Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 76. schůze Rady města Prostějov

Usnesení z 76. schůze Rady města Prostějov

konané 24. 11. 2009

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 90028:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 76. schůze, konané dne 24. 11. 2009,
p o v ě ř u j e
Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 90029:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rámcový návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 22. 12. 2009.

3. Záležitosti komisí rady - doporučení komise koncepce a rozvoje města z 7. 10. 2009
Usnesení č. 90030:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise koncepce a rozvoje města z 7. 10. 2009.

4. Odměny členům komisí Rady města Prostějova za rok 2009
Usnesení č. 90031:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výplatu odměn členům komisí Rady města Prostějova za rok 2009 dle přiložených návrhů.

5. Odměny členům JSDH města Prostějova
Usnesení č. 90032:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. Poskytnutí peněžité odměny členům JSDH města Prostějova dle přílohy,
2. Rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5021

 

 

 

50 000

(zvýšení pol. ostatní osobní výdaje – odměny pro členy JSDH města Prostějova , četu Vrahovice)

12

5512

5031

 

 

 

12 500

(zvýšení pol. povinné poj. na sociální zabezpečení)

12

5512

5032

 

 

 

4 500

(zvýšení pol. povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění)

12

5512

5492

 

 

 

30 000

(zvýšení pol. dary obyvatelstvu – odměny pro vybrané členy JSDH města Prostějova JPO V- družstva
Krasice, Domamyslice, Žešov, Čechovice)

12

5512

5019

 

 

 

9 400

(zvýšení položky na refundace mezd hasičů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5151

 

 

 

8 000

(snížení pol. 5151 studená voda)

12

5512

5153

 

 

 

20 000

(snížení pol. 5153 plyn)

12

5512

5154

 

 

 

20 000

(snížení pol. 5154 elektrická energie)

12

5512

5156

 

 

 

20 000

(snížení pol. 5156 pohonné hmoty)

12

5512

5167

 

 

 

10 000

(snížení pol. 5167školení)

12

5512

5173

 

 

 

2 000

(snížení pol. 5173 cestovné)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

2324

 

 

 

26 400

(přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - účast J SDH města na ME v parašutismu jako požární dozor)


6. Návrh organizační struktury a organizačního řádu MěÚ Prostějov od 1. 1. 2010
Usnesení č. 90033:
Rada města Prostějova po projednání

I. s t a n o v í
- rozdělení pravomocí v Městském úřadě Prostějov s účinností od 1. ledna 2010 dle návrhu Organizačního řádu Městského úřadu Prostějov na rok 2010
- počet pracovních míst a pracovních funkcí v Městském úřadě Prostějov s účinností od 1. ledna 2010 na dosavadních 281 pracovních míst a pracovních funkcí,

II. s c h v a l u j e
A. změny Organizační struktury Městského úřadu Prostějov včetně systematizace pracovních míst a funkcí s účinností od 1. 1. 2010 podle předloženého návrhu takto:

1. Odbor správy a zabezpečení
ruší pracovní místo řidič a 3 pracovní místa uklízeč v Oddělení hospodářské správy Odboru správy a zabezpečení, a tím snižuje počet zaměstnanců zařazených do Odboru správy a zabezpečení o 4 na počet 14 zaměstnanců,

2. Odbor školství a kultury
zřizuje 2 pracovní místa pokladník a zřízenec v kulturních zařízeních a 1 pracovní místo zřízenec v kulturních zařízeních v Oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb v Odboru školství a kultury, a tím zvyšuje počet zaměstnanců o 3 na celkový počet 18 zaměstnanců, zařazených do Odboru školství a kultury,

3. Odbor kancelář starosty
a) mění dosavadní pracovní místo referent obrany na pracovní místo bezpečnostní referent a pracovního místa referent obrany – řidič na pracovní místo bezpečnostní referent – řidič v Oddělení krizového řízení beze změny počtu zaměstnanců zařazených do Odboru kancelář starosty,
b) zřizuje nové samostatné pracovní místo grafik a organizační pracovník, které bude obsazeno až od 1. 6. 2010, a tím zvyšuje počtu zaměstnanců o 1 na počet 14 zaměstnanců.

B. Organizační řád Městského úřadu Prostějov na rok 2010 podle předloženého návrhu.

7. Odpis pohledávek DSP, s. r. o.
Usnesení č. 90034:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
odpis pohledávek za nájemné z bytů, nebytových prostor a faktur Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Příloh č. 1, 3, 5, 7, 8, 9 a 10,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit odpis pohledávek za nájemné z bytů Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Příloh č. 2, 4 a 6.

8. Informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb
Usnesení č. 90035:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově.

9. Odměny členům komise pro sociálně právní ochranu dětí za rok 2009
Usnesení č. 90036:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
odměny členům Komise pro sociálně právní ochranu dětí za rok 2009 dle seznamu v důvodové zprávě.

10. Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Prostějov
Usnesení č. 90037:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí finanční odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově dle důvodové zprávy.


12. Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím řízených a založených právnických osob
k 31. 12. 2009
Usnesení č. 90038:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2009.

13. Schválení dodatku ke Smlouvě o přidělení ratingu
Usnesení č. 90039:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o přidělení ratingu.

15. Botanická zahrada – projekt pro dotace
Usnesení č. 90040:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o zpracovaném realizačním projektu na rozšíření botanické zahrady.

16. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 90041:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel
pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč dle důvodové

17. Vyřazení movitého majetku – správa a zabezpečení
Usnesení č. 90042:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
vyřazení přebytečného movitého a neupotřebitelného movitého majetku obhospodařovaného odborem informačních technologií takto:
1. Prodej techniky zájemcům v konfiguraci dle přílohy za ceny stanovené odborným posudkem zaměstnanců odboru informačních technologií ze dne 14.7.2009 dle návrhu uvedeného v příloze.
2. Vyřazení techniky v konfiguraci dle přílohy fyzickou likvidací.

18. Uzavření smlouvy o podmínkách zvláštního užívání pozemní komunikace ve vlastnictví Olomouckého kraje
Usnesení č. 90043:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o podmínkách zvláštního užívání pozemní komunikace ve vlastnictví Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
p o v ě ř u j e
1. Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem této smlouvy jménem města Prostějov,
2. odbor rozvoje a investic Městského úřadu Prostějov, poskytnutím jednorázové finanční náhrady Správě silnic Olomouckého kraje, za omezené užívání silničního majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve výši vyčíslené SSOK po skončení realizace předmětné investiční akce, a to z investičních prostředků na realizaci předmětné investiční akce pro rok 2009.

18.1 RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. – zázemí pro atlety
Usnesení č. 90044:
Rada města Prostějova po projednání
u k l á d á
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,
neprodleně svolat jednání o řešení této problematiky za účasti zástupce vedení města, zástupce komise pro mládež a tělovýchovu Rady města Prostějova, ředitele RG a ZŠ města Prostějova a vedení atletického klubu.

18.2 Informace o možnostech získání dotace na projekt Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela
Usnesení č. 90045:
Rada města Prostějova po projednání
I. b e r e n a v ě d o m í
informace o podání žádosti o dotaci na projekt Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela z Regionálního operačního programu Střední Morava,
II. s c h v a l u j e
podání žádosti o příspěvek na tuto investiční akci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v případě jejího finančního nepodpoření z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava.

18.3 Přechod na ul. Brněnská – snížení rozsahu prací
Usnesení č. 90046:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o postupu akce „Bezpečnostní opatření v dopravě“.

19. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení č. 90047:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov ve výši dle přílohy.

20. Změna smlouvy o poskytnutí VFP – Adnoc Europe Trading, s. r. o.
Usnesení č. 90048:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Dvo/2 – 09) o poskytnutí veřejné finanční podpory Adnoc Europe Trading s. r. o., sídl. E. Beneše 69/30, IČ 262 53 101, který se týká změny termínu vyúčtování a to do 31. 12. 2010,
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás /39 – 09) o poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) Adnoc Europe Trading s. r. o., E. Beneše 69/30, IČ 262 53 101, který se týká změny termínu vyúčtování a to do 31. 12. 2010.

21. Rozhodování o krátkodobé výpůjčce vozidel města Prostějova v určitých případech
Usnesení č. 90049:
Rada města Prostějova po projednání
I. s v ě ř u j e
PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury MěÚ Prostějov pravomoc
1. rozhodovat o krátkodobé výpůjčce vozidel města Prostějova spravovaných Městským úřadem Prostějov pro potřeby Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace, IČ 670 08 976, a to nejdéle na 7 kalendářních dnů v jednotlivém případě,
2. rozhodovat o uzavření smlouvy o výpůjčce vozidla města Prostějova nejdéle na 7 kalendářních dnů s vypůjčitelem Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, IČ 670 08 976.
II. s c h v a l u j e
Změnu Pravidel hospodaření s majetkem města Prostějova takto:
1. článek 25 odst.3 nově zní:
„(3) Pravomoc rozhodovat o krátkodobé výpůjčce movité věci v majetku města nejdéle na 7 kalendářních dní a současně i pravomoc rozhodovat o uzavření smlouvy o výpůjčce je svěřena starostovi města, pokud není dále stanoveno jinak. Rozhodování o krátkodobé výpůjčce vozidel města Prostějova pro potřeby Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace, IČ 670 08 976, a to nejdéle na 7 kalendářních dnů v jednotlivém případě včetně rozhodování o uzavření smlouvy o výpůjčce vozidla města Prostějova s uvedeným vypůjčitelem, je svěřeno vedoucímu odboru školství a kultury městského úřadu.“

22. Souhlas s přijetím darů MD, MŠ Partyzánská
Usnesení č. 90050:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
1. s přijetím peněžitého daru ve výši Kč 70 000,-- Městskému divadlu v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1 od dárce uvedeného v důvodové zprávě,
2. s přijetím věcných darů v celkové výši Kč 6 694,-- Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 pro pracoviště Mateřské školy Prostějov, Květná ul. 4 od dárců uvedených v důvodové zprávě,
3. s přijetím věcného daru – dětského polohovacího křesílka v ceně Kč 1 900,-- Mateřskou školou Prostějov, Partyzánská ul. 34 od dárce uvedeného v důvodové zprávě.

23. Souhlas s čerpáním investičního a rezervního fondu MŠ Smetanova
Usnesení č. 90051:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
1. s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 ve výši Kč 56 000,-- na nákup dětské průlezky,
2. s čerpáním rezervního fondu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 ve výši Kč 100 000,-- na nákup dětského nábytku do čtyř tříd.

24. Čerpání investičního fondu Sportcentra DDM
Usnesení č. 90052:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu Sportcentra - DDM Prostějov, Olympijská 4 ve výši Kč 100 000,-- na opravy v areálu.

25. Projednání výsledků následné finanční kontroly – Sportcentrum DDM
Usnesení č. 90053:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele organizace Sportcentrum DDM Prostějov, příspěvková organizace, na základě zjištění Finančního odboru, kontrolního oddělení MÚ Prostějov o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Sportcentrum DDM Prostějov, spočívající v překročení závazných ukazatelů a neoprávněně uplatněných odpisů z provozního příspěvku zřizovatele, po projednání
a) r o z h o d l a
ve smyslu § 22 odst. 2 a § 28 odst. 6 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, uložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 20.038 Kč
a ve smyslu § 22 odst. 6 téhož zákona neuložit penále ve výši 16.251 Kč,
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3421

2123

 

1

20399

20.038

(ostatní odvody příspěvkových organizací –Sportcentrum DDM, příspěvková organizace)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

20.038

(zvýšení stavu FRR)

c) n a ř i z u j e
řediteli organizace Sportcentrum DDM, příspěvková organizace, odvod z investičního fondu ve výši celkem 90.799,10 Kč z důvodu neoprávněně uplatněných odpisů a navýšení investičního fondu,
d) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

90.799,10

 

(zvýšení stavu FRR)

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3421

2122

 

 

20399

90.799,10

 

(odvod příspěvkové organizace – Sportcentrum DDM, příspěvková organizace)

e) r o z h o d l a
v souvislosti s výsledky dokladové periodické revize hospodaření vorganizaci Sportcentrum DDM Prostějov, příspěvková organizace, snížit řediteli organizace Sportcentrum DDM, příspěvkové organizace v měsících prosinec 2009 až únor 2010 osobní příplatek o 10%.

25.1 Žádost RG a ZŠ města Prostějova o souhlas s nákupem počítačů
Usnesení č. 90054:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s nákupem Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2, a sice 15 ks počítačů do počítačové učebny z příspěvku kraje (ONIV-ostatní neinvestiční výdaje) v hodnotě cca Kč 180 000,-- .

25.2 Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
Usnesení č. 90055:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši Kč 10 000,-- na úhradu daně za zaniklou organizaci Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř.

26. Vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova na rok 2010
Usnesení č. 90056:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova pro rok 2010 s následujícím tematickým určením:

  • Představení umění prostějovské mládeže a studentů
  • Knižní medailonky prostějovských osobností
  • Oživení kultury v Prostějově (se zaměřením na podporu netradičních a experimentálních forem)
  • Videodokumenty:

a) Prostějovské sakrální stavby
b) Volné téma,

r o z h o d l a ,
že kulturní komise při projednávání kulturních grantů bude doplněna o RNDr. Raškovou a Ing. Drmolu.

27. Veřejná finanční podpora:
27.1 Veřejná finanční podpora - FOIBOS (Slavné stavby města Prostějova)
Usnesení č. 90057:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kapitoly 10
ve výši 120.000,-- Kč FOIBOS a. s., Bartoškova 26, Praha 4, IČ 25053728
- veřejná finanční podpora bude použita v částce 100 000,- Kč na přípravu publikace Slavné stavby města Prostějova a v částce 20 000,- Kč na výstavní expozici Slavné stavby města Prostějova,
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,
- termíny poskytnutí: do 23. 12. 2009,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 05. 2010,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6409

5222

 

 

 

120 000,--

 

(nein. transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6171

5139

 

 

100300

120 000,--

 

Propagační materiál


27.2 Veřejná finanční podpora - žádosti nedoporučené komisí životního prostředí
Usnesení č. 90058:
Rada města Prostějova po projednání
n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 85.151 Kč Společenství Moravská 23-28, Moravská 3956/24, 796 01 Prostějov, IČ 282 99 876 (poř. č. žádosti 268)
- na revitalizaci panelového domu - ochranné sítě proti holubům.

27.3 Veřejná finanční podpora - žádosti nedoporučené komisí pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 90059:
Rada města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 15.000,-- Kč Kiwanis Clubu Young Professionals Prostějov, sídl. Svobody 3501/2, IČ 270 48 837 (poř. č. 243)
- na dopravu 4 studentů středních škol do Švýcarska na projekt Meet Yourself,
2. ve výši 50.000,-- Kč Školícímu a vzdělávacímu středisku Gabriely Vítkové, Prostějov, Mojmírova 9, IČ 746 78 337 (poř. č. 216)
- na vybavení učebny (lavice, židle, masážní lehátka, audiozařízení),
3. ve výši 40.000,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel CMG v Prostějově, o. s. , Komenského 17, IČ 441 59 862 (poř. č. 145)
- na Informační centrum pro mládež (papíry, šanony, tonery, propagační materiály, tonery do tiskáren, odměny soutěžícím).

27.4 Veřejná finanční podpora - Veřejná lyžařská škola, TJ Pozemstav Prostějov
Usnesení č. 90060:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 99.450,-- Kč T. J. Pozemstav Prostějov, Krasická 6, IČ 441 59 919 (poř. čísla žádostí 272, 271)
- na kondiční soustředění závodníků ve sportovní gymnastice (v částce 49.800,-- Kč)
- na nábor dětí do plavecké přípravy (v částce 49.650,-- Kč)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

99 450

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) T. J. Pozemstav Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

99 450

 

(nerozdělená VFP)


27.5 Veřejná finanční podpora - Taneční škola Pirouette
Usnesení č. 90061:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 20.000,-- Kč (doporučení komise pro mládež a tělovýchovu) Taneční škole Pirouette, Husovo nám. 9, Prostějov, IČ 277 25 156 (poř. č. žádosti 273)
- na reprezentaci na Mistrovství světa a Světovém poháru (doprava, startovné, licence, ubytování, stravování)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

20 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) Taneční škola Pirouette

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

20 000

 

(nerozdělená VFP)


28. Rozpočtová opatření:
28.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (Zdravé město)
Usnesení č. 90062:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

 

 

 

10.000

(zvýšení pol. 5175 – občerstvení, reprezentační fond )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

6409

5909

 

 

 

10.000

(snížení pol. 5909-ostatní neinvestiční výdaje)


28.2 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (přesun položek – sochařské sympozium)
Usnesení č. 90063:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3341

5169

 

 

 

146 000,00

(zvýšení položky – nákup propagačních služeb)

10

3319

6127

 

 

102400

233 673,00

(zvýšení položky – umělecká díla a předměty)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3341

5179

 

 

 

146 000,00

(snížení položky – ostatní nákupy, rozhlas, televize, FCA)

10

6171

5169

 

 

100300

7 931,00

(snížení položky – nákup propagačních služeb)

10

3319

5139

 

 

102400

50 000,00

10

3319

5156

 

 

102400

8 000,00

10

3319

5169

 

 

102400

138 547,00

10

3319

5175

 

 

102400

29 195,00

(snížení položky – nákup materiálu soch, sympozium, pohonné hmoty a maziva, nákup ostatních služeb, pohoštění)


28.3 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (propagační materiál)
Usnesení č. 90064:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5137

 

 

100300

60 488,00

(zvýšení položky – drobný nehmotný majetek, propagační stany)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

 

 

100300

60 488,00

(snížení položky – nákup propagačního materiálu)


28.4 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení
Usnesení č. 90065:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5132

0

0

0

24.943,00

 

Posílení položky 5132 – Ochranné pomůcky

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5137

0

0

0

120.000,00

 

Posílení položky 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5154

0

0

0

50.000,00

 

Posílení položky 5154 – Elektrická energie

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

3313

5171

0

0

190100

105.000,00

 

Posílení položky 5171 – Opravy a udržování – kino Metro

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5154

0

0

190100

55.000,00

 

Posílení položky 5154 – Elektrická energie - Duha

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6121

0

0

0

118.387,00

 

Posílení položky 6121 – výměna garážových vrat, Žešov 39

 

 

 

 

 

 

 

 

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5134

0

0

0

24.943,00

 

Snížení položky 5134 – Prádlo, oděv a obuv

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5151

0

0

0

50.000,00

 

Snížení položky 5151 – Studená voda

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5153

0

0

0

70.000,00

 

Snížení položky 5153 – Plyn

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5156

0

0

0

30.000,00

 

Snížení položky 5156 – Pohonné hmoty a maziva

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5162

0

0

0

70.000,00

 

Snížení položky 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5171

0

0

0

8.387,00

 

Snížení položky 5171 – Opravy a udržování

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5139

0

0

190100

55.000,00

 

Snížení položky 5139 – Nákup materiálu j. n. – Duha

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

3313

5153

0

0

190100

85.000,00

 

Snížení položky 5153 – Plyn – kino Metro

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6122

0

0

215

80.000,00

 

Snížení položky 6122 – Teplotní a vlhkostní čidla


28.5 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení
Usnesení č. 90066:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5132

 

 

 

95 000

(zvýšení pol. 5132 nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro dobrovolné hasiče - OOPP)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5134

 

 

 

54 000

(snížení pol. 5134 prádlo, oděv, obuv )

12

5512

5137

 

 

 

18 000

(snížení pol. 5137drobný hmotný dlouhodobý majetek )

12

5512

5137

 

00008

 

7 000

(snížení pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek )

12

5512

5169

 

 

 

16 000

(snížení pol. 5169 nákup ostatních služeb)


28.6 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie
Usnesení č. 90067:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

13

5311

5153

 

 

 

105.000

 

(plyn)

 

13

5311

5163

 

 

 

95.000

 

(služby peněžních ústavů)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

 

 

13

5311

5171

 

 

 

175.000

 

(opravy a údržba)

 

13

5311

5162

 

 

 

20.000

 

(služby telekomunikací a radiokomunikací)

 

13

5311

5175

 

 

 

5.000

 

(pohoštění)


28.7 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální a 16 – občanské záležitosti
Usnesení č. 90068:
Rada města Prostějov po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

 

 

 

75.000,-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

14

6171

5031

 

 

 

18.750,-

Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

14

6171

5032

 

 

 

6.750,-

Povinné pojistné na VZP

14

6171

5038

 

 

 

315,-

Povinné pojistné na úrazové pojištění

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

16

2229

5169

 

 

410000

100.815,-

Nákup ostatních služeb – stacionární radary (mzdové náklady včetně odvodů budou hrazeny společností CZECH RADAR a to formou slevy, která bude uplatňována měsíčně na faktuře; snížení převáděných prostředků).


28.8 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální
Usnesení č. 90069:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5167

 

 

000000

90 000

Školení

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5173

 

 

 

90 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


28.9 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ a MŠ Melantrichova)
Usnesení č. 90070:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20338

438.400,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 – položka energie)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

438.400,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


28.10 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (přesun položek)
Usnesení č. 90071:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5139

 

 

 

13.000

 

(nákup materiálu – nákup balícího materiálu na balíčky pro jubilanty města)

 

20

3319

5175

 

 

 

12.000

 

(pohoštění – malé občerstvení při příležitosti gratulace k životnímu výročí jubilantům města v Duze)

 

20

3319

5194

 

 

 

65.000

 

(věcné dary - dárkové balíčky pro jubilanty města při osobním předání jubilantům zástupci města)

 

20

3319

5492

 

 

 

678.000

 

(dary obyvatelstvu – peněžní dary pro zákonné zástupce novorozenců města při slavnostním vítání občánků města)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

6409

5194

 

 

 

90.000

 

(věcné dary – agenda jubilanti města)

 

20

6409

5492

 

 

 

678.000

 

(dary obyvatelstvu – agenda novorozenci města)


28.11 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (úprava rozpočtu příjmů)
Usnesení č. 90072:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

 

4121

 

 

 

648.000,-

 

(neinvestiční přijaté transfery od obcí za dojíždějící žáky do ZŠ a děti do MŠ v PV)

 

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

648.000,-

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)


28.12 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 90073:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

40

2333

6119

 

 

 

120 000

 

(pasport Mlýnského náhonu)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

40

2333

5171

 

 

 

120 000

 

(opravy a údržba mlýnského náhonu)


28.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 90074:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

 

 

600341

600 000

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka – havárie sprch u školního bazénu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

600 000

Rezerva na havarijní situace


28.14 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – stavební úřad
Usnesení č. 90075:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

61

3639

5169

 

 

 

255 000,00

 

Nákup ostatních služeb – zastavovací studie – podklady pro územní rozhodování

 

61

6171

5139

 

 

 

40 000,00

 

Nákup materiálu j.n. – nové stavební zákony, prováděcí vyhlášky a související materiály

 

61

6171

5166

 

 

 

115 000,00

 

Konzultační, poradenské a právní služby – služby právníků, znalců a geodetů

- zvyšuje stav rezerv města Prostějova

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

410 000,00

 

Rezervy města Prostějova – Fond rezerv a rozvoje


28.16 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Usnesení č. 90076:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

 

 

900100

850 000,-

Komunální služby – komunikace - opravy komunikací

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

 

 

900100

850 000,-

Komunální služby – komunikace – služby


28.17 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor
Usnesení č. 90077:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5171

 

 

910100

2 540 000,-

Opravy a udržování bytů a NP

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5154

 

 

910800

290 000,-

Elektrická energie

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5169

 

 

910900

2 250 000,-

Služby


28.18 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Usnesení č. 90078:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3612

3112

 

 

 

39.830.780

 

Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí (prodej bytových domů)

 

50

3613

2324

 

 

 

67.850

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace plyn, el.energie)

 

50

3634

2132

 

 

 

70.300

 

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (tep.hosp. – DSP,s.r.o.)

 

50

3639

2119

 

 

 

348.659

 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (úhrady za zřízení věcných břemen)

 

50

3639

2131

 

 

 

287.009

 

Příjmy z pronájmu pozemků

 

50

3639

2132

 

 

 

726.017

 

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (nebytové prostory)

 

50

3639

2133

 

 

 

48.520

 

Příjmy z pronájmu movitých věcí

 

50

6171

2329

 

 

 

390.038

 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (přefakturace za GP,ZP)

 

50

3122

2132

 

 

507027

12.500

 

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (SZŠ)

2. snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

2310

2111

 

 

 

150.000

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pitná voda)

 

50

3639

3111

 

 

 

24.820.422

 

Příjmy z prodeje pozemků

 

50

1031

2139

 

 

500000

810.000

 

Ostatní příjmy z pronájmu majetku (LMP, s.r.o.)

 

50

3612

3112

 

 

505001

2.030.000

 

Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí (prodej domů)

3. snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3322

5166

 

 

 

285.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby (odd.pam.péče)

 

50

3322

5223

 

 

 

900.000

 

Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem (odd.pam.péče – regenerace pam.zóny)

 

50

3329

5169

 

 

 

10.000

 

Nákup ostatních služeb

 

50

3612

5137

 

 

 

1.742

 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení DPS Polišenského, Finská)

 

50

3613

5153

 

 

 

19.109

 

Plyn

 

50

3613

5154

 

 

 

20.000

 

El.energie

 

50

6171

5151

 

 

 

262.818

 

Studená voda

 

50

6171

5166

 

 

 

19.238

 

Konzultační, poradenské a právní služby

 

50

6399

5149

 

 

 

44.650

 

Ostatní úroky, ostatní fin.výdaje (např. úhrady soudních poplatků)

 

50

6409

5169

 

 

 

341.100

 

Nákup ostatních služeb (odm.za vytipování soc.bydlení – nerealizováno)

 

50

6409

5192

 

 

 

100.000

 

Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (úhrady za zříz.VB ve prospěch města)

 

50

6409

5901

 

 

507076

200.000

 

Nespecifikované rezervy (havarijní situace)

 

50

6171

5362

 

 

505053

52.382

 

Platby daní a poplatků stát.rozpočtu (daň z nemovitosti – mimo k.ú.)

4. zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6171

5164

 

 

 

68.523

 

Nájemné

 

50

6171

5166

 

 

505031

590.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby (GP, ZP)

 

50

6409

6130

 

 

 

7.280

 

Pozemky (dořešení maj.právních vztahů – Shell)

 

50

6171

5362

 

 

505037

149.296

 

Platby daní a poplatků stát.rozpočtu (daň z převodu nemovitostí – pozemky)

 

50

6171

5362

 

 

505042

458.163

 

Platby daní a poplatků stát.rozpočtu (daň z převodu nemovitostí – prodej byt.domů)

5. zvyšuje stav finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8112

 

1

 

14.954.028

 

Zvýšení fin. prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje


28.19 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ Palackého, MK)
Usnesení č. 90079:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

180.000,-

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

-zvyšuje rozpočet výdajů

 

20

3314

5331

 

 

 

70.000,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, PO – nákup knihovního fondu)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3113

5331

 

 

20332

250.000,-

 

(snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14)


28.20 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod finančních prostředků)
Usnesení č. 90080:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

172000000

1 400 000

Cyklistická stezka Olomoucká

60

2212

6121

 

 

55000000

200 000

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská vč. PD (jihozápadní kvadrant)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

161000000

1 000 000

60

2219

6121

 

1

161000000

600 000

Regenerace Sídliště Dolní


28.21 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Jihovýchodní kvadrant)
Usnesení č. 90081:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

289000000

48 000

Jihovýchodní kvadrant

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

48 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení


28.22 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Šárka – havárie)
Usnesení č. 90082:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5331

 

 

600325

65 000

MŠ Prostějov, ul. Šárka 4- havárie kanalizační přípojky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

65 000

Rezerva na havarijní situace


28.23 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (RG a ZŠ města Prostějova – havárie)
Usnesení č. 90083:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3121

5171

 

 

600340

24 000

RG a ZŠ města Prostějova – havárie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707600

24 000

Rezerva na havarijní situace


28.24 ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura (multifunkční projekční zařízení pro veřejné venkovní projekce)
Usnesení č. 90084:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

19

3319

6122

 

 

 

205 870

 

Stroje, přístroje a zařízení – pořízení dataprojektoru, zesilovače, reprobeden a promítacího plátna (velikost plátna 505 x 294 cm)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

 

707100

205 870

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)


28.25 ROZOP kapitoly 15 – informační technologie (převod do FRR)
Usnesení č. 90085:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

476 000

Fond rezerv a rozvoje – vrácení částky 476 000 Kč z důvodu nevyhlášení plánovaných dotačních titulů z položky 5169, kapitoly 15 - Informační technologie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5169

 

1

 

476 000

Nákup ostatních služeb – převod částky 476 000 Kč z důvodu nevyhlášení plánovaných dotačních titulů do Fondu rezerv a rozvoje na položku 8115, kapitoly 70


28.26 ROZOP kapitoly 15 – informační technologie (převod v rámci kapitoly(
Usnesení č. 90086:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5137

 

 

 

755000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - převod finančních prostředků z položky 5171 (Opravy a udržování) a z investičních položek 6125 org. 225, 229, pol. 6111 org. 230, 228 na položku 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek). Pořizovaná zařízení jsou v nižší kusové ceně, která patří do drobného hmotného dlouhodobého majetku místo investičních položek.

15

6171

5162

 

 

 

120000

Služby telekomunikací a radiokomunikací - převod z položky 5172 (Programové vybavení) na položku 5162 (Služby telekomunikací a radiokomunikací) – úpravy webových stránek.

15

6171

6125

 

 

232000000

80000

Výpočetní technika Tiskárny a náhrada starých tiskových zařízení – převod z položky 6111 org. 230 na pol. 6125 org. 232 – výměna vadné deset roků staré velkoformátové tiskárny 44“

15

6171

5169

 

 

 

500000

Nákup ostatních služeb – převod z položky 5172 (Programové vybavení) na pol. 5169 (Nákup ostatních služeb) - technická podpora aplikací, implementace datových schránek, e-podatelny a el. úřední desky v souvislosti s ISVS.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5171

 

 

 

98000

Opravy a udržování – převod z pol. 5171 na pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – oprava některých tiskáren není rentabilní, je vhodnější pořídit nové.

15

6171

6125

 

 

225000000

272000

Výpočetní technika Datové přepínače z pol. 6125 org. 225 na pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek. Některá pořizovaná zařízení jsou v nižší kusové ceně, která patří do drobného hmotného dlouhodobého majetku místo investiční položky.

15

6171

6111

 

 

228000000

35000

Programové vybavení SW-nákup aplikací, rozšíření licencí z pol. 6111 org. 228 na pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek. Je nutná HW apliance pro provoz vybraného SW.

15

6171

6125

 

 

229000000

300000

Výpočetní technika Záložní zdroje-nové a upgrade původních - převod z pol. 6125 org. 229 na pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - pořizovaná zařízení jsou v ceně, která patří do drobného hmotného dlouhodobého majetku místo investiční položky.

15

6171

6111

 

 

230000000

130000

Programové vybavení OS servery-aktualizace verzí a dokoupení – převod z pol. 6111 org. 230 na pol. 6125 org. 232 Výpočetní technika, tiskárny - náhrada starých a na pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - je nutná HW apliance pro provoz vybraného SW.

15

6171

5172

 

 

 

620000

Programové vybavení z pol. 5172 na pol. 5169 Nákup ostatních služeb a na pol. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - technická podpora aplikací a implementace datových schránek, úprava webových stránek.


28.27 ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura a 70 – finanční (osvětlení tělocvičny v ZŠ Palackého)
Usnesení č. 90087:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s čerpáním investičního fondu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši 120 tis. Kč na opravu osvětlení školní tělocvičny,
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

60

3113

5331

 

1

600332

200 000,-

 

Neinvestiční příspěvek – ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

1

707100

200 000,-

 

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

29. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
29.1 Schválení pronájmu parkovacího místa – Švýcarská 2
Usnesení č. 90088:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem parkovacího místa č. 294, o celkové rozloze 7,00 m2 na ul. Švýcarská č. 2/4280 v Prostějově, přímému zájemci dle důvodové zprávy.


29.2 Schválení pronájmu parkovacího místa – Myslbeka 17
Usnesení č. 90089:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem parkovacího místa č.707 v domě s J.V.Myslbeka č.17/4284 v Prostějově dle důvodové zprávy.

29.3 Schválení změny v osobě nájemce – NP, garáž
Usnesení č. 90090:
města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
změnu v osobě nájemce u Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 619 na ul. U Spořitelny č. 5/157 ze dne 31.8.2008 a smlouvy o nájmu garáže č. 959 na ul. Palackého č.2/145, Prostějov ze dne 1.5.2002 na nového nájemce ALVA ZP s.r.o., se sídlem Palackého č. 23, Prostějov, IČ 284 10 866. Ostatní podmínky Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 619 a č. 959 zůstávají nezměněny.

29.4 Změna v osobě nájemce NP – Brněnská 40
Usnesení č. 90091:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
změnu v osobě nájemce u Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 288 na ul.
Brněnská č.40/4150 ze dne 6.5.2002 na nového nájemce MUDr.Eva Kopečná s.r.o., se sídlem Brněnská č.40/4150, Prostějov. Ostatní podmínky Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 288 zůstávají nezměněny.

29.5 Vyhlášení záměru prodeje domu Rozhonova 12 v Prostějově
Usnesení č. 90092:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje bytového domu č.p. 2332 (Rozhonova č. 12 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4215 a pozemku p.č. 4215 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 496 m2, k.ú. Prostějov za těchto podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 084 400,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

30. Příspěvek na obnovu kulturních památek z rozpočtu města Prostějova v Programu regenerace PMZ
Prostějov v roce 2010
Usnesení č. 90093:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1. schválit dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 03. 11. 2009
a) zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2010
b) poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2010 (spoluúčast – závazný podíl města Prostějova na provedení obnovy kulturních památek v „Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2010 dle usnesení vlády č. 209/92“) u kulturních památek, kde není město Prostějov vlastníkem

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

částka

Nová radnice

město Prostějov

restaurování vstupních dveří a zádveří na finanční odbor MěÚ

návrh rozpočtu

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv.Jana z Boha - Milosrdných bratří

restaurování nástěnných maleb kostela-levé poloviny 3. travé lodi, horní části k římsám

200 000,00 Kč

dům T.G.M. 21

dle důvodové zprávy

repase oken a dveří domu

80 000,00 Kč

Národní dům

město Prostějov

oprava bočního schodiště

návrh rozpočtu

 

 

oprava schodiště u předprodeje

 

 

 

oprava vstupu do divadla

 

 

 

oprava bočního dvouramenného schodiště

 

Stará radnice

město Prostějov

restaurování vstup.dveří z lodžie

návrh rozpočtu

součet

 

 

280 000,00 Kč


2. pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010.

30.1 Problematika sportovního areálu na sídlišti E. Beneše
30.1.1 Vyjádření k záměru zajišťovat provozování výstupů projektu Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějově – sportovní areál sídliště E. Beneše
Usnesení č. 90094:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku na službu – zpracování právního stanoviska k záměru zajišťovat provozování výstupů projektu Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějově – sportovní areál sídliště E. Beneše JUDr. Michaelu Kinclovi, odborníku na veřejnou podporu v Evropské unii s tím, že při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu nebude uplatněn postup stanovený směrnicí Rady města Prostějova č. 9/2006, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a práce malého rozsahu.

30.1.2 Vyhlášení záměru výpůjčky sportovního areálu na sídlišti E. Beneše v Prostějově
Usnesení č. 90095:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu č. 2005/16/369 ze dne 19.12.2005 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Tělovýchovnou jednotou Haná, se sídlem Prostějov, Brněnská 10, PSČ: 796 01, IČ: 163 67 995, jako nájemcem na pronájem sportovního areálu na sídlišti E. Beneše v Prostějově dohodou nebo výpovědí.


31. Majetkoprávní záležitosti:
31.3 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu kina METRO na ul. Školní 3694/1 v Prostějově
Usnesení č. 90096:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 3694 na pozemku p.č. 316/1 v k.ú. Prostějov (kino METRO na Školní ul. 1 v Prostějově), a to bufetu o výměře 25 m2, za účelem prodeje občerstvení návštěvníkům kina METRO, Aleně Macourkové, místo podnikání Tylova 1462/63, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 758 11 561 (fyzická osoba podnikající), za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 39.600 Kč ročně,
c) nájemné bude placeno půlročně předem,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

31.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 6018/2 a p.č. 6016/3, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 90097:
Rada města Prostějova po projednání
v y h l a š u j e
záměr prodeje pozemků p.č. 6018/2 – ostatní plocha o výměře 610 m2 a p.č. 6016/3 – ostatní plocha o výměře 200 m2, oba v k.ú. Prostějov, na ulici Krapkova, do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytových domů č.p. 2024, č.p. 2025 a č.p. 2450 na pozemcích p.č. 6018/3, p.č. 6018/4 a p.č. 6018/5, vše v k.ú. Prostějov (velikost nabývaných spoluvlastnických podílů kupujících na převáděných pozemcích bude stanovena dle velikosti jejich spoluvlastnických podílů na bytových domech č.p. 2024, č.p. 2025 a č.p. 2450 na pozemcích p.č. 6018/3, p.č. 6018/4 a p.č. 6018/5, vše v k.ú. Prostějov), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 140 Kč/m2, tj. celkem 113.400 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) na pozemku p.č. 6018/2 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníků garáží na pozemcích p.č. 6018/6, p.č. 6018/7, p.č. 6018/8, p.č. 6018/9, p.č. 6018/10, p.č. 6018/11, p.č. 6018/12, p.č. 6018/13 a p.č. 6018/14, vše v k.ú. Prostějov, a na pozemku p.č. 6016/3 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníků garáží na pozemcích p.č. 6018/15, p.č. 6018/16, p.č. 6018/17, p.č. 6018/18, p.č. 6018/19, p.č. 6018/21 a p.č. 6018/22, vše v k.ú. Prostějov,
d) město Prostějov prohlašuje, že při prodeji pozemků p.č. 6018/2 a p.č. 6016/3, oba v k.ú. Prostějov, za kupní cenu 140 Kč/m2 se jedná o podporu de minimis, při jejímž poskytnutí musí být dodrženy podmínky obsažené v Nařízení Evropské komise č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006.


31.7 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov a v k.ú. Krasice
Usnesení č. 90098:
Rada města Prostějova po projednání
1) v y h l a š u j e
záměr směny pozemků p.č. 5941/2 – orná půda o výměře 1.063 m2 v k.ú. Prostějov a p.č. st. 638/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k.ú. Krasice ve vlastnictví města Prostějova za pozemek p.č. 5932/1 – orná půda o výměře 1.388 m2 v k.ú. Prostějov  za následujících podmínek:
a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem, tj. ve výši 323.750 Kč, 
b) náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

323.750,-

směna pozemků v k.ú. Prostějov a v k.ú. Krasice (finanční vyrovnání)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

323.750,-

snížení Fondu rezerv a rozvoje


31.8 Schválení pronájmu nemovitostí v areálu zahradnictví na ul. Brněnská
Usnesení č. 90099:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem jiné stavby bez č.p. nebo č.e. (provozní budova č. 1) umístěné na pozemku p.č. 6674/2 a pozemku p.č. 6674/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 217 m2, vše v k.ú. Prostějov, v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově za účelem uskladnění materiálu pro potřeby pěstitelství za těchto podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné je stanoveno ve výši 3.255 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

31.9 Schválení pronájmu a rekonstrukce bytové jednotky na ul. Rejskova 4 v Prostějově
Usnesení č. 90100:
Rada města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s tím, aby společnost Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Rejskova 2987/4, PSČ: 796 01, IČ: 253 48 418, provedla stavební úpravy bytové jednotky 2+1 umístěné v 1. nadzemním podlaží objektuobčanské vybavenosti č.p. 2987 (Rejskova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 5483 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova spočívající v rekonstrukci této bytové jednotky na kabinety Střední odborné školy podnikání a obchodu, spol. s r.o., za následujících podmínek:
- stavební úpravy budou provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- do 30 dnů po provedení stavebních úprav předmětných prostor předloží společnost Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., Odboru správy majetku města Městského úřadu Prostějov doklady o nákladech skutečně vynaložených na výše uvedené stavební úpravy,
- stavební úpravy předmětných prostor budou převedeny městu Prostějovu za úplatu odpovídající výši nákladů skutečně vynaložených na předmětné stavební úpravy, nejvýše však za 300.000 Kč,
s c h v a l u j e
1) pronájem bytové jednotky 2+1 umístěné v 1. nadzemním podlaží objektuobčanské vybavenosti č.p. 2987 (Rejskova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 5483 v k.ú. Prostějov společnosti Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Rejskova 2987/4, PSČ: 796 01, IČ: 253 48 418, za účelem provozování střední školy za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříletou výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno v symbolické výši 1.000 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) veškeré náklady spojené s užíváním předmětu nájmu, zejména náklady na jeho provoz, údržbu a opravy, bude po dobu nájmu hradit nájemce,
d) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
e) pronájem bude proveden formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2009/16/193 ze dne 03.07.2009,
2) uzavření dohody o úplatném převodu stavebních úprav bytové jednotky 2+1 umístěné v 1. nadzemním podlaží objektuobčanské vybavenosti č.p. 2987 (Rejskova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 5483 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova spočívajících v rekonstrukci bytové jednotky na kabinety Střední odborné školy podnikání a obchodu, spol. s r.o., městu Prostějovu, a to za cenu odpovídající výši nákladů skutečně vynaložených na předmětné stavební úpravy, nejvýše však za 300.000 Kč,
3) započtení pohledávky společnosti Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Rejskova 2987/4, PSČ: 796 01, IČ: 253 48 418, za městem Prostějovem ve výši ceny za stavební úpravy bytové jednotky 2+1 umístěné v 1. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 2987 (Rejskova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 5483 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova a pohledávky města Prostějova za společností Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., ve výši odpovídající výši ceny za stavební úpravy bytové jednotky 2+1 umístěné v 1. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 2987 (Rejskova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 5483 v k.ú. Prostějov provedené společností Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., spočívající v nájemném ze Smlouvy o nájmu č. 2009/16/193 ze dne 03.07.2009 dohodou.

31.10 Schválení uzavření smlouvy o umístění a provozování nápojového automatu v objektu kina METRO na ul. Školní 3694/1 v Prostějově
Usnesení č. 90101:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o umístění a provozování nápojového automatu na prodej chlazených nápojů v plechovkách a PET lahvích ze sortimentu společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., v objektu občanské vybavenosti č.p. 3694 na pozemku p.č. 316/1 v k.ú. Prostějov (kino METRO na Školní ul. 1 v Prostějově), se společností Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., se sídlem Českobrodská 1329, Praha 9 – Kyje, PSČ: 198 21, IČ: 411 89 698, za následujících podmínek:
a) smlouva bude uzavřena s účinností od 01.07.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) úplata za poskytnutí práva umístit a provozovat nápojový automat v objektu kina METRO na Školní ul. 1
v Prostějově bude stanovena ve výši 2.400 Kč bez DPH za rok, bude placena čtvrtletně pozadu, a nebude
navyšována o míru inflace,
c) náklady na odběr el. energie pro provoz nápojového automatu ponese město Prostějov,
d) náklady spojené s instalací, servisem a údržbou nápojového automatu ponese společnost Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.

31.11 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2001/16/240 ze dne 03.12.2001
Usnesení č. 90102:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Smlouvy o nájmu č. 2001/16/240 ze dne 03.12.2001 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností ČESKÝ OKRUH 98 s.r.o., se sídlem Slušovice – Padělky 605, PSČ: 763 15, IČ: 469 72 234 (právním nástupcem této společnosti je společnost outdoor akzent s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova 27, PSČ: 110 00, IČ: 005 45 911), jako nájemcem, v části týkající se výše nájemného následovně:
a) nájemné bude v letech 2010 a 2011 sníženo o 20% a bude činit 12.245 Kč ročně,
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2001/16/240 ze dne 03.12.2001 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

31.12 Schválení změny smlouvy ze dne 22.04.1996 se společností CITY-TOOLS, s.r.o.
Usnesení č. 90103:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změny smlouvy ze dne 22.04.1996 uzavřené mezi městem Prostějovem a společností CITY-TOOLS, s.r.o., se sídlem Brno, Preslova 94, PSČ: 602 00, IČ: 607 52 165, následovně:
a) doba platnosti smlouvy bude prodloužena o 15 let, tj. do 22.04.2026,
b) po skončení platnosti smlouvy převede společnost CITY-TOOLS, s.r.o., čekárny zřízené na základě této smlouvy bezúplatně do vlastnictví města Prostějova (týká se i předčasného ukončení smlouvy ze strany společnosti CITY-TOOLS, s. r. o.),
c) smlouva bude rozšířena o ujednání o spolupráci ve věci zřízení čekáren na dalších místech tak, že město Prostějov vytipuje místa vhodná pro zřízení dalších čekáren, společnost CITY-TOOLS, s.r.o., tato místa posoudí a v případě odsouhlasení bude smlouva po vzájemné dohodě o nová místa rozšířena,
c) ostatní podmínky smlouvy ze dne 22.04.1996 zůstanou nezměněny,
e) změny bude provedeny formou dodatku ke smlouvě ze dne 22.04.1996.

31.13 Změna podmínky Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23.06.2008
Usnesení č. 90104:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemků v sektoru A průmyslové zóny uvedených v čl. IV. odst. 4 a 5 Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008, a to následovně:
a) kupující se zavazuje zajistit nejpozději do tří let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami vydání pravomocného stavebního povolení na napojení výrobního areálu na převáděných pozemcích na požadovaná energetická média v dostatečném množství a kvalitě,
b) v případě, že pravomocné stavební povolení na napojení výrobního areálu na převáděných pozemcích na požadovaná energetická média v dostatečném množství a kvalitě nebude vydáno ve lhůtě do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami, bude lhůta pro jeho vydání přiměřeně prodloužena,
c) změna podmínek prodeje pozemků bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008.

31.14 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 90105:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3700/6 – ostatní plocha o výměře 153 m2, p.č. 3700/10 – ostatní plocha o výměře 384 m2a p.č. 3700/37 – ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

31.15 Výkup pozemku p.č. 5979/2 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 90106:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:
1) výkup pozemku p.č. 5979/2 – ostatní plocha o výměře 1.902 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 527 Kč/m2, tj. celkem 1.002.354 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6409

6130

 

1

 

1.002.354

 

výkup pozemku p.č. 5979/2 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1.002.354

 

snížení Fondu rezerv a rozvoje


31.16 Výkup pozemku p.č. 7394/1 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 90107:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemku p.č. 7394/1 – ostatní plocha o výměře 2.141 m2 v k.ú. Prostějov od společnosti Strojírny Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Kojetínská 5, PSČ 797 47, IČ 469 00 331, za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem ve výši 214.100 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.


31.17 Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k.ú. Prostějov (JMP Net, s.r.o.)
Usnesení č. 90108:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat STL plynovod včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků města Prostějova p.č. 2075/1, p.č. 7773, p.č. 6261 a p.č. 6247/1, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 657 02, IČ: 276 89 841, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem v rozsahu vedení STL plynovodu a jeho ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
b) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
d) veškeré náklady spojené s umístěním, užíváním, údržbou a opravami stavby STL plynovodu uhradí město Prostějov,
e) do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi městem Prostějovem a společností JMP Net, s.r.o., uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

31.18 Zřízení věcného břemene na částech pozemků města Prostějova v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 90109:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, na částech pozemků města Prostějova p.č. 7712, p.č. 7696/1, p.č. 4730, p.č. 7985, p.č. 7979, p.č. 3974/3 a p.č. 4392, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 4525-656/2009 ze dne 07.07.2009), ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/12, Praha 4, Michle, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m2 pozemku dotčeného stavbou komunikačního vedení, navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) veškeré náklady spojené s umístěním a užíváním stavby komunikačního vedení (včetně údržby a oprav) uhradí společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
c) město Prostějov neponese žádné náklady související se zřízením věcného břemene,
d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

31.19 Zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 501/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Usnesení č. 90110:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat sloup venkovního vedení NN včetně jeho ochranného pásma na části pozemku města Prostějova p.č. 501/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova (rozsah zatížení pozemku je stanoven geometrickým plánem č. 528-684/2009 ze dne 26.08.2009), ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.

31.20 Revokace usnesení ZMP č. 16201 ze dne 10.10.2006, nabytí pozemku v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 90111:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16201 ze dne 10.10.2006 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 174/3 v k.ú. Prostějov od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
2) schválit bezúplatný nebo úplatný (maximálně za cenu obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku) převod pozemku p.č. 174/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova s tím, že náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

31.21 Revokace usnesení ZMP č. 19209 ze dne 15.09.2009
Usnesení č. 90112:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19209 ze dne 15. 09. 2009 (schválení prodeje pozemku p.č. 318/57 v k.ú. Čechovice u Prostějova).

31.23 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 90113:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 6002/3 – ostatní plocha o výměře 2.012 m2, p.č. 6002/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4.744 m2, p.č. 6002/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2, p.č. 6002/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.017 m2, p.č. 6002/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455 m2 a p.č. 6002/14 – ostatní plocha o výměře 448 m2, vše v k.ú. Prostějov, městem Prostějovem v období od 01.12.2008 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva k uvedeným pozemkům do katastru nemovitostí ve prospěch města Prostějova, České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, a to v roce 2008 ve výši 32,30 Kč/m2/rok, v roce 2009 ve výši 33,14 Kč/m2/rok a v následujících letech ve výši odpovídající výši úhrady za bezesmluvní užívání pozemků v předcházejícím kalendářním roce navýšené o míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok,
2) zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 6002/8 – ostatní plocha o výměře 228 m2v k.ú. Prostějov městem Prostějovem v období od 12.10.2007 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva k uvedenému pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch města Prostějova, České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, a to v roce 2007 ve výši 31,40 Kč/m2/rok, v roce 2008 ve výši 32,30 Kč/m2/rok, v roce 2009 ve výši 33,14 Kč/m2/rok a v následujících letech ve výši odpovídající výši úhrady za bezesmluvní užívání pozemku v předcházejícím kalendářním roce navýšené o míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok,

31.24 Prodej bytových domů (tzv. druhá vlna)
Usnesení č. 90114:
Rada města Prostějova po projednání
A) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) změnu Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 spočívají v rozšíření přílohy obsahující seznam bytových domů určených k prodeji o bytové domy uvedené v příloze tohoto materiálu,
2) postup při prodeji bytových domů na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Netušilova 3 v Prostějově a na ul. Wolkerova 31 v Prostějově tak, že nebytové prostory v těchto domech zůstanou v majetku města Prostějova a při prodeji bytů umístěných v těchto domech se bude postupovat analogicky dle schválených Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099,
B) s c h v a l u j e
změnu Mandátní smlouvy č. 2008/16/220 ze dne 02.09.2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako mandantem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako mandatářem na zajištění realizace prodeje bytových domů dle Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 takto:
a) seznam bytových domů určených k prodeji uvedených v příloze Mandátní smlouvy č. 2008/16/220 ze dne 02.09.2008 bude rozšířen o bytové domy uvedené v příloze tohoto materiálu,
b) výše odměny bude stanovena ve výši 500 Kč včetně DPH za jeden byt v prodávaném bytovém domě a 1.000 Kč včetně DPH za jeden nebytový prostor v prodávaném bytovém domě.

31.25 Odpis pohledávek DSP, příspěvkové organizace
Usnesení č. 90115:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
odpis pohledávek za nájemné z bytů, nebytových prostor a faktury za Domovní správou Prostějov,
přísp. org., v celkové výši 91.072,28 Kč dle přílohy, z toho:

- Domovní správa Prostějov, přísp.org. – pohledávky ve výši 41.358 Kč (z bytů)
- Domovní správa Prostějov, přísp.org. – pohledávky ve výši 8.810 Kč (z nebyt.prostor)
- Domovní správa Prostějov, přísp.org. – pohledávky ve výši 40.904,28 Kč (z faktur),
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit odpis pohledávky za nájemné z bytu za Domovní správou Prostějov, přísp. org., ve výši 84.243 Kč.

31.26 Prominutí smluvní pokuty
Usnesení č. 90116:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prominutí smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč vzniklé v souvislosti s prodlením při uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 100/17 v k.ú. Krasice.


31.28 Prodej městského majetku – návrh pravidel
Usnesení č. 90117:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
návrh postupu při prodeji městského majetku.

31.29 Prodej 26 % obchodního podílu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 90118:
Rada města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) rozdělení obchodního podílu města Prostějova na obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. na dvě části o velikosti 25 %, odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 11.114.000 Kč a 26 % %, odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 11.559.000 Kč,
2) prodej 26 % obchodního podílu města Prostějova na obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., druhému společníku obchodní společnosti .A.S.A. spol. s r.o. se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, Česká republika, IČ: 458 09 712 za kupní cenu ve výši 15 mil. Kč,
3) uzavření Smlouvy o převodu obchodního podílu mezi městem Prostějovem jako převodcem a obchodní společností .A.S.A. spol. s r.o. se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, Česká republika, IČ: 458 09 712 jako nabyvatelem podle předloženého návrhu,
4) změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. podle předloženého návrhu.

31.30 Schválení pronájmu pozemku p.č. 309/1 v k. ú. Kralice na Hané
Usnesení č. 90119:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pronájem pozemku p.č. 309/1 – orná půda v k.ú. Kralice na Hané o výměře 25.050 m2, společnosti ECO Finance Group s.r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 1422/70, PSČ 796 01, IČ: 276 93 953, za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny, za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 25 let,
b) nájemné bude stanoveno v celkové výši 300 600 Kč ročně a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
d) veškeré náklady spojené s užíváním pronajatého pozemku, zejména náklady na jeho údržbu, bude po dobu pronájmu hradit nájemce,
e) po ukončení pronájmu bude nájemce povinen uvést pronajatý pozemek do původního stavu,
f) nájemní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců od doby schválení změny územního plánu obce Kralice na Hané, která umožní výstavbu fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 309/1 v k.ú. Kralice na Hané, a po vydání příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení, na základě kterých bude na tomto pozemku povolena výstavba fotovoltaické elektrárny.

31.31 Pronájem movitých věcí – prodejních stánků
Usnesení č. 90120:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
stanovení ceny za pronájem movité věci – dřevěného prodejního stánku v rámci vánočních trhů na nám. T. G. Masaryka v Prostějově, a to:
- 250 Kč/den vč. DPH/1 ks prodejního dřevěného stánku Standard
- 500 Kč/den vč. DPH/1 ks prodejního dřevěného stánku Gastro.
V nájemném budou zahrnuty náklady na el. energii.

32. Bytové záležitosti:
32.1 Návrh uzavření NS – DPS
Usnesení č. 90121:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.


32.2 Návrh uzavření NS
Usnesení č. 90122:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na byty dle důvodové zprávy.

33.2 Informace o výběrovém řízení na veřejnou zakázku „II/150 a II/367 Prostějov – okružní křižovatka“
Usnesení č. 90123:
Rada města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o výběrovém řízení na veřejnou zakázku „II/150 a II/367 Prostějov – okružní křižovatka“, které se uskutečnilo dne 23. 11. 2009 v sídle zadavatele Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc s tím, že jako nejvýhodnější byla hodnocena nabídka uchazeče FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, Brno.

33.3 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (kanceláře – přestupkové oddělení)
Usnesení č. 90124:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

5171

0

0

0

40.000,00

 

( rozšíření kancelářských prostor odboru občanských záležitostí )

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

0

0

7071

40.000,00

 

( Pol. 5901 - Rezerva rady pro RO )

33.4 Poskytnutí finančních darů
Usnesení č. 90125:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí finančních darů na zajištění vánočního občerstvení pro seniory:
1. ve výši 5 000,- Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory, Nerudova 1666/70, Prostějov, IČ 71197690,
2. ve výši 4 000,- Kč příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb, Lidická 2924/86, Prostějov, IČ 47921293,


b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

4357

5339

 

 

 

9.000,--

(neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

9.000,--

(rezerva pro ROZOP RMP)

Miroslav P i š ť á k , v. r.                                  Mgr. Vlastimil U c h y t i l , v. r.
místostarosta v zastoupení                            místostarosta města Prostějova
starosty města Prostějova

Prostějov 24. 11. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.1.2010 8:31:05 | přečteno 248x | Věra Krejčí
load