Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 53. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 53. schůze Rady města Prostějova

konané 16. 12. 2008

Usnesení z 53. schůze Rady města Prostějova, konané 16. 12. 2008

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 80084:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 53. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 16. 12. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Veřejná finanční podpora – KRASO-bruslení, lyžařská škola
Usnesení č. 80085:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné
finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 50.000,-- Kč KRASO-bruslení, Za Kosteleckou ul. 1, 79601 Prostějov, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 196)
- na úhradu ledové plochy, odměny rozhodčím
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2009,

2. ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení Veřejná lyžařská škola Prostějov, B. Němcové 11, IČ 266 71 366 (poř. č. žádosti 41)
- na dopravu, nákup pomůcek pro výuku dětí a mládeže, ceny do soutěží
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2009,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

100 000,--

(neinvestiční transfery občanským sdružením) – KRASO-bruslení , OS Veřejná lyžařská škola Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

100 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)

3. Změna smlouvy o VFP – Svatolazarská komenda
Usnesení č. 80086:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/44 - 08) o poskytnutí veřejné finanční podpory - Svatolazarské komendě, Lidická 86, IČ 266 18 290, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 31. 1. 2009.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                                                                        místostarosta města Prostějova

Prostějov 16. 12. 2008
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:35:33 | přečteno 204x | Věra Krejčí
load