, PSČ 431 11, IČ 272 66 303, za účelem užívání jako vjezdů za následujících podmínek:

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) výše nájemného 20 Kč/m2 ročně, t.j. celkem 1.960 Kč/rok,

c) způsob placení nájemného – ročně předem,

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

36.10 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 233/2 v k.ú. Krasice

Usnesení č. 80031:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 233/2 – orná půda v k.ú. Krasice o výměře 140 m2, na ulici Krasická, společnosti POZEMSTAV Prostějov – servis, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 73, IČ: 25546244, za účelem zřízení parkovací ploch, za následujících podmínek:

 1. doba nájmu – určitá od 01. 12. 2008 do 30. 11. 2009,
 2. výše nájemného – 2.800 Kč za sjednanou dobu nájmu,
 3. nájemné bude v celé výši zaplaceno před podpisem nájemní smlouvy,
 4. nájemné nebude navyšováno o míru inflace.

36.11 Schválení pronájmu nemovitostí v k.ú. Krasice a movitých věcí společnosti ZELOS, spol. s r.o.

Usnesení č. 80032:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem budovy bez čísla popisného nebo evidenčního – jiné stavby na pozemku p.č.st. 59/15 a pozemku p.č.st. 59/15 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 932 m2, vše v k.ú. Krasice, včetně movitých věcí tvořících zařízení kuchyně uvedených v příloze materiálu, společnosti ZELOS, spol. s r.o., se sídlem Radlická 76/1302, PSČ 150 00 Praha 5, IČ 452 80 096, za účelem výroby a výdeje jídel pro závodní stravování a pořádání společenských akcí za následujících podmínek:

 1. nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 02.01.2009 na dobu určitou do 31.12.2013 s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
 2. nájemné bude stanoveno ve výši 456.960 Kč ročně a bude placeno čtvrtletně předem,
 3. výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
 4. veškeré náklady spojené s užíváním, údržbou a opravami předmětu nájmu bude po dobu trvání nájemního vztahu hradit nájemce,
 5. nájemce bude oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

36.13 Zřízení zástavního práva k pozemku v areálu velodromu

Usnesení č. 80033:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) uzavření smlouvy č. 20/233512/08 dle ustanovení § 51 a dále podle ustanovení § 50a občanského zákoníku s Českým svazem tělesné výchovy, se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6 – Břevnov, PSČ: 160 17, IČ: 004 69 548, ve znění dle přílohy,

2) zřízení zástavního práva k pozemku ve vlastnictví města Prostějova p.č. 5999/4 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 2.112 m2 v k.ú. Prostějov k zajištění pohledávky Českého svazu tělesné výchovy, se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6 – Břevnov, PSČ: 160 17, IČ: 004 69 548, v budoucnu podmíněně vzniklé na základě smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení ve výši 1.950.000 Kč včetně jejího příslušenství za následujících podmínek:

a) ČSTV doloží splnění podmínek dotačního titulu,

b) smlouva bude uzavřena na dobu 10 let ode dne vzniku zástavního práva,

c) město Prostějov bez souhlasu ČSTV zastavenou nemovitost nepřevede na třetí osobu a nezřídí k zastavené nemovitosti věcné břemeno ani předkupní právo, pokud má mít účinky věcného práva,

d) město Prostějov se zdrží všeho, čím se zástava zhoršuje k újmě ČSTV,

e) město Prostějov se zaváže zastavenou nemovitost pojistit a pojištění udržovat po celou dobu trvání zástavního práva,

f) město Prostějov ponese náklady spojené s vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí.

36.14 Schválení zřízení věcných břemen – POLYCREDIT, s.r.o.

Usnesení č. 80034:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) uzavření dohody mezi městem Prostějovem a společností POLYCREDIT, s.r.o., se sídlem Daliborka 2, 796 01 Prostějov, IČ 499 67 177, o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
2005/16/141 uzavřené dne 23.05.2005 mezi městem Prostějovem jako budoucím povinným z věcného břemene a společností POLYCREDIT, s.r.o., jako budoucím oprávněným z věcného břemene,

2) zřízení věcných břemen spočívajících

 1. v právu umístit a užívat bytovou jednotku č. 4304/3 umístěnou ve druhém nadzemním podlaží bytového domu č.p. 4304 stojícího na pozemcích p.č. 372/1 a p.č. 372/3, oba v k.ú. Prostějov, na pozemku ve vlastnictví města Prostějova p.č. 7676/2 v k.ú. Prostějov a na části pozemku ve vlastnictví města Prostějova p.č. 7676/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po zpracování geometrického plánu) ve prospěch vlastníka bytové jednotky č. 4304/3 umístěné ve druhém nadzemním podlaží bytového domu č.p. 4304 stojícího na pozemcích p.č. 372/1 a p.č. 372/3, oba v k.ú. Prostějov,
 2. v právu umístit a užívat bytovou jednotku č. 4304/6 umístěnou ve třetím nadzemním podlaží bytového domu č.p. 4304 stojícího na pozemcích p.č. 372/1 a p.č. 372/3, oba v k.ú. Prostějov, na pozemku ve vlastnictví města Prostějova p.č. 7676/2 v k.ú. Prostějov a na části pozemku ve vlastnictví města Prostějova p.č. 7676/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po zpracování geometrického plánu) ve prospěch vlastníka bytové jednotky č. 4304/6 umístěné ve třetím nadzemním podlaží bytového domu č.p. 4304 stojícího na pozemcích p.č. 372/1 a p.č. 372/3, oba v k.ú. Prostějov
 3. v právu umístit a užívat bytovou jednotku č. 4304/9 umístěnou ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu č.p. 4304 stojícího na pozemcích p.č. 372/1 a p.č. 372/3, oba v k.ú. Prostějov, na pozemku ve vlastnictví města Prostějova p.č. 7676/2 v k.ú. Prostějov a na části pozemku ve vlastnictví města Prostějova p.č. 7676/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po zpracování geometrického plánu) ve prospěch vlastníka bytové jednotky č. 4304/9 umístěné ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu č.p. 4304 stojícího na pozemcích p.č. 372/1 a p.č. 372/3, oba v k.ú. Prostějov

za následujících podmínek:

- věcná břemena budou zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši stanovené dle znaleckého posudku,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv odpovídajících věcným břemenům do katastru
nemovitostí uhradí společnost POLYCREDIT, s.r.o.

36.15 Ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/16/047 ze dne 18.02.2004

Usnesení č. 80035:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/16/047 ze dne 18. 02. 2004.

36.16 Prodej pozemku p.č. 212/10 v k.ú. Domamyslice

Usnesení č. 80036:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemku p.č. 212/10 – ost. plocha o výměře 364 m2 v k.ú. Domamyslice za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši 700 Kč/m2 (cena obvyklá), tj. celkem 254.800 Kč, a bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

36.17 Prodej objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově

Usnesení č. 80037:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) revokovat usnesení ZMP č. 18033 ze dne 26.02.2008, kterým byl schválen prodej objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově,

2) uložit Radě města Prostějova vyhlásit nový záměr prodeje objektu bydlení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 a pozemku st. p.č. 179 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše v k.ú. Vrahovice.

36.19 Prodej objektů na nám. Sv. Čecha 1 a 2 a Demelova 4 v Prostějově

Usnesení č. 80038:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 36.19 Prodej objektů na nám. Sv. Čecha 1 a 2 a Demelova 4 v Prostějově s tím, že Ing. Miroslav Grepl, vedoucí odboru správy majetku města, bude řešit dle diskuse.

36.20 Souhlas s užíváním pozemků v k.ú. Vrahovice ve vlastnictví města Prostějova

Usnesení č. 80039:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 36.20 Souhlas s užíváním pozemků v k.ú. Vrahovice ve vlastnictví města Prostějova s tím, že bude doplněn o připomínky v diskusi.

36.21 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Ptení Olomouckému kraji

Usnesení č. 80040:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr bezúplatného převodu části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr p.č. 3613 o výměře cca 90 m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr p.č. 1283/1 o výměře cca 530 m2, oba v k.ú. Ptení, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 606 09 460, za následujících podmínek:

 1. náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,
 2. darovací smlouva bude uzavřena po realizaci stavby obchvatu obce Ptení a jeho skutečném zaměření,
 3. do doby vybudování obchvatu obce Ptení a zaměření částí pozemků, které mají být předmětem převodu, bude mezi městem Prostějovem a Olomouckým krajem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací.

36.23 Revokace usnesení RMP č. 8754 ze dne 26.08.2008

Usnesení č. 80041:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 8754 ze dne 26. 08. 2008 (doporučení Zastupitelstvu města Prostějova schválit odkoupení nemovitosti Drozdovice 47a v Prostějově).

36.24 Informace o plnění usnesení RMP č. 3996 ze dne 4.11.2003 a č. 6340 ze dne 4.10.2005

Usnesení č. 80042:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 3996 ze dne 04.11.2003 a č. 6340 ze dne 04.10.2005 (přehled o materiálech projednávaných odborem SMM v průběhu III. čtvrtletí 2008).

 

36.25 Schválení výpůjčky dřevěných stánků

Usnesení č. 80043:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku movitých věcí, a to:

1 ks dřevěného prodejního stánku Standard v hodnotě 41.531 Kč vč. DPH od společnosti Insta Prostějov s.r.o., se sídlem Kojetínská 2, 796 01 Prostějov, IČ: 454 77 256,

1 ks dřevěného prodejního stánku Standard v hodnotě 41.531 Kč vč. DPH od společnosti Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov, IČ: 607 22 291,

1 ks dřevěného prodejního stánku Standard v hodnotě 41.531 Kč vč. DPH od společnosti TOMI – REMONT a.s., se sídlem Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ: 255 08 571,

1 ks dřevěného prodejního stánku Standard v hodnotě 41.531 Kč vč. DPH od společnosti GALVA s.r.o., se sídlem Na Trávníku 414, 796 07 Držovice, IČ: 262 91 681,

1 ks dřevěného prodejního stánku Standard v hodnotě 41.531 Kč vč. DPH od společnosti Modřanská potrubní, a.s., Komořanská 326/63, Praha 4 – Modřany, IČ: 492 40 005,

za účelem zajištění vánočních trhů, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky.

36.26 Vyhlášení záměru směny pozemků v sektoru G průmyslové zóny

Usnesení č. 80044:

Rada města Prostějova po projednání

1) v y h l a š u j e

záměr směny pozemků p.č. 7358/4 – orná půda o výměře 30291 m2 a p.č. 7358/7 – ostatní plocha o výměře 181 m2, oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví společnosti DULWICH TRADE a.s., se sídlem Olomouc, Neředín, Letců 108/32, IČ: 276 82 439, za části pozemků p.č. 7338 – orná půda o výměře cca 3203 m2, p.č. 7337 – orná půda o výměře cca 9549 m2, p.č. 7336 – orná půda o výměře cca 3348 m2, p.č. 7335 – orná půda o výměře cca 3135 m2, p.č. 7334 – orná půda o výměře cca 3586 m2, p.č. 7333 – orná půda o výměře cca 3334 m2 a p.č. 7332 o výměře cca 4317 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

 1. směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,
 2. směnná smlouva bude uzavřena poté, co budou pozemky p.č. 7338, p.č. 7337, p.č. 7336 a p.č. 7335, vše v k.ú. Prostějov, převedeny do vlastnictví města Prostějova,
 3. ve směnné smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k částem pozemkům p.č. 7338, p.č. 7337, p.č. 7336, p.č. 7335, p.č. 7334, p.č. 7333 a p.č. 7332, vše v k.ú. Prostějov, tak, že se společnost DULWICH TRADE a.s., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za kupní cenu ve výši 340,- Kč/m2; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání fotovoltaické elektrárny na těchto pozemcích,
 4. náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost DULWICH

TRADE a.s.

2) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření dohody o zrušení závazku společnosti DULWICH TRADE a.s. vyplývajícího z čl. VII kupní smlouvy č. 2007/16/003 ze dne 01.02.2007, tj. závazku, že v termínu do 3 let ode dne vkladu vlastnického práva k pozemkům převáděným kupní smlouvou ze dne 01.02.2007 do katastru nemovitostí bude na pozemcích převáděných touto smlouvou pravomocně zkolaudována stavba sídla společnosti DULWICH TRADE a.s. a výrobního a skladového areálu.

37. Různé

37.1 Návrh možného řešení stížnosti

Usnesení č. 80045:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o návrhu řešení stavu životního prostředí ve věci stížnosti.

37.2 Bytové záležitosti:

Usnesení č. 80046:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

 

37.3 Doplnění návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2009

Usnesení č. 80047:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit stavební investice dle předloženého návrhu.

37.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – celkové řešení Sportcentra)

Usnesení č. 80048:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

54000000

50 000

PD Sportcentrum dostavba

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

50 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

 

 Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                  Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                             místostarosta města Prostějova

Prostějov 18. 11. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

 

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:35:21 | přečteno 234x | Věra Krejčí
load