Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 69. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 69. schůze Rady města Prostějova

konané 22. 9. 2009

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9835:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 69. schůze, konané dne 22. 9. 2009,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, místostarostku města, ověřením zápisu.

2. Smlouva o spoluinvestorství – Kruhová křižovatka Petrské nám. (informace)
Usnesení č. 9836:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o záměru spolupráce s investorem akce „Kruhová křižovatka Petrské nám.“, Olomouckým krajem, jejímž výsledkem je společná realizace investiční akce na základě smlouvy o spoluinvestorství.

3. Výsledek ankety k využití areálu bývalého koupaliště za zimním stadionem
Usnesení č. 9837:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o výsledcích ankety k využití areálu bývalého koupaliště za zimním stadionem.

5. Informace o zadání veřejné zakázky „Územní plán Prostějov“
Usnesení č. 9838:
Rada města Prostějova po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o zadání veřejné zakázky „Územní plán Prostějov“,
2. s c h v a l u j e
mandátní smlouvu mezi obchodní společností RTS, a.s. a městem Prostějovem.

6. Ceny pro vítězné školy v soutěži ve sběru separovaného papíru v roce 2009
Usnesení č. 9839:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
ceny za účast v soutěži ve sběru papíru pro první tři vítězné školy takto:
1. cena 20 000,- Kč
2. cena 10 000,- Kč
3. cena 5 000,- Kč.

7. Veřejná finanční podpora – sociální oblast 
Usnesení č. 9840:
Rada města Prostějova po projednání
1. s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků zařazených v kapitole 21 – sociální věci

1) ve výši 10.000,-- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 58 645, (pořadové č. žádosti 257)
- na nájem kanceláře na Kostelecké ul. č. 17, poštovné, telefony, režijní náklady, kancelářské potřeby, přednáškovou a edukační činnost
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2) ve výši 5.000,-- Kč YMCA T. S., o.s., Na Řádku 21, Břeclav, IČ 265 32 859, (pořadové č. žádosti 245)
- na provozní náklady skautské klubovny 11. skautského oddílu Prostějov, Raisova ul.
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

3) ve výši 25.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 263)
- na Denní stacionář pro psychicky nemocné – na pokrytí mzdových a provozních nákladů
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

 

10.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Svaz postižených civilizačními chorobami)

21

3429

5222

 

 

 

5.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (YMCA T.S.)

21

4356

5223

 

 

 

25.000,--

VFP – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

 

40.000,--

ostatní neinvestiční výdaje


2: n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2009
1. ve výši 3.000,-- Kč Městské knihovně Prostějov, Skálovo nám. 6. Prostějov, IČ 670 08 976, (pořadové č. žádosti 259) na pořad „Když už jsme se narodili“, pořad určený pro nevidomé spoluobčany (SONS) a studenty středních škol,
2. ve výši 6.000,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, o.s., Nám. Svobody 4, Přerov, IČ 265 94 064, (pořadové č. žádosti 262) na opravu PC a pořízení nového monitoru.

8. Rozpočtová opatření:
8.1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 9841:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

7071000

470.470

 

(rezerva rady)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5011

 

 

 

350.000

 

(platy zaměstnanců v pracovním poměru)

 

13

5311

5031

 

 

 

87.500

 

(povinné poj. na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti)

 

13

5311

5032

 

 

 

31.500

 

(povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění)

 

13

5311

5038

 

 

 

1.470

 

(povinné pojistné na úrazové pojištění)

 


8.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 9842:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3421

5331

 

1

20399

662.750,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace – posílení finančního plánu - položka energie - plyn)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

662.750,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


8.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD místní nádraží)
Usnesení č. 9843:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

281000000

200 000

Projektová dokumentace - Místní nádraží

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

200 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


8.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Kostelecká)
Usnesení č. 9844:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

185000000

5 000 000

Cyklistická stezka Kostelecká

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

3 000 000

Rezerva RMP

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 000 000

FRR


8.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Žešov)
Usnesení č. 9845:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

263000000

1 700 000

Cyklistická stezka Žešov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 700 000

FRR


8.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Olomoucká)
Usnesení č. 9846:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

172000000

1 400 000

Cyklistická stezka Olomoucká

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 400 000

FRR


8.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (parkování u městského hřbitova)
Usnesení č. 9847:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

63000000

2 000 000

Plocha pro parkování u městského hřbitova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

2 000 000

Rezerva RMP


8.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (autobusové zastávky u nemocnice)
Usnesení č. 9848:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

187000000

3 200 000

Autobusové zastávky - nemocnice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 200 000

Rezerva RMP

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 000 000

FRR


8.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (autobusové zastávky na ul. Janáčkova)
Usnesení č. 9849:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

188000000

4 000 000

Autobusové zastávky – Janáčkova ulice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

2 000 000

Rezerva RMP

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 000 000

FRR


8.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (městské lázně)
Usnesení č. 9850:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

248000000

160 000

Lázně – rekonstrukce podhledu a prosklené stěny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

160 000

Rezerva RMP


8.11 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 9851:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

900300

120 000,-

Čištění města – náklady na opravy vodního díla na ul. J.Lady a kašny na nám. T.G.Masaryka

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

 

 

900200

120 000,-

Komunální odpad


8.12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště Dolní)
Usnesení č. 9852:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

161000000

150 000

Regenerace sídliště Dolní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

150 000

Rezerva RMP


8.13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (SPŠO Vápenice 1 – rekonstrukce kotelny)
Usnesení č. 9853:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zařadit investiční akci SPŠO Vápenice 1 – rekonstrukce kotelny do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2010.

9. Uzavření smlouvy se společnosti RIO Media, a. s.
Usnesení č. 9854:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností RIO Media, a.s. dle přiloženého návrhu.

10. Schválení výpůjčky pozemků pro Povodí Moravy s.p.
Usnesení č. 9855:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výpůjčku pozemků p.č. 351/3 – orná půda o výměře 40.435 m2 a p.č. 345 – orná půda o výměře 18.708 m2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, pozemku p.č. 6406/1 – orná půda o výměře 44.661 m2, v k.ú. Prostějov a pozemků p.č. 309/13 – orná půda o výměře 16.272 m2, p.č. 309/2 – orná půda o výměře 9.776 m2, p.č. 309/34 – orná půda o výměře 854 m2 a p.č. 309/1 – orná půda o výměře 25.050 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, Povodí Moravy, s.p., se sídlem Brno, Veveří, Dřevařská 11, IČ: 708 90 013, na dobu určitou 1 rok, za účelem uložení sedimentů ze dna Plumlovské přehrady.

11. Ukončení Smlouvy o nájmu ze dne 09.06.1997
Usnesení č. 9856:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu ze dne 09. 06. 1997 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Ivanem Šaranem jako nájemcem, dohodou k 30. 09. 2009.

12. Bytové záležitosti:
12.1 Návrh rozdělení DPS pro účely stanovení nájemného
Usnesení č. 9857:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
A) rozdělení domů DPS na jednotlivá pásma :
1. pásmo : Finská 9/4190, Hacarova 2/4343, Polišenského 1/4386, Polišenského 3/4467,
2. pásmo : Brněnská 40/4150, Brněnská 42/4151, Brněnská 46/4153, Fanderlíkova 38/393, Polská 13/674, Kostelecká 17/4165.
B) zvýšení nájemného v DPS dle jednotlivého pásma:
v pásmu č.1 je nájemné stanoveno v souladu s platnými předpisy, kdy nájemné se vyrovnává
současnému tzv. regulovanému nájemnému tj. 47 Kč/m²
v pásmu č.2 je nájemné sníženo proti pásmu č.1 o 15%, což činí 40 Kč/m²

12.2 Doporučení komise sociální a zdravotní ze dne 10. 9. 2009
Usnesení č. 9858:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s doporučením komise sociální a zdravotní ze dne 10. 9. 2009, tj. s okamžitým vystěhováním J. M. z bytu v DPS Polišenského v Prostějově, z důvodu neustálého narušování veřejného pořádku.

12.3 Návrh uzavření NS v DPS
Usnesení č. 9859:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

12.4 Návrh uzavření NS
Usnesení č. 9860:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důodové zprávě.

12.5 Informace o obsazení bytů v DPS – Kostelecká 17
Usnesení č. 9861:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o postupu nastěhování budoucích nájemníků do DPS Kostelecká č. 17/4165 Prostějov.

12.6 Návrh zvýšení nájemného v domě Jezdecká 6
Usnesení č. 9862:
Rada města Prostějova po projednání
s t a n o v u j e
nájemné v bytech na ul. Jezdecká 6a a Jezdecká 6b v Prostějově dohodou ve výši 26,- Kč/m².

13. Dotazy a podněty ze setkání vedení města s občany
Usnesení č. 9863:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí Odboru kancelář starosty,
- předložit na příští schůzi rady návrh řešení požadavků a připomínek občanů,
- zveřejnit materiál ze setkání vedení města s občany dle předloženého návrhu s doplněním po příští schůzi rady.

14. Různé:
14.1 ARYKA IN-WEST, a. s., Praha – žádost o souhlasné stanovisko
Usnesení č. 9864:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s instalací fotovoltaické elektrárny na střechách budov na pozemcích č. 8170, 8172, 8173, 8171, 8174, 8175, 8176, 8177 na LV č. 1202 katastrální území Prostějov. Toto souhlasné stanovisko je vydání k posouzení možnosti odboru elektrické energie společností EON.

14.2 Marek Pořízka, MORAVA CZ, Prostějov – žádost o souhlas s užitím znaku města Prostějova

Usnesení č. 9865:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e

užití znaku města Prostějova v rámci akce neziskové organizace MORAVA CZ, a to na oblečení a doprovodném vozidle v rámci cesty na motocyklech po JAR a Namibii. Souhlas se uděluje Marku Pořízkovi, MORAVA CZ, Rejskova 11, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

14.3 Systém parkování
Usnesení č. 9866:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
RNDr. Aleně Raškové a Ing. Pavlu Drmolovi, místostarostům města Prostějova,
zahájit přípravu realizace parkovacího systému v centru města Prostějova.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                         RNDr. Alena R a š k o v á , v. r.
místostarosta v zastoupení                      místostarostka města Prostějova
starosty města Prostějova

Prostějov 22. 9. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 14.10.2009 13:51:20 | přečteno 233x | Věra Krejčí
load