Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 67. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 67. schůze Rady města Prostějova

konané 25. 8. 2009

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9739:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 67. schůze, konané dne 25. 8. 2009,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 9740:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. po projednání
s c h v a l u j e
Zprávu o stavu hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. za období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 /dle § 125, odst. 1, písm. b), z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a dále dle čl. 4, odst. 2. Stanov/ – mezitímní účetní závěrku.

2.1 Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. - schválení snížení nájemného společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.
Usnesení č. 9741:
Rada města Prostějova jako orgán města Prostějova a zároveň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., po projednání
s c h v a l u j e
s účinností od 01.01.2009 snížení nájemného za užívání souboru movitého a nemovitého majetku dle nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27.01.1997 společností Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ: 253 21 692, na výši 1.000.000 Kč bez DPH ročně s tím, že nájemné bude splatné pololetně, a to vždy nejpozději k 31.07. a k 31.12. příslušného kalendářního roku, za který se nájemné platí, a nebude každoročně navyšováno o míru inflace,
u k l á d á
Dozorčí radě obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.,
pravidelně měsíčně sledovat ekonomický vývoj a informovat radu.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 9742:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 15. 9. 2009.

4. Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a. s.
Usnesení č. 9743:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.,
2. nabídkovou cenu za odkup 2 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč a 1 000 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov ve výši 250.000,- Kč,
3. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6399

6201

 

1

 

250.000,-

 

(Nákup akcií VaK Prostějov, a.s.)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

250.000,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)


5. Pojmenování nových ulic
Usnesení č. 9744:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit názvy ulic pro stávající a nově vznikající komunikace takto:

  1. Legionářská – (kód UVP 651) pro ulici v k.ú. Čechovice,
  2. Wichterlova – (kód UVP 652) pro ulici v k.ú. Čechovice a Krasice,
  3. gen. Sachera – (kód UVP 653) pro ulici v k.ú. Čechovice,
  4. gen. Dudy – (kód UVP 654) pro ulici v k.ú. Čechovice.


6. Návrh pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 9745:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. neschválit zařazení návrhu č. 1 do změny územního plánu,
2. schválit pořízení VII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude zahrnovat návrhy č. 2 a 3
dle důvodové zprávy.

7. Volby přísedících Okresního soudu v Prostějově
Usnesení č. 9746:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova zvolit do funkce přísedícího Okresního soudu v Prostějově kandidáty dle přiloženého seznamu.

8. Smlouva o výpůjčce soupravy záchranářského stanu
Usnesení č. 9747:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
smlouvu o výpůjčce soupravy záchranářského stanu a pověřuje starostu města Prostějova Ing. Jana Tesaře podpisem této smlouvy.

9. Zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. pro potřeby UTB Zlín
Usnesení č. 9748:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
- I. Zadání zjednodušeného podlimitního řízení zakázky „Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. pro potřeby UTB Zlín, II. etapa“
- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v % dle přílohy č. 1
- III. Zadání výše uvedené zakázky dle přílohy č. 2,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat dle bodu přílohy č. 2 veřejnou zakázku „Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. pro potřeby UTB Zlín, II. etapa“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy dle přílohy č. 1,
s c h v a l u j e
- jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. pro potřeby UTB Zlín, II. etapa“ uvedený v zápise,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

10. Zadání veřejné zakázky – Husovo nám. – komunikace II. a III. etapa
Usnesení č. 9749:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
- I. Zadání otevřeného řízení zakázky „Husovo náměstí komunikace II. a III. etapa“
- II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v % dle přílohy č. 1,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „Husovo náměstí komunikace II. a III. etapa“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy dle přílohy č. 1,
s c h v a l u j e
- jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Husovo náměstí komunikace II. a III. etapa“ uvedený v zápise,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

11. Žádost o povolení výjimky z regulativů pro výstavbu 50 RD
Usnesení č. 9750:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit udělení výjimky z regulativů pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice spočívající v umístění garáží ve vzdálenosti 0 m od uliční čáry. Výjimka se uděluje pro pozemky č. 22 – 26, tj. parc.č. 318/52, 318/53, 318/54, 318/55 a 318/56 k.ú. Čechovice u Prostějova. Výjimka bude udělena pouze při splnění následujících podmínek:
1. výjimku je možné povolit za podmínky souhlasu vlastníků všech dotčených pozemků;
2. výjimka z regulativů se bude týkat všech pěti pozemků;
3. prostorové řešení garáží (stavební čára, výška stavby, zastřešení) bude jednotné;
4. na každém pozemku bude řešeno samostatné odstavné stání pro osobní automobil.

12. Protipovodňová opatření na toku Romže
Usnesení č. 9751:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o protipovodňových opatřeních v katastrálním území Vrahovice.

13. Informace – uvolnění správcovského bytu v Národním domě
Usnesení č. 9752:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o nutnosti uvolnění bytu správce ND a zajištění náhradního bytu.

14. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 9753:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů občanům dle přiloženého seznamu

a) poskytnutí peněžního daru ve výši 450,- Kč
b) poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč
c) poskytnutí peněžního daru ve výši 150,- Kč.

15. Rozšíření živnostenského oprávnění živnosti volné pro město Prostějov a zrušení oboru 49 – Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Usnesení č. 9754:
Rada města Prostějova po projednání
1. r o z h o d l a ,
aby město Prostějov ohlásilo , dle Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), rozšíření živnostenského oprávnění živnosti volné Výroba, obchod , služby neuvedené v přílohách 1 -3 živnostenského zákona o :
1. obor 66 – reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
2. obor 73 – provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
2. r o z h o d l a ,
aby město Prostějov ohlásilo ukončení činnosti oboru 49 – Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím ze živnostenského rejstříku dle Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

15.1 Občerstvení při kulturně - společenských akcích v prostorách oddělení Duhy – budova Školní ul. 4
Usnesení č. 9755:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a ,
aby občerstvení, které je nedílnou součástí kulturně – společenských akcí provozovaných v prostorách Městského úřadu Prostějov v budově Školní 4 oddělení Duhy – kulturního klubu u hradeb, bylo poskytováno podle stanovené kalkulace nákladů bez započtení přiměřeného zisku.

16. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkových organizací
Usnesení č. 9756:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek ke zřizovací listině všech příspěvkových organizací města Prostějov s účinností od 1. 10. 2009 takto:

Článek 5
Vymezení majetku příspěvkové organizace
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele a ve vymezených případech uvedených v Čl. 6 odst. 2, i do svého vlastnictví. Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel bezúplatně předává do výpůjčky příspěvkové organizaci k hospodaření, je vymezen v příloze č. 1 této zřizovací listiny.

Článek 6
Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace
2. Práva a povinnosti příspěvkové organizace spojená s nakládáním s majetkem ve svém vlastnictví:
a) do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to
- bezúplatným převodem od svého zřizovatele
- darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, kdy zřizovatel uděluje předchozí souhlas k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do výše 50.000 Kč v jednom případě
- děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
- z příspěvku státu, zřizovatele nebo z výsledku doplňkové činnosti je oprávněna do svého vlastnictví nabývat movitý majetek do výše 100.000 Kč v jednom případě, nejvýše však do 500.000 Kč ročně. Movitý majetek převyšující uvedenou výši může příspěvková organizace nabýt do svého vlastnictví pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

Článek 8
Finanční vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
4. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití příspěvku nebo zadržení peněžních prostředků patřících zřizovateli. Zřizovatel je oprávněn uložit příspěvkové organizaci odvod ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do svého rozpočtu.

17. Projednání výsledků následné finanční kontroly v MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23
Usnesení č. 9757:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23 na základě zjištění Finančního odboru, kontrolního oddělení MěÚ v Prostějově o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, spočívající v překročení závazného ukazatele, po projednání
r o z h o d l a
1. ve smyslu § 22 odst. 2 a § 28 odst. 6 písm. c) a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, uložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 12.080Kč
a ve smyslu § 22 odst. 6 téhož zákona neuložit penále ve výši 10.969 Kč,
2. v souvislosti s výsledky dokladové periodické revize hospodaření v Mateřské škole Prostějov, Rumunská ul. 23, snížit ředitelce mateřské školy Mgr. Ludiši Musilové v měsících září až listopad osobní příplatek o 30%,
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

2123

 

1

20322

12.080,-

(ostatní odvody příspěvkových organizací – MŠ PV, Rumunská ul. 23)

- zvyšuje stav rezerv města

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

12.080,-

(zvýšení stavu FRR)


18. Čerpání investičního fondu ZŠ Prostějov, E. Valenty
Usnesení č. 9758:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši Kč 74 910,50 na nákup interaktivní tabule.

19. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ J. Železného
Usnesení č. 9759:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve výši Kč 230 000,-- na nákup krouhače zeleniny pro dvě školní jídelny (MŠ a ZŠ).

20. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ J. Železného
Usnesení č. 9760:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
povolit výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2009 do
31. 8. 2010 pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, po 28 dětech ve dvou třídách a po 25 dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Sídliště svobody 23/78.

21. Schválení darovací smlouvy – dar městu od fy ASEKOL, s. r. o.
Usnesení č. 9761:
Rada města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
Darovací smlouvu od společnosti ASEKOL s.r.o., se sídlem Praha 4, Dobrušská 1, PSČ 140 00, IČ: 273 73 231, městu Prostějovu za účelem finančního daru 150 000,- Kč na zabezpečovací zařízení pro sběrný dvůr na ul. Průmyslová
a) instalaci 2 ks elektrické závory
b) instalaci bezpečnostní kamery se záznamem činnosti,
2) p o v ě ř u j e
Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města, podpisem Darovací smlouvy uvedené v bodě 1) usnesení.

22. Příspěvek OlK na provoz MHD
Usnesení č. 9762:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. přijetí finančního příspěvku Olomouckého kraje městu Prostějov ve výši 183.821,- Kč, určeného na úhradu ztráty tržeb městské hromadné dopravy v Prostějově vzniklé začleněním jižní části Prostějovska do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

 

4122

 

 

 

183.821,--

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2221

5193

 

 

4107

183.821,--

Výdaje na dopravní územní obslužnost
Částka je určena krytí propadu tržeb v MHD, vzniklému uznáváním jízdenek zakoupených v autobusech příměstské dopravy

23. Osvětlení na soukromých cestách
Usnesení č. 9763:
Rada města Prostějova po projednání
1. s c h v a l u j e
navržený postup řešení problematiky osvětlení na soukromých cestách, na základě kterého bude město Prostějov provozovat veřejné osvětlení pouze na komunikacích veřejně přístupných,
2. u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,
zajistit na komunikacích v ul. Kovaříkova, Atletická a Slovácká úpravu dopravního značení v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích,
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
zajistit bezúplatné převzetí veřejného osvětlení v ul. Kovaříkova, Atletická a případně Slovácká (na základě stanoviska majitelů veřejného osvětlení) do majetku města,
Ing. Miroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,
zajistit ukončení provozování veřejného osvětlení ze strany spol. .A.S.A. TS Prostějov s.r.o. v ulici Slovácká (v případě nesouhlasu majitelů s bezúplatným převodem veřejného osvětlení do majetku města),
Ing. Janu Košťálovi, vedoucímu stavebního úřadu, a Ing.Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy, zajistit v rámci územních a stavebních řízení u nově budovaných komunikací a veřejných osvětlení stanovení budoucí kategorie komunikací a provozovatele veřejného osvětlení.

24. Informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb
Usnesení č. 9764:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově,
s c h v a l u j e
personální změny ve složení řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově dle důvodové zprávy.

25. Jmenování do funkce vedoucí Odboru správy a zabezpečení MěÚ Prostějov
Usnesení č. 9765:
Rada města Prostějova po projednání
jmenuje
Františka Nevrtala do funkce vedoucí Odboru správy a zabezpečení Městského úřadu Prostějov s nástupem do funkce dnem 1. října 2009.

26. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí 2009
Usnesení č. 9766:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
- zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2009,
- rozpočtová opatření za I. pololetí 2009 podléhající na základě usnesení ZMP č. 18254 ze dne 16.12.2008 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2009, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu snižují celkové příjmy a výdaje o částku 46.891.325,13 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 8,
- skutečnost, že k zabezpečení úkolů roku 2009 a k odstranění zjištěných dílčích nedostatků byla přijata na pololetních kontrolních dnech k výsledkům hospodaření za I. pololetí roku 2009 konkrétní opatření na úrovni příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a příslušných odvětvových odborů MěÚ Prostějov,
u k l á d á
- správcům kapitol a ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit čerpání výdajových (nákladových) položek tak, aby nedošlo k jejich překročení nad rámec aktuálního rozpočtu (finančního plánu) k 31.12.2009 a rovněž zajistit plnění příjmových položek rozpočtu (finančního plánu),
- správcům kapitol v průběhu II. pololetí 2009 provádět důkladnou měsíční analýzu příjmových a výdajových položek a pružně reagovat na možné vzniklé disproporce v plnění příjmových a v čerpání výdajových položek rozpočtu včasným podáním návrhu na jejich úpravu orgánům města prostřednictvím rozpočtových opatření,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
- k projednání zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2009,
- schválit rozpočtová opatření za I. pololetí 2009 podléhající na základě usnesení ZMP č. 18254 ze dne 16.12.2008 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2009, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu snižují celkové příjmy a výdaje o částku 46.891.325,13 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 8.

27. Zvýšení finančních prostředků v rezervě RMP pro rozpočtová opatření
Usnesení č. 9767:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

1

707100

20.000.000

 

Rezerva RMP pro rozpočtová opatření

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

20.000.000

 

Fond rezerv a rozvoje


28. Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2010
Usnesení č. 9768:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2010 včetně harmonogramu prováděných prací a termínů stanovených k projednání návrhu rozpočtu v orgánech města s tím, že neinvestiční (provozní) kapitoly jako celku jsou pro rok 2010 ohodnoceny indexem max. 0,9 oproti upravenému rozpočtu k 30. 6. 2009 dle výše uvedených kriterií s výjimkou mezd a energií,
s t a n o v u j e
pro rok 2010 následující kapitoly rozpočtu města:

Číslo kapitoly


Název kapitoly


Správce

10

Kancelář starosty

RNDr. Tatarkovičová Jaroslava

11

Správa a zabezpečení

Barták Rostislav

12

Krizové řízení

Ing. Jakubský Vincent

13

Městská policie

Bc. Nagy Jan

14

Právní a personální

JUDr. Olašáková Květa

15

Informační technologie

Mgr. Schlattauer Leo

16

Občanské záležitosti

Mgr. Javůrková Marie

19

DUHA KK u hradeb

PaedDr. Říha František

20

Školství a kultura

PaedDr. Říha František

21

Sociální věci

Mgr. Svozil Jaroslav

30

Obecní živnostenský úřad

Bc. Ing. Orálková Antonie

40

Životní prostředí

Ing. Cetkovská Martina

41

Doprava

Ing. Nakládal Miroslav

50

Správa majetku města

Ing. Grepl Miroslav

60

Rozvoj a investice

Ing. Zajíček Antonín

61

Stavební úřad

Ing. Košťál Jan

70

Finanční

Ing. Carda Radim

71

Sociální fond

JUDr. Olašáková Květa

90

Komunální služby

Ing. Štěpaník Jaroslav

91

Správa bytů a nebytových prostor

Ing. Štěpaník Jaroslav

 


29. Možnosti dalšího postupu ve věci předepsaného odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Usnesení č. 9769:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
postup v řízení předepsaného odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Finančním ředitelstvím v Ostravě dle varianty I.

30. Informace o majetku města Prostějova – studie, dokumentace a projekty
Usnesení č. 9770:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o majetku města Prostějova – studie, dokumentace a projekty.

31. Dodatek č. 1 k Příloze č. 1 ke Směrnici č. 1 Oběh účetních dokladů
Usnesení č. 9771:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 k Příloze č. 1 ke Směrnici č. 1 Oběh účetních dokladů.

34. Rozpočtová opatření:
34.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty
Usnesení č. 9772:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

6127

 

 

102400

60 000,00

(zvýšení položky – umělecká díla a předměty)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5169

 

 

102400

60 000,00

(snížení položky – propagační služby sochařské sympozium)


34.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (garážová vrata)
Usnesení č. 9773:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5171

0

0

0

117.000,00

 

( Pol. 5171 – Opravy a udržování )

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

0

0

7071

117.000,00

 

( Pol. 5901 - Rezerva rady pro RO )


34.3 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (úprava provozních výdajů)
Usnesení č. 9774:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5173

0

0

0

210.000,00

 

Posílení pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6122

0

0

212

210.000,00

 

Výměna kotle – nebude realizováno


34.4 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení (převod položek)
Usnesení č. 9775:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5171

 

 

 

20 000

(zvýšení položky 5171 opravy a udržování – oprava DA Ford a hasičské stříkačka PS 12 )

12

5512

5139

 

 

 

10 000

(zvýšení položky 5139 - nákup materiálu pro údržbu )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5156

 

 

 

20 000

(snížení položky 5156 - pohonné hmoty)

12

5512

5137

 

 

 

10 000

(snížení položky 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek )


34.5 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení (cvičení krizového štábu)
Usnesení č. 9776:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

 

 

 

25 000

(zvýšení pol. 5175 pohoštění – zajištění stravování a občerstvení na cvičení krizového štábu )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5169

 

 

 

25 000

(snížení pol. 5169 nákup ostatních služeb)


34.6 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha
Usnesení č. 9777:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

19

3319

5169

 

 

1901

369.000,-

 

(navýšení kapitoly 19 – Duha-nákup ostatních služeb) – projekt „Prostějovská zima 2009“

 

 

 

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

369.000,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

 

 

 

34.7 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci
Usnesení č. 9778:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5169

 

 

210400

4.490,--

nákup ostatních služeb – oddělení sociálně právní ochrany dětí – výlety pro matky s dětmi

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5175

 

 

210400

4.490,--

pohoštění - oddělení sociálně právní ochrany dětí – výlety pro matky s dětmi


34.8 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 9779:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3612

3112

 

 

 

81.622.199

 

Příjmy z prodeje bytových domů

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

81.622.199

 

Fond rezerv a rozvoje


34.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ A. Krále)
Usnesení č. 9780:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

 

 

600327

222 814

MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 – havárie přívodu vody na budově MŠ ul. A Krále

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

222 814

Rezerva pro havarijní a krizové situace


34.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (silnice Žešov)
Usnesení č. 9781:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

278000000

100 000

Rekonstrukce silnice III/0462 – Žešov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP


34.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD křižovatky v Čechovicích)
Usnesení č. 9782:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

283000000

50.000,- Kč

PD stavebních úprav křižovatky ulic Čechovická, Žitná, Foerstrova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

50.000,- Kč

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


34.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD osvětlení křižovatky)
Usnesení č. 9783:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

284000000

40.000,-

PD osvětlení křižovatky silnice II/150 a silnice Čechůvky - Kralice na Hané

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

40.000,-

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


34.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (středisko mládeže kopané)
Usnesení č. 9784:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

119000000

2 000 000

Středisko mládeže kopané

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

2 000 000

Rezerva RMP

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

1

119000000

15 000 000

Středisko mládeže kopané

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

15 000 000

FRR


34.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kanalizace zámek)
Usnesení č. 9785:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

 

52000000

2 400 000

PD – Rekonstrukce a využití zámku

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

 

 

2 400 000

FRR


34.16 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 9786:
Rada města Prostějova po projednání
1. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5154

 

 

900800

680 000,-

Veřejné osvětlení - elektrická energie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

 

 

900200

680 000,-

Sběrný dvůr Průmyslová ul.

2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5154

 

 

 

2 639 000,-

Veřejné osvětlení - elektrická energie

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 639 000,-

Fond rezerv a rozvoje


34.17 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor
Usnesení č. 9787:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5171

 

 

910100

4 302 726,-Kč

Správa a údržba bytů a nebytových prostor (Kostelecká 17)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

4 302 726,-Kč

Fond rezerv a rozvoje


34.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Šmeralova)
Usnesení č. 9788:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

170000000

150 000

CS Vodní ul. – Šmeralova ul.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

150 000

Rezerva RMP


34.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD regenerace sídliště Šárka)
Usnesení č. 9789:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

2212

6121

 

 

271000000

170 000

 

Projekt regenerace panelového sídliště Šárka v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

6119

 

 

93000000

170 000

 

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


34.20 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Partyzánská)
Usnesení č. 9790:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

 

 

600327

30 000

MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 – výměna koberce a malování po zatečení střešním pláštěm

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

607076

30 000

Havarijní a škodní události


35. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
35.2 Schválení pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka 121/11
Usnesení č. 9791:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 36,39m2 na nám. T.G.Masaryka č.121/11 v Prostějově
- Mgr. Milanu Popelkovi, zapsanému v seznamu advokátů pod ev.č. 8728, IČ 662 47 713, DIČ CZ7312164464
- za nabídnuté nájemné ve výši 1.800,-Kč/m2/rok, tj. 65.502,-Kč/rok, s inflační doložkou
- za účelem využití jako advokátní kanceláře.

35.3 Schválení pronájmu parkovacího místa – DPS Hacarova 4343/2
Usnesení č. 9792:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem parkovacího místa v domě s pečovatelskou službou v Hacarově ulici č. 4343/2 v Prostějově
- za účelem parkování vozidla ve vlastním užívání
- za roční nájemné ve výši 7.200,-Kč, s inflační doložkou.

35.4 Schválení ukončení smlouvy o nájmu NP – Svatoplukova 2516/59
Usnesení č. 9793:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor o rozloze 31,93m2 ve Svatoplukově ulici č.2516/16 v Prostějově.

36. Prodej bytových domů:
36.1 Prodej bytového domu v Prostějově, Pražská ul. č. 5
Usnesení č. 9794:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:
- bytového domu č.p. 2318 ( Pražská ul. 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4190 a pozemku p.č. 4190 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m2a dále pozemku p.č. 4191 zahrada o výměře 156 m2, vše k.ú. Prostějov
- Bytovému družstvu Pražská 5, družstvo, se sídlem Prostějov, Pražská 5, PSČ 796 01, IČO 283 46 483 za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 393 200,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

36.2 Prodej bytového domu v Prostějově, Tylova ul. č. 2
Usnesení č. 9795:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:
- bytového domu č.p. 1576 ( Tylova č. 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2869 a pozemku p.č. 2869 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 400 m2, v k.ú. Prostějov
- Bytovému družstvu Tylova 2, družstvo, se sídlem Prostějov, Tylova 1576/2, PSČ 796 01, IČO 283 44 570, za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 539 900,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

36.3 Prodej bytového domu v Prostějově, Ruská ul. č. 16
Usnesení č. 9796:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:
- bytového domu č.p. 673 (Ruská ul. 16 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1116/1 a pozemku p.č. 1116/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 491 m2a dále pozemku p.č. 1117 – zahrada o výměře 241 m2, vše k.ú. Prostějov
- Bytovému družstvu Ruská 16, družstvo, se sídlem Prostějov, Ruská 673/16, PSČ 796 01, IČO 283 38 987, za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 024 100,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

36.4 Prodej bytového domu v Prostějově, nám. Spojenců č. 4
Usnesení č. 9797:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:
- bytového domu č.p. 2619 ( nám. Spojenců 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4743 a pozemku p.č. 4743 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 258 m2, k.ú. Prostějov
- Občanskému sdružení Spojenci 2619, Prostějov, se sídlem Prostějov, Náměstí Spojenců č.2619/4, PSČ 796 01,
IČO 228 38 724 za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 821 600,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy .

36.5 Prodej bytového domu v Prostějově, ul. Vápenice č. 23
Usnesení č. 9798:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:
- bytového domu č.p. 2955 ( Vápenice č. 23 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5427 a pozemku p.č. 5427 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 382 m2, k.ú. Prostějov
- Bytovému družstvu Vápenice 23, se sídlem Prostějov, Vápenice 23, PSČ 796 01, IČO 283 47 315,
za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 165 400,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

36.6 Vyhlášení záměru prodeje bytového domu – Husovo nám. 83
Usnesení č. 9799:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje bytového domu č.p. 2034 ( Husovo nám. č. 83 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3738 a pozemku p.č. 3738 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 512 m2, k.ú. Prostějov za podmínek dle Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099.

37. Majetkoprávní záležitosti:
37.2 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p.č. 976/1 a p.č. 976/3 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9800:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu částí pozemků p.č. 976/1 a p.č. 976/3, oba v k.ú. Vrahovice, o celkové výměře 2 m2 (výměra jednotlivých částí pozemků činí 1 m2) společnosti VENDI s.r.o., se sídlem Prostějov, Určická 31, IČ: 253 17 423, za účelem umístění 2 ks mobilních stojanů pro informačně-navigační systém za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) na jednom mobilním stojanu bude umístěno max. 5 ks reklamních tabulí o rozměrech 0,3 x 1,3 m,
c) nájemné bude stanoveno ve výši 4.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
e) pronájem předmětných částí pozemků bude proveden formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2001/16/197 ze dne 15.11.2001.

37.3 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Kralice na Hané a změna a doplnění usnesení ZMP č. 19027 z 17. 2. 2009
Usnesení č. 9801:
Rada města Prostějova po projednání
1. v y h l a š u j e
záměr pronájmu pozemku p.č. 309/1 – orná půda o výměře 25.050 m2, v k.ú. Kralice na Hané, společnosti ECO Finance Group s.r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 1422/70, PSČ 796 01, IČ: 276 93 953, za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny, za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 25 let,
b) nájemné bude stanoveno v celkové výši 300 600,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
d) veškeré náklady spojené s užíváním pronajatých pozemků, zejména náklady na jejich údržbu, bude po dobu pronájmu hradit nájemce,
e) po ukončení pronájmu bude nájemce povinen uvést pronajaté pozemky do původního stavu,

2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19027 ze dne 17. 02. 2009 v bodě 1d) následovně:
d) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců od doby schválení změny územního plánu městyse Kralice na Hané, která umožní výstavbu fotovoltaické elektrárny na převáděných pozemcích, a po vydání příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení, na základě kterých bude povolena výstavba fotovoltaické elektrárny na převáděných pozemcích,
2) doplnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19027 ze dne 17. 02. 2009 v odstavci 1) o písmeno e) následovně:
e) do doby schválení změny územního plánu městyse Kralice na Hané, která umožní výstavbu fotovoltaické elektrárny na převáděných pozemcích a vydání příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení, na základě kterých bude povolena výstavba fotovoltaické elektrárny na převáděných pozemcích, bude mezi městem Prostějovem a společností SOLARIS Tech, s.r.o., uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej převáděných pozemků.


37.6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 492/3 v k.ú. Dětkovice u Prostějova
Usnesení č. 9802:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 492/3 – ost. plocha o výměře 4.884 m2 v k.ú. Dětkovice u Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení kladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


37.9 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 6055/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9803:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p.č. 6055/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Ing. Janu Srostlíkovi, místo podnikání Brodek u Prostějova, Císařská č.p. 3, PSČ: 798 07, IČ: 658 39 391 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 3,5 x 1,5 metru pro bar Camel za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.02.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 15.401 Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

37.10 Schválení výpůjčky pozemku p.č. 6169/191 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9804:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpůjčku pozemku p.č. 6169/191 – ostatní plocha o výměře 817 m2 v k.ú. Prostějov Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově, se sídlem Prostějov, Komenského 17, PSČ: 796 01, IČ: 440 53 916, za účelem užívání jako zahrady pro pobyt dětí v rámci provozu mateřské školy za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

37.11 Schválení výpůjčky ocelového přístřešku typu ED-02 od spol. ASEKOL s.r.o.
Usnesení č. 9805:
Rada města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
výpůjčku 1 ks uzamykatelného ocelového přístřešku typu ED-02 v pořizovací ceně 69.836 Kč bez DPH od společnosti ASEKOL s.r.o., se sídlem Praha 4, Dobrušská 1/1797, PSČ 147 00, IČ: 273 73 231, městu Prostějovu za účelem ukládání vyřazených elektrozařízení, za následujících podmínek:
a) přístřešek bude umístěn ve sběrném dvoře na ulici Průmyslová v Prostějově,
b) smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
c) smlouvu bude možno ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou,
d) město Prostějov ponese po dobu výpůjčky běžné náklady spojené s užíváním přístřešku a obvyklé náklady na jeho zachování,
2) z m o c ň u j e
Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, podpisem smlouvy uvedené v bodě 1) usnesení.

37.12 Schválení prodloužení Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/137 ze dne 29.04.2007
Usnesení č. 9806:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodloužení Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/137 ze dne 29.04.2007 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a společností Společenský dům Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ: 796 01, IČ: 277 16 333, jako vypůjčitelem, do 30.04.2010.

37.14 Schválení změny Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 19.09.1997
Usnesení č. 9807:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 19.09.1997 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ: 796 01, IČ: 494 51 723, jako nájemcem, v části týkající se osoby nájemce následovně:
- novým nájemcem bude společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ: 772 11, IČ: 618 59 575,
- ostatní podmínky Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 19.09.1997 zůstanou nezměněny.
Změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

37.17 Prodej bytových domů – vypořádání půdních vestaveb bytů v bytových domech na ul. Křížkovského 16, Plumlovská 33, Kollárova 7 a Přikrylovo nám. 2 v Prostějově
Usnesení č. 9808:
Rada města Prostějova po projednání
A) u z n á v á
závazky města Prostějova ve výši zbylých (neumořených) částí nákladů na půdní vestavby dle důvodové zprávy,

B) s c h v a  l u j e

uzavření dohod o úplatných převodech technického zhodnocení objektů k bydlení,

C) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

6121

 

 

 

297.804,50 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 7 v objektu k bydlení na ul. Křížkovského 16

50

3612

6121

 

 

 

535.511,50 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 8 v objektu k bydlení na ul. Křížkovského 16

50

3612

6121

 

 

 

389.760 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 7 v objektu k bydlení na ul. Plumlovská 33

50

3612

6121

 

 

 

511.907,50 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 8 v objektu k bydlení na ul. Plumlovská 33

50

3612

6121

 

 

 

405.600 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 7 v bytovém domě na ul. Kollárova 7

50

3612

6121

 

 

 

802.760 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 8 v objektu k bydlení na Přikrylově nám. 2

50

3612

6121

 

 

 

488.000 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 9 v objektu k bydlení na Přikrylově nám. 2

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

3.431.343,50 Kč

snížení Fondu rezerv a rozvoje


37.19 Prodej objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově
Usnesení č. 9809:
Rada města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
bod 2) usnesení Rady města Prostějova č. 9724 ze dne 28.07.2009
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej stavby občanského vybavení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 a pozemku st. p.č. 179 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše v k.ú. Vrahovice, Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, se sídlem Prostějov, Tetín 1, PSČ: 796 01, IČ: 440 53 991, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 900.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zaváže tyto nemovitosti v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) kupní smlouva bude uzavřena v termínu do 4 měsíců po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
3) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a Občanským sdružením na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, se sídlem Prostějov, Tetín 1, PSČ: 796 01, IČ: 440 53 991, jako budoucím kupujícím na prodej stavby občanského vybaveníč.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 a pozemku st. p.č. 179 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše v k.ú. Vrahovice, Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, za podmínek uvedených v bodě 2) usnesení s tím, že:
a) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA,
b) budoucí kupující zaplatí před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě zálohu na kupní cenu ve výši 350.000 Kč,
c) v případě prodlení budoucího kupujícího s uzavřením kupní smlouvy na prodej předmětných nemovitostí zaplatí budoucí kupující městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům vynaloženým městem Prostějovem na zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětných nemovitostí,
d) smlouva o budoucí kupní smlouvě bude mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a Občanským sdružením na pomoc zdravotně postiženým LIPKA jako budoucím kupujícím uzavřena před předložením materiálu na schválení prodeje nemovitostí uvedených v bodě 2) usnesení Zastupitelstvu města Prostějova.

37.20 Prodej nemovitostí v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9810:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemků p.č. 5477 - ostatní plocha o výměře 125 m2, p.č. 5481/1 - zahrada o výměře 1.060 m2 a p.č. 5481/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 96 m2 a objektu občanské vybavenosti bez č.p. a č.e. na pozemku p.č. 5481/2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti DATOM Service s.r.o., se sídlem Praha 5, Malátova 17, PSČ: 150 00, IČ: 279 45 545, za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena ve výši 1.600.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

37.22 Výkup pozemku p.č. 5764 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9811:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s akcí „Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela“:
1. výkup pozemku p.č. 5764 - orná půda o výměře 1.853 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem 370.600 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6409

6130

 

 

 

370.600

 

výkup pozemku – Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

 

 

370.600

 

snížení Fondu rezerv a rozvoje


37.26 Odkoupení částí pozemků p.č. 6676/1 a p.č. 6676/9, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9812:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup části pozemku p.č. 6676/1 – orná půda o výměře cca 219 m2 a části pozemku p.č. 6676/9 – ostatní plocha o výměře cca 10 m2, oba v k.ú. Prostějov (přesné výměry pozemků budou známy po zpracování geometrického plánu), od podílových spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, tj. celkem cca 91.600 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladů o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6409

6130

 

 

 

91.600,-

 

Výkup pozemků v k.ú. Prostějov – Brněnská ul.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

 

 

91.600,-

 

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


37.28 Schválení zřízení věcných břemen na pozemcích p.č. 3887 a p.č. 3888, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9813:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a užívat studnu včetně jejích součástí na části pozemku města Prostějova p.č. 3888 – zahrada v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu) a věcného břemene spočívajícího v právu chůze na částech pozemků města Prostějova p.č. 3887 – ost. plocha a p.č. 3888 – zahrada, oba v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti VÍT SPÁČIL – prádelny a čistírny, spol. s r.o., se sídlem Husovo nám. 2127/10, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 494 50 166, za následujících podmínek:
a) věcná břemena budou zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí uhradí společnost VÍT SPÁČIL – prádelny a čistírny, spol. s r.o.

37.30 Změna podmínek směny pozemků v k.ú. Prostějov, zřízení věcného břemene chůze a jízdy
Usnesení č. 9814:
Rada města Prostějova po projednání
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek směny pozemků v k.ú. Prostějov dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17145 ze dne 26. 06. 2007, a to následovně: podmínka c) se vypouští,

2) s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na pozemcích v k. ú. Prostějov dle důvodové zprávy za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno jen v případě uzavření směnné smlouvy dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17145 ze dne 26.06.2007 včetně pozdějších změn tohoto usnesení,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,
c) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

37.31 Zrušení předkupního práva k pozemkům v k.ú. Krasice
Usnesení č. 9815:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 54/9 – orná půda o výměře 2.216 m2 a st. p.č. 700 – zastavěná plocha o výměře 238 m2, oba v k.ú. Krasice (původně označeny jako pozemek p.č. 54/9 – orná půda o výměře 2.454 m2v k.ú. Krasice).

37.33 Zámek ve Ptení – revokace části usnesení RMP č. 9215 ze dne 17.03.2009
Usnesení č. 9816:
Rada města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
bod 3) usnesení Rady města Prostějova č. 9215 ze dne 17.03.2009 (schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej objektu zámku Ptení č.p. 60 na p.č. st. 59 a pozemků p.č. st. 59, p.č. 82/1, p.č. 82/2, p.č. 82/3, p.č. 83/1, p.č. 83/2, p.č. 81/5 a části p.č. 3630/1, vše v k.ú. Ptení).


37.34 Předkupní právo k pozemkům p.č. 134/1 a p.č. 134/2, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9817:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova udělit souhlas s převzetím veškerých závazků kupujících, vyplývajících z čl. VI. Kupní smlouvy č. 2008/16/052 ze dne 26.03.2008 společností Židovské uličky s.r.o., se sídlem SNP 9/6, Držovice, PSČ 796 07, IČ 283 53 734. Převzetí závazků bude provedeno formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2008/16/052 ze dne 26.03.2008.

37.35 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemků pro Povodí Moravy, s. p.
Usnesení č. 9818:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky pozemků p.č. 351/3 – orná půda o výměře 40.435 m2 a p.č. 345 – orná půda o výměře 18.708 m2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, pozemku p.č. 6406/1 – orná půda o výměře 44.661 m2, v k.ú. Prostějov a pozemků p.č. 309/13 – orná půda o výměře 16.272 m2, p.č. 309/2 – orná půda o výměře 9.776 m2, p.č. 309/34 – orná půda o výměře 854 m2 a p.č. 309/1 – orná půda o výměře 25.050 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, Povodí Moravy, s.p., se sídlem Brno, Veveří, Dřevařská 11, IČ: 708 90 013, na dobu určitou 1 rok, za účelem uložení sedimentů ze dna Plumlovské přehrady.

37.36 Schválení výpůjčky pozemků v k. ú. Prostějov, k. ú. Krasice, k. ú. Čechovice u Prostějova a k. ú. Domamyslice
Usnesení č. 9819:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpůjčku pozemků:
1) p.č. 110/5 – ostatní plocha o výměře 1 260 m2 v k.ú. Krasice (lokalita u nemocnice),
2) p.č. 6330/3 – ostatní plocha o výměře 1 591 m2 v k.ú. Prostějov (lokalita ul. B. Němcové),
3) p.č. 3631/36 – ostatní plocha o výměře 2 544 m2, p.č. 3631/42 – ostatní plocha o výměře 959 m2, p.č. 3700/6 – ostatní plocha o výměře 153 m2, p.č. 3700/10 – ostatní plocha o výměře 384 m2 a p.č. 3700/37 – ostatní plocha o výměře 2 m2,vše v k.ú. Prostějov (lokalita ul. Dolní),
4) p.č. 6169/152 – ostatní plocha o výměře 1 626 m2, p.č. 6169/154 – ostatní plocha o výměře 1 243 m2, p.č. 6169/156 – ostatní plocha o výměře 2 654 m2, p.č. 6169/158 – ostatní plocha o výměře 475 m2, p.č. 6169/159 – ostatní plocha o výměře 1 399 m2, p.č. 6169/160 – ostatní plocha o výměře 1 417 m2, p.č. 6169/177 – ostatní plocha o výměře 539 m2, p.č. 6169/151 – ostatní plocha o výměře 490 m2, p.č. 6169/161 – ostatní plocha o výměře 1 551 m2, p.č. 6169/162 – ostatní plocha o výměře 1 781 m2, p.č. 6169/163 – ostatní plocha o výměře 1 058 m2, p.č. 6169/164 – ostatní plocha o výměře 1 062 m2, p.č. 6169/166 – ostatní plocha o výměře 2 323 m2, p.č. 6169/168 – ostatní plocha o výměře 585 m2, p.č. 6169/169 – ostatní plocha o výměře 270 m2, p.č. 6169/171 – ostatní plocha o výměře 1 717 m2, p.č. 6169/172 – ostatní plocha o výměře 1 373 m2, p.č. 6169/173 – ostatní plocha o výměře 801 m2, p.č. 6169/175 – ostatní plocha o výměře 2 026 m2, p.č. 6169/178 – ostatní plocha o výměře 455 m2, vše v k.ú. Prostějov (lokalita Sídl. Svobody),
5) p.č. 427/54 – ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova (lokalita ul. E.Krásnohorské),
6) p.č. 413/2 – ostatní plocha o výměře 394 m2v k.ú. Domamyslice (lokalita ul. Domamyslická),
7) p.č 110/31 – ostatní plocha o výměře 442 m2, p.č. 110/32 – ostatní plocha o výměře 105 m2, p.č. 110/33 – ostatní plocha o výměře 102 m2, vše v k.ú. Krasice (lokalita ul. A.Fišárka),
8) p.č. 2397/11 – ostatní plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Prostějov (lokalita ul. St. Manharda),
9) p.č. 5718/69 – ostatní plocha o výměře 81 m2 v k.ú. Prostějov (lokalita ul. Wolfova),
10) p.č. 6231/2 – ostatní plocha o výměře 1 408 m2, p.č. 6231/4 – ostatní plocha o výměře 2 197 m2, vše v k.ú. Prostějov (lokalita ul. Krasická),
11) p.č. 3222/2 – ostatní plocha o výměře 931 m2 v k.ú. Prostějov (lokalita ul. Tylova),
12) p.č. 6037/10 – ostatní plocha o výměře 2 064 m2, p.č. 6037/16 – ostatní plocha o výměře 899 m2, p.č. 6037/21 – ostatní plocha o výměře 148 m2, vše v k.ú. Prostějov (lokalita ul. A.Fišárka),
13) p.č. 6752/6 – ostatní plocha o výměře 92 m2, p.č. 6752/7 – ostatní plocha o výměře 100 m2, vše v k.ú. Prostějov (lokalita ul. Okružní),
ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, městu Prostějovu za účelem údržby veřejných ploch za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce nabude účinnosti po provedení vkladu vlastnického práva města Prostějova k pozemkům p.č. 6002/2 – ostatní plocha o výměře 1 542 m2, p.č. 6002/3 – ostatní plocha o výměře 2 012 m2, p.č. 6002/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 744 m2, p.č. 6002/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2, p.č. 6002/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 017 m2, p.č. 6002/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455 m2, p.č. 6002/8 – ostatní plocha o výměře 228 m2, p.č. 6002/10 – ostatní plocha o výměře 120 m2, p.č. 6002/14 – ostatní plocha o výměře 448 m2, p.č. 6003/4 – ostatní plocha o výměře 567 m2, vše v k.ú. Prostějov (pozemky pod zimním stadionem a pozemky k němu přiléhající) a pozemku p.č. 174/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2 v k.ú. Prostějov (pozemek pod objektem ve dvoře radnice) do katastru nemovitostí,
b) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku,
c) město Prostějov ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky.

38. Různé
38.1 Žádost o souhlas s užitím znaku města
Usnesení č. 9820:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
užití znaku města Prostějova na materiálech Mistrovství České republiky ve výkonu záchranných psů, psovodů Integrovaného záchranného systému ČR, které se uskuteční ve dnech 19. – 20. 9. 2009 v Prostějově a jeho nejbližším okolí. Souhlas se uděluje Záchranné brigádě kynologů Jihomoravského kraje – Česká republika, Dr. Beneše 1153, 687 61 Vlčnov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

38.2 TJ Sokol I – žádost o změnu užití VFP
Usnesení č. 9821:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu užití veřejné finanční podpory, schválené na 60. schůzi Rady města Prostějova dne 5. 5. 2009 usnesením č. 9378 ve výši 10 000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I, Skálovo nám. 4, Prostějov, IČ 155 26 151 (poř. č. žádosti 104) takto:
- veřejná finanční podpora bude použita na úhradu nákladů spojených s účastí nohejbalového žákovského celku na Evropském poháru žáků v Košicích a na účast juniorů na Grand Prix Slovensko v Revúce.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                               Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                                           místostarosta města Prostějova

Prostějov 25. 8. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 31.8.2009 8:03:21 | přečteno 221x | Věra Krejčí
load