Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 63. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 63. schůze Rady města Prostějova

konané 23. 6. 2009

 

Usnesení z 63. schůze Rady města Prostějova, konané 23. 6. 2009

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9586:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 63. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 23. 6. 2009 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Odkup akcie společnosti VaK Prostějov, a.s.
Usnesení č. 9587:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) odkup akcie společnosti VaK Prostějov, a.s., formou přihlášení do obchodní veřejné soutěže, vyhlášené Ministerstvem financí ČR a pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova stanovením výše nabídkové ceny,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6399

6201

 

1

 

5.000,-

 

(Nákup akcie VaK Prostějov, a.s.)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

5.000,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)

3. Odvolání ředitele Základní školy a mateřské školy Prostějov, Rejskova tř. 4
Usnesení č. 9588:
Rada města Prostějova po projednání
o d v o l á v á
PaedDr. Michala Kalabise z funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Prostějov, Rejskova tř. 4
ke dni 31. 7. 2009 z důvodu zrušení příspěvkové organizace.


4. Odvolání ředitelky DUHY – Kulturního klubu u hradeb v Prostějově, příspěvkové organizace
Usnesení č. 9589:
Rada města Prostějova po projednání
o d v o l á v á
Alici Gregušovou z funkce ředitelky DUHY - Kulturního klubu u hradeb v Prostějově, příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2009 z důvodu zrušení příspěvkové organizace.


5. Veřejná finanční podpora – Okresní komise malé kopané
Usnesení č. 9590:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory kapitola 70 ve výši 25.000,-- Kč Okresní komisi malé kopané, Okresního svazu rekreačního sportu Prostějov, Česká 15, IČ 005 40 277 (poř. č. žádosti 106)
- na turnaje v malé kopané (organizační náklady: rozhodčí, pronájmy, ceny a diplomy, poštovné, telefony,
kancelářské potřeby, kopírování, aj.)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

25.000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) Okresní komise malé kopané

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

25.000

 

(ostatní činnosti jinde nezařazené – nerozdělená VFP)6. Zadání veřejné zakázky – Prostějov, cyklostezka Žešov
Usnesení č. 9591:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku Prostějov, cyklostezka Žešov TOMI - REMONT, a.s., se sídlem Přemyslovka 4, 796 01 Prostějov.


7. Zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce Sportcentrum, dům dětí a mládeže, Olympijská 4, Prostějov
Usnesení č. 9592:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku Rekonstrukce Sportcentrum, dům dětí a mládeže, Olympijská 4, Prostějov,
společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                              Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                       místostarosta města Prostějova

Prostějov 23. 6. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.8.2009 7:47:10 | přečteno 464x | Věra Krejčí
load