Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 77. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 77. schůze Rady města Prostějova

konané 1. 12. 2009

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 90126:
Rada města Prostějova po projednání s c h v a l u j e
program své 77. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 1. 12. 2009,
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, místostarostku města, ověřením zápisu.

2. Návrh pořízení IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Usnesení č. 90127:
Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
1) schválit pořízení IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude řešit nesoulad architektonicko -urbanistického návrhu rozvoje území části centra města Prostějov s územním plánem sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy,
2) určit Mgr. Vlastimila Uchytila, člena Zastupitelstva města Prostějova, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizovaných změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

3. Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Usnesení č. 90128:
Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1.600.000,-

 

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

6112

 

1

4000000

1.600.000,-

 

(snížení investiční položky Ocenitelná práva – publikace blíže nespecifikovaná)


4. Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční
Usnesení č. 90129:
Rada města Prostějova po projednání
a) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6171

5163

 

 

708200

550.000,-

 

(Služby peněžních ústavů - pojištění majetku města)

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

280.000,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

11

6171

6122

 

 

 

270.000,-

 

(Stroje, přístroje a zařízení – obměna služebního vozidla)

b) r o z h o d l a
o nákupu osobního vozidla od přímého dodavatele Automechanika a.s., Letecká 2, 796 01 Prostějov, IČ: 25529889; a to mimo postup, schválený Směrnicí č. 9/2006,
c) p o v ě ř u j e
Františka Nevrtala, vedoucího odboru správy a zabezpečení, uzavřením smlouvy na dodávku osobního vozidla s dodavatelem Automechanika a.s., Letecká 2, 796 01 Prostějov, IČ: 25529889.

5. Dary občanům v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček
Usnesení č. 90130:
Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e
v souvislosti s řešením problematiky toulavých koček na území města Prostějova, v rámci pravidel
pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrací koček a kocourů, poskytnutí peněžního daru ve výši 300,- Kč dle důvodové zprávě.


6. Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Usnesení č. 90131:
Rada města Prostějova po projednání
a) b e r e n a v ě d o m í
podání žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí,
b) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

40

3745

5179

 

 

 

25 000

 

( projektová dokumentace, realizační projekt Žešov)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

40

3745

5169

 

 

 

25 000

 

( zeleň - služby)


6.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Usnesení č. 90132:
Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

165000000

100 000

Rekonstrukce komunikace Erbenova ul . – nám. Padlých hrdinů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

100 000

Rezerva RMP


7. Veřejná finanční podpora – Charitní centrum Marta
Usnesení č. 90133:
Rada města Prostějova po projednání

n e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 2.478.087,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 264)
- na projekt Charitní centrum Marta „A“ v Prostějově – financování podílu z celkových nákladů připravovaného projektu (jedná se o investiční výdaje).

8.1 Změna nájemného
Usnesení č. 90134:
Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e
snížení nájemného pro rok 2010 v bytech s regulovaným nájemným v domech Zrzavého č.p. 3975 a Pujmanova 10 č.p. 669 na 40,- Kč/m2 podlahové plochy.
Ing. Jan T e s a ř v. r.                                 RNDr. Alena R a š k o v á , v. r.
starosta města Prostějova                        místostarostka města Prostějova

Prostějov 1. 12. 2009

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.1.2010 8:31:28 | přečteno 208x | Věra Krejčí
load