Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 72. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 72. schůze Rady města Prostějova

konané 20. 10. 2009

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9944:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 72. schůze, konané dne 20. 10. 2009,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 9945:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 10. 11. 2009.

3. Záležitosti komisí rady
Usnesení č. 9946:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s doporučením komise dopravy zrušit přechod pro chodce v ul. Olomoucká u bývalého Středního odborného učiliště oděvního,
u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,
zajistit zrušení uvedeného přechodu pro chodce,
b e r e n a v ě d o m í
- doporučení komise životního prostředí ze dne 13. 10. 2009,
- doporučení komise architektury a výstavby ze dne 30. 9. 2009.

4. Zpráva o hospodaření společnosti ASA TS Prostějov za období leden – srpen 2009
Usnesení č. 9947:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o výsledcích hospodaření společnosti ASA TS Prostějov za období leden – srpen 2009,
u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
zajistit zpracování znaleckého posudku na stanovení obvyklé ceny 26-ti % obchodního podílu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

5.1 Návrh zvýšení počtu zaměstnanců odboru občanských záležitostí přestupkového oddělení
Usnesení č. 9948:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
změnu organizační struktury Městského úřadu Prostějov, odboru občanských záležitostí, přestupkového oddělení tak, že se počet zaměstnanců zařazených do přestupkového oddělení zvýší o 2 tedy ze současných 17 na 19 zaměstnanců podle předloženého návrhu,
II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců města Prostějova zařazených do Městského úřadu Prostějov od 1. 11. 2009 na 281 zaměstnanců.

6. Zpracování dokumentace ISVS MěÚ Prostějov
Usnesení č. 9949:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
s platností od 1. 11. 2009 dokumenty Informační koncepce Městského úřadu Prostějov a Bezpečnostní politika Městského úřadu Prostějov.

7. Změna právní úpravy místního poplatku za komunální odpad
Usnesení č. 9950:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 (dále jen „ poplatek za komunální odpad“) s tím, že
- sazba poplatku za komunální odpad na rok 2010 bude stanovena ve výši 492,- Kč, z toho v článku 7 odst. 1 písm. a) ve výši 242,- Kč, v článku 7 odst. 1 písm. b) ve výši 250,- Kč.

9.1 Vybavení výstavní galerie a regionálního centra
Usnesení č. 9951:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
1. Františku Nevrtalovi, vedoucímu odboru správy a zabezpečení,
zařadit do rozpočtu na rok 2010 částku 975.000,-- Kč na pořízení nábytku a vybavení prostor výstavní galerie a regionálního infocentra v prostějovském zámku včetně audiovizuální techniky,
2. Mgr. Leo Schlattauerovi, vedoucímu odboru informačních technologií,
zařadit do rozpočtu na rok 2010 částku 160.000,-- Kč na vybavení prostor výstavní galerie a regionálního infocentra informační technikou.

10. Úhrada prokazatelné ztráty v MHD v roce 2010
Usnesení č. 9952:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,
zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2010 celkovou částku 18,000.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit v rozpočtu města Prostějova na rok 2010 částku 18,000.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě.

11. Nařízení města o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků
Usnesení č. 9953:
Rada města Prostějova po projednání
v y d á v á
Nařízení města o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na území města Prostějova dle předloženého návrhu.

12. Doplnění návrhu na pořízení změny ÚP do připravované VII. změny
Usnesení č. 9954:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova do připravované VII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy
a) schválit zařazení předloženého návrhu č. 1,
b) neschválit zařazení předloženého návrhu č. 2 a 3.

13. Návrh VIII. změny ÚP
Usnesení č. 9955:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit pořízení VIII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude zahrnovat návrh na úpravu trasy přeložky silnice II/366 Prostějov-sever dle důvodové zprávy.


14.1 Návrh OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Usnesení č. 9956:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů s přílohou č. 1 podle varianty II uvedené v příloze tohoto materiálu.

14.2 Návrh OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Usnesení č. 9957:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností podle předloženého návrhu.

14.3 OZV, kterou se mění OZV č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Usnesení č. 9958:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku , kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2006.

15. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 9959:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč občanům dle důvodové zprávy.

16. Botanická zahrada – projekt
Usnesení č. 9960:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o zpracovaném realizačním projektu na rozšíření botanické zahrady včetně podání žádosti o dotaci,
u k l á d á
Ing. Martině Cetkovské, vedoucí odboru životního prostředí,
předložit na schůzi Rady města Prostějova žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 6.5 – podpora regenerace urbanizované krajiny.

17. Čerpání investičního fondu ZUŠ Vl. Ambrose
Usnesení č. 9961:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově, Kravařova 14 ve výši Kč 240 000,-- na nákup 4 kusů tympánů.

21. Zadání veřejné zakázky – PD Předprostor před místním nádražím
Usnesení č. 9962:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku na službu „PD Předprostor před místním nádražím“ jednomu zájemci, společnosti
Alfaprojekt Olomouc, a.s., Tylova 4, Olomouc, IČ 25849280, v souladu s předloženou nabídkou.

22. Zadání zakázky – Plocha pro parkování u městského hřbitova
Usnesení č. 9963:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat realizaci díla „Plocha pro parkování u městského hřbitova jednomu zájemci, firmě POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod kosířem 73, Prostějov, IČ 25527380.

23. Smlouva s OlK o financování okružní křižovatky „II/150 a II/367 Prostějov – okružní křižovatka“ – společný postup zadavatelů
Usnesení č. 9964:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
o počtu a jménech zástupců města v komisi pro výběrové řízení společné investiční akce „II/150 a II/367 Prostějov – okružní křižovatka“ (spoluinvestor Olomoucký kraj),
s c h v a l u j e
Smlouvu o společném postupu zadavatelů na realizaci stavby „II/150 a II/367 Prostějov – okružní křižovatka“ mezi městem Prostějovem a Olomouckým krajem dle předloženého návrhu včetně textu Výzvy.

23.1 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku s OlK
Usnesení č. 9965:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 119.500,-- Kč za účelem částečné úhrady nákladů na zajištění oslav státních svátků 28. října a 17. listopadu (koncert Moravské filharmonie Olomouc dne 30. října 2009 v Prostějově),
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5169

 

 

 

119 500

 

nákup ostatních služeb (zajištění koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

 

4122

 

 

 

119 500

 

neinvestiční přijaté transfery od krajů (příspěvek na částečnou úhradu nákladů na zajištění oslav státních svátků 28. října a 17. listopadu - koncert Moravské filharmonie Olomouc dne 30. října 2009 v Prostějově)


24. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací na individuální projekty z ROP regionu soudržnosti Střední Morava
Usnesení č. 9966:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu Města Prostějova schválit
1. Dodatek č. 01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0130/OKP
2. Dodatek č. 01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0155/OKP
3. Dodatek č. 02 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2008/0036/OKP
4. Dodatek č. 02 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2008/0035/OKP
5. Dodatek č. 01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0068/OKP
6. Dodatek č. 01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0066/OKP
7. Dodatek č. 01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0129/OKP.

25. Veřejná finanční podpora:
25.1 Veřejná finanční podpora - oblast kultury
Usnesení č. 9967:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 10.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. číslo žádosti 224)
- na zhotovení nové opony v loutkovém divadle
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 3.500,-- Kč Galerii 2002 – sdružení fyzických osob Ing. Zdeněk Rolný (IČ 454 35 251) a Ing. Pavel Snášel (IČ 454 35 260), Hlaváčkovo nám. 1, budova Atrium, Prostějov, (poř. číslo žádosti 265)
- na uspořádání výstavy výtvarných děl Jiřího Suchého ve foyer Městského divadla
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 28. 2. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5229

 

 

2040

10.000

 

(ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) -TJ Sokol I Prostějov

 

20

3319

5212

 

 

2040

3.500

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) -Galerie 2002

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

2040

13.500

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


25.2 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučující)
Usnesení č. 9968:
Rada města Prostějova po projednání
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 190.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 263)
- na Denní stacionář pro psychicky nemocné – na pokrytí mzdových a provozních nákladů.

26. Rozpočtová opatření:
26.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 9969:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5139

0

0

0

100.000,00

 

Posílení pol. 5139 – Nákup materiálu j. n.

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5154

0

0

0

150.000,00

 

Posílení pol. 5154 – Elektrická energie

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5166

0

0

0

50.000,00

 

Posílení pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5171

0

0

0

250.000,00

 

Snížení položky 5171 – Opravy a udržování

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

3313

5153

0

0

1901

50.000,00

 

Snížení položky 5153 – Plyn


26.2 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 9970:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

 

 

 

90 000

(zvýšení pol. 6125 výpočetní tech., datové sítě - propojení telefonní ústředny ke krizové síti HZS Ol. kraje )

12

5273

6122

 

 

0000217

120 000

(zvýšení pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení - rozšíření systému VISO na území města)

11

6171

6121

 

 

 

90 000

(zvýšení pol. 6121 – propojení odběrných míst budov A a B)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

 

 

 

300 000

(snížení pol. 5901 - rezerva na havarijní situace)


26.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (převod do FRR)
Usnesení č. 9971:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

445.000,-

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5169

 

 

 

315.000,-

 

(snížení neinvestiční položky – nákup ostatních služeb - základní školy)

 

20

3319

5139

 

 

 

130.000,-

 

(snížení neinvestiční položky – nákup materiálu j.n. – množení DVD, CD, aj. - čestní občané města, atd. )


26.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (RG a ZŠ)
Usnesení č. 9972:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

300.000,-

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3121

5331

 

 

20340

300.000,-

 

(snížení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2)


26.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (autobusové zastávky – Janáčkova ul.)
Usnesení č. 9973:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

188000000

5 000 000

Autobusové zastávky – Janáčkova ulice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

5 000 000

FRR


26.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Krasice)
Usnesení č. 9974:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

171000000

1 000 000

Cyklistická stezka Krasice: Západní - Čechovická

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 000 000

Rezerva RMP


26.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Kolářovy sady)
Usnesení č. 9975:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

196000000

85 000

Kolářovy sady, Prostějov – mlatová úprava

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

85 000

Rezerva RMP


26.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (průmyslová zóna G)
Usnesení č. 9976:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2123

6121

 

 

110000000

600 000

Průmyslová zóna – sektor „G“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

600 000

Rezerva RMP


26.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace Erbenova a nám. Padlých hrdinů)
Usnesení č. 9977:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

165000000

840 000

Rekonstrukce komunikace Erbenova ulice a nám. Padlých hrdinů v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

840 000

Rezerva RMP


26.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (středisko kopané)
Usnesení č. 9978:
Rada města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

 

119000000

5 000 000

Středisko mládeže kopané

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

5 000 000

Rezerva RMP

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

1

119000000

15 000 000

Středisko mládeže kopané

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

15 000 000

FRR


26.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (převod v rámci kapitoly)
Usnesení č. 9979:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

900400

127 000,-

Komunální služby – veřejná zeleň – rizikové kácení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

 

 

900400

42 000,-

Komunální služby – veřejná zeleň - opravy městského mobiliáře

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5151

 

 

900400

85 000,-

Komunální služby – veřejná zeleň - vodné

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

 

 

900100

1 500 000,-

Komunální služby – komunikace – zimní údržba

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

 

 

900200

1 500 000,-

Komunální služby – zneškodnění komunálního odpadu


26.13 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (převod do FRR)
Usnesení č. 9980:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

 

 

900200

2 800 000,-

Komunální služby – zneškodnění komunálního odpadu

- zvyšuje stav rezerv

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

 

 

2 800 000,-

Fond rezerv a rozvoje


26.14 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor
Usnesení č. 9981:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3419

2111

 

 

910300

5 008 000,-

Příjmy z tržeb městských lázní

- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3419

2111

 

 

910400

3 353 000,-

Příjmy z tržeb HŽP Aréna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3419

5169

 

 

910300

5 021 032,-

Správa městských lázní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3419

5169

 

 

910400

2 930 894,-

Správa HŽP Aréna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5169

 

 

910200

409 074,-

Správa bytů a nebytových prostor


26.15 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 9982:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5133

 

 

 

32.000

 

(léky a zdravotnický materiál)

 

13

5311

5137

 

 

 

10.000

 

(drobný dlouhodobý majetek)

 

13

5311

5154

 

 

 

150.000

 

(elektrická energie)

 

13

5311

5136

 

 

 

8.000

 

(knihy, učební pomůcky a tisk)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5139

 

 

 

30.000

 

(nákup materiálu)

 

13

5311

5171

 

 

 

100.000

 

(opravy a údržba)

 

13

5311

5169

 

 

 

70.000

 

(nákup ostatních služeb)


26.16 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 9983:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

2219

5329

 

 

 

27.962,-

 

Neinvestiční transfer Svazku obcí Prostějov – venkov na úhradu uložených nákladů za odnětí půdy v souvislosti se stavbou cyklostezky v roce 2005

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

27.962,-

 

Nerozdělená veřejná finanční podpora u kapitoly 70 - Finanční


26.17 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční (navýšení rezervy RMP)
Usnesení č. 9984:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

1

707100

20.000.000,-

 

Rezerva RMP pro rozpočtová opatření

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

20.000.000,-

 

Fond rezerv a rozvoje


27. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
27.1 Návrh prominutí poplatků
Usnesení č. 9985:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí poplatků z prodlení dle usnesení č.j. 018EX3916/08.

28. Majetkoprávní záležitosti:
28.1 Vyhlášení záměru pronájmu nemovitostí v areálu zahradnictví na ul. Brněnská
Usnesení č. 9986:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu jiné stavby bez č.p. nebo č.e. (provozní budova č. 1) umístěné na pozemku p.č. 6674/2 a pozemku p.č. 6674/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 217 m2, vše v k.ú. Prostějov, v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově za účelem uskladnění materiálu pro potřeby pěstitelství za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 3.255 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

28.4 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku p.č. 854/4 v k.ú. Vrahovice
Usnesení č. 9987:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky pozemku p.č. 854/4 – orná půda o výměře 1.333 m2 v k.ú. Vrahovice Spolku za staré Vrahovice, se sídlem Prostějov, Vrahovice, Vítězslava Nováka 15, PSČ: 798 11, IČ: 266 40 210, za účelem zřízení arboreta za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

28.5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 223/47 v k.ú. Domamyslice
Usnesení č. 9988:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje 2 částí pozemku p.č. 223/47 – zahrada v k.ú. Domamyslice o celkové výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu)  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.7 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemku p.č. 5736/14 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 9989:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemku p.č. 5736/14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2 v k.ú. Prostějov společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za následujících podmínek:
a)kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b)náklady na zpracování znaleckého posudku na ocenění převáděného pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.9 Vypořádání staveních úprav a vyhlášení záměru pronájmu bytové jednotky na ul. Rejskova 4
Usnesení č. 9990:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu bytové jednotky 2+1 umístěné v 1. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 2987 (Rejskova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 5483 v k.ú. Prostějov společnosti Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Rejskova 2987/4, PSČ: 796 01, IČ: 253 48 418, za účelem provozování střední školy za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříletou výpovědní lhůtou,
a) nájemné bude stanoveno v symbolické výši 1.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
b) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
d) pronájem bude proveden formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2009/16/193 ze dne 03.07.2009.


28.10 Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě (garážový dům Tylova ul.)
Usnesení č. 9991:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření dohody mezi městem Prostějovem a společností LAMPLOTA.EU s.r.o., se sídlem Rejskova 3081/30, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 276 96 430, o zrušení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2007/16/117 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a společností LAMPLOTA.EU s.r.o. jako budoucím kupujícím dne 27.04.2007.

28.11 Výkup nemovitostí v k.ú. Prostějov od společnosti INGA, stavební společnost, a.s.
Usnesení č. 9992:
Rada města Prostějova po projednání
A) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 9574 ze dne 02.06.2009,
B) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup budovy bez čp./č.e. na pozemku p.č. 5930/10 a pozemků p.č. 5930/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2, p.č. 5930/6 – ostatní plocha o výměře 153 m2, p.č. 5930/11 – ostatní plocha o výměře 8.110 m2, p.č. 5930/12 – ostatní plocha o výměře 8.475 m2, p.č. 5930/13 – ostatní plocha o výměře 1.007 m2, p.č. 5930/15 – ostatní plocha o výměře 852 m2,p.č. 5930/16 – ostatní plocha o výměře 6.250 m2, p.č. 5930/17 – ostatní plocha o výměře 146 m2, vše v k.ú. Prostějov, včetně všech jejich součástí a příslušenství, od společnosti INGA stavební společnost, a.s., se sídlem Brno, Příční 844/19a, PSČ 602 00, IČ 262 86 114, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena v celkové výši 17.533.600 Kč s tím, že celá kupní cena bude v termínu do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy složena do advokátní úschovy u JUDr. Zdeňka Klapky, advokáta, se sídlem Prostějov, nám. T.G.Masaryka 8, který se složenými peněžními prostředky naloží následovně:
- část kupní ceny ve výši 11.700.000 Kč bude zaplacena na účet společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s., se sídlem Olomouc, Krapkova 452/38, PSČ 779 00, IČ 607 93 597, do 5 dnů ode dne, kdy bude povolen vklad vlastnického práva k nemovitostem uvedeným výše ve prospěch města Prostějova do katastru nemovitostí a současně bude prokázáno, že byla odstraněna zástava váznoucí na těchto nemovitostech,
- část kupní ceny ve výši 5.307.592 Kč bude zaplacena na účet společnosti INGA stavební společnost, a.s., se sídlem Brno, Příční 844/19a, PSČ 602 00, IČ 262 86 114, do 5 dnů ode dne, kdy bude povolen vklad vlastnického práva k nemovitostem uvedeným výše ve prospěch města Prostějova do katastru nemovitostí a současně bude prokázáno, že byla odstraněna zástava váznoucí na těchto nemovitostech,
- část kupní ceny ve výši 526.008 Kč (3 % z kupní ceny jako záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena na účet správce daně do 5 dnů ode dne, kdy bude ze strany společnosti INGA stavební společnost, a.s., předložen doklad o podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí uvedených výše u příslušného správce daně,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6409

6130

 

 

233000000

340.570

 

Pozemky – cesta Záhoří – maj.práv.dořešení

 

50

6409

6130

 

 

234000000

5.460.000

 

Pozemky – VSH

 

50

6409

6130

 

 

235000000

25.000

 

Pozemky – překladiště TKO

 

50

6409

6130

 

 

236000000

215.000

 

Pozemky – MOSC Prostějov

 

50

6409

6130

 

 

237000000

355.000

 

Pozemky – prům. zóna G

 

50

6409

6130

 

 

238000000

35.617

 

Pozemky – sídl.E.Beneše – výkup spoluvl.podílů

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6409

6130

 

1

 

6.431.187

 

50

6409

6130

 

1

 

11.002.413

 

Výkup pozemků od společnosti INGA stavební společnost, a.s.

 

50

6409

6121

 

1

 

100.000

 

Výkup budovy od spol. INGA stavební společnost, a.s.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

11.102.413

 

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

C) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úschově peněz mezi městem Prostějovem jako složitelem, JUDr. Zdeňkem Klapkou, advokátem, se sídlem Prostějov, nám. T.G.Masaryka 8, PSČ 796 01, jako schovatelem, společností 1. Městská akciová společnost, a.s., se sídlem Olomouc, Krapkova 452/38, PSČ 779 00, IČ 607 93 597, jako první oprávněnou z úschovy a společností INGA stavební společnost, a.s., se sídlem Brno, Příční 844/19a, PSČ 602 00, IČ 262 86 114, jako druhou oprávněnou z úschovy ve znění dle přílohy materiálu, jejímž předmětem bude úschova kupní ceny za nemovitosti uvedené výše v písm. B) bodě 1) usnesení a stanovení způsobu jejich vyplacení s tím, že město Prostějov neponese žádné náklady spojené s úschovou peněz a uzavřením smlouvy o úschově peněz. Smlouva nabude účinnosti dnem schválení výkupu nemovitostí uvedených výše v písm. B) bodě 1) usnesení Zastupitelstvem města Prostějova za podmínek uvedených výše v písm. B) bodě 1) usnesení.

28.12 Prodej bytových domů (tzv. druhá vlna) – návrh postupu a seznam vytipovaných bytových domů k prodeji
Usnesení č. 9993:
Rada města Prostějova po projednání
1) s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem postupu prodeje bytových domů v rámci tzv. druhé vlny,
b) se seznamem vytipovaných bytových domů určených k prodeji v rámci tzv. druhé vlny prodeje bytových domů dle předloženého návrhu se změnou dle diskuse,
2) s c h v a l u j e
A) zadání veřejné zakázky na zpracování znaleckých posudků na ocenění bytových domů určených k prodeji v rámci tzv. druhé vlny Ing. Františku Kocourkovi, místo podnikání Prostějov, Přemyslovka 2483/3, IČ: 415 01 985, a Ing. arch. Vladimíru Erbenovi, místo podnikání Prostějov, Havlíčkova 3a, IČ: 414 98 143, s tím, že při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 9/2006, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a práce malého rozsahu,
B) zadání veřejné zakázky na zpracování podkladů potřebných pro rozdělení bytových domů na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově v Prostějově a na ul. Netušilova 3 v Prostějově na jednotlivé byty a nebytové prostory včetně přípravy jednotlivých prohlášení vlastníka budovy dle příslušných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, jimiž se určí prostorově vymezené části bytových domů na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově Prostějově a na ul. Netušilova 3 v Prostějově, které se stanou jednotkami a společnými částmi domu, Ing. Františku Kocourkovi, místo podnikání Prostějov, Přemyslovka 2483/3, IČ: 415 01 985, a Ing. arch. Vladimíru Erbenovi, místo podnikání Prostějov, Havlíčkova 3a, IČ: 414 98 143, s tím, že při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 9/2006, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a práce malého rozsahu, a
3) u k l á d á
Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu Odboru správy majetku města,
zajistit další potřebné kroky pro zahájení realizace prodeje bytových domů v rámci tzv. druhé vlny.

28.13 Informace o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05.05.2009
Usnesení č. 9994:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 9433 ze dne 05.05.2009 (přehled o materiálech projednávaných Odborem SMM v průběhu III. čtvrtletí 2009).


28.14 Výběr nejvhodnějšího uchazeče (obchodně-společenské centrum)
Usnesení č. 9995:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějovu s ohledem na doporučení Komise pro posouzení nabídek jmenované Radou města Prostějova dne 05.05.2009 usnesením č. 9424 vybrat jako nejvhodnější architektonicko–urbanistický investorský návrh rozvoje území části centra města Prostějova, ve kterém se nachází obchodně-společenské centrum, nabídku uchazeče společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618.

29. Bytové záležitosti:
29.1 Návrh uzavření NS
Usnesení č. 9996:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.


Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                       Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                   místostarosta města Prostějova

Prostějov 20. 10. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 23.10.2009 12:59:32 | přečteno 243x | Věra Krejčí
load