Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 70. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 70. schůze Rady města Prostějova

konané 6. 10. 2009

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9867:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 70. schůze, konané dne 6. 10. 2009,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí rady:
2.1 Doporučení komise koncepce a rozvoje města z 2. 9. 2009
Usnesení č. 9868:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 2. 9. 2009.

3. Závěrečná zpráva 2009 – MA 21
Usnesení č. 9869:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
materiál Závěrečná zpráva 2009 – „Organizace dobré veřejné služby“.

6. Návrh provedení auditu stávajícího stavu odběru elektřiny a výběr osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení
Usnesení č. 9870:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informace o nabídce provedení auditu stávajícího stavu odběru elektřiny ve všech objektech určených městem Prostějovem a provedení komplexního zadávacího řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,
u k l á d á
Ing. Pavlu Drmolovi, místostarostovi města a Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ Prostějov,
zajistit realizaci výběrového řízení na poskytnutí dodavatele el. energie.

7. Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na zimní období 2009 – 2010
Usnesení č. 9871:
Rada města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
„Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na zimní období od 1. 11. 2009 do 31. 3. 2010“,
2) u k l á d á
ředitelům organizací zřízených nebo založených městem Prostějovem,
zajistit vlastními silami zmírnění následků zimy u vstupů do budov jimi řízených organizací v zimním období od 1. 11. 2009 do 31. 3. 2010.

9. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2010 – verze I.
Usnesení č. 9872:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2010 - verze I. dle předloženého materiálu,
r o z h o d l a
doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto:

1. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v rámci kapitoly 10 – Kancelář starosty ve výši Kč 180 000,--,
2. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi kulturní RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 430 000,--,
3. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro výchovu a vzdělávání RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 220 000,--,
4. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro mládež a tělovýchovu RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 650 000,--,
5. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro „Grantový systém“ v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 630 000,--,
6. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi sociální a zdravotní RMP v rámci kapitoly 21 - Sociální věci ve výši Kč 430 000,--,
7. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi životního prostředí RMP v rámci kapitoly 40 - Životní prostředí ve výši Kč 220 000,--,
8. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi prevence kriminality RMP v rámci kapitoly 41 - Doprava ve výši Kč 45 000,--,
9. zřídit u kapitoly 70 - Finanční odbor rezervu pro rozpočtová opatření RMP ve výši Kč 50 000 000,--,
10. zřídit u kapitoly 70 - Finanční odbor rezervu pro havarijní a krizové situace ve výši Kč 4 000 000,--,
11. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 50 – Správa majetku města na regeneraci MPZ a MPR v celkové výši Kč 500 000,--,
12. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční odbor jako výtěžek z VHP v celkové výši Kč 4 900 000,--,
13. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na konzultační, poradenské a právní služby pro jednotlivé odbory u kapitoly 70 – Finanční odbor jako nerozdělené prostředky v celkové výši Kč 450 000,--,

u k l á d á
1. správcům kapitol zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2010 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předložené verze I.,
2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2010 jako verzi II. k projednání RMP dne 20.10.2009.

10. Navýšení finančních prostředků nad koef. 0,9 v kapitole 90 a 91
Usnesení č. 9873:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
navýšení rozpočtu nad koeficient 0,9 na rok 2010 v kapitole 90 – komunální služby v celkové částce
13 480 200 Kč takto:
ODPA 2219, Pol. 5169, ORG 900100 – Záležitosti pozemních komunikací – nákup služeb o částku 200 000 Kč,
ODPA 2219, Pol. 5171, ORG 900100 – Záležitosti pozemních komunikací – opravy o částku 1 504 500 Kč,
ODPA 3722, Pol. 5169, ORG 900200 – Sběr a svoz komunálních odpadů – nákup služeb o částku 5 347 000 Kč,
ODPA 3745, Pol. 5169, ORG 900300 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – čištění města – nákup služeb o částku 1 442 500 Kč,
ODPA 3745, Pol. 5169, ORG 900400 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – veřejná zeleň – nákup služeb o částku 3 140 700 Kč,
ODPA 3632, Pol. 5169, ORG 900500 – Pohřebnictví – nákup služeb o částku 395 500 Kč,
ODPA 3632, Pol. 5151, ORG 900500 – Pohřebnictví – vodné o částku 380 000 Kč,
ODPA 3631, Pol. 5171, ORG 900600 – Veřejné osvětlení - opravy o částku 1 070 000 Kč,
u k l á d á
Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru,
zařadit tyto uvedené částky do návrhu rozpočtu nad koeficient 0,9 na rok 2010 v kapitole 90.

11. Zhodnocení volných finančních prostředků města Prostějova v roce 2009
Usnesení č. 9874:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zhodnocování volných finančních prostředků na termínovaných vkladech vedených u České spořitelny, a.s. na období 3 měsíců a Raiffeisenbank a.s. na období 6 měsíců v jednotlivém případě do výše třicetmilionů korun českých.

12. Inventarizace majetku a závazků ve správě města Prostějova k 31. 12. 2009
Usnesení č. 9875:
Rada města Prostějova po projednání
1) j m e n u j e
ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku a závazků ve správě města Prostějova k 31.12.2009 ve složení:
předseda komise: Miroslav Pišťák, místostarosta
členové komise: Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru
Ing. Miroslav Grepl, vedoucí oboru správy majetku města
František Nevrtal, vedoucí odboru správy a zabezpečení
Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí
PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství a kultury
Mgr. Jaroslav Svozil, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic
Mgr. Milan Cibulka, vedoucí právního oddělení odboru právního a personálního
tajemník komise: Emil Dadák, pracovník finančního odboru

2) u k l á d á

  1. Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru, zpracovat do 15.10.2009

Harmonogram inventarizace k 31.12.2009 v souladu se Směrnicí č.7 – Inventarizace
majetku a závazků.

  1. Vedoucím odborů MěÚ Prostějov splnit úkoly schváleného Harmonogramu inventarizace k 31.12.2009.

 

  1. Miroslavu Pišťákovi, místostarostovi, zajistit projednání výsledků inventarizace předložené inventarizačními zápisy dílčích inventarizačních komisí v ústřední inventarizační komisi a zajistit vypracování souhrnného inventarizačního zápisu o výsledku provedené inventarizace do 28.2.2010.

 

  1. Ing. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru, předložit zápis ústřední inventarizační komise Radě města Prostějova jako nedílnou součást projednání závěrečného účtu města Prostějova za rok 2009.


13. Dotazy a podněty ze setkání s občany
Usnesení č. 9876:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí Odboru kancelář starosty,
zveřejnit předložený materiál ze setkání vedení města s občany včetně doplnění dle předloženého návrhu.

14. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví města Prostějova
Usnesení č. 9877:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) bezúplatné nabytí movitého majetku z vlastnictví ČR - Ministerstva vnitra,
b) Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky č. j.HSOL 252-564/EKO-2009 (§ 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.) dle přílohy,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova podpisem této smlouvy.

15. Rozšíření materiální vybavenosti krizového štábu
Usnesení č. 9878:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek ke smlouvě o výpůjčce uzavřený mezi městem Prostějov a ČR – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje dle přílohy,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova podpisem tohoto dodatku

16. Pracovní cesta
Usnesení č. 9879:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
účast Ing. Pavla Drmoly a Mgr. Jiřího Pospíšila na zahraniční pracovní cestě do Německa ve dnech 5. - 8. 11. 2009 včetně kapesného v max. výši.

17. Nařízení města Prostějova, kterým se mění Tržní řád
Usnesení č. 9880:
Rada města Prostějova po projednání
v y d á v á
Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů.

18. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 9881:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč občanům uvedeným v důvodové zprávě.

19. Zadání veřejné zakázky „Územní plán Prostějov“
Usnesení č. 9882:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zadávací dokumentaci pro otevřené řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Územní plán Prostějov“ dle předloženého návrhu.

20. OZV, kterou se mění spádové obvody základních škol
Usnesení č. 9883:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 16/2004, ve znění vyhlášky č. 16/2006, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu města Prostějova dle předloženého návrhu.

21. Přehled činností Městské knihovny Prostějov (duben – září 2009)
Usnesení č. 9884:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
přehled činností Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace za období duben až září 2009.

22. Čerpání investičních fondů ZŠ a MŠ
Usnesení č. 9885:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
1. s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši Kč 98 443,- na nákup elektrického varného kotle do školní jídelny,

2. s čerpáním investičního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši Kč 289 900,- na nákup univerzálního robotu vč. příslušenství a montáže do školní kuchyně,

3. s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 140 000,- na opravu kotlů pracoviště MŠ Čechovice a ZŠ Skálovo nám.

23. Čerpání rezervních fondů - RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 a ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
Usnesení č. 9886:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
1. s čerpáním rezervního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 v celkové výši Kč 130 000,-- na nákup šatních skříněk pro 1. stupeň základní školy,

2. s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 ve celkové výši Kč 115 000,-- na nákup dětských židliček pro mateřskou školu v částce Kč 75 000,- a vybavení kabinetu přírodopisu skříňkami v částce Kč 40 000,-.

24. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení č. 9887:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov ve výši dle přílohy.

25. Rekonstrukce tělocvičny Vápenice 9
Usnesení č. 9888:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
v souladu s doporučením komise pro výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Rekonstrukce tělocvičny Vápenice 9“ o výběru uchazeče - Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov,
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

192000000

501 000

Sportcentum – Vápenice – rekonstrukce tělocvičny a oplocení dvora

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

501 000

Rezerva RMP

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
jednat o podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

26. Projektový námět – Přednádražní prostor v ul. Martinákova
Usnesení č. 9889:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
projektový námět Rekonstrukce přednádražního prostoru v ul. Martinákova a Sladkovkého, Prostějov a přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava,
u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
neprodleně předat informace o uvedené akci Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

27. Schválení podání žádosti o dotaci z ROP Střední Morava v rámci 15. výzvy
Usnesení č. 9890:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
projektový námět, přípravu a podání žádosti o dotaci z ROP Střední Morava na projekt ve variantě II. Rekonstrukce DDM Vápenice.


28. Sportovní areál sídliště E. Beneše
Usnesení č. 9891:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o podmínkách provozu a požadavcích na vybavení sportovního areálu na sídlišti E. Beneše,
j m e n u j e
pracovní skupinu pro projednání podmínek provozu sportovního areálu na sídlišti E. Beneše ve složení RNDr. Rašková, Mgr. Uchytil a Ing. Baláš.

29. Zázemí pro atlety – RG a ZŠ města Prostějova
Usnesení č. 9892:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
nevybrat žádného z uchazečů veřejné zakázky „Zázemí pro atlety – RG a ZŠ Prostějov“a zadání zakázky zrušit.

30. Informace – přeložka silnice II/150
Usnesení č. 9893:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o přípravě investičních akcí – obchvat Ohrozim a obchvat Prostějov sever.

31. Zadání veřejné zakázky – Místní komunikace Určická – Krasická
Usnesení č. 9894:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I. Zadání otevřeného podlimitního řízení zakázky „Místní komunikace Určická - Krasická“
II. Soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu takto:
1. Cena 60 %
2. Termín realizace díla 15 %
3. Záruční doba 10 %
4. Sankce za nedodržení termínu 10 %
4.1 Sankce za nedodržení termínu realizace díla 7 %
4.2 Sankce za nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště 3 %
5. Sankce za nedodržení lhůty pro nástup na odstranění záručních vad 5 %

u k l á d á
Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zadat veřejnou zakázku „Místní komunikace Určická - Krasická“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy,

s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Místní komunikace Určická - Krasická“ uvedený v zápise ze schůze rady,

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle uvedeného seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

32. Žádosti o užití znaku města Prostějova
Usnesení č. 9895:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s užitím znaku města Prostějova:
1. pro prezentaci města na webových stránkách a v tištěném produktu Místní infostránky (Zlaté stránky) společnosti Mediatel. Souhlas se uděluje společnosti Mediatel, spol. s r.o., Thámova 16, 186 00 Praha v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.
2. na turistických a upomínkových předmětech. Souhlas se uděluje v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.
3. na pozvánkách na akci „Den pro Izrael“. Souhlas se uděluje Mezinárodnímu společenství ICEJ v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

33. Veřejná finanční podpora:
33.2 Veřejná finanční podpora - TJ HANÁ
Usnesení č. 9896:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu ve výši 10.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádosti 254)
- na podporu činnosti oddílu kopané (pronájmy, nákup dresů, nákup sportovního vybavení, cestovné, startovné, rozhodčí, ceny, turnaje)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

2039

10.000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) – TJ Haná Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5909

 

 

2039

10.000

 

(ostatní neinvestiční výdaje)


33.4 Veřejná finanční podpora - oblast sportu (nedoporučené žádosti)
Usnesení č. 9897:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 10.000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů v Krasicích, Západní 70, Prostějov, IČ 628 60 372 (poř. číslo žádosti 153)
- na podporu činnosti družstva mladých hasičů (výzbroj a výstroj, soustředění, účast na soutěžích, pořádání soutěží, nákup materiálu)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Domamyslice, Karafiátova 23, Prostějov, IČ 628 60 046 (poř. číslo žádosti 122)
- na podporu činnosti mladých hasičů (účast na soutěžích, soustředění, dresy)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

20 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

20 000

 

(nerozdělená VFP)


n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 50.000,-- Kč 1. SK Prostějov, Sportovní 1, IČ 266 21 916 (poř. číslo žádosti 246)
- na účast třech mládežnických mužstev na Mezinárodním mládežnickém fotbalovém Turnaji v Senci

2. ve výši 25.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 244)
- na účast na mezinárodních závodech Evropského poháru a na Mistrovství světa v lezení na umělé horolezecké stěně (cestovné, startovné, ubytování, výstroj)

3. ve výši 23.000,-- Kč TJ Pozemstav Prostějov, Krasická 6, IČ 441 59 919 (poř. číslo žádosti 220, 221)
- na soustředění mládeže v karate, doplnění ochranných a cvičebních pomůcek (v částce 3.000,-- Kč)
- na základní plavání předškolního a mladšího žactva (v částce 20.000,-- Kč)

4. ve výši 50.000,-- Kč Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, Trávnická 31, Prostějov, IČ 628 60 330 (poř. číslo žádosti 141)
- na závody s poštovními holuby

5. ve výši 50.000,-- Kč RICARDO – RACING TEAM, Plumlovská 89, Prostějov, IČ 687 28 395 (poř. číslo žádosti 225)
- na mezinárodní závod v dráhové cyklistice „Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka 3. ročník“

6. ve výši 25.000,-- Kč TJ Kulečník, Palackého 25, Prostějov, IČ 479 18 055 (poř. číslo žádosti 210)
- na nákup elektronických počítadel

7. ve výši 10.700,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916 (poř. číslo žádosti 179)
- na realizaci soutěže „O plavecký pohár CMG“

8. ve výši 15.000,-- Kč Biatlon klubu Prostějov - ČSB, Čehovice 23, IČ 440 53 436 (poř. číslo žádosti 209)
- na pořádání závodu „Český pohár – ATEX Cup“

9. ve výši 25.000,-- Kč SK ČUNÍN VOLEJBAL, J. Kučery 38, Prostějov, IČ 479 19 931 (poř. číslo žádosti 176)
- na pořádání volejbalového turnaje „Memoriál Jaroslava Reitra“

10. ve výši 40.000,-- Kč Klubu noční hokejová liga Prostějov, Krásná 4, IČ 270 35 352 (poř. číslo žádosti 171)
- na pořádání soutěže „Noční hokejová liga klubů a oddílů okresu Prostějov“

11. ve výši 12.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 152)
- na účast na vrcholných soutěžích sportovní střelby tělesně postižených

12. ve výši 50.000,-- Kč Kdo sportuje, nezlobí občanské sdružení, Belgická 2, Prostějov, IČ 270 34 143 (poř. číslo žádosti 137)
- na účast na mezinárodních tanečních soutěžích v disco dance a hip hop v roce 2009

13. ve výši 20.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 132)
- na pořádání lezeckých závodů „BaldCup a Český pohár mládeže“

14. ve výši 20.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 75)
- na účast na motocyklových závodech

15. ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení Veřejná lyžařská škola Prostějov, B. Němcové 11, IČ 226 71 366 (poř. číslo žádosti 96)
- na podporu činnosti (cestovné, doprava, nákup zdravotního materiálu, akreditace a certifikace, ceny, cvičební pomůcky)

16. ve výši 50.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. číslo žádosti 206)
- na účast na mistrovství světa v lukostřelbě

17. ve výši 20.000,-- Kč Asociaci víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR Prostějov - Střelci, Rozhonova 2, IČ 441 60 003 (poř. číslo žádosti 52)
- na podporu mládeže ve střeleckém sportu (účast v soutěžích, nákup materiálu)

18. ve výši 14.100,-- Kč (poř. číslo žádosti 263)
- na soutěže v šipkách

19. ve výši 50.000,-- Kč PARAKLUBU DUKLA, Letecká 1, Prostějov, IČ 628 58 246 (poř. číslo žádosti 249)
- na podporu činnosti parašutistické přípravky (náklady na pronájem letecké techniky, pronájem větrného simulátoru volného pádu pro nácvik skupinové akrobacie)

20. ve výši 28.000,-- Kč Volejbalovému klubu PVK Prostějov, Krátká 9, IČ 266 40 520 (poř. číslo žádosti 232)
- na uspořádání dvoudenního turnaje mladších žaček ve volejbale „Pohár Moravy“

21. ve výši 15.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 233)
- na přípravu a účast na soutěžích v zápase (cestovné, ubytování, výstroj, výzbroj, zdravá výživa)

n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 282.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. čísla žádostí 67, 69, 74, 101, 102, 103 )
- na podporu činnosti odd. zápasu – příprava k zápasům a přeborům, startovné, ubytování a další výdaje spojené s účastí na soutěžích (v částce 80.000,-- Kč)
- na Memoriál G. Frištenského v zápase a Memoriál Adolfa Krupičky (v částce 20.000,-- Kč)
- na pořádání turnaje „Velká cena dětí v judu“ (v částce 12.000,-- Kč)
- na podporu činnosti odd. nohejbal – náklady spojené s účastí na soutěžích, materiálně technické zabezpečení (v částce 150.000,-- Kč)
- na organizování III. kola Evropského poháru žáků v nohejbale (v částce 20.000,-- Kč)

2. ve výši 80.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865 (poř. číslo žádosti 211)
- na organizaci parašutistické soutěže „LEGEND 2009“

3. ve výši 200.000,-- Kč Sport a věda, Českobratrská 35, Prostějově, IČ 269 99 757 (poř. číslo žádosti 127)
- na „Minitenis do prostějovských škol“

4. ve výši 176.000,-- Kč Oddílu boxu Prostějov, St. Manharda 6, IČ 265 81 736 (poř. číslo žádosti 135)
- na podporu činnosti (doprava, ubytování, stravné, startovné, registrace, lékařské prohlídky, vybavení sportovců, pomůcky na výuku, propagace)

5. ve výši 1.500.000,-- Kč HK Jestřábi Prostějov, Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947 (poř. číslo žádosti 35)
- na podporu činnosti (pronájem ledové plochy, náklady na dopravu, odměny trenérů, náklady na rozhodčí, výzbroj a výstroj, pronájmy nebytových prostor)

6. ve výši 80.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 005 44 264 (poř. číslo žádosti 4)
- na podporu činnosti horolezeckého oddílu (provoz, cestovné, ceny, diplomy, výstroj, výzbroj)

7. ve výši 75.000,-- Kč Horolezeckému oddílu Adrenalin Prostějov, Západní 93, IČ 227 33 655 (poř. číslo žádosti 109)
- na podporu činnosti (výstroj, výzbroj, cestovné, startovné, propagace, ubytování, školení, přednášky)

8. ve výši 100.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. čísla žádostí 247 z roku 2008)
- na podporu činnosti mládežnického družstva odd. házené (doprava, cestovné, rozhodčí, soustředění, přípravné turnaje)

9. ve výši 193.000,-- Kč Sportovnímu klubu TAURUS plavání, Tylova 79, Prostějov, IČ 708 63 041 (poř. čísla žádostí 26)
- na podporu činnosti (účast na závodech, nákup materiálu, doprava, startovné, ubytování, pronájmy).

33.5 Veřejná finanční podpora - oblast kultury (nedoporučené žádosti)
Usnesení č. 9898:
Rada města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 20.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916 (poř. číslo žádosti 249)
- na projekt Divadlem pomáháme růst (cestovné – letecká doprava do Kanady na mezinárodní festival v Trois du Riviéres -18. 7. až 25. 7. 2009)

2. ve výši 15.000,-- Kč Romaňi lavuta, DIČ 327 - 70288038 (poř. číslo žádosti 258)
- na projekt Miss Roma 2009 (pronájem sálu, kytice, dárky pro účastníky, občerstvení)

3. ve výši 30.000,-- Kč  (poř. číslo žádosti 260)
- na slavnostní koncert ke 100. výročí narození prof. Karla Bezdíčka (honoráře pro účinkující, fotografie, doprava, stěhování klavírů, občerstvení).

33.6 Veřejná finanční podpora - oblast kultury (doporučená VFP), revokace části usnesení č. 9381
Usnesení č. 9899:
Rada města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
a) část usnesení RMP č. 9381 ze dne 5. 5. 2008, kterým rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise ve výši 15.000,-- Kč Ing. Jaroslavu Krejčímu, IČ 484 64 601 (poř. číslo žádosti 48) na zprostředkování květinové show (pronájem, osvětlení, hudba, ozvučení, honoráře, rostlinný materiál)

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

2040

15.000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5212

 

 

2040

15.000

 

(neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům – fyzickým osobám)


s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise
ve výši 3.000,-- Kč Taneční škole Pirouette, Husovo nám. 9, Prostějov, IČ 227 25 156 (poř. číslo žádosti 248)
- na uspořádání tanečních vystoupení v Městském divadle (pronájem divadla, nákup cen oceněným tanečníkům)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5222

 

 

2040

3.000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) -Taneční škola Pirouette

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

2040

3.000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


33.7 Veřejná finanční podpora - komise životního prostředí
Usnesení č. 9900:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí
ve výši 20.000 Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, příspěvkové organizaci, nám. T.G.Masaryka 21/2,
796 01 Prostějov, IČ 000 91 405 (poř. č. žádosti 261)
- na geologickou výstavu „Stopy v kameni“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5339

 

 

404003

20.000

(Geologická výstava-muzeum)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

404003

20.000

(Prostředky komise životního prostředí )


33.8 Veřejná finanční podpora – Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov
Usnesení č. 9901:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 10.000 Kč Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže, Filipcovo nám. 4, Prostějov, IČ 44159994; (poř. č. žádosti neuvedeno)
- na opravu hodin
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3330

5223

 

 

 

10 000

 

VFP Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

10 000

 

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)


34. Změna termínu pro podání žádostí o VFP
Usnesení č. 9902:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a ,
že termín pro podání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory v roce 2010 je 31. 12. 2009,
u k l á d á
RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí odboru kancelář starosty,
informovat o tomto rozhodnutí veřejnost.

35. Rozpočtové opatření:
35.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 9903:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5169

0

0

0

130.280,00

 

( Pol. 5169 –Nákup ostatních služeb – zajištění ohňostroje včetně organizačního zabezpečení – Silvestr 2009 )

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

0

0

7071

130.280,00

 

( Pol. 5901 - Rezerva rady pro RO )

 


35.2 Rozpočtové opatření kapitoly 16 – občanské záležitosti
Usnesení č. 9904:
Rada města Prostějov po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

16

2229

2210

 

 

410000

4.500.000,-

 

Přijaté sankční platby – pokuty za přestupky zachycené stacionárními radary

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

16

2229

5169

 

 

410000

2.500.000,-

 

Nákup ostatních služeb – stacionární radary

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

2.000.000,-

 

Fond rezerv a rozvoje


35.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 9905:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

300.000,-

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20338

300.000,-

 

(snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60)


b) použití části neinvestičního příspěvku ve výši 100.000 Kč z položky energie na pokrytí odpisů vzniklých v souvislosti s realizovaným projektem „Modernizace učeben ZŠ Melantrichova pro zlepšení využívání IT technologií při výuce“.

35.4 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 9906:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

 

 

 

300 000

(ozdravování hosp. zvířat , zajištění péče o toulavé psy-služby)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

300 000

( rezerva RMP pro ROZOP )


35.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD CS Určická)
Usnesení č. 9907:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

2219

6121

 

 

287000000

200 000

 

Projektová dokumentace CS Určická

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

200 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


35.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (autobusové zastávky – Janáčkova ul.)
Usnesení č. 9908:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

188000000

4 800 000

Autobusové zastávky – Janáčkova ulice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

2 800 000

Rezerva RMP

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 000 000

FRR


35.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (revitalizace školních zahrad)
Usnesení č. 9909:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) přípravu projektové dokumentace na revitalizaci školních zahrad dle navrženého seznamu,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

 

 

282000000

160.000,- Kč

PD Revitalizace školních zahrad MŠ

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

286000000

80.000,- Kč

PD Revitalizace školních zahrad ZŠ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

240.000,- Kč

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


35.9 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční a 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 9910:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6121

 

 

210

113.000,-

 

(Budovy, haly, stavby - Zastřešení parkovacích míst na Školní 4)

 

11

6171

6121

 

 

214

487.000,-

 

(Budovy, haly, stavby – rekonstrukce kanceláří č. 22 a 27)

 

70

6310

5163

 

 

 

450.000,-

 

(Služby peněžních ústavů - poplatky)

 

70

6409

5166

 

 

708100

100.000,-

 

(Studie a analýzy)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6122

 

 

 

330.000,-

 

(Stroje, přístroje, zařízení – obměna služebního vozidla)

 

11

6171

5154

 

 

 

500.000,-

 

(Elektrická energie)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

320.000,-

 

(Frond rezerv a rozvoje)


35.10 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 9911:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

1014

5492

0

0

0

150 000,00

 

Dary obyvatelstvu – částečná úhrada nákladů za trvalé označování psů

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

0

0

707100

150 000,00

 

Rezerva RMP pro ROZOP


35.11 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond
Usnesení č. 9912:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

 

 

710070

4 000

Peněžní odměny

2. Snižuje rozpočet výdajů

 

 

 

 

 

 

 

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5194

 

 

710070

4 000

Věcné dary


35.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 9913:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

6122

 

 

900200

150 000,-

Komunální odpad - Zabezpečení sběrného dvora v Prostějově, Průmyslová ul.

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

3121

 

 

900200

150 000,-

Komunální odpad - Přijatý peněžní dar


35.13 Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha
Usnesení č. 9914:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

19

3313

2111

 

 

1901

1.771.000,-

 

Prodej služeb a výrobků – Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

19

3319

2111

 

 

1901

320.000,-

 

Prodej služeb a výrobků – Duha KK u hradeb

 

19

3319

2112

 

 

1901

50.000,-

 

Prodej zboží – občerstvení Duha KK u hradeb

 

50

3319

2132

 

 

1901

50.000,-

 

Pronájem nemovitostí a jejich částí – Duha KK u hradeb

 

19

3319

2122

 

1

1901

778.930,-

 

Odvod příspěvkové organizace – Duha KK u hradeb (odvod zůstatku peněžních fondů )

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

19

3313

2111

 

 

190100

1.771.000,-

 

Prodej služeb a výrobků – Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

19

3319

2111

 

 

190100

320.000,-

 

Prodej služeb a výrobků – Duha KK u hradeb

 

19

3319

2112

 

 

190100

50.000,-

 

Prodej zboží – občerstvení Duha KK u hradeb

 

50

3319

2132

 

 

190100

50.000,-

 

Pronájem nemovitostí a jejich částí – Duha KK u hradeb

 

19

3319

2122

 

1

190100

778.930,-

 

Odvod příspěvkové organizace – Duha KK u hradeb (odvod zůstatku peněžních fondů )

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

3313

5139

 

 

1901

78.000,-

 

Nákup materiálu – Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

11

3313

5151

 

 

1901

25.000,-

 

Studená voda – Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

11

3313

5153

 

 

1901

200.000,-

 

Plyn – Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

11

3313

5154

 

 

1901

179.000,-

 

Elektrická energie – Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

11

3313

5169

 

 

1901

10.000,-

 

Nákup ostatních služeb - Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

11

3313

5171

 

 

1901

20.000,-

 

Opravy a udržování - Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

11

6171

5139

 

 

1901

266.000,-

 

Nákup materiálu j.n. – Duha KK u hradeb

 

11

6171

5154

 

 

1901

73.000,-

 

Elektrická energie - Duha KK u hradeb

 

11

6171

5171

 

 

1901

10.000,-

 

Opravy a udržování - Duha KK u hradeb

 

14

6171

5011

 

 

1901

1.514.000,-

 

Platy – pracovníci bývalé přísp. orgce Duha KK u hradeb

 

14

6171

5021

 

 

1901

470.000,-

 

Ostatní osobní výdaje – Dohody (promítači, šatnářky, aj.)

 

14

6171

5031

 

 

1901

433.000,-

 

Pojistné na sociální zabezpečení - pracovníci bývalé přísp. orgce Duha KK u hradeb

 

14

6171

5032

 

 

1901

160.000,-

 

Pojistné na zdravotní pojištění - pracovníci bývalé přísp. orgce Duha KK u hradeb

 

19

3313

5169

 

 

1901

711.500,-

 

Nákup ostatních služeb - Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

19

3313

5169

 

1

1901

628.500,-

 

Nákup ostatních služeb - Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

19

3319

5138

 

 

1901

15.000,-

 

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) - občerstvení Duha KK u hradeb

 

19

3319

5169

 

 

1901

1.647.000,-

 

Nákup ostatních služeb - Duha KK u hradeb

 

19

3319

5169

 

1

1901

81.000,-

 

Nákup ostatních služeb - Duha KK u hradeb - Prostějovské léto

 

19

3319

5194

 

1

1901

4.000,-

 

Věcné dary - Duha KK u hradeb – odměny soutěžícím - Prostějovské léto

 

60

3313

5169

 

 

1901

20.000,-

 

Nákup ostatních služeb – revize - Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

60

3313

5171

 

 

1901

65.500,-

 

Opravy a udržování - Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

70

6171

5163

 

 

1901

30.000,-

 

Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky

 

70

6310

5163

 

 

1901

10.000,-

 

Služby peněžních ústavů – pojištění majetku města

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

3313

5139

 

 

190100

78.000,-

 

Nákup materiálu – Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

11

3313

5151

 

 

190100

25.000,-

 

Studená voda – Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

11

3313

5153

 

 

190100

200.000,-

 

Plyn – Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

11

3313

5154

 

 

190100

179.000,-

 

Elektrická energie – Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

11

3313

5169

 

 

190100

10.000,-

 

Nákup ostatních služeb - Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

11

3313

5171

 

 

190100

20.000,-

 

Opravy a udržování - Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

11

6171

5139

 

 

190100

266.000,-

 

Nákup materiálu j.n. – Duha KK u hradeb

 

11

6171

5154

 

 

190100

73.000,-

 

Elektrická energie – Duha KK u hradeb

 

11

6171

5171

 

 

190100

10.000,-

 

Opravy a udržování - Duha KK u hradeb

 

14

6171

5011

 

 

190100

1.514.000,-

 

Platy – pracovníci bývalé přísp. orgce Duha KK u hradeb

 

14

6171

5021

 

 

190100

470.000,-

 

Ostatní osobní výdaje – Dohody (promítači, šatnářky, aj.)

 

14

6171

5031

 

 

190100

433.000,-

 

Pojistné na sociální zabezpečení - pracovníci bývalé přísp. orgce Duha KK u hradeb

 

14

6171

5032

 

 

190100

160.000,-

 

Pojistné na zdravotní pojištění - pracovníci bývalé přísp. orgce Duha KK u hradeb

 

19

3313

5169

 

 

190100

711.500,-

 

Nákup ostatních služeb - Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

19

3313

5169

 

1

190100

628.500,-

 

Nákup ostatních služeb - Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

19

3319

5138

 

 

190100

15.000,-

 

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) – občerstvení Duha KK u hradeb

 

19

3319

5169

 

 

190100

572.000,-

 

Nákup ostatních služeb - Duha KK u hradeb

 

19

3319

5169

 

 

190101

126.000,-

 

Nákup ostatních služeb – Duha KK u hradeb – Wolkrův Prostějov

 

19

3319

5169

 

 

190102

350.000,-

 

Nákup ostatních služeb – Duha KK u hradeb – Prostějovské léto

 

19

3319

5169

 

 

190103

230.000,-

 

Nákup ostatních služeb – Duha KK u hradeb – Prostějovské hanácké slavnosti

 

19

3319

5169

 

 

190104

369.000,-

 

Nákup ostatních služeb – Duha KK u hradeb – Prostějovská zima

 

19

3319

5169

 

1

190102

81.000,-

 

Nákup ostatních služeb – Duha KK u hradeb - Prostějovské léto

 

19

3319

5194

 

1

190102

4.000,-

 

Věcné dary - Duha KK u hradeb - odměny soutěžícím - Prostějovské léto

 

60

3313

5169

 

 

190100

20.000,-

 

Nákup ostatních služeb - revize - Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

60

3313

5171

 

 

190100

65.500,-

 

Opravy a udržování - Kino Metro 70, Kinoklub Duha

 

70

6171

5163

 

 

190100

30.000,-

 

Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky

 

70

6310

5163

 

 

190100

10.000,-

 

Služby peněžních ústavů – pojištění majetku města


36. Valná hromada obchodní společnosti DSP, s. r. o.
36.1 Informace o ceně tepla pro rok 2010
Usnesení č. 9915:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o ceně tepla pro rok 2010.

36.2 Informace o provozu Aquaparku v roce 2009
Usnesení č. 9916:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o provozu aquaparku v roce 2009.

36.3 Převod Aquaparku do majetku DSP, s. r. o.
Usnesení č. 9917:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání
s c h v a l u j e
záměr převodu aquaparku do majetku Domovní správy Prostějov,s.r.o.

36.4 Informace o organizačních změnách v DSP, s. r. o.
Usnesení č. 9918:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o organizačních změnách v Domovní správě Prostějov,s.r.o.

36.5 Problematika domu na ul. Jano Köhlera 2
Usnesení č. 9919:
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání
u k l á d á
Ing. Vladimíru Průšovi, řediteli Domovní správy Prostějov, s.r.o.,
zajistit vyklizení bytové jednotky č. 9 umístěné ve dvorním traktu stavby občanského vybavení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 v k.ú. Vrahovice nejpozději do 31. 12. 2009.

37. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
37.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP - Kostelecká 17
Usnesení č. 9920:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č.725 o celkové rozloze 22,25 m2 v domě Kostelecká č.17/4165 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

37.2 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Svatoplukova 59
Usnesení č. 9921:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor č.218 o celkové rozloze 31,93 m2 v domě Svatoplukova č.59/2516 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

37.3 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – J. V. Myslbeka 17
Usnesení č. 9922:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu parkovacího místa č.707 v domě J.V.Myslbeka č.17 v Prostějově, za těchto podmínek:
- s předností parkování vozidla nájemníků domu J.V.Myslbeka č.17-21, v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
-- za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.800,-Kč, s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

37.4 Schválení pronájmu NP – Žižkovo nám. 15
Usnesení č. 9923:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 75,16m2 na Žižkově nám. č. 140/15 v Prostějově
- za nabídnuté nájemné ve výši 300,- Kč měsíčně, s inflační doložkou
- za účelem využití jako skladu.

37.5 Schválení pronájmu parkovacího místa – DPS Polišenského 3
Usnesení č. 9924:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem parkovacího místa č. 805( stání č. 6) v domě s pečovatelskou službou Polišenského ulici č. 4467/3 v Prostějově
- za účelem parkování motorového vozidla ve vlastním užívání
- za nabídnuté nájemné ve výši 7.500,-Kč ročně, s inflační doložkou.

37.6 Schválení změny v osobě nájemce – parkovací místo v ul. Norská 2
Usnesení č. 9925:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 813 v Norské ulici č.4243/2 v Prostějově dle důvodové zprávy.


37.7 Schválení změny v osobě nájemce – NP v ul. Kravařova 1
Usnesení č. 9926:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 190 v Kravařově ulici č. 123/1 v Prostějově ze dne 22.4.2002 uzavřené mezi městem Prostějovem, zastoupeným Domovní správou Prostějov, s.r.o. a Českým svazem chovatelů AKVA - TERA, zastoupeným Petrem Kašubou, IČ 45482853,  jako nájemcem, a to v části týkající se osoby nájemce následovně:
- novým nájemcem bude Petr Kašuba, IČ 45482853, 
- ostatní podmínky Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.190 ze dne 22.4.2002 zůstávají nezměněny.

38. Majetkoprávní záležitosti:
38.1 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 2490/2 a p.č. 2490/3, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9927:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p.č. 2490/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 a p.č. 2490/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, oba v k.ú. Prostějov,za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

38.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 5385 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9928:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 5385 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 9 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) společnosti ONE V s.r.o., se sídlem Javorová 360/1, Prostějov, Domamyslice, PSČ: 796 04, IČ: 283 30 714, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

38.3 Vyhlášení záměru prodeje 2 částí pozemku p.č. 854/7 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9929:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje 2 částí pozemku p.č. 854/7 – orná půda v k.ú. Vrahovice o celkové výměře cca 300 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti KAJA s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 711, PSČ: 798 11, IČ: 253 32 244, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

38.5 Schválení pronájmu pozemku p.č. 6765/3 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9930:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 6765/3 – ostatní plocha o výměře 299 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku městu Prostějovu za účelem užívání veřejně přístupné účelové komunikace a chodníku za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 20 Kč/m2 ročně, tj. 5.980 Kč/rok,
c) nájemné bude placeno ročně předem,
d) nájemné nebude navyšováno o míru inflace,
e) město Prostějov zaplatí pronajímatelům bezdůvodné obohacení za užívání pozemku p.č. 6765/3 o výměře 299 m2 v k.ú. Prostějov za období předcházejících 2 let ve výši 20 Kč/m2/rok, tj. celkem ve výši 11.960 Kč.

38.6 Schválení pronájmu částí pozemků p.č. 976/1 a p.č. 976/3, oba v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9931:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem částí pozemků p.č. 976/1 a p.č. 976/3, oba v k.ú. Vrahovice, o celkové výměře 2 m2 (výměra jednotlivých částí pozemků činí 1 m2) společnosti VENDI s.r.o., se sídlem Prostějov, Určická 31, IČ: 253 17 423, za účelem umístění 2 ks mobilních stojanů pro informačně-navigační systém za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) na jednom mobilním stojanu bude umístěno max. 5 ks reklamních tabulí o rozměrech 0,3 x 1,3 m,
c) nájemné bude stanoveno ve výši 4.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
e) pronájem předmětných částí pozemků bude proveden formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2001/16/197 ze dne 15.11.2001.

38.7 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2008/16/129 ze dne 11.06.2008
Usnesení č. 9932:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2008/16/129 ze dne 11.06.2008 dle důvodové zprávy.

38.8 Schválení změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 99/16/160 ze dne 30.07.1999
Usnesení č. 9933:
Rada města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 99/16/160 ze dne 30.07.1999 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Prostějovská pekárna, s.r.o., se sídlem Prostějov, J. B. Pecky 13, IČ: 440 15 615 (právním nástupcem této společnosti je společnost PENAM, a.s., se sídlem Brno, Cejl 38, IČ: 469 67 851), jako nájemcem, na pronájem nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 177 na pozemku p.č. 245 v k.ú. Prostějov (Skálovo nám. 2, 2a v Prostějově) v části týkající se předmětu nájmu a výše nájemného následovně:
a) předmět nájmu bude zúžen o nebytové prostory umístěné ve II. nadzemním podlaží předmětného objektu o celkové výměře 223 m2, v pronájmu zůstanou pouze nebytové prostory v I. nadzemním podlaží předmětného objektu o celkové výměře 260 m2,
b) nájemné bude sníženo na 362.166 Kč ročně,
c) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 99/16/160 ze dne 30.07.1999 zůstanou nezměněny,
2) v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor umístěných ve II. nadzemním podlaží objektu k bydlení č.p. 177 na pozemku p.č. 245 v k.ú.Prostějov (Skálovo nám. 2, 2a v Prostějově) o celkové výměře 223 m2 za účelem využití jako administrativních prostor za nabídnuté roční nájemné.

38.9 Prodej pozemku p.č. 660/5 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9934:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemku p.č. 660/5 – orná půda o výměře 1.770 m2 v k.ú. Vrahovice za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


38.10 Prodej bytových domů – vypořádání půdní vestavby bytu v objektu na ul. Ruská 16 v Prostějově
Usnesení č. 9935:
Rada města Prostějova po projednání
A) s c h v a l u j e
1. uzavření dohody o vypořádání nákladů na realizaci půdní vestavby bytové jednotky dle důvodové zprávy,

2. změnu Nájemní smlouvy dle důvodové zprávy.

B) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

6121

 

 

 

287.656 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 5 v objektu k bydlení na ul. Ruská 16

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

287.656 Kč

snížení Fondu rezerv a rozvoje


38.12 Schválení prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy
Usnesení č. 9936:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodloužení lhůty stanovené v čl. II. odst. 2 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2007/16/282  tak, že budoucí prodávající bude oprávněn od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2007/16/282 ze dne 18.10.2007 jednostranně odstoupit v případě, že stavební povolení na výstavbu polyfunkčního domu na pozemku p.č. 146 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 144/4 v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2 (v současnosti část pozemku p.č. 7909 v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2) nebude vydáno do 4 let ode dne uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2007/16/282 ze dne 18. 10. 2007, tj. do 18. 10. 2011.

38.14 Prominutí smluvní pokuty
Usnesení č. 9937:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prominutí smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč vzniklé v souvislosti s prodlením při uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 318/45 v k.ú. Čechovice u Prostějova.

38.16 Doplnění a oprava usnesení RMP č. 9433 ze dne 05.05.2009
Usnesení č. 9938:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) doplnění písm. A) bodu 6) usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05. 05. 2009 následovně:
6) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na užívání městského majetku na dobu kratší než 30 dnů a o uzavírání podnájemních smluv a smluv o výpůjčce majetku v užívání města Prostějova na dobu kratší než 30 dnů,
2) opravu písm. A) bodu 7) usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05. 05. 2009 následovně:
7) rozhodovat o uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení věcného břemene
a) spočívajícího v právu umístit, zřídit, užívat a provozovat inženýrskou síť včetně jejího ochranného pásma,
b) spočívajícího v právu chůze a jízdy,
c) spočívajícího v právu chůze a jízdy a v právu umístit a užívat stavbu vjezdu, na pozemcích města Prostějova nebo jejich částí za úplatu ve výši minimálně 100 Kč za 1 m2 pozemku dotčeného věcným břemenem nebo ve výši stanovené soudním znalcem s tím, že náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.

38.18 Vyhlášení záměru prodeje části pozemků p.č. 7543/1, p.č. 7543/2 a p.č. 7544/1, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9939:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje částí pozemků p.č. 7543/1 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře cca 4 m2, p.č. 7543/2 – zahrada o výměře cca 550 m2 a p.č. 7544/1 – orná půda o výměře cca 250 m2, vše v k.ú. Prostějov (přesné výměry pozemků budou známy po zpracování geometrického plánu), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

38.19 Výkup pozemku p.č. 3911/3 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9940:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemku p.č. 3911/3 – ostatní plocha o výměře 5 m2v k.ú. Prostějov od společnosti Shell Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČ 158 90 554, za následujících podmínek:
a)kupní cena bude stanovena ve výši 1.456 Kč/m2, tj. celkem 7.280 Kč, a bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                          místostarosta města Prostějova

Prostějov 6. 10. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 14.10.2009 14:09:04 | přečteno 278x | Věra Krejčí
load