Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 64. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 64. schůze Rady města Prostějova

konané 30. 6. 2009

 

Usnesení z 64. schůze Rady města Prostějova, konané 30. 6. 2009

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9593:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 64. schůze, konané dne 30. 6. 2009 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Plná moc pro JUDr. Peštukovou
Usnesení č. 9594:
Rada města Prostějova po projednání
u d ě l u j e
plnou moc JUDr. Peštukové Lence k dalšímu řízení ve věci sporu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Usnesení č. 9595:
Rada města Prostějova v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
po projednání
u k l á d á
Ing. Pavlu Šišákovi, jednateli obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.,
1. uzavřít smlouvu na zpracování auditu hospodaření na lesním majetku ve správě Lesů města Prostějova, s. r. o. za období let 2004 – 2008 s Českou zemědělskou univerzitou v Praze,
2. předložit na schůzi rady 28. 7. 2009 informace o stavu vodní plochy o výměře 3.207 m2 v k.ú. Ptení včetně rybníka.

3. Smlouva o zajištění ostrahy objektu
Usnesení č. 9596:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
smlouvu o zajištění ostrahy objektu ZUŠ Vl. Ambrose v Prostějově, Kravařova 14, na dobu neurčitou dle podmínek přiložené smlouvy.

4. Zpracování dokumentace současného stavu počítačové infrastruktury organizací při MěÚ Prostějov
Usnesení č. 9597:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem a připojených na počítačovou síť MěÚ Prostějov,
zajistit zpracování dokumentace stávajícího informačního systému a napojení na počítačovou síť MěÚ.

5. Návrh organizační struktury a organizačního řádu MěÚ Prostějov od 1. 7. 2009
Usnesení č. 9598:
Rada města Prostějova po projednání
I. s t a n o v í
- rozdělení pravomocí v Městském úřadě Prostějov s účinností od 1. července 2009 dle návrhu Organizačního řádu Městského úřadu Prostějov na rok 2009
- počet pracovních míst a pracovních funkcí v Městském úřadě Prostějov s účinností od 1. července 2009 zvyšuje z dosavadních 267 pracovních míst a pracovních funkcí na 279, a to včetně pracovního místa kontrolora v odboru komunálních služeb, které rada města zřídila usnesením č. 9354 ze dne 5. 5. 2009

II. s c h v a l u j e

A. změny Organizační struktury Městského úřadu Prostějov včetně systematizace pracovních míst a funkcí s účinností od 1. července 2009 podle předloženého návrhu takto:

1. Odbor školství a kultury
zřizuje Oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb v odboru školství a kultury v počtu 5 zaměstnanců, a tím zvyšuje počet zaměstnanců o 5 na celkový počet 15 zaměstnanců, zařazených do Odboru školství a kultury,

2. Odbor správy a zabezpečení
zřizuje pracovní místo řidič a 3 pracovní místa uklízeč v Oddělení hospodářské správy Odboru správy a zabezpečení, a tím zvyšuje počet zaměstnanců zařazených do Odboru správy a zabezpečení o 4 na počet 18 zaměstnanců,

3. Finanční odbor
zřizuje pracovní místo účetní v Oddělení účetnictví Finančního odboru, a tím zvyšuje počet zaměstnanců zařazených do Finančního odboru o 1 na počet 19 zaměstnanců,

4. Odbor právní a personální
zřizuje pracovní místo personalista - mzdový účetní v Oddělení mzdové agendy Odboru právního a personálního a tím zvyšuje počet zaměstnanců zařazených do Odboru právního a personálního o 1 na celkový počet 10 zaměstnanců,

5. Odbor dopravy
v Oddělení vozidel Odboru dopravy se dosavadní pracovní místo referent registru vozidel mění na pracovní místo referent registru vozidel - technik.

B. Organizační řád Městského úřadu Prostějov na rok 2009 s účinností od 1. července 2009 podle předloženého návrhu.

6. Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP obce Výšovice
Usnesení č. 9599:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Výšovice dle důvodové zprávy.

7. Možnost dotace na výměnu oken v domě na ul. Finská 9
Usnesení č. 9600:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možné dotaci na výměnu oken bytového domu Finská 9.

7.1 Poskytnutí finančního daru
Usnesení č. 9601:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
a) Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí finančního daru dvěma obcím Olomouckého kraje v celkové částce 1 000 000,- Kč s tím, že návrh bude upřesněn na zasedání zastupitelstva,
b) Ing. Janu Tesařovi, starostovi města, svolat za účelem projednání finančních darů mimořádné zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 7. 7. 2009 od 17:00 hod.

8. Možnost dotace na regeneraci sídlišť
Usnesení č. 9602:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnostech žádat o dotace na regenerace sídlišť.

9. Možnost navýšení místního poplatku ze psů
Usnesení č. 9603:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,
předložit na příští schůzi rady návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o místním poplatku ze psů, z důvodu sjednocení sazeb poplatku ze psů.

10. Návrh OZV o trvalém označování psů
Usnesení č. 9604:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku o trvalém označování psů dle předloženého návrhu s příspěvkem max. 200,- Kč s účinností od 1. 10. 2009.

11. Informace o možnosti zřízení útulku pro opuštěná zvířata
Usnesení č. 9605:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti zřízení útulku pro opuštěná zvířata,
k o n s t a t u j e ,
že s přihlédnutí k předpokládaným nákladům na projekt upouští od zřízení útulku.

12. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček – ROZOP
Usnesení č. 9606:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
A) v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel
pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů dle důvodové zprávy,
B) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5492

 

 

 

20 000

(Ozdravování hosp. zvířat – dary občanům )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

20 000

(Rezerva RMP pro ROZOP )


13. Poskytnutí věcného daru – movitého majetku
Usnesení č. 9607:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s poskytnutím věcného daru – movitého majetku (uvedeného v příloze č. 1) – Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Prostějov, Újezd 8, 796 01 Prostějov, IČ: 60557621, zastoupenému PhDr. Ivou Součkovou, vedoucí NZDM Prostějov.

14. Schválení bezplatného zapůjčení staršího PC
Usnesení č. 9608:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s bezúplatným zapůjčením staršího PC, ESPERANTO KLUBO PROSTĚJOV, Křížkovského 12, 796 01 Prostějov, IČ:65763092, na dobu určitou, do 31.12.2009, pro tisk publikace o historii esperantského hnutí v Prostějově.

15. Bezúplatné nabytí movitých věcí
Usnesení č. 9609:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s bezúplatným nabytím movitých věcí (9 obrazů) v celkové hodnotě 2 100,00 Kč z vlastnictví Základní
školy a mateřské školy Prostějov, Rejskova 4, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Rejskova 4,
IČ: 62859030, do vlastnictví města Prostějova.

16. Ceny pro soutěž škol ve sběru separovaného papíru v roce 2009
Usnesení č. 9610:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
ceny za účast v soutěži ve sběru papíru pro prvních 10 žáků z každé zúčastněné školy formou poukázek Dárkový Pass Sodexo:
1. – 2. cena 1 000,- Kč
3. – 4. cena 600,- Kč
5. – 6. cena 400,- Kč.

17. Čerpání investičních fondů mateřských a základních škol
Usnesení č. 9611:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpání investičního fondu:
1. Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 64 000,-- na opravu podlah v učebnách ZŠ Skálovo nám.,
2. Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve výši
Kč 69 000,-- na nákup interaktivní tabule vč. příslušenství do ZŠ a Kč 51 000,-- na nákup multifunkční kopírky do MŠ,

3. Základní školy Prostějov, E. Valenty 52 ve výši Kč 92 402,-- na nákup interaktivní tabule,
4. Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši Kč 98 000,-- na nákup 2 kusů interaktivních tabulí,
5. Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 ve výši Kč 350 000,-- na opravu chodníků v areálu školy,
6. Sportcentra DDM Prostějov, Olympijská ul. 4 ve výši Kč 100 000,-- na opravu střechy.

17.1 Souhlas s převodem z rezervního fondu do fondu investičního a čerpání investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. na opravu kotle
Usnesení č. 9612:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
1. s převodem částky Kč 100 000,- z rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. do fondu investičního,
2. s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. ve výši Kč 100 000,--
na opravu kotle ústředního topení.

18. Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ J. Železného
Usnesení č. 9613:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve výši Kč 100 000,-- na obměnu 10 kusů počítačů a monitorů v počítačové učebně.

19. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a ZŠ
Usnesení č. 9614:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
povolit výjimku z počtu dětí ve třídách základní a mateřské školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 pro
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Rejskova tř. 4, po 25 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Hanačka 3
- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60, po 34 v 7. a 9. ročníku základní školy.

20. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním NP – ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60
Usnesení č. 9615:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s jednorázovým bezúplatným užíváním prostor tělocvičen Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování gymnastického oddílu TJ Chropyně v termínu 15. – 23. 8. 2009.

21. Zdravotně preventivní program pro školy – nápojové automaty
Usnesení č. 9616:
Rada města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
předloženou smlouvu o zajištění zdravotně preventivních programů pro Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60 a Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 prostřednictvím nápojových automatů

22. Návrh osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení č. 9617:
Rada města Prostějova po projednání
s t a n o v í
a) řediteli Sportcentra DDM Prostějov Mgr. Ivanu Nedvědovi s účinností od 1. 8. 2009 osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást zápisu,
b) řediteli Městské knihovny Prostějov MgA. Aleši Procházkovi s účinností od 1. 8. 2009 osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást zápisu.

23. Návrh odměny řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4
Usnesení č. 9618:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přiznání odměny PaedDr. Michalu Kalabisovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Rejskova tř. 4 dle předloženého návrhu.

24. Informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb
Usnesení č. 9619:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově a záměry komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově.

25. Odpis pohledávky
Usnesení č. 9620:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
odpis pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 22.759,-- Kč.

26.1 Zadání veřejné zakázky – Regenerace panelových sídlišť, regenerace sídliště E. Beneše – I. etapa
Usnesení č. 9621:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku RPS Prostějov, regenerace sídliště E. Beneše – I. etapa, společnosti Skanska DS, a.s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno.

26.2 Zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce komunikace Erbenova a nám. Padlých hrdinů
Usnesení č. 9622:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku Rekonstrukce komunikace Erbenova a nám. Padlých hrdinů Prostějov, společnosti STRABAG, a.s., se sídlem Jiráskova 701, 755 01 Vsetín.

27. Veřejná finanční podpora:
27.1 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu
Usnesení č. 9623:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory kapitola 70

1. ve výši 50.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů PROSTĚJOV, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 236)
- na podporu české reprezentantky Jany Horákové v cyklistické disciplíně BMX (trenéři, doprava, ubytování, výcviková soustředění, materiálně – technické vybavení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 20.000,--Kč Pavlu Julínkovi, IČ 724 92 040 (poř. č. žádosti 180)
- na turnaj v kopané pátých tříd a silový trojboj (pronájem sportoviště, ceny soutěžícím, pitný režim, občerstvení, odměna rozhodčím)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

50.000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) Sportovní klub cyklistů PROSTĚJOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

3419

5212

 

 

 

20.000

 

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

70.000

 

(ostatní činnosti jinde nezařazené – nerozdělená VFP)


27.2 Veřejná finanční podpora - Knockout 2009 – nedoporučeno
Usnesení č. 9624:
Rada města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 10.000,-- Kč
(poř. číslo žádosti 238) na Knouckout 2009 (uhrazení části honoráře hudební skupiny Pio Squaw).

28. Rozpočtové opatření:
28.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 9625:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5021

 

 

100300

16.000,00

10

6171

5021

 

 

101300

16.000,00

(zvýšení položky – ostatní osobní výdaje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

100300

16.000,00

(snížení položky – nákup propagačních služeb)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

 

 

101300

16,000,00

(snížení položky – nákup propagačních služeb ZM)


28.2 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 9626:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5139

 

 

 

11 000

(zvýšení pol. nákup materiálu j.n. – nákup materiálu pro opravu podlahy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5139

 

 

 

11 000

(snížení pol. nákup materiálu j.n. )


28.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 9627:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3312

5021

 

 

 

35.000,--

 

(Ostatní osobní výdaje)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3312

5139

 

 

 

35.000,--

 

(Nákup materiálu j.n. - Wolkrův Prostějov)


28.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (MŠ Šárka)
Usnesení č. 9628:
Rada města Prostějova po projednání
a) u k l á d á
ředitelce Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a,
odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 230.000 Kč,
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3111

6121

 

 

600325

230.000,-

 

(nucené odvětrání šaten, výdejny stravy v Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a, pracoviště mateřské školy Dvořákova ul.)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3111

2122

 

 

20325

230.000,-

 

(odvod příspěvkové organizace – MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a)


28.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (DUHA)
Usnesení č. 9629:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zřídit k 1.7.2009 novou kapitolu rozpočtu města Prostějova s označením 19 a názvem kapitoly DUHA,
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření dle důvodové zprávy.


28.6 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci
Usnesení č. 9630:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) navýšení neinvestičního příspěvku Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizaci, o částku 30.320,-- Kč,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3539

5331

 

 

 

30.320,--

Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím – Jesle sídliště Svobody v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

30.320,--

Rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova


28.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka)
Usnesení č. 9631:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

272000000

50 000

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka – rekonstrukce dvorního traktu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

50 000

Rezerva RMP


28.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Šárka)
Usnesení č. 9632:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

 

600325

60 000

MŠ Prostějov, ul. Šárka 4 (pracoviště MŠ Dvořákova ul.) – nucené odvětrání šaten a výdejen stravy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

60 000

Rezerva RMP


28.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – CS Vrahovická)
Usnesení č. 9633:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

275000000

100 000

PD CS Vrahovická

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

100 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


28.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Kostelecká)
Usnesení č. 9634:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

273000000

50 000

PD uličního prostoru ul. Kostelecká

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

50 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


28.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého tř.)
Usnesení č. 9635:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

600332

90 000

ZŠ Prostějov, Palackého ul. 14 – PD kotelny, Skálovo nám. 5

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

90 000

Rezerva RMP


28.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO – ZŠ J. Železného)
Usnesení č. 9636:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

181000000

1 950 000

EÚO – ZŠ J. Železného

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 950 000

Rezerva RMP


28.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Kolářovy sady – mlatová úprava)
Usnesení č. 9637:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

196000000

1 000 000

Kolářovy sady, Prostějov – mlatová úprava

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 000 000

Rezerva RMP


28.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (učebna s elevací)
Usnesení č. 9638:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

600335

90 000

Učebna s elevací - Rejskova ul. 4, Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

90 000

Rezerva RMP


28.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (protierozní opatření)
Usnesení č. 9639:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3744

6121

 

 

276000000

120 000

Protierozní opatření

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

120 000

Rezerva RMP


28.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZUŠ – stavební úpravy)
Usnesení č. 9640:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3231

5171

 

 

600400

200 000

Stavební úpravy pro ZUŠ V. Ambrose Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

200 000

Rezerva RMP


28.18 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (inventarizace dřevin)
Usnesení č. 9641:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

6119

 

 

900400

1 980 000,-

Komunální služby – inventarizace dřevin

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 980 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


28.19 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (PD revitalizace Bezručova nám.)
Usnesení č. 9642:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5166

 

 

900400

20 000,-

Komunální služby – PD – revitalizace Bezručova nám.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

20 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova


28.20 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (SPŠO Vápenice 1)
Usnesení č. 9643:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

6121

 

 

607008

64 538

SPŠO Vápenice 1, Prostějov – rekonstrukce elektroinstalace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

64 538

Rezerva RMP


28.21 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice - Sportcentrum – dostavba
Usnesení č. 9644:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

54000000

5 000 000

Sportcentrum – dostavba

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

5 000 000

Rezerva RMP


28.22 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice - Rekonstrukce silnice III/0462 – Žešov
Usnesení č. 9645:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

278000000

1 200 000

Rekonstrukce silnice III/0462 – Žešov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 200 000

Rezerva RMP


28.23 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice - Zrzavého 3975 – lodžie
Usnesení č. 9646:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

6121

 

 

277000000

5 000 000

Zrzavého 3975 – lodžie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

5 000 000

Rezerva RMP


29. Bezplatné zapůjčení nebytových prostor pro potřeby Městské knihovny Prostějov
Usnesení č. 9647:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s bezúplatným zapůjčením nebytových prostor v objektu Společenského domu pro potřebu uložení depozitáře Městské knihovny Prostějov.

30. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
30.1 Oprava domu na ul. Kostelecká 17
Usnesení č. 9648:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
provedení oprav v domě Kostelecká 17 dle důvodové zprávy včetně investiční akce „Nový výtah“,
p o v ě ř u j e
Domovní správu Prostějov, s. r. o. zajištěním této investiční akce.

30.2 Informace o prodeji domů
Usnesení č. 9649:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o prodeji domů.

30.3 Dodatek ceníku ubytovacích služeb v hotelovém domě Pražská 1
Usnesení č. 9650:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek ceníku za ubytovací služby související s úhradou nákladů za používání automatické pračky, umístěné v ubytovací jednotce Pražská 1 dle důvodové zprávy.

30.5 Snížení nájmu za pronájem NP – E. Husserla 1639/7
Usnesení č. 9651:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
snížení nájemného nájemci nebytových prostor na nám. E. Husserla č. 1639/7 v Prostějově Ludmile Holé o 15%, tj. z 157.982,- Kč/rok na 134.285,- Kč ročně.

30.6 Schválení pronájmu NP – Brněnská 32
Usnesení č. 9652:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 48,9m2 Brněnské ulici č. 4207/32 v Prostějově
Marii Zatloukalové, IČ 752 76 364
- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 2.500,-Kč, s inflační doložkou
- za účelem zřízení a provozování prodejny se sportovními potřebami a sportovním vybavením.

30.7 Schválení pronájmu parkovacího místa č. 4 – J. V. Myslbeka 17
Usnesení č. 9653:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem parkovacího místa č.4 v ulici J. V. Myslbeka č.4284/17 v Prostějově 
- za účelem parkování motorového vozidla ve vlastním užívání
- za nabídnuté roční nájemné ve výši 7.000.-Kč, s inflační doložkou.

30.8 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa č. 5 – J. V. Myslbeka 17
Usnesení č. 9654:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu parkovacího místa č.5 v ulici J. V. Myslbeka č. 4284/17 v Prostějově, za těchto podmínek:
- s předností parkování vozidla nájemníků domu č. 17-21 v ulici J.V.Myslbeka v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.800,-Kč, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

30.9 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – DPS Hacarova 2
Usnesení č. 9655:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu parkovacího místa č.5 v DPS v Hacarově ulici č.4343/2 v Prostějově, za těchto podmínek:
- s předností parkování vozidla nájemníků DPS v Hacarově a Polišenského ulici v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.600,-Kč, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

30.10 Nábytek Kostelecká 17
Usnesení č. 9656:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o zbytném movitém majetku Kostelecká 17.


31. Majetkoprávní záležitosti:

31.4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 660/5 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9657:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 660/5 – orná půda o výměře 1.770 m2 v k.ú. Vrahovice za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

31.5 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 6018/2 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9658:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 6018/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 19 m2za účelem umístění lehkého přístřešku pro parkování osobního automobilu, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 20 Kč/m2 ročně, tj. 380 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, přičemž nájemné nesmí přesáhnout výši maximálního ročního nájemného stanoveného zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů.

31.6 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 996/1 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9659:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 996/1 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 14 m2za účelem rozšíření dvora a umístění oplocení,zanásledujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude činit 20 Kč/m2 ročně, tj. 280 Kč/rok,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, přičemž nájemné nesmí přesáhnout výši maximálního ročního nájemného stanoveného zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a navazujících cenových předpisů.


31.8 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 3439 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9660:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 3439 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 17 m2 (dle geometrického plánu nově označena jako pozemek p.č. 3439/2 v k.ú. Prostějov) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ: 140 22, IČ: 601 93 336, za účelem provozování technologického objektu za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 50 Kč/m2/rok, tj. celkem 850 Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

31.9 Schválení pronájmu nemovitostí na Husově nám. 91 v Prostějově
Usnesení č. 9661:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. pronájem stavby občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3791 (vyjma bytové jednotky 2+1 umístěné v přízemí objektu) a pozemku p.č. 3791 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.839 m2, vše v k.ú. Prostějov, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 5555, PSČ: 760 01, IČ: 708 83 521, za účelem provozování vysoké školy za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.09.2009 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 360.000 Kč včetně DPH ročně s tím, že v období od 01.09.2009 do 31.12.2010 bude nájemné stanoveno ve výši 93.363 Kč včetně DPH ročně,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
e) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
2. pronájem pozemku p.č. 7948/1 – ostatní plocha o výměře 1.124 m2v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 8067 – vodní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 35 m2 včetně sportovního hřiště umístěného na uvedených pozemcích Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 5555, PSČ: 760 01, IČ: 708 83 521, za účelem provozování hřiště za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 1 Kč/m2/rok, tj. celkem 1.159 Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
c) nájemce zachová režim veřejného sportovního hřiště a umožní třetím osobám krátkodobé užívání sportovního hřiště bez předchozího souhlasu pronajímatele,
d) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
e) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
3. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2008/16/225 ze dne 09.09.2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 5555, PSČ: 760 01, IČ: 708 83 521, jako nájemcem na pronájem části nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov dohodou ke dni 31.08.2009.

31.10 Schválení zřízení věcného břemene na částech pozemků města Prostějova
Usnesení č. 9662:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat VTL plynovod, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na tomto zařízení, na částech pozemků města Prostějova p.č. 7628, p.č. 7629/1 a p.č. 5983/1, vše v k.ú. Prostějov, a p.č. 535, p.č. 540, p.č. 320/2, p.č. 319/2 a p.č. 536, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickými plány č. 4455-525/2009 ze dne 13.03.2009, č. 512-525/2009 ze dne 17.03.2009 a č. 513-525/2009 ze dne 17.03.2009), ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou dle znaleckého posudku, tj. ve výši 90. 468 Kč včetně DPH,
b) úplatu za zřízení věcného břemene a náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí zaplatí společnost REMOSTAV a.s., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 4, PSČ 796 01, IČ: 255 47 534.

31.11 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8036/8 v k.ú. Prostějov (Pozemkový fond ČR)
Usnesení č. 9663:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) revokovat bod 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17142 ze dne 26.06.2007 (schválení výkupu pozemku p.č. 8036/8 - ostatní plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví ČR, správy Pozemkového fondu České republiky),
2) schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8036/8 – ostatní plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 457 97 072, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.


31.12 Prominutí nájemného za užívání pozemku na ulici J. Lady
Usnesení č. 9664:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prominutí zaplacení nájemného dle Smlouvy o nájmu pozemku č. 2008/16/086 ze dne 23. 06. 2008 uzavřené na pronájem části pozemku p.č. 110/12 v k.ú. Krasice o výměře 160 m2, a to za období od 01. 01. 2009 do 30. 06. 2009 ve výši 10.000,- Kč.

31.15 Změna usnesení Rady města Prostějova č. 9421 ze dne 05.05.2009
Usnesení č. 9665:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu bodu B) odst. 4. písm. a) usnesení Rady města Prostějova č. 9421 ze dne 05.05.2009 na následující znění:
f) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříletou výpovědní lhůtou.

32. Bytové záležitosti:
32.1 Návrh uzavření NS – DPS
Usnesení č. 9666:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domech s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.

33. Různé:
33.1 Schválení zahraniční pracovní cesty
Usnesení č. 9667:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
účast Ing. Pavla Drmoly na zahraniční pracovní cestě na Slovensko ve dnech 4. a 5. 7. 2009 včetně kapesného v max. výši.

33.2 Veřejná finanční podpora
Usnesení č. 9668:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 20.000,-- Kč Českému občanskému klubu cyklistů Prostějov, Úprkova 16, IČ 708 79 885 (poř. číslo žádosti 250)
- na nákup sportovních dresů a ochranných pomůcek pro členy klubu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 40.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 251)
- na účast v cyklistických závodech (náhradní díly, sportovní výživa, cestovné, ubytování, strava, startovné aj.)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

20 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením – Český občanský klub cyklistů Prostějov)

 

20

3419

5493

 

 

 

40 000

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

701600

60 000

 

(ostatní činnosti jinde nezařazené - nerozdělená VFP)


33.3 Pořízení nových mantinelů pro florbal
Usnesení č. 9669:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s pořízením nových mantinelů pro florbal na RG a ZŠ města Prostějova dle diskuse.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                         Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                     místostarosta města Prostějova

Prostějov 30. 6. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.8.2009 8:05:38 | přečteno 264x | Věra Krejčí
load