Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 68. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 68. schůze Rady města Prostějova

konané 8. 9. 2009

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9822:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 68. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 8. 9. 2009,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. V. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 9823:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat V. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

3. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova a ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 9824:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I) pořízení Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova firmou ARR – Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, Ostrava, IČ 47673168,
II) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3639

6119

 

 

285000000

200 000

Aktualizace strategického plánu města Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

200 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


4. Zadání veřejné zakázky – PD Náměstí E. Husserla
Usnesení č. 9825:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I. zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace nám. E. Husserla jednomu zájemci – firmě CAD Projekt Plus, s.r.o., Riegrova 2, Prostějov, IČ 25587293,
II. uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v souladu s předloženou nabídkou.

5. Přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Usnesení č. 9826:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova přijetí dotací a schválení Smlouvy č. 401/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 na realizaci akcí „Prostějov cyklostezka Žešov“ a „Prostějov cyklostezka Olomoucká I, II, III“ a dle přiloženého návrhu.

6. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Partyzánská, Sportcentrum – Vápenice)
Usnesení č. 9827:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

 

253000000

150 000

Energetický úsporná opatření MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34

60

3412

6121

 

 

192000000

1 350 000

Sportcentrum – Vápenice – rekonstrukce tělocvičny a oplocení dvora

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

175000000

1 500 000

Energetický úsporná opatření ZŠ Melantrichova


7. Schválení prodeje objektu Husovo nám. č. 83 v Prostějově
Usnesení č. 9828:
Rada města Prostějova po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova
s c h v á l i t
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

- bytového domu č.p. 2034 ( Husovo nám. č. 83 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3738 a pozemku p.č. 3738 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 512 m2, k.ú. Prostějov

- Baráčnickému spolku domu č. 83 na náměstí Husovo v Prostějově, se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2034/83, PSČ 796 01 Prostějov, IČO 228 38 384 za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 934 800,- Kč,
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy .

8. Čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 na nákup tabule do PC učebny
Usnesení č. 9829:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60
ve výši Kč 31.557,-- na nákup tabule do počítačové učebny dle schváleného projektu „Modernizace učeben ZŠ Melantrichova pro zlepšení využívání IT technologií při výuce“.

9. Prodej pozemků pro výstavbu 50 RD formou aukce
Usnesení č. 9830:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění zakázky „Zprostředkování prodeje pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice“ do 31.12.2009 a s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zprostředkování prodeje pozemků formou aukce č. 2008/16/310 uzavřené mezi společností OMEGA, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Havlíčkova 3a, PSČ 796 01, IČ: 469 67 885, jako zprostředkovatelem a městem Prostějovem jako zájemcem dne 06.10.2008 ve znění dle přílohy materiálu.

10. Schválení zahraniční pracovní cesty
Usnesení č. 9831:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s účastí Miroslava Pišťáka na zahraniční pracovní cestě na Slovensko dne 18. 9. 2009, včetně výplaty kapesného v max. výši.

11. Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.
Usnesení č. 9832:
Rada města Prostějova po projednání
1. r e v o k u j e
na návrh Ing. Jana Tesaře, starosty města, své usnesení č. 9743 ze dne 25. srpna 2009, kterým schválila
1) odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.,
2) nabídkovou cenu za odkup 2 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč a 1 000 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov ve výši 250.000,- Kč,
3) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6399

6201

 

1

 

250.000,-

 

(Nákup akcií VaK Prostějov, a.s.)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

250.000,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)


2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s. od akcionáře PENAM, a.s., IČ: 469 67 851, se sídlem Brno, Cejl 38,
2) nabídkovou cenu za odkup 2 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč a 1 000 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov ve výši 250.000,- Kč,
3) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6399

6201

 

1

 

250.000,-

 

(Nákup akcií VaK Prostějov, a.s.)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

250.000,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)


12.1 Záštita starosty nad literární soutěží
Usnesení č. 9833:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o převzetí záštity Ing. Jana Tesaře, starosty města Prostějova nad literární soutěží mladých autorů, kterou pořádá Rotary klub Prostějov.

12.4 Souhlas s rozšířením bezpečnostního chodníčku na velodromu
Usnesení č. 9834:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s rekonstrukcí bezpečnostního chodníčku podél vnitřní části oválu velodromu na ul. Kostelecká s rozšířením na 200 cm na pozemcích p. č. 5999/3 a p. č. 5999/4 oba v k. ú. Prostějov s tím, že veškeré náklady spojené s rekonstrukcí uhradí Sportovní klub cyklistů Prostějov, sdružení, se sídlem Prostějov, Kostelecká 49, č.p. 4468, IČ: 155 27 395.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                 Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova                        místostarosta města Prostějova

Prostějov 8. 9. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 23.9.2009 7:41:57 | přečteno 220x | Věra Krejčí
load