Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 65. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 65. schůze Rady města Prostějova

konané 7. 7. 2009

 

Usnesení z 65. schůze Rady města Prostějova, konané 7. 7. 2009

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9670:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 65. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 7. 7. 2009 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 9671:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

54000000

5 000 000

Sportcentrum - dostavba

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

5 000 000

Rezerva RMP


3. Schválení veřejné finanční podpory – TJ Sokol I Prostějov
Usnesení č. 9672:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory kapitola 70 ve výši 20.000,-- Kč TJ Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČO 15526151 (poř. č. žádosti 242)
- na činnost oddílu nohejbalu – podpora cestovních výloh spojených s účastí družstev nohejbalu na zápasech 2. ligy mužů a extraligy dorostenců ve finálové části a play – off, ubytování, startovné, nákup MTZ pro oddíly a jejich činnost, propagace činnosti, plakáty, zdravotní služba při akcích,
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5229

 

 

 

20.000

 

(ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

20.000

 

(ostatní činnosti jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                  Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                           místostarosta města Prostějova

Prostějov 7. 7. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.8.2009 8:09:18 | přečteno 229x | Věra Krejčí
load