Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 73. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 73. schůze Rady města Prostějova

konané 3. 11. 2009

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9997:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 73. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 3. 11. 2009,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Zadání veřejné zakázky „Územní plán Prostějov“
Usnesení č. 9998:
Rada města Prostějova po projednání
I. u s t a n o v u j e
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Územní plán Prostějov“ ve složení 5 členů a 5 náhradníků a současně stanoví, že hodnotící komise plní funkci komise pro otvírání obálek s nabídkami,
II. s c h v a l u j e
jmenný seznam členů a náhradníků hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Územní plán Prostějov“ takto:
člen:                              náhradník:
Mgr. Uchytil                 P. Smetana
RNDr. Rašková           Ing. Drmola
Ing. Košťál                   Ing. Nováková
Ing. Dostálová            Ing. Mlčoch
Ing. Hanák                  Ing. Zacpal.

3. Smlouva o závazku veřejné služby – úprava v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
Usnesení č. 9999:
Rada města Prostějova po projednání
1. s o u h l a s í
s úpravou Smlouvy o závazku veřejné služby, uzavřené mezi městem Prostějovem a společností FTL – First Transport Lines,a.s. za účelem provozování MHD, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 podle předloženého návrhu s doplněním dle diskuse,
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby a Smlouvy o úhradě ztráty z plnění závazku veřejné služby, uzavřené ve smyslu §19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a §269 odst. 2 obchodního zákoníku, uzavřené dne 6.1.2009 mezi městem Prostějovem a společností FTL – First Transport Lines,a.s., IĆ: 46345850, sídlem Prostějov, Letecká 8 podle předloženého návrhu s doplněním dle diskuse.

4. Veřejná finanční podpora – komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 90001:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání ve výši 3.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644 (poř. č. žádosti 270)
- na soutěž Hanácký skřivan (odměny oceněným)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 12. 2009,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5212

 

 

00002041

3 000,--

 

( neinv. transfery podnikat. subjektům – fyzickým osobám) Ing. Moudrý – Hanácký skřivan (ceny)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5909

 

 

00002041

3 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)


5. Schválení pronájmu NP – Svatoplukova 59
Usnesení č. 90002:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor č.218 o celkové rozloze 31,93 m2 v domě Svatoplukova č.59/2516 v Prostějově Pavlu Smetanovi, IČ: 49146050
- za účelem zřízení vzorkové prodejny stínící techniky
- za nabídnuté nájemné ve výši 26.000,-Kč ročně, s inflační doložkou.

6. Rozpočtové opatření:
6.1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (studie využití areálu bývalého koupaliště za ZS)
Usnesení č. 90003:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3639

5166

 

 

 

100.000

Dvě nezávislé studie využití areálu býv. koupaliště za zimním stadionem

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

100.000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


6.2 ROZOP kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 90004:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1.500.000,-

 

Fond rezerv a rozvoje

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

40

2334

5311

 

1

 

1.500.000,-

 

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – Povodí Moravy, s.p.


7. Plán schůzí rady a zasedání zastupitelstva na rok 2010
Usnesení č. 90005:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
plán schůzí rady a zasedání zastupitelstva na rok 2009 takto:
- schůze rady: 12. a 26. ledna, 23. února, 9. a 23. března, 6. dubna, 11. a 25. května, 29. června, 27. července, 31. srpna, 5 a 19. října, 23. listopadu, 7. prosince;
- zasedání zastupitelstva: 16. února, 27. dubna, 15. června, 21. září, 9. listopadu, 21. prosince.

8. Návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů
Usnesení č. 90006:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
předsedům výborů a komisí zastupitelstva a předsedům osadních výborů,

u k l á d á
předsedům komisí rady,
- předložit Ing. Janu Tesařovi, starostovi města, v termínu do 13. 11. 2009 návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prostějova za činnost v těchto orgánech v roce 2009.

10. HK Jestřábi – žádost o změnu užití VFP v roce 2009
Usnesení č. 90007:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/1 – 09) o poskytnutí veřejné finanční podpory Hokejovému klubu JESTŘÁBI Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, 796 01 Prostějov, IČ 266 68 947, který se týká změny článků uvedené smlouvy takto:

článek č. II -Předmět smlouvy
odst. 1
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci z rozpočtu města Prostějova na rok 2009 a 2010 veřejnou finanční podporu formou finančního příspěvku (dotace) ve výši 4.000.000,-Kč, slovy: čtyřimiliony korun českých dále jen ”příspěvek” za níže uvedených podmínek.

článek č. III – Použití a účel příspěvku
odst. 1
Příspěvek je účelově vázán na: pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládež (v částce 3.450.000,-- Kč), na dopravu mládežnických žákovských družstev (v částce 550.000,-- Kč), dále uváděno též jako "Projekt". Příjemce se zavazuje a je oprávněn příspěvek použít výhradně k uvedenému účelu.

odst. 2
Příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek v souladu se sjednaným účelem použít do 31. 3. 2010

článek č. IV - Poskytnutí příspěvku
odst. 2
Příspěvek bude poskytnut postupně takto :
do 31. 1. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 28. 2. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 3. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 4. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 5. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 6. 2009 částku 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 7. 2009 částku 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 8. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 9. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 10. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 11. 2009 částku 300.000,-- Kč (nájem);
do 31. 1. 2010 částku 350.000,-- Kč (nájem); 50.000,-- Kč (doprava)

článek č. VI – Práva a povinnosti příjemce
odst. 4
Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnutého příspěvku prostřednictvím Odboru školství a kultury Městského úřadu Prostějov v souladu se sjednaným účelem, a to nejpozději do 31. 3. 2010. Vyúčtováním se rozumí předložení kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle zvláštních právních předpisů, s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnutého příspěvku uhrazena, včetně výpisů z účtu příjemce prokazujících použití příspěvku, a které zajišťují úplný přehled o čerpání a použití příspěvku a vrácení nepoužitých prostředků z poskytnutého příspěvku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


12. Dohoda o partnerství mezi městem Prostějovem a TJ Sokol Čechovice
Usnesení č. 90008:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dohodu o partnerství k projektu „Přístavba a rekonstrukce sokolovny – 1. etapa“ mezi městem Prostějovem (partner) a TJ Sokol Čechovice (žadatel, realizátor).
Tato dohoda se uzavírá na dobu přípravy a realizace výše uvedeného projektu.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                   Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova               místostarosta města Prostějova

Prostějov 3. 11. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 23.11.2009 14:39:02 | přečteno 257x | Věra Krejčí
load