Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 52. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 52. schůze Rady města Prostějova

konané 9. 12. 2008

Usnesení z 52. schůze Rady města Prostějova, konané 9. 12. 2008

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 80049:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 52. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 9. 12. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

3. Záležitosti komisí rady města:
3.1 Rezignace Mgr. Mačáka na funkci člena komise dopravy a jmenování nového člena komise dopravy
Usnesení č. 80050:
Rada města Prostějova po projednání
o d v o l á v á
z funkce člena komise dopravy Mgr. Aloise Mačáka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje, a to na základě jeho vlastní žádosti ze dne 9. 12. 2008,
j m e n u j e
členem komise dopravy Pavla Smetanu, člena Zastupitelstva města Prostějova.

4. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2009
Usnesení č. 80051:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. rozpočet města Prostějova pro rok 2009 s těmito závaznými ukazateli:
A. Objem celkových příjmů rozpočtu: 1.163.943.810,- Kč
B. Objem celkových neinvestičních výdajů rozpočtu: 955.797.410,- Kč
C. Investiční výdaje v celkovém objemu: 203.250.800,- Kč
jmenovitě takto:

1. Vozidlo pro ORI Škoda Fabia.

330.000,-

2. Zastřešení parkovacích míst ve dvoře budovy MěÚ Školní 4.

173.000,-

3. Ohnivzdorný trezor na média pro OIT.

150.000,-

4. Výměna vadného kotle, budova radnice.

210.000,-

5. Repase 2 ks dveří pod zasedací místností ve dvoře radnice.

70.000,-

6. Rekonstrukce historického mobiliáře kanc. č. 22 a 27 - radnice.

487.000,-

7. Teplotní, vlhkostní, přepěťové a napěťové senzory do serveroven a telefonní ústředny k nahlášení v případě překročení mezních hodnot.

80.000,-

Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení

1.500.000,-

8. Výměna nadzemních hydrantů na území města.

150.000,-

9. Rozšíření systému VISO (bezdrátové hlásiče na nám. T.G. Masaryka).

200.000,-

10. Záchranářský stan pro HZS Olomouckého kraje.

200.000,-

Celkem kapitola 12 - Krizové řízení

550.000,-

11. Služební vozidlo pro městskou policii včetně výstražného zařízení.

450.000,-

12. Digitální rádiová síť s GPS II. etapa.

450.000,-

13. 1 kamerové místo - možnost dotace.

100.000,-

14. Rekonstrukce ovládání rádiové části dispečerského pracoviště.

200.000,-

15. Upgrade telefonní ústředny MP – Omni PCX Alcatel.

70.000,-

Celkem kapitola 13 - Městská policie Prostějov

1.270.000,-

16. Zálohovací zařízení HW a SW - nákup nového, spolehlivého zálohovacího zařízení včetně software.

1.200.000,-

17. Datové přepínače - obnova aktivních prvků LAN.

650.000,-

18. Server - SW Microsoft server 2008 a HW databázový server pro GIS.

350.000,-

19. Server - SW Microsoft server 2008 a HW server Backup.

300.000,-

20. Software - nákup SW a aplikací, rozšíření licencí pro postupný přechod na aktuální verze.

700.000,-

21. Záložní zdroje - pořízení nových, upgrade původních.

300.000,-

22. Postupná aktualizace verzí OS serverů a dokoupení licencí pro stanice.

450.000,-

23. Rozšíření diskové kapacity serverů.

980.000,-

24. Náhrada starých výkonově nedostačujících tiskáren.

70.000,-

Celkem kapitola 15 - Informační technologie

5.000.000,-

25. Cesta "Záhoří" - majetkové dořešení
p.č. 415/2 - 1.198 m2, p.č. 415/3 - 252 m2, p.č. 415/4 - 5 m2 k.ú. Krasice (250 + 70 Kč/m2 - M.Mlčoch), p.č. 430/2 - 87 m2, p.č. 430/3 - 18 m2, p.č. 430/4 - 2 m2 k.ú.Krasice (250+70 Kč/m2 - M.Vránová).

340.570,-

26. Víceúčelová sportovní hala
p.č. 6002/2 - 1.542 m2, p.č. 6002/4 - 4.744 m2, p.č. 6002/5 - 576 m2,
p.č. 6002/6 - 1.017 m2, p.č.6002/7 - 455 m2, p.č. 6002/14 - 448 m2,
p.č. 6003/4 - 567 m2, p.č. 6002/3 - 1.440 m2, p.č. 6002/16 - 572 m2 - k.ú. Prostějov (500 Kč/m2 + náklady) - ÚZSVM.

5.460.000,-

27. Překladiště TKO
p.č. 6283/19 - 77 m2, část p.č. 6296/3 - 100 m2 k.ú. Prostějov (350 Kč/m2 +náklady) - ÚZSVM.

25.000,-

28. MOSC Prostějov
p.č. 6231/40 - 139 m2, p.č. 6231/61 - 304 m2, p.č. 6231/64 - 161 m2 - k.ú. Prostějov (350 Kč/m2 + náklady) - ÚZSVM.

215.000,-

29. Průmyslová zóna "G"
p.č. 8312 - 1.180 m2, p.č. 8313 - 1.162 m2 k.ú. Prostějov (150 Kč+náklady) PF ČR.

355.000,-

30. Výkup spoluvlast.podílu - pozemky na sídl.E.Beneše (Neubauerová, Sborowitz).

1.000.000,-

Celkem kapitola 50 - Správa majetku města

7.395.570,-

31. Nový Územní plán Prostějova - I. etapa.

1.000.000,-

32. Změny Územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

500.000,-

Celkem kapitola 61 - Stavební úřad

1.500.000,-

33. Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.(dohoda o VPP do roku 2014).

26.300.000,-

34. Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení.

5.000.000,-

35. Peněžitý vklad do společnosti DSP s.r.o. (dohoda o navyšování ZKS do roku 2012).

4.089.230,-

Celkem kapitola 70 - Finanční

35.389.230,-

36. Národní dům - PD a restaurování,byt, stavební úpravy.

2.000.000,-

37. PD - Městský hřbitov - chodníky, informační systém.

500.000,-

38. Doprava - vnitřní okruh, radiály (osvětlení přechodů, informační systém).

100.000,-

39. Nová radnice - PD kan., ÚT, elektoinstalace, FO, věž, restaurování, EPS.

1.200.000,-

40. Vnější okruh Brněnská, Plumlovská vč. PD (jihozápadní kvadrant).

10.000.000,-

41. Autobusové čekárny.

800.000,-

42. Rejskova ulice - rekonstrukce chodníku a CS - koordinace JMP.

1.200.000,-

43. Plocha pro parkování u městského hřbitova.

500.000,-

44. Regenerace sídliště Tylova - Brněnská (Libušinka).

8.000.000,-

45. Husovo náměstí - rekonstrukce komunikací.

10.000.000,-

46. Husserlovo nám. - PD, dokončení.

300.000,-

47. Nám. Spojenců - komunikace chodníky, úprava hrací plochy.

1.000.000,-

48. Energ. úsporná opatření - ZŠ Melantrichova.

4.000.000,-

49. Energ. úsporná opatření - ZŠ Železného.

6.000.000,-

50. Rekonstrukce budovy Husovo nám.- dokončení.

4.500.000,-

51. Regenerace Sídliště Svobody -V. Etapa.

2.500.000,-

52. Regenerace Sídliště E. Beneše.

5.000.000,-

53. Regenerace Sídliště Dolní.

6.000.000,-

54. CS Vodní ul., Šmeralova ul.

1.500.000,-

55. CS Krasice: Západní ul. - Čechovická ul. ( včetně nezbytných komunikací).

2.500.000,-

56. CS Kostelecká.

2.000.000,-

57. Rekonstrukce komunikace Erbenova ul.- nám. Padlých hrdinů, vč. PD.

6.000.000,-

58. Doplnění komunikací., chodníky a parkoviště Sídl. Šárka - II. etapa.

2.000.000,-

59. Středisko mládeže kopané v Prostějově.

10.000.000,-

60. PD - Rekonstrukce a využití zámku.

8.000.000,-

61. PD - Rekonstrukce parku - Smetanovy sady.

2.000.000,-

62. Bezbariérová trasa.

200.000,-

63. Dostavba ZŠ Vrahovice.

1.000.000,-

64. PD zádlažba nám. TGM (kuželna).

500.000,-

65. Autobusové zastávky - Nemocnice.

2.000.000,-

66. Autobusové zastávky - Janáčkova ulice.

3.000.000,-

67. Komunikace Waitova.

2.000.000,-

68. CS Olomoucká.

2.000.000,-

69. PD - CS Sídliště Svobody.

100.000,-

70. PD - CS Hloučela - biokoridor.

200.000,-

71. Rekonstrukce komunikace Svolinského - sídliště Hlučela.

2.500.000,-

72. Energ. úsporná opatření ZŠ Dr. Horáka.

5.000.000,-

73. Muzeum - statika, fasáda.

4.000.000,-

74. VO Kyjevská, Sokolovská, Čechůvky.

600.000,-

75. Sportcentrum - Vápenice - rekonstrukce tělocvičny a oplocení dvora.

2.000.000,-

76. Sportcentrum - dostavba.

1.200.000,-

77. Budova ZŠ Husova - II. etapa.

1.200.000,-

78. ZŠ Dr. Horáka - sluneční kolektor.

700.000,-

79. PD RD - II. etapa.

1.000.000,-

80. ZŠ a RG Studentská - zázemí pro atlety.

1.200.000,-

81. Komunikace Slunečná.

996.000,-

82. VO Průchodní, Žitná.

300.000,-

83. Městské lázně - rekonstrukce zasklení bazénové haly, stropní konstrukce – DS.

3.500.000,-

84. Chodník Krasická ulice (jižní strana) k nové bytové výstavbě.

500.000,-

85. VO ulice Kojetínská vč. PD (OKS).

300.000,-

86. Knihovna - dispoziční úpravy.

1.000.000,-

87. MŠ Šárka – výkladce.

600.000,-

88. MŠ Partyzánská EÚO.

1.000.000,-

89. ZŠ Palackého - výměna oken (MŠ Mánesova).

600.000,-

90. ZŠ Palackého ul. (Skálovo nám.).

250.000,-

91. ZŠ Rejskova - výměna oken - VI. Etapa.

600.000,-

92. ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce dvorního traktu.

700.000,-

93. SPŠO Vápenice 1 - rekonstrukce kotelny.

500.000,-

94. Kolářovy sady - mlatová úprava.

2.000.000,-

95. IS a komunikace 50 RD - dokončovací práce.

1.000.000,-

96. PD řešení dopravní situace u škol.

500.000,-

97. Rekonstrukce mostu Vrahovice u hřiště včetně PD - havarijní stav.

1.500.000,-

98. Komunikace V. Nezvala.

1.000.000,-

99. Komunikace Rostislavova.

1.500.000,-

100. Autobusové zastávky, Na hrázi, Drozdovice.

2.600.000,-

101. Hřbitov Vrahovice - výstavba kolumbária - 33 míst.

500.000,-

102. Jezdecká 6a, 6b - 42 b.j. - stavební úpravy.

1.200.000,-

Celkem Výstavba

150.646.000,-


D. Dotace do Fondu národního domu:  1.000.000,- Kč
E. Dotace do Fondu městských lázní: 1.000.000,- Kč
F. Dotace do Fondu městských hřbitovů: 1.000.000,- Kč
G. Dotace do Fondu reinvestic nájemného: 1.364.000,- Kč
H. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města (kromě příjmů kapitoly 71 – SF): 2.604.600,- Kč
I. Příděl do Sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2008): 480.400,- Kč
J. Užití Sociálního fondu (včetně příjmů kapitoly 71 – SF a zůstatku účtu SF): 3.340.000,- Kč
K. Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR (kanal. Vrahovice – Čechůvky): 1.012.000,- Kč
L. Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě: 78.969.800,- Kč
jmenovitě takto:

1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO

1.209.000,-

2. MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO

2.234.000,-

3. MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO

2.508.000,-

4. MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO

2.261.000,-

5. MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO

1.398.000,-

6. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

5.285.000,-

7. ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4

3.422.000,-

8. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

3.155.000,-

9. ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79

7.750.000,-

10. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

4.507.000,-

11. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

2.006.000,-

12. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

5.485.000,-

13. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

6.591.000,-

14. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

4.689.000,-

15. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4

4.542.800,-

16. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14

1.137.000,-

17. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1

5.441.000,-

18. DUHA - kulturní klub u hradeb v Prostějově, PO, Školní. 4

6.046.000,-

19. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6

7.734.000,-

20. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov

1.569.000,-


2. závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízených městem tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 9.

s t a n o v i t
1. výši osobních výdajů na činnost Městského úřadu v Prostějově a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 152.898.500,- Kč,
2. výši věcných výdajů na činnost Městského úřadu v Prostějově a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 64.089.800,- Kč,

s v ě ř i t
1. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 2.000.000,- Kč včetně,
2. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 5.000.000,- Kč včetně, tzn. snížení neinvestičních výdajů jedné rozpočtové položky (případně její vyřazení z rozpočtu) a navýšení neinvestičních výdajů jiné rozpočtové položky (případně zařazení nové položky neinvestičních výdajů),
3. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 5.000.000,- Kč včetně jde-li o:
- investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města,
- snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu,
4. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
- k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2009,
- k poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000,- Kč včetně v jednotlivém případě,
5. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro havarijní a krizové situace k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací havarijních stavů vzniklých na majetku města a vzniklých krizových situací,
6. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu a jedná-li se o úpravu dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova a při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku,

p o v ě ř i t
1. vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:
- řádně odůvodněné změny ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2009 a vést o těchto změnách finančních plánů úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),
- odpisové plány příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Prostějovem.

u l o ž i t
1. vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2009, kterými jsou povinni se řídit,
2. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2009, kterými jsou povinny se řídit,
3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu města Prostějova pro rok 2009, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2009:
- navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu města Prostějova pro rok 2009 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro krizové a havarijní situace) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.
Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2009 zapojováním rezervních zdrojů města.

4.1 Veřejná finanční podpora na rok 2009 – azylové centrum
Usnesení č. 80052:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2009 ve výši 500.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 235)
- na provozní a mzdové náklady Azylového centra v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
- termíny čerpání: do 31. 1. 2009 v částce 250.000,-- Kč a do 31. 3. 2009 v částce 250.000,-- Kč.

4.2 Veřejná finanční podpora na rok 2009 – oblast sportu
Usnesení č. 80053:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2009

1. ve výši 5.000.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634, (poř. číslo žádosti 252)
- na sportovní vybavení; výzbroj a výstroj; cestovné; jízdné; PHM pro mládežnické týmy; stravné; ubytování; rekondiční a rehabilitační služby; lékařská vyšetření; soustředění; pitný režim; rozhodčí; výchovné; přestupy a hostování hráčů; poplatky ČBF a ALK; startovné; ceny; propagační materiál; tiskoviny; foto; letenky pro evropské poháry; nájmy a pronájmy; náklady na trenéry a na tělovýchovné projekty; služby a další náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2009 částku 4.000.000,-- Kč; částku 1.000.000,-- Kč v případě, že se tým BK probojuje do play-off Mattoni NBL 2008/2009
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 4.000.000,-- Kč HK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947, (poř. číslo žádosti 255)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládež (v částce 3.500.000,-- Kč)
- na dopravu mládežnických žákovských družstev (v částce 500.000,-- Kč)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 28. 2. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 3. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 4. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 5. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 6. 2009 částku 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 7. 2009 částku 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 8. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 9. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 10. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 11. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem);
do 31. 12. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2010

3. ve výši 1.000.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309, (poř. číslo žádosti 243)
- na jízdné; stravné; ubytování; startovné; sportovní výstroj boxerů; podpůrná výživa; rehabilitace; cestovné, stravování a nocležné pro přespolní; propagační materiály a výchovné boxerů; soustředění boxerů; posilovací nářadí; váhy; turnaje juniorů a kadetů - jízdné, stravné a výstroj
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2009 částku 900.000,-- Kč; částku 100.000,-- Kč v případě, že se oddíl boxu umístí do 3. místa v extralize ČR v soutěži 2008/2009
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

4. ve výši 1.500.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518, (poř. číslo žádosti 250)
- na poplatky ČVS; startovné; výchovné; odstupné; přestupy; rozhodčí; cestovné; pronájmy a nájemné; ubytování; propagační služby; propagační materiály; plakáty; tiskoviny; foto; PHM pro mládežnické týmy; letenky pro evropské poháry; náklady na tělovýchovné projekty a služby; sportovní vybavení a výstroj; stravné; pitný režim; regenerace a rehabilitace; soustředění a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem VK Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2009 částku 900.000,-- Kč; částku 100.000,-- Kč v případě, že se tým probojuje do play-off Extraligy žen ČR 2008/2009; částku 500.000,-- Kč v případě, že se tým probojuje do Evropské ligy žen 2008/2009
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009.

7. Jmenování předsedkyně řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb města Prostějova – informace o průběhu komunitního plánování
Usnesení č. 80054:
Rada města Prostějova po projednání
o d v o l á v á
Mgr. Aloise Mačáka z funkce předsedy Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově na základě jeho žádosti ze dne 9. 12. 2008,
j m e n u j e
RNDr. Alenu Raškovou do funkce předsedkyně Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově.

8.1 Veřejná finanční podpora – TJ Haná
Usnesení č. 80055:
Rada města Prostějova po projednání
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 217.000,-- Kč TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, Prostějov, IČ 163 67 995 (poř. č. žádosti 228)
- na zajištění činnosti oddílů dálkového a zimního plavání a fotbalového oddílu
- oddíl kopané – náklady na úpravu hřiště včetně přilehlých ploch a na činnost v krajské soutěži
- oddíl dálkového a zimního plavání – navýšení nákladů na cestovné na závody ČP a na startovné, propagace.

9. Vyřazení movitého majetku – vozidlo Škoda Fabia
Usnesení č. 80056:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
vyřazení přebytečného movitého majetku – havarovaného vozidla Škoda Fabia, r.z. PVI 17-83, inventární číslo 022/628 formou prodeje za cenu 22.500,- Kč.

10. Dodatek ke smlouvě s DSP, s. r. o.
Usnesení č. 80057:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Dodatek č. 21 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností, ze dne 2. 9. 2004.

11. Zadání veřejné zakázky – Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané
Usnesení č. 80058:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané“ společnosti TOMI-REMONT, a.s., se sídlem Přemyslovka 4, 796 01, Prostějov, IČ 25508571.

13. Přijetí investiční dotace z OPŽP – ZŠ Melantrichova
Usnesení č. 80059:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. přijetí investičního dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 12 820 131,- Kč na akci „Energeticky úsporná opatření na ZŠ Melantrichova v Prostějově“,
2. Smlouvu č. 07004703 o poskytnutí podpory ze SFŽP CŘ a Fondu soudržnosti EU dle přiloženého návrhu.

13.2 Dodatek ke smlouvě o VFP
Usnesení č. 80060:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás /43 – 08) o poskytnutí veřejné finanční podpory, který se týká doplnění účelu (čl. III, odst. 1 – použití a účel příspěvku) o: podporu hudební soutěže Hanácký skřivan (nájemné, osvětlení, archivní dokumentace CD, moderátor, náklady agentury, tisk, propagace, cestovné poroty).

13.3 Čerpání investičního a rezervního fondu Sportcentra DDM
Usnesení č. 80061:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu ve výši Kč 130 000,-- na údržbu a úpravu pozemků u vstupu do haly (parkoviště) a s čerpáním rezervního fondu ve výši Kč 69 258,-- dovybavení balkonů sklápěcími sedačkami

13.4 VFP – večer věnovaný E. Valentovi
Usnesení č. 80062:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 30 000,- Kč na uskutečnění vzpomínkového večera, věnovaného Edvardu Valentovi „Život samé psaní“ dne 29. ledna 2009 v přednáškovém sále ND v Prostějově,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

6409

5493

30 000,-

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

30 000,-

d o p o r u č u j e
Ing. Janu Tesařovi, starostovi města, převzít záštitu nad touto akcí.

13.5 Doplňující informace k realizaci dalších opatření směřujících k zabezpečení řádného a bezproblémového provozu ubytovny hotelového typu Kostelecká 17 v Prostějově
Usnesení č. 80063:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
doplňující informace k realizaci přijatých opatření směřujících k zabezpečení řádného chodu ubytovny hotelového typu Kostelecká 17, Prostějov.

14. Rozpočtové opatření:
14.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (převod přeplatků)
Usnesení č. 80064:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5153

48.183,64

Plyn

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

2324

48.183,64

Přeplatek plynu


14.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (Silvestr 2008)
Usnesení č. 80065:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5169

0

0

0

135.000,00

( Pol. 5169 –Nákup ostatních služeb – zajištění ohňostroje včetně organizačního zabezpečení – Silvestr 2008 )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

7071

135.000,00

( Pol. 5901 - Rezerva rady pro RO )


14.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 80066:
Rada města Prostějova po projednání
d o po r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3322

2210

70.000,--

Přijaté sankční platby (pokuty – odd.pam.péče)

50

3613

2324

49.174,--

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přef. plyn + el.energie)

50

3634

2132

305.350,--

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí – TH DSP, s.r.o.

50

3639

2132

456.931,--

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí – nebyt.prostory

50

3639

3111

2.351.940,--

Příjmy z prodeje pozemků

50

6171

2111

222.631,--

Příjmy z poskytování služeb (reklamy)

50

6171

2324

9.946,--

Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady (náhrada škody)

50

6171

2329

464.009,--

Ostatní nedaňové příjmy

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3322

5166

400.000,--

Konzultační, poradenské a právní služby (odd.pam.péče)

50

3329

5169

98.984,50

Nákup ostatních služeb (odd.pam.péče)

50

3613

5153

55.000,--

Plyn

50

3613

5154

12.000,--

Elektrická energie

50

6171

5151

100.000,--

Studená voda

50

6409

5169

603.925,--

Nákup ostatních služeb

50

6409

5192

100.000,--

Poskytnuté neinv.přísp.a náhrady (zřízení VB ve prospěch města)

50

6171

5362

505053

8.490,--

Platby daní a poplatků SR (daň z nemovitosti)

50

6409

6130

35000000

15.258.090,--

Pozemky (výkupy)

50

6171

5362

505037

249.665,--

Platby daní a poplatků SR (daň z nemovitosti)

50

6171

5362

505042

192.845,--

Platby daní a poplatků SR (daň z nemovitosti)

3. zvyšuje rozpočet výdajů

50

3639

6122

55.335,--

Stroje, přístroje a zařízení (prodejní stánky)

50

6409

6121

35000000

1.056.517,70

Budovy, haly a stavby

4. zvyšuje stav finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

6122

19.897.127,80


14.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod)
Usnesení č. 80067:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3712

6121

116000000

450 000

Sběrný dvůr

60

3113

6121

175000000

12 500 000

ZŠ Melantrichova EÚO

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

54000000

1 000 000

Sportcentrum

60

2212

6121

165000000

4 000 000

Komunikace Erbenova ul. a nám. Padlých hrdinů

60

2219

6121

171000000

1 050 000

CS Západní ul – Čechovická ul.

60

3113

6121

181000000

4 900 000

ZŠ J. Železného EÚO

60

2219

6121

185000000

2 000 000

CS Prostějov – Kostelec na Hané


14.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Vodní – Šmeralova)
Usnesení č. 80068:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

170000000

450 000

Cyklistická stezka Vodní – Šmeralova

- snižuje rozpočet výdajů

60

3113

6121

181000000

450 000

ZŠ J. Železného EÚO


14.6 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 80069:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5164

5.000

(nájemné)

13

5311

5137

2.000

(drobný dlouhodobý hmotný majetek)

13

5311

5168

2.000

(služby zpracování dat)

13

5311

5161

4.000

(služby pošt)

13

5311

5167

8.000

(služby školení a vzdělávání)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5175

5.000

(pohoštění, dary)

13

5311

5139

16.000

(nákup materiálu)


14.7 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (lipová alej na městském hřbitově)
Usnesení č. 80070:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o zadání veřejné zakázky na „Obnova lipové aleje na městském hřbitově v Prostějově“,
s c h v a l u j e
1. mandátní smlouvu mezi obchodní společností RTS, a.s. a městem Prostějovem,

2. seznam členů a náhradníků pro otevírání a hodnocení nabídek zjednodušeného podlimitního řízení na „Obnova lipové aleje na městském hřbitově v Prostějově “ podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
členové:                                              náhradníci:
Ing. Pavel Drmola                              Mgr. Vlastimil Uchytil
Ing. Petr Vrbka                                  Ludmila Horáková
Lenka Cyrnerová                                Petr Polák
Ing. Jaroslav Štěpaník                       Ing. Hana Hlavicová
Ing. Martina Cetkovská                     Ing. Libuše Plevová,

3. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5166

41 650,-

(Mandátní smlouva mezi RTS , s.r.o. a městem Prostějovem )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5166

910100

41 650,-

Poradenské a konzultační služby


14.8 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (opravy komunikací)
Usnesení č. 80071:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

900100

600 000,-

Komunální služby – opravy komunikací

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

900100

600 000,-

Komunální služby – služby


14.9 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava (propagační materiál)
Usnesení č. 80072:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 5.000,- Kč na nákup propagačních předmětů pro potřeby skupiny prevence Městské policie Prostějov,
2. rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

5311

5909

410600

5.000,--

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Prostředky komise prevence kriminality

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5139

410600

5.000,--

Nákup materiálu jinde nezařazený
Jedná se o nákup materiálu (reflexní pásky, samolepky a přívěsky, nažehlovací obrázky, klíčenky) pro potřeby skupiny prevence Městské policie Prostějov

14.10 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava (studie Újezd)
Usnesení č. 80073:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. zadání studie přemístění chodníku a přechodu pro chodce mimo podchody domů Újezd 2 a Újezd 1,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5166

708100

17.850,--

Studie a analýzy bez jmenovitého určení

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2212

5166

17.850,--

Konzultační, poradenské a právní služby
Pořízení studie přemístění chodníků a přechodu pro chodce mimo podchody domů Újezd 2 a Újezd 1

14.11 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 80074:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3421

5331

20399

87.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5139

87.000,-

(snížení položky Nákup materiálu j. n.)


15. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
15.1 Stanovení zálohových cen za teplo k 1. 1. 2009
Usnesení č. 80075:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o stanovení zálohové ceny za teplo k 1. 1. 2009.

16. Majetkoprávní záležitosti:
16.4 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p. č. 1612 a p. č. 1613 a pozemku p. č. 1617, vše v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 80076:
Rada města Prostějova po projednání
1) v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 1612 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 1.600 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), části pozemku p.č. 1613 – zahrada o výměře cca 300 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) a pozemku p.č. 1617 – zahrada o výměře 175 m2, vše v k.ú. Prostějov, občanskému sdružení „Centrum zdraví o.s.“, se sídlem Prostějov, Brněnská 70, PSČ: 796 01, IČ: 226 93 181, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se občanské sdružení „Centrum zdraví o.s.“ zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví občanského sdružení „Centrum zdraví o.s.“; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude na převáděných pozemcích povoleno užívání objektu polyfunkčního domu (centra zdraví),
c) v kupní smlouvě se občanské sdružení „Centrum zdraví o.s.“ zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) nebude v daném termínu kupujícím vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) kupní smlouva bude uzavřena po schválení změny územního plánu města Prostějova, která umožní výstavbu objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) na předmětných pozemcích,
e) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku p.č. 1612, části pozemku p.č. 1613 a pozemku p.č. 1617, vše v k.ú. Prostějov, občanskému sdružení „Centrum zdraví o.s.“, za podmínek uevdených v bodě 1) usnesení s tím, že:
a) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení převodu Zastupitelstvem města Prostějova v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2008 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a po schválení změny územního plánu města Prostějova, která umožní výstavbu objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) na předmětných pozemcích (v případě, že obě podmínky nebudou splněny v termínu do 2 let ode dne podpisu budoucí smlouvy, smlouva pozbývá platnosti a účinnosti),
b) budoucí kupující zaplatí zálohu na kupní cenu ve výši 200.000 Kč,
c) v případě prodlení budoucího kupujícího s uzavřením kupní smlouvy na převod předmětných pozemků, zaplatí budoucí kupující městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši nákladů vynaložených městem Prostějovem na zpracování geometrického plánu na oddělení předmětných pozemků a znaleckého posudku na ocenění předmětných pozemků.

16.6 Výpůjčka 30 ks odpadových nádob na papír s horním výsypem
Usnesení č. 80077:
Rada města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce 30 ks odpadových nádob s horním výsypem na papír o objemu 1100 l/ks od společnosti EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 251 34 701, za účelem zabezpečení organizačního a technického řešení nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Olomouckém kraji“ za následujících podmínek:
a) smlouva bude uzavřena na dobu určitou bez možnosti výpovědi do 31.12.2010 s tím, že po uplynutí této doby se doba výpůjčky změní na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel bude po dobu výpůjčky zajišťovat údržbu a opravy vypůjčených odpadových nádob a platit veškeré náklady s tím spojené,
c) vypůjčitel bude po dobu trvání výpůjčky používat poskytnuté nádoby výhradně pro sběr využitelných složek komunálních odpadů,
d) vypůjčitel umístí poskytnuté nádoby na veřejné prostranství v obci a zabezpečí jejich pravidelné vyprazdňování,
e) vypůjčitel se ve smlouvě o výpůjčce zaváže, že do jednoho roku ode dne převzetí poskytnutých nádob si na svoje vlastní náklady, případně na náklady společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., zajistí na dobu trvání smlouvy o výpůjčce dodatečné nádoby na sběr využitelných složek komunálních odpadů v rozsahu 15 ks pro libovolnou komoditu (papír, plast, sklo, nápojový karton) a že bude při jejich používání dodržovat podmínky uvedené v písm. c) a d) usnesení,
f) poskytnuté nádoby a dodatečné nádoby nesmí sloužit k náhradě již používaných nádob, ale musí zvýšit celkové množství nádob na sběr využitelných složek komunálních odpadů v obci,
g) ve smlouvě o výpůjčce bude zřízeno předkupní právo města Prostějova k vypůjčeným odpadovým nádobám,

2) z m o c ň u j e
Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, podpisem smlouvy uvedené v bodě 1) usnesení.


16.7 Pozemky na sídl. E. Beneše v Prostějově – smlouva o zajištění úhrady kupní ceny
Usnesení č. 80078:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zajištění úhrady kupní ceny ve znění dle přílohy materiálu.


17. Bytové záležitosti:
17.1 Návrh uzavření nájemních smluv
Usnesení č. 80079:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty dle důvodové zprávy.

17.2 Návrh uzavření nájemních smluv – oprava bytů na náklady nájemce
Usnesení č. 80080:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty na opravu vlastním nákladem se žadateli uvedenými v důvodové zprávě se změnou v diskusi.


17.3 Návrh uzavření nájemních smluv v DPS
Usnesení č. 80081:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


18. Různé:
18.1 Záležitosti dětského dopravního hřiště
Usnesení č. 80082:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Olympijská 4, IČ: 008 40 173, v části týkající se vymezení majetku, který má tato organizace ve výpůjčce, dle diskuse,
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 99/16/167 ze dne 01.09.1999 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a Autoklubem Prostějov, o.s., se sídlem Prostějov, Bulharská ul. 1, PSČ: 796 01, IČ: 005 31 693, jako vypůjčitelem, dohodou ke dni 31. 12. 2008,
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
jednat ve spolupráci s Mgr. Vlastimilem Uchytilem, místostarostou města, s Autoklubem Prostějov, o.s., o převodu inventáře dětského dopravního hřiště.

18.2 Projednání možnosti převedení přestupkové agendy z Němčic nad Hanou a dalších 11 obcí na město Prostějov na základě veřejnoprávních smluv
Usnesení č. 80083:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s převedením přestupkové agendy z města Němčice nad Hanou na město Prostějov, včetně přestupkové agendy dalších 11 obcí, se kterými má město Němčice nad Hanou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                                     Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                                                                                                              místostarosta města Prostějova

Prostějov 9. 12. 2008
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:35:27 | přečteno 197x | Věra Krejčí
load