Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 60. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 60. schůze Rady města Prostějova

konané 5. 5. 2009

 

Usnesení z 60. schůze Rady města Prostějova, konané 5. 5. 2009

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9350:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 60. schůze, konané dne 5. 5. 2009 a pověřuje RNDr. Alenu Raškovou, místostarostku města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 9351:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.
po projednání
b e r e n a v ě d o m í
výsledky hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. za 1. čtvrtletí roku 2009.

3. Příprava zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 12. 5. 2009
Usnesení č. 9352:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 12. 5. 2009.

4. Záležitosti komisí Rady města Prostějova
Usnesení č. 9353:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
1. Doporučení komise životního prostředí z 7. 4. 2009,
2. Doporučení komise prevence kriminality z 22. 4. 2009,
3. Doporučení komise koncepce a rozvoje města z 15. 4. 2009,
4. Doporučení kulturní komise z 6. 4. 2009.

5. Změna organizační struktury a organizačního řádu MěÚ v Prostějově
5.1 Změna organizační struktury a organizačního řádu městského úřadu – odbor komunálních služeb
Usnesení č. 9354:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e

1) Změnu organizační struktury odboru komunálních služeb podle předloženého návrhu, tedy zřizuje s účinností od 1. 7. 2009 nové pracovní místo kontrolor a tím zvyšuje počet zaměstnanců zařazených do odboru komunálních služeb z dosavadních 15 na 16 zaměstnanců.

2) Změnu organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově na rok 2009 s účinností od 1. 7. 2009 takto:
V článku 143 se na konci článku tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až k), která znějí:
h) provádí a zajišťuje kontrolu zvláštního užívání (záborů) veřejné zeleně, dbá na uvedení zeleně do původního stavu a včasné předání správci zeleně,
i) provádí a zajišťuje kontrolu místních komunikací podle pasportu místních komunikací,
j) zajišťuje realizaci požadavků odboru dopravy, stanovených při výkonu přenesené působnosti pro místní komunikace ve vlastnictví města, zejména ve vztahu k překopům a záborům těchto komunikací,
k) eviduje výsledky kontrol překopů komunikací stanoveným způsobem a kontroluje dodržení technologických postupů v rámci realizace jednotlivých akcí.

3) Rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

2219

5169

 

 

900100

150.000,-

 

(odbor komunálních služeb – prohlídka místních komunikací)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

14

6171

5011

 

 

 

111.500,-

 

(prostředky na platy zaměstnanců)

 

14

6171

5031

 

 

 

28.000,-

 

(odvody sociálního pojištění)

 

14

6171

5032

 

 

 

10.000,-

 

(odvody zdravotního pojištění)

 

14

6171

5038

 

 

 

500,-

 

(ostatní povinné pojištění)5.2 Změna organizační struktury a organizačního řádu MěÚ v souvislosti se začleněním činností DUHY – Kulturního klubu u hradeb v Prostějově do působnosti MěÚ
Usnesení č. 9355:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
navržený postup začlenění činností a úkolů doposud zajišťovaných DUHOU - Kulturním klubem u hradeb v Prostějově, příspěvková organizace včetně předpokládaných změn organizační struktury a organizačního řádu městského úřadu,
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. zrušit právnickou osobu DUHA – Kulturní klub u hradeb v Prostějově, příspěvková organizace dnem 30. června 2009,
2. rozhodnout, že činnost zanikající právnické osoby DUHA – Kulturní klub u hradeb v Prostějově, příspěvkové organizace, jakož i majetek a práva a povinnosti včetně povinností z pracovně-právních vztahů zanikající příspěvkové organizace přecházejí na zřizovatele město Prostějov,
III. u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ a PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,
zajistit potřebné právní a organizačně-administrativní a úkony podle harmonogramu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu v případě, že Zastupitelstvo města Prostějova zruší právnickou osobu DUHA - Kulturní klub u hradeb v Prostějově, příspěvková organizace.


6. Pokyny pro kontrolu hospodaření k 30. 6. 2009
Usnesení č. 9356:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2009.

7. Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu
Usnesení č. 9357:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu města Prostějova pro roky 2010 – 2012.

8. Informace – komunikace Atletická (žádost Sdružení RD Hloučela)
Usnesení č. 9358:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o technických souvislostech dobudování komunikace Atletická.


10. Uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku OlK
Usnesení č. 9359:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
p o v ě ř u j e
1. Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podepsat tuto smlouvu jménem města Prostějov,
2. Odbor správy majetku města Městského úřadu v Prostějově majetkoprávním dořešením takto uzavřené smlouvy o zhodnocení silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje.

11. Zadání veřejné zakázky – RPS Prostějov Regenerace Sídliště E. Beneše – 1. etapa
Usnesení č. 9360:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I. Zadání otevřeného podlimitního řízení zakázky RPS Prostějov Regenerace Sídliště E. Beneše 1. etapa,
II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v % takto:
Cena zakázky 70 %
Délka záruky v měsících 20 %
Lhůta výstavby v týdnech 10 %
Dílo bude rozděleno na etapy, finanční objem v roce 2009 cca 8 000 tis. Kč,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku RPS Prostějov Regenerace Sídliště E. Beneše 1.etapa, za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,
s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
RPS Prostějov Regenerace Sídliště E. Beneše 1. etapa uvedený v zápisu ze schůze rady,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise z uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

12. Zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce komunikace Erbenova a Padlých hrdinů
Usnesení č. 9361:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I. Zadání otevřeného podlimitního řízení zakázky „Rekonstrukce komunikace Erbenova a nám Padlých hrdinů Prostějov“,
II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v % takto:
Cena díla 70 %
Délka záruky za jakost díla 20 %
Doba realizace v týdnech 10 %,

III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:
1. TOMI REMONT, a.s.
2. EUROVIA Brno, s.r.o.
3. SKANSKA DS, a.s.
4. INSTA CZ, s.r.o.
5. STRABAG, a.s.
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace Erbenova a nám Padlých hrdinů Prostějov“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,
s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Erbenova a nám Padlých hrdinů Prostějov“ uvedený v zápise ze schůze rady,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise z uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

13. Harmonogram investičních akcí – 2009
Usnesení č. 9362:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
předložený harmonogram investičních akcí a postup při realizaci investičních akcí v roce 2009 (v souladu s předloženým harmonogramem).

13.1 Informace o poskytnutí finančního příspěvku z OlK – zvýšení bezpečnosti dopravy v roce 2009
Usnesení č. 9363:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace o schválení tří žádostí města Prostějova o přidělení finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na území města v roce 2009 v celkové výši 1 764 tis. Kč.

14. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 9364:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů dle důvodové zprávy.

16. Ceny parkovného
Usnesení č. 9365:
Rada města Prostějova po projednání
1. s c h v a l u j e
s platností od 1. června 2009 sazby za parkování takto:
a) v provozní době od 9:00 do 18:00 hod. v pondělí – pátek a od 9:00 do 12:00 hod. v sobotu jednotnou sazbu 10,-- Kč/hod. na následujících parkovištích:
- ul. Křížkovského, parkovací automat
- ul. Školní, dva parkovací automaty
- ul. Mlýnská (parkoviště), parkovací automat
- ul. Plumlovská (parkoviště vedle bývalého OD KUBUS), parkovací automat;
- na parkovišti v ulici Kostelní;
b) v provozní době od 9:00 do 18:00 hod. v pondělí – pátek a od 9:00 do 12:00 hod. v sobotu základní sazbu
10,-- Kč/hod., za každou další hodinu 20,-- Kč na následujících parkovištích:
- nám. E. Husserla – parkovací automat
- nám. Hlaváčkovo – parkovací automat;
c) prodej parkovacích karet za 125,-Kč bez kreditu dobití.

2. s v ě ř u j e
pravomoc prodej parkovacích karet Odboru kanceláře starosty, oddělení informační služby.

16.1 Vyhodnocení veřejné zakázky na dodávku el. energie
Usnesení č. 9366:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky ev.č. 60029747 zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na „Dodávku elektrické energie“ tak, že nejvhodnější nabídkou nejlépe splňující kriteria vymezená zadavatelem v otevřeném podlimitním řízení je nabídka uchazeče E.ON Energie, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 260 78 201,
p o v ě ř u j e
Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města Prostějova, uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi s firmou E.ON Energie, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

17. Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny ÚP Smržice
Usnesení č. 9367:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Smržice dle důvodové zprávy.

18. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti (KPPP)
Usnesení č. 9368:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2011 mezi městem Prostějovem a obcemi:
1. Hruška
2. Mořice.

19. Schválení nákupu vozidla pro JSDH Krasice
Usnesení č. 9369:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) nákup vozidla pro JSDH města Prostějova, družstvo Krasice,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

6123

 

 

 

22 000

(zvýšení položky dopravní prostředky)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5169

 

 

 

10 000

(snížení položky nákup ostatních služeb )

12

5512

5137

 

 

 

12 000

(snížení položky nákup drobného dlouhodobého majetku )

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova podpisem kupní smlouvy dle předloženého návrhu.

20. Odvod části investičních fondů příspěvkových organizací
Usnesení č. 9370:
Rada města Prostějova po projednání
a) n a ř i z u j e
odvod části investičního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov do rozpočtu zřizovatele ve výši:
1. Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 Kč 80 000,--
2. Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 Kč 80 000,--
3. Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60 Kč 100 000,--
4. Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Kč 300 000,--
5. Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Kč 50 000,--,
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

610.000,-

 

(zvýšení stavu Fondu rezerv a rozvoje)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

2122

 

 

20336

80.000,-

 

(odvod příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola PV, Kollárova ul. 4)

 

20

3113

2122

 

 

20337

80.000,-

 

(odvod příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola JŽ PV, Sídliště svobody 24/79)

 

20

3113

2122

 

 

20338

100.000,-

 

(odvod příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola PV, Melantrichova ul. 60 )

 

20

3113

2122

 

 

20341

300.000,-

 

(odvod příspěvkové organizace – Základní škola PV, ul. Dr. Horáka 24)

 

20

3113

2122

 

 

20344

50.000,-

 

(odvod příspěvkové organizace – Základní škola PV, ul. E. Valenty 52)


22. Čerpání rezervního fondu ZŠ Prostějov, Dr. Horáka
Usnesení č. 9371:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši Kč 300 000,-- na pořízení nábytku do počítačové učebny a obnovu výpočetní techniky.

23. Projednání výsledků následné finanční kontroly v ZŠ a MŠ J. Železného
Usnesení č. 9372:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídl. svobody 24/79 na základě zjištění Finančního odboru, kontrolního oddělení MěÚ v Prostějově o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, spočívající v překročení závazného ukazatele, po projednání
r o z h o d l a
ve smyslu § 22 odst. 2 a 6 a § 28 odst. 6 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, neuložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 34.392 Kč a ve smyslu § 22 odst. 2 a téhož zákona neuložit penále ve výši 27.583 Kč.

23.1 Kulturní léto „Kam ve čtvrtek?“
Usnesení č. 9373:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření
1. ve výši 250.000,-- Kč DUZE - Kulturnímu klubu u hradeb v Prostějově, příspěvková organizace, Školní 4, IČ 004 02 354 na uskutečnění projektu „Kulturní léto - Kam ve čtvrtek?“,

2. ve výši 20.000,-- Kč Sportcentru - domu dětí a mládeže Prostějov, Olympijská 4, příspěvková organizace, IČ 008 40 173 na uskutečnění projektu „Kulturní léto - Kam ve čtvrtek?“,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5331

 

 

202030

250 000,--

 

(navýšení neinvestičního příspěvku DUZE – Kulturnímu klubu u hradeb, příspěvková organizace )

 

20

3421

5331

 

 

20399

20 000,--

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru - DDM Prostějov, příspěvková organizace )

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

270 000,--

 

(nespec. rezervy – rezerva RMP pro ROZOP )


c) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření ve výši 30.000,-- Kč Domovní správě Prostějov, s. r. o., Křížkovského 7, IČ 262 59 893 (poř. číslo neuvedeno)
- na podpoření projektu „Kulturní léto – Kam ve čtvrtek?“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5213

 

 

 

30 000

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům) Domovní správa Prostějov, s. r. o.

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

30 000,--

 

(nespec. rezervy – rezerva RMP pro ROZOP )


24. Veřejná finanční podpora:
24.1 Veřejná finanční podpora - Sdružení hasičů ČMS Vrahovice
Usnesení č. 9374:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 20 000,- Kč Sdružení hasičů ČMS Vrahovice , Prostějov - Vrahovice, 798 11 Prostějov 6, IČO: 65762096 (poř. číslo žádosti 130)
- na činnost mladých hasičů, na ceny do soutěže „O pohár o starosty města“, na pronájem tělocvičny
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5222

 

 

 

20 000

(zvýšení položky neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0000708000

20 000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)


24.2 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní
Usnesení č. 9375:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2009 z prostředků komise sociální a zdravotní

1. ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení „Pomocná ruka“ na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům, IČ 697 46 338, (pořadové č. žádosti 20)
- na provozní náklady – materiál, energie, opravy a udržování, cestovné, služby (nájem, telefony, poštovné, kurzy)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 20.000,-- Kč Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 58 602, (pořadové č. žádosti 283)
- nájem kanceláře, náklady na telefon, kancelářské potřeby, elektřina
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

3. ve výši 15.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, (pořadové č. žádosti 68)
- na rekondiční pobyt klientů denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

4. ve výši 20.000,-- Kč Člověku v tísni, o.p.s., Sokolská 1969/18, Praha, IČ 257 55 277, (pořadové č. žádosti 202)
- na provozní náklady – energie, telefon, internet, nájem, provozní materiál, pojištění kanceláře, poštovné, cestovné
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

5. ve výši 4.000,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia Prostějov, Komenského 17, Prostějov, IČ 441 59 862, (pořadové č. žádosti 148)
- na projekt Internet a počítač pro seniory – lektorné, tisk a kopírování studijních materiálů, propagace
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

6. ve výši 10.000,-- Kč Tělovýchovná jednota OP Prostějov, Za Kosteleckou 47, Prostějov, IČ 005 47 409, (pořadové č. žádosti 213)
- na VI. ročník Prostějovského poháru vozíčkářů ve stolním tenise – nákup cen
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

210100

34.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Svaz tělesně postižených, Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia Prostějov, TJ OP Prostějov)

21

4351

5222

 

 

210100

50.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Pomocná ruka)

21

4359

5339

 

 

210100

15.000,--

VFP – neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím (Sociální služby Prostějov)

21

4378

5221

 

 

210100

20.000,--

VFP – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Člověk v tísni, o.p.s.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

210100

119.000,--

Ostatní neinvestiční výdaje, prostředky komise sociální a zdravotní


24.3 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast – nedoporučené žádosti
Usnesení č. 9376:
Rada města Prostějova po projednání
a) n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 38.250,-- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených v České republice, o.s., okresní organizace, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 479 22 281, (pořadové č. žádosti 196) na lázeňský pobyt rodičů s dětmi,

2. ve výši 10.000,-- Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Družstevní 17, Prostějov, IČ 628 58 611, (pořadové č. žádosti 278) na rekondiční, rehabilitační ozdravné pobyty, odborné edukační programy, rehabilitační cvičení a plavání a další činnosti spojené se zaměřením na udržení a zlepšení zdravotního stavu vnitřně postižených spoluobčanů v našem okrese,

3. ve výši 15.000,-- Kč Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s., Krajské organizaci Olomouckého kraje, o.s., Kosmonautů 8, 772 00 Olomouc, IČ 709 12 068 na činnost konzultačních středisek – odborných konzultantů,

b) n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100.000,-- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 58 645, (pořadové č. žádosti 262)
- na rekondiční, rehabilitační ozdravné pobyty, odborné edukační programy, rehabilitační cvičení a plavání a další činnosti spojené se zaměřením na udržení a zlepšení zdravotního stavu vnitřně postižených spoluobčanů v našem okrese.

24.4 Veřejná finanční podpora - SRPŠ při ZŠ Prostějov, Dr.Horáka 24
Usnesení č. 9377:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 8 000,- Kč pro Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, Prostějov, IČO: 440 53 851
- na organizační zajištění branně-vlastivědné soutěže (odměny do soutěže)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

 

 

 

8 000,00

(VFP – neinvestiční dotace občanským sdružením – SRPŠ při ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

101300

8 000,00

(organizace akcí v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 - nákup materiálu )


24.5 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu
Usnesení č. 9378:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 20.000,-- Kč (poř. č. žádosti 245)
- nákup cykl. vybavení (tretry, přední a zadní kolo, cykl. doplňky, úhrada soustředění)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 10.000,-- Kč ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., sídl. E. Beneše 69/30, Prostějov, IČ 262 53 101 (poř. číslo žádosti neuvedeno)
- střih videodokumentu „ Historie prostějovského sportu“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

3. ve výši 20.000,-- Kč Dušanu Běhalovi, IČ 468 92 931 (poř. č. žádosti 88)
- na nákup antuky, čerpadla, ceny do turnajů a soutěží
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

4. ve výši 10.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, Prostějov IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 267)
- organizační zajištění (propagace, ozvučení, doprava)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

5. ve výši 5.000,-- Kč Jezdeckému oddílu města Prostějova, Vápenice 9, Prostějov, IČ 26985551 (poř.č.žádosti 17)
- na celoroční podporu klubu (dofinancování nákladů spojených s propagací, organizací, průběhem drezurních závodů a zakoupení nezbytného spotřebního vybavení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

6. ve výši 10.000,-- Kč OS ČSTV – Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádosti 31)
- na činnost fotbalového svazu (doprava, občerstvení, nájemné hřišť a hal, rozhodčí, trofeje, materiální vybavení dresy, míče, tepl. soupravy, zdravotní služba, propagační materiály, ceny pro účastníky)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

7. ve výši 5.000,-- Kč Junior aerobic klubu Prostějov, Hlaváčkovo nám. 1, IČ 266 56 981 (poř. č. žádosti 38)
- na přípravu a účast dětí a mládeže na soutěžích (pronájem prostor, dresy, obuv, cvičební nářadí, cestovné, ubytování, startovné na závodech, registrace, stravné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

8. ve výši 10.000,-- Kč SK Osadě Podskalí Křenůvky, Pod Záhořím 2, Prostějov, IČ 27013898 (poř. č. žádosti 39)
- na celoroční podporu sportovní nářadí a náčiní, ceny do sportovních soutěží, sportovní vybavení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

9. ve výši 10.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov, U Kalicha 2, Prostějov, IČ 479 20 653 (poř. č. žádostí 40)
- na „Jeřábkův memoriál v házené“ (ceny, rozhodčí, ozvučení haly, pronájem haly RG)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

10. ve výši 15.000,-- Kč Sdružení na podporu mladých talentů v krasobruslení, Určická 66, Prostějov, IČ 227 24 281 (poř. č. žádosti 47)
- na činnost sdružení (jarní soustředění, startovné, choreografie, hudba, lekcovné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

11. ve výši 30.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206 (poř. č. žádosti 71)
- na výměnu a doplnění materiálního vybavení horolezecké stěny (bezpečnostní horolezecká lana, jistící prostředky, bezpečnostní lezecké úvazky, chyty a stupy)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

12. ve výši 50.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Kravařova 1, Prostějov, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 83)
- na akce „ O pohár starosty města PV“ , „Závod Českého poháru na Labi v raftingu“, Evropský pohár v raftingu a Mistrovství republiky na Čertových proudech na Vltavě
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

13. ve výši 25.000,-- Kč Škole plné pohybu, o. s. , Dr. Horáka 24, Prostějov, IČ 227 31 121, (poř. č. žádosti 89)
- na činnost sdružení (nájem tělocvičen a bazénu, ceny a odměny pro účastníky, rozhodčí, sportovní nářadí a náčiní)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

14. ve výši 10.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I, Skálovo nám. 4, Prostějov, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 104)
- na podporu činnosti (ubytování účastníků, nákup míčů, sítí a tech. zabezpečení, pronájem tělocvičny nebo haly, nákup cen a pohárů)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

15. ve výši 10.000,-- Kč Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, IČ 441 60 186 (poř. č. žádosti 105)
- na činnost a účast na závodech (startovné, cestovné, doprava, ubytování)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

16. ve výši 15.000,-- Kč FK Dukla Prostějov, Moravská 273/19, IČ 270 02 535 (poř. č. žádosti 108)
- na sportovně poznávací akci „Berzeviczitour 2009“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

17. ve výši 5.000,-- Kč Univerzitě Palackého v Olomouci, Fakultě tělesné kultury, Tř. Míru 115, 771 11, Olomouc, IČ 619 89 592 (poř. č. žádosti 175)
-na seminář „ Sport a věda“ (aplikace vědeckých poznatků v tenise)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

18. ve výši 10.000,-- Kč Sportovnímu klubu K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, IČ 266 66 596 (poř. č. žádostí 161)
- na podporu činnosti (ubytování a strava, nájem sportovišť, cestovné, doprava, dresy, volejbalové míče, kancelářské potřeby, mobilní komunikace, školení, semináře, rozlišovací vesty, hokejky, míčky, brankářská – výstroj, losovací aktivy, odměny pro trenéry provoz sekretariátu)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

19. ve výši 10.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, 796 01, Prostějov, IČ 266 60 865 (poř. č. žádostí 162)
- na „FLY FEST 2009“ (poháry, věcné ceny, diplomy, reklamní práce, ozvučení areálu, moderátor, video projekce, pronájem prostorů)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

20. ve výši 20.000,-- Kč České speleologické společnosti Základní organizaci 7-03 „Javoříčko“, Winklerova 14, 796 01, Prostějov IČ 657 62 681 (poř. č. žádostí 178)
- na realizaci akce ke 40. výročí organizace (vydání publikace, exkurze, upomínkové předměty, slavnostní
setkání )
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

21. ve výši 10.000,-- Kč video4net, s. r. o., Brněnská ul. 1385/10, Prostějov, IČ 277 51 783 (poř. č. žádostí 187)
- na reportáž z vyhlášení akce Sportovec roku města Prostějova (příprava scénáře a rozhovorů, natáčení, použití techniky, střih, barevné korekce, audiovizuální efekty, zpracování pro internet, anglické titulky, překlad,
realizace, umístění na webserver)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

22. ve výši 10.000,-- Kč Školnímu sportovnímu klubu při Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská 4, Prostějov IČ 687 30 233 (poř. č. žádostí 190)
- sportovní činnost jednotlivých kroužků ŠSK (materiál, cestovné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

23. ve výši 30.000,-- Kč Atletický klub Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádostí 198)
- na pořádání akce „Prostějovská laťka“ (ceny, poháry, organizátorská činnost, rozhlas, rozhodčí, občerstvení, převoz doskočiště, náhradní laťky pro skok vysoký)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

24. ve výši 10.000,-- Kč Občanskému sdružení KOKTEJL, Moravská 10, Prostějov, IČ 704 18 781 (poř. č. žádostí 200)
- na projekt „Pohyb může bavit“ (spotřební materiál, nákup drobného majetku, pronájmy, ceny do soutěží, sladkosti, ozvučení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

25. ve výši 5.000,-- Kč Základní škole a Dětskému domovu Prostějov, Lidická 86, IČ 479 22 265 (poř. č. žádostí 207)
- na projekt „Sportovní hry dětí z dětských domovů“ (odměny rozhodčím, nářadí a náčiní, drobné občerstvení závodníkům a doprovodu, poštovné, diplomy, vedlejší výdaje)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

26. ve výši 20.000,-- Kč Pavlof s. r. o. , Podnásepní 1, Brno, IČ 269 11 442 (poř. č. žádostí 214)
- na II. ročník „Závod dračích lodí“ (organizace a realizace závodu)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

27. ve výši 40.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov IČ 163 67 855 (poř. č. žádostí 215)
- na organizaci žákovských turnajů fotbalových přípravek (poháry, medaile, diplomy, věcné ceny, odměny rozhodčím, pitný režim, propagační materiály, brožury, plakáty, pozvánky)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

28. ve výši 50.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, Prostějov, IČ 005 44 264 (poř. č. žádostí 273, 86)
- na činnost oddílu šachu (startovné, cestovné, odměna rozhodčí, pronájem sálu, cenový fond, partiáře, hodiny, cartrige počítačů) ve výši 10.000,- Kč
- na podporu činnosti oddílu korfbalu (cestovné, pronájem sportovních zařízení, rozhodčí) ve výši 40.000,- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření dle důvodové zprávy,


d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků Komise pro mládež a tělovýchovu ve výši 100.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádostí 84, 85, 188)
- oddílu kanoistiky na 25. ročník „Vodácký trojboj Hlučela,“ 6. ročník „Veřejný závod ve sjezdu na Hloučele“ ve výši 40.000,-- Kč
- oddílu basketbalu na pořádání mistrovství ČR v minibasketbalu dívek (nájem tělocvičen a bazénu, ceny, rozhodčí, startovné, zapůjčení basketbalových konstrukcí, jízdné, náklady na ubytování a stravování, sportovní vybavení, nářadí), na mistrovství ČR - žačky ve výši 40.000,-- Kč
- oddílu lukostřelby na zabezpečení účasti na halovém mistrovství v lukostřelbě (startovné, ubytování, stravné, doprava) ve výši 20.000,-- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

2039

100.000

 

(neinv. transfery občanským sdružením) TJ OP Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5909

 

 

2039

100.000

 

(ostatní neinvestiční výdaje)


24.6 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury
Usnesení č. 9379:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 45.000,-- Kč O. S. Industria Wichterlensis, St. Manharda 24, Prostějov, IČ 226 91 898 (poř. číslo žádosti 98)
- na uspořádání akce Memoria Auto Wikov 1924 - 2009
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

 

 

 

45 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) O. S. Industria Wichterlensis

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

45 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

24.7 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury - nedoporučené žádosti
Usnesení č. 9380:
Rada města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 20.000,-- Kč Hit trade, s. r. o., Svatoplukova 46, Prostějov, IČ 253 19 973 (poř. číslo žádosti 181) na uskutečnění II. ročníku vzpomínkového koncertu „Rock memory 2009“,
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 90.000,-- Kč Mgr. Theodoru Mojžíšovi - Video Theo, Netušilova 15, IČ 440 49 668 (poř. číslo neuvedeno) na vytvoření videodokumentu „Wolkrův Prostějov žije“.

24.8 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise
Usnesení č. 9381:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 8.000,-- Kč Historickým kočárům „MYLORD“, Mostkovice, Pod lesem 161/16, IČ 266 43 308 (poř. číslo žádosti 29)
- na zapůjčení a dopravu kočárů a vozů; na zapůjčení a dopravu kočárových koní včetně nářadí a materiálu; na zapůjčení a dopravu postrojů, kostýmů a doplňků do Prostějova
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

2. ve výši 5.000,-- Kč Svazu letců České republiky, odbočka generála Zdeňka Škarvady, číslo 21. Prostějov, IČ 163 67 723, (poř. číslo žádosti 261)
- na péči o vybudovaný Památník československých letců padlých ve druhé světové válce, knihy, publikace, video s leteckou tématikou
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

3. ve výši 28.000,-- Kč Loutkovému divadlu STAROST Prostějov, Wolkerova 4, IČ47922168 (poř.čís. žádosti 30)
- na podporu činnosti (nájemné zkušebny, materiál a služby, energie, cestovné a dopravné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

4. ve výši 1.500,-- Kč Vlasteneckému sdružení antifašistů Čech, Moravy a Slezska, republikový výbor, Boučkova 17, Praha 6, oblast Prostějov, IČ 677 98 144 (poř. číslo žádosti 25)
- na vzpomínkové akce (doprava)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

5. ve výši 3.000,-- Kč Moravsko – slezské křesťanské akademii, Brno, regionální pobočce Prostějov, Tovačovského 19, IČ 005 45 767 (poř. číslo žádosti 16)
- na přednáškovou činnost, propagace, pozvánky, cestovné, honoráře, poštovné
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

6. ve výši 35.000,-- Kč Miroslavu Švancarovi, IČ 606 84 941 (poř. číslo žádosti 2)
- na uspořádání výstav obrazů (doprava a instalace uměleckých děl, tisk pozvánek, katalogů, administrativa, poštovné, občerstvení, květiny, kulturní vystoupení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

7. ve výši 8.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 32)
- na uskutečnění výstav fotografií v Prostějově („Střípky přírodních krás; Via Baltica“)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

8. ve výši 15.000,-- Kč Ing. Jaroslavu Krejčímu, IČ 484 64 601 (poř. číslo žádosti 48)
- na zprostředkování květinové show (pronájem, osvětlení, hudba, ozvučení, honoráře, rostlinný materiál)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

9. ve výši 5.000,-- Kč Muzejní vlastivědné společnosti v Brně, Solniční ul. 12, IČ 004 62 152 (poř. číslo žádosti 51)
- na spoluúhradu tiskových nákladů, nákladů na připravení rukopisu a vydání předmětného ročníku časopisu „Vlastivědný věstník moravský“, vydání 61. ročníku
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

10. ve výši 9.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 65)
- na výstavu počítačově generovaných prací „Lepidoptera“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

11. ve výši 5.000,-- Kč Prostějovskému klubu pro amatérský film a video, Prostějov, Školní 4, IČ 628 58 998 (poř. číslo žádosti 57)
- na podporu činnosti (nájemné, propagace, pozvánky, letáky, cestovné, semináře, lektoři, skripta, materiál a ceny do soutěží, odborná literatura)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

12. ve výši 15.000,-- Kč Divadlu Hanácké obce Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov IČ 479 20 858 (poř. číslo žádosti 63)
- na jevištní dekorace, rekvizity, kostýmy, pořízení fotodokumentace, pronájem sálu a zkušebních prostor, doprava
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

13. ve výši 20.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice, Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 491 (poř. číslo žádosti 114)
- na podporu činnosti (cestovné, noty, doprava, korepetice, jubilea členů, služby, archív)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

14. ve výši 20.000,-- Kč Národopisnému souboru Mánes, Březinova 9, Prostějov, IČ 47922524 (poř.č. žádosti 111)
- na podporu činnosti (nájem nebytových prostor pro nácvik souboru a pro uskladnění krojů; nákup a doplnění nových krojů; výroba studiových nahrávek písní pro nácvik tanečních pásem)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

15. ve výši 8.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 120)
- na tisk a výrobu souborů velkoplošných fotografií, náklady na propagaci (plakáty pozvánky)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

16. ve výši 35.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, IČ 000 91 405 (poř. číslo žádosti 125 a 133)
- na výrobu 25 ks tištěných textových panelů pro výstavu „Memoriam Auto Wikov 1924 – 2009“ v částce 15.000,-- Kč
- na vydání jubilejního dvojčísla „Přírodovědných studií MPP, sv. 10 a 11 za roky 2007 a 2008“ v částce 20.000,-- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

17. ve výši 25.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 92)
- na vydání Edice plumlovského urbáře z roku 1624
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

18. ve výši 6.500,-- Kč (poř. číslo žádosti 131)
- na Živý betlém (zapůjčení zvířat; doprava zvířat; doprava rekvizit a stromků; sborový zpěv a hudba; zvuková aparatura; praní a údržba kostýmů; pohoštění účinkujících)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2010

19. ve výši 33.000,-- Kč Vlastimile Prostějov – pěveckému sdružení, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 202 (poř. číslo žádosti 138 a 139)
- na zajištění a propagaci jarního koncertu ke 140. výročí založení v částce 8.000,-- Kč
- podporu činnosti (cestovné, hospodářské a organizační výdaje, kopírování not, desky na noty, propagace, pozvánky, programy, plakáty doplnění ošacení, květiny) v částce 25.000,-- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

20. ve výši 5.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 124)
- na zhotovení fotografií pro 3 výstavy v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

21. ve výši 3.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 123)
- na zhotovení fotografií pro výstavy v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

22. ve výši 9.000,-- Kč Občanskému sdružení Patříme k sobě, Dřevnovice 59, 798 26 Nezamyslice, IČ 270 54 641 (poř. číslo žádosti 154)
- na uspořádání 2 koncertů v Městském divadel v Prostějově pro veřejnost
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

23. ve výši 4.000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole, JISTOTA, o. p. s., Prostějov, Tetín 1, IČ 253 42 924 (poř. číslo žádosti 115)
- na výrobu a výtisk propagačních materiálů o škole
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

24. ve výši 15.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 155)
- na koncerty vážné hudby v Kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově (plakáty, programy, kopírování, grafické služby, odměny účinkujícím, květinové dary, notový materiál, poplatky OSA, přeladění varhan)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2010

25. ve výši 15.000,-- Kč Magdě Jansové, IČ 628 58 963 (poř. číslo žádosti 158)
- na podporu činnosti výtvarných kroužků (úhrada odborné konzultace, režie konzultanta, doprava; materiál, barvy, výtvarné prostředky, rámy; provozní náklady, propagační materiály k doprovodné akci, výstava)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

26. ve výši 8.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 159)
- na podporu činnosti fotokroužku (realizace tisku kopírované knihy pro účastníky projektu a fotografy, výroba DVD, tisk, fotografií pro výstavu, režie výstavy, realizace www stránek projektu, odborné vedení projektu, výběr fotografií, režijní náklady konzultanta)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

27. ve výši 25.000,-- Kč Hanáckému folklórnímu sdružení, Prostějov, Lužická 12 , Prostějov, IČ 415 03 457 (poř. číslo žádosti 170)
- na oblastní a krajskou soutěžní přehlídku v sólovém zpěvu hanáckých lidových písní, postup na celostátní přehlídku ve Velkých Losinách (lektorné, ceny vítězům); na oblastní a krajskou přehlídku dětských folklorních souborů (lektorné, doprava, cestovné, odměny pro děti, květiny, pronájem prostor Městského divadla)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

28. ve výši 9.000,-- Kč Hit trade, s. r. o., Svatoplukova 46, Prostějov, IČ 253 19 973 (poř. číslo žádosti 182)
- na uskutečnění I. ročníku revivalového hudebního festivalu „Legendy se vrací“ (zajištění podia, platba kapel, pronájem zvukové aparatury, technický personál, osvětlení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

29. ve výši 9.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 195)
- na nahrávku sborového CD Lerys´ Cherries (zvuková karta, kabeláž, mikrofonní stojany, sluchátka pro studiovou práci)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

30. ve výši 3.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 192)
- na přednáškovou a koncertní činnost (Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově))
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

31. ve výši 20.000,-- Kč Základní umělecké škole Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, IČ 003 80 652 (poř. číslo žádosti 183)
- na pronájem nebytových prostor v DUZE pro taneční skupinu RUT
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

32. ve výši 15.000,-- Kč Divadelní společnosti Moje divadlo, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 67 729 (poř. číslo žádosti 174)
- na realizaci divadelního představení (výroba kostýmů, doplňky, rekvizity, propagace, výroba scénické hudby, dekorace, výlepy, nájemné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

33. ve výši 15.000,-- Kč Divadelnímu spolku Historia, nám. Spojenců 10, Prostějov, IČ 479 19 736 (poř. číslo žádosti 173)
- na realizaci divadelního představení (výroba kostýmů, doplňky rekvizity, výroba kulis, propagace, kopírování textů a podkladů, údržba a čištění kostýmů, nájemné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

34. ve výši 15.000,-- Kč Klubu přátel výtvarného umění, bez trvalého sídla, Bezručova 254, Kostelec na Hané, IČ 686 88 229 (poř. číslo žádosti 172)
- na projekt „Prostějovští scénografové (materiál, tisk)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

 

 

2040

99 500

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

 

20

3319

5222

 

 

2040

222 500

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením )

 

20

3319

5212

 

 

2040

65 000

 

(neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům – fyzickým osobám )

 

20

3319

5339

 

 

2040

55 000

 

(neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím )- Muzeum Prostějovska v Prostějově, ZUŠ Němčice nad Hanou

 

20

3319

5221

 

 

2040

4 000

 

(neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem) SŠ, ZŠ a MŠ Jistota Prostějov, o. p. s.

 

20

3319

5213

 

 

2040

9 000

 

(neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům – právnickým osobám) Hit trade, s. r. o.

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

2040

455 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené )


24.9 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 9382:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání

1. ve výši 20.000,-- Kč Střední zdravotnické škole Prostějov, Vápenice 3, IČ 005 99 212 (poř. č. 186)
- na 60 let založení školy – pronájem sálu, propagaci, tisk sborníku, inzerci, kancelář. materiál
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

2. ve výši 30.000,-- Kč Gaudeamus o. p. s., Prostějov, Kollárova 3, IČ 255 45 558 (poř. č. 64)
- na Studentský majáles (ozvučení, kulturní vystoupení, dopravu, kostýmy)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

3. ve výši 5.000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole Jistota, o.p.s. Prostějov, Tetín 1, IČ 253 42 924 (poř. č. 116)
- na ceny do soutěží pro děti
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

4. ve výši 9.000,-- Kč Občanskému sdružení Koktejl , Moravská 10, Prostějov, IČ 704 18 781 (poř. č. 201)
- na projekt „Zábavu bereme vážně“ (ceny, pronájmy)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

5. ve výši 12.000,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů Prostějov, Sídl. svornosti, IČ 441 60 119 (poř. č. 203)
- na Velikonoční Prostějov 2009 – pronájem sálu, ceny, propagaci, diplomy
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

6. ve výši 3.000,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů Prostějov, Sídl. svornosti, IČ 441 60 119 (poř. č. 204)
- na činnost kroužku – ceny do soutěží
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

7. ve výši 4.000,-- Kč Klubu papírových modelářů Delfín Prostějov, o. s., Štětovice 106, IČ 70947724 (poř. č. 76)
- na soutěž Prostějovský papír 2009 (ceny, medaile)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

8. ve výši 8.000,-- Kč Klubu přátel při SPŠ oděvní, Prostějov, Vápenice 1, IČ 441 60 101 (poř. č. 77)
- na činnost kroužku Modelová tvorba (materiál, doplňky, propagace, doprava, účast na soutěžích)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

9. ve výši 8.000,-- Kč Občanskému sdružení Levicový klub žen Prostějov, Lidická 35, IČ 701 04468 (poř. č. 73)
- na Den dětí – ceny, atrakce, hudba, vstupné, pronájem
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

10. ve výši 5.000,-- Kč Junáku-svazu skautů ČR, Prostějov, B. Šmerala, IČ 163 67 596 (poř. č. 157)
- na nájemné klubovny a odměny dětem
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

11. ve výši 10 .000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Prostějov, Wolkerova 6, IČ 628 59 781 (poř. č. 70)
- na soutěž Výchova dětí v požární ochraně - ceny dětem
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

12. ve výši 3.500,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů Prostějov - Domamyslice, IČ 628 60 046 (poř. č. 61)
- na Tradiční dětský den k ukončení prázdnin v Domamyslicích na Splávku (ceny, atrakce, hudba)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

13. ve výši 5.500,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, IČ 441 59 862 (poř. č. 147)
- na soutěž Dobrodružství s počítačem - odměny dětem
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

14. ve výši 10.000,-- Kč TJ Pozemstavu Prostějov, o.s. , Krasická 6, IČ 441 59 919 (poř. č. 146)
- na Velikonoční plaveckou štafetu – ceny, diplomy, propagaci
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

15. ve výši 8.000,-- Kč Kiwanis Club Young Professionals Prostějov, o. s. sídl. Svobody 3501/2, IČ 270 48 837 (poř. č. 11)
- na pronájem Národního domu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

16. ve výši 5.000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. Husserla 1, IČ 005 44 612 (poř. č. 8)
- na Vánoce našima očima – propagaci, suroviny, vánoční výzdobu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 12. 2009

17. ve výši 6.000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Čechovice, IČ 628 59 919 (poř. č. 212)
- na Hodový pohár – poháry, ceny, hudbu a nájemné
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5221

 

 

00002041

35 000

 

( neinv.transfery obecně prospěšným společnostem)

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5222

 

 

00002041

92 000

 

(neinv.transfery občanským sdružením)

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5339

 

 

00002041

25 000

 

(nerv.příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5909

 

 

00002041

152 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


24.9.1 Veřejná finanční podpora – Občanské sdružení Levicový klub žen
Usnesení č. 9383:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 12.000,-- Kč Levicovému klubu žen, Lidická 35, Prostějov, IČ 701 04 468, (pořadové č. žádosti 50)
- na rekondiční pobyt seniorů v lázních – úhrada lázeňských procedur
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

 

12.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Levicový klub žen)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

12.000,--

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP


24.10 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání – nedoporučené žádosti
Usnesení č. 9384:
Rada města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 15.000,-- Kč Junáku-svazu skautů a skautek ČR, stř. 03 „Pelikáni“ Prostějov, Vápenice 21, IČ 657 63 700 (poř. č. 58)
- nákup krbových kamen,

2. ve výši 23.500,-- Kč YMCA T.S., o.s., Na Řádku 21, Břeclav, IČ 265 32 859 (poř. č. 189)
- provozní náklady klubovny (pojištění budovy, pronájem pozemku, oprava a údržba, spotřební materiál,
energie), skautský závod, Den země.

25. Rozpočtová opatření:
25.1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 9385:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5139

 

 

 

7.000

 

(nákup materiálu)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5361

 

 

 

7.000

 

(nákup kolků)


25.2 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 9386:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5162

 

 

 

154 700

(zvýšení pol. 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací - Obnova webových stránek města Prostějova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

154 700

(snížení rezervy RMP pro ROZOP )


25.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného-rozvody)
Usnesení č. 9387:
Rada města Prostějova po projednání
a) u k l á d á
řediteli Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídl. svobody 24/79 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 53.000 Kč,
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

6121

 

 

600337

53.000,-

 

(rekonstrukce vnitřního rozvodu telefonních linek a dálkového otevíracího dveřního bezpečnostního systému v budově mateřské školy ZŠ a MŠ JŽ PV, Sídl. svobody 24/79)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

2122

 

 

20337

53.000,-

 

(odvod příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ JŽ PV, Sídliště svobody 24/79)


25.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného-nová třída MŠ)
Usnesení č. 9388:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

5331

 

 

600337

155.000,-

 

(výměna linolea ve třídě, herně, schodišti, odvětrání šatny, záchod, umývadlo – v nově otevřené třídě MŠ v ZŠ a MŠ JŽ PV, Sídl. svobody 24/79

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20337

155.000,-

 

(snížení neinvestičního příspěvku – ZŠ a MŠ JŽ PV, Sídliště svobody 24/79)


25.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (MK)
Usnesení č. 9389:
Rada města Prostějova po projednání
a) u k l á d á
řediteli Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 270.000 Kč na nákup knihovního fondu,
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3314

5331

 

 

 

270.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, příspěvkové organizace–nákup knihovního fondu)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3314

2122

 

 

 

270.000,-

 

(odvod příspěvkové organizace – Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace)


25.6 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí (botanická zahrada)
Usnesení č. 9390:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) pořízení realizačního projektu rozšíření botanické zahrady dle vypracované studie Prof., Ing. Ivara Otruby CSc. ve výši 40 tis. Kč,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

40

3719

6119

 

 

 

40 000

 

( projektová dokumentace, realizační projekt BZ)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6119

 

 

93000000

40 000

 

(rezerva na studie , analýzy apod. )


25.7 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí (revitalizace)
Usnesení č. 9391:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) pořízení projektové dokumentace řešící revitalizaci části Kolářových sadů (lokalita mezi Mlýnským náhonem a Šmeralovou ulicí), technické úpravy Mlýnského náhonu a městského rybníku ve výši 300 tis.Kč,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

40

3719

6119

 

 

 

300 000

 

( projektová dokumentace KS, městský rybník, MN)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6119

 

 

93000000

300 000

 

(rezerva na studie , analýzy apod. )


25.9 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava
Usnesení č. 9392:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 50.000,- Kč na zajištění dopravně výchovných akcí pořádaných odporem dopravy v roce 2009,
b) rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

5311

5909

 

 

410600

50.000,-

 

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Jedná se o prostředky komise prevence kriminality

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

2223

5139

 

 

410600

45.000,-

 

Nákup materiálu jinde nezařazený
Jedná se o nákup materiálu a cen pro vítěze, potřebného pro zajištění dopravně výchovných akcí BESIP (Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresního kola, výtvarná soutěž Děti, pozor, červená a preventivní akce Zachraň život) a dále propagačních předmětů pro skupinu prevence MP Prostějov

 

41

2223

5175

 

 

410600

5.000,-

 

Pohoštění
Občerstvení pro účastníky dopravně výchovných akcí BESIP


25.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka)
Usnesení č. 9393:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

272000000

400 000

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka – rekonstrukce dvorního traktu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

400 000

Rezerva RMP


25.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Šárka)
Usnesení č. 9394:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

271000000

200 000

PD revitalizace sídl. Šárka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

200 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


25.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (parkování u hřbitova)
Usnesení č. 9395:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

63000000

720 000

Plocha pro parkování u městského hřbitova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

720 000

Rezerva RMP


25.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sídliště svobody)
Usnesení č. 9396:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

264000000

250 000

Sídliště svobody, VO blok 17

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

250 000

Rezerva RMP


25.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (energeticky úsporná opatření)
Usnesení č. 9397:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

 

269000000

300 000

EÚO MŠ Hanačka

60

3113

6121

 

 

270000000

500 000

EÚO ZŠ. Dr. E. Valenty

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

800 000

studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


25.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (hřiště Hloučela)
Usnesení č. 9398:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3421

6121

 

 

267000000

340 000

Hřiště Hloučela

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

340 000

Rezerva RMP


25.17 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond
Usnesení č. 9399:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

 

 

710050

117 439

Kultura, tělovýchova

2. Snižuje prostředky sociálního fondu

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

 

8115

 

 

 

117 439

Sociální fond


25.19 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (měření rychlosti - DZ)
Usnesení č. 9400:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

 

 

900100

170.000.-

Komunální služby – umístění dopravního značení v souvislosti s měřením rychlosti

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

170.000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


26. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
26.1 Prodej domu Okružní 125 – 131
Usnesení č. 9401:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 1447 (Okružní ul. 125 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2686/11, bytového domu č.p. 1448 (Okružní ul. 127 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2686/10, bytového domu č.p. 1449 (Okružní ul. 129 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2686/9, bytového domu č.p. 1450 (Okružní ul. 131 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2686/8, pozemků p.č. 2686/11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m2, 2686/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 173 m2 , 2686/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2 a 2686/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 176 m2, vše k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Prostějov, Okružní 125 – 131,bytové družstvo, se sídlem Prostějov, Okružní 125, , PSČ 796 01, IČO 283 06 503, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 7 164 900,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

26.2 Výpověď nájmu NP – nám. T. G. Masaryka 200/22
Usnesení č. 9402:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Ladislavu Průšovi, jednateli Domovní správy Prostějov, s. r. o.,
uzavřít s nájemcem předmětných nebytových prostor změnu nájemní smlouvy dle diskuse.

26.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP – městské lázně
Usnesení č. 9403:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 52,20m2 ve zvýšeném přízemí objektu Městských lázní v Blahoslavově ulici č. 2672/5 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

26.4 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Žižkovo nám. 140/15
Usnesení č. 9404:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části nebytových prostor o celkové rozloze 75,16m2 na Žižkově nám. č. 140/15 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

26.5 Vyhlášení záměru pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka 200/22
Usnesení č. 9405:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor, skladu o celkové rozloze 8,7m2 na nám. T.G.Masaryka č. 200/22 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

26.6 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Pernštýnské nám. 4
Usnesení č. 9406:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor, skladu o celkové rozloze 34,12m2 na Pernštýnském nám. č. 183/4 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

26.7 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Brněnská 4207/32
Usnesení č. 9407:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 48,9m2 v Brněnské ulici č.4207/32 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

26.8 Změna v osobě nájemce NP – Svatoplukova 164/3
Usnesení č. 9408:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
změnu v osobě nájemce nebytových prostor o rozloze 72,87m2 ve Svatoplukově ulici č.1642/3 v Prostějově dle důvodové zprávy.


26.9 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – DPS Polišenského 1
Usnesení č. 9409:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu parkovacího místa č.10 v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č.4380/1 v Prostějově, za těchto podmínek:
- s předností parkování vozidla nájemníků bytů a nájemců nebytových prostor v DPS v Polišenského a Hacarově ulici v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.500,-Kč, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

26.10 Schválení pronájmu parkovacího místa – DPS Polišenského 3
Usnesení č. 9410:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem parkovacího místa č.8 v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č. 4467/3 v Prostějově dle důvodové zprávy.


26.12 Žádost HK Jestřábi o pronájem NP
Usnesení č. 9411:
Rada města Prostějova po projednání
n e s o u h l a s í
se žádostí o pronájem nebytových prostor - bufetu ve vstupním vestibulu VSH - zimního stadionu v Prostějově HK Jestřábi Prostějov.

27. Majetkoprávní záležitosti:
27.2 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 110/47 v k.ú. Krasice
Usnesení č. 9412:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 110/47 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 14 m2 Karle Gottwaldové, místo podnikání Prostějov, Vrahovická 711, PSČ: 798 11, IČ: 468 92 150 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění a provozování stánku rychlého občerstvení za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 9.856 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

27.3 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Prostějov v ul. Vodní
Usnesení č. 9413:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1569/1 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, v k.ú. Prostějov o výměře 125 m2za účelem užívání jako příjezdu ke garážím za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 10 Kč/m2 ročně, tj. 1.250 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

27.4 Vyhlášení záměru prodeje nebo pronájmu části pozemku p.č. 6018/2 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9414:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájem části pozemku p.č. 6018/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 19 m2 za účelem umístění lehkého přístřešku pro parkování osobního automobilu, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 20 Kč/m2 ročně, tj. 380 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, přičemž nájemné nesmí přesáhnout výši maximálního ročního nájemného stanoveného zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů.

27.7 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 996/1 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9415:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 996/1 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 14 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
- doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
- výše nájemného bude činit 20 Kč/m2 ročně, tj. 280 Kč/rok,
- způsob placení nájemného – ročně předem,
- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, přičemž nájemné nesmí přesáhnout výši maximálního ročního nájemného stanoveného zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů.

27.9 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7576/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9416:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 7576/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 310 m2, v lokalitě „Močidýlka“, za účelem užívání jako zahrádky, za následujících podmínek:
a) doba nájmu neurčitá s dvouměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného 1,50 Kč/m2/rok, tj. celkem 465 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

27.10 Schválení pronájmu nemovitostí v areálu zahradnictví na ul. Brněnská
Usnesení č. 9417:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. pronájem skleníku č. 15 umístěného na pozemku p.č. 6677/4 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově za účelem pěstování zeleniny za těchto podmínek:
d) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
e) nájemné je stanoveno ve výši 16.980 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
f) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
2. pronájem části pozemku p.č. 6675/1 – zahrada o výměře 15.000 m2 a části pozemku p.č. 6692/1 – orná půda o výměře 7.043 m2, oba v k.ú. Prostějov, v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově  za účelem pěstování zeleniny za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 0,60 Kč/m2/rok, tj. 13.226 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

27.11 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 6083/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9418:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 6083/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti VENDI s.r.o., se sídlem Prostějov, Určická 31, PSČ: 796 01, IČ: 253 17 423, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 2,4 x 5,1 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 12.240 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

27.12 Schválení pronájmu skleníku č. 14 v areálu zahradnictví na ul. Brněnská
Usnesení č. 9419:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem skleníku č. 14 umístěného na pozemku p.č. 6677/2 v k.ú. Prostějov v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově za účelem pěstování zeleniny a květin za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.05.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 8 636,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

27.13 Schválení pronájmu částí pozemků p.č. 213/1 a p.č. 520/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 9420:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. pronájem části pozemku p.č. 213/1 – ostatní plocha o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 520/2 – ostatní plocha o výměře 2 m2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova za účelem užívání jako vchodu, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 10 Kč/m2 ročně, tj. 50 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
2. pronájem části pozemku p.č. 213/1 – ostatní plocha o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 520/2 – ostatní plocha o výměře 2 m2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, za účelem užívání jako vchodu, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 10 Kč/m2 ročně, tj. 50 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
3. pronájem části pozemku p.č. 213/1 – ostatní plocha o výměře 4 m2 a části pozemku p.č. 520/2 – ostatní plocha o výměře 3 m2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, za účelem užívání jako vchodu, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 10 Kč/m2 ročně, tj. 70 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
4. pronájem části pozemku p.č. 213/1 – ostatní plocha o výměře 4 m2 a části pozemku p.č. 520/2 – ostatní plocha o výměře 3 m2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, za účelem užívání jako vchodu, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 10 Kč/m2 ročně, tj. 70 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem a
5. pronájem části pozemku p.č. 213/1 – ostatní plocha o výměře 13 m2 a části pozemku p.č. 520/2 – ostatní plocha o výměře 9 m2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova,  za účelem užívání jako vjezdu a vchodu, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 10 Kč/m2 ročně, tj. 220 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

27.14 Schválení pronájmu nemovitostí v k.ú. Prostějov (objekty na ul. Rejskova 4 a ul. Vápenice 3)
Usnesení č. 9421:
Rada města Prostějova po projednání

A) u z n á v á
závazek města Prostějova vůči společnosti Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, PSČ: 796 01, IČ: 253 48 418, v celkové výši 212.309 Kč spočívající v technickém zhodnocení objektu občanské vybavenosti č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova uvedeného v příloze materiálu,

B) s c h v a l u j e
1. uzavření dohody o úplatném převodu technického zhodnocení objektu občanské vybavenosti č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov uvedeného v příloze materiálu provedeného společností Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., do vlastnictví města Prostějova v celkové hodnotě 212.309 Kč,
2. rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3613

6121

 

 

 

212.309 Kč

převod technického zhodnocení objektu na Husově nám. 91 v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

212.309 Kč

rezerva pro rozpočtová opatření RMP

3. ukončení Smlouvy o nájmu č. 2006/16/167 ze dne 30.06.2006 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, PSČ: 796 01, IČ: 253 48 418, jako nájemcem na pronájem části objektu občanské vybavenosti č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov dohodou ke dni 30.06.2009,
4. pronájem objektu občanské vybavenosti č.p. 2987 (Rejskova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 5483 vyjma bytové jednotky 2+1 umístěné v 1. nadzemním podlaží objektu a pozemku p.č. 5483 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.607 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, PSČ: 796 01, IČ: 253 48 418, za účelem provozování střední školy za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 180.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
5. ukončení Smlouvy o nájmu č. 2005/16/265 ze dne 05.10.2005 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, PSČ: 796 01, IČ: 253 48 418, jako nájemcem na pronájem části dvora a sportovního hřiště u objektu občanské vybavenosti č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov včetně souvisejících pozemků dohodou ke dni 30.06.2009,
6. pronájem části pozemku p.č. 5480 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 1.300 m2, na kterém se nachází sportovní hřiště, včetně tohoto sportovního hřiště společnosti Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, PSČ: 796 01, IČ: 253 48 418, za účelem provozování hřiště za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 1 Kč/m2/rok, tj. celkem 1.300 Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
c) nájemce zachová režim veřejného sportovního hřiště a umožní třetím osobám krátkodobé užívání sportovního hřiště bez předchozího souhlasu pronajímatele,
d) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
e) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
7. ukončení Smlouvy o nájmu bytu ze dne 02.01.1997 uzavřené mezi Základní školou Prostějov, Husovo nám. 91, příspěvkovou organizací (město Prostějov je právním nástupcem) jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem bytové jednotky 2+1 umístěné v 1. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov dohodou,
8. pronájem bytové jednotky 2+1 umístěné v 1. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov o výměře 120,30 m2za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 31,60 Kč/m2 měsíčně, tj. 3.801 Kč měsíčně,
c) nájemné bude placeno měsíčně,
d) nájemné nebude navyšováno o míru inflace,
9. ukončení Smlouvy o nájmu budovy školy a ploch s ní funkčně souvisejících ze dne 16.10.1996 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Střední zdravotnickou školou, se sídlem Prostějov, Vápenice 3, č.p. 2985, PSČ: 796 01, IČ: 005 99 212, jako nájemcem na pronájem části objektu občanské vybavenosti č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov dohodou,
10. pronájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov, a to veškerých prostor ve 4. a 3. nadzemním podlaží uvedeného objektu, 1 učebny umístěné ve 2. nadzemním podlaží uvedeného objektu o výměře 69 m2 a prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží uvedeného objektu vyznačených růžově v přiloženém situačním plánku, a pronájem části pozemku p.č. 5480 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 1.675 m2, Střední zdravotnické škole, se sídlem Prostějov, Vápenice 3, PSČ: 796 01, IČ: 005 99 212, za účelem provozování střední školy za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 268.000 Kč ročně (z toho nájemné za pozemek bude činit 1.675 Kč ročně) a bude placeno čtvrtletně,
c) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
d) nájemné nebude navyšováno o míru inflace,
e) s nájmem bude spojeno právo užívat společné prostory v objektu Vápenice 3 v Prostějově,
11. pronájem nebytových prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov vyznačených žlutě v přiloženém situačním plánku, společnosti Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, PSČ: 796 01, IČ: 253 48 418, za účelem provozování střední školy za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 20.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
e) s nájmem bude spojeno právo užívat společné prostory v objektu Vápenice 3 v Prostějově,
12. výpůjčku nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov, a to veškerých prostor ve 2. nadzemní podlaží uvedeného objektu (vyjma 1 učebny o výměře 69 m2 pronajaté Střední zdravotnické škole) a prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží uvedeného objektu vyznačených oranžově v přiloženém situačním plánku, a výpůjčku části pozemku p.č. 5480 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 485 m2, Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov, příspěvkové organizaci, se sídlem Prostějov, Kravařova ul. 14, PSČ: 796 01, IČ: 004 02 338, za účelem provozování základní umělecké školy za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky,
c) s výpůjčkou bude spojeno právo užívat společné prostory v objektu Vápenice 3 v Prostějově,
C) u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zajistit realizaci drobných stavebních úprav objektu občanské vybavenosti č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov dle požadavku Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose, příspěvkové organizace.

27.15 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7559/5 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9422:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 7559/5 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2, na Neumannově náměstí, za účelem umístění čtyřstranných venkovních hodin, za následujících podmínek:
a) doba výpůjčka neurčitá s výpovědní lhůtou tři měsíce,
b) vypůjčitel vlastním nákladem zajistí napojení venkovních hodin na elektrickou energii a bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

27.16 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 5736/69 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9423:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpůjčku části pozemku p.č. 5736/69 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 40 m2, na sídl. E. Beneše, Společenství E. Beneše 1, Prostějov, se sídlem Prostějov, sídl. E. Beneše 3858/4, IČ: 276 67 600, za účelem zřízení a užívání přístřešku pro kontejnery na komunální odpad, za následujících podmínek:
a) doba výpůjčky neurčitá s výpovědní lhůtou tři měsíce,
b) Společenství E. Beneše 1, Prostějov, bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a přístřešku pro kontejnery na komunální odpad,
c) přístřešek bude oplocen s uzamykatelnou bránou.

27.17 Jmenování komise pro posouzení nabídek uchazečů přihlášených k záměru pronájmu a následného prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov (obchodně-společenské centrum)
Usnesení č. 9424:
Rada města Prostějova po projednání
j m e n u j e
komisi pro posouzení nabídek uchazečů přihlášených k záměru pronájmu a následného prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov (obchodně-společenské centrum) dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18224 ze dne 04.11.2008 ve složení:
předseda: Ing. Lubomír Baláš, tajemník Městského úřadu v Prostějově,
členové: Ing. arch. Petr Gottwald, Style studio, Prostějov,
Ing. arch. Zdeněk Beran, CAD Projekt Plus, s. r. o., Prostějov,
Ing. arch. Ivo Boháč, VUT Brno,
Mgr. Miroslav Chytil, PhD., ředitel Muzea Prostějovska,
JUDr. Květa Olašáková, vedoucí odboru právního a personálního MěÚ v Prostějově,
JUDr. Olga Kapplová, zaměstnankyně odboru právního a personálního MěÚ v Prostějově,
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
zajistit zpřístupnění studie veřejnosti po dobu jednoho měsíce a seminář pro zastupitele města.

27.18 Ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2005/16/108 ze dne 25.04.2005 dohodou
Usnesení č. 9425:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2005/16/108 ze dne 25.04.2005 uzavřené mezi městem Prostějovem, se sídlem nám. T.G.Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov, IČ: 002 88 659, jako půjčitelem a In Line Klubem Prostějov, sdružením, se sídlem Fanderlíkova 52, 796 01 Prostějov, IČ: 605 74 879, jako vypůjčitelem, dohodou ke dni 31.05.2009.

27.19 Prodej objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově
Usnesení č. 9426:
Rada města Prostějova po projednání
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu k bydlení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 a pozemku st. p.č. 179 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše v k.ú. Vrahovice, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.500.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zaváže tyto nemovitosti v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) kupní smlouva bude uzavřena v termínu do 4 měsíců po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
2) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a  budoucím kupujícím na prodej objektu k bydlení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 a pozemku st. p.č. 179 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše v k.ú. Vrahovice,  za podmínek uvedených v bodě 1) usnesení s tím, že:
a) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
b) budoucí kupující zaplatí před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě zálohu na kupní cenu ve výši 350.000 Kč,
c) v případě prodlení budoucího kupujícího s uzavřením kupní smlouvy na prodej předmětných nemovitostí zaplatí budoucí kupující městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům vynaloženým městem Prostějovem na zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětných nemovitostí,
d) smlouva o budoucí kupní smlouvě bude mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím uzavřena před předložením materiálu na schválení prodeje nemovitostí uvedených v bodě 1) usnesení Zastupitelstvu města Prostějova.

27.20 Prodej objektů na nám. Sv. Čecha 1 a 2 a Demelova 4 v Prostějově
Usnesení č. 9427:
Rada města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 9176 ze dne 03.03.2009,
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
předložit na schůzi rady materiál ve věci vyhlášení nového záměru prodeje.

27.21 Výkup části pozemku p.č. 5861/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9428:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí „Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec na Hané“ (investor město Prostějov) výkup části pozemku p.č. 5861/1 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2(přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 600 Kč/m2,tj.celkem cca 36.000 Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

27.22 Výkup pozemku p.č. 5985/10 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9429:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. výkup pozemku p.č. 5985/10 – orná půda o výměře 603 m2v k.ú. Prostějov, od podílových spoluvlastníků Marcela Hájka, bytem Prostějov, Šerhovní 1, č.p. 4361, PSČ 796 01, a společnosti MAPROS SERVIS s.r.o., se sídlem Prostějov, Hlaváčkovo nám. 1, PSČ 796 01, IČ: 253 23 539, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku, tj. 600 Kč/m2 (celkem 361.800 Kč), s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6409

6130

 

 

 

361.800,--

 

výkup pozemku p.č. 5985/10 k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

361.800,--

 

snížení Fondu rezerv a rozvoje


27.24 Prominutí smluvní pokuty
Usnesení č. 9430:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prominutí smluvní pokuty v celkové výši 6.000 Kč vzniklé v souvislosti s prodlením při oznámení změny bydliště a záměru převést pozemky p.č. 7563/7 a p.č. 7565/9, oba v k.ú. Prostějov, na jiného vlastníka, městu Prostějovu dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2008/16/073 ze dne 08.04.2008 a dle Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2008/16/074 ze dne 08.04.2008 původním vlastníkům pozemků p.č. 7563/7 a p.č. 7565/9, oba v k.ú. Prostějov.

27.25 Podmínky prodeje pozemků pro výstavbu 50 RD
Usnesení č. 9431:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova neměnit výši prodejní ceny, stavební regulativy ani ostatní podmínky prodeje pozemků pro výstavbu 50 RD v lokalitě u nové nemocnice v k.ú. Krasice a k.ú. Čechovice u Prostějova.

27.26 Návrh dalšího využití objektu na Husově nám. 49 v Prostějově
Usnesení č. 9432:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace týkající se možnosti dalšího využití objektu na Husově nám. 49 v Prostějově,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu Odboru rozvoje a investic,
zařadit rekonstrukci objektu na Husově nám. 49 v Prostějově na malé byty do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2010.

27.27 Svěření části působnosti Rady města Prostějova Odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově
Usnesení č. 9433:
Rada města Prostějova po projednání

A) s v ě ř u j e
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově působnost:
1) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na pronájem městských pozemků nebo jejich částí za účelem
a) užívání jako zahrady,
b) zřízení a užívání odstavné plochy,
c) zřízení a užívání vjezdu,
d) umístění a užívání již postavené garáže nebo jiné stavby cizího vlastníka,
e) výstavby lodžií,
f) zřízení a užívání jako vchodu,
g) zřízení a užívání bezbariérového vstupu nebo schodů do objektu,
h) umístění regulační skříně plynovodu,
i) umístění venkovního rozvaděče NN,
j) umístění novinového stánku,
k) umístění kontejnerů na odpad,
l) provozování zemědělské rostlinné výroby,
m) umístění stojanů na kola,
n) umístění a užívání předzahrádky před provozovnou,
o) umístění a užívání předzahrádky před domem a údržby travnaté plochy,
p) zřízení staveniště,
včetně vyhlašování záměru pronájmu, změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
2) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na pronájem tepelného hospodářství Domovní správě Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, včetně vyhlašování záměru, změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
3) rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce na užívání městských pozemků nebo jejich částí za účelem umístění kontejnerů na odpad, včetně vyhlašování záměru výpůjčky, změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,

4) rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce městského majetku příspěvkovým organizacím města Prostějova, včetně změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
5) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na užívání movitých věcí města Prostějova, včetně změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
6) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na užívání městského majetku na dobu kratší než 30 dnů,
7) rozhodovat o uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení věcného břemene
a) spočívajícího v právu umístit, zřídit, užívat a provozovat inženýrskou síť včetně jejího ochranného pásma,
b) spočívajícího v právu chůze a jízdy,
c) spočívajícího v právu chůze a jízdy a v právu umístit a užívat stavbu vjezdu,
na pozemcích města Prostějova nebo jejich částí v souvislosti s výstavbou inženýrských sítí cizích subjektů na pozemcích města Prostějova za úplatu ve výši minimálně 100 Kč za 1 m2 pozemku dotčeného věcným břemenem nebo ve výši stanovené soudním znalcem s tím, že náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu a znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene,
8) udělovat souhlas s uzavíráním podnájemních smluv na majetek města Prostějova pronajatý cizím subjektům na základě nájemních smluv po udělení předchozího souhlasu poradou vedení Městského úřadu v Prostějově,

9) udělovat souhlas s prováděním stavebních úprav a oprav bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Prostějova ze strany nájemců za podmínky, že úpravy a technické zhodnocení bytů a nebytových prostor budou bezúplatně převedeny městu Prostějovu, a schvalovat uzavírání dohod o bezúplatném převodu úprav a technického zhodnocení bytů a nebytových prostor města Prostějova ze strany nájemců do vlastnictví města Prostějova,
10) rozhodovat o uzavírání dohod o splátkách dluhů do výše 20.000 Kč a lhůtou splatnosti do 18 měsíců včetně změn uvedených dohod,
11) rozhodovat o změnách v Příloze č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností uzavřené mezi městem Prostějovem jako vlastníkem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako správcem dne 08.04.2009,
12) rozhodovat o změnách Smlouvy o zajištění správy, provozu, údržby a oprav vodních děl č. 2006/16/175 uzavřené mezi městem Prostějovem jako vlastníkem a společností Středomoravská vodárenská, a.s., se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ: 772 11, IČ: 618 59 575 (v současnosti označena jako MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.), dne 19.12.2006,
13) rozhodovat o změnách Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova, se sídlem Prostějov, Školní 4, PSČ 796 01, IČ: 253 21 692, dne 27.01.1997,

14) rozhodovat o uzavírání darovacích smluv movitého majetku – uměleckých děl cizích subjektů městu Prostějovu v rámci sochařských sympozií probíhajících v Národním domě v Prostějově,
15) rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce majetku cizích subjektů městu Prostějovu včetně změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
16) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na užívání majetku cizích subjektů městu Prostějovu v souvislosti s investičními akcemi města Prostějova včetně změn uvedených smluv a ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí,
17) rozhodovat o uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen a smluv o zřízení věcných břemen na nemovitostech cizích subjektů ve prospěch města Prostějova v souvislosti s investičními akcemi města Prostějova,
18) rozhodovat o uzavírání smluv o souhlasu s umístěním a realizací stavby cizích subjektů na nemovitostech města Prostějova,

B) p o v ě ř u j e
vedoucího Odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově tím, aby podepisoval veškeré záměry města Prostějova prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku vyhlášené Radou města Prostějova a Odborem správy majetku města Městského úřadu v Prostějově v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Toto usnesení nahrazuje v plném rozsahu usnesení Rady města Prostějova č. 3996 ze dne 04.11.2003, č. 6340 ze dne 04.10.2005, část usnesení Rady města Prostějova č. 6901 ze dne 04.04.2006 a část usnesení Rady města Prostějova č. 7036 ze dne 06.01.2007 týkající se svěření části působnosti Rady města Prostějova rozhodovat Odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově.

27.28 Informace o plnění usnesení RMP č. 3996 ze dne 04.11.2003 a č. 6340 ze dne 04.10.2005
Usnesení č. 9434:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 3996 ze dne 04.11.2003 a č. 6340 ze dne 04.10.2005 (přehled o materiálech projednávaných Odborem SMM v průběhu I. čtvrtletí 2009).

27.29 Další postup při administrování programu MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ městem Prostějovem
Usnesení č. 9435:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
další postup při administrování programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ městem Prostějovem dle předložené zprávy.

28. Bytové záležitosti:
28.1 Návrh uzavření nájemních smluv v DPS
Usnesení č. 9436:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.

28.2 Návrh uzavření nájemních smluv
Usnesení č. 9437:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv dle důvodové zprávy.

29.1 Změna zástupce města Prostějova ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Usnesení č. 9438:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a ,
že jménem města Prostějova jako člena Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska bude ve Sdružení jednat Ing. Pavel Drmola, místostarosta města Prostějova.

29.3 Žádost fy DO REGIO, a. s. o souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny
Usnesení č. 9439:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s výstavbou fotovoltaické elektrárny na pozemcích v k. ú. Prostějov dle žádosti fy DO REGIO, a. s.

29.4 HZS OlK - žádost o bezúplatný převod analogových radiostanic
Usnesení č. 9440:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í

s bezúplatným převodem analogových radiostanic jednotce SDH města Prostějova dle žádosti Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, ze dne 29. 4. 2009.

29.5 Žádost o partnerství na pořadatelství Her V. letní olympiády dětí a mládeže 2011
Usnesení č. 9441:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e

partnerství města Prostějova na pořadatelství Her V. letní olympiády dětí a mládeže 2011.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                   RNDr. Alena R a š k o v á , v. r.
starosta města Prostějova                                               místostarostka města Prostějova

Prostějov 5. 5. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:32:46 | přečteno 595x | Věra Krejčí
load