Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 56. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 56. schůze Rady města Prostějova

konané 3. 3. 2009

Usnesení z 56. schůze Rady města Prostějova, konané 3. 3. 2009

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9121:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 56. schůze, konané dne 3. 3. 2009 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí rady:
Usnesení č. 9122:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e   n a   v ě d o m í
1. Doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 4. 2. 2009,
2. Doporučení Komise pro cestovní ruch a podnikání ze dne 19. 2. 2009,
o d v o l á v á
1. Jakuba Galla z funkce člena Komise prevence kriminality,
2. Vojtěcha Pospíšila, Michala Slavíka, Martina Plachého a Blanku Vysloužilovou z Komise pro cestovní ruch a podnikání.

3. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Ceny města Prostějova 2008
Usnesení č. 9123:
Rada města Prostějova po projednání
j m e n u j e
pracovní skupinu pro udělení Ceny města Prostějova 2008 ve složení:
předseda: Ing. Jan Tesař, starosta
členové: Miroslav Pišťák, místostarosta
Ing. Pavel Drmola, místostarosta
RNDr. Alena Rašková, místostarostka.

4. Výběrové řízení na obsazení pozice ředitel – ředitelka Městské knihovny Prostějov
Usnesení č. 9124:
Rada města Prostějova po projednání
j m e n u j e
do funkce ředitele Městské knihovny Prostějov, Skálovo nám. 6, příspěvkové organizace MgA. Aleše Procházku s nástupem do funkce od 1. 4. 2009,
u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,
zajistit administrativní úkony spojené se jmenováním do funkce.

5. Jmenování pracovní skupiny pro dotační politiku
Usnesení č. 9125:
Rada města Prostějova po projednání
j m e n u j e
pracovní skupinu pro řešení dotační politiky ve složení Ing. Jan Tesař, Miroslav Pišťák, Ing. Pavel Drmola, RNDr. Alena Rašková, Mgr. Vlastimil Uchytil, Ing. Zdeněk Peichl, Ing. Jaroslav Faltýnek, Ing. Lubomír Baláš, Ing. Antonín Zajíček, Bc. Radim Carda, Ing. Roman Švarc.
(Pozn.: Tajemnicí pracovní skupiny byla jmenována Ing. Karina Vypušťáková, zaměstnankyně odboru rozvoje a investic MěÚ v Prostějově.)

6. Stanovení ceny za pronájem hrobových míst a vsypů na hřbitově v Prostějově
Usnesení č. 9126:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. ceník za pronájem hrobových míst a vsypů na hřbitovech na území města Prostějova v tomto znění:
a) pro hrobové místo, hrobku nebo urnové místo celkem 22,- Kč/m2/rok, z toho:
- nájemné 10,- Kč/m2/rok,
- služby s nájmem spojené 12,- Kč/m2/rok,
b) pro individuální vsyp zpopelněných ostatků na vsypové loučce 750,- Kč, pro dvouvsyp 1 100,- Kč,
c) za urnové a epitafní místo cena 450,- Kč/10 let,

2. rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5169

90 500

32 000.-

Komunální služby – vsypy na městském hřbitově

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

2111

90 500

32 000,-

Pohřebnictví – příjmy z pronájmu hřbitovních míst


6.1 Informace o uložení pokuty Finančním úřadem v Ostravě
Usnesení č. 9127:
Rada města Prostějova po projednání
a) b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o uložené pokutě,
b) s c h v a l u j e
podání odporu proti příkazu FŘ Ostrava č.j. 1956/09-2700, sp.zn. 1772/09-04.

7. Rozšíření botanické zahrady v Prostějově
Usnesení č. 9128:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozšíření botanické zahrady o část pozemku p.č. 3459/1 v k.ú. Prostějov (viz příloha – část A) a části pozemků p.č. 3458/2 a 3453/1 v k.ú. Prostějov v severovýchodní části (viz příloha – část B).

8. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 9129:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů poskytnutí peněžních darů dle důvodové zprávy.

9. Projekt výsadby dřevin v Žešově
Usnesení č. 9130:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o zadání projektu na výsadbu dřevin v Žešově.

10. Příprava dotačních projektů pro roky 2009 a 2010
Usnesení č. 9131:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přípravu dotačních projektů dle důvodové zprávy.

11. Realizace herních prvků v biokoridoru Hloučela
Usnesení č. 9132:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
návrh postupu při realizaci obnovy herních prvků v biokoridoru Hloučela.

12. Zadání zakázky – PD Muzeum
Usnesení č. 9133:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat zpracování projektové dokumentace „Muzeum Prostějovska, náměstí T.G. Masaryka v Prostějově – rekonstrukce fasády včetně řešení výtahu“ jednomu zájemci, firmě CAD PROJEKT PLUS s.r.o., Prostějov.

13. Informace o integrovaném plánu rozvoje města
Usnesení č. 9134:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o integrovaném plánu rozvoje města.

14. Oprávnění užívat závěsný odznak
Usnesení č. 9135:
Rada města Prostějova po projednání
s t a n o v í
podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) , v platném znění, že člen Zastupitelstva města Prostějova Mgr. Alois Mačák je oprávněn užívat závěsný odznak při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

15. Úprava jízdného v MHD
Usnesení č. 9136:
Rada města Prostějova po projednání
1) s o u h l a s í
s úpravou jízdného v městské hromadné dopravě v Prostějově od 1.4.2009 podle pravidel Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje s výjimkami podle předloženého návrhu,
2) u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,
zajistit realizaci schválené úpravy jízdného, podle předloženého návrhu od 1. 4. 2009.

16. Žádost o zapůjčení movitého majetku
Usnesení č. 9137:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zapůjčení movitého majetku (uvedeného v příloze č. 3) – sdružení JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Járy Kaštila Prostějov, Sokolská 30, 796 01 Prostějov, IČ: 65762959, na dobu určitou do 31.12.2011, a to bezúplatně.

17. Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4
Usnesení č. 9138:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přiznání odměny RNDr. Josefu Hrachovcovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 dle předloženého návrhu.

18. Převod části rezervního fondu do fondu investičního příspěvkových organizací
Usnesení č. 9139:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s převodem části rezervního fondu příspěvkových organizací do fondu investičního ve výši:
Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody Kč 80 000,--
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. Kč 100 000,--
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka Kč 100 000,--
Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty Kč 50 000,--.

19. Žádost o povolení nákupu datového serveru z investičního fondu MK
Usnesení č. 9140:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s nákupem datového serveru z investičního fondu Městské knihovny Prostějov, Skálovo nám. 6 ve výši Kč 56 800,-- .

20. Souhlas s pronájmem prostor Národního domu využívaných Městským divadlem
Usnesení č. 9141:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s pronájmem bytových a nebytových prostor, částí nemovitostí nebo jiných prostor v užívání Městského divadla v Prostějově, příspěvkovou organizací třetím osobám za úplatu dle přílohy, která je součástí zápisu.

21. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4
Usnesení č. 9142:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši Kč 41 000,-- na pořízení interaktivní tabule.

22. Veřejná finanční podpora:
22.1 Veřejná finanční podpora - Big Ben School, s. r. o. – nedoporučená žádost
Usnesení č. 9143:
Rada města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 40.000,-- Kč Big Ben School, s r. o., Vodní 17, Prostějov, IČ 277 17 151 (evid. Č. 21)
- příspěvek pro 40 klientů na složení zkoušky.

22.2 Veřejná finanční podpora - komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 9144:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání
1. ve výši 10.000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (evid. č. 7)
- na projekt Gastroden 2009 (pronájem sálu ND)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

2. ve výši 50.000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (evid. č. 42)
- na projekt Den učitelů 2009 (pronájem sálu ND, odměny oceněným, občerstvení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

3. ve výši 10.000,-- Kč Moravskému rybářskému svazu, o.s. Prostějov, Mánesova 1, IČ 005 57 218 (evid. č. 276)
- na odměny soutěžícím a rybářský materiál dětem
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5339

00002041

60 000,--

( neinv.příspěvky ostatním příspěv. organizacím – SOU obchodní Prostějov: Gastroden, Den učitelů)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

00002041

10 000,--

(neinv.transfery občanským sdružením – Morav.rybářský svaz Prostějov: ceny na soutěže dětí)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5909

00002041

70 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


23. Rozpočtové opatření:
23.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 9145:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5021

72.000,-

(ostatní osobní náklady - odměny RL )

14

6171

5031

18.000,-

(odvody sociálního pojištěni)

14

6171

5032

6.500,-

(odvody zdravotního pojištění)

14

6171

5038

300,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

100800

96.800,-

(snížení položky – Radniční listy)


23.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 70 – finanční
Usnesení č. 9146:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

4.900.000,-

Neinvestiční transfery občanským sdružením - veřejná finanční podpora pro HK Jestřábi Prostějov, o. s., Ke Stadionu 1, IČ 26668947 a částečně pro DTJ Prostějov, Netušilova 7, IČ 70918309.

2. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

4.900.000,-

Nerozdělená veřejná finanční podpora u kapitoly 70 – Finanční.

3. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

4.900.000,-

Nerozdělená veřejná finanční podpora – výtěžek z výherních hracích přístrojů.

4. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

4.900.000,-

Neinvestiční transfery občanským sdružením - veřejná finanční podpora pro HK Jestřábi Prostějov, o.s., Ke Stadionu 1, IČ 26668947 a částečně pro DTJ Prostějov, Netušilova 7, IČ 70918309.


23.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (autoklub)
Usnesení č. 9147:
Rada města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
bod 2) usnesení Rady města Prostějova č. 9051 z 13. 01. 2009,
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

6122

296.310,--

výkup ocel.přístřešku vč. dlažby z majetku Autoklubu Prostějov o.s. (dětské dopravní hřiště)

50

6171

5137

89.048,--

výkup movitých věcí z majetku Autoklubu Prostějov o.s. (dětské dopravní hřiště)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

385.358,--

snížení rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


23.4 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (vybavení místností v DPS)
Usnesení č. 9148:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

5137

50.000,--

vybavení 2 společenských místností v objektu DPS, Finská 9

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

50.000,--

rezerva pro rozpočtová opatření RMP


23.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Domamyslice-Mostkovice)
Usnesení č. 9149:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

265000000

120 000

Cyklistická stezka Domamyslice – Mostkovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

120 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


23.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (regenerace MPR a MPZ – ND, radnice)
Usnesení č. 9150:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

42000000

1 040 000

Národní dům – restaurování dveří, obnova nátěrů zinkových prvků

60

3322

5171

51000000

1 070 000

Radnice – restaurování prosklených dveří a hořečnatých omítek

- snižuje rozpočet výdajů

60

3322

6121

42000000

1 040 000

Národní dům – PD, restaurování, byt, stavební úpravy

60

3322

6121

51000000

1 070 000

Radnice – PD kanalizace, ÚT, elektro, FO, věž, restaurování, EPS


23.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (nová radnice)
Usnesení č. 9151:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

51000000

500 000

Nová radnice - PD vnitřní vodovod a kanalizace, FO

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

500 000

Rezerva RMP


23.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (KK DUHA)
Usnesení č. 9152:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3319

5171

602030

100 000

KK DUHA - úprava osvětlení předsálí a baru kinokavárny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

100 000

Rezerva RMP


23.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Partyzánská)
Usnesení č. 9153:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

600327

71 000

Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, pracoviště Květná 4- havárie výměníkové stanice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

607076

71 000

Škodní události


23.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Jezdecká – stavební úpravy)
Usnesení č. 9154:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

184000000

330 000

Jezdecká 6a, 6b – 42 b.j. stavební úpravy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

330 000

Rezerva RMP


24. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
24.1 Informace o tepelném hospodářství
Usnesení č. 9155:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o tepelném hospodářství.

24.2 Informace o průběhu prodeje domů
Usnesení č. 9156:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o průběhu prodeje domů.

24.3 Návrh změny výše nájmu v domech s pečovatelskou službou
Usnesení č. 9157:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
u nově uzavíraných smluv od 04.03.2009 navýšení nájmu v domech s pečovatelskou službou z původního regulovaného nájemného ve výši 17,14 Kč/m² na obvyklé nájemné, zvyšované dle platných právních norem se splněním dotačních podmínek, které pro rok 2009 činí 31,60 Kč/m².

24.4 Informace o stavu stromů v MOSC
Usnesení č. 9158:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o stavu stromů v MOSC dle důvodové zprávy.

24.5 Návrh prominutí poplatků z prodlení
Usnesení č. 9159:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí poplatků z prodlení dle výkonu rozhodnutí č. j. 14 E 78/2006 dle důvodové zprávy.

24.6 Změna rozlohy pronajatých NP – Sídliště svobody
Usnesení č. 9160:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) snížení rozlohy pronajatých nebytových prostor na Sídlišti svobody č.p.3552 v Prostějově Městské knihovně o 4,26m2,
b) zvýšení rozlohy pronajatých nebytových prostor na Sídlišti svobody č.p.3552 v Prostějově nájemci NP, uvedenému v důvodové zprávě, o 4,26m2.

24.8 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Mlýnská 30
Usnesení č. 9161:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 17,74m2 v Mlýnské ulici č.30 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov

24.9 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Žižkovo nám. 19
Usnesení č. 9162:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 48,1m2 na Žižkově nám. č.134/19 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

24.10 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa v DPS – Polišenského 3
Usnesení č. 9163:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu parkovacího místa č.8 v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č.4467/3 v Prostějově, za těchto podmínek:
- s předností parkování vozidla nájemníků bytů a nájemců nebytových prostor v DPS v Polišenského a Hacarově ulici v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.500,-Kč, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

24.11 Schválení pronájmu parkovacího místa v DPS – Polišenského 1
Usnesení č. 9164:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem parkovacího místa č.4 v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č. 4380/1 v Prostějově
- za účelem parkování motorového vozidla ve vlastním užívání
- za nabídnuté nájemné, s inflační doložkou.

24.12 Schválení pronájmu NP – Vodní 11
Usnesení č. 9165:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 42,4m2 ve Vodní ulici č.11 v Prostějově přímému zájemci
- za účelem zřízení skladu ovoce a zeleniny
- za měsíční nájemné ve výši 500,-Kč, s inflační doložkou.

24.13 Ukončení nájmu NP – Pernštýnské 8
Usnesení č. 9166:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
ukončení nájmu nebytových prostor na Pernštýnském nám. č.176/8 v Prostějově s Městskou knihovnou Prostějov dohodou, k datu 15. 3. 2009.

25. Majetkoprávní záležitosti:
25.1 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 225/2 v k. ú. Domamyslice
Usnesení č. 9167:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 225/2 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 13 m2, za účelem zřízení a užívaní vjezdu, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 10 Kč/m2/rok, tj. celkem 130 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

25.2 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 740/4 v k. ú. Vrahovice
Usnesení č. 9168:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 740/4 – ost. plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 1 m2 společnosti MEDICOM´S spol. s r.o., se sídlem Štiřín, Želivec 200, PSČ: 251 68, IČ: 463 58 927, za účelem umístění navigačního poutače o rozměrech 0,6 x 1,3 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 780 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

25.6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 61/1 v k. ú. Krasice
Usnesení č. 9169:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 61/1 – trvalý travní porost v k.ú. Krasice o výměře cca 220 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení kladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


25.8 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 100/3 v k. ú. Krasice
Usnesení č. 9170:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 100/3 – ost. plocha v k. ú. Krasice o výměře cca 17 m2(přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) vlastníkům pozemku p.č. 100/24 v k.ú. Krasice, za těchto podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.300 Kč/m2, tj. celkem cca 22.100 Kč, a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděné části pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu ho prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo bude zrušeno po vydání souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu v Prostějově s užíváním rodinného domu na pozemku p.č. 100/24 v k.ú. Krasice,
c) v kupní smlouvě bude sjednána možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit v případě, že v termínu do 19.12.2011 nebude na pozemku p.č. 100/24 v k.ú. Krasice zahájena kupujícími výstavba rodinného domu (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena),
d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.

25.9 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 781/1 v k. ú. Vrahovice
Usnesení č. 9171:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 781/1 – orná půda o výměře 239 m2 v k.ú. Vrahovice, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

25.10 Vyhlášení záměru prodeje stavby garáže a pozemku p. č. 5362/14 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 9172:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje stavby garáže umístěné na pozemku p.č. 5362/14 a pozemku p.č. 5362/14 – zastavěná plocha o výměře 25 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

25.12 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6701/7 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 9173:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6701/7 – ost. plocha o výměře 146 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova ve veřejném zájmu s tím, že veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemku uhradí město Prostějov.

25.13 Revokace části usnesení 80043 z 18. 11. 2008 (pronájem dřevěného stánku)
Usnesení č. 9174:
Rada města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 80043 z 18.11.2008 v části týkající se schválení výpůjčky movité věci, a to 1 ks dřevěného prodejního stánku Standard v hodnotě 41.531 Kč vč. DPH od společnosti TOMI-REMONT a.s., se sídlem Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ: 255 08 571,
2) s c h v a l u j e
pronájem movité věci, a to 1 ks dřevěného prodejního stánku Standard v hodnotě 41.531 Kč vč. DPH od společnosti TOMI-REMONT a.s., se sídlem Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov, IČ: 255 08 571, za účelem zajištění vánočních a hodových trhů v Prostějově, příp. jiných akcí konaných pod patronací města Prostějova, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného – symbolická 1 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno ročně předem a nebude upravováno inflačním koeficientem,
d) nájemce ponese po dobu nájmu veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu pronájmu,
e) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.12.2008.


25.14 Revokace usnesení 8417 z 6.5.2008 (pronájem části p. č. 8085 v k. ú. Prostějov)
Usnesení č. 9175:
Rada města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 8417 ze dne 06.05.2008 týkající se pronájmu části pozemku p.č. 8085 v k.ú. Prostějov,
2) s c h v a l u j e
v souvislosti s realizací stavby ”Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané“ pronájem části pozemku p.č. 8085 v k.ú. Prostějov o výměře 100 m2 od vlastníka tohoto pozemku, České republiky s právem hospodařit
s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75, IČ: 708 90 013, městu Prostějovu za účelem zřízení staveniště za následujících podmínek:
a) doba nájmu – určitá, ode dne předání staveniště do doby dokončení stavby cyklistické stezky,
b) výše nájemného 20 Kč/m2 ročně, tj. 2.000 Kč/rok,
c) smlouva o nájmu bude uzavřena s účinností ode dne předání staveniště; do té doby bude mezi Českou republikou - Povodím Moravy, s.p., a městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě.

25.15 Prodej objektů na nám. Sv. Čecha 1 a 3 a Demelova 4
Usnesení č. 9176:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu k bydlení č.p. 51 (nám. Sv. Čecha 1 v Prostějově) na pozemku p.č. 62/2, pozemku p.č. 62/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m2, objektu k bydlení č.p. 34 (nám. Sv. Čecha 2 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/1, pozemku p.č. 63/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, objektu občanské vybavenosti č.p. 4213 (Demelova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/2 a pozemku p.č. 63/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.200.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést nejpozději do 10 let ode dne podpisu kupní smlouvy rekonstrukci převáděných objektů; pro případ nedodržení uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,
c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné nemovitosti nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu, a to za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupující,
d) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
předložit radě doplnění materiálu dle diskuse.

25.18 Informace o plnění usnesení rady ve věci přenesení pravomocí rady na OSMM
Usnesení č. 9177:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 3996 ze dne 04.11.2003 a č. 6340 ze dne 04.10.2005 (přehled o materiálech projednávaných Odborem SMM v průběhu IV. čtvrtletí 2008).

26. Bytové záležitosti:
26.1 Návrh uzavření NP v DPS
Usnesení č. 9178:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt v domě s pečovatelskou službou se žadatelem, uvedeným v důvodové zprávě.

27. Různé
27.1 Žádost o udělení záštity nad akcí Miss Olomouckého kraje 2009
Usnesení č. 9179:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. převzetí záštity nad akcí Miss Olomouckého kraje 2009,
2. užití znaku města Prostějova na propagačních materiálech uvedené akce. Souhlas se uděluje agentuře IN! Cosmetics, s. r. o., Brno v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

27.2 Žádost o udělení záštity nad akcí „Sportovní den na kolečkách“
Usnesení č. 9180:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. převzetí záštity nad akcí Sportovní den na kolečkách,
2. užití znaku města Prostějova na propagačních materiálech uvedené akce. Souhlas se uděluje sportovnímu klubu ADRENALINSPORTKLUB PROSTĚJOV v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

27.3 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Usnesení č. 9181:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
administrování programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ městem Prostějovem v roce 2009.

27.4 Výběrové řízení na dodavatele elektrické energie
Usnesení č. 9182:
Rada města Prostějova po projednání
1. r o z h o d l a
ukončit smluvní vztah se společností Moravia Energo a.s., Jeřabinová 365, 739 61 Třinec, IČ: 2585 1870, výpovědí Smlouvy č. 7001/2007 o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému
zákazníkovi z nn ze strany města Prostějova, výpověď smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení této výpovědi společnosti Moravia Energo a.s.,
2. u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,
zajistit výběrové řízení na dodavatele elektrické energie.

Ing. Jan T e s a ř, v. r.                                                                                                                                                             Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                                                                                                                                    místostarosta města Prostějova

Prostějov 3. 3. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:32:35 | přečteno 450x | Věra Krejčí
load