Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 61. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 61. schůze Rady města Prostějova

 

Usnesení z 61. schůze Rady města Prostějova, konané 19. 5. 2009

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9442:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 61. schůze, konané dne 19. 5. 2009 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí rady:
Usnesení č. 9443:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
1. Doporučení komise životního prostředí z 12. 5. 2009
2. Doporučení komise pro mládež a tělovýchovu z 11. 5. 2009.

3. Darovací smlouvy – HZS OlK (radiostanice)
Usnesení č. 9444:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
darovací smlouvu mezi městem Prostějovem a HZS Olomouckého kraje, na základě které město Prostějov daruje Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje 25 ks radiostanic GP 344, 10 ks nabíječů pro GP 344, 2 ks vozidlových radiostanic GM 360 a 1 ks analogového převaděče z majetku vedeného Městskou policií Prostějov dle předloženého návrhu,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem darovací smlouvy.

3.1 Přijetí investičního příspěvku z prostředků OlK
Usnesení č. 9445:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit
I. přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 41.500,- Kč pro JSDH města Prostějova,
II. spolufinancování města Prostějova ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,
III. smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
b) pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem této smlouvy.

4. Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a. s.
Usnesení č. 9446:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova neschválit odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.

5. Možnost dotace na realizaci pečovatelských bytů v domě Kostelecká 17
Usnesení č. 9447:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přípravu projektu a žádosti o dotaci na realizaci pečovatelských bytů v domě Kostelecká 17.

6. Zapojení MHD do Integrovaného dopravního systému OlK
Usnesení č. 9448:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o dalším postupu zapojení městské hromadné dopravy v Prostějově do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti za respektování společných tarifních a smluvních přepravních podmínek v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje s městem Prostějov mezi městem Prostějov a Olomouckým krajem dle předloženého návrhu.

7. Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Bedihošť
Usnesení č. 9449:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Bedihošť dle důvodové zprávy.

8. Informace o možnosti plateb poplatků formou SMS zpráv
Usnesení č. 9450:
Rada města Prostějova po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti plateb poplatků formou SMS zpráv,
2. u k l á d á
Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,
připravit podklady pro vypsání veřejné soutěže na dodavatele služeb spojených s úhradou plateb poplatků formou SMS zpráv za parkovné na parkovištích v majetku města Prostějova,
3. r o z h o d l a
nerealizovat další platby pomocí SMS zpráv z důvodu vysokých poplatků za tuto službu.

10. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 9451:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč dle důvodové zprávy.

11. Zadání veřejné zakázky „Regenerace sídliště Dolní“
Usnesení č. 9452:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „Regenerace sídliště Dolní“ společnosti EUROVIA Brno, s.r.o., se sídlem Vídeňská 104, 619 00, Brno.

13. Zadání veřejné zakázky „Kruhová křižovatka u nemocnice“
Usnesení č. 9453:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
- I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Kruhová křižovatka u nové nemocnice a zajištění dopravní obslužnosti“

- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %
1. Cena díla 70 %
2. Doba realizace v týdnech 30 %
(Záruční doba bude požadována 5 let.)

- III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:
1. Swietelsky stavební, s.r.o.
2. EUROVIA Brno, s.r.o.
3. SKANSKA DS, a.s.
4. ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.
5. STRABAG, a.s.,

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „Kruhová křižovatka u nové nemocnice a zajištění dopravní obslužnosti“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,
s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Kruhová křižovatka u nové nemocnice a zajištění dopravní obslužnosti“ uvedený v zápise,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

14. Zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce – Husovo nám.“
Usnesení č. 9454:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
- I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. pro potřeby
UTB Zlín, II. etapa“
- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %
1. Výše nabídkové ceny 80
2. Smluvní sankce za nedodržení termínu díla 10
3. Délka záruky za jakost díla 10
Limitní termín dokončení díla je 31.3.2010, minimální prostavěnost roku 2009 je 11 200 000 Kč vč. DPH
- III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:
1. Radekov, spol. s r.o., U trati 2620, Rožnov pod Radhoštěm
2. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov
3. Stavební společnost Navrátil, s.r.o., Vápenice 17, Prostějov
4. Prostějovská stavební společnost – Prostas, s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov
5. R a G ZESTA, spol. s.r.o., Drozdovice 54, Prostějov

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. pro potřeby UTB Zlín, II. etapa“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. pro potřeby UTB Zlín, II. etapa“ uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

15. Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z OlK – zvýšení bezpečnosti dopravy
Usnesení č. 9455:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějova schválit smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na území města v roce 2009,
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

50000000

2 000 000

Zvýšení bezpečnosti chodců; technické zabezpečení přechodů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

2 000 000

Rezerva RMP


16. RG a ZŠ města Prostějova – zázemí pro atlety
Usnesení č. 9456:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,
jednat s ředitelem RG a ZŠ města Prostějova a vedením Atletického klubu Prostějov o podmínkách uzavření budoucí smlouvy o výpůjčce budovaného atletického zázemí na hřišti u RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2.

17. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol
Usnesení č. 9457:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
povolit výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 pro
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60, po 28 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Fanderlíkova ul. 69
- Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul. 30, po 26 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Moravská ul. 30 a po 25 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Raisova ul. 6
- Mateřskou školu Prostějov, Rumunská ul. 23, po 25 dětech ve čtyřech třídách MŠ, pracoviště Rumunská ul. 23 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Mozartova ul. 43
- Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a, po 25 dětech v jedné třídě a po 27 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Šárka 4a, po 27 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Dvořákova ul. 5, po 27 dětech ve dvou třídách a po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště ul. Libušinka 18, po 25 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Žešov 81
- Mateřskou školu Prostějov, Partyzánská ul. 34, po 27 dětech ve dvou třídách a po 26 dětech v jedné třídě MŠ, pracoviště Partyzánská ul. 34, po 25 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Květná ul. 4 a po 25 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště ul. A. Krále 16
- Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul. 24, po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště Smetanova ul. 24
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14, po 25 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Mánesova ul. 15 a po 25 dětech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. 5. května 7 (Čechovice)
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4, po 28 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Husovo nám. 94.

17.1 Souhlas s dlouhodobým pronájmem tříd a sociálního zařízení v prostorách ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – zřízení soukromé mateřské školy
Usnesení č. 9458:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s tím, aby Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, pronajala na dobu 5 let dvě třídy a sociální zařízení pro účely provozování akreditované soukromé mateřské školy „Moje školička“s možností prodloužení pronájmu v souladu se žádostí, která je přílohou materiálu.

18. Veřejná finanční podpora:
18.1 Veřejná finanční podpora - Projekt „Galerie talentů“
Usnesení č. 9459:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 8.000,- Kč na knížku dětských obrázků „Města a obce očima dětí“,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

101300

8 000,00

(Zdravá města propagační služby -na knížku dětských obrázků „Města a obce očima dětí“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce Org.)

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

 

 

101300

8 000,00

(snížení položky Zdravá města občerstvení)


18.3 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu
Usnesení č. 9460:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 10.000,-- Kč PV SPORT CLUBU, Italská 2, Prostějov, IČ 266 47 460 (poř. č. žádosti 228)
- na činnost klubu (na turnaje ve squashi, badmintonu, na pronájmy sportovišť, ceny pro vítěze turnajů)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 10.000,-- Kč Pavlu Julínkovi, IČ 724 92 040 (poř. číslo žádosti 180)
- florbalová liga, sálová kopaná, volejbalová soutěž, silový trojboj mládeže (pronájem sportovišť, ceny pro
účastníky, pitný režim, občerstvení, odměna rozhodčím)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

3. ve výši 25.000,-- Kč TJ Pozemstavu Prostějov, Krasická ulice 936/6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádostí 218, 219)
- Závod o cenu města Prostějova, Gymnastická mimina (ceny a odměny pro soutěžící, pronájem, občerstvení
pro soutěžící) ve výši 20.000,- Kč
- na zabezpečení závodu mládeže na Plumlovské přehradě v jachtingu (poháry, medaile, diplomy, palivo pro
záchranný člun, občerstvení, nutné náklady pro organizační team) ve výši 5.000,-Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

2039

35.000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) PV SPORT CLUB, TJ Pozemstav Prostějov

 

20

3419

5212

 

 

2039

10 000

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům) Pavel Julínek

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5909

 

 

2039

45.000

 

(ostatní neinvestiční výdaje) – komise pro mládež a tělovýchovu


18.3.1 Veřejná finanční podpora - Plavecký oddíl Prostějov, TJ Pozemstav
Usnesení č. 9461:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční
podpory v kapitole 70

1. ve výši 100 000,- Kč Plaveckému oddílu Prostějov, Nerudova 27, IČ 265 63 355 (poř. č. žádosti 217)
- na výuku a trénink plavání (pronájem bazénu, odměny trenérům a lektorům)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 300 000,-- Kč TJ Pozemstav Prostějov, Krasická ulice 936/6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 268)
- na činnost oddílů (nákup sportovního vybavení, nářadí, opravy, údržba, podpůrná výživa, věcné dary pro soutěže, PHM, energie, nájmy, soustředění, cestovné, ubytování, stravné, spoje, daně, startovné, pojištění, doprava)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 7. 2009 částku 150.000,-- Kč; do 30. 9. 2009 částku 150.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

400.000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

400.000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)

18.4 Veřejná finanční podpora – CMG (nedoporučeno)
Usnesení č. 9462:
Rada města Prostějova po projednání
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 80.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916 (poř. číslo žádosti 205) na projekt Divadlem pomáháme růst (cestovné – letecká doprava do Kanady na mezinárodní festival v Trois du Riviéres -18.až 25. 7. 2009).

18.5 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí
Usnesení č. 9463:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 3.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody HOŘEPNÍK, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 711 98 652 (poř. č. žádosti 222)
- na prezentaci výstavy fotografií „Příroda vojenského újezdu Březina“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

3.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

404003

3.000

(Prostředky komise životního prostředí )


19. Rozpočtová opatření:
19.1 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 9464:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

6122

 

 

000021800000

6 500

(zvýšení pol. stroje, přístroje a zařízení – nákup záchranářského stanu )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5169

 

 

 

6 500

(snížení pol. nákup ostatních služeb )


19.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 9465:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3421

5331

 

 

600399

110.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3421

5331

 

1

20399

110.000,-

 

(snížení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace)


19.3 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 9466:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

 

1

 

500 000

(ozdravování hosp. zvířat , zajištění péče o toulavé psy-služby)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

500 000

(Fond rezerv a rozvoje)


19.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ J. Železného)
Usnesení č. 9467:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

181000000

4 800 000

EÚO – ZŠ J. Železného

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

4 800 000

Rezerva RMP


19.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kruhová křižovatka u nemocnice)
Usnesení č. 9468:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

268000000

800 000

Kruhová křižovatka u nemocnice (zajištění dopravní obslužnosti nemocnice)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

245000000

800 000

PD RD II. etapa


19.9 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 9469:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5139

 

 

900100

169 051,-

Komunální služby – čipové karty k parkovacím automatům

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

 

 

900100

169 051,-

Komunální služby – služby


19.10 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie
Usnesení č. 9470:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

 

 

225000000

34 000

Výpočetní technika - Datové přepínače z položky 6125 org. 226 na pol. 6125 org. 225

15

6171

6125

 

 

225000000

24 000

Výpočetní technika - Datové přepínače z pol. 6125 org. 224 na pol. 6125 org. 225

15

6171

5169

 

 

 

315 000

Nákup ostatních služeb – z pol. 6125 org. 231 na pol. 5169

15

6171

5164

 

 

 

70 000

Nájemné - z pol. 6125 org. 231 na pol. 5164

15

6171

6125

 

 

232000000

100 000

Výpočetní technika - Náhrada tiskáren z pol. 6125 org. 231 na pol. 6125 org. 232

15

6171

6125

 

 

225000000

495 000

Výpočetní technika - Datové přepínače z pol. 6125 org. 231 na pol. 6125 org. 225


- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

 

 

226000000

34 000

Výpočetní technika - GIS server - z pol. 6125 org. 226 na pol. 6125 org. 225 Datové přepínače

15

6171

6125

 

 

224000000

24 000

Výpočetní technika - Zálohovací zařízení z pol. 6125 org. 224 na pol. 6125 org. 225 Datové přepínače

15

6171

6125

 

 

231000000

315 000

Výpočetní technika – Rozšíření diskové kapacity serverů - z pol. 6125 org. 231 na pol. 5169 Nákup ostatních služeb

15

6171

6125

 

 

231000000

70 000

Výpočetní technika – Rozšíření diskové kapacity serverů - z pol. 6125 org. 231 na pol. 5164 Nájemné

15

6171

6125

 

 

231000000

100 000

Výpočetní technika – Rozšíření diskové kapacity serverů - z pol. 6125 org. 231 na pol. 6125 org. 232 Náhrada tiskáren

15

6171

6125

 

 

231000000

495 000

Výpočetní technika - Rozšíření diskové kapacity serverů - z pol. 6125 org. 231 na pol. 6125 org. 225 Datové přepínače


19.11 ROZOP kapitoly 10 – kancelář starosty (Ceny města)
Usnesení č. 9471:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5021

 

 

 

2 000,00

(zvýšení položky – ostatní osobní výdaje, kulturní vystoupení při udílení Cen města Prostějova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

100300

2 000,00

(snížení položky - propagační služby)


20. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
20.2 Havarijní stav zavěšených balkonů domu J. Zrzavého 3975
Usnesení č. 9472:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o havarijním stavu zavěšených balkonů domu J. Zrzavého 3975,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
předložit radě návrh řešení havarijního stavu zavěšených balkonů domu na ul. J. Zrzavého 3975 (nové lodžie).

20.3 Úprava nájemného z NP inflačním koeficientem
Usnesení č. 9473:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
uplatnění inflačního koeficientu 1,063 u nájemného za pronájem nebytových prostor, garáží a parkovacích míst v majetku města Prostějova, ve správě DSP, s.r.o., pro rok 2009.

20.4 Návrh uzavření nájemní smlouvy
Usnesení č. 9474:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 418, ve 4. podlaží , 1+0 s příslušenstvím, domu č. p. 669, č. or. 10, na ulici M. Pujmanové, Prostějov s Miloslavem Musilem, na dobu určitou 3 měsíce v souladu se zákonem č.107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného a na základě rozhodnutí Rady města Prostějova usnesení č.7238, bod 1, ze dne 01.08.2006.

20.5 Vyhlášení záměru pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka 11
Usnesení č. 9475:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 36,39m2 na nám. T.G.Masaryka č.121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 1.800,-Kč/m2/rok, s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

20.6 Schválení pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka 11 (č. NP 745)
Usnesení č. 9476:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č.745 o celkové rozloze 38,88m2 na nám. T.G.Masaryka č.121/11 v Prostějově
Mgr. Miroslavu Burgetovi, Prostějov, IČ 66246237
- za nabídnuté nájemné ve výši 1.800,- Kč/m2/rok, tj. 69.984,- Kč/rok, s inflační doložkou
- za účelem využití jako advokátní kanceláře.

20.7 Schválení pronájmu NP – U spořitelny 5
Usnesení č. 9477:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č. 226 o celkové rozloze 38,25m2 v ulici U spořitelny č.157/5 v Prostějově
- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 1.500Kč, s inflační doložkou
- za účelem zřízení fotoatelieru.

21. Majetkoprávní záležitosti:
21.1 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 3439 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9478:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 3439 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 17 m2 (dle geometrického plánu nově označena jako pozemek p.č. 3439/2 v k.ú. Prostějov) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ: 140 22, IČ: 601 93 336, za účelem provozování technologického objektu za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 50 Kč/m2/rok, tj. celkem 850 Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

21.2 Vyhlášení záměru pronájmu nemovitostí na Husově nám. 91 v Prostějově
Usnesení č. 9479:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
1. záměr pronájmu stavby občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3791 (vyjma bytové jednotky 2+1 umístěné v přízemí objektu) a pozemku p.č. 3791 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.839 m2, vše v k.ú. Prostějov, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 5555, PSČ: 760 01, IČ: 708 83 521, za účelem provozování vysoké školy za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.09.2009 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 360.000 Kč včetně DPH ročně s tím, že v období od 01.09.2009 do 31.12.2010 bude nájemné stanoveno ve výši 93.363 Kč včetně DPH ročně,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
e) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
2. záměr pronájmu pozemku p.č. 7948/1 – ostatní plocha o výměře 1.124 m2v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 8067 – vodní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 35 m2 včetně sportovního hřiště umístěného na uvedených pozemcích Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 5555, PSČ: 760 01, IČ: 708 83 521, za účelem provozování hřiště za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 1 Kč/m2/rok, tj. celkem 1.159 Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
c) nájemce zachová režim veřejného sportovního hřiště a umožní třetím osobám krátkodobé užívání sportovního hřiště bez předchozího souhlasu pronajímatele,
d) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
e) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

21.4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5477 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9480:
Rada města Prostějově po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p.č. 5477 - ostatní plocha o výměře 125 m2, p.č. 5481/1 - zahrada o výměře 1.060 m2 a p.č. 5481/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 96 m2 a objektu občanské vybavenosti bez č.p. a č.e. na pozemku p.č. 5481/2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti DATOM Service s.r.o., se sídlem Praha 5, Malátova 17, PSČ: 150 00, IČ: 279 45 545, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

21.6 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9481:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 7610/5 – ostatní plocha o výměře 9 m2, části pozemku p.č. 7610/7 – ostatní plocha o výměře cca 124 m2, pozemku p.č. 7610/9 – ostatní plocha o výměře 5 m2, pozemku p.č. 7610/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, části pozemku p.č. 7610/11 – ostatní plocha o výměře cca 60 m2, pozemku p.č. 7610/12 – ostatní plocha o výměře 1 m2, tří částí pozemku p.č. 7610/16 – ostatní plocha o celkové výměře cca 290 m2, části pozemku p.č. 7611/3 – ostatní plocha o výměře cca 1 m2, pozemku p.č. 7611/4 – ostatní plocha o výměře 58 m2, části pozemku p.č. 7618 – ostatní plocha o výměře cca 143 m2, dvou částí pozemku p.č. 7622 – ostatní plocha o celkové výměře cca 30 m2, části pozemku p.č. 7623 – ostatní plocha o výměře cca 145 m2 a dvou částí pozemku p.č. 7626/1 – orná půda o celkové výměře cca 142 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po zpracování geometrických plánů), vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, za následujících podmínek:
a) darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání stavby „Přeložka silnice II/366 Prostějov – sever“; do této doby bude mezi městem Prostějovem a Olomouckým krajem uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě,
b) náklady na zpracováním geometrických plánů a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj.

21.9 Bezúplatné nabytí pozemků, komunikace a veřejného osvětlení v k.ú. Domamyslice
Usnesení č. 9482:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 168/27 – ostatní plocha o výměře 51 m2, p.č. 169/3 – ostatní plocha o výměře 632 m2 a p.č. 169/2 – ostatní plocha o výměře 671 m2, vše v k.ú. Domamyslice, včetně stavby komunikace a veřejného osvětlení připojujícího rodinné domy v ulicích Lísková a Akátová k hlavnímu řadu v ul. Šeříková umístěných na pozemcích p.č. 168/27, p.č. 169/3 a p.č. 169/2, vše v k.ú. Domamyslice, od jejich vlastníků do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva k převáděným pozemkům do katastru nemovitostí uhradí dárci.

21.11 Cyklistická stezka v ul. Olomoucká – schválení smluv o souhlasu s umístěním stavby
Usnesení č. 9483:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o právu provést stavbu cyklostezky na části pozemku p.č. 7581/1 v k.ú. Prostějov mezi městem Prostějovem jako investorem stavby „Cyklistická stezka v ul. Olomoucká“ a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460, jako vlastníkem pozemku, za dodržení podmínek stanovených Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, ve vyjádření pro územní a stavební řízení,
2) uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby cyklostezky na části pozemku p.č. 5756/8 v k.ú. Prostějov mezi městem Prostějovem jako investorem stavby „Cyklistická stezka v ul. Olomoucká“ a společností PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem Praha 10 – Hostivař, K Pérovně 945/7, IČ: 453 59 326, jako vlastníkem pozemku.

21.13 Úpravy nájemních smluv na pronájem pozemků nesloužících k podnikání nájemce
Usnesení č. 9484:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu všech nájemních smluv na pronájem pozemků nesloužících pro účely podnikání nájemce v části týkající výše nájemného následovně:
a) nájemné bude odpovídat maximální roční výši nájemného stanoveného zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů, a to s účinností od 01.01.2009,
b) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, přičemž nájemné nesmí přesáhnout výši maximálního ročního nájemného stanoveného zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů.

21.15 Revokace části usnesení RMP č. 9041 ze dne 13.01.2009 a usnesení ZMP č. 18219 ze dne 04.11.2008 (převody a výpůjčka pozemků v k.ú. Stichovice, k.ú. Mostkovice a v k.ú. Prostějov)
Usnesení č. 9485:
Rada města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
bod 1) usnesení Rady města Prostějova č. 9041 ze dne 13.01.2009 (schválení výpůjčky pozemků v k.ú. Stichovice a k.ú. Mostkovice od České republiky – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje městu Prostějovu),
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18219 ze dne 04.11.2008 (schválení směny a bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Stichovice, k.ú. Mostkovice a k.ú. Prostějov mezi městem Prostějovem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje).

21.16 Schválení nájemní smlouvy mezi městem Prostějovem a Olomouckým krajem – „Cyklostezka ul. Olomoucká v Prostějově“
Usnesení č. 9486:
Rada města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na užívání části silnice č. III/44934 postavené na pozemku p.č. 7582 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc – Hodolany, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, zastoupeného správcem nemovitostí ve vlastnictví kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 120, Olomouc, PSČ: 772 11, IČ: 709 60 399, dotčené stavbou „Cyklostezka ul. Olomoucká v Prostějově“ (investor: město Prostějov) městem Prostějovem za účelem realizace stavby „Cyklostezka ul. Olomoucká v Prostějově“ za následujících podmínek:
a) doba nájmu – od protokolárního převzetí do protokolárního předání akce mezi Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a městem Prostějovem zastoupeným Odborem rozvoje a investic Městského úřadu v Prostějově, maximálně však na dobu 1 roku,
b) výše nájemného - nájemné bude činit 10 Kč/m2/den faktického užívání silnice navýšené o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, minimálně však 300 Kč plus DPH,
c) způsob placení nájemného – do 10 dnů od vystavení faktury pronajímatelem převodním příkazem nebo složenkou,
d) pro případ prodlení s placením nájemného uhradí město Prostějov smluvní úrok ve výši 0,05% z celkového nájemného za každý den prodlení a
2) z m o c ň u j e
Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, podpisem smlouvy uvedené v bodě 1) usnesení.

22.1 Petice – žádost o podporu při řešení opravy komunikace k chatovým koloniím v k. ú. Záhoří - Čechovice II.
Usnesení č. 9487:
Rada města Prostějova po projednání
n e s o u h l a s í
s rekonstrukcí polní cesty odbočující ze silnice Domamyslice – Seloutky kolem Vinohradu v k. ú. Záhoří – Čechovice II., vzhledem k tomu, že se nejedná o prioritu města Prostějova.

22.2 Využití areálu velodromu
Usnesení č. 9488:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
předložit prostějovské veřejnosti k diskusi další využití areálu na ul. Kostelecká,
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
zveřejnit výzvu k diskusi, která bude probíhat do konce srpna 2009.

22.3 Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje – Česká republika – žádost o příspěvek na akci
Usnesení č. 9489:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků z výtěžků z výherních hracích přístrojů ve výši 5.000,-- Kč Záchranné brigádě kynologů Jihomoravského kraje – Česká republika, zast. Miroslavem Švestkou, Dr. Beneše 1153, 687 61 Vlčnov (poř.č. žádosti 239)
- VFP bude použita na úhradu nákladů spojených s organizací Mistrovství České republiky ve výkonu záchranných psů, psovodů Integrovaného záchranného systému ČR, které se uskuteční ve dnech 19. – 20. 9. 2009 v Prostějově a jeho nejbližším okolí,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6409

5222

 

 

 

5 000,--

 

VFP – neinvestiční dotace občanským sdružením – Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

701600

5 000,--

 

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené- nerozdělená VFP – výtěžek z VHP


22.4 DUHA KK – žádost o převzetí záštity starosty nad akcemi KK DUHA
Usnesení č. 9490:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
převzetí záštity Ing. Janem Tesařem, starostou města Prostějova nad akcemi KK DUHA, a to nad 52. celostátním festivalem poezie Wolkrův Prostějov a XXVII. Prostějovskými hanáckými slavnostmi.

22.5 Veřejná finanční podpora - Venus klub Vyškov
Usnesení č. 9491:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků z výtěžků z výherních hracích přístrojů ve výši 20.000,-- Kč Venus klubu Vyškov, U Jandovky 128/5, 682 01 Vyškov, IČ 474 12 011 (poř. č. žádosti 237)
- na mezinárodní cyklistický závod Haná tour (dopravní uzávěry a značení, pronájmy velkokapacitních stanů, zábrany, pronájem kamionu, ozvučení, lékařské zabezpečení, sanitní vozy, ubytování, strava, pořadatelská služba, ceny pro závodníky, rozhodčí, cílová kamera, režie, PHM, telefony)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009


b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

20 000,--

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

701600

20 000,--

 

(výtěžek z výherních hracích přístrojů)


22.6 Udělení souhlasu s užitím znaku města Prostějova
Usnesení č. 9492:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s jednorázovým užitím znaku města Prostějova na dopisních papírech a obálkách (100 ks) Miroslava Pišťáka, místostarosty města Prostějova, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                      Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                  místostarosta města Prostějova

Prostějov 19. 5. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:33:04 | přečteno 433x | Věra Krejčí
load