Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 55. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 55. schůze Rady města Prostějova

konané 27. 1. 2009

Usnesení z 55. schůze Rady města Prostějova, konané 27. 1. 2009

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9061:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 55. schůze, konané dne 27. 1. 2009 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 9062:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 (dále jen „společnost“) jménem jediného společníka města Prostějova rozhodla takto :
v o l í (j m e n u j e)
členem dozorčí rady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893
1. Mgr. Aloise Mačáka, den vzniku členství v dozorčí radě: 27. ledna 2009,
2. Pavla Smetanu, den vzniku členství v dozorčí radě: 27. ledna 2009.

2.1 Příprava valné hromady obchodní společnosti ASA TS Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 9063:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce společníka města Prostějova na nejbližší řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 9064:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 17. 2. 2009,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova pověřit Mgr. Aloise Mačáka, člena Zastupitelstva města Prostějova, přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

3.1 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena ZMP
Usnesení č. 9065:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova

A) schválit výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 20/2009 Sb., v maximální výši, tedy:

- člen rady Kč 2.550,-
- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč 2.350,-
- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 2.010,-
- člen zastupitelstva Kč 870,-

Měsíční odměna ve výši podle tohoto rozhodnutí se členům zastupitelstva města poskytuje od 1. února 2009 v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města.
B) schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6112

5023

169.000,-

(odměny členům zastupitelstev obcí a krajů)

14

6112

5031

29.000,-

(odvody sociálního pojištění)

14

6112

5032

15.500,-

(odvody zdravotního pojištění)

14

6112

5038

500,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

214.000,-

(FRR)


4. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 9066:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
1. doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 14. 1. 2009,
2. doporučení komise dopravy ze dne 26. 1. 2009,
3. zápis z jednání komise prevence kriminality ze dne 26. 11. 2008.

5. Zpráva o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2008
Usnesení č. 9067:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zprávu o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2008.

6. Návrh zvýšení počtu zaměstnanců odboru občanských záležitostí
Usnesení č. 9068:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
změnu organizační struktury Městského úřadu v Prostějově, odboru občanských záležitostí, přestupkového oddělení tak, že se počet zaměstnanců zařazených do přestupkového oddělení zvýší o 2, tedy ze současných 15 na 17 zaměstnanců podle předloženého návrhu,
II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců města Prostějova zařazených do Městského úřadu v Prostějově od 1. 4. 2009 na 267 zaměstnanců,
III. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

450.000,-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

14

6171

5031

112.500,-

Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

14

6171

5032

40.500,-

Povinné pojistné na VZP

14

6171

5038

2.000,-

Povinné pojistné na úrazové pojištění

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

16

2229

5169

410000

605.000,-

Nákup ostatních služeb – stacionární radary (mzdové náklady včetně odvodů budou hrazeny společností CZECH RADAR a to formou slevy, která bude uplatňována měsíčně na faktuře; snížení převáděných prostředků).


7. Zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV
Usnesení č. 9069:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova

1. schválit peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 26,300.000 Kč (slovy dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých), kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 66 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.,

2) pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu,
1) podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1 tohoto usnesení,
2) svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. nebo zasláním žádosti o svolání valné hromady některému z jednatelů společnosti,

3) delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák.

4) pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti pro zvýšení základního kapitálu o dalších 26,300.000 Kč (slovy dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých) a tím i změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 66 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.

8. Přehled rozhodnutí pro vyhrazené parkování na SPZ
Usnesení č. 9070:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o podmínkách vydávání rozhodnutí pro vyhrazené parkování včetně přehledu vydaných rozhodnutí.

9. Prevence kriminality 2009
Usnesení č. 9071:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2009 - žádost o státní účelovou dotaci.

10. Pojmenování nové ulice
Usnesení č. 9072:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit název ulice pro stávající komunikaci takto: Vřesová – (kód UVP 650) pro ulici v k.ú. Čechovice.


11. Žádost o užití znaku města
Usnesení č. 9073:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova pro brožuru „Město Prostějov“. Souhlas se uděluje Robertu Helvichovi, Vydavatelství multimédia, Divišova 882, 500 03 Hradec Králové v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

12. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
Usnesení č. 9074:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2011 - mezi městem Prostějov a obcí Bousín.

13. Návrh pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 9075:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova neschválit pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle návrhů č. 1, 2, 3, 4, dle důvodové zprávy.

14. Pořízení nového Územního plánu Prostějova
Usnesení č. 9076:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit pořízení nového Územního plánu Prostějova,
2. určit členem Zastupitelstva města Prostějova, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizování územního plánu, Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města.

15. Pravidla pro poskytování darů v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 9077:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u je
a) pravidla pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů takto :
§ trvalé bydliště žadatele musí být na území města Prostějova,
§ jednotlivé žádosti budou uplatněny na odboru životního prostředí, Městského úřadu v Prostějově u pověřených referentů na oddělení ochrany přírody a lesnictví,
§ součástí žádosti musí být originál dokladu o uhrazení platby za provedený veterinární úkon, tzn. kastraci kočky či kocoura,
§ výše poskytovaného finančního daru je na kočku či kocoura 300,-Kč v jednom kalendářním roce jednomu žadateli v případě uplatnění žádosti na každé další zvíře jednoho žadatele v témže roce je poskytovaná výše finančního daru krácena, a to na 150,- Kč,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5492

30 000

(Ozdravování hosp. zvířat – dary občanům )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

30 000

(Rezerva RMP pro ROZOP )


17. Dodatek ke smlouvám pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně
Usnesení č. 9078:
Rada města Prostějova po projednání:
s c h v a l u j e
1. Dodatek č.5 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29.11.2005, kterým dojde k navýšení cen o 6 % u služeb a činností spojených se sběrem komunálního odpadu, čistěním města a správy a údržby hřbitovů. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem 1.1. 2009.
2. Dodatek č.3 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 20.10.2005, kterým dojde k navýšení cen o 6 % u oprav komunikací, údržby zeleně a veřejného osvětlení. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem 1.1. 2009.

p o v ě ř u je
Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města Prostějova, podpisem Dodatku č. 5 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29.11.2005 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 20.10.2005, dle předloženého návrhu.

18. Informativní materiál k registraci města Prostějova jako plátce DPH
Usnesení č. 9079:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informativní materiál týkající se registrace města Prostějova jako plátce DPH.

18.1 Zhodnocení volných finančních prostředků města Prostějova v roce 2009
Usnesení č. 9080:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zhodnocování finančních prostředků města Prostějova v roce 2009 dle důvodové zprávy,
u k l á d á
Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,
předkládat Radě města Prostějova ke schválení návrhy smluv o zhodnocování volných finančních prostředků.

19. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 9081:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 53 000,-- na opravu ústředny EZS včetně PIR detektorů pro MŠ Čechovice.

19.1 Čerpání investičního fondu – ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24
Usnesení č. 9082:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši Kč 94 228,-- na nákup interaktivní tabule s příslušenstvím.

20. Dodatek ke smlouvě o VFP – Občanské sdružení Veřejná lyžařská škola
Usnesení č. 9083:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás-Dvo/155 – 08) o poskytnutí veřejné finanční podpory Občanskému sdružení Veřejná lyžařská škola Prostějov, B. Němcové 11, IČ 226 71 366, který se týká změny termínu vyúčtování a to do 31. 3. 2009.

21. Souhlas s jednorázovým bezplatným užíváním NP v ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60
Usnesení č. 9084:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s jednorázovým bezúplatným užíváním prostor tělocvičen Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování gymnastického oddílu TJ Chropyně a TJ Šumperk v termínu 21. – 27. 2. 2009.

22. Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60
Usnesení č. 9085:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přiznání finanční odměny dle přílohy, která je součástí zápisu ze schůze rady, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60.

23. Uzavírání smluv o právu provést stavbu na pozemku OlK
Usnesení č. 9086:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
s v ě ř u j e
1. odboru rozvoje a investic Městského úřadu v Prostějově rozhodování o uzavírání smluv, kterými se nahrazuje souhlas Olomouckého kraje se stavbou na pozemku Olomouckého kraje, kde je město Prostějov stavebníkem,
2. vedoucímu odboru rozvoje a investic pravomoc podepisovat tyto smlouvy jménem města Prostějova.

24. Strategický plán – informace
Usnesení č. 9087:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o vyhodnocení Strategického plánu města Prostějova.

25. Dotace na rekonstrukci budovy bývalé ZŠ na Husově nám.
Usnesení č. 9088:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o přípravě investiční akce „budova ZŠ Husova II. etapa“.

25.1 Zadání zakázky – projektová dokumentace Sportcentrum
Usnesení č. 9089:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce - Sport centrum, dům dětí a mládeže ul. Olympijská 4, Prostějov - část rehabilitační a šatny“ jednomu zájemci, Ing. arch. Petrovi Gottwaldovi, Style studio, Újezd 9a, Prostějov.

25.2 Zadání veřejné zakázky – autobusové zastávky Janáčkova
Usnesení č. 9090:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
- I. Zadání otevřeného řízení zakázky „Umístění autobusových zastávek na ul. Janáčkova v Prostějově“

- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %
1. Výše nabídkové ceny 70
2. Doba výstavby v týdnech 20
3. Délka záruky za jakost díla v měsících 10,

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „Umístění autobusových zastávek na ul. Janáčkova v Prostějově“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Umístění autobusových zastávek na ul. Janáčkova v Prostějově“uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise.

25.3 Zadání veřejné zakázky – rozšíření zastávek u nemocnice
Usnesení č. 9091:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
- I. Zadání otevřeného řízení zakázky „Rozvoj MHD v Prostějově rozšířením zastávek „Nemocnice“

- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %
1. Výše nabídkové ceny 70
2. Doba výstavby v týdnech 20
3. Délka záruky za jakost díla v měsících


- III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:
1. INSTA Prostějov, s.r.o., Prostějov
2. Silnice Brno, spol. s r.o., Brno
3. STRABAG, a.s., Praha
4. Skanska DS, a.s., Brno
5. MODOS, spol. s r.o., Olomouc

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „Rozvoj MHD v Prostějově rozšířením zastávek „Nemocnice“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rozvoj MHD v Prostějově rozšířením zastávek „Nemocnice“ uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise.

25.4 Zadání veřejné zakázky – Regenerace sídliště Dolní
Usnesení č. 9092:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
- I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky Regenerace sídliště Dolní“

- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %
1. Výše nabídkové ceny 75
2. Doba výstavby v týdnech 15
3. Záruka za jakost díla 10
Kritérium doba výstavby bude součtem doby výstavby v roce 2009 s pevně stanoveným termínem ukončení prací a výši prostavěnosti a doby výstavby v roce 2010 s pevně stanoveným termínem ukončení (dle finančních možností města).

- III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:
1. TOMI-REMONT,a.s., Prostějov
2. Silnice Brno, spol. s r.o., Brno
3. STRABAG, a.s., Praha
4. Skanska DS, a.s., Brno
5. Swietelsky stavební, s.r.o., České Budějovice

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „Regenerace sídliště Dolní“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Regenerace sídliště Dolní“ uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise.

25.5 Zadání veřejné zakázky – sportovní areál sídl. E. Beneše
Usnesení č. 9093:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
- I. Zadání otevřeného řízení zakázky „Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějově – sportovní areál sídliště E. Beneše“

- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %
1. Výše nabídkové ceny 70
2. Doba výstavby v týdnech 20
3. Délka záruky za jakost díla v měsících 10
Kritérium doba výstavby bude součtem doby výstavby v roce 2009 s pevně stanoveným termínem ukončení prací a výši prostavěnosti a doby výstavby v roce 2010 s pevně stanoveným termínem ukončení (dle podmínek dotace).

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějově – sportovní areál sídliště E.Beneše“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějově – sportovní areál sídliště E.Beneše“uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise.

25.6 Zadání veřejné zakázky – Zámek Prostějov
Usnesení č. 9094:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
- I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Zámek Prostějov-zřízení víceúčelových výstavních prostor“

- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %
1. Výše nabídkové ceny 80
2. Doba výstavby v týdnech 20
Kritérium doba výstavby bude součtem doby výstavby v roce 2009 s pevně stanoveným termínem ukončení prací a výši prostavěnosti a doby výstavby v roce 2010 s pevně stanoveným termínem ukončení (dle podmínek dotace).

- III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:
1. Realinvest, s.r.o., Kostelecká 16, Prostějov
2. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov
3. Stavební společnost Navrátil, s.r.o., Vápenice 17, Prostějov
4. Prostějovská stavební společnost – Prostas, s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov
5. EUROGEMA CZ, a.s., Blanická 19, Olomouc

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „Zámek Prostějov-zřízení víceúčelových výstavních prostor“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Zámek Prostějov-zřízení víceúčelových výstavních prostor“ uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise.

26. Veřejná finanční podpora:
26.3 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 9095:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání ve výši 15.000,-- Kč,
- na projekt Prostějovská Mateřinka 2009 (nájemné divadla, propagace, upomínkové balíčky pro děti)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5493

00002041

15 000,--

(neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5909

00002041

15 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


27. Rozpočtové opatření:
27.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (Sportcentrum)
Usnesení č. 9096:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3421

5331

20399

200.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

200.000,-

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


27.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ Melantrichova)
Usnesení č. 9097:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s tím, že Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60 provede technické zhodnocení majetku zřizovatele – budovy školy v souvislosti s realizací projektu „Modernizace učeben ZŠ Melantrichova pro zlepšení využívání IT technologií při výuce“,
p o v ě ř u j e
Bc. Radima Cardu, vedoucího finančního odboru jednat s Regionální radou Střední Morava o možnosti změny podmínek poskytnutí výše uvedené dotace v Příručce pro příjemce verze 08 PPP 6.2 platná pro danou výzvu, Kapitola 2 Realizace projektu, Bod 2.6 Změny v realizaci projektu, Majetek pořízený z dotace,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

6351

1

20338

2.979.795,-

(navýšení investičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 - projekt modernizace učeben)

20

3113

5331

1

20338

167.195,-

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 – projekt modernizace učeben)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

3.146.990,-

(Fond rezerv a rozvoje)


27.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (Sportovec 2008)
Usnesení č. 9098:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5169

70.000

(nákup ostatních služeb - Sportovec města Prostějova za rok 2008)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

00000002039

70.000

(ostatní neinvestiční výdaje)


27.5 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 9099:
Rada města Prostějova po projednání
d o po r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

110.500,--

Výkup pozemků v k.ú. Prostějov – lokalita ul. Šárka

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

5192

59.670,--

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

170.170,--

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


27.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Olomoucká – změna položek)
Usnesení č. 9100:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

172000000

2 000 000

Cyklistická stezka Olomoucká ul.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

3745

172000000

2 000 000

Cyklistická stezka Olomoucká ul.

27.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Olomoucká I,II,III)
Usnesení č. 9101:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

172000000

300 000

Cyklistická stezka Olomoucká ul. I,II,III

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

300 000

Rezerva RMP


27.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kruhová křižovatka Určická - Okružní)
Usnesení č. 9102:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

166000000

1 050 000

Kruhová křižovatka Určická - Okružní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

55000000

1 050 000

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská vč. PD (jihozápadní kvadrant)


27.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sídliště svobody)
Usnesení č. 9103:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

264000000

25 000

Sídliště svobody – VO blok 17

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

25 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


27.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Žešov)
Usnesení č. 9104:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

1

263000000

3 000 000

Cyklistická stezka Žešov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

3 000 000

FRR

27.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Smetanova - havárie)
Usnesení č. 9105:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

600328

50 000

MŠ Prostějov, Smetanova ul. 746 – havárie stropu učebny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

50 000

Rezerva na havarijní situace


27.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 9106:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

900400

400 000,-

Komunální služby – oprava vodovodu na městském hřbitově v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

400 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


28. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
28.1 Informace o podané žádosti o uzavření NS
Usnesení č. 9107:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
vyklizení bytu č. 8 na ul. Polišenského č. 1 v Prostějově dle rozsudku č. j. 5C 142/2008 Okresního soudu v Prostějově.

28.2 Ubytovací řád domu na ul. Pražská 1/2314
Usnesení č. 9108:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) ubytovací řád hotelového domu Pražská 1/2314 dle předloženého návrhu,
b) ceník ubytování hotelového domu Pražská 1/2314 dle předloženého návrhu,
b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření domu Pražská 1/2314.

28.3 Informace o průběhu příprav prodeje bytových domů
Usnesení č. 9109:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o průběhu příprav prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova k datu 27.01.2009.

30. Majetkoprávní záležitosti:
30.2 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 3887 a p.č. 3888, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9110:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p. č. 3887 – ost.plocha o výměře 238 m2 a p. č. 3888 – zahrada o výměře 298 m2, oba v k. ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu polyfunkčního domu
včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nesplnění uvedeného závazku kupujícím bude stanovena smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý měsíc prodlení a možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

c) bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné pozemky nebo jejich část v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby nového polyfunkčního domu na převáděných pozemcích,
d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
e) kupující předloží před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastavovací studii předmětného pozemku.


30.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 62/14 v k.ú. Krasice
Usnesení č. 9111:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 62/14 – ostatní plocha o výměře 23 m2 v k.ú. Krasice, na ulici Zahradní, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupující; předkupní právo bude zrušeno poté, co bude možné na převáděném pozemku užívat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dokončenou stavbu garáže,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) kupující se bude svým nákladem podílet na zajištění zaplocení areálu garáží s uzamykatelnou bránou, celoroční údržbě příjezdové komunikace a osvětlení.

30.6 Schválení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Ptení
Usnesení č. 9112:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat nápustné potrubí včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na tomto zařízení na částech pozemků města Prostějova p.č. 3263 – ostatní plocha, p.č. 3402/5 – ostatní plocha a pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr p. č. 3402/5, vše v k.ú. Ptení (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch vlastníků pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr p. č. 3263 a pozemků p.č. 3097/3, p.č. 3098/2 a p.č. 3097/21, vše v k.ú. Ptení, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí žadatelé.

30.7 Schválení neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2009 o míru inflace
Usnesení č. 9113:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2009 o míru inflace (index spotřebitelských cen) vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u nájemních smluv č. 2003/16/414 ze dne 07.01.2004, č. 2004/16/141 ze dne 09.04.2004 a č. 2006/16/273 ze dne 29.09.2006 uzavřených mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ: 796 01, IČ: 262 24 178, jako nájemcem.

30.8 Souhlas s užíváním pozemků p.č. 480/2 v k.ú. Krasice a p.č. 556/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 9114:
Rada města Prostějova po projednání
1) s o u h l a s í
s tím, aby provedl investor výstavbu komunikace na částech pozemků ve vlastnictví města Prostějova p.č. 480/2 v k.ú. Krasice o výměře 110 m2 a p.č. 556/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 120 m2 za následujících podmínek:
a) práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy,
b) stavba komunikace na předmětných pozemcích bude vybudována nákladem investora bez pozdějších nároků na úhradu nákladů takto vynaložených, a po vydání kolaudačního souhlasu bude stavba komunikace bezúplatně převedena do vlastnictví města Prostějova,
c) v průběhu výstavby komunikace bude investorem umožněna kontrola prováděných prací ze strany společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., jako budoucího správce komunikace,
d) investor bude povinen provádět do doby převodu předmětné komunikace do vlastnictví města Prostějova údržbu a opravy komunikace umístěné na předmětných pozemcích,
e) investor zajistí na své náklady náhradní výsadbu v množství 3 kusy za 1 skácený strom dle požadavku odboru životního prostředí Městského úřadu v Prostějově,
f) náklady na vynětí částí pozemků p.č. 480/2 v k.ú. Krasice a p.č. 556/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova ze ZPF bude hradit investor,
g) stavba komunikace včetně vydaného kolaudačního souhlasu bude dokončena nejpozději do 31.12.2013,
h) souhlas se uděluje na dobu určitou do 31.12.2013,
i) souhlas bude udělen po předložení pravomocného rozhodnutí o povolení kácení dřevin,
2) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby komunikace mezi městem Prostějovem jako vlastníkem pozemků p.č. 480/2 v k.ú. Krasice a p.č. 556/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a  investorem stavby komunikace za podmínek uvedených v bodě 1) usnesení.

30.9 Souhlas s užíváním pozemku p.č. 748/15 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9115:
Rada města Prostějova po projednání
1) s o u h l a s í
s tím, aby vlastníci pozemků p.č. 748/20, p.č. 748/21, p.č. 748/22, p.č. 748/23, p.č. 748/24, p.č. 748/25, p.č. 748/26, p.č. 748/27, p.č. 748/28, p.č. 748/29, p.č. 747/3, p.č. 747/4, p.č. 747/5, p.č. 747/6 a p.č. 747/7, vše v k.ú. Vrahovice, (dále jako „členové Sdružení RD Vrahovice – Trávníky“) provedli jako investoři výstavbu komunikace na pozemku ve vlastnictví města Prostějova p.č. 748/15 v k.ú. Vrahovice, za následujících podmínek:
a) práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy,
b) stavba komunikace bude na pozemku p.č. 748/15 v k.ú. Vrahovice vybudována nákladem členů Sdružení RD Vrahovice – Trávníky bez pozdějších nároků na úhradu nákladů takto vynaložených a po vydání kolaudačního souhlasu bude stavba komunikace bezúplatně převedena do vlastnictví města Prostějova,
c) v průběhu výstavby komunikace bude investorem umožněna kontrola prováděných prací ze strany společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., jako budoucího správce komunikace,
d) členové Sdružení RD Vrahovice – Trávníky budou povinni provádět do doby převodu předmětné komunikace do vlastnictví města Prostějova údržbu a opravy komunikace umístěné na pozemku p.č. 748/15 v k.ú. Vrahovice,
e) náklady na vynětí pozemku p.č. 748/15 v k.ú. Vrahovice ze ZPF budou hradit členové Sdružení RD Vrahovice – Trávníky,
f) stavba komunikace na pozemku p.č. 748/15 v k.ú. Vrahovice včetně vydaného kolaudačního souhlasu bude dokončena nejpozději do 31.12.2012,
g) souhlas se uděluje na dobu určitou do 31.12.2012,
2) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby komunikace mezi městem Prostějovem jako vlastníkem pozemku p.č. 748/15 v k.ú. Vrahovice a vlastníky pozemků p.č. 748/20, p.č. 748/21, p.č. 748/22, p.č. 748/23, p.č. 748/24, p.č. 748/25, p.č. 748/26, p.č. 748/27, p.č. 748/28, p.č. 748/29, p.č. 747/3, p.č. 747/4, p.č. 747/5, p.č. 747/6 a p.č. 747/7, vše v k.ú. Vrahovice, jako investory stavby komunikace, za podmínek uvedených v bodě 1) usnesení.

30.11 NÁRODNÍ DŮM Prostějov, o.p.s. – užívání movitých věcí
Usnesení č. 9116:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem movitých věcí města Prostějova tvořících vybavení restaurace Národního domu uvedených v příloze tohoto materiálu Národnímu domu Prostějov o.p.s. , se sídlem Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ: 255 76 313, za účelem provozování restaurace za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.02.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 3.850 Kč měsíčně,
c) nájemné bude placeno měsíčně předem,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
e) nájemce bude platit veškeré náklady spojené s údržbou a opravami pronajatých movitých věcí.

30.12 Návrh revokace usnesení ZMP č. 18136 ze dne 24.06.2008
Usnesení č. 9117:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18136 ze dne 24. 06. 2008 (schválení prodeje pozemků st. p.č. 508, p.č. 110/39 a p.č. 110/41, vše v k.ú. Krasice),
2) schválit prodej pozemku st. p.č. 508 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1131 m2 v k.ú. Krasice, na ulici Karla Svolinského, podílovým spoluvlastníkům stavby garáže na pozemku st. p.č. 508 v k.ú. Krasice (velikost spoluvlastnických podílů kupujících bude stanovena dle velikosti jejich spoluvlastnických podílů na stavbě garáže na pozemku st. p.č. 508 v k.ú. Krasice), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 800 Kč/m2 pozemku, tj. celkem 904.800 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) kupující budou povinni zaplatit městu Prostějovu bezdůvodné obohacení za užívání pozemku st. p.č. 508 v k.ú. Krasice za období 3 let předcházejících podpisu kupní smlouvy, ve výši obvyklého nájemného stanoveného znaleckým posudkem (bezdůvodné obohacení bude kupujícími uhrazeno poměrně dle velikosti jejich spoluvlastnických podílů na stavbě garáže na pozemku st. p.č. 508 v k.ú. Krasice),
c) náklady spojené se zpracováním znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující společně a nerozdílně.

30.14 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny
Usnesení č. 9118:
Rada města Prostějova po projednání
1) v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p.č. 309/13 – orná půda o výměře 16 272 m2, p.č. 309/2 – orná půda o výměře 9 776 m2 a p.č. 309/34 – orná půda o výměře 854 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, a pozemku p.č. 7345 – orná půda o výměře 5 074 m2 v k.ú. Prostějov, společnosti SOLARIS Tech, s.r.o., se sídlem Prostějov, Wolkerova 1584/5a, IČ: 283 06 881, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost SOLARIS Tech, s.r.o., zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti SOLARIS Tech, s.r.o.; předkupní právo zanikne po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání fotovoltaické elektrárny na převáděných pozemcích,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a společností SOLARIS Tech, s.r.o., se sídlem Prostějov, Wolkerova 1584/5a, IČ: 283 06 881, jako budoucím kupujícím, na prodej pozemků p.č. 309/13 – orná půda o výměře 16 272 m2, p.č. 309/2 – orná půda o výměře 9 776 m2 a p.č. 309/34 – orná půda o výměře 854 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, a pozemku p.č. 7345 – orná půda o výměře 5 074 m2 v k.ú. Prostějov, společnosti SOLARIS Tech, s.r.o., za podmínek uvedených v bodě 1) usnesení s tím, že:
a) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců ode dne schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem města Prostějova v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společnosti SOLARIS Tech, s.r.o.,
b) budoucí kupující zaplatí před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě zálohu na kupní cenu ve výši 50.000 Kč,
c) v případě prodlení budoucího kupujícího s uzavřením kupní smlouvy na prodej předmětných pozemků zaplatí budoucí kupující městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši nákladů vynaložených městem Prostějovem na zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětných pozemků,
d) smlouva o budoucí kupní smlouvě bude mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a společností SOLARIS Tech, s.r.o., jako budoucím kupujícím uzavřena před předložením materiálu na schválení prodeje pozemků uvedených v bodě 1) usnesení Zastupitelstvu města Prostějova.


31. Různé
31.1 Pravidla pro přidělování bytů v DPS
Usnesení č. 9119:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pravidla pro přidělování městských bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova dle předloženého návrhu.

31.2 Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2008
Usnesení č. 9120:
Rada města Prostějova po projednání
n a v r h u j e
udělení Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2008 hudební skupině LÉTAJÍCÍ RABÍN za popularizaci kulturních hodnot.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                                           Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova                                                                                                                                místostarosta města Prostějova

Prostějov 27. 1. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:32:29 | přečteno 438x | Věra Krejčí
load