Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 58. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 58. schůze Rady města Prostějova

konané 31. 3. 2009

 

Usnesení z 58. schůze Rady města Prostějova, konané 31. 3. 2009

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9226:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 58. schůze, konané dne 31. 3. 2009 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 9227:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. po projednání
s c h v a l u j e
Zprávu o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 (dle § 125, odst. 1, písm. b), z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a dále dle čl. 4, odst. 2. Stanov) – řádnou účetní závěrku.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 9228:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 21. 4. 2009.

4. Návrh udělení Cen města Prostějova za rok 2008
Usnesení č. 9229:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova udělit Ceny města Prostějova za rok 2008 dle důvodové zprávy.

5. Záležitosti komisí rady:
Usnesení č. 9230:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
1. Zápis z jednání komise architektury a výstavby z 18. 3. 2009,
2. Doporučení komise dopravy z 30. 3. 2009,
3. Doporučení komise koncepce a rozvoje města z 18. 3. 2009.

6. Ostraha objektů zajišťovaná městskou policií
Usnesení č. 9231:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) ukončení smluv o zajištění ostrahy objektů se subjekty uvedenými v příloze v souladu s výpovědními lhůtami dle smluv tak, aby byly ukončeny nejpozději k datu 31. 12. 2009,
b) podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění k živnosti koncesované s předmětem činnosti Ostraha majetku k datu 31. 12. 2009,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem podání výpovědí subjektům dle přílohy a podpisem žádosti o zrušení živnostenského oprávnění ostraha majetku.

7. Projekt Zdravé město Prostějov
7.1 Výroční zpráva za rok 2008
Usnesení č. 9232:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města schválit výroční zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v Prostějově za rok 2008.

7.2 Personální změny
Usnesení č. 9233:
Rada města Prostějova po projednání
o d v o l á v á
1. Miroslava Pišťáka, místostarostu města Prostějova, z funkce člena Řídícího a realizačního týmu pro projekt Zdravé město a místní Agendu 21
na základě jeho vlastní žádosti,
2. Mgr. Evu Krejčí, členku řídícího a realizačního týmu k Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a tajemnici komise,
j m e n u j e
1. RNDr. Alenu Raškovou, místostarostku města Prostějova, členkou Řídícího a realizačního týmu pro projekt Zdravé město a místní Agendu 21,
2. PaedDr. Alenu Dvořákovou členkou řídícího a realizačního týmu k Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a tajemnicí komise.

8. Vyhlášení grantů na projekty „Prostějov – Zdravé město“ na rok 2009
Usnesení č. 9234:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
vyhlášení grantů na projekty Prostějov - Zdravé město pro rok 2009 s následujícím tématickým určením:
1. Oblast celoživotního vzdělávání a vzdělávání dětí a mládeže
2. Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví
3. Prevence v dopravní výchově - „Malý cyklista“
4. Den pro podnikatele, veřejnou správu a samosprávu
5. Ochrana životního prostředí, ochrana a tvorba zelených ploch.

9. Akce ke 100. výročí dokončení Nové radnice
Usnesení č. 9235:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
akce ke 100. výročí dokončení Nové radnice dle předložené důvodové zprávy,
u k l á d á
Ing. Antonínovi Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat výběrová řízení na dodavatele projektové dokumentace dle důvodové zprávy.

10. Návrh systému na zajištění agendy spojené s výkonem veřejné služby
Usnesení č. 9236:
Rada města Prostějova po projednání
1. r o z h o d l a
organizovat výkon veřejné služby na území města Prostějova,
2. s c h v a l u j e
způsob zajištění agendy spojené s výkonem veřejné služby na území města Prostějova včetně rozdělení pravomocí podle předloženého návrhu s tím, že Ing. Lubomír Baláš, tajemník městského úřadu, podle potřeby podrobněji upraví systém zajišťování výkonu veřejné služby až do úrovně odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců,
3. s v ě ř u j e
odboru právnímu a personálnímu působnost rozhodovat o uzavírání smluv o výkonu veřejné služby.

11. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2008
Usnesení č. 9237:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
1. zprávu o rozpočtovém hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečný účet města Prostějova za rok 2008,
2. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku za rok 2008, vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava (přílohy - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M; Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací – vedlejší hospodářská činnost; Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad – vedlejší hospodářská činnost; Příloha účetní závěrky organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad – část 1., 2., 3.; - jsou uloženy, společně s originálem zprávy, na Finančním odboru MěÚ v Prostějově a jsou k nahlédnutí orgánům města),
3. zápis ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2008,

d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějova
A) schválit
1. vyúčtování rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2008, které skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 57.908.539,30 Kč, a to bez výhrad. Takto získané finanční zdroje převést v roce 2009 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje.
2. vyúčtování podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2008 v oblasti realizace digitálních map, které skončilo ztrátou ve výši 23.808,13 Kč, a to bez výhrad. Ztrátu podnikatelské činnosti uhradit z nerozděleného zisku minulých let, který vykazuje na účtu 932 částku plus 512.142,17 Kč.
3. odvod finančních prostředků zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací vytvořených ostatními vlivy na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 1.978.129,- Kč (viz strana 7, 15 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) jednotlivými subjekty v plné navrhované výši. Takto získané finanční zdroje převést v roce 2009 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje.
4. rozpočtové opatření, kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2122

1

 

1.978.129,-

Odvod části ZHV příspěvkových organizací zřízených městem.

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

1.978.129,-

Fond rezerv a rozvoje.

5. finanční hospodaření – finanční vypořádání města Prostějova v roce 2008 tak, jak je uvedeno na straně 15 ve „Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2008 v Kč“,
6. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 2.447.160,- Kč (viz strana 4 a 15 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2008 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2009") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2008, ale prostředky nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2009, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola


ODPA


Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč


Název akce

15

6171

5169

1

 

476.000,-

Prostředky na úhradu plnění smlouvy na zpracování grantových projektů z dotačních programů EU - PNO Consultans, s.r.o.

20

3319

6112

1

4000000

1.600.000,-

Prostředky na blíže nespecifikovanou publikaci

41

2212

6359

1

 

135.540,-

Prostředky na základě smlouvy o sdružení uzavřené mezi městem a Správou silnic OlK na pořízení PD rekonstr.. silnice III/0462 v Žešově

61

3635

6119

1

155000000

235.620,-

Prostředky na zpracování IV a V. změny ÚP sídelního útvaru PV společností Knesl + Kynčl, s.r.o., Brno

 

 

 

 

 

 

 

Snižuje stav zdrojů Fondu rezerv a rozvoje

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola


ODPA


Položka

UZ

Organizace


Částka v Kč


Název akce

70

 

8115

1

 

2.447.160,-

Požadavky kapitol 15, 20, 41, 61

7. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, kterým se

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

5364

1

 

8.002.333,-

Vratky veř. rozpočtům ústřed. úrovně transferů poskyt. v min. rozpočtových obdobích – fin. vypořádání roku 2008 se SR ČR.

 

Snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

8.002.333,-

Fond rezerv a rozvoje.

 

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2222

1

 

295.767,70

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2008 se SR ČR.

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

295.767,70

Fond rezerv a rozvoje.

8. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2008 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 17250 ze dne 18.12.2007, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku 2008, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2008 o částku 94.131.357,76,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9 a 10,
9. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2008 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2008, která jsou evidována na Finančním odboru MěÚ v Prostějově,
10. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31.12.2008 město Prostějov,
11. příděl zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2008 u kapitoly 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci (příděl realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

B) vzít na vědomí
1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku za rok 2008 vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava (přílohy - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M; Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací – vedlejší hospodářská činnost; Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad – vedlejší hospodářská činnost; Příloha účetní závěrky organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad – část 1., 2., 3.; - jsou uloženy, společně s originálem zprávy, na Finančním odboru MěÚ v Prostějově a jsou k nahlédnutí orgánům města),
2. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje v celkovém objemu 8.002.333,- Kč (viz strana 4 a 15), které vzniklo nedočerpáním transferů na příspěvek na péči s ÚZ 13235 (6.827.000,- Kč), transferů na dávky pomoci v hmotné nouzi s ÚZ 13306 (1.169.481,- Kč) a převodem vymožených neoprávněně vyplacených sociálních dávek v minulých letech v celkové výši 5.852,- Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje),
3. aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 295.767,70 Kč (viz strana 4 a 15) jako kompenzace účelových prostředků výdajů na volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR s ÚZ 98193, které byly dotací vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí s tím, že prostředky budou po obdržení naúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje). Fin. vypořádání dotace bylo zasláno na Olomoucký kraj,
4. zápis ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2008 a stav majetkových účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2008, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 35 v „Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)“ a v „Inventarizačním zápisu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova ke dni 31.12.2008 " ze dne 19.2.2009,

C) uložit
1. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově realizovat v roce 2009 převod finančních zdrojů získaných z přebytku hospodaření roku 2008 ve výši 57.908.539,30 Kč na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje.
2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově uhradit ztrátu z podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2008 v oblasti realizace digitálních map ve výši 23.808,13 Kč v roce 2009 ve prospěch nerozděleného zisku let minulých, který vykazuje k 31.12.2008 hodnotu 512.142,17 Kč,
3. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově realizovat v roce 2009 převod finančních zdrojů získaných ze zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 1.978.129,- Kč (viz strana 7, 15 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje,
4. vedoucím odborů MěÚ v Prostějově - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2009, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2008 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2009,
5. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově, v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru, kontrolovat během roku 2009 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,
6. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného hospodářského výsledku roku 2008 pro příděl do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2009 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,
7. ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného hospodářského výsledku roku 2008, celého nebo jeho části, ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních částek příslušným vedoucím řídícího odboru.

12. Návrh poskytnutí peněžité půjčky Lesům města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 9238:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci – peněžité půjčky pro obchodní společnost Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ: 25321692 a uzavření smlouvy o půjčce z rozpočtu města Prostějova formou návratné finanční výpomoci (půjčky) ve výši 3,000.000,- Kč za těchto podmínek:
- půjčka je účelově vázaná na financování pěstební činnosti a zhotovení lesního hospodářského plánu
- příjemce je oprávněn půjčku použít v kalendářním roce, v němž byla půjčka městem Prostějovem příjemci poskytnuta
- půjčka bude poskytnuta jednorázově nejpozději do 8 dnů ode dne podpisu smlouvy v celkové výši 3,000.000,- Kč
- příjemce je povinen půjčku splatit nejpozději do 10.12.2009 spolu s 3% úrokem, to je v celkové výši 3,090.000,- Kč,

2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

3399

5613

 

1

 

3,000.000,-

 

(neinvestiční půjčené prostředky - poskytnutí půjčky Lesům města Prostějova, s.r.o.)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

3,000.000,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)


13. Informativní materiál o možnosti využití plátcovství DPH
Usnesení č. 9239:
Rada města Prostějova po projednání
a) b e r e n a v ě d o m í
informativní materiál týkající se možnosti využití plátcovství DPH u města Prostějova,
b) p o v ě ř u j e
Bc. Radima Cardu, vedoucího finančního odboru, činit příslušné kroky pro možný odpočet DPH na vstupu u činností dle důvodové zprávy a připomínek v diskusi.

14. Předchozí souhlas zřizovatele příspěvkovým organizacím k přijetí peněžitých darů
Usnesení č. 9240:
Rada města Prostějova po projednání
u d ě l u j e
předchozí souhlas zřizovatele příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Prostějovem k přijetí peněžitých darů účelově neurčených v částce do 50.000,- Kč včetně v jednom případě.

14.1 Zrušení nařízení města č. 10/2004, o placeném parkování na území města Prostějova
Usnesení č. 9241:
Rada města Prostějova po projednání
v y d á v á
Nařízení města, kterým se ruší nařízení města č. 10/2004, o placeném parkování na území města Prostějova.

14.2 Navýšení nájemného o sazbu DPH
Usnesení č. 9242:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zvýšit nájemné o sazbu DPH v souladu s ust. § 14 a 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucího odboru správy majetku města,
zajistit uzavření dodatků k příslušným nájemním smlouvám.

15. Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č. 9243:
Rada města Prostějova po projednání
v y d á v á
Nařízení města, kterým se mění Nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů.

16. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
Usnesení č. 9244:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Prostějovem a obcí Doloplazy na dobu určitou do 30. 6. 2011 dle předloženého návrhu.


17. Zadání IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 9245:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zadání IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

18. Zadání V. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 9246:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zadání V. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

19. Návrhy pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 9247:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova neschválit pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle návrhů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dle důvodové zprávy.

20. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 9248:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů
dle důvodové zprávy.

21. Smlouva pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností
Usnesení č. 9249:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Smlouvu pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností, uzavřenou podle § 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
u k l á d á
Ing. Pavlu Drmolovi, místostarostovi města Prostějova,
uzavřít s Domovní správou Prostějov, s.r.o. Smlouvu pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností.

22. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – „Obnova lipové aleje na městském hřbitově v Prostějově“
Usnesení č. 9250:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky zadané v podmínkách zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci „Obnova lipové aleje na městském hřbitově v Prostějově“ tak, že nejvhodnější nabídkou nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem v podmínkách zjednodušeného podlimitního řízení je nabídka uchazeče: .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov, IČ: 262 24 178, DIČ: CZ 262 24 178,
u k l á d á:
Ing. Pavlu Drmolovi, místostarostovi města,
uzavřít smlouvu na Obnovu lipové aleje na městském hřbitově v Prostějově s vybraným uchazečem.

23. Postup prací na městském hřbitově v Prostějově
Usnesení č. 9251:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o stavu prací na městském hřbitově v Prostějově.

23.1 Informace o pohledávce za společností Moravia Energo, a. s.
Usnesení č. 9252:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o předpokládané škodě vzniklé městu v souvislosti s úpadkovým řízením společnosti Moravia Energo a.s. a přihlášení do úpadkového řízení,
u k l á d á
JUDr. Květě Olašákové, vedoucí odboru právního a personálního,
neprodleně uplatnit pohledávky u Krajského soudu v Ostravě.

24. Informace o jednáních k závěrům komise pro cestovní ruch a podnikání
Usnesení č. 9253:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o jednáních k závěrům komise pro cestovní ruch a podnikání v souvislosti s propagací a označením historických a kulturních památek a kulturních či sportovních aktivit.

25. Návštěvní řády a příkazní smlouvy
Usnesení č. 9254:
Rada města Prostějova po projednání
a) v y d á v á
v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu v platném znění návštěvní řády sportovišť při základních školách a školském zařízení ve vlastnictví města Prostějova dle přílohy,
b) s c h v a l u j e
příkazní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějovem a příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Prostějovem dle přílohy.

26. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ J. Železného
Usnesení č. 9255:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve výši Kč 130 000,-- na nákup malotraktoru včetně příslušenství.

27. Čerpání rezervního fondu ZŠ na ul. Majakovského 1
Usnesení č. 9256:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy Prostějov, Majakovského ul. 1 ve výši Kč 87 000,-- na obměnu počítačů do počítačové učebny.

28. Souhlas s bezúplatným užíváním NP v ZŠ na ul. Majakovského 1
Usnesení č. 9257:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s bezúplatným pronájmem jedné místnosti Základní školy Prostějov, Majakovského 1 k výuce hudební výchovy žáků vlastní školy na základě smlouvy o výpůjčce Základní umělecké škole Vl. Ambrose v Prostějově od 1. 4. 2009.

29. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 9258:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 140 000,--, z toho Kč 54 000,-- na opravu podlah v šatně a učebnách ZŠ Skálovo nám. a Kč 86 000,-- na opravu krytů ÚT v MŠ Čechovice.

30. Informace o využívání horolezecké stěny v ZŠ na ul. Dr. Horáka
Usnesení č. 9259:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci PaedDr. Františka Říhy, vedoucího odboru školství a kultury o využívání horolezecké stěny v Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24.

31. Informace o jednání s ČD, a. s. o možnosti získání pozemků u místního nádraží
Usnesení č. 9260:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace o jednání s Českými dráhami, a.s. o možnosti získání pozemků v lokalitě „Místní vlakové nádraží“,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
ve spolupráci s Ing. Miroslavem Greplem, vedoucím odboru správy majetku města pokračovat v jednáních s Českými drahami a.s.

32. Postup přípravy akce – nám. T. G. Masaryka
Usnesení č. 9261:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
pokračovat v přípravě projektové dokumentace nám. T. G. Masaryka dle důvodové zprávy.

33. PD stavebních úprav nám. E. Husserla – informace
Usnesení č. 9262:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace o stavu projekční přípravy stavebních úprav nám. E. Husserla,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
pokračovat v přípravě projektové dokumentace dle varianty 2.

34. Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekty z ROP – informace
Usnesení č. 9263:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace o smlouvách o poskytnutí dotace na individuální projekty z Regionálního operačního programu na financování projektů Zámek Prostějov – zřízení víceúčelových výstavních prostor, Umístění autobusových zastávek na ulici Janáčkova v Prostějově, Rozvoj MHD v Prostějově rozšířením zastávek „Nemocnice“,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotací a smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekty z Regionálního operačního programu na financování projektů Zámek Prostějov – zřízení víceúčelových výstavních prostor, Umístění autobusových zastávek na ulici Janáčkova v Prostějově, Rozvoj MHD v Prostějově rozšířením zastávek „Nemocnice“.

34.1 Zadání veřejné zakázky – „Umístění autobusových zastávek na ul. Janáčkova v Prostějově“
Usnesení č. 9264:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „Umístění autobusových zastávek na ul. Janáčkova v Prostějově“ společnosti Strabag, a.s. se sídlem Na Bělidle 198 / 21, 150 00 Praha 5.

34.2 Zadání veřejné zakázky – „Rozvoj MHD v Prostějově rozšířením zastávek „Nemocnice“
Usnesení č. 9265:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku Rozvoj MHD v Prostějově rozšířením zastávek „Nemocnice“ společnosti Strabag, a.s. se sídlem Na Bělidle 198 / 21, 150 00 Praha 5.

34.3 Zadání veřejné zakázky – „Zámek v Prostějově – zřízení víceúčelových výstavních prostor“
Usnesení č. 9266:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „Zámek v Prostějově – zřízení víceúčelových výstavních prostor“ společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov.

35. Veřejná finanční podpora:
35.1.1 Veřejná finanční podpora
Usnesení č. 9267:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70
1. ve výši 8.000,-- Kč Konfederaci politických vězňů ČR, pobočce č. 50 - Prostějov, Svatoplukova 15, IČ 004 17 581 (poř. č. žádosti 1)
- na cestovné na pouť muklů na sv. Hostýn
- na mimořádné cestovné do Prahy u příležitosti 20. výročí organizace
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31.1.2010

2. ve výši 32.000,-- Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov, VÚ 8280, Letecká 3, Prostějov 796 00, IČ 266 50 355 (poř. č. žádosti 282)
- na činnost Klubu výsadkových veteránů (pořádání kulturních akcí a poplatky s tím spojené)
- na cestovné a vstupné při organizaci akcí klubu
- na zajištění účasti na pietním aktu operace ANTHOPOID v Praze 06/09 (cestovné, stravné)
- na cestovné a účast na „Memoriálu zakl.výsadkových vojsk“ konané v Bratislavě 09/09
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 12.12.2009

3. ve výši 10.000,-- Kč Československé obci legionářské, Jednota Prostějov, Kostelecká 17, IČ 452 47 455 (poř. č. žádosti 275)
- na organizační záležitosti, zajišťující činnost organizace
- na zajištění činnosti organizace, zachování, rozvíjení a předávání demokratických a humanistických
tradic čsl. a české státnosti
- na podporu aktivit spojených s významnými událostmi našeho státu (cestovné, vstupné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 12.12.2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6409

5222

 

 

 

8.000,--

 

10

6409

5222

 

 

 

32.000,--

 

10

6409

5222

 

 

 

10.000,--

 

(VFP – neinvestiční dotace občanským sdružením – Konfederace polit.vězňů, Klub výsadkových veteránů PV, Československá obec legionářská, Jednota Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

50.000,--

 

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP u kapitoly 70


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 80.000,- Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, IČ 485 32 517 (poř. č. žádosti 43)
- na náklady spojené s celkovým provozem informačního a internetového místa v Prostějově pro r. 2009
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
- příjemce je povinen předložit vyúčtování do 31. 1. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3299

5229

 

 

 

80.000,-

(ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným.organizacím – OHK v Prostějově)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0000708000

80.000,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)


35.1.2 Veřejná finanční podpora – oblast školství
Usnesení č. 9268:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory – výtěžek z výherních hracích přístrojů v kapitole 70

1. ve výši 40.000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. číslo žádosti 6)
- na uspořádání „Hanáckého poháru 2009“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2009

2. ve výši 45.000,-- Kč Klubu Salesiánského hnutí mládeže Prostějov, Filipcovo nám. 4, IČ 708 88 299 (poř. číslo žádosti 271)
- na činnost klubu SHM Prostějov pro děti a mládež „Pojď s námi“ (materiál, nákup potravin, kancelářské potřeby, sportovní vybavení, energie, cestovné, nájemné, ubytování, poštovné, poplatky)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

3. ve výši 20.000,-- Kč JUNÁK – svazu skautů a skautek ČR, středisku, „Děti přírody“, Šmeralova ul., Prostějov, IČ 657 62 932 (poř. číslo žádosti 36)
- na provoz střediska (nákup sportovního a táborového vybavení, nájemné, energie, údržba, cestovné, stravné, propagační materiály, odměny)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

4. ve výši 10.000,-- Kč JUNÁK – svazu skautů a skautek ČR, středisku 03, „Pelikáni“, Vápenice 21, Prostějov, IČ 657 63 700 (poř. číslo žádosti 59)
- na vytvoření klubu deskových her pro veřejnost při skautské klubovně (nákup vybavení a her, tisk pozvánek, propagace, tvorba webové prezentace a bannerů)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

5. ve výši 8.000,-- Kč JUNÁK – svazu skautů a skautek ČR, okres Prostějov, Šmeralova ul., Prostějov, IČ 163 67 596 (poř. číslo žádosti 156)
- na základní a krajské kolo Svojsíkova závodu (cestovné, spotřební materiál, diplomy, průvodky, herní pomůcky, odměny, ceny, pronájem TO-TOI aj.)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5339

 

 

 

40 000

 

(neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím – SOU obchodní)

 

20

3299

5222

 

 

 

83 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

701600

123 000

 

(ostatní činnosti jinde nezařazené - nerozdělená VFP – výtěžek z VHP )


d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 80.000,-- Kč Střední škole oděvní Prostějov, s. r. o., Palackého 150, 151/8-10, IČ 255 00 783 (poř. č. žádosti 285)
- na uspořádání 8. ročníku „Prostějovská zlatá jehla 2009“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2009

2. ve výši 80.000,-- Kč Střední průmyslové škole oděvní Prostějov, Vápenice 1, IČ 479 22 061 (poř. č. žádosti 78)
- na uspořádání 9. ročníku „Doteky módy“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5213

 

 

 

80 000,--

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům) - Střední škole oděvní Prostějov, s. r. o., Palackého 150, 151/8-10

 

20

3299

5339

 

 

 

80 000,--

 

(neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím) - Střední průmyslová škola oděvní PV

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

160 000,--

 

(ostatní činnosti jinde nezařazené - nerozdělená VFP u kapitoly 70 )


35.1.3 Veřejná finanční podpora – oblast kultury
Usnesení č. 9269:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory – výtěžek z výherních hracích přístrojů v kapitole 70

1. ve výši 50.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, IČ 000 91 405 (poř. číslo žádosti 134)
- na zpracování knižní publikace „Sametová revoluce v Prostějově“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 30.000,-- Kč IN! Cosmetics, s. r. o. , Dornych 47, Brno, IČ 262 85 401 (poř. číslo žádosti 44)
- na pronájem Městského divadla v Prostějově – MISS Olomouckého kraje 2009
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2009

3. ve výši 12.000,-- Kč Esperantu klubo, Křížkovského 12, Prostějov, IČ 657 63 092 (poř. číslo žádosti 287)
- na provoz klubovny (nájem, energie, opravy, cestovné, poplatky, předplatné časopisů, poštovné, kancelářské potřeby, svázání časopisů)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

4. ve výši 36.000,-- Kč Svatolazarské komendě, Lidická 86, Prostějov, IČ 266 18 290 (poř. číslo žádosti 129)
- na folklorní koncert Jožky Černého (honoráře účinkujícím, nájemné sálu, pohoštění)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

5. ve výši 45.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206 (poř. číslo žádosti neuvedeno)
- na přehlídku studentských divadel „Zámek Pointu“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2009

6. ve výši 25.000,-- Kč ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., sídl. E. Beneše 69/30, Prostějov, IČ 262 53 101 (poř. číslo žádosti neuvedeno)
- na zpracování námětu a scénáře videodokumentu „Historie prostějovského sportu“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5339

 

 

 

95 000

 

(neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím - Muzeum Prostějovska v Prostějově; GJW)

 

20

3319

5213

 

 

 

55 000

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – IN!Cosmetics, s. r o.; ADNOC )

 

20

3319

5222

 

 

 

48 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením – Esperanto klubo; Svatolazarská komenda)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

701600

198 000

 

(ostatní činnosti jinde nezařazené - nerozdělená VFP – výtěžek z VHP )


d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 80.000,-- Kč  dle poř. č. žádosti 46
- na uspořádání výstav a jejich propagaci v Galerii Metro 70 v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

 

 

 

80 000,--

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

80 000,--

 

(ostatní činnosti jinde nezařazené - nerozdělená VFP u kapitoly 70)


35.1.4 Veřejná finanční podpora – oblast sportu
Usnesení č. 9270:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory výtěžek z výherních hracích přístrojů v kapitole 70

1. ve výši 50.000,-- Kč ČMFS - Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádostí 281)
- na turnaje mládeže (doprava, občerstvení, nájemné, rozhodčí, trofeje, ubytování a stravování, diety,
- cestovné, materiální vybavení, zdravotní služba, propagační materiály, odměny trenérů a funkcionářů )
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 40.000,-- Kč (poř. č. žádosti 272)
- na náhradní díly a doplňky na motorku, oblečení na motocross
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

3. ve výši 50.000,-- Kč Tenisovému klubu NATALI, Podjezd 1, IČ 270 29 450 (poř. č. žádosti 24)
- na celoroční provoz a pronájem sportovního a tělovýchovného zařízení, dvorce, hala, zázemí, trenérská a výuková činnost, vedení mládeže, materiální zajištění, cestovné a náklady spojené s náborem nových dětí
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

4. ve výši 30.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů SENIOR 2000, V. Škracha 44, Prostějov IČ 751 37 585 (poř. č. žádosti 27)
- na poznávací turistické zájezdy (doprava, vstupné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

5. ve výši 25.000 ,-- Kč Dušanu Běhalovi, IČ 468 92 931 (poř. č. žádosti 88)
- na materiálně – technické zabezpečení provozu areálu tenisových kurtů, ceny do turnajů
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

6. ve výši 30.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů „Kosíř“ Prostějov, Husovo nám. 55, IČ 479 21 641 (poř. č. žádosti 95)
- na účast na zahraničních turistických akcích, propagace české turistiky
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

7. ve výši 25.000,-- Kč Mažoretkám Hvězdičkám Prostějov, Ovocná 15, IČ 265 81 019 (poř. č. žádosti 126)
- na soutěžní vystoupení mažoretek, na vystoupení na kulturních, sportovních a jiných společenských akcích
(materiál, kostýmy, startovné, doprava)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

8. ve výši 25.000,-- Kč SK Hanácké volejbalové lize Prostějov, Česká 15, IČ 270 15 599 (poř. č. žádosti 160)
- na podporu celoroční činnosti mládeže i dospělých (pronájem, ceny, materiální vybavení, občerstvení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

9. ve výši 50.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865 (poř. č. žádosti 163)
- na „Sportovní den na kolečkách“ (poháry, věcné ceny, diplomy, reklamní předměty, ozvučení areálu, pronájmy, občerstvení, časomíra, pořadatelé, moderátor, rozhodčí, doprava, zpracování výsledků, video a foto záznam akce)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

10. ve výši 30.000,-- Kč Klubu českých turistů OP Prostějov 112102, Rejskova 22, pobočka Prostějov, IČ 711 93 103 (poř. č. žádosti 197)
- na poznávací, vlastivědné, turistické pobyty (doprava, cestovné, ubytování)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

11. ve výši 50.000,-- Kč Volejbalovému klubu PVK Prostějov o. s., Krátká 9, IČ 266 40 520 (poř. č. žádosti 265)
- na činnost volejbalového klubu mládeže - žákyň (dresy, pronájmy, sportovní vybavení, startovné, cestovné, ubytování, licenční poplatky, zdravotnický materiál, sportovní zdravotní prohlídky, rehabilitace, soustředění, ceny, rozhodčí, úklid)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

12. ve výši 25.000,-- Kč SK ROŠÁDA Prostějov, Melantrichova 18, IČ 266 28 911 (poř. č. žádosti 286)
- na činnost šachového klubu (startovné, cestovné, trenéři, účast na soustředěních, pořádání turnajů, šachový materiál, ceny, rozhodčí, nájemné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

13. ve výši 20.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 4165/17, IČ 266 78 748 (poř. č. žádostí 107, 110)
- na sportovní aktivity (nájemné, hippoterapie) ve výši 10.000,--Kč
- na poznávací zájezdy (doprava, ubytování), provozní náklady na pořádání přednášek ve výši 10.000,--Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

14. ve výši 8.000,-- Kč HANÁCI, hádankářský kroužek, Kostelecká 9, Prostějov (poř. č. žádosti 143)
- na celoroční činnost (cestovné, ubytování, nákup odborné literatury, ceny, účast na řešitelských přeborech, startovné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

15. ve výši 20.000,--Kč Tanečnímu studiu FREE DANCE, Svatoplukova 20, Prostějov, IČ 657 68 850 (poř. č. žádosti 191)
- na úpravu tanečních sálů (plovoucí podlaha, podium, baletní tyče, zrcadla)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

385. 000,--

 

(neinv. transfery občanským sdružením)

 

20

3419

5212

 

 

 

45. 000,--

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům- fyz. osobám)

 

20

3419

5493

 

 

 

48. 000,--

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

701600

478.000,--

 

(ostatní činnosti jinde nezařazené – nerozdělená VFP – výtěžek z VHP)


d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 200.000,-- Kč Aeroklubu Falcon Air Prostějov, Letecká 1, IČ 709 02 801 (poř. č. žádosti 233)
- na mistrovství Evropy a Světový pohár v parašutismu Prostějov 2009 (pronájmy, rozhodčí, opakovací seskoky závodníků, jízdné, cestovné, ubytování, ceny, diplomy, propagační materiály, doprava, PHM do el. centrál, hygienické a zdravotnické zabezpečení, reklama, ostraha, náklady spojené s ceremoniály, výroba televizních a reklamních spotů a panelů, kancelářské potřeby, poradenská činnost, tiskové konference)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání : do 31. 5. 2009 částku 100.000,--Kč, do 30. 6. 2009 částku 100.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 280.000,-- Kč 1. SK PROSTĚJOV, o. s., Sportovní 1, IČ 266 21 916 (poř. č. žádosti 251)
- na zajištění činnosti mládežnických družstev fotbalového klubu (energie, nájmy, mzdy, odvody, výstroj a výzbroj hráčů, doprava, cestovné, rozhodčí, poplatky ČMFS, ubytování, stravné, zdravotní služba a materiál, administrativa, údržba hřišť a technického zázemí)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání : do 31. 5. 2009 částku 180.000,--Kč, do 30. 6. 2009 částku 100.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

3. ve výši 200.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 260)
- na zajištění činnosti oddílů (nájemné, energie, opravy, údržba, cestovné, doprava, stravné, startovné, reklama, licence, registrace, materiálně - technické vybavení, poštovné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání : do 31. 5. 2009 částku 100.000,--Kč, do 30. 6. 2009 částku 100.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

4. ve výši 190.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádostí 266, 267)
- na činnost cyklistického klubu a sportovního centra a pořádání závodů na velodromu (doprava, ubytování, soutěže, výcvikové tábory, doprovod při trénincích, materiálně - technické vybavení) ve výši 150.000,--Kč
- na cyklistické závody s mezinárodní účastí na velodromu (startovné, rozhodčí, pořadatelská služba, příprava areálu, ceny) ve výši 40.000,--Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání do 31. 5. 2009 částku 100.000,--Kč, do 30. 6. 2009 částku 90.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

5. ve výši 400.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická ul. 936/6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 268)
- na činnost oddílů (nákup sportovního vybavení, nářadí, opravy, údržba, podpůrná výživa, věcné dary pro soutěže, PHM, energie, nájmy, soustředění, cestovné, ubytování, stravné, spoje, daně, startovné, pojištění, doprava)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 částku 200.000,-- Kč; do 30. 9. 2008 částku 200.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

6. ve výši 400.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 269)
- na podporu činnosti mladých sportovců v oddílech košíkové, kanoistiky, lukostřelby, odbíjené, stolního tenisu, lyžování, turistiky a sportu pro všechny (cestovné, startovné, vklady, soustředění, licence, poplatky, energie, sportovní a režijní materiál, běžná údržba sportovišť, revize, odvoz odpadků, poštovné, pronájmy, odměny trenérům)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 částku 200.000,-- Kč; do 30. 9. 2009 částku 200.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

7. ve výši 120.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 ( poř. č. žádostí 12, 99)
- na zajištění celoroční sportovní činnosti oddílů dálkového a zimního plavání a fotbalového oddílu (pronájmy, energie, cestovné, startovné, registrační poplatky, propagace, ceny, školení, údržba a úpravy areálu, rozhodčí, materiálně – technické vybavení, praní dresů, občerstvení hráčů, přestupy a hostování hráčů, vklady do soutěží, trenéři, pořadatelé) ve výši 100.000,--Kč
- na 26. ročník „ Vánoční koupele“ (propagace, moderátor, ozvučení a hudební projekce, video a foto dokumentace, pamětní listy a upomínkové předměty, doprovodný program) ve výši 20.000,--Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2010

8. ve výši 150.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 13)
- na podporu činnosti sportovních oddílů (pronájmy, turnaje a soutěže, startovné, energie, opravy a údržba, pojištění, materiální vybavení, rozhodčí, cestovné, PHM, nákup zdravotnického materiálu, doprava aj.)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 částku 100.000,-- Kč; do 30. 6. 2009 částku 50.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

9. ve výši 160.000,--Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 14)
- na činnost klubu (soutěže, startovné, cestovné, doprava, trenéři, nákup sportovního materiálu, pronájmy, ubytování, ceny, výcvikové tábory, odvody sociálního a zdravotního pojištění)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 částku 100.000,-- Kč; do 30. 6. 2009 částku 60.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

10. ve výši 100.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Kounicova 79, Brno, IČ 638 31 180 (poř. č. žádosti 194)
- Wheelchair Czech Open 2009 – mezinárodní turnaj v tenise na vozíku (pronájmy, ubytování, strava, propagace, doprava, materiálně - technické vybavení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2009

11. ve výši 350.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, Mikoláše Alše 820, Prostějov, IČ 479 20 025 (poř. č. žádostí 253, 254)
- na činnost sportovních oddílů (pronájmy, startovné, energie, údržba, opravy, pojištění, materiální vybavení, rozhodčí, doprava na zápasy) v částce 150.000,--Kč
- na provoz koupaliště (energie, bazénová chemie, příprava na sezonu - revize, úprava dávkování chemie, oprava bazénu, předláždění ploch, mzdy provozních pracovníků, chemické rozbory vody, odvoz odpadků aj.) v částce 200.000,--Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání do 31. 5. 2009 částku 200.000,--Kč, do 30. 6. 2009 částku 150.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

12 ve výši 150.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 259)
- na celoroční činnost oddílu raftingu (účast na MS v raftingu, ME, EP, MR, ČP a Evropských pohárech)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání do 31. 05. 2009 částku 100.000,--Kč, do 30. 6. 2009 částku 50.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

13 ve výši 110.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264 (poř. č. žádostí 87, 4 )
- oddílu orientačního běhu: na uspořádání závodů v orientačním běhu (vyhotovení map, materiálně – technické zajištění závodů, doprava, ubytování, nájemné, ceny, občerstvení) ve výši 70.000,--Kč
- horolezeckému oddílu: na podporu činnosti kroužku mládeže a horolezeckého oddílu (materiálně - technické zabezpečení, horolezecký výcvik, závody pro děti a mládež, ceny, diplomy, cestovné) ve výši 40.000,--Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

14. ve výši 80.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov, Za Leteckou ulicí 119, IČ 005 44 051 (poř. č. žádosti 23)
- na nákup a opravy letecké techniky – motorových a bezmotorových letadel, nákup nových záchranných pilotních padáků, opravy areálu, renovace historické letecké techniky, zabezpečení a přípravy oslav u příležitosti 75. výročí Aeroklubu J. Františka Prostějov s leteckými ukázkami a setkání s bývalými členy; vydání brožury k výročí Aeroklubu v roce 2009
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

15. ve výši 80.000,-- Kč DELTAKLUBU Stichovice,o.s. , sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČ 652 68 954 (poř. č. žádosti 28)
- na celoroční činnost (propagace, seznamovací lety, náklady na výcvik, vyhlídkové lety, dětské atrakce, palivo pro ukázkové lety, strojní úprava letiště, doprava výsadkářů, PHM, řezivo na výrobu značení, nátěry, výsadba trávy, dostavba a vybavení zázemí letiště, revize motorů, náhradní díly a přístroje)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

16. ve výši 150.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 113)
- na podporu činnosti krasobruslení a bruslení (nájem ledové plochy, ostatní nájem, účast v poháru ČKS, cestovné, trenéři, režijní náklady)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání do 31. 5. 2009 částku 100.000,--Kč, do 30. 6. 2009 částku 50.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

3.120.000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

3.120.000

 

(ostatní činnosti jinde nezařazené – nerozdělená VFP u kapitoly 70)

35.2.1 Veřejná finanční podpora - Kulturní granty – 2009
Usnesení č. 9271:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů – grantového systému

1. ve výši 100.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206
- na studentské divadlo POINT
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 40.000,-- Kč
- na přípravu a realizaci divadelního představení „Měsíční běs“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

3. ve výši 75.000,-- Kč ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., sídl. E. Beneše 69/30, Prostějov, IČ 262 53 101
- na realizaci videodokumentu „Historie prostějovského sportu“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2010

4. ve výši 40.000,-- Kč
- na realizaci natáčení a technické zajištění hraného filmu pro stacionář včetně propagace a účasti na festivalu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

5. ve výši 90.000,-- Kč Jiřímu Svobodovi, IČ 494 29 990
- na knižní medailon „Napříč Atlantikem“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

6. ve výši 100.000,-- Kč
- na realizaci videodokumentu „Život samé psaní“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

7. ve výši 50.000,-- Kč Theodoru Mojžíšovi – VIDEO THEO, Netušilova 15, Prostějov, IČ 440 49 668
- na dokončení videodokumentu „102 průzkumný prapor Prostějov a jeho bojové mise“ s podmínkou zhotovení konečného díla - DVD
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

8. ve výši 60.000,-- Kč Miroslavu Novákovi, IČ 123 11 634
- na vydání básnické sbírky Miloslava Kubese a doplňkového DVD
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

9. ve výši 45.000,-- Kč Tomáši Vincenecovi, IČ 491 46 416
- na výstavní projekt s doprovodným programem; na realizaci básnické sbírky Ivo Handla, tisk a postprodukce
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

10. ve výši 100.000,-- Kč video4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČ 277 51 783
- na videoarchiv významných událostí města Prostějova v roce 2009
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5339

 

 

2035

100 000,--

 

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím - GJW)

 

20

3319

5213

 

 

2035

175 000,--

 

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

 

20

3319

5212

 

 

2035

245 000,--

 

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

 

20

3319

5493

 

 

2035

180 000,--

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

2035

700 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém)


35.2.2 Veřejná finanční podpora - kulturní komise
Usnesení č. 9272:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise ve výši 25.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916
- na realizaci projektu „Hudbou pomáháme růst“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5339

 

 

 

25 000,--

 

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím - CMG)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

2040

25 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené )

35.3 Veřejná finanční podpora - Odbor rozvoje a investic
Usnesení č. 9273:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 40 tis. Kč Federaci židovských obcí v ČR, zastoupené komisionářem MATANA a.s., Malá Štuparská 1/646, Praha, IČ 41691211;
- VFP bude použita na opravu areálu Židovského hřbitova v Prostějově (oprava –znovustavění povalených zbylých 22 náhrobků, zhotovení nového vnitřního ohrazení, zhotovení malé pamětní expozice v obřadní síni žid. hřbitova);
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2009 (ev. č. 82)

2. ve výši 25 tis. Kč Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže, Filipcovo nám. 4, Prostějov, IČ 44159994;
- VFP bude použita na vytvoření obrazově umístěného okna, zasklení nově vzniklého okna a zprovoznění el. rozvod v objektu PAX ;
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2009 (ev. č. 90)

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3330

5223

 

 

 

40 000

 

VFP Federaci židovských obcí v ČR, zastoupené komisionářem MATANA a.s.,

 

60

3330

5223

 

 

 

25 000

 

VFP Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

65 000

 

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 200 tis. Kč Římskokatolické farnosti Vrahovice, Majakovského 3, Prostějov, IČ 47922613;
- VFP bude použita na restaurování dvojice dřevěných soch sv. Petra a Pavla z průčelí farního kostela sv. Bartoloměje,
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2009 (ev. č. 3)

2. ve výši 60 tis. Kč Moravskoslezskému kynologickému svazu – základní organizaci kynologického klubu Prostějov, Za Kosteleckou ulicí, Prostějov, IČ 65763181;
- VFP bude použita na kompletní rekonstrukci sociálního zázemí;
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2009 (ev. č. 80)

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3330

5223

 

 

 

200 000

 

VFP Římskokatolické farnosti Vrahovice

 

60

3330

5222

 

 

 

60 000

 

VFP Moravskoslezskému kynologickému svazu – základní organizaci kynologického klubu Prostějov

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

260 000

 

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)

35.4 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 9274:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2009 z prostředků komise sociální a zdravotní

1. ve výši 50.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 236)
- na provozní a mzdové náklady Denního stacionáře pro psychicky nemocné
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 1.400,-- Kč Moravskoslezskému svazu Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o.s, Hybešova 71, Brno, IČ 005 46 011, (pořadové č. žádosti 280)
- na úhradu nájemného za místnost při pořádání schůzí
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

3. ve výši 20.000,-- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 440 53 924, (pořadové č. žádosti 284)
- nájemné, komunikační služby, opravy, údržba, kancelářské a hyg. prostředky, cestovné, poštovné, kancelářská technika pro potřeby Centra sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

4. ve výši 5.000,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje o.s., nám. Svobody 4, Přerov, IČ 265 94 064, (pořadové č. žádosti 10)
- pro potřeby regionálního pracoviště Prostějov, Kostelecká 17 - úhrada nájemného, elektrické energie, telefonu, internetu, poštovného, nákup kancelářských potřeb, cestovné, režijní náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

5. ve výši 15.000,-- Kč Sdružení nájemníků České republiky, Nám. W. Churchilla 2, Praha 3, IČ 481 33 281, (pořadové č. žádosti 15)
- na právnické a poradenské služby místní organizace Prostějov, Kostelecká 17
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

6. ve výši 5.000,-- Kč Klubu stomiků Prostějov, o.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 479 21 447 (pořadové č. žádosti 22)
- na pronájem místnosti na schůzky, korespondence, tiskoviny
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

7. ve výši 50.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní odbočce Prostějov, Svatoplukova 15, IČ 653 99 447, (pořadové č. žádosti 54)
- na služby, nájem, telefon, internet, kancelářské potřeby, činnost, vzdělávání, kulturu a sport
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

8. ve výši 8.000,-- Kč Svazu důchodců České republiky, místní organizaci Prostějov, Kazín 2, IČ 004 08 182, (pořadové č. žádosti 55)
- na úhradu nájemného za přednáškový sál Národního domu v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

9. ve výši 7.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 644 39 178, (pořadové č. žádosti 56)
- na nájemné, kancelářské potřeby, poštovné, telefon, PC-servis, cartridge, cestovné, osvěta veřejnosti, zájezd dětí, Den dětí
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

10. ve výši 5.000,-- Kč Středisku rané péče SPRP Olomouc, Dolní nám. 38, Olomouc, IČ 750 95 009, (pořadové č. žádosti 41)
- na provozní náklady (kancelářský a spotřební materiál, poštovné, telefony, PHM a cestovné, speciální pomůcky, hračky, odborná literatura, materiál na výrobu pomůcek, úklidové prostředky)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

11. ve výši 5.000,-- Kč TyfloCentru Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 69, Olomouc, IČ 258 62 294, (pořadové č. žádosti 142)
- na poplatky za telekomunikační služby a internet, kancelářské potřeby, nájemné a energie
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

12. ve výši 50.000,-- Kč Žebřík, o. s., Voskovcova 8, Olomouc, IČ 270 19 896, (pořadové č. žádosti 149)
- na provozní náklady Centra podpory cizinců v Prostějově – služby, materiální náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

13. ve výši 30.000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole, JISTOTA, o.p.s., Tetín 1, Prostějov, IČ 253 42 924, (pořadové č. žádosti 117)
- na rehabilitace a dopravu na rehabilitaci, hiporehabilitaci a dopravu na hiporehabilitaci
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

14. ve výši 50.000,-- Kč občanskému sdružení ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5, IČ 613 88 122, (pořadové č. žádosti 128)
- na činnost Dobrovolnického centra ADRA Prostějov – mzdové náklady, pronájem, hovorné, odborný školitel, kancelářské potřeby, úhrada webových stránek, kulturní akce pro domovy důchodců, materiál pro rukodělné aktivity se seniory, odměny pro účastníky tréninku paměti v domovech pro seniory
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

15. ve výši 50.000,-- Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ 004 99 277, (pořadové č. žádosti 100)
- na podporu sociálně slabých rodin s dětmi, jejichž případy řeší pobočka FOD v Prostějově s cílem poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pomoci zajistit potřebnou péči o děti, uskutečnění nezbytné údržby a vybavení pracoviště pobočky v Prostějově – výměna podlahové krytiny v kanceláři, vymalování prostor, pořízení nového nábytku a drobného vybavení pro možnost jednání s klienty
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

16. ve výši 9.600,-- Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3, IČ 005 99 212, (pořadové č. žádosti 185)
- na nákup zdravotnických potřeb
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4356

5223

 

 

210100

50.000,--

VFP – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita Prostějov)

21

4359

5222

 

 

210100

91.400,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Moravskoslezský svat VTNP – PTP, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Centrum pro zdrav. postižené Olomouckého kraje, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Svaz důchodců, Sedmikráska)

21

4339

5222

 

 

210100

100.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (obč.sdružení ADRA, Fond ohrožených dětí)

21

4399

5222

 

 

210100

20.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení nájemníků ČR, Klub stomiků)

21

4371

5222

 

 

210100

5.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Středisko rané péče SPRP Olomouc)

21

4359

5221

 

 

210100

5.000,--

VFP – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (TyfloCentrum Olomouc)

21

4342

5222

 

 

210100

50.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Žebřík, o.s.)

21

3124

5221

 

 

210100

30.000,--

VFP - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA)

21

4399

5339

 

 

210100

9.600,--

VFP – neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím (SZŠ Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

210100

361.000,--

Ostatní neinvestiční výdaje, prostředky komise sociální a zdravotní


35.5 Veřejná finanční podpora - Azylové centrum
Usnesení č. 9275:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2009 ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 235)
- na provozní a mzdové náklady Azylového centra v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 v částce 100.000,-- Kč a do 30. 6. 2009 v částce 100.000,-- Kč.

35.6 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast
Usnesení č. 9276:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 20.000,-- Kč Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství – oblastní radě Prostějov, Studentská 4, Prostějov, IČ 702 86 183, (pořadové č. žádosti 274)
- na činnost sekce učitelů důchodců - vzdělávací a poznávací zájezdy, kulturní akce, blahopřání pro jubilanty
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

 

20.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Českomoravský odborový svaz pracovníků školství)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

20.000,--

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 21

1. ve výši 200.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, (pořadové č. žádosti 264)
- na pokrytí provozních nákladů organizace
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 v částce 100.000,-- Kč a do 31. 7. 2009 v částce 100.000,-- Kč.

2. ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, Prostějov, IČ 686 85 017, (pořadové č. žádosti 279)
- na provozní, materiálové a mzdové náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 v částce 100.000,-- Kč a do 31. 7. 2009 v částce 100.000,-- Kč.

3. ve výši 100.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991, (pořadové č. žádosti 277)
- na Denní stacionář - provozní a mzdové náklady a aktivizační služby pro seniory – provozní a mzdové náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

4. ve výši 100.000,-- Kč Písničkou ke slunci, Lidická 86, Prostějov, IČ 657 62 444, (pořadové č. žádosti 49)
- na náklady spojené s pořádáním 14. Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

5. ve výši 80.000,-- Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, Aksamitova 8, Olomouc, IČ 008 49 103, (pořadové č. žádosti 93)
- na pořízení radiostanice GP 360, 2 radiostanice GP 340, 1 NAS disk Synology DS 408 (včetně HDD), Rack
15U/60 cm nástěnný, 5 PC včetně monitoru, 1 tiskárna HP Laser Jet C, rozvody strukturované kabeláže včetně aktivních prvků
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

6. ve výši 200.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 60)
- na provozní a mzdové náklady nově zřizující se služby – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 v částce 100.000,-- Kč a do 31. 7. 2009 v částce 100.000,-- Kč.

7. ve výši 80.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 165)
- na provozní a mzdové náklady Kontaktního centra v Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

 

200.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (OS Lipka, Písničkou ke slunci)

21

4351

5339

 

 

 

200.000,--

VFP – neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím (Sociální služby Prostějov)

21

4339

5222

 

 

 

200.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Mateřské centrum)

21

3513

5339

 

 

 

80.000,--

VFP – neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím (ZZS OK)

21

4375

5222

 

 

 

200.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení Podané ruce – Nízkoprahové zařízení)

21

4349

5222

 

 

 

80.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení Podané ruce – Kontaktní centrum)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

 

960.000,--

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP u kapitoly 21


35.7 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast – nedoporučené žádosti
Usnesení č. 9277:
Rada města Prostějova po projednání
a) n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 6.000,-- Kč Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392, Litomyšl, IČ 474 89 839, (pořadové č. žádosti 45)
- na provozní náklady Respitní péče Jindra

2. ve výši 12.800,-- Kč Levicovému klubu žen, Lidická 35, Prostějov, IČ 701 04 468, (pořadové č. žádosti 50)
- na rekondiční pobyt seniorů – úhrada lázeňských procedur

3. ve výši 15.000,-- Kč SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s., Novákových 8, Praha 8, IČ 484 29 627, (pořadové č. žádosti 72)
- na poradenskou činnost, besedy pro občany spotřebitele, konzultace,

b) n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 74.200,-- Kč Podané ruce, o. s. – Projekt OsA Frýdek-Místek, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČ 706 32 596, (pořadové č. žádosti 177)
- na mzdové náklady osobní asistence ve speciální škole

2. ve výši 60.000,-- Kč Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369, (pořadové č. žádosti 18)
- na opravu podlahy, výměnu okna, spotřebu energií, mzdové náklady, kancelářské potřeby, hygienické potřeby, šicí potřeby

3. ve výši 150.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 237)
- na provozní a mzdové náklady pečovatelské služby.

35.8 Veřejná finanční podpora - životní prostředí
Usnesení č. 9278:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí

1. ve výši 50.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody HLOUČELA, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 670 27 237 (poř. č. žádosti 97)
- na výchovu lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa-2009
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

2. ve výši 13.500 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČ 163 67 812, (poř. č. žádosti 150)
- na boj proti nebezpečným nemocím včel: varroa destructor
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

3. ve výši 10.500 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČ 163 67 812 (poř. č. žádosti 151)
- na vzdělávání a zvyšování odbornosti členské základny
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

4. ve výši 10.000 Kč Českému svazu chovatelů, základní organizaci č. 1 Prostějov, Plumlovská 50, Prostějov, IČ 708 45 549 (poř. č. žádostí 33, 34)
- na pořádání Hanácké výstavy a Krajské výstavy drobného zvířectva
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

5. ve výši 3.000 Kč Českému zahrádkářskému svazu, územnímu sdružení, Daliborka 3, Prostějov, IČ 004 33 829 (poř. č. žádosti 53)
- na výtvarnou soutěž s názvem: „Bylinky naší zahrádky“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

6. ve výši 5.000 Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, Prostějov, IČ 266 59 158 (poř. č. žádosti 81)
- na podporu environmentální výchovy na základní škole
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

7. ve výši 17.500 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody ORIOLUS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 657 60 301 (poř. č. žádosti 166)
- na podporu celoroční činnosti dětského oddílu mladých ochránců přírody Rejsci
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

109.500

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

404003

109.500

(Prostředky komise životního prostředí )


II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 79.000 Kč Českému svazu ochránců přírody, Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ: 001 16 670, (poř.č. 37)
- na péči o prostějovské handicapované živočichy
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

79 000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

404003

79 000

(Prostředky komise životního prostředí )


III. s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 25.000 Kč Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, IČ 441 59 994, (poř. č. žádosti 91)
- na obnovení a využití objektu PAX, Brněnská ulice, Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2008

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3330

5223

 

 

404003

25.000

( neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

70800

25.000

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP


35.9 Veřejná finanční podpora - Česká asociace hasičských důstojníků
Usnesení č. 9279:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 20 000,- Kč (poř. číslo žádosti 66) České asociaci hasičských důstojníků, Výškovická 40, Ostrava, IČO: 65469062
- na zajištění informovanosti občanů na území města Prostějova z problematiky ochrany před mimořádnými událostmi a na organizaci soutěže jednotek SDH obcí v záchranářských disciplínách Rallye Hamry 2009
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5222

 

 

 

20 000

(zvýšení položky neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0000708000

20 000

(VFP dosud nerozdělená)


36. Rozpočtové opatření:
36.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (soutěž o nejoriginálnější tablo)
Usnesení č. 9280:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5492

 

 

 

3 000,00

(zvýšení položky – peněžité dary obyvatelstvu)

snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

100300

3 000,00

(snížení položky - propagační materiál)


36.2 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení (oprava automobilu JSDH)
Usnesení č. 9281:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5171

 

 

 

35 000

(zvýšení pol. 5171 opravy a udržování – oprava automobilu JSDH města Prostějova, družstva Domamyslice)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

35 000

(snížení rezervy RMP pro ROZOP )


36.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (Sportcentrum-dopravní hřiště)
Usnesení č. 9282:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3421

5331

 

1

20399

300.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

2223

5222

 

 

 

220.000,-

 

(odbor dopravy – neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

80.000,-

 

(fond rezerv a rozvoje)


36.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 9283:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3421

5331

 

 

20399

230.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

230.000,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


36.7 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (oprava nemovitosti V loučkách)
Usnesení č. 9284:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5171

 

 

 

500.000,--

oprava nemovitosti V loučkách v Domamyslicích (Sbor dobrovolných hasičů ČMS Domamyslice)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

500.000,--

rezerva pro rozpočtová opatření RMP


36.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (FRN)
Usnesení č. 9285:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

6121

 

5

607027

500 000

Střední zdravotnická škola - rekonstrukce soc. zařízení a příprava TUV

60

3123

6121

 

5

607032

120 000

Střední odborné učiliště stavební - vstupní branka s kódovým přístupem a rekonstrukce elektroinstalace

60

3123

6121

 

5

607030

500 000

SPŠ a SOU Lidická - repase oken východní strana

60

3122

6121

 

5, 1

607008

1 100 000

Střední průmyslová škola oděvní – výměna oken II.etapa

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

5

 

1 738 000

Fond reinvestic nájemného

70

 

8115

 

1

 

482 000

Fond rezerv a rozvoje


36.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Smetanova)
Usnesení č. 9286:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

 

 

600328

30 000

MŠ Smetanova – odborný posudek stavu stropů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

607076

30 000

Havarijní a škodní události


36.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého)
Usnesení č. 9287:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

 

 

600332

60 000

ZŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – havárie římsy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

607076

60 000

Havarijní a škodní události


36.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (veřejné osvětlení)
Usnesení č. 9288:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

1

198000000

320 000

VO Průchodní, Žitná

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

320 000

FRR


36.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sídliště svobody)
Usnesení č. 9289:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

88000000

2 500 000

Regenerace Sídliště svobody V. etapa

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 500 000

FRR


36.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (městský hřbitov)
Usnesení č. 9290:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

1

44000000

565 000

Městský hřbitov – kanalizace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

565 000

FRR


36.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (velodrom, Jezdecká ul.)
Usnesení č. 9291:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

5171

 

 

 

50 000

Velodrom

60

3613

5171

 

 

 

50 000

Jezdecká ul. – jízdárna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP


36.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Šmeralova)
Usnesení č. 9292:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

170000000

4 600 000

CS Šmeralova – Vodní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

4 600 000

Fond rezerv a rozvoje

 


36.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Krasice)
Usnesení č. 9293:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

171000000

4 500 000

CS Krasice : Západní ul. – Čechovická ul.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

4 500 000

Fond rezerv a rozvoje


36.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Kostelecká)
Usnesení č. 9294:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

185000000

6 600 000

CS Kostelecká

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

6 600 000

Fond rezerv a rozvoje


36.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Kollárova)
Usnesení č. 9295:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

266000000

320 000

ZŠ Kolárova – termoventily

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

320 000

Rezerva RMP


36.20 ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura (příspěvkové organizace)
Usnesení č. 9296:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3314

5331

 

1

 

77.900,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, PO – navýšení mzdových prostředků)

 

20

3319

5331

 

1

202030

303.300,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku DUZE KK u hradeb v Prostějově, PO – navýšení mzdových prostředků)

 

20

3311

5331

 

1

 

235.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu v Prostějově, PO – navýšení mzdových prostředků)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

616.200,-

 

(fond rezerv a rozvoje)


36.21 ROZOP kapitoly 41 – doprava
Usnesení č. 9297:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

135.540,--

 

FRR

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

2212

6359

 

1

 

135.540,--

 

Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím
Sdružení finančních prostředků se Správou silnic Olomouckého kraje na pořízení projektové dokumentace stavby Částečná rekonstrukce silnice III/0462 – Žešov

36.22 ROZOP kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 9298:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) podání odvolání proti Rozhodnutí FŘ Ostrava č.j. 2992/09-2700, sp.zn. 1772/09-04 ze dne 20. března 2009,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6399

5363

 

 

 

31.000,-

 

(úhrada sankce)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6399

5429

 

 

 

4.000,-

 

(ostatní náhrady placené obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

35.000,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)


36.23 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 9299:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

1

268000000

5 000 000

Kruhová křižovatka u nemocnice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

5 000 000

FRR


37. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
37.1 Vyhlášení záměru prodeje bytových domů
Usnesení č. 9300:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje následujících nemovitostí v k.ú. Prostějov:
1. bytového domu č.p. 1625 (nám. E. Husserla 16 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2937/1 a pozemku p.č. 2937/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 512 m2,
2. bytového domu č.p. 2604 (Kollárova ul. 7 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4716/1 a pozemku p.č. 4716/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 404 m2,
3. bytového domu č.p. 57 (Křížkovského ul. 16 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 88 , pozemku p.č. 88 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 450 m2a vedlejší stavby ve dvoře, užívané jako kolárna, rovněž na pozemku p.č. 88
4. bytového domu č.p. 837 ( Plumlovská ul. 43 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1372 a pozemku p.č. 1372 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 514 m2a dále pozemku p.č. 1373 – zahrada o výměře 1 011 m2,
5. bytového domu č.p. 244 ( Přikrylovo nám. 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č. 320 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 535 m2,
6. bytového domu č.p. 251 ( Rejskova ul. 9 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 331 a pozemku p.č. 331 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2a dále pozemku p.č. 332 – zahrada o výměře 252 m2,
7. bytového domu č.p. 852 ( Plumlovská ul. 33 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1397 a pozemku p.č. 1397 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2,
8. bytového domu č.p. 2325 (Rozhonova ul. 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4204 a pozemku p.č. 4204 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m2,
9. bytového domu č.p. 2619 ( nám. Spojenců 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4743 a pozemku p.č. 4743 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 258 m2,
10. bytového domu č.p. 3367 ( nám. Spojenců 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4744 a pozemku p.č. 4744 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2
11. bytového domu č.p. 962 ( Vodní ul. 26 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1560 a pozemku p.č. 1560 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 807 m2
za podmínek dle Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099.

37.2 Pronájem bytů na opravu vlastním nákladem
Usnesení č. 9301:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu obecních bytů na opravu vlastním nákladem nájemce, popř. úhrady závazku váznoucím na bytě dle přiloženého seznamu.

37.3 Snížení nájemného z NP – Svatoplukova 15
Usnesení č. 9302:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
snížení nájemného z nebytových prostor ve Svatoplukově ulici č.2596/15 v Prostějově poradenskému centru Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, IČ 44053924 o 50%, na částku 24.300,- Kč ročně.

37.6 Výměna parkovacích míst
Usnesení č. 9303:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výměnu parkovacích míst dle důvodové zprávy.

37.8 Schválení pronájmu NP – Brněnská 34
Usnesení č. 9304:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 97,8 m2 v Brněnské ulici č.4208/34 v Prostějově
- obchodní společnosti BLAŽEJOVÁ s.r.o., se sídlem Nám. 14.října 2, 150 02 Praha 5, IČ 25841653
- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 7.000,-Kč s inflační doložkou
- za účelem zřízení a provozování prodejny průmyslového zboží.

38. Informace k problematice ukončení výpůjčky pro Odbor dopravy a návrh na dispoziční řešení nemovitostí Školní 4 a Školní 14
38.1 Možnosti umístění Odboru dopravy
Usnesení č. 9305:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace týkající se možnosti umístění odboru dopravy.

38.2 Dispoziční řešení nemovitostí Školní 4 a Školní 14
Usnesení č. 9306:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ Prostějov,
zajistit potřebné kroky pro realizaci příp. začlenění Kulturního klubu DUHA do Městského úřadu v Prostějově.

39. Majetkoprávní záležitosti:
39.1 Vyhlášení záměru pronájmu nemovitostí v areálu zahradnictví na ul. Brněnská
Usnesení č. 9307:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
1. záměr pronájmu skleníku č. 15 umístěného na pozemku p.č. 6677/4 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově za účelem pěstování zeleniny za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 16.980 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
2. záměr pronájmu části pozemku p.č. 6675/1 – zahrada o výměře 15.000 m2 a pozemku p.č. 6692/1 – orná půda o výměře 7.283 m2, oba v k.ú. Prostějov, v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově  za účelem pěstování zeleniny za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 0,60 Kč/m2/rok, tj. 13.370 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

39.2 Vyhlášení záměru pronájmu skleníku č. 14 v areálu zahradnictví na ul. Brněnská
Usnesení č. 9308:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu skleníku č. 14 umístěného na pozemku p.č. 6677/2 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově  za účelem pěstování zeleniny a květin za těchto podmínek:
a)nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01. 05. 2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b)nájemné bude stanoveno ve výši 17.272,-- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c)nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

39.5 Vyhlášení záměru pronájmu objektů na ul. Rejskova 4 a ul. Vápenice 3 v Prostějově
Usnesení č. 9309:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu objektu občanské vybavenosti č.p. 2987 (Rejskova 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5483 (vyjma bytové jednotky 2+1 umístěné v přízemí objektu), objektu občanské vybavenosti č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5480, příp. jednotlivých nebytových prostor v těchto objektech, objektu občanské vybavenosti bez č.p. a č.e. na pozemku p.č. 5481/2 a pozemků p.č. 5483 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.607 m2, p.č. 5480 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3.460 m2, p.č. 5481/1 – zahrada o výměře 1.060 m2 a p.č. 5481/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 96 m2 , vše v k.ú. Prostějov.


39.8 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 225/2 v k.ú. Domamyslice
Usnesení č. 9310:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 225/2 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 13 m2, za účelem užívaní jako vjezdu, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 10 Kč/m2/rok, tj. celkem 130 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

39.9 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 740/4 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9311:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 740/4 – ost. plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 1 m2 společnosti MEDICOM´S spol. s r.o., se sídlem Štiřín, Želivec 200, PSČ: 251 68, IČ: 463 58 927, za účelem umístění navigačního poutače o rozměrech 0,6 x 1,3 metru za následujících podmínek:
d) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
e) nájemné je stanoveno ve výši 780 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
f) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

39.10 Schválení výpůjčky zahradního malotraktoru Agrojet AJ 102/15,5 HP
Usnesení č. 9312:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpůjčku zahradního malotraktoru Agrojet AJ 102/15,5 HP občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Haná Prostějov, se sídlem Prostějov, Brněnská 10, PSČ 796 01, IČ: 163 67 995, za účelem sečení trávy fotbalového hřiště na ul. E. Valenty za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 01.04.2009 do 31.10.2009,
b) veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky ponese po dobu výpůjčky občanské sdružení Tělovýchovná jednota Haná Prostějov.

39.12 Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a vyhlášení záměru pronájmu
Usnesení č. 9313:
Rada města Prostějova po projednání
1. s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 17.04.1991 uzavřené na pronájem objektu k bydlení č.p. 698 na pozemku p.č. 1150 v k.ú. Prostějov (Plumlovská 83), výpovědí,

2. v y h l a š u j e
záměr pronájmu objektu k bydlení č.p. 698 na pozemku p.č. 1150 a pozemku p.č. 1150 – zast. plocha a nádvoří o výměře 277 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá),
c) způsob placení nájemného – čtvrtletně,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

39.13 Prodej objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově
Usnesení č. 9314:
Rada města Prostějova po projednání
o d k l á d á
materiál na příští schůzi rady.


39.14 Prodej částí pozemků p.č. 1612 a p.č. 1613 a pozemku p.č. 1617, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9315:
Rada města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
bod 2) usnesení Rady města Prostějova č. 80076 ze dne 09.12.2008,
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej části pozemku p.č. 1612 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 1.600 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), části pozemku p.č. 1613 – zahrada o výměře cca 300 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) a pozemku p.č. 1617 – zahrada o výměře 175 m2, vše v k.ú. Prostějov, občanskému sdružení „Centrum zdraví o.s.“, se sídlem Prostějov, Brněnská 70, PSČ: 796 01, IČ: 226 93 181, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se občanské sdružení „Centrum zdraví o.s.“ zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví občanského sdružení „Centrum zdraví o.s.“; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) na převáděných pozemcích,
c) v kupní smlouvě se občanské sdružení „Centrum zdraví o.s.“ zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) nebude v daném termínu kupujícím vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) kupní smlouva bude uzavřena po schválení změny územního plánu města Prostějova, která umožní výstavbu objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) na předmětných pozemcích a po vydání příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení, na základě kterých bude povolena výstavba objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) na předmětných pozemcích,
e) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
3) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku p.č. 1612, části pozemku p.č. 1613 a pozemku p.č. 1617, vše v k.ú. Prostějov, občanskému sdružení „Centrum zdraví o.s.“, za podmínek uvedených v bodě 2) usnesení s tím, že:
a) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem města Prostějova v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, sdružení „Centrum zdraví o.s.“, po schválení změny územního plánu města Prostějova, která umožní výstavbu objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) na předmětných pozemcích a po vydání příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení, na základě kterých bude povolena výstavba objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) na předmětných pozemcích (v případě, že některá z výše uvedených podmínek nebude splněna v termínu do 2 let ode dne podpisu budoucí smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit),
b) budoucí kupující zaplatí zálohu na kupní cenu ve výši 50.000 Kč,
c) v případě prodlení budoucího kupujícího s uzavřením kupní smlouvy na převod předmětných pozemků, zaplatí budoucí kupující městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši nákladů vynaložených městem Prostějovem na zpracování geometrického plánu na oddělení předmětných pozemků a znaleckého posudku na ocenění předmětných pozemků.

39.15 Návrh dalšího postupu při prodeji objektu na ul. Kollárova 5 v Prostějově
Usnesení č. 9316:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
zajistit další postup při prodeji objektu na ul. Kollárova 5 v Prostějově dle var. c), uvedené v důvodové zprávě.

39.16 Souhlas s umístěním a realizací stavby cyklostezky na pozemcích v k.ú. Žešov
Usnesení č. 9317:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby cyklostezky mezi společností IMK ENERGY, s. r.o., se sídlem Němčice nad Hanou, Zahradní 631, PSČ: 798 27, IČ: 282 89 722, jako vlastníkem pozemků p.č. 455/1, p.č. 253/1, p.č. 254/1 a p.č. 255/1, vše v k.ú. Žešov, a městem Prostějovem jako investorem stavby „Cyklostezka Brněnská – Žešov“.

39.17 Předkupní právo k částem pozemků p.č. 325/1, p.č. 905/1 a p.č. 906/3, vše v k.ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 9318:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova nevyužít předkupního práva města Prostějova k částem pozemků p.č. 325/1 – orná půda o výměře cca 13515 m2, p.č. 905/1 – orná půda o výměře cca 350 m2 a p.č. 906/3 – orná půda o výměře cca 15 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu), ve vlastnictví společnosti MORAGRO, a.s. v Prostějově, se sídlem Prostějov, Za Drahou 4332/4, IČ: 499 68 157, za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2.

39.18 Schválení prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy (pozemek pro 50 RD u nové nemocnice)
Usnesení č. 9319:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit vítězi aukce pozemku p. č. 318/52 v k. ú. Čechovice u Prostějova prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy a k doplacení kupní ceny a podílu na ostatních nákladech (geometrický plán, znalecký posudek, správní poplatek) včetně jejich připsání na účet města Prostějova stanovené aukčním řádem a aukční vyhláškou schválených usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18189 ze dne 16. 09. 2008, a to do 31. 05. 2009.

39.19 Řešení parkovacích ploch na sídlišti Šárka
Usnesení č. 9320:
Rada města Prostějova po projednání
o d k l á d á
záměr pronájmu části pozemku p.č. 6723/4 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře 75 m2 družstvu Šárka 28 a 30, bytové družstvo, do doby zpracování projektu revitalizace sídliště Šárka,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit zpracování projektu revitalizace sídliště Šárka včetně řešení parkovacích ploch v této lokalitě.

39.21 Revokace části usnesení RMP č. 80043 z 18.11.2008 a schválení pronájmu 2 ks dřevěných stánků
Usnesení č. 9321:
Rada města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 80043 z 18.11.2008 v části týkající se schválení výpůjčky movitých věcí, a to:
- 1 ks dřevěného prodejního stánku Standard v hodnotě 41.531 Kč vč. DPH od společnosti Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov, IČ: 607 22 291,
- 1 ks dřevěného prodejního stánku Standard v hodnotě 41.531 Kč vč. DPH od společnosti GALVA s.r.o., se sídlem Na Trávníku 414, 796 07 Držovice, IČ: 262 91 681,
2) s c h v a l u j e
pronájem movitých věcí, a to:
- 1 ks dřevěného prodejního stánku Standard v hodnotě 41.531 Kč vč. DPH od společnosti Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov, IČ: 607 22 291,
- 1 ks dřevěného prodejního stánku Standard v hodnotě 41.531 Kč vč. DPH od společnosti GALVA s.r.o., se sídlem Na Trávníku 414, 796 07 Držovice, IČ: 262 91 681,
za účelem zajištění vánočních a hodových trhů v Prostějově, příp. jiných akcí konaných pod patronací města Prostějova, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného – symbolická 1 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno ročně předem a nebude upravováno inflačním koeficientem,
d) nájemce ponese po dobu nájmu veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu pronájmu,
e) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01. 01. 2009.


39.22 Revokace usnesení ZMP č. 16297 ze dne 19.12.2006 a výkup částí pozemků p.č. 6676/1 a p.č. 6676/9, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9322:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16297 ze dne 19. 12. 2006 (schválení výkupu části pozemku p.č. 6676/1 v k.ú. Prostějov),
2) schválit výkup části pozemku p.č. 6676/1 – orná půda o výměře 129 m2 a části pozemku p.č. 6676/9 – ostatní plocha o výměře 43 m2, oba v k.ú. Prostějov, od podílových spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, tj. celkem 68.800 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladů o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov a
3) schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6409

6130

 

 

 

68.800,-

 

Výkup pozemků v k.ú. Prostějov – Brněnská ul.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

68.800,-

 

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


39.23 Revokace usnesení ZMP č. 16198 ze dne 10.10.2006
Usnesení č. 9323:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16198 ze dne 10.10.2006, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č. 606/1 v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.000 m2 do vlastnictví České republiky – České správy sociálního zabezpečení.

39.24 Revokace usnesení ZMP č. 18029 ze dne 26.02.2008
Usnesení č. 9324:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18029 ze dne 26.02.2008 týkající se prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov.

39.26 Doplnění nájemních smluv a smluv o výpůjčce sportovních zařízení města Prostějova
Usnesení č. 9325:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
doplnění nájemních smluv a smluv o výpůjčce sportovních zařízení města Prostějova o závazek nájemce plnit povinnosti vlastníka sportovního zařízení vyplývající ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění. Změna bude provedena formou dodatku.

40.1 Návrh uzavření nájemních smluv
Usnesení č. 9326:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv dle důvodové zprávy.


41.1 Putovní výstava „Místa utrpení, smrti a hrdinství – vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech“
Usnesení č. 9327:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
převzetí záštity nad putovní výstavou „Místa utrpení, smrti a hrdinství – vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech“, která se bude konat ve dnech 30. 4. 2009 až 31. 5. 2009 v Muzeu Prostějovska,
s c h v a l u j e
užití znaku města Prostějova na propagačních materiálech putovní výstavy v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

41.2 Žádost o převzetí záštity nad Národním finále v basketbale nejmladších minižaček
Usnesení č. 9328:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
převzetí záštity starosty města a rady města nad „Národním finále v basketbale nejmladších minižaček“, které se bude konat ve dnech 1. – 3. 5. 2009 v Prostějově,
s c h v a l u j e
užití znaku města Prostějova na organizačním bulletinu soutěže. Souhlas se uděluji TJ OP Prostějov, oddílu basketbalu v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                       Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                                                   místostarosta města Prostějova

Prostějov 31. 3. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:32:52 | přečteno 532x | Věra Krejčí
load