Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 59. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 59. schůze Rady města Prostějova

konané 21. 4. 2009

 

Usnesení z 59. schůze Rady města Prostějova, konané 21. 4. 2009

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9329:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 59. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 21. 4. 2009 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1. Pojmenování nové ulice
Usnesení č. 9330:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit název ulice pro stávající komunikaci takto: Ořechová – (kód UVP 680) pro ulici v k.ú. Domamyslice.

1.2 Žádost Sportovního klubu cyklistů Prostějov o převzetí záštity
Usnesení č. 9331:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
převzetí záštity Ing. Janem Tesařem, starostou města Prostějova, nad 3etapovým cyklistickým závodem o „Pohár města Prostějova – základních škol“,
s c h v a l u j e
užití znaku města Prostějova na propagačních materiálech cyklistického závodu. Souhlas se uděluje Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

1.3 Zpráva o plnění Programového prohlášení Rady města Prostějova, schváleného dne 22. 4. 2008
Usnesení č. 9332:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Zprávu o plnění Programového prohlášení Rady města Prostějova, schváleného dne 22. 4. 2008.

2. Uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku Olomouckého kraje
Usnesení č. 9333:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějov podepsáním uvedené smlouvy jménem města Prostějov,
p o v ě ř u j e
odbor správy majetku města Městského úřadu v Prostějově majetkoprávním dořešením takto uzavřené smlouvy o zhodnocení silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje.

3. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ J. Železného)
Usnesení č. 9334:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

1

181000000

6 500 000

Energeticky úsporná opatření – ZŠ J. Železného

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

6 500 000

Fond rezerv a rozvoje


4. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce budovy na Husově nám.)
Usnesení č. 9335:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3211

6121

 

1

186000000

1 650 000

Rekonstrukce budovy Husovo nám. –dokončení

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 650 000

Rezerva RMP


5. Zadání veřejné zakázky „Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějově – sportovní areál sídl. E. Beneše“
Usnesení č. 9336:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
v souladu s výsledkem výběrového řízení, organizovaného fou RTS Brno zadat veřejnou zakázku „Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějově – sportovní areál sídliště E. Beneše“společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov.

6. Zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce Sportcentra – DDM“
Usnesení č. 9337:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d la
I. o zadání zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení „Rekonstrukce Sportcentra – Dům dětí a mládeže, Olympijská 4, 796 01 Prostějov; ISPROFIN 2982220418
- I.I. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %
1. Výše nabídkové ceny 70
2. Doba výstavby v týdnech 20
3. Záruka za jakost díla 10


- I.II. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:
1. Realinvest, s.r.o., Kostelecká 16, Prostějov
2. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov
3. Stavební společnost Navrátil, s.r.o., Vápenice 17, Prostějov
4. Prostějovská stavební společnost – Prostas, s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov
5. EUROGEMA CZ, a.s., Blanická 19, Olomouc

II. p o v ě ř i t
Ing. Antonína Zajíčka, vedoucího odboru rozvoje a investic zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce Sportcentra – Dům dětí a mládeže, Olympijská 4, 796 01 Prostějov; ISPROFIN 2982220418“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

III. s c h v á l i t
- jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Rekonstrukce Sportcentra – Dům dětí a mládeže, Olympijská 4, 796 01 Prostějov; ISPROFIN 2982220418schválený RMP a uvedený v zápise,

IV. p o v ě ř i t
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle schváleného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

8. Schválení pronájmu NP – Sídliště svobody
Usnesení č. 9338:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 145,76m2 v pavilonu č.p. 3552 na Sídlišti svobody v Prostějově přímému zájemci
- Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově, se sídlem Komenského 17, 796 01 Prostějov, IČ 440 53 916
- za nabídnuté roční nájemné s inflační doložkou
- za účelem zřízení a provozování mateřské školy.

9. Majetkoprávní záležitosti:
9.1 Schválení výpůjčky movitých věcí Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov
Usnesení č. 9339:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpůjčku movitých věcí umístěných v současné době v objektu na ul. Kostelecká 17 v Prostějově, a to 10 ks válend, 10 ks šatních skříní, 8 ks jídelních stolů a 1 ks ledničky, Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 270 11 801, za účelem provozování azylového centra na ul. Určická v Prostějově za následujících podmínek:
a) výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a opravy předmětu výpůjčky,
c) výpůjčka bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí č. 2007/16/216 ze dne 31.08.2007.

9.2 Schválení výpůjčky pozemku p.č. 660/2 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9340:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpůjčku pozemku p.č. 660/2 – ostatní plocha o výměře 9543 m2 v k.ú. Vrahovice, na ulici M. Alše, Tělocvičné jednotě Sokol Prostějov – Vrahovice, se sídlem Prostějov, Vrahovice, IČ: 479 20 025, za účelem užívání jako fotbalové hřiště, za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky neurčitá s výpovědní lhůtou tři měsíce,
b) Tělocvičná jednota Sokol Prostějov – Vrahovice bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz a údržbu předmětu výpůjčky.

9.3 Ukončení nájemních vztahů k pozemkům u nové nemocnice
Usnesení č. 9341:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. ukončení Smlouvy o nájmu pozemků č. 2002/16/187 ze dne 02.12.2002 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností TRIO HVOZD, v.o.s., se sídlem Hvozd 145, PSČ: 798 55, IČ: 634 72 678, jako nájemcem na pronájem částí pozemků p.č. 110/47 a p.č. 110/45, oba v k.ú. Krasice, o celkové výměře 40 m2 výpovědí nebo dohodou,
2. ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2003/16/354 ze dne 16.12.2003 na pronájem části pozemku p.č. 110/45 v k.ú. Krasice o výměře 14 m2 výpovědí nebo dohodou,
3. ukončení Smlouvy o nájmu pozemků č. 2002/16/188 ze dne 16.10.2002 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Maloobchodní prodej tisku, s.r.o., se sídlem Praha 4, Hvožďanská 5-7, PSČ: 148 31, IČ: 261 64 132, jako nájemcem na pronájem částí pozemků p.č. 110/47 a p.č. 110/45, oba v k.ú. Krasice, o celkové výměře 10 m2 výpovědí nebo dohodou,
4. ukončení Smlouvy o nájmu č. 2001/16/094 ze dne 01.08.2001 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností IDOLS MORAVA, s.r.o., se sídlem Přerov-I město, Dr. Skaláka 7, PSČ: 750 02, IČ: 258 50 024, jako nájemcem (v současnosti pozemek užívá právní nástupce původního nájemce společnost outdoor akzent s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova 27, PSČ: 110 00, IČ: 005 45 911), na pronájem části pozemku p.č. 110/47 v k.ú. Krasice o výměře 5 m2 výpovědí nebo dohodou.

10. Řešení záležitostí spojených s místní právní úpravou placeného stání silničních motorových vozidel
Usnesení č. 9342:
Rada města Prostějova po projednání
I. k o n s t a t u j e , ž e
1) Ing. Jan Tesař, starosta města Prostějova, pozastavil výkon usnesení Rady města Prostějova č. 9241 ze dne 31. 3. 2009 vydat nařízení města Prostějova, kterým se ruší nařízení města Prostějova č. 10/2004 o placeném parkování na území města Prostějova,

2) Nařízení města Prostějova č. 1/2009, kterým se ruší nařízení města Prostějova č. 10/2004 o placeném parkování na území města Prostějova bylo sňato s úřední desky Městského úřadu Prostějov dne 14. dubna 2009, tedy před uplynutím zákonné 15 denní lhůty pro nabytí platnosti a účinnosti tohoto právní předpisu města Prostějova,

3) Nařízení města Prostějova č. 1/2009, kterým se ruší nařízení města Prostějova č. 10/2004 o placeném parkování na území města Prostějova není platným právním předpisem města Prostějova a nadále zůstává platným a účinným nařízení města Prostějova č. 10/2004 o placeném parkování na území města Prostějova,

II. r u š í
s okamžitou účinností své usnesení č. 9241 ze dne 31. 3. 2009.

11. Rozpočtové opatření kapitoly 90 – Komunální služby – oprava komunikace na městském hřbitově v Prostějově
Usnesení č. 9343:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

 

 

900100

4 486 000,-

Komunální služby – oprava komunikace na městském hřbitově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

4 486 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


12. Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na obnovu lipové aleje na městském hřbitově
Usnesení č. 9344:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci „Obnova lipové aleje na městském hřbitově v Prostějově“ ve výši

1 666 481,40 Kč a schválit Smlouvu č. 08011976 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR dle přiloženého návrhu.

13. Schválení prodeje objektu Belgická 2-4 v Prostějově
Usnesení č. 9345:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:
bytového domu č.p. 4163 (Belgická 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 6082/7, pozemku p.č. 6082/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m2
a bytového domu č.p. 4164 (Belgická 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 6082/12, pozemku p.č. 6082/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 280 m2, vše v k.ú. Prostějov,

Bytovému družstvu BD Belgická 2,4 Prostějov, družstvo, se sídlem Prostějov, Belgická 4163/2, , PSČ 796 04, IČO 283 33 675, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 11 185 200,- Kč,
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 2/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


14. Schválení prodeje objektu nám. Spojenců 21 v Prostějově
Usnesení č. 9346:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2597 ( nám. Spojenců 21 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4665/2 a pozemku p.č. 4665/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2, v k.ú. ProstějovBytovému družstvu Prostějov, Nám. Spojenců 21, se sídlem Prostějov, nám. Spojenců 2597/21, PSČ 796 01, IČO 283 31 435,
za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 460 600,- Kč,
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

15. Schválení prodeje objektu nám. Spojenců 5 v Prostějově
Usnesení č. 9347:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:
bytového domu č.p. 3367 ( nám. Spojenců 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4744 a pozemku p.č. 4744 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu SPOJENCI, družstvo, se sídlem Prostějov, Nám. Spojenců 5/3367, PSČ 796 01, IČO 283 32 253, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 192 300,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

16. Veřejná finanční podpora – AT Production, s. r. o.
Usnesení č. 9348:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 25.000,-- Kč, AT Production, s. r. o., sídlem Úvoz 4, 602 00 Brno, IČ 634 71 604 (poř. č. žádosti223)
- na Mistrovství České republiky neregistrovaných hráčů v tenisu s mezinárodní účastí,
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5213

 

 

 

25 000,--

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnikat. subjektům – právnickým osobám) - AT Production, s. r. o.

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

25 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)

 


17.1 Návrh odložit projednání veřejné finanční podpory TJ Pozemstav Prostějov
Usnesení č. 9349:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova odložit na příští zasedání projednání veřejné finanční podpory TJ Pozemstav Prostějov, uvedené v návrhu usnesení písemného materiálu pod č. 5.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                         Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                                                     místostarosta města Prostějova

Prostějov 21. 4. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 12.5.2009 6:00:00 | přečteno 430x | Věra Krejčí
load