Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 54. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 54. schůze Rady města Prostějova

konané 13. 1. 2009

Usnesení z 54. schůze Rady města Prostějova, konané 13. 1. 2009

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9001:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 54. schůze, konané dne 13. 1. 2009 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 9002:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 (dále jen „společnost“) jménem jediného společníka města Prostějova
r o z h o d l a takto:
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4 921 039,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set dvacet jedna tisíc třicet devět korun českých) peněžitým vkladem, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu jediným společníkem městem Prostějovem, identifikační číslo 002 88 659, se sídlem v Prostějově, Nám.T.G. Masaryka 12 – 14, PSČ 796 01 s využitím jeho přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu.
2. Lhůta, do níž musí být závazek ke zvýšení vkladu převzat je do 30. 4. 2009 (slovy třicátého dubna roku dva tisíce devět).
3. Závazek ke zvýšení vkladu jediný dosavadní společník město Prostějov převezme písemným prohlášením, které musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti a podpis musí být úředně ověřen, prohlášení nabývá účinnosti doručením společnosti.

2.1 Peněžitý vklad do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 9003:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) schválit peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 ve výši 4.921.039,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set dvacet jedna tisíc třicet devět korun českých);
2) pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1) tohoto usnesení,
3) schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

1

831.809,-

(Nákup majetkových podílů – zvýšení základního kapitálu společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

831.809,-

(FRR)

u k l á d á
Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
- předkládat radě informace o průběhu příprav prodeje bytových domů pravidelně na každé schůzi rady a zajistit pracoviště pro poskytování informací o prodeji bytových domů občanům.

3. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 9004:
Rada města Prostějova po projednání
o d v o l á v á
RNDr. Alenu Raškovou z funkce předsedkyně Kulturní komise Rady města Prostějova a z funkce členky Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova na základě její žádosti,
j m e n u j e
1. PhDr. Václava Koláře předsedou Kulturní komise Rady města Prostějova,
2. PhDr. Evu Štouračovou členkou Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova,
3. Olgu Katolickou členkou Kulturní komise Rady města Prostějova,
b e r e n a v ě d o m í
1. Zápis z jednání komise prevence kriminality ze dne 26. 11. 2008,
2. Doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 9. 12. 2008,
3. Doporučení komise životního prostředí ze dne 6. 1. 2009.

4. Projednání výsledků kontrol FÚ v Prostějově v roce 2008
Usnesení č. 9005:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
výsledky kontrol Finančního úřadu v Prostějově v roce 2008,
s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6399

5363

4.327.000,-

(úhrada sankce)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

4.327.000,-

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)


b) další postup, a to u dotací uvedených v bodě 3a), 3b), 3c) a 3d) podat odvolání na Finanční ředitelství v Ostravě.

4.1 Informace tajemníka MěÚ v Prostějově k výsledkům kontroly FÚ v Prostějově v roce 2008
Usnesení č. 9006:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace tajemníka MěÚ v Prostějově k výsledkům kontroly FÚ v Prostějově v roce 2008.

5. Poskytnutí věcných darů
Usnesení č. 9007:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí věcných darů Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, detašované pracoviště Prostějov dle důvodové zprávy.

6. Výpůjčka (prodej) movitého majetku Olomouckému kraji
Usnesení č. 9008:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej movitého majetku
- notebook NB Premio 5080N 15,4“ WIDE, inventární číslo 022/764 za cenu 20.230,- Kč
- mobilní telefon Sony Ericsson K750i, inventární číslo 028/1838 za cenu 1.500,- Kč
Olomouckému kraji, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460.

7. Informace o rozpočtových opatřeních RMP v roce 2008
Usnesení č. 9009:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18148 ze dne 16. 9. 2008 Informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou města Prostějova v roce 2008,
u k l á d á
Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,
předložit v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18148 ze dne 16. 9. 2008 Zastupitelstvu města Prostějova na zasedání dne 17. 2. 2009 informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou města Prostějova v roce 2008.

8. Systém včasné intervence a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - vybavení
Usnesení č. 9010:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace k dílčím projektům prevence kriminality.

9. Stanovisko komise sociální a zdravotní k investičnímu záměru Charitního centra Marta a žádosti o spolufinancování projektu ze strany města
Usnesení č. 9011:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
stanovisko komise sociální a zdravotní k investičnímu záměru Charitního centra Marta a následné žádosti Marie Schwarzerové, ředitelky Charity Prostějov ze dne 13. 11. 2008 o spolufinancování projektu ze strany města v celkové částce 6.912.002,--Kč,
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova podílet se na tomto záměru.

10. Analýza podmínek pro vydávání označení vozidel pro invalidy
Usnesení č. 9012:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
analýzu podmínek pro vydávání označení vozidel pro invalidy.

11. Osobní příplatky ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných
Usnesení č. 9013:
Rada města Prostějova po projednání
s t a n o v í
ředitelům škol, školských zařízení, městské knihovny, městského divadla a kulturního klubu s účinností od 1. 2. 2009 osobní příplatky dle předloženého návrhu.

12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP
Usnesení č. 9014:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/46 – 08) o poskytnutí veřejné finanční podpory, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 31. 1. 2009.

12.1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – MPS Orlice
Usnesení č. 9015:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/149 – 08) o poskytnutí veřejné finanční podpory Mužskému pěveckému sboru Orlice, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 68 491, který se týká doplnění účelu čerpání o nákup technického zařízení k ozvučení a změny termínu vyúčtování, a to do 28. 2. 2009.

13. Církevní mateřská škola
Usnesení č. 9016:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh řešení na zřízení Církevní mateřské školy v Prostějově,
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
projednat majetkoprávní záležitosti dle připomínek v diskusi.

14. Dohoda o uznání dluhu
Usnesení č. 9017:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři na dluh vůči městu ve výši 4 413,- Kč dle důvodové zprávy.

15. Návrh řešení problematiky toulavých koček ve městě
Usnesení č. 9018:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
návrh řešení problematiky toulavých koček ve městě,
u k l á d á
Ing. Martině Cetkovské , vedoucí odboru životního prostředí,
předložit na příští schůzi Rady města Prostějova Pravidla o poskytování finančních darů občanům v souvislosti s návrhem řešení problematiky toulavých koček včetně rozpočtového opatření.

16. Veřejná finanční podpora – výchova lesních porostů
Usnesení č. 9019:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 120.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody - Hloučela, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 670 27 237, (poř. č. žádosti 248)
- na výchovu lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa-2009
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

404003

120.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

7016000

120.000

(Výtěžek z VHP )


17. Dohoda o vzájemné spolupráci s OlK o zajišťování Programu obnovy venkova
Usnesení č. 9020:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s uzavřením dohody o vzájemné spoluprácimeziOlomouckým krajem a obcí s rozšířenou působností (ORP) o zajišťování Programu obnovy venkova dle předloženého návrhu s doplněním o připomínku v diskusi, tj. vypuštění písmene f) odst. 1 čl. IV.

18. Rozpočtové opatření:
18.1 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 9021:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

238000000

883.500

úhrada kupní ceny za spoluvlastnické podíly na pozemcích na sídl. E. Beneše

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

883.500

Rezerva RMP pro RO


18.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka)
Usnesení č. 9022:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

600341

400 000

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka – podlahy školní kuchyně

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

400 000

Rezerva pro havarijní a krizové situace


18.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ J. Železného)
Usnesení č. 9023:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

181000000

1 000 000

EÚO – ZŠ J. Železného

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

1 000 000

Rezerva RMP

18.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS ul. Vodní, Šmeralova)
Usnesení č. 9024:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

170000000

500 000

CS Vodní ul., Šmeralova ul

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

500 000

Rezerva RMP

19. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
19.1 Výpověď nájmu NP – Brněnská 4208/34
Usnesení č. 9025:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpověď nájmu nebytových prostor o celkové rozloze 97,80m2 v Brněnské ulici č.4208/34 v Prostějově, 
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 97,80m2 v Brněnské ulici č.4208/34 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.


19.2 Schválení pronájmu NP – bývalá uhelna Sídliště svobody
Usnesení č. 9026:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 11,34m2 v objektu bývalé uhelny na Sídlišti svobody v Prostějově Pavlu Sedlaříkovi, IČ 65771001
- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 300,-Kč, s inflační doložkou,
- za účelem využití jako skladu.

19.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Vodní 11
Usnesení č. 9027:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 42,40m2 ve Vodní ulici č.998/11 v Prostějově přímému zájemci za těchto podmínek:
- za nabídnuté nájemné s inflační doložkou,
- za účelem zřízení skladu ovoce a zeleniny.

19.4 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – DPS Polišenského 1
Usnesení č. 9028:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu parkovacího místa č.4 v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č. 4380/1 v Prostějově, za těchto podmínek:
- s předností parkování vozidla nájemníků bytů a nájemců nebytových prostor v DPS v Polišenského a Hacarově ulici v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.500,-Kč, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

19.5 Revokace usnesení RMP č. 80026 z 18. 11. 2008
Usnesení č. 9029:
Rada města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
své usnesení č.80026 ze dne 18.11.2008, kterým schválila pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 24,26m2 na Žižkově náměstí č.134/19 v Prostějově.

20. Majetkoprávní záležitosti:
20.1 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p.č. 7576/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9030:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu tří částí pozemku p.č. 7576/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o jednotlivé výměře 440 m2, 310 m2 a 270 m2, v lokalitě „Močidýlka“, za účelem užívání jako zahrádky, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s dvouměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 1,50 Kč/m2/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

20.3Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 6083/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9031:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 6083/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti VENDI s.r.o., se sídlem Prostějov, Určická 31, PSČ: 796 01, IČ: 253 17 423, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2,4 x 5,1 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 12.240 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

20.4 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 5405/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9032:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 5405/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 5 m2 společnosti VENDI s.r.o., se sídlem Prostějov, Určická 31, PSČ: 796 01, IČ: 253 17 423, za účelem umístění 2 ks reklamních poutačů o rozměrech 2,4 x 5,1 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 24.480 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

20.5 Nabídka společnosti INGA, stavební společnost, a.s. – informační materiál
Usnesení č. 9033:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
jednat s vedením stavební společnosti INGA, a. s. o odkoupení pozemků v k. ú. Prostějov.

20.6 Vyhlášení záměru prodeje objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově
Usnesení č. 9034:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje objektu k bydlení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 a pozemku st. p.č. 179 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše v k.ú. Vrahovice, za nabídnutou kupní cenu, přičemž budou splněny následující podmínky:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5984/7 v k.ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu id. 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9035:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 5984/7 – orná půda o výměře 952 m2 v k.ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu id. 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 – orná půda o výměře 1228 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


20.11 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 7559/2 a p.č. 7560/1 a pozemků p.č. 7559/23 a p.č. 7559/24, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9036:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7559/2 – ostatní plocha o výměře cca 350 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), části pozemku p.č. 7560/1 – orná půda o výměře cca 110 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), pozemku p.č. 7559/23 – ostatní plocha o výměře 21 m2 a pozemku p.č. 7559/24 – ostatní plocha o výměře 21 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.12 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7485/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9037:
Rada města Prostějova po projednání
o d k l á d á
materiál č. 20.12 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7485/1 v k.ú. Prostějov na příští schůzi rady s tím, že bude doplněn dle připomínek v diskusi.

20.13 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 2772/24 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9038:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 2772/24 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 180 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), na ulici Tylova.

20.14 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9039:
Rada města Prostějova po projednání
o d k l á d á
materiál č. 20.14 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Vrahovice s tím, že bude doplněn dle diskuse.

20.15 Schválení výpůjčky části objektu k bydlení č.p. 4212 na pozemku p.č. 6468/2 a pozemku p.č. 6468/2, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9040:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. výpůjčku objektu k bydlení č.p. 4212 na pozemku p.č. 6468/2 v k.ú. Prostějov (vyjma části tohoto objektu sestávající ze 3 bytových jednotek I. kategorie o celkové výměře 125,19 m2 vypůjčené Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 270 11 801, na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 13.12.2005) a pozemku p.č. 6468/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 305 m2 v k.ú. Prostějov Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 270 11 801, za účelem poskytování azylového ubytování osob a dle možností vypůjčitele i poskytování doplňkových služeb ve formě intenzivní sociální práce, pracovní terapie, psychoterapie a právního poradenství, za následujících podmínek:
a) výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu, opravy a provoz předmětu výpůjčky,
c) výpůjčka bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 13.12.2005,
2. zúžení Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., dne 02.09.2004 o objekt k bydlení č.p. 4212 na pozemku p.č. 6468/2 v k.ú. Prostějov.

20.16 Výpůjčka pozemků v k.ú. Stichovice a k.ú. Mostkovice
Usnesení č. 9041:
Rada města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 1527 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 27.704 m2 (dle geometrického plánu č. 504-31/2008 ze dne 17.07.2008 bude označena nově jako pozemek p.č. 1527/2), pozemků p.č. 1594 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 69.848 m2, p.č. 1609 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 11.729 m2, p.č. 1719 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 2.240 m2, vše v k.ú. Stichovice, a pozemku p.č. 1073 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 7.406 m2 v k.ú. Mostkovice od České republiky - s příslušností hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, IČ: 708 85 940, za účelem výkonu státní správy v přenesené působnosti, pro účely sociální, humanitární, požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, vzdělávací, vědecké, kulturní, sportovní a tělovýchovné, ochrany přírody a péče o životní prostředí, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky,
c) vypůjčitel bude oprávněn poskytnout předmět výpůjčky za shodným účelem do bezplatného užívání osobám, které se nezabývají podnikáním,

2) v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1527 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 50.000 m2 (dle geometrického plánu č. 504-31/2008 ze dne 17.07.2008 označena nově jako pozemek p.č. 1527/1), pozemku p.č. 1617 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 2.424 m2, vše v k.ú. Stichovice, a pozemků p.č. 979 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 36 m2, p.č. 981 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 272 m2, p.č. 984 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 272 m2 a p.č. 986 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 22 m2, vše v k.ú. Mostkovice, Deltaklubu Stichovice o.s. se sídlem sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, PSČ: 796 03, IČ: 652 68 954, a Aeroklubu Prostějov Stichovice, o.s., se sídlem Edvarda Valenty 39, Prostějov, PSČ: 796 03, IČ: 628 59 226, pro sportovní a tělovýchovné účely, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky,

3) v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1527 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 27.704 m2 (dle geometrického plánu č. 504-31/2008 ze dne 17.07.2008 označena nově jako pozemek p.č. 1527/2), pozemků p.č. 1594 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 69.848 m2, p.č. 1609 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 11.729 m2, p.č. 1719 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 2.240 m2, vše v k.ú. Stichovice, a pozemku p.č. 1073 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 7.406 m2 v k.ú. Mostkovice ve vlastnictví České republiky - s příslušností hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, IČ: 708 85 940, Deltaklubu Stichovice o.s. se sídlem sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, PSČ: 796 03, IČ: 652 68 954, a Aeroklubu Prostějov Stichovice, o.s., se sídlem Edvarda Valenty 39, Prostějov, PSČ: 796 03, IČ: 628 59 226, pro sportovní a tělovýchovné účely, za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky.

20.17 Schválení změny usnesení RMP č. 8954 ze dne 21.10.2008 a vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 669/34 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9042:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu usnesení Rady města Prostějova č. 8954 ze dne 21.10.2008, kterým byl schválen pronájem části pozemku p.č. 669/34 v k.ú. Prostějov o výměře 24 m2 za účelem výstavby garáže v části týkající se výše nájemného následovně:
- nájemné bude stanoveno ve výši 20 Kč/m2/rok, tj. 480 Kč ročně,
- nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem, přičemž nájemné nesmí přesáhnout výši maximálního ročního nájemného stanoveného zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

20.18 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7599 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9043:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) zrušení zpevněné plochy před bočním vstupem do Penzionu Kubíček na části pozemku p.č. 7599 v k.ú. Prostějov s tím, že bude zachován pouze průchod o výměře 2 m2; zbylá část zpevněné plochy bude
odstraněna a ozeleněna,
b) pronájem části pozemku p.č. 7599 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 Františku Kubíčkovi – Penzion – Restaurant***, místo podnikání V. Outraty 23, 796 01 Prostějov, IČ: 146 49 209 (fyzická osoba podnikající), za účelem užívání jako vchodu, za následujících podmínek:
- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
- výše nájemného 10 Kč/m2/rok, tj. 20 Kč ročně,
- způsob placení nájemného – ročně předem,
- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
- odstranění betonového povrchu ze zpevněné části pozemku p.č. 7599 v k.ú. Prostějov a ozelenění plochy dle písm. a) usnesení bude provedeno na vlastní náklady Františka Kubíčka – Penzion –
Restaurant***.

20.19 Schválení pronájmu části oplocení areálu velodromu
Usnesení č. 9044:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem části oplocení umístěného na části pozemku p.č. 5999/12 v k.ú. Prostějov, na ulici Kostelecká, společnosti Redring s.r.o., se sídlem Prostějov, Barákova 2647/12, IČ: 277 14 969, za účelem umístění reklamy o rozměrech 1,8 m x 4,8 m, za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 10 000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

20.20 Změna Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2007/16/173 ze dne 02.07.2007
Usnesení č. 9045:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2007/16/173 ze dne 02.07.2007, a to v části týkající se termínu pro uzavření kupní smlouvy na převod části pozemku p.č. 2464/6 v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2 následovně:
a) v případě, že kupní smlouva na převod části pozemku p.č. 2464/6 v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2 z vlastnictví města Prostějova nebude uzavřena do 31.12.2009, bude město Prostějov oprávněno od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2007/16/173 ze dne 02.07.2007 jednostranně odstoupit,
b) ostatní podmínky Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2007/16/173 ze dne 02.07.2007 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 2007/16/173 ze dne 02.07.2007.


20.21 Změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9046:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínky prodeje objektu č.p. 954 (Mlýnská 27 v Prostějově) na pozemku p.č. 1546 a pozemku p.č. 1546, vše v k.ú. Prostějov, uvedené v čl. VI. kupní smlouvy č. 2004/16/081 uzavřené dne 31.03.2004, a to následovně:
- kupující budou povinni v termínu do 30.09.2009 dokončit výstavbu nového objektu k bydlení na pozemku p.č. 1546/1 v k.ú. Prostějov (původně označen jako pozemek p.č. 1546 v k.ú. Prostějov) včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí; pro případ nesplnění této podmínky bude v kupní smlouvě stanovena smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč,
- změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov bude provedena formou dodatku ke kupní smlouvě č. 2004/16/081 uzavřené dne 31.03.2004.

20.22 Prodej nemovitostí v k.ú. Prostějov (Valliant, s.r.o.)
Usnesení č. 9047:
Rada města Prostějova po projednání
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemků p. č. 3023 – zahrada o výměře 199 m2, p. č. 3028 – zahrada o výměře 79 m2, p. č. 3026 – zast. plocha a nádvoří o výměře 220 m2, p. č. 3027 – zast. plocha a nádvoří o výměře 31 m2, p. č. 3022 – zast. plocha a nádvoří o výměře 180 m2, p. č. 3024 – zast. plocha a nádvoří o výměře 197 m2, p. č. 3025/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 276 m2, částí pozemků p. č. 3025/2 – ost. plocha o výměře cca 180 m2, p. č. 3030/1 – ost. plocha o výměře cca 340 m2, p. č. 7924 – ost. plocha o výměře cca 65 m2 a p. č. 7925 – ost. plocha o výměře cca 60 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), objektu k bydlení č. p. 1679 (Sádky 16 v Prostějově) na pozemku p. č. 3022 a objektu k bydlení č. p. 1680 (Sádky 14 v Prostějově) na pozemku p. č. 3024, vše v k. ú. Prostějov, společnosti Valliant, s.r.o., se sídlem Vasila Škracha 1485/47, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ 282 70 444, za těchto podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem cca 6.104.000 Kč, a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést demolici objektů Sádky 14 a Sádky 16 v Prostějově a výstavbu polyfunkčního domu, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, na převáděných pozemcích nejpozději do roku 2014 (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba polyfunkčního domu na převáděných pozemcích nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,
c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout je v případě svého úmyslu pozemky prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání polyfunkčního domu na převáděných pozemcích,
d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
e) nájemní práva (3 byty a 2 nebytové prostory v objektu Sádky 14 v Prostějově č.p. 1680 na pozemku p.č. 3024 v k.ú. Prostějov) přejdou na kupujícího; v kupní smlouvě se kupující zaváže před demolicí objektu Sádky 14 zajistit nájemcům náhradní byty a nebytové prostory,
f) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců ode dne schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
g) v kupní smlouvě se kupující zaváže dodržet předloženou zástavbovou studii,

2) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a společností Valliant, s.r.o., se sídlem Vasila Škracha 1485/47, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ 282 70 444, jako budoucím kupujícím, na prodej pozemků p. č. 3023 – zahrada o výměře 199 m2, p. č. 3028 – zahrada o výměře 79 m2, p. č. 3026 – zast. plocha a nádvoří o výměře 220 m2, p. č. 3027 – zast. plocha a nádvoří o výměře 31 m2, p. č. 3022 – zast. plocha a nádvoří o výměře 180 m2, p. č. 3024 – zast. plocha a nádvoří o výměře 197 m2, p. č. 3025/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 276 m2, částí pozemků p. č. 3025/2 – ost. plocha o výměře cca 180 m2, p. č. 3030/1 – ost. plocha o výměře cca 340 m2, p. č. 7924 – ost. plocha o výměře cca 65 m2 a p. č. 7925 – ost. plocha o výměře cca 60 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), objektu k bydlení č. p. 1679 (Sádky 16 v Prostějově) na pozemku p. č. 3022 a objektu k bydlení č. p. 1680 (Sádky 14 v Prostějově) na pozemku p. č. 3024, vše v k. ú. Prostějov, společnosti Valliant, s.r.o., za podmínek uvedených v bodě 1) usnesení s tím, že:
a) budoucí kupující zaplatí před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě zálohu na kupní cenu ve výši 50.000 Kč,
b) v případě prodlení budoucího kupujícího s uzavřením kupní smlouvy na prodej předmětných nemovitostí zaplatí budoucí kupující městu Prostějov smluvní pokutu ve výši nákladů vynaložených městem Prostějovem na zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětných nemovitostí a geometrického plánu na oddělení předmětných nemovitostí,
c) smlouva o budoucí kupní smlouvě bude mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a společností Valliant, s.r.o., jako budoucím kupujícím uzavřena před předložením materiálu na schválení prodeje nemovitostí uvedených v bodě 1) usnesení Zastupitelstvu města Prostějova.

20.23 Souhlas s užíváním pozemků v k.ú. Vrahovice ve vlastnictví města Prostějova
Usnesení č. 9048:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s tím, aby společnosti DINERO INVEST, s.r.o., se sídlem Olomouc, Sokolská 584/11, PSČ 779 00, IČ 268 25 392, a ASTRA GAMES, s.r.o., se sídlem Olomouc, Riegrova 373/6, PSČ 779 00, IČ 268 70 771, provedli jako investoři výstavbu komunikace na pozemcích ve vlastnictví města Prostějova p.č. 981/1, p.č. 980/2 a p.č. 982, vše v k.ú. Vrahovice, za následujících podmínek:
a) práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy,
b) stavba komunikace na předmětných pozemcích bude vybudována nákladem společností DINERO INVEST, s.r.o., a ASTRA GAMES, s.r.o., bez pozdějších nároků na úhradu nákladů takto vynaložených, a po vydání kolaudačního souhlasu bude stavba komunikace bezúplatně převedena do vlastnictví města Prostějova,
c) společnosti DINERO INVEST, s.r.o., a ASTRA GAMES, s.r.o., budou povinny provádět do doby převodu předmětné komunikace do vlastnictví města Prostějova údržbu a opravy komunikace umístěné na předmětných pozemcích,
d) náklady na vynětí pozemků p.č. 981/1, p.č. 980/2 a p.č. 982, vše v k.ú. Vrahovice, ze ZPF budou hradit společně společnosti DINERO INVEST, s.r.o., a ASTRA GAMES, s.r.o.
e) stavba komunikace včetně vydaného kolaudačního souhlasu bude dokončena nejpozději do 31.12.2013,
f) souhlas se uděluje na dobu určitou do 31.12.2013,
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby komunikace mezi městem Prostějovem jako vlastníkem pozemků p.č. 981/1, p.č. 980/2 a p.č. 982, vše v k.ú. Vrahovice, a společnostmi DINERO INVEST, s.r.o., se sídlem Olomouc, Sokolská 584/11, PSČ 779 00, IČ 268 25 392, a ASTRA GAMES, s.r.o., se sídlem Olomouc, Riegrova 373/6, PSČ 779 00, IČ 268 70 771, jako investory stavby komunikace a inženýrských sítí, za podmínek uvedených v bodě 1) usnesení.

20.24 Revokace usnesení RMP č. 8962 ze dne 21.10.2008
Usnesení č. 9049:
Rada města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 8962 ze dne 21. 10. 2008 (doporučení revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18032 ze dne 26. 02. 2008 a schválit prodej pozemků v k.ú. Kralice na Hané).

20.26 Informace – odpověď  na dopis ze dne 25.11.2008 ve věci prodeje bytových domů
Usnesení č. 9050:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o odpovědi na dopis ze dne 25.11.2008 ve věci prodeje bytových domů.

20.27 Záležitosti dětského dopravního hřiště
Usnesení č. 9051:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. výkup movitých věcí uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu z majetku občanského sdružení Autoklub Prostějov o.s., se sídlem Prostějov, Bulharská ul. 1, PSČ: 796 01, IČ: 005 31 693, do vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. v celkové výši 385.358 Kč vč. DPH, a bude zaplacena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětných movitých věcí uhradí město Prostějov,

2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5137

385.358,--

Nákup movitého majetku pro dětské dopravní hřiště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

385.358,--

Snížení rezervy pro ROZOP Rady města Prostějova


3. výpůjčku movitých věcí uvedených v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto materiálu příspěvkové organizaci Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Olympijská 4, IČ: 008 40 173, k provozování dětského dopravního hřiště umístěného v ul. Bratří Čapků v Prostějově, a to s účinností od 01.01.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc s tím, že vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a opravy předmětu výpůjčky,

4. výpůjčku budovy č.p. 317 na pozemku p.č. 445 a pozemků p.č. 445 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 a p.č. 444 – ostatní plocha o výměře 3.046 m2, vše v k.ú. Prostějov, příspěvkové organizaci Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Olympijská 4, IČ: 008 40 173, za účelem provozování dětského dopravního hřiště umístěného v ul. Bratří Čapků v Prostějově, a to s účinností od 01.01.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc s tím, že vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky. Výpůjčka bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2001/16/136 ze dne 27.07.2001.

21.1 Pravidla pro přidělování bytů v DPS
Usnesení č. 9052:
Rada města Prostějova po projednání
o d k l á d á
materiál č. 21.1 Pravidla pro přidělování bytů v DPS na příští schůzi rady s tím, že bude doplněn o informace dle diskuse.

21.2 Návrh uzavření nájemní smlouvy v DPS
Usnesení č. 9053:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou se žadatelkou uvedenou v důvodové zprávě.

22. Různé
22.1 IS a komunikace pro 50 RD – informace
Usnesení č. 9054:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
materiál č. 22.1 IS a komunikace pro 50 RD – informace.

22.2 Žádost SOU obchodního, Prostějov o převzetí záštity nad 12. ročníkem mezinárodní koktejlové juniorské soutěže „Hanácký pohár“
Usnesení č. 9055:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
převzetí záštity nad 12. ročníkem mezinárodní koktejlové juniorské soutěže „Hanácký pohár“.


22.3 Stanovisko k nabídce odkoupení nemovitostí
Usnesení č. 9056:
Rada města Prostějova po projednání
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova přijmout nabídku SK Prostějov na odkoupení nemovitostí ve Sportovní ulici.

22.4 Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2008
Usnesení č. 9057:
Rada města Prostějova po projednání
n a v r h u j e
udělení Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2008:
- Ing. arch. Blahoslavu Adamíkovi – in memoriam - zaceloživotní přínos pro městskou architekturu a architekturu obecně,
- ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., Prostějov za videodokument „Prostějovská moderní architektura“,
- Studentskému divadlu POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 za přípravu a realizaci hry „Strakonický dudák“.

22.5 Návrh oprav v domě s pečovatelskou službou na ul. Finská (stanovisko DSP, s. r. o.)
Usnesení č. 9058:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zajistit zpracování projektové dokumentace na výměnu oken v domě s pečovatelskou službou na ul. Finská,
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

5171

100 000

PD výměna oken v domě s pečovatelskou službou Finská 9

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

100 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


22.6 HK Jestřábi Prostějov, o. s. – mezinárodní turnaj o pohár města Prostějova
Usnesení č. 9059:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
převzetí záštity nad mezinárodním turnajem o pohár města Prostějova, který je pořádán ve dnech 11. – 12. 4. 2009 pro hokejisty v kategorii 5. třída ročník 1997 a mladší.

22.7 Informace o výtvarné soutěži dětí
Usnesení č. 9060:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace Mgr. Uchytila o výtvarné soutěži dětí s tím, že bude předložen řádný materiál na příští schůzi rady.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                            Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                                                                                    místostarosta města Prostějova

Prostějov 13. 1. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:32:23 | přečteno 480x | Věra Krejčí
load