Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 75. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 75. schůze Rady města Prostějova

konané 18. 11. 2009

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 90017:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 75. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 18. 11. 2009,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Digitalizace v kině METRO 70
Usnesení č. 90018:
Rada města Prostějova po projednání
a) s o u h l a s í
s navrhovanými kroky digitalizace Kina Metro 70, které spočívají v pořízení zvukového zařízení v roce 2010 a v pořízení a instalaci projektoru a serveru v roce 2011,
b) u k l á d á
1. Ing. Antonínovi Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,
zařadit do rozpočtu na rok 2010 částku 650.000,-- Kč na pořízení zvukového zařízení v kvalitě Dolby Digital EX a částku 60.000,-- Kč na projektovou dokumentaci,
2. Ing. Romanu Švarcovi, manažeru dotací,
zjistit možnosti dotací na digitalizaci Kina METRO 70.

2. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2010 – verze III.
Usnesení č. 90019:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2010 – verze III. dle předloženého materiálu,
r o z h o d l a
1. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 20 – Školství a kultura pro BK, HK, DTJ, VK v celkové výši Kč 10.300.000,-,
2. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 21 – Sociální věci pro OSSP v celkové výši Kč 500.000,-,
3. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 21 – Sociální věci jako nerozdělené prostředky VFP v celkové výši Kč 1.000.000,-,
4. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční odbor jako nerozdělené prostředky VFP v celkové výši Kč 3.000.000,-,
5. zařadit do návrhu rozpočtu požadavky správců kapitol nad index 0,9 jmenovitě takto:
a) neinvestiční výdaje do kapitoly 10 v celkové částce Kč 682.100,-,
b) neinvestiční výdaje do kapitoly 11 v celkové částce Kč 533.000,-,
c) neinvestiční výdaje do kapitoly 13 v celkové částce Kč 75.000,-,
d) neinvestiční výdaje do kapitoly 15 v celkové částce Kč 260.000,-,
e) neinvestiční výdaje do kapitoly 20 v celkové částce Kč 228.000,-,
f) neinvestiční výdaje do kapitoly 40 v celkové částce Kč 250.000,-,
g) neinvestiční výdaje do kapitoly 50 v celkové částce Kč 225.000,-,
h) neinvestiční výdaje do kapitoly 71 v celkové částce Kč 100.000,-,
6. zařadit do návrhu rozpočtu další výdaje takto:
a) investiční výdaje „ostatní“ do kapitoly 11 bez jmenovitého určení v celkové částce Kč 900.000,- se zřetelem na usnesení RMP č. 9951 ze dne 20.10.2009 – 500 tis. Kč na vybavení výstavní galerie a reg. infocentra v prostějovském zámku,
b) investiční výdaje „ostatní“ do kapitoly 12 bez jmenovitého určení v celkové částce Kč 350.000,-,
c) investiční výdaje „ostatní“ do kapitoly 13 bez jmenovitého určení v celkové částce Kč 270.000,-,
d) investiční výdaje „ostatní“ do kapitoly 15 bez jmenovitého určení v celkové částce Kč 3.000.000,- se zřetelem na usnesení RMP č. 9951 ze dne 20.10.2009 – 160 tis. Kč na vybavení výstavní galerie a reg. infocentra v prostějovském zámku,
e) investiční výdaje „ostatní“ do kapitoly 40 bez jmenovitého určení v celkové částce Kč 100.000,-,
f) investiční výdaje „ostatní“ do kapitoly 50 bez jmenovitého určení v celkové částce Kč 8.100.000,-,
g) investiční výdaje „ostatní“ do kapitoly 61 bez jmenovitého určení v celkové částce Kč 1.650.000,-,
h) investiční výdaje „ostatní“ do kapitoly 70 v celkové částce Kč 35.389.230,-,

u k l á d á
1. správcům kapitol zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2010 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předložené III. verze,
2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2010 k projednání na pracovním semináři ZMP dne 1. 12. 2009.

3. Zadání veřejné zakázky na zpracování znaleckého posudku na stanovení obvyklé ceny 26-ti % obchodního podílu společnost .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 90020:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zadání veřejné zakázky na zpracování znaleckého posudku na stanovení obvyklé ceny 26-ti % obchodního podílu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Znaleckému a oceňovacímu ústavu s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, IČ: 255 99 186, s tím, že při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 9/2006, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a práce malého rozsahu.

4. Rozpočtové opatření:
4.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce chodníku v ul. Rejskova)
Usnesení č. 90021:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

58000000

500 000

Rekonstrukce chodníků v ul. Rejskova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

500 000

Rezerva RMP


4.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce ulice Rostislavova)
Usnesení č. 90022:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

201000000

1 300 000

Rekonstrukce ulice Rostislavova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 300 000

Rezerva RMP


4.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ND, radnice – převod položek)
Usnesení č. 90023:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

 

 

42000000

743 327

Národní dům – restaurování

60

3322

5171

 

 

51000000

804 006

Radnice – restaurování

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

 

42000000

743 327

Národní dům – PD, stavební úpravy

60

3322

6121

 

 

51000000

804 006

Radnice – PD, stavební úpravy


4.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ J. Železného – EÚO)
Usnesení č. 90024:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5169

 

 

181000000

654,52

ZŠ J. Železného – EÚO – neinvestiční výdaje

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

 

18100000

654,52

ZŠ J. Železného EÚO – investiční výdaje


4.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Cyklistická stezka Sídliště svobody)
Usnesení č. 90025:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

242000000

120 000

PD – CS Sídliště svobody

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

120 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


5. Zadání veřejné zakázky – PD „Prostějov – zámek, 2. etapa“
Usnesení č. 90026:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I. zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace „Prostějov – zámek, 2. etapa“ jednomu zájemci – firmě CAD Projekt Plus, s.r.o., Riegrova 2, Prostějov, IČ 25587293,
II. uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v souladu s předloženou nabídkou.

6. Různé - Doporučení komise sociální a zdravotní z 12. 11. 2009
Usnesení č. 90027:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
na základě doporučení komise sociální a zdravotní ze dne 12. 11. 2009 přidělení bezbariérového městského bytu na ul. E. Králíka.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                              Miroslav P i š ť á k ,  v. r.
starosta města Prostějova                          místostarosta města Prostějova

Prostějov 18. 11. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 23.11.2009 14:45:32 | přečteno 189x | Věra Krejčí
load