Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 62. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 62. schůze Rady města Prostějova

konané 2. 6. 2009

Usnesení z 62. schůze Rady města Prostějova, konané 2. 6. 2009

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9493:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 62. schůze, konané dne 2. 6. 2009 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Příspěvek na revitalizaci Plumlovské přehrady
Usnesení č. 9494:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Prostějova z prostředků fondu rezerv a rozvoje ve výši 1.500.000,- Kč Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70 89 00 13 na revitalizaci Plumlovské přehrady,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

40

2334

5311

 

1

 

1.500.000,-

 

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – Povodí Moravy, s.p.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1.500.000,-

 

Fond rezerv a rozvoje

2. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 9495:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. po projednání
b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. za 1. čtvrtletí roku 2009,
s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu jednateli obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. dle předloženého návrhu.

3. Záležitosti obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 9496:
Rada města Prostějova po projednání

I. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01
1. r o z h o d l a
zvýšit základní kapitál obchodní společnosti o 2.500.000 Kč na novou výši 7.200.000 Kč peněžitým vkladem jediného společníka města Prostějova ve výši 2.500.000 Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých,

2. s c h v a l u j e
změnu obsahu Zakladatelské listiny obchodní společnosti takto:
a) článek IV. včetně nadpisu nově zní:
„Článek IV.
Základní kapitál společnosti, vklad společníka
1. Základní kapitál společnosti činí 7.200.000 Kč (slovy sedm milionů dvě stě tisíc korun českých).
2. Základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka města Prostějova ve výši 7.200.000 Kč (slovy sedm milionů dvě stě tisíc korun českých).
3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo část podílu na jinou osobu.“

3. s t a n o v í
lhůtu k využití přednostního práva jediného společníka k převzetí závazku ke zvýšení vkladu na jeden měsíc ode dne, kdy se jediný společník dověděl o usnesení Rady města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova

1. schválit převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 peněžitým vkladem ve výši 2.500.000 Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých,

2. schválit zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 o 2.500.000 Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých,

3. schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

 

 

 

2.500.000

(Nákup majetkových podílů)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2.500.000

(Fond rezerv a rozvoje)


4. pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti podle bodu 1 shora,

7. uložit Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru Městského úřadu v Prostějově, převést částku odpovídající zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti v souladu s tímto usnesením.

4. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 9497:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 23. 6. 2009.

4.1 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s. za rok 2008
Usnesení č. 9498:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí Výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s. za rok 2008.

4.2 Doporučení komise koncepce a rozvoje města z 13.5.2009
Usnesení č. 9499:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 13. 5. 2009.

5. Poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov
Usnesení č. 9500:
Rada města po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory (grantů) z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10

1. ve výši 10.000,- Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČ 266 59 158 (poř. č. žádosti 241)
- na úklid parčíku na ul. Čs. arm. sboru ve Vrahovicích, na nákup rostlinného materiálu, drobné odměny a občerstvení pro děti, materiál pro zajištění soutěže, admin. materiál pro soutěž
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2009

2. ve výši 30.000,--Kč Sportovnímu klubu cyklistů, Kostelecká 49/4468, Prostějov, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 240)
- cyklistické závody, soutěže a motivační nábory ke sportu a pohybové aktivitě, na nákup pohárů pro školy a jednotlivce, věcné ceny jednotlivci, na organizaci: doprava-PHM, ozvučení-obsluha aparatury, pronájem doplňkového materiálu, stupně vítězů, občerstvení závodníků a dopravu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2009

3. ve výši 13.000,--Kč Českému svazu ochránců přírody, Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 001 16 670 (poř. č. žádostí 167, 168)
- na zajištění akce „Pochod všech generací“; občerstvení, drobné věcné ceny, na nákup materiálu na přípravu soutěží, věcné odměny pro účastníky, zajištění aktivit (SOSN, Vozíčkáři, ČSOP, ICM) v celkové výši 9.000,--Kč
- na zajištění setkání dobrovolníků v neziskových organizacích se zástupci Zdravého města PV,
na lektorné a věcné odměny pro zúčastněné v celkové výši 4.000,--Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 10. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

 

 

101400

10 000,00

10

6409

5222

 

 

101400

30.000,00

10

6409

5222

 

 

101400

9 000,00

10

6409

5222

 

 

101400

4 000,00

(zvýšení položky – neinv. přísp. ost. příspěvk. org.-Klub přátel školy při ZŠ Majakovského, Sportovní klub cyklistů, Reg. sdružení IRIS)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

 

 

101400

53 000,00

(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21)


c) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“ ve výši 35.000,--Kč Městské knihovně Prostějov, Skálovo nám. 6, Prostějov, IČ 670 08 976 (poř. č. žádostí 226, 227)
- na celoživotní vzdělávání, organizace konzultací a setkání pro začínající autory s profesionálními tvůrci, na organizaci soutěže Hlava roku a materiální zajištění v celkové výši 15.000,--Kč na uspořádání Cyklu vzdělávacích akcí pro děti – dovednosti a vědomosti formou hry, (propagační materiál, plakáty, letáky, záznam, pracovní pomůcky, materiál do soutěží, drobné odměny a pomůcky papírenského charakteru a drobné občerstvení) v celkové výši 20.000,--Kč,

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

 

 

101400

35 000,00

(navýšení neinv. přísp. příspěvk. org - Městská knihovna PV)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

 

 

101400

35 000,00

(snížení položky projektu Zdravé město – Komise ZM a MA21)


6. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu OlK – sochařské sympozium H. Wichterlové
Usnesení č. 9501:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:
I. přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 60 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s „Mezinárodním sochařským symposiem Hany Wichterlové“,
II. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na dle předloženého návrhu,
III. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

 

4122

 

 

 

60 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mezinárodní sochařské symposium Hany Wichterlové

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5139

 

 

102400

30 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium – nákup materiálu

10

3319

5169

 

 

102400

30 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium – nákup služeb


7. Návrh pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 9502:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova neschválit pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle návrhů č. 1, 2, 3, 4 dle důvodové zprávy.

8. Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny ÚP obcí Vrbátky a Seloutky
Usnesení č. 9503:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
1. zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Vrbátky dle důvodové zprávy,
2. zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Seloutky dle důvodové zprávy.

9. Informace o majetku OKRM a OKR – studie, dokumentace, projekty, cenová mapa, energetické audity
Usnesení č. 9504:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o majetku OKRM a OKR – studie, dokumentace, projekty, cenová mapa, energetické audity.

14. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 9505:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč dle důvodové zprávy.

14.1 Lokalita rybníka v Žešově – variantní řešení
Usnesení č. 9506:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
postup dle varianty C, uvedené v důvodové zprávě, tj. úpravu lokality v současnosti neřešit.

15. Změna zřizovací listiny ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov
Usnesení č. 9507:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit nové znění zřizovací listiny (dále jen ZL) příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov – dodatek č. 1 k ZL.

16. Návrh odměny ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení č. 9508:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov dle přílohy a se změnou dle diskuse.

17. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova 4
Usnesení č. 9509:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Rejskova tř. 4 ve výši Kč 120 000,-- na úhradu nákladů na stěhování a přistavení kontejnerů (vyklizení budovy).

18. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60
Usnesení č. 9510:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši Kč 98 000,-- na nákup vybavení interaktivní učebny.

18.1 Čerpání investičního fondu RG a ZŠ města Prostějova
Usnesení č. 9511:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši Kč 85 071,-- na vybavení třídy interaktivní tabulí eBeam s příslušenstvím a montáží.

20. Rámcová dohoda o využívání atletického zázemí RG a ZŠ města Prostějova
Usnesení č. 9512:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s předloženou Rámcovou dohodou o podmínkách využívání atletického zázemí na hřišti u Reálného gymnázia a základní školy města Prostějov, Studentská ul. 2 dle předloženého návrhu se změnou dle diskuse.

21. Zadání veřejné zakázky – regenerace Sídliště E. Beneše
Usnesení č. 9513:
Rada města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
v usnesení Rady města Prostějova č. 9360 ze dne 5.5.2009 v Zadání veřejné zakázky – RPS Prostějov Regenerace Sídliště E. Beneše 1.etapa v bodě II větu „Dílo bude rozděleno na etapy, finanční objem v roce 2009 cca 8 000 000 Kč“,
s c h v a l u j e
nahrazení části usnesení č. 9360 ze dne 5.5.2009 v Zadání veřejné zakázky – RPS Prostějov Regenerace Sídliště E. Beneše 1.etapa v bodě II větu novým zněním a to „Dílo bude rozděleno na etapy, finanční objem v roce 2009 cca 5 000 000 Kč“.

22. Uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku OlK
Usnesení č. 9514:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem této smlouvy jménem města Prostějova,
p o v ě ř u j e
Odbor správy majetku města Městského úřadu v Prostějově majetkoprávním dořešením takto uzavřené smlouvy o zhodnocení silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje.

23. Uzavření smlouvy o podmínkách zvláštního užívání pozemní komunikace ve vlastnictví OlK
Usnesení č. 9515:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o podmínkách zvláštního užívání pozemní komunikace ve vlastnictví Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem této smlouvy jménem města Prostějova,
p o v ě ř u j e
Odbor rozvoje a investic Městského úřadu v Prostějově poskytnutím jednorázové finanční náhrady Správě silnic Olomouckého kraje, za omezené užívání silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve výši 2000,- Kč, a to z investičních prostředků na realizaci předmětné investiční akce pro rok 2009.

24. Uzavření nájemních smluv o dočasném užívání pozemních komunikací ve vlastnictví OlK
Usnesení č. 9516:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření Nájemních smluv o dočasném užívání pozemních komunikací ve vlastnictví Olomouckého kraje dle předložených návrhů ( 4 návrhy ),
p o v ě ř u j e
Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města Prostějova, podpisem těchto smluv jménem města Prostějova,
p o v ě ř u j e
Odbor rozvoje a investic Městského úřadu v Prostějově úhradou faktur Správy silnic Olomouckého kraje, za dočasné užívání silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve výši vyčíslené SSOK po skončení realizace předmětných investičních akcí, a to z investičních prostředků na realizaci předmětných investičních akcí pro příslušné roky realizací těchto investičních akcí.

25. Informace o možnosti zpracování projektu Revitalizace školních zahrad
Usnesení č. 9517:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
projektový námět Revitalizace školních zahrad.

27. Přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí – ZŠ J. Železného
Usnesení č. 9518:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci „Energeticky úsporná opatření na ZŠ Jana Železného, Sídl. svobody, Prostějov“ ve výši 11 547 711,65 Kč,
2. Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR dle předloženého návrhu.

28.1 Zadání veřejné zakázky – CS Brněnská – Žešov
Usnesení č. 9519:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
- I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „CS Brněnská - Žešov“
- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v %
1. Cena díla 70
2. Doba realizace v týdnech 20
3. Délka záruky za jakost díla 10
- III. Zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:
1. EUROVIA Brno, s.r.o.
2. SKANSKA DS, a.s.
3. INSTA CZ, s.r.o.
4. STRABAG, a.s.
5. TOMI-REMONT, a.s.
6. .A.S.A TS Prostějov, s.r.o.
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „CS Brněnská - Žešov““ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e
- jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „CS Brněnská - Žešov“ uvedený v zápise,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise z uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků

29.2 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu
Usnesení č. 9520:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu ve výši 20.000,-- Kč Plaveckému oddílu Prostějov o. s. , Nerudova 27, IČ 265 63 355 (poř. č. žádosti 235)
- na přípravu Mistrovství Evropy juniorů 2009 (materiální vybavení, doplňková výživa, lékařské vyšetření, soustředění)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

2039

20.000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) Plavecký oddíl Prostějov o. s.

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5909

 

 

2039

20.000

 

(ostatní neinvestiční výdaje) – komise pro mládež a tělovýchovu


29.4 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast
Usnesení č. 9521:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 70.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 165)
- na provozní a mzdové náklady Kontaktního centra v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

21

4349

5222

 

 

 

70.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení Podané ruce – Kontaktní centrum)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

70.000,--

nerozdělená VFP


30. Rozpočtová opatření:
30.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (navýšení neinvestičních příspěvků)
Usnesení č. 9522:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) navýšení neinvestičních příspěvků zřízených příspěvkových organizací dle var. A, uvedené v důvodové zprávě,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3314

5331

 

 

 

96.560,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, PO – navýšení mzdových prostředků)

 

20

3319

5331

 

 

202030

7.887,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku DUZE KK u hradeb v Prostějově, PO – navýšení mzdových prostředků)

 

20

3311

5331

 

 

 

50.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu v Prostějově, PO – navýšení mzdových prostředků)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20335

154.447,-

 

(snižuje neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ PV, Rejskova tř. 4)


30.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Rejskova)
Usnesení č. 9523:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3111

5331

 

 

20327

322.250,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34)

 

20

3113

5169

 

 

 

315.000,-

 

(nákup ostatních služeb)

60

3111

5331

 

 

600327

100.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20335

1.383.553,-

 

(snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4)

 

60

3113

5331

 

 

600335

173.000,-

 

(snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

819 303,-

 

(zvýšení stavu FRR )


30.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 9524:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

6121

 

 

 

755.900,--

Vybudování inženýrských sítí – Západní 75, Prostějov (objekt závodní kuchyně)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

755.900,--

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

30.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace Rostislavova)
Usnesení č. 9525:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zrušit výběrové řízení na realizaci akce Komunikace Rostislavova.

30.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (RG a ZŠ)
Usnesení č. 9526:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3121

5331

 

 

600340

100 000

RG a ZŠ města Prostějova – havárie výtahu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

100 000

Rezerva na havarijní situace


30.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD rekonstrukce radnice)
Usnesení č. 9527:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

51000000

900 000

PD rekonstrukce nové radnice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

 

 

 

 

900 000

FRR


30.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (regenerace MPZ)
Usnesení č. 9528:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

42000000

765 000

Národní dům – PD, restaurování, byt, stavební úpravy

60

3322

6121

 

 

51000000

810 000

Radnice – PD kanalizace, ÚT, elektro,FO, věž, restaurování, EPS

- snižuje rozpočet výdajů

60

3322

5171

 

 

42000000

765 000

Národní dům – restaurování dveří, obnova nátěrů zinkových prvků

60

3322

5171

 

 

51000000

810 000

Radnice – restaurování prosklených dveří a hořečnatých omítek


30.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (regenerace Dolní)
Usnesení č. 9529:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

161000000

2 400 000

Regenerace sídliště Dolní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 400 000

FRR


30.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného)
Usnesení č. 9530:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

 

 

600337

247 000

ZŠ a MŠ J. Železného – opravy a údržba

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

247 000

Rezerva RMP


30.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (veřejné osvětlení)
Usnesení č. 9531:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

190000000

1 043 000

VO Prešovská, Kyjevská, Sokolovská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 043 000

FRR


30.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (jízdárna na ul. Jezdecká)
Usnesení č. 9532:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3613

5171

 

 

 

50 000

Jezdecká ul. - jízdárna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

5171

 

 

 

50 000

Velodrom


30.13 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka)
Usnesení č. 9533:
Rada města Prostějova po projednání
a) u k l á d á
řediteli Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 300.000 Kč,
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

6121

 

 

257000000

300.000,-

 

(ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce dvorního traktu)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

2122

 

 

20341

300.000,-

 

(odvod příspěvkové organizace – ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)


30.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (městské lázně)
Usnesení č. 9534:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

1

248000000

1 500 000

Lázně – rekonstrukce podhledu a prosklené stěny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 500 000

FRR

31. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
31.1 Schválení pronájmu NP – Městské lázně
Usnesení č. 9535:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 52,20m2 v objektu Městských lázní v Blahoslavově ulici č. 2672/5 v Prostějově Romanu Řežábovi, IČ 48979171
- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 3.500,-Kč, s inflační doložkou
- za účelem zřízení a provozování psychoterapie, relaxačního cvičení, rodinné meditace, shiatsu apod.

31.2 Schválení pronájmu NP – Polišenského 3
Usnesení č. 9536:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 33,89m2 v Domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č. 4467/3 v Prostějově Mgr. Davidu Lisickému, IČ 75136775
- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 1.500,-Kč, s inflační doložkou
- za účelem provádění fyzioterapie.

31.3 Schválení pronájmu NP – Mlýnská 30
Usnesení č. 9537:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 17,74m2 v Mlýnské ulici č. 904/30 v Prostějově 
- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 1.000,-Kč, s inflační doložkou
- za účelem zřízení kanceláře.

31.4 Schválení pronájmu NP – Žižkovo 19
Usnesení č. 9538:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 48,10m2 na Žižkově nám. č. 134/19 v Prostějově 
- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 2.500,-Kč, s inflační doložkou
- za účelem zřízení kanceláře.

31.5 Výpověď nájmu parkovacího místa – J. V. Myslbeka 17
Usnesení č. 9539:
Rada města Prostějova po projednání
a) s c h v a l u j e
výpověď nájmu parkovacího místa č.4 v ulici J.V.Myslbeka č. 4284/17 v Prostějově k datu 31. 7. 2009,
b) v y h l a š u j e
záměr pronájmu parkovacího místa č.4 v ulici J.V.Myslbeka č. 4284/17 v Prostějově, za těchto podmínek:
- s předností parkování vozidla nájemníků domu č. 17-21 v ulici J.V.Myslbeka v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.500,-Kč, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

31.6 Výpověď nájmu parkovacího místa – Polišenského 3
Usnesení č. 9540:
Rada města Prostějova po projednání
a) s c h v a l u j e
výpověď nájmu parkovacího místa č.6 v Polišenského ulici č. 4467/3 v Prostějově Prostějov, k datu 31. 7. 2009,
b) v y h l a š u j e
záměr pronájmu parkovacího místa č.6 v Polišenského ulici č. 4467 v Prostějově, za těchto podmínek:
- s předností parkování vozidla nájemníků bytů a nájemců nebytových prostor v DPS v Polišenského a Hacarově ulici v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.500,-Kč, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

31.7 Schválení pronájmu parkovacího místa - Polišenského 1
Usnesení č. 9541:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem parkovacího místa č.10 v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č. 4380/1 v Prostějově

- za účelem parkování motorového vozidla 3M5 11-06 ve vlastním užívání
- za nabídnuté roční nájemné ve výši 6.500.-Kč, s inflační doložkou.

31.9 Schválení pronájmu ledové plochy včetně příslušenství ve víceúčelové sportovní hale
Usnesení č. 9542:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem ledové plochy včetně příslušenství ve víceúčelové sportovní hale - zimním stadionu v Prostějově dle návrhu smlouvy s HK Jestřábi Prostějov, Ke stadionu 1, Prostějov, IČ 26668947 v souladu s přiloženým písemným materiálem.

31.10 Schválení pronájmu bytů na opravu vlastním nákladem
Usnesení č. 9543:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty na opravu vlastním nákladem se žadateli uvedenými v důvodové zprávě,
r o z h o d l a
neuzavírat nájemní smlouvy na opravu vlastním nákladem v domě Šárka 9-11 dle doporučení bytové komise.

31.11 Změna mandátní smlouvy s DSP, s. r. o.
Usnesení č. 9544:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu mandátní smlouvy č. 2008/16/220 ze dne 2.9.2008 uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov (smlouva o zajištění prodeje městských domů) takto:

Článek II.

odst. 1., písmeno i) původní znění : „ zajistit zpracování návrhů kupních smluv na prodej jednotlivých bytových domů“, se nahrazuje novým zněním „předat podklady pro zpracování návrhů kupních smluv na prodej jednotlivých bytových domů“

odst. 1., písmeno j) původní znění : „zajistit podpis kupních smluv a podání návrhů na vklad práv dle těchto smluv Katastrálnímu úřadu pro Olomoucký kraj včetně kontroly a evidence plateb a vyúčtování“ se nahrazuje novým zněním „zajistit kontrolu a evidenci plateb a vyúčtování“

Článek IV.

Odst. 5. Písmeno b) se vypouští bez náhrady (v tomto bodě je stanoveno, že náklady na odměnu právníka a vklad do katastru vynakládá DSP,s.r.o.)

32. Schválení prodeje bytových domů – informativní materiál
Usnesení č. 9545:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí informaci o prodeji domů dle důvodové zprávy.

32.1 Schválení prodeje bytového domu Západní 69
Usnesení č. 9546:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 155 ( Západní ul. 69 v Prostějově - Krasicích) umístěného na pozemku p.č. 160 a pozemku p.č. 160 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 959 m2, v k.ú. Krasice

- Bytovému družstvu Západní 69, se sídlem Prostějov, Západní 69, PSČ 796 04, IČO 283 38 855, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 940 400,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.2 Schválení prodeje bytového domu Husovo nám. 85
Usnesení č. 9547:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 2035 (Husovo nám. 85 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3739 a pozemku p.č. 3739 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 315 m2,k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Husovo nám. 85 Prostějov, se sídlem Prostějov, Husovo nám. 85, PSČ 796 01, IČO 283 41 791, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 113 200,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.3 Schválení prodeje bytového domu Husovo nám. 87
Usnesení č. 9548:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 2033 (Husovo nám. 87 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3737 a pozemku p.č. 3737 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 163 m2, k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Husovo 87, se sídlem Prostějov, Husovo nám. 87, PSČ 796 01, IČO 283 36 852, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 447 200,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.4 Schválení prodeje bytového domu Joštovo nám. 4
Usnesení č. 9549:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 2032 ( Joštovo nám. 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3736 a pozemku p.č. 3736 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 508 m2, k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Prostějov, Joštovo,bytové družstvo, se sídlem Prostějov, Joštovo nám. 4, PSČ 796 01, IČO 283 29 945, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 481 300,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.5 Schválení prodeje bytového domu Kollárova 7
Usnesení č. 9550:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 2604 (Kollárova ul. 7 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4716/1 a pozemku p.č. 4716/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 404 m2, k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Kollárova 7, Prostějov, se sídlem Prostějov, Kollárova 7, PSČ 796 01, IČO 283 38 723, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 457 000,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.6 Schválení prodeje bytového domu Křížkovského 16
Usnesení č. 9551:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 57 (Křížkovského ul. 16 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 88 , pozemku p.č. 88
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 450 m2a vedlejší stavby ve dvoře, užívané jako kolárna, rovněž na pozemku p.č. 88, k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Křížkovského 16, se sídlem Prostějov, Křížkovského 16, PSČ 796 01, IČO 283 40 116, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 761 200,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
- na pozemku p.č. 88 zřídí kupující věcné břemeno ve prospěch nemovitosti Křížkovského 18 na p.č. 89 a to právo chůze a jízdy.

32.7 Schválení prodeje bytového domu Okružní 89 - 93
Usnesení č. 9552:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 3213 (Okružní ul. 89 v Prostějově) umístěného na části pozemku p.č. 6700/13 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/13), bytového domu č.p. 3212 (Okružní ul. 91 v Prostějově) umístěného na části pozemku p.č. 6700/14 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/14), bytového domu č.p. 3211 (Okružní ul. 93 v Prostějově) umístěného na části pozemku p.č. 6700/15 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/15), části pozemku p.č. 6700/13 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/13), části pozemku p.č. 6700/14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m2 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/14) a části pozemku p.č. 6700/15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/15), vše k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Okružní 89,91,93, se sídlem Prostějov, Okružní 91, PSČ 796 01, IČO 283 38 952, za následujících podmínek:


- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 505 500,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.8 Schválení prodeje bytového domu Plumlovská 33
Usnesení č. 9553:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 852 ( Plumlovská ul. 33 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1397 a pozemku p.č. 1397 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2, k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Plumlovská 33 , se sídlem Prostějov, Plumlovská 33, PSČ 796 01, IČO 283 43 620, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 229 200,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.9 Schválení prodeje bytového domu Plumlovská 43
Usnesení č. 9554:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 837 ( Plumlovská ul. 43 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1372 a pozemku p.č. 1372 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 514 m2a dále pozemku p.č. 1373 – zahrada o výměře 1 011 m2, k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu BD Plumlovská 43 družstvo, se sídlem Prostějov, Plumlovská 837/43, PSČ 796 01, IČO 283 42 160, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 475 000,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.10 Schválení prodeje bytového domu Pod Kosířem 41
Usnesení č. 9555:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 307 (Pod Kosířem 41 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 421 a pozemku p.č. 421 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 331 m2, k.ú. Prostějov

- Občanskému sdružení bytového domu Pod Kosířem 41, se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 307/41, PSČ 796 01, IČO 265 67 377, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 035 800,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.11 Schválení prodeje bytového domu Přikrylovo nám. 2
Usnesení č. 9556:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 244 ( Přikrylovo nám. 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č. 320 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 535 m2, k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Dr. Přikryla, se sídlem Prostějov, Přikrylovo nám. 244/2, PSČ 796 01, IČO 283 41 465, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 488 300,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.12 Schválení prodeje bytového domu Rejskova 9
Usnesení č. 9557:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 251 ( Rejskova ul. 9 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 331 a pozemku p.č. 331 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2a dále pozemku p.č. 332 – zahrada o výměře 252 m2, vše k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Rejskova 9 Prostějov, se sídlem Prostějov, Rejskova 251/9 , PSČ 796 01, IČO 283 28 051, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 644 900,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.13 Schválení prodeje bytového domu Slovenská 12
Usnesení č. 9558:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 2546 ( Slovenská ul. 12 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4618 a pozemku p.č. 4618 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 227 m2a dále pozemku p.č. 4619 – zahrada o výměře 205 m2, vše k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Slovenská 12, se sídlem Prostějov, Slovenská 12, PSČ 796 01, IČO 283 39 282, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 611 000,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.14 Schválení prodeje bytového domu Svatoplukova 39
Usnesení č. 9559:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 2475 ( Svatoplukova ul. 39 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4463/1 a pozemku p.č. 4463/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 957 m2a dále pozemku p.č. 4464 – ostatní plocha - zeleň o výměře 129 m2, vše k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Svatoplukova 39, se sídlem Prostějov, Svatoplukova 39, PSČ 796 01, IČO 283 37 557, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 889 700,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.15 Schválení prodeje bytového domu Svatoplukova 41
Usnesení č. 9560:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 2476 ( Svatoplukova ul. 41 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4465 a pozemku p.č. 4465 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 655m2 a dále pozemku p.č. 4466 – ostatní plocha - zeleň o výměře 273 m2, vše k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Svatoplukova 41, družstvo, se sídlem Prostějov, Svatoplukova 2476/41, PSČ 796 01, IČO 283 41 279, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 419 100,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.16 Schválení prodeje bytového domu Svatoplukova 43
Usnesení č. 9561:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 2477 ( Svatoplukova ul. 43 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4467 a pozemku p.č. 4467 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 750 m2a dále pozemku p.č. 4468 – ostatní plocha - zeleň o výměře 321 m2, vše k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Svatoplukova 43, se sídlem Prostějov, Svatoplukova /43, PSČ 796 01, IČO 283 39 827, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 047 300,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.17 Schválení prodeje bytového domu Svatoplukova 74
Usnesení č. 9562:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 2390 ( Svatoplukova ul. č. 74 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4320 a pozemku p.č. 4320 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 474 m2, k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Karlov, se sídlem Prostějov, Svatoplukova 74, PSČ 796 01, IČO 283 33 101, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 067 100,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.18 Schválení prodeje bytového domu Třebízského 8
Usnesení č. 9563:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 2468 ( Třebízského ul. 8 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4448 a pozemku p.č. 4448 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289 m2a dále pozemku p.č. 4449 – ostatní plocha - zahrada o výměře 59 m2, vše k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu TŘEBÍZ, se sídlem Prostějov, Třebízského 2468/8, PSČ 796 01, IČO 283 37 352, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 962 900,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.19 Schválení prodeje bytového domu Vodní 3
Usnesení č. 9564:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 981 ( Vodní ul. 3 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1589 a pozemku p.č. 1589 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2, v k.ú. Prostějov

- Bytovému družstvu Vodní 3, se sídlem Prostějov, Vodní 3, PSČ 796 01, IČO 283 36 054, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 887 200,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.20 Schválení prodeje bytového domu Vodní 26
Usnesení č. 9565:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 962 ( Vodní ul. 26 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1560 a pozemku p.č. 1560 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 807 m2, k.ú. Prostějov

- do podílového spoluvlastnictví Pavlíně Dvořákové / ideální podíl 403/1000 /, manželům Martině a Pavlu Dohnalovým / ideální podíl 339/1000/, a Anně Cetkovské / ideální podíl 258/1000/, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 150 200,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.21 Schválení prodeje bytového domu Vodní 28
Usnesení č. 9566:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 898 ( Vodní ul. 28 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1463 a pozemku p.č. 1463 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 574 m2, k.ú. Prostějo

- Bytovému družstvu Vodní 28, se sídlem Prostějov, Vodní 28, PSČ 796 01, IČO 283 41 601, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 181 400,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

32.22 Schválení prodeje bytového domu Studentská 17
Usnesení č. 9567:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit doplnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19075 ze dne 21.4. 2009 / 18. zasedání / bod 15.5. – prodej bytového domu č.p. 1696 ( Studentská 17 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3053 a pozemku p.č. 3053 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 345 m2, vše v k.ú. Prostějov Bytovému družstvu Studentská 17, Prostějov, se sídlem Prostějov, Studentská 17, PSČ 796 01, IČO 283 35 643,
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 3054 zahrada o výměře 412 m2 , k.ú. Prostějov.

33. Majetkoprávní záležitosti:

33.3 Vyhlášení záměru prodeje objektů na nám. Sv. Čecha 1 a 2 a Demelova 4 v Prostějově
Usnesení č. 9568:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodej objektu k bydlení č.p. 51 (nám. Sv. Čecha 1 v Prostějově) na pozemku p.č. 62/2, pozemku p.č. 62/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m2, objektu k bydlení č.p. 34 (nám. Sv. Čecha 2 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/1, pozemku p.č. 63/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, objektu občanské vybavenosti č.p. 4213 (Demelova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/2 a pozemku p.č. 63/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2, vše v k.ú. Prostějov, za nabídnutou kupní cenu, přičemž budou splněny následující podmínky:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, přičemž před schválením prodeje předmětných nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova bude zaplacena záloha na kupní cenu v minimální výši 100.000 Kč,
b) kupující se zaváže provést nejpozději do 10 let ode dne podpisu kupní smlouvy rekonstrukci převáděných objektů včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno jejich užívání dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění; pro případ nedodržení uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,
c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné nemovitosti nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu, a to za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
d) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

33.4 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 6055/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9569:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 6055/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Ing. Janu Srostlíkovi, místo podnikání Brodek u Prostějova, Císařská č.p. 3, PSČ: 798 07, IČ: 658 39 391 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 3,5 x 1,5 metru pro bar Camel za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.02.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 15.401 Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

33.5 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 1569/1 v k.ú. Prostějov v ul. Vodní
Usnesení č. 9570:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 1569/1 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, v k.ú. Prostějov o výměře 125 m2 za účelem užívání jako příjezdu ke garážím za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 10 Kč/m2 ročně, tj. 1.250 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

33.6 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 110/47 v k.ú. Krasice
Usnesení č. 9571:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 110/47 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 14 m2 Karle Gottwaldové, místo podnikání Prostějov, Vrahovická 711, PSČ: 798 11, IČ: 468 92 150 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění a provozování stánku rychlého občerstvení za následujících podmínek:
d) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
e) nájemné je stanoveno ve výši 9.856 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
f) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

33.7 Schválení pronájmu nemovitostí v k.ú. Prostějov (objekty na ul. Rejskova 4 a ul. Vápenice 3 v Prostějově)
Usnesení č. 9572:
Rada města Prostějova po projednání
A) r e v o k u j e
body 7., 8., 10., 11. a 12. písm. B) usnesení Rady města Prostějova č. 9421 ze dne 05.05.2009,
B) s c h v a l u j e
1. pronájem nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov, a to veškerých prostor ve 4. a 3. nadzemním podlaží uvedeného objektu, 1 učebny umístěné ve 2. nadzemním podlaží uvedeného objektu o výměře 69 m2 a prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží uvedeného objektu vyznačených růžově v přiloženém situačním plánku, a pronájem části pozemku p.č. 5480 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 1.675 m2, Střední zdravotnické škole, se sídlem Prostějov, Vápenice 3, PSČ: 796 01, IČ: 005 99 212, za účelem provozování střední školy za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 298.000 Kč ročně (z toho nájemné za pozemek bude činit 1.675 Kč ročně) a bude placeno čtvrtletně,
c) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy vyjma zajištění a úhrady nákladů na zpracování revizí vyhrazených zařízení (např. elektrických zařízení, hromosvodů a hasících přístrojů), bude po dobu nájmu hradit nájemce,
d) nájemné nebude navyšováno o míru inflace,
e) s nájmem bude spojeno právo užívat společné prostory v objektu Vápenice 3 v Prostějově,
2. pronájem nebytových prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov vyznačených žlutě v přiloženém situačním plánku, společnosti Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, PSČ: 796 01, IČ: 253 48 418, za účelem provozování střední školy za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 20.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
e) s nájmem bude spojeno právo užívat společné prostory v objektu Vápenice 3 v Prostějově,
3. výpůjčku bytové jednotky 2+1 umístěné v 1. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov o výměře 120,30 m2, výpůjčku nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 2985 (Vápenice 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 5480 v k.ú. Prostějov, a to veškerých prostor ve 2. nadzemní podlaží uvedeného objektu (vyjma 1 učebny o výměře 69 m2 pronajaté Střední zdravotnické škole), prostor umístěných v 1. nadzemním podlaží uvedeného objektu vyznačených oranžově v přiloženém situačním plánku a prostor družiny umístěných v 1. podzemním podlaží uvedeného objektu, a výpůjčku části pozemku p.č. 5480 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 485 m2, Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov, příspěvkové organizaci, se sídlem Prostějov, Kravařova ul. 14, PSČ: 796 01, IČ: 004 02 338, za účelem provozování základní umělecké školy za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky,
c) s výpůjčkou bude spojeno právo užívat společné prostory v objektu Vápenice 3 v Prostějově,
C) u k l á d á
Ing. Vladimíru Průšovi, řediteli Domovní správy Prostějov, s.r.o.,
zajistit ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky 2+1 umístěné v 1. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 2987 (Rejskova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 5483 v k.ú. Prostějov a vyklizení předmětné bytové jednotky nejpozději do 31.07.2009.

33.8 Prodej objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově
Usnesení č. 9573:
Rada města Prostějova po projednání

1) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 9426 ze dne 05.05.2009
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu k bydlení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 a pozemku st. p.č. 179 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše v k.ú. Vrahovice,  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.250.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zaváže tyto nemovitosti v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) kupní smlouva bude uzavřena v termínu do 4 měsíců po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
3) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím na prodej objektu k bydlení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 a pozemku st. p.č. 179 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše v k.ú. Vrahovice, za podmínek uvedených v bodě 2) usnesení s tím, že:
a) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
b) budoucí kupující zaplatí před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě zálohu na kupní cenu ve výši 350.000 Kč,
c) v případě prodlení budoucího kupujícího s uzavřením kupní smlouvy na prodej předmětných nemovitostí zaplatí budoucí kupující městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům vynaloženým městem Prostějovem na zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětných nemovitostí,
d) smlouva o budoucí kupní smlouvě bude mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím uzavřena před předložením materiálu na schválení prodeje nemovitostí uvedených v bodě 1) usnesení Zastupitelstvu města Prostějova.

33.9 Výkup nemovitostí v k.ú. Prostějov od společnosti INGA stavební společnost, a.s.
Usnesení č. 9574:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup budovy bez čp./č.e. na pozemku p.č. 5930/10 a pozemků p.č. 5930/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2, p.č. 5930/6 – ostatní plocha o výměře 153 m2, p.č. 5930/11 – ostatní plocha o výměře 8.110 m2, p.č. 5930/12 – ostatní plocha o výměře 8.475 m2, p.č. 5930/13 – ostatní plocha o výměře 1.007 m2, p.č. 5930/15 – ostatní plocha o výměře 852 m2,p.č. 5930/16 – ostatní plocha o výměře 6.250 m2, p.č. 5930/17 – ostatní plocha o výměře 146 m2, vše v k.ú. Prostějov, včetně všech jejich součástí a příslušenství, od společnosti INGA stavební společnost, a.s., se sídlem Brno, Příční 844/19a, PSČ 602 00, IČ 262 86 114, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena v celkové výši 17.533.600 Kč s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
c) kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděných nemovitostech,

2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6409

6130

 

1

 

17.433.600

 

Výkup pozemků od spol. INGA stavební společnost, a.s.

 

50

6409

6121

 

1

 

100.000

 

Výkup budovy od spol. INGA stavební společnost, a.s.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

17.533.600

 

Snížení Fondu rezerv s rozvoje


33.11 Výkup pozemku p.č. 5752/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9575:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. výkup pozemku p.č. 5752/1 – ostatní plocha o výměře 19 m2v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a)kupní cena bude stanovena ve výši 100.000 Kč s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí město Prostějov,

2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6409

6130

 

 

 

100.000,--

 

výkup pozemku p.č. 5752/1 k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

100.000,--

 

snížení Fondu rezerv a rozvoje


33.12 Cyklistická stezky v ul. Olomoucká – schválení smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby
Usnesení č. 9576:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby „Cyklistická stezka v ul. Olomoucká“ na částech pozemků p.č. 5746 a p.č. 5756/4, oba v k.ú. Prostějov, mezi městem Prostějovem jako investorem stavby cyklostezky a vlastníkem uvedených pozemků.

33.13 Bezúplatné převody pozemků v k.ú. Prostějov s Olomouckým krajem
Usnesení č. 9577:
Rada města Prostějova po projednání
1) v y h l a š u j e
záměr bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 3007 – ostatní plocha o výměře cca 210 m2, p.č. 3008 – ostatní plocha o výměře cca 1 m2, p.č. 7890/1 – ostatní plocha o výměře cca 32 m2, p.č. 7892/1 – ostatní plocha o výměře cca 102 m2, p.č. 7894 – ostatní plocha o výměře cca 69 m2, p.č. 7895/2 – ostatní plocha o výměře cca 3 m2, p.č. 7897 – ostatní plocha o výměře cca 176 m2, p.č. 7924 – ostatní plocha o výměře cca 6 m2, p.č. 7926 – ostatní plocha o výměře cca 1 m2, p.č. 7930/1 – ostatní plocha o výměře cca 98 m2, p.č. 7930/6 – ostatní plocha o výměře cca 22 m2 a p.č. 7898/1 – ostatní plocha o výměře cca 1 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 606 09 460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ 709 60 399, za následujících podmínek:
a) darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání stavby „II/150 a II/367 Prostějov – okružní křižovatka“; do této doby bude mezi městem Prostějovem a Olomouckým krajem – Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj, a
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
bezúplatné nabytí tří částí pozemku p.č. 7895/1 – ostatní plocha o celkové výměře cca 182 m2, části pozemku p.č. 7895/3 – ostatní plocha o výměře cca 100 m2, části pozemku p.č. 7899/1 – ostatní plocha o výměře cca 3 m2, části pozemku p.č. 7899/2 – ostatní plocha o výměře cca 1 m2, tří částí pozemku p.č. 7929/1 – ostatní plocha o celkové výměře cca 313 m2 a dvou částí pozemku p.č. 7929/2 – ostatní plocha o celkové výměře cca 4 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, včetně staveb na nich umístěných, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 606 09 460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ 709 60 399, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání stavby „II/150 a II/367 Prostějov – okružní křižovatka“; do této doby bude mezi Olomouckým krajem – Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

33.14 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 406/2 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 9578:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 406/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 814 m2v k.ú. Čechovice u Prostějova od vlastníka České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova ve veřejném zájmu s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

33.16 Prodej bytových domů – vypořádání půdních vestaveb bytů v bytových domech na ul. Křížkovského 18, Jihoslovanská 7 a Trávnická 1 v Prostějově
Usnesení č. 9579:
Rada města Prostějova po projednání
A) u z n á v á
1. závazek města Prostějova ve výši zbylé (neumořené) části nákladů na zřízení půdní vestavby bytové jednotky č. 10 v bytovém domě č.p. 58 (Křížkovského 18 v Prostějově) na pozemku p.č. 89 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova s tím, že zbylá (neumořená) část nákladů na zřízení předmětné půdní vestavby činí ke dni 31.05.2009 celkem 425.000 Kč,
2. závazek města Prostějova ve výši zbylé (neumořené) části nákladů na zřízení půdní vestavby bytové jednotky č. 11 v bytovém domě č.p. 58 (Křížkovského 18 v Prostějově) na pozemku p.č. 89 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova s tím, že zbylá (neumořená) část nákladů na zřízení předmětné půdní vestavby činí ke dni 31.05.2009 celkem 413.000 Kč,
3. závazek města Prostějova ve výši zbylé (neumořené) části nákladů na zřízení půdní vestavby bytové jednotky č. 7 v bytovém domě č.p. 3343 (Jihoslovanská 7 v Prostějově) na pozemku p.č. 4420/3 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova s tím, že zbylá (neumořená) část nákladů na zřízení předmětné půdní vestavby činí ke dni 31.05.2009 celkem 494.290 Kč,
4. závazek města Prostějova ve výši zbylé (neumořené) části nákladů na zřízení půdní vestavby bytové jednotky č. 7 v bytovém domě č.p. 3345 (Trávnická 1 v Prostějově) na pozemku p.č. 4420/1 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova s tím, že zbylá (neumořená) část nákladů na zřízení předmětné půdní vestavby činí ke dni 31.05.2009 celkem 455.700 Kč,
B) s c h v a l u j e
1. uzavření dohody o úplatném převodu technického zhodnocení bytového domu č.p. 58 (Křížkovského 18 v Prostějově) na pozemku p.č. 58 v k.ú. Prostějov spočívajícího v realizaci půdní vestavby bytové jednotky č. 10 v celkové hodnotě 800.000 Kč do vlastnictví města Prostějova s tím, že manželům Hanákovým bude vyplacena částka odpovídající zbylé (neumořené) části nákladů na realizaci předmětné půdní vestavby ve výši 425.000 Kč,
2. uzavření dohody o úplatném převodu technického zhodnocení bytového domu č.p. 58 (Křížkovského 18 v Prostějově) na pozemku p.č. 58 v k.ú. Prostějov spočívajícího v realizaci půdní vestavby bytové jednotky č. 11 v celkové hodnotě 800.000 Kč do vlastnictví města Prostějova s tím, že Jiřímu Vičarovi bude vyplacena částka odpovídající zbylé (neumořené) části nákladů na realizaci předmětné půdní vestavby ve výši 413.000 Kč,
3. uzavření dohody o úplatném převodu technického zhodnocení bytového domu č.p. 3343 (Jihoslovanská 7 v Prostějově) na pozemku p.č. 4420/3 v k.ú. Prostějov spočívajícího v realizaci půdní vestavby bytové jednotky č. 7  v celkové hodnotě 750.000 Kč do vlastnictví města Prostějova s tím, že Radomíru Čechovi (právnímu nástupci Pavla Kýra) bude vyplacena částka odpovídající zbylé (neumořené) části nákladů na realizaci předmětné půdní vestavby ve výši 494.290 Kč,
4. uzavření dohody o úplatném převodu technického zhodnocení bytového domu č.p. 3345 (Trávnická 1 v Prostějově) na pozemku p.č. 4420/1 v k.ú. Prostějov spočívajícího v realizaci půdní vestavby bytové jednotky č. 7 společností GPM Prostějov, spol. s r.o., v celkové hodnotě 840.000 Kč do vlastnictví města Prostějova s tím, že Karlu Perknovskému (právnímu nástupci společnosti GPM Prostějov, spol. s r.o.) bude vyplacena částka odpovídající zbylé (neumořené) části nákladů na realizaci předmětné půdní vestavby ve výši 455.700 Kč,
5. změny nájemních smluv na pronájem bytových jednotek č. 10 a č. 11 v bytovém domě na ul. Křížkovského 18 v Prostějově, bytové jednotky č. 7 v objektu na ul. Jihoslovanská 7 v Prostějově a bytové jednotky č. 7 v objektu na ul. Trávnická 1 v Prostějově, a to v návaznosti na vypořádání nákladů na realizaci předmětných půdních vestaveb vyplacením zbylé (neumořené) části nákladů na jejich zřízení nájemcům těchto bytových jednotek.
C) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

6121

 

 

 

425.000 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 10 v bytovém domě na ul. Křížkovského 18

50

3612

6121

 

 

 

413.000 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 11 v bytovém domě na ul. Křížkovského 18

50

3612

6121

 

 

 

494.290 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 7 v bytovém domě na ul. Jihoslovanská 7

50

3612

6121

 

 

 

455.700 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 7 v bytovém domě na ul. Trávnická 1

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1.787.990 Kč

snížení Fondu rezerv a rozvoje


33.17 Revokace části usnesení ZMP č. 15103 ze dne 26.04.2005, nabytí pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9580:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova

1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15103 ze dne 26.04.2005 v části týkající se schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

2) schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 6002/2 – ostatní plocha o výměře 1542 m2, p.č. 6002/3 – ostatní plocha o výměře 2012 m2, p.č. 6002/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4744 m2, p.č. 6002/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2, p.č. 6002/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1017 m2, p.č. 6002/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455 m2, p.č. 6002/8 – ostatní plocha o výměře 228 m2, p.č. 6002/10 – ostatní plocha o výměře 120 m2, p.č. 6002/14 – ostatní plocha o výměře 448 m2 a p.č. 6003/4 – ostatní plocha o výměře 567 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova, s tím, že náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

33.18 Schválení opětovného prodloužení lhůta k uzavření kupní smlouvy
Usnesení č. 9581:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit vítězi aukce pozemku p. č. 318/52 v k. ú. Čechovice u Prostějova prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy a k doplacení kupní ceny a podílu na ostatních nákladech (geometrický plán, znalecký posudek, správní poplatek) včetně jejich připsání na účet města Prostějova stanovené aukčním řádem a aukční vyhláškou schválených usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18189 ze dne 16.09.2008, a to do 30.10.2009.

33.19 Informativní materiál – zřízení zástavního práva k nemovitostem (prodej bytových domů)
Usnesení č. 9582:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví města Prostějova převáděným v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 ve prospěch poskytovatele úvěru k zajištění pohledávek poskytovatele úvěru za kupujícími výše uvedených nemovitostí ve výši poskytnutého úvěru na úhradu kupní ceny za uvedené nemovitosti včetně příslušenství s tím, že současně s podpisem zástavní smlouvy bude vždy podepsána i kupní smlouva ze strany kupujícího a bude zaplacena část kupní ceny, která není kryta formou úvěru.

33.20 Bezúplatné převody movitých věcí ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova 4
Usnesení č. 9583:
Rada města Prostějova po projednání
1. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí movitých věcí v celkové hodnotě 7.077.869,41 Kč z vlastnictví Základní školy a mateřské školy Prostějov, Rejskova tř. 4, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Rejskova třída 4, IČ: 628 59 030, do vlastnictví města Prostějova,

2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) bezúplatný převod movitých věcí v celkové hodnotě 2.587.720,46 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Základní školy Prostějov, Kollárova ul., příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Kollárova ul. 4, IČ: 479 22 494,
b) bezúplatný převod movitých věcí v celkové hodnotě 3.551.669,58 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, E. Valenty 52, IČ: 479 22 303,
c) bezúplatný převod movitých věcí v celkové hodnotě 111.871,90 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Melantrichova 60, IČ: 628 60 500,
d) bezúplatný převod movitých věcí v celkové hodnotě 168.577,93 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ: 479 22 516.

34.1 Bytové záležitosti
Usnesení č. 9584:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

34.2 Revokace usnesení rady č. 9381 ze dne 5. 5. 2009 (VFP)
Usnesení č. 9585:
Rada města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
a) část usnesení RMP č. 9381 ze dne 5. 5. 2008, kterým rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise ve výši 1.500,-- Kč Vlasteneckému sdružení antifašistů Čech, Moravy a Slezska, republikový výbor, Boučkova 17, Praha 6, oblast Prostějov, IČ 677 98 144 (poř. číslo žádosti 25) na vzpomínkové akce (dopravu),
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

3319

5909

 

 

2040

1.500,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

 

 

2040

1.500,--

 

(nein. transfery občanským sdružením) Vlastenecké sdružení antifašistů Čech, Moravy a Slezska

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                              Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                          místostarosta města Prostějova

Prostějov 2. 6. 2009

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:33:09 | přečteno 575x | Věra Krejčí
load