Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 57. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 57. schůze Rady města Prostějova

konané 17. 3. 2009

Usnesení z 57. schůze Rady města Prostějova, konané 17. 3. 2009


1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9183:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 57. schůze, konané dne 17. 3. 2009 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 9184:
Rada města Prostějova v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. po projednání
A) s c h v a l u j e
1. hospodářský výsledek společnosti v roce 2008 a rozdělení zisku takto:
hospodářský výsledek společnosti po zdanění 546 tis. Kč
náklady mimo daňový základ 210 tis. K
navýšení provozního kapitálu 336 tis. Kč
2. vyplacení odměny řediteli společnosti za hospodaření v roce 2008 dle podmínek, stanovených valnou hromadou společnosti v závislosti na dodržení HV,
3. zprávu o vztazích mezi městem Prostějovem a Lesy města Prostějova, s.r.o. v roce 2008,

B) s o u h l a s í
s předložením žádosti městu Prostějovu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3,000.000 Kč na financování pěstební činnosti a vyhotovení lesního hospodářského plánu na 10 let při zastavení těžby dříví ve II. a III. čtvrtletí 2009 pro odbytové potíže při prodeji surového dříví.

3. Záležitosti komisí rady - doporučení komise prevence kriminality z 18. 2. 2009
Usnesení č. 9185:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise prevence kriminality z 18. 2. 2009.

4. Návrh odměny řediteli Městské knihovny Prostějov
Usnesení č. 9186:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přiznání odměny dle návrhu PhDr. Miloši Kvapilovi, řediteli Městské knihovny Prostějov, Skálovo nám. 6.

5. Zajištění obědů pro žáky ZŠ Prostějov, Majakovského 1
Usnesení č. 9187:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s dodáváním obědů pro žáky Základní školy Prostějov, Majakovského 1 ze školní jídelny při Základní škole Prostějov, E. Valenty 52 od 1. 9. 2009.

6. Čerpání investičního fondu ZŠ Prostějov, E. Valenty 52
Usnesení č. 9188:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši Kč 136 314,-- na nákup plynového kotle pro školní kuchyni.


7. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova 4 – vybavení MŠ Hanačka
Usnesení č. 9189:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Rejskova tř. 4 ve výši Kč 37 300,-- na nákup dvou dřevěných vlaků a kreslící tabule pro školní zahradu MŠ Hanačka a investičního fondu ve výši Kč 165 113,-- na vybavení školní zahrady MŠ Hanačka (paluba se skluzavkou, žebřík, domeček vč. pryžových dopadových ploch).


7.1 Vyjádření zřizovatele – ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60
Usnesení č. 9190:
Rada města Prostějova po projednání
a) s c h v a l u j e
prohlášení vlastníka objektu dle přílohy pro účely dotačního projektu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60, „ Modernizace učeben ZŠ Melantrichova pro zlepšení využívání IT technologií při výuce“,
b) p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, podepsáním tohoto prohlášení.

8. Pravidla pro příjímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Prostějovem
Usnesení č. 9191:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Prostějov s trvalým bydlištěm v Prostějově, na pracovišti MŠ Žešov i s trvalým bydlištěm v obci Výšovice takto:
přednost má:
1. Dítě předškolního věku před nástupem do 1. třídy
2. Rodič samoživitel, -lka nastupující do zaměstnání
3. Dítě, které má již přijatého sourozence
4. Dítě zapsané do celodenního provozu
5. V případě volné kapacity k 1. 9. ostatní děti.


9. Návrh platového zařazení ředitele Městské knihovny Prostějov
Usnesení č. 9192:
Rada města Prostějova po projednání
s t a n o v í
MgA. Aleši Procházkovi, řediteli Městské knihovny Prostějov, Skálovo nám. 6, příspěvkové organizace plat s účinností od 1. 4. 2009 dle přiloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást zápisu.

10. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
Usnesení č. 9193:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2011 mezi městem Prostějovem a městem Němčice nad Hanou,
městysy Nezamyslice, Tištín, obcemi Vrchoslavice, Pavlovice u Kojetína, Dřevnovice, Srbce, Dobromilice, Vitčice.

11. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví města Prostějova
Usnesení č. 9194:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. bezúplatné nabytí movitého majetku z vlastnictví ČR
2. Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky č. j.HSOL 252-208/EKO-2009 (§ 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.) dle předloženého návrhu,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova podpisem této smlouvy.


12. Územní plán Určice
Usnesení č. 9195:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Určice.

13. Vypsání veřejné soutěže na dodavatele elektrické energie
Usnesení č. 9196:
Rada města Prostějova po projednání :
1. s c h v a l u j e
zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na „Dodavatele elektrické energie“ dle předloženého návrhu,

2. p o v ě ř u j e
Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města pospisem smlouvy a plné moci se společností APC Consulting s.r.o. se sídlem v Přerově, Příční 4, IČ 268 72 056, zastoupenou Ing. Horstem Goldmannem, jednatelem společnosti, ke všem jednáním a právním úkonům, které souvisí s výkonem zadavatelských činností veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie“ dle předloženého návrhu,

3) j m e n u j e
hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek v rámci vyhlášené veřejné soutěže ve složení:
člen:                                  náhradník:
Pavel Smetana                 Miroslav Pišťák
Mgr. Vlastimil Uchytil      Ing. Pavel Drmola
Ing. Jaroslav Štěpaník     Ludmila Horáková,

4. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5166

45 000,-

Veřejná soutěž na dodavatele elektrické energie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

45 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


14. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 9197:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů poskytnutí peněžních darů dle důvodové zprávy.


15. Bezúplatný převod vozidla kulturnímu klubu DUHA
Usnesení č. 9198:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s bezúplatným převodem vozidla Škoda Felicie, r.z. PVH 16-15, inventární číslo OKU 817, pořizovací cena Kč 193.550,-- příspěvkové organizaci DUHA – Kulturní klub u hradeb, Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ: 00402354
a současně s jeho vyřazením z účetní evidence města Prostějova.

16. Veřejná finanční podpora:
16.2 Veřejná finanční podpora - Azylové centrum
Usnesení č. 9199:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2009 ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 235)
- na provozní a mzdové náklady Azylového centra v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009.

16.3 Veřejná finanční podpora - kulturní komise
Usnesení č. 9200:
Rada města Prostějova po projednání
1. d o p o r u č u j e
komisím rady dodržovat při zpracování návrhů poskytnutí veřejné finanční podpory zásadu, že navržená veřejná finanční podpora bude činit max. 80 % veřejné finanční podpory poskytnuté v roce 2008,
2. r o z h o d l a
s ohledem na odst. 1 tohoto usnesení vrátit návrh kulturní komisi k novému projednání.

16.4 Veřejná finanční podpora – Střední zdravotnická škola
Usnesení č. 9201:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 10 ve výši 40.000,- Kč Střední zdravotnické škole v Prostějově, Vápenice 3, IČ 005 99 212 (poř. č. žádosti 184)
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – přednášky o první pomoci, materiály pro přípravu testů (kancelářské potřeby), atd.,
- jedná se nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 10. 12. 2009,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3122

5339

40 000,00

(zvýšení položky střední odborné školy – neinv. přísp. ost. příspěvk. org.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

101400

40 000,00

(snížení rezervy položky Zdravé město – Komise ZM a MA21)


16.5 Veřejná finanční podpora – TJ Sokol Vrahovice
Usnesení č. 9202:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 50.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Vrahovice, Mikoláše Alše č.p. 820, IČ 479 20 025 (poř. č. žádosti 254)
- VFP bude použita zajištění provozu koupaliště v souladu se stávajícími hygienickými předpisy,
- jedná se nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

50 000,00

(neinvestiční transfery občanským sdružením – TJ Sokol Vrahovice)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

50 000,00

(ostatní NI výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)


17. Rozpočtová opatření:
17.1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 9203:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

6111

223000000

70.000

(upgrade softwaru tlf. ústředny MP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

6122

222000000

70.000

(dispečerské pracoviště – digitální rádiová síť)


17.2 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – stavební úřad
Usnesení č. 9204:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

61

3635

6119

1

154000000

1.225.700,-

Územně analytické podklady

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

1.225.700,-

FRR


17.3 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 9205:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900400

2 935 000,-

Komunální služby – údržba zeleně v majetku města

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

2 935 000,-

FRR


18. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
18.1 Vyhlášení záměru prodeje bytových domů
Usnesení č. 9206:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje následujících nemovitostí v k.ú. Prostějov:
1. bytového domu č.p. 4163 (Belgická 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 6082/7 a pozemku p.č. 6082/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m2,
2. bytového domu č.p. 4164 (Belgická 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 6082/12 a pozemku p.č. 6082/12 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 280 m2,
3. bytového domu č.p. 2035 (Husovo nám. 85 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3739 a pozemku p.č. 3739 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 315 m2,
4. bytového domu č.p. 2033 (Husovo nám. 87 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3737 a pozemku p.č. 3737 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 163 m2,
5. bytového domu č.p. 3343 (Jihoslovanská ul. č. 7 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4420/3, bytového domu č.p. 3344 (Jihoslovanská ul. č. 9 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č.4420/2, bytového domu č.p. 3345 ( Trávnická ul. č. 1 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4420/1 a pozemků p.č. 4420/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 158 m2, 4420/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155m2 a 4420/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2 a dále pozemku p.č. 4421 – ostatní-manipulační plocha o výměře 556 m2 / prodej 1 bytovému družstvu /,
6. bytového domu č.p. 2032 ( Joštovo nám. 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3736 a pozemku p.č. 3736 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 508 m2,
7. bytového domu č.p. 58 (Křížkovského ul. 18 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 89 a pozemku p.č. 89 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2,
8. bytového domu č.p. 3213 (Okružní ul. 89 v Prostějově) umístěného na části pozemku p.č. 6700/13 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/13), bytového domu č.p. 3212 (Okružní ul. 91 v Prostějově) umístěného na části pozemku p.č. 6700/14 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/14), bytového domu č.p. 3211 (Okružní ul. 93 v Prostějově) umístěného na části pozemku p.č. 6700/15 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/15), části pozemku p.č. 6700/13 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/13), části pozemku p.č. 6700/14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m2 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/14) a části pozemku p.č. 6700/15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/15),
9. bytového domu č.p. 1447 (Okružní ul. 125 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2686/11, bytového domu č.p. 1448 (Okružní ul. 127 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2686/10, bytového domu č.p. 1449 (Okružní ul. 129 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2686/9, bytového domu č.p. 1450 (Okružní ul. 131 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2686/8, pozemků p.č. 2686/11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m2, 2686/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 173 m2 , 2686/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2 a 2686/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 176 m2,
10. bytového domu č.p. 1367 ( Okružní ul. 183 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2499/3 a pozemku p.č. 2499/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2a dále pozemku p.č. 2499/2 zahrada o výměře 386 m2,
11. bytového domu č.p. 307 (Pod Kosířem 41 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 421 a pozemku p.č. 421 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 331 m2,
12. bytového domu č.p. 2318 ( Pražská ul. 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4190 a pozemku p.č. 4190 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m2a dále pozemku p.č. 4191 zahrada o výměře 156 m2,
13. bytového domu č.p. 673 (Ruská ul. 16 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1116/1 a pozemku p.č. 1116/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 491 m2a dále pozemku p.č. 1117 – zahrada o výměře 241 m2,
14. bytového domu č.p. 3319 ( Sladkovského ul. 26 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5312/2 a pozemku p.č. 5312/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m2a dále pozemku p.č. 5312/1 – zahrada o výměře 261 m2,
15. bytového domu č.p. 2546 ( Slovenská ul. 12 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4618 a pozemku p.č. 4618 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 227 m2a dále pozemku p.č. 4619 – zahrada o výměře 205 m2,
16. bytového domu č.p. 2597 ( nám. Spojenců 21 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4665/2 a pozemku p.č. 4665/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2,
17. bytového domu č.p. 4300 ( Studentská 8 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3453/12 a pozemku p.č. 3453/12 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 570 m2,
18. bytového domu č.p. 4301 ( Studentská 10 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3453/11 a pozemku p.č. 3453/11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 569 m2,
19. bytového domu č.p. 1696 ( Studentská 17 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3053 a pozemku p.č. 3053 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 345 m2,
20. bytového domu č.p. 2475 ( Svatoplukova ul. 39 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4463/1 a pozemku p.č. 4463/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 957 m2a dále pozemku p.č. 4464 – ostatní plocha - zeleň o výměře 129 m2,
21. bytového domu č.p. 2476 ( Svatoplukova ul. 41 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4465 a pozemku p.č. 4465 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 655m2 a dále pozemku p.č. 4466 – ostatní plocha - zeleň o výměře 273 m2,
22. bytového domu č.p. 2477 ( Svatoplukova ul. 43 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4467 a pozemku p.č. 4467 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 750 m2a dále pozemku p.č. 4468 – ostatní plocha - zeleň o výměře 321 m2,
23. bytového domu č.p. 2390 ( Svatoplukova ul. č. 74 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4320 a pozemku p.č. 4320 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 474 m2,
24. bytového domu č.p. 2909 ( Šafaříkova ul. 47 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5336 a pozemku p.č. 5336 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 306 m2a dále pozemku p.č. 5337 – ostatní plocha - zahrada o výměře 113 m2,
25. bytového domu č.p. 2468 ( Třebízského ul. 8 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4448 a pozemku p.č. 4448 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289 m2a dále pozemku p.č. 4449 – ostatní plocha - zahrada o výměře 59 m2,
26. bytového domu č.p. 1576 ( Tylova č. 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2869 a pozemku p.č. 2869 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 400 m2,
27. bytového domu č.p. 2178 ( Újezd 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3964 a pozemku p.č. 3964 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 047 m2,
28. bytového domu č.p. 2981 ( Vápenice 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5473/1 a pozemku p.č. 5473/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 811 m2,
29. bytového domu č.p. 2955 ( Vápenice 23 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5427 a pozemku p.č. 5427 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 382 m2,
30. bytového domu č.p. 981 ( Vodní ul. 3 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1589 a pozemku p.č. 1589 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2,
31. bytového domu č.p. 898 ( Vodní ul. 28 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1463 a pozemku p.č. 1463 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 574 m2,

a následujících nemovitostí v k.ú. Krasice
32. bytového domu č.p. 155 ( Západní ul. 69 v Prostějově - Krasicích) umístěného na pozemku p.č. 160 a pozemku p.č. 160 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 959 m2,

za podmínek dle Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099.

18.2 Ukončení provozu sociální ubytovny a nová struktura provozování objektu Kostelecká 17
Usnesení č. 9207:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) koncepci domu Kostelecká č. 17, Prostějov,
b) navržená technická opatření a jejich finanční zajištění dle předloženého návrhu s tím, že rozsah prací bude upřesněn.

18.3 Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v restaurační části Národního domu
Usnesení č. 9208:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
dodatek č. 2 ke smlouvě č. 416 ze dne 1. 7. 2002 o nájmu nebytových prostor v restaurační části Národního domu v Prostějově.

18.4 Změna smlouvy o nájmu NP – Pernštýnské nám. 4
Usnesení č. 9209:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.206 ze dne 2.4.2002 uzavřené mezi Městem Prostějov, zastoupeným Domovní správou Prostějov s.r.o. a Vincencem Mikešem, IČ 12754749, jako nájemcem, a to v části týkající se osoby nájemce následovně:
- novým nájemcem bude Petr Mikeš, IČ 75830698.
Ostatní podmínky Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.206 ze dne 2.4.2002 zůstanou nezměněny.

18.5 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Sídliště svobody 3552
Usnesení č. 9210:
Rada města Prostějova po projednání
a) s o u h l a s í
s ukončením nájmu nebytových prostor na Sídlišti svobody č.p.3552 v Prostějově se společností FCA Moravia s.r.o., IČ 48035033 dohodou, k datu 31.3.2009,
b) v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 145,76m2 na Sídlišti svobody č.p.3552 v Prostějově, přímému zájemci, Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově, IČ 44053916, za těchto podmínek:
- za nabídnuté roční nájemné s inflační doložkou
- za účelem provozování mateřské školy.

19. Majetkoprávní záležitosti:
19.1 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 829 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9211:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 829 – orná půda o výměře 4 041 m2v k.ú. Vrahovice z vlastnictví České republiky – Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 457 97 072, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

19.2 Vyhlášení záměru prodeje plynovodů a plynovodní přípojky v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9212:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje
1) STL plynovodu pro průmyslovou zónu sektor G ul. U Spalovny, k.ú. Prostějov, v délce 961 m,
2) STL plynovodu ulice Valašská, k.ú. Prostějov, v délce 131,7 m a
3) STL přípojky 47 b.j. DPS ulice Polišenského, k.ú. Prostějov, v délce 61,3 m
i s příslušenstvím (armatury, uzávěry, odvodňovače) a veškerou dokumentací související s uvedenými plynárenskými zařízeními do vlastnictví společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 657 02, IČ 276 89 841, za kupní cenu ve výši 1.500.000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 30 dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy a náklady na zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětu převodu uhradí město Prostějov.

19.3 Schválení pronájmu částí pozemku p.č. 2772/24 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9213:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem dvou částí pozemku p.č. 2772/24 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 180 m2, na ulici Tylova, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za následujících podmínek:
a) část pozemku p.č. 2772/24 v k.ú. Prostějov o výměře 50 m2 bude pronajata za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok, tj. celkem 1.000 Kč ročně, za účelem zřízení a užívání vjezdu ke skladu nájemce,
b) část pozemku p.č. 2772/24 v k.ú. Prostějov o výměře 130 m2 bude pronajata za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok, tj. celkem 2.600 Kč ročně, za účelem užívání jako skladovací plochy k podnikatelské činnosti nájemce,
c) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

19.4 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemku st. p.č. 1156 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9214:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu pozemku st. p.č. 1156 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vrahovice o výměře 195 m2, na ulici M. Alše, ve vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Prostějov – Vrahovice, se sídlem Prostějov, Vrahovice, IČ: 479 20 025, za následujících podmínek:
a) v darovací smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se obdarovaný zaváže tento pozemek, nebo jeho část, v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu,
b) v darovací smlouvě se obdarovaný zaváže k tomu, že převáděný pozemek bude využívaný pro sportovní a rekreační účely; v případě porušení uvedeného závazku bude město Prostějov oprávněno od darovací smlouvy odstoupit,
c) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí Tělocvičná jednota Sokol Prostějov – Vrahovice.

19.5 Zámek ve Ptení – revokace usnesení ZMP č. 18034 ze dne 26.02.2008 a vyhlášení záměru prodeje
Usnesení č. 9215:
Rada města Prostějova po projednání
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18034 ze dne 26.02.2008 (schválení prodeje objektu zámku Ptení č.p. 60 na p.č. st. 59 a pozemků p.č. st. 59, p.č. 82/1, p.č. 82/2, p.č. 82/3, p.č. 83/1, p.č. 83/2, p.č. 81/5 a části p.č. 3630/1, vše v k.ú. Ptení),

2) v y h l a š u j e
záměr prodeje objektu zámku Ptení č.p. 60 (způsob využití - objekt bydlení, způsob ochrany – nemovitá kulturní památka) na pozemku p.č. st. 59, pozemku p.č. st. 59 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5.762 m2 (způsob ochrany - nemovitá kulturní památka), pozemků p.č. 82/1 - zahrada o výměře 342 m2, p.č. 82/2 - zahrada o výměře 676 m2, p.č. 82/3 - zahrada o výměře 691 m2, p.č. 83/1 - zahrada o výměře 277 m2, p.č. 83/2 - zahrada o výměře 575 m2, p.č. 81/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m2 a části pozemku p.č. 3630/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 147 m2 (dle geometrického plánu označena jako pozemek p.č. 3630/5), vše v k.ú. Ptení, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 5.500.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova,

3) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím na prodej objektu zámku Ptení č.p. 60 (způsob využití - objekt bydlení, způsob ochrany – nemovitá kulturní památka) na pozemku p.č. st. 59, pozemku p.č. st. 59 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5.762 m2 (způsob ochrany - nemovitá kulturní památka), pozemků p.č. 82/1 - zahrada o výměře 342 m2, p.č. 82/2 - zahrada o výměře 676 m2, p.č. 82/3 - zahrada o výměře 691 m2, p.č. 83/1 - zahrada o výměře 277 m2, p.č. 83/2 - zahrada o výměře 575 m2, p.č. 81/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m2 a části pozemku p.č. 3630/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 147 m2 (dle geometrického plánu označena jako pozemek p.č. 3630/5), vše v k.ú. Ptení, do vlastnictví kupujícího za podmínek uvedených výše v bodě 2) usnesení s tím, že:
a) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
b) budoucí kupující zaplatí před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě nevratnou zálohu na kupní cenu ve výši 500.000 Kč,
c) v případě prodlení budoucího kupujícího s uzavřením kupní smlouvy na prodej předmětných nemovitostí zaplatí budoucí kupující městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč,
d) smlouva o budoucí kupní smlouvě bude mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím uzavřena před předložením materiálu na schválení prodeje nemovitostí uvedených v bodě 2) usnesení Zastupitelstvu města Prostějova.

19.6 Regulace nájemného z pozemků nesloužících pro účely podnikání nájemce dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
Usnesení č. 9216:
Rada města Prostějova po projednání
1) b e r e n a v ě d o m í
informaci o regulaci výše nájemného z pozemků nesloužících pro účely podnikání nájemce dle zákona č. 26/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů,
2) u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
zajistit další postup dle varianty B) uvedené v důvodové zprávě.

19.7 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7559/5 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9217:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7559/5 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2, na Neumannově náměstí, za účelem umístění čtyřstranných venkovních hodin, za následujících podmínek:
a) doba výpůjčka neurčitá s výpovědní lhůtou tři měsíce,
b) vypůjčitel vlastním nákladem zajistí napojení venkovních hodin na elektrickou energii a bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

19.8 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 5736/69 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9218:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5736/69 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 40 m2, na sídl. E. Beneše, Společenství E. Beneše 1, Prostějov, se sídlem Prostějov, sídl. E. Beneše 3858/4, IČ: 276 67 600, za účelem zřízení a užívání přístřešku pro kontejnery na komunální odpad, za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky neurčitá s výpovědní lhůtou tři měsíce,
b) Společenství E. Beneše 1, Prostějov, bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a přístřešku pro kontejnery na komunální odpad.

19.9 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2003/16/132 ze dne 07. 05. 2003 a vyhlášení záměru výpůjčky pozemku p.č. 660/2 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9219:
Rada města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2003/16/132 ze dne 07. 05. 2003 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Prostějov – Vrahovice, se sídlem Prostějov, Vrahovice, IČ: 479 20 025, jako nájemcem, na pronájem pozemku p.č. 660/2 v k.ú. Vrahovice dohodou,
2) v y h l a š u j e
záměr výpůjčky pozemku p.č. 660/2 – ostatní plocha o výměře 9543 m2 v k.ú. Vrahovice, na ulici M. Alše, Tělocvičné jednotě Sokol Prostějov – Vrahovice, se sídlem Prostějov, Vrahovice, IČ: 479 20 025, za účelem užívání jako fotbalové hřiště, za následujících podmínek:
- doba výpůjčky neurčitá s výpovědní lhůtou tři měsíce,
- Tělocvičná jednota Sokol Prostějov – Vrahovice bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz a údržbu předmětu výpůjčky.

20. Různé:
20.1 ZUŠ Vl. Ambrose, Kravařova 14, Prostějov – žádost o převzetí záštity nad 17. ročníkem festivalu Prostějovské dny hudby
Usnesení č. 9220:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
převzetí záštity nad 17. ročníkem festivalu Prostějovské dny hudby.

20.2 TJ Sokol Čechovice – žádost o převzetí záštity nad turnajem mládežnických fotbalových přípravek
Usnesení č. 9221:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci Ing. Jana Tesaře, starosty města Prostějova o převzetí záštity nad „Mládežnickým turnajem fotbalových přípravek o pohár starosty města Prostějova Ing. Jana Tesaře“,
s c h v a l u j e
užití znaku města Prostějova na propagačních materiálech turnaje fotbalových přípravek. Souhlas se uděluje TJ Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

20.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 9222:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

5171

130 000

PD - zaměření, průzkumy, výplně otvorů Wolkerova 31

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

130 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


20.4 Jmenování pracovní skupiny Rady města Prostějova
Usnesení č. 9223:
Rada města Prostějova po projednání
j m e n u j e
pracovní skupinu Rady města Prostějova pro řešení ekonomické situace ve složení M. Pišťák, Mgr. Uchytil, Ing. Faltýnek a Ing. Peichl.

21. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 9224:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správy Prostějov, s.r.o. po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,
s c h v a l u j e
1. výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2008,
2. zprávu auditora,
3. řádnou účetní závěrku,
4. hospodářský výsledek společnosti za rok 2008,
5. rozdělení zisku podle návrhu jednatele společnosti,
6. zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a Obchodního zákoníku,
7. mimořádnou odměnu Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli Domovní správy Prostějov, s. r. o. dle návrhu dozorčí rady DSP, s. r. o. ze dne 16. 3. 2009.

21.2 Informace o tepelném hospodářství
Usnesení č. 9225:
Rada města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
vedení MěÚ dalším jednáním o tepelném hospodářství.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                        Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                                                                 místostarosta města Prostějova

Prostějov 17. 3. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:32:40 | přečteno 406x | Věra Krejčí
load