Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 66. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 66. schůze Rady města Prostějova

konané 28. 7. 2009

 

Usnesení z 66. schůze Rady města Prostějova, konané 28. 7. 2009

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9673:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 66. schůze, konané dne 28. 7. 2009 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
2.1 Zpráva o hospodaření společnosti DSP, s. r. o. za I. pololetí 2009
Usnesení č. 9674:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČ: 26 25 98 93 se sídlem Křížkovského 36/7, Prostějov, PSČ 796 01
b e r e n a v ě d o m í
výsledky hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. za I. pololetí 2009.

2.2 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 9675:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČ: 26 25 98 93 se sídlem Křížkovského 36/7, Prostějov, PSČ 796 01
r o z h o d l a
doporučit Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.postupovat při zadávání zakázek dle Směrnice č. 9/2006, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a práce malého rozsahu.

3. Záležitosti komisí rady:
3.1 Doporučení komise koncepce a rozvoje města z 10. 6. 2009
Usnesení č. 9676:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise koncepce a rozvoje města z 10. 6. 2009.

4. Připojení města Prostějova k Evropskému dni bez aut – 22. 9. 2009
Usnesení č. 9677:
Rada města Prostějova po projednání
a) s c h v a l u j e
v rámci realizace projektu Zdravé město a místní Agendy 21 a postupu dle oficiální sady Kritérií místní Agendy 21 připojení města Prostějova k Evropskému dni bez aut – 22. září 2008,
b) p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem Charty 2009 k Evropskému dni bez aut.

5. Možnosti právní úpravy ochrany nočního klidu
Usnesení č. 9678:
Rada města Prostějova po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál k možnostem ochrany nočního klidu,
2. u k l á d á
JUDr. Květě Olašákové, vedoucí odboru právního a personálního,
předložit na schůzi Rady města Prostějova dne 22. 9. 2009
a) návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu,
b) návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci (zákazu) požívání alkoholu na určených veřejných prostranstvích ve městě Prostějově.


6. Změna právní úpravy místního poplatku ze psů
Usnesení č. 9679:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2007.

7. Dodatek č. 3 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností ze dne 8. 4. 2009
Usnesení č. 9680:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Dodatek č.3 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností ze dne 8. 4. 2009 dle přiloženého návrhu,
p o v ě ř u j e
Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města Prostějova, podpisem Dodatku č.3 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností ze dne 8. 4. 2009.

8. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 9681:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel
pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů dle důvodové zprávy.


9. Vyřazení movitého majetku – odbor správy a zabezpečení
Usnesení č. 9682:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
vyřazení přebytečného movitého majetku (mobilní telefon Siemens ME 45, inv. číslo 028/243, pořizovací cena 21 762,30 Kč) za prodejní cenu 250,00 Kč.


10. Podmínky pro stanovení výše příspěvku pro nákup věcných darů pro jubilanty
Usnesení č. 9683:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
podmínky ke stanovení výše příspěvku, za který budou nakupovány věcné dary pro jubilanty v souvislosti s věkem jubilanta, a to dle důvodové zprávy.

11. Stanovení podmínek předání peněžitého daru města Prostějova novým občánkům
Usnesení č. 9684:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnout peněžitý dar města ve výši 2.000,-- Kč v hotovosti nově narozeným občanům města Prostějova u příležitosti slavnostního aktu „Vítání občánků“, spojeného se zápisem do Pamětní knihy města Prostějova, prostřednictvím Odboru školství a kultury Městského úřadu Prostějov, oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb a stanovuje podmínky k poskytnutí finanční částky tak, že rodiče s dítětem budou maximálně dvakrát pozváni na výše uvedenou akci. Pokud se nedostaví bez omluvy, ztrácí dítě a tím i zákonný zástupce dítěte nárok na peněžitý dar.

12. Souhlas s převodem z rezervního do investičního fondu a čerpání IF ZUŠ Prostějov
Usnesení č. 9685:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
1) s převodem částky Kč 150.000,- z rezervního fondu Základní umělecké školy Vl. Ambrose Prostějov,
Kravařova ul. 14. do fondu investičního,
2) s čerpáním investičního fondu Základní umělecké školy Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova ul. 14
ve výši Kč 150.000,-- na rekonstrukci budovy Vápenice č. 3.

13. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 9686:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 110 000,- na opravu izolace budovy ZŠ Čechovice.

14. Žádost o souhlas s přijetím daru ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 9687:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s přijetím daru - televize Sharp v hodnotě Kč 11 700,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14.

15. Autobusové zastávky Na hrázi, Drozdovice
Usnesení č. 9688:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
realizaci investiční akce Autobusové zastávky Na hrázi, Drozdovice v roce 2009 za použití finančních prostředků schválených na kapitole 60 – rozvoj a investice v rozpočtu města Prostějova.

15.1 Veřejná zakázka – Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. pro potřeby UTB Zlín, II. etapa
Usnesení č. 9689:
Rada města Prostějova po projednání
1. r o z h o d l a
nevybrat žádného z uchazečů a zrušit zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. pro potřeby UTB Zlín, II. etapa“ na základě aktualizovaných stavebně technických požadavků UTB Zlín,
2. u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
připravit nové výběrové řízení na investiční akci „Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. pro potřeby UTB Zlín, II. etapa“ na základě požadavků UTB Zlín.


15.2 Zadání veřejné zakázky – Regenerace sídl. E. Beneše – I. etapa
Usnesení č. 9690:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „RPS Prostějov, regenerace sídliště E. Beneše – I. etapa“ společnosti INSTA CZ, s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42 , 772 00, Olomouc – Hodolany.


16. Dotace z ROP na infrastrukturu pro rozvoj vzdělání
Usnesení č. 9691:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
předložit do výzvy 2.2.3 - Infrastrukturu pro rozvoj vzdělávání, která bude pravděpodobně vyhlášena v listopadu 2009 v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, žádost o dotaci na akci „Dostavba ZŠ Vrahovice“.


17. Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Držovice
Usnesení č. 9692:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Držovice,
u k l á d á
Ing. Janu Košťálovi, vedoucímu stavební úřadu,
uplatnit připomínky k návrhu zadání územního plánu Držovice dle důvodové zprávy.

18. Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela:
18.1 Vyjádření z hlediska územního plánu
Usnesení č. 9693:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n e v ě d o m í
vyjádření k umístění cyklistické stezky v biokoridoru Hloučela.

18.2 Vyjádření odboru životního prostředí
Usnesení č. 9694:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o řešení cyklistické stezky v biokoridoru Hloučela, Prostějov.

19. Rozpočtové opatření:
19.1 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 9695:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5163

 

 

 

1 400,-

(zvýšení pol. 5163 služby peněžních ústavů – pojištění členů JSDH města Prostějova )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5151

 

 

 

1 400,-

(snížení pol. 5151 studená voda )


19.2 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 9696:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5133

 

 

 

90.000

 

(léky a zdravotnický materiál)

 

13

5311

5137

 

 

 

90.000

 

(drobný dlouhodobý majetek)

 

13

5311

6123

 

 

0000223000000

53.000

 

(nákup služebního vozidla včetně příslušenství)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

6122

 

 

0000279000000

92.000

 

(přenosové zařízení pro mobilní kameru 4G)

 

13

5311

5162

 

 

 

40.000

 

(telekomunikační poplatky – připojení a provoz přenosového zařízení mobilní kamery)

 

13

5311

5139

 

 

 

30.000

 

(nákup materiálu)

 

13

5311

5171

 

 

 

30.000

 

(opravy a údržba)

 

13

5311

5169

 

 

 

20.000

 

(nákup ostatních služeb)

 

13

5311

5175

 

 

 

21.000

 

(pohoštění)


19.3 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha
Usnesení č. 9697:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

a)
- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

   

1

 

778.930,24

Zvýšení stavu FRR (odvod zůstatku peněžních fondů příspěvkové organizace Duha – KK u hradeb)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

19

3313

2111

   

1901

821.500,-

Prodej služeb a výrobků – kina

19

3319

2122

 

1

1901

778.930,24

Odvod příspěvkové organizace – Duha KK u hradeb (odvod zůstatku peněžních fondů )

b)
- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

85.000,-

 

Snížení stavu FRR

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

3313

5154

   

1901

110.000,-

 

Elektrická energie – kina

 

19

3313

5169

   

1901

711.500,-

 

Nákup ostatních služeb - kina

 

19

3319

5169

 

1

1901

81.000,-

 

Nákup ostatních služeb - Duha

 

19

3319

5194

 

1

1901

4.000,-

 

Věcné dary - Duha

 

20

3319

5331

 

34070

202030

250.000,-

 

Úprava snížení neinvestičního příspěvku Duha – KK u hradeb (přesun snížení příspěvku s ÚZ na příspěvek bez ÚZ)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5331

   

202030

250.000,-

 

Úprava snížení neinvestičního příspěvku Duha – KK u hradeb (přesun snížení příspěvku s ÚZ na příspěvek bez ÚZ)


19.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 9698:
Rada města Prostějova po projednání
a) u k l á d á
ředitelce Základní umělecké školy Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 odvod z investičního fondu
organizace zřizovateli ve výši Kč 150.000,--,
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3231

5171

 

 

600400

150.000,--

 

(stavební úpravy budovy Vápenice č. 3 pro výukové prostory výtvar. oboru ZUŠ Prostějov, Kravařova 14)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3231

2122

 

 

20400

150.000,--

 

(odvod příspěvkové organizace – ZUŠ Prostějov, Kravařova 14)


19.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 9699:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

6127

 

 

 

500.000,--

 

(Umělecká díla a předměty)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5177

 

 

 

500.000,--

 

(Nákup uměleckých předmětů)


19.6 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci
Usnesení č. 9700:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5021

 

 

2102

4.000,-Kč

ostatní osobní výdaje – tábory-dysfunkce- OSV

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5169

 

 

2102

4.000,-Kč

nákup ostatních služeb - tábory – dysfunkce-OSV


19.7 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí (hydrogeologická studie)
Usnesení č. 9701:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2310

5179

 

 

 

53 550

(pitná voda – ostatní nákupy )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

5171

 

 

 

53 550

(vodní toky – údržba)


19.8 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí (suchý poldr)
Usnesení č. 9702:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) provedení opravných a udržovacích prací na suchém poldru a svodném příkopu v Domamyslicích ve výši 250 tis. Kč,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

40

2342

5171

 

1

 

250 000

 

( opravné a udržovací práce –suchý poldr Domamyslice )

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

250 000

 

(FRR )


19.9 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava
Usnesení č. 9703:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 135.000,- Kč na doplnění výbavy Dopravního hřiště Prostějov,
2. rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

41

2223

5139

 

 

 

135.000,-

 

 

Nákup materiálu jinde nezařazený
Jedná se o nákup vybavení dopravního hřiště (šlapací auta – 6ks, dětská kola – 10ks, montážní stojan na opravu kol – 1ks, náhradní díly na kola)

 

 

 

- snižuje rozpočet výdajů

 

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

2229

5164

 

 

410000

89.000,-

 

Nájemné
Jedná se o uspořené prostředky určené na úhradu nájmu za stacionární měřiče rychlosti. K úspoře došlo v měsících leden – květen, kdy měřiče nebylo možno z legislativních důvodů provozovat a nájemné nebylo účtováno.

 

41

6171

5166

 

 

 

46.000,-

 

Konzultační poradenské a právní služby
Jedná se o prostředky určené na posudky soudních znalců a konzultační služby. Za 1. pololetí je položka čerpána pouze na 33% a již nyní je jisté, že dojde k úspoře uvedených prostředků.


19.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice a kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 9704:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

2334

6121

 

 

274000000

300 000

 

PD revitalizační opatření lokality Kolářových sadů a technické úpravy Mlýnského náhonu

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

40

3719

6119

 

 

 

300 000

 

projektová dokumentace vodní prvky KS, techn. úpravy MN


19.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZUŠ)
Usnesení č. 9705:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3231

5171

 

 

600400

1 500 000

ZUŠ Prostějov, Vápenice 3 – oprava sociálního zařízení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

1 500 000

Rezerva na havarijní situace


19.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (středisko kopané)
Usnesení č. 9706:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

119000000

860 000

Středisko mládeže kopané

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

 

 

860 000

FRR


19.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Krasice - Čechovice)
Usnesení č. 9707:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

171000000

2 500 000

Cyklistická stezka Krasice: Západní – Čechovická

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

500 000

Rezerva RMP

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 000 000

FRR


19.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Janáčkova ul.)
Usnesení č. 9708:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

188000000

4 100 000

Autobusové zastávky Janáčkova ulice - plynovod

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

2 100 000

Rezerva RMP

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 000 000

FRR


19.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (velodrom)
Usnesení č. 9709:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

5171

 

1

 

38 000

Velodrom

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

38 000

FRR


19.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Erbenova ul., nám. Padlých hrdinů)
Usnesení č. 9710:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

1

165000000

1 050 000

Rekonstrukce komunikace Erbenova ulice a nám. Padlých hrdinů

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 050 000

FRR


19.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (optokabel – zámek)
Usnesení č. 9711:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

1

52000000

1 000 000

Rekonstrukce a využití zámku – napojení zámku optokabelem

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 000 000

FRR


19.20 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Kostelecká)
Usnesení č. 9712:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

185000000

3 000 000

Cyklistická stezka Kostelecká

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 000 000

Rezerva RMP

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 000 000

FRR

 


19.21 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 9713:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5166

 

 

 

1 350,-

APC – veřejná soutěž na dodavatele elektrické energie

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5192

 

 

900500

42 840,-

Komunální služby – opravy poškozených hrobů na hřbitově

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

900400

491 000,-

Veřejná zeleň – pokosení, likvidace poškození zeleně v důsledku vichřice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

 

 

900200

535 190,-

Sběrný dvůr Průmyslová ul.

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5166

 

 

900400

20 000,-

Komunální služby – PD – revitalizace Bezručova nám.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

20 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

 

 

900100

150 000,-

Komunální služby –komunikace – prohlídka místních komunikací

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

 

 

900100

150 000,-

Komunální služby - komunikace – služby

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

 

 

900100

30 000,-

Komunální služby – autorský dozor na opravu komunikace a revitalizaci lipové aleje na městském hřbitově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

 

1

900100

30 000,-

Komunální služby - oprava komunikace na městském hřbitově

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

 

 

900100

370 000,-

Komunální služby – správa parkovišť

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

 

 

900100

370 000,-

Komunální služby - opravy


19.22 ROZOP kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 9714:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3745

5169

     

281.000

 

ošetření stromové zeleně na hřišti TJ Sokol Vrahovice

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

     

281.000

 

FRR

2) zadání zakázky na ošetření stromové zeleně na hřišti užívaném TJ Sokol Prostějov – Vrahovice společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ 796 01, IČ: 262 24 178 s tím, že při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 9/2006, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a práce malého rozsahu.

19.23 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (termoventily)
Usnesení č. 9715:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3121

6121

 

1

280000000

1 900 000

ZŠ a RG Studentská - termoventily

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 900 000

Fond rezerv a rozvoje

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
realizovat uvedenou investiční akci do začátku topné sezony.

20. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
20.1 Informace o prodeji domů
Usnesení č. 9716:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o prodeji domů.

20.2 Nájemné v bytech města Prostějova
Usnesení č. 9717:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
jednostranné zvýšení regulovaného nájemného k 1. 1. 2010 v bytech s regulovaným nájemným ve výši cílové hodnoty nájemného, stanoveného v příloze č. 3 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 180/2009 Sb. ze dne 12. 6. 2009, publikovaného ve Sbírce zákonů částka č. 54 dne 25. 6. 2009, takto:

byty

standartní

se sníženou kvalitou

dříve kategorie

1

2

3

4

aktuální nájemné v Kč/m2 měsíčně

31,60

29,40

25,53

23,45

zvýšené nájemné v Kč/m2 měsíčně

47,00

47,00

42,30

42,30

cílová hodnota měsíčního nájemného v Kč/m2 k 1. 1. 2010

47,00

47,00

42,30

42,30

maximální přírůstek

48,7 %

59,9 %

65,7 %

80,4 %


20.3 Revokace usnesení č. 9536 z 2. 6. 2009 (pronájem NP v DPS)
Usnesení č. 9718:
Rada města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
své usnesení č. 9536 ze dne 2. 6. 2009, kterým schválila pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 33,89 m2 v Domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č. 4467/3 v Prostějově Mgr. Davidu Lisickému, za účelem provádění fyzioterapie.

20.4 Sleva na nájemném za užívání bytu
Usnesení č. 9719:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
slevu z nájmu pro nájemce bytu T.G.Masaryka 6 v celkové výši 3.219,- Kč.

20.5 Souhlas s umístěním sídla společnosti
Usnesení č. 9720:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s umístěním sídla společnosti Prostějov-C 1885, spol. s r.o. do budovy na adrese Kostelecká 49/4468, Prostějov, na pozemku parc. č. 5997/2 v katastrálním území Prostějov.

20.6 Schválení pronájmu parkovacího místa – J. V. Myslbeka 4283/19
Usnesení č. 9721:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem parkovacího místa č. 5 v ulici J. V. Myslbeka č.4283/19 v Prostějově
- za účelem parkování motorového vozidla KIA 3M5 9111 ve vlastním užívání
- za nabídnuté roční nájemné ve výši 6.800.-Kč, s inflační doložkou.

20.7 Přidělení bytu v domě na ul. Knihařská 18 v Prostějově
Usnesení č. 9722:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 2 (3+1 – 116 m2) v domě na ul. Knihařská 18 v Prostějově dle důvodové zprávy.

21. Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu v Programu regenerace MPR a MPZ – 2009
Usnesení č. 9723:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. poskytnutí příspěvků na obnovu níže uvedených kulturních památek uvedených v Rozpisu účelové dotace poskytnuté městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2009:

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

částka

Nová radnice

město Prostějov

obnova (restaurování) pevné stěny s vitrážemi ve vstupní hale a další související práce

85 000,00 Kč

kostel Povýšení sv.Kříže

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

obnova (restaurování) kamenných prvků severní fasády a další související práce

30 000,00 Kč

Národní dům

město Prostějov

obnova (restaurování) dvou párů dveří v prostoru oddělujícím schodiště a chodbu
v 1. patře divadelní části objektu

85 000,00 Kč


2. uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2009 s Římskokatolickou farností Povýšení sv. Kříže, dle předloženého návrhu,

3. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:
na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví města) ve výši 170.000,- Kč
na kapitolu 50 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 30.000,- Kč.

22. Majetkoprávní záležitosti:
22.1 Prodej objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově
Usnesení č. 9724:
Rada města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
body 2) a 3) usnesení Rady města Prostějova č. 9573 ze dne 02. 06. 2009,
2) v y h l a š u j e
záměr prodeje stavby občanského vybaveníč.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 a pozemku st. p.č. 179 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše v k.ú. Vrahovice, formou veřejné dražby dobrovolné.

22.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 7558/1 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 9725:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7558/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 30 m2 (dle geometrického plánu pozemek p.č. 7558/9 v k.ú. Prostějov) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

22.6 Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 1526 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 9726:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu č. 2003/16/089 ze dne 02.06.2003 uzavřené  na pronájem části pozemku p.č. 1526 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 dohodou ke dni 30.06.2009.

22.7 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku p. č. 6169/191 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 9727:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky pozemku p.č. 6169/191 – ostatní plocha o výměře 817 m2 v k.ú. Prostějov Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově, se sídlem Prostějov, Komenského 17, PSČ: 796 01, IČ: 440 53 916, za účelem užívání jako zahrady pro pobyt dětí v rámci provozu mateřské školy za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

22.8 Schválení zřízení věcného břemene v objektu na ul. Trávnická 1 v Prostějově
Usnesení č. 9728:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu užívání a provozování krytu civilní obrany evidovaného Ministerstvem vnitra ČR pod číslem 07090055, včetně umožnění přístupu k zajištění údržby a oprav tohoto krytu, v objektu k bydlení č.p. 3345 (Trávnická ul. 1 v Prostějově) na pozemku p.č. 4420/1 v k.ú. Prostějov ve prospěch města Prostějova s tím, že věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně v rámci prodeje objektu k bydlení č.p. 3345 (Trávnická ul. 1 v Prostějově) na pozemku p.č. 4420/1 v k.ú. Prostějov Bytovému družstvu JITRO, družstvu, se sídlem Prostějov, Jihoslovanská 7, PSČ: 796 01, IČ: 283 35 414.

22.9 Výkup pozemků p. č. 5767/1 a p. č. 5760/1 v k. ú. Prostějov
Usnesení č. 9729:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí „Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela“:
1. výkup pozemku p.č. 5767/1 - orná půda o výměře 2.486 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 745.800 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2. výkup pozemku p.č. 5760/1 - orná půda o výměře 750 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem 262.500 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

3. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6409

6130

 

 

 

1.008.300

 

výkup pozemků – Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

 

 

1.008.300

 

snížení Fondu rezerv a rozvoje


22.11 Informace o plnění usnesení č. 9433 z 5. 5. 2009
Usnesení č. 9730:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e na v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05.05.2009 (přehled o materiálech projednávaných Odborem SMM v průběhu II. čtvrtletí 2009).

23. Bytové záležitosti:
23.1 Návrh uzavření NS
Usnesení č. 9731:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty dle důvodové zprávy.


23.2 Návrh uzavření NS – DPS
Usnesení č. 9732:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na byt v domech s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.

24. Různé:
24.4 Smlouva o zajištění ostrahy objektu
Usnesení č. 9733:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
smlouvu o zajištění ostrahy objektu exekučního skladu Okresního soudu na sídlišti Svobody č. VI/3967, na dobu určitou dle podmínek smlouvy, bezúplatně dle přílohy.

24.5 Informace o jednání s vedením Českých drah, a. s. o možnosti získání pozemků v lokalitě „Místní vlakové nádraží“ v Prostějově
Usnesení č. 9734:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace o jednání s vedením Českých drah, a. s. o možnosti získání pozemků v lokalitě „Místní vlakové nádraží“ v Prostějově.

24.6 Unie výtvarných umělců Olomoucka – žádost o příspěvek na nájem galerie
Usnesení č. 9735:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o převzetí záštity Ing. Jana Tesaře, starosty města Prostějova nad jubilejní výstavou Květoslavy Snášelové, která se bude konat od 1. 9. do 3. 10. 2009 v galerii PATRO na Horním náměstí v Olomouci,
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory kapitola 70 ve výši 20.000,-- Kč

- na pronájem galerie,
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5493

 

 

 

20.000

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

20.000

 

(ostatní činnosti jinde nezařazené – nerozdělená VFP)


24.7 CISKO, o. s., Legionářská 12, Olomouc – žádost o podporu projektu
Usnesení č. 9736:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 10.000,-- Kč Centru individuálních sportů kraje Olomouckého, o. s., Olomouc, Legionářská 12, SPČ 779 00, IČ 27 05 77 12, (poř. číslo žádosti neuvedeno),
- na podporu činnosti 11 sportovců z Prostějova v rámci projektu podpory mladých talentovaných sportovců v individuálních sportech,
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

 

 

 

10 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) CISKO, o.s.

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

10 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)


24.8 Veřejná finanční podpora - horolezecký oddíl SK
Usnesení č. 9737:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 10.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, horolezecký oddíl, Sportovní 3924/1, Prostějov, 796 01, IČ 005 44 264, ( poř. číslo žádosti 253)
- na Mezinárodní závody ve sportovním lezení dětí a mládeže TENDON CUP Prostějov,
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

 

 

 

10 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) Sportovní klub Prostějov, horolezecký oddíl

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

10 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP


24.9 ROZOP kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 9738:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5171

 

 

900600

350 000,-

Veřejné osvětlení – vánoční výzdoba

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

350 000,-

Fond rezerv a rozvoje

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                             Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                      místostarosta města Prostějova

Prostějov 28. 7. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.8.2009 15:35:58 | přečteno 292x | Věra Krejčí
load